งานวัดผลและประเมินผลการเรี

ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการวัดผล ปร?

19/09/2022
12/09/2022
Photos from Mytcas.com's post 26/07/2022

Photos from Mytcas.com's post

Photos from งานวัดผลและประเมินผลการเรียน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม's post 12/07/2022

ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
**หมายเหตุ จากหนังสือแจ้งผู้ปกครอง ที่ ศธ 04325.18/ว533 เรื่องแจ้งเวลาเลิกเรียนของนักเรียนในวันสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยนักเรียนแต่ละห้องจะเลิกเรียนและกลับบ้านได้หลังเสร็จสิ้นการสอบในแต่ละวัน

Photos from งานวัดผลและประเมินผลการเรียน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม's post 24/06/2022

โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2565 โดยสามารถรับและส่งใบสมัคร พร้อมชำระค่าสมัครได้ที่คุณครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ทุกท่าน หรือที่ห้องกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร 1 หรือที่ครูประภัสสร ห้องวิชาการ ชั้น 1 อาคาร 3

📍📍ทั้งนี้ ศูนย์สอบโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมเป็นศูนย์สอบแบบเปิด ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา นักเรียนโรงเรียนอื่น ๆ ที่สนใจเข้าร่วมทดสอบที่โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 📍📍

🌷สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ตามรายละเอียด🌷

Photos from งานวัดผลและประเมินผลการเรียน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม's post 24/06/2022

อัพเดทเบอร์โทรนะคะ

Photos from งานวัดผลและประเมินผลการเรียน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม's post 06/06/2022

ประกาศผลการอนุมัติเลื่อนชั้นเรียนรอบที่ 3 ของนักเรียนระดับชั้น ม. 5 ปีการศึกษา 2564 ที่จะเลื่อนชั้นเป็น ม.6 ปีการศึกษา 2565
#นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศแนบท้ายให้ดำเนินการดังนี้
1. หากนักเรียนได้รับเอกสารแจ้งอนุโลมให้เข้าห้องเรียนจากงานวัดผลและประเมินผลการเรียน หรือรับเอกสารแจ้งเข้าห้องเรียนจากงานทะเบียน และเข้าเรียนในห้องเรียนตามที่ระบุในเอกสารแล้ว นักเรียนไม่ต้องดำเนินการใด ๆ อีก
2. กรณีพึ่งได้รับอนุมัติให้เลื่อนชั้นเรียนและยังไม่ได้เข้าเรียน ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ให้นักเรียนติดต่อรับเอกสารแจ้งเข้าห้องเรียนจากงานทะเบียนก่อน เพื่อเข้าเรียนตามห้องเรียนที่ระบุไว้
3. นักเรียนที่มีผลตามประกาศให้เรียนซ้ำรายวิชาและซ้ำชั้นเรียน ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ให้นำผู้ปกครองติดต่อที่กลุ่มบริหารวิชาการ เพื่อชี้แจงรายละเอียดและข้อตกลงเกี่ยวกับการเรียนต่อไป

Photos from งานวัดผลและประเมินผลการเรียน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม's post 06/06/2022

ประกาศผลการอนุมัติเลื่อนชั้นเรียนรอบที่ 3 ของนักเรียนระดับชั้น ม. 4 ปีการศึกษา 2564 ที่จะเลื่อนชั้นเป็น ม.5 ปีการศึกษา 2565
#นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศแนบท้ายให้ดำเนินการดังนี้
1. หากนักเรียนได้รับเอกสารแจ้งอนุโลมให้เข้าห้องเรียนจากงานวัดผลและประเมินผลการเรียน หรือรับเอกสารแจ้งเข้าห้องเรียนจากงานทะเบียน และเข้าเรียนในห้องเรียนตามที่ระบุในเอกสารแล้ว นักเรียนไม่ต้องดำเนินการใด ๆ อีก
2. กรณีพึ่งได้รับอนุมัติให้เลื่อนชั้นเรียนและยังไม่ได้เข้าเรียน ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ให้นักเรียนติดต่อรับเอกสารแจ้งเข้าห้องเรียนจากงานทะเบียนก่อน เพื่อเข้าเรียนตามห้องเรียนที่ระบุไว้
3. นักเรียนที่มีผลตามประกาศให้เรียนซ้ำรายวิชาและซ้ำชั้นเรียน ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ให้นำผู้ปกครองติดต่อที่กลุ่มบริหารวิชาการ เพื่อชี้แจงรายละเอียดและข้อตกลงเกี่ยวกับการเรียนต่อไป

Photos from งานวัดผลและประเมินผลการเรียน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม's post 06/06/2022

ประกาศผลการอนุมัติเลื่อนชั้นเรียนรอบที่ 3 ของนักเรียนระดับชั้น ม. 2 ปีการศึกษา 2564 ที่จะเลื่อนชั้นเป็น ม.3 ปีการศึกษา 2565
#นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศแนบท้ายให้ดำเนินการดังนี้
1. หากนักเรียนได้รับเอกสารแจ้งอนุโลมให้เข้าห้องเรียนจากงานวัดผลและประเมินผลการเรียน หรือรับเอกสารแจ้งเข้าห้องเรียนจากงานทะเบียน และเข้าเรียนในห้องเรียนตามที่ระบุในเอกสารแล้ว นักเรียนไม่ต้องดำเนินการใด ๆ อีก
2. กรณีพึ่งได้รับอนุมัติให้เลื่อนชั้นเรียนและยังไม่ได้เข้าเรียน ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ให้นักเรียนติดต่อรับเอกสารแจ้งเข้าห้องเรียนจากงานทะเบียนก่อน เพื่อเข้าเรียนตามห้องเรียนที่ระบุไว้
3. นักเรียนที่มีผลตามประกาศให้เรียนซ้ำรายวิชาและซ้ำชั้นเรียน ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ให้นำผู้ปกครองติดต่อที่กลุ่มบริหารวิชาการ เพื่อชี้แจงรายละเอียดและข้อตกลงเกี่ยวกับการเรียนต่อไป

Photos from งานวัดผลและประเมินผลการเรียน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม's post 06/06/2022

ประกาศผลการอนุมัติเลื่อนชั้นเรียนรอบที่ 3 ของนักเรียนระดับชั้น ม. 1 ปีการศึกษา 2564 ที่จะเลื่อนชั้นเป็น ม.2 ปีการศึกษา 2565
#นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศแนบท้ายให้ดำเนินการดังนี้
1. หากนักเรียนได้รับเอกสารแจ้งอนุโลมให้เข้าห้องเรียนจากงานวัดผลและประเมินผลการเรียน หรือรับเอกสารแจ้งเข้าห้องเรียนจากงานทะเบียน และเข้าเรียนในห้องเรียนตามที่ระบุในเอกสารแล้ว นักเรียนไม่ต้องดำเนินการใด ๆ อีก
2. กรณีพึ่งได้รับอนุมัติให้เลื่อนชั้นเรียนและยังไม่ได้เข้าเรียน ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ให้นักเรียนติดต่อรับเอกสารแจ้งเข้าห้องเรียนจากงานทะเบียนก่อน เพื่อเข้าเรียนตามห้องเรียนที่ระบุไว้
3. นักเรียนที่มีผลตามประกาศให้เรียนซ้ำรายวิชาและซ้ำชั้นเรียน ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ให้นำผู้ปกครองติดต่อที่กลุ่มบริหารวิชาการ เพื่อชี้แจงรายละเอียดและข้อตกลงเกี่ยวกับการเรียนต่อไป

ตารางนักเรียน - Google Drive 17/05/2022

ตารางนักเรียน - Google Drive

ตารางนักเรียน - Google Drive

Photos from งานวัดผลและประเมินผลการเรียน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม's post 16/05/2022

ประกาศผลการอนุมัติเลื่อนชั้นเรียนรอบที่ 2 ของนักเรียนระดับชั้น ม. 5 ปีการศึกษา 2564 ที่จะเลื่อนชั้นเป็น ม.6 ปีการศึกษา 2565
#หากนักเรียนได้รับการอนุมัติให้เลื่อนชั้นแล้วให้นักเรียนมาเรียนและทำกิจกรรมของโรงเรียนตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค. 65 เป็นต้นไป
#นักเรียนที่ยังมีผลการเรียนไม่ผ่านทุกกรณี ยังไม่สามารถเข้าเรียนและมาเรียนตามปกติได้ ให้ดำเนินการแก้ไขผลการเรียนโดยด่วน หากมีผลผ่านทุกรายวิชาแล้วจะมีการพิจารณาเลื่อนชั้นเป็นกรณีพิเศษโดยโรงเรียนจะติดต่อไปภายหลังกับนักเรียนแต่ละคนเพื่อให้มาเข้าเรียน หากไม่ดำเนินการแก้ไขผลการเรียนให้ผ่านโดยเร็ว อาจต้องเรียนซ้ำรายวิชาหรือซ้ำชั้นในระดับชั้นเดิมที่เรียนในปีการศึกษา 2564

Photos from งานวัดผลและประเมินผลการเรียน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม's post 16/05/2022

ประกาศผลการอนุมัติเลื่อนชั้นเรียนรอบที่ 2 ของนักเรียนระดับชั้น ม. 4 ปีการศึกษา 2564 ที่จะเลื่อนชั้นเป็น ม.5 ปีการศึกษา 2565
#หากนักเรียนได้รับการอนุมัติให้เลื่อนชั้นแล้วให้นักเรียนมาเรียนและทำกิจกรรมของโรงเรียนตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค. 65 เป็นต้นไป
#นักเรียนที่ยังมีผลการเรียนไม่ผ่านทุกกรณี ยังไม่สามารถเข้าเรียนและมาเรียนตามปกติได้ ให้ดำเนินการแก้ไขผลการเรียนโดยด่วน หากมีผลผ่านทุกรายวิชาแล้วจะมีการพิจารณาเลื่อนชั้นเป็นกรณีพิเศษโดยโรงเรียนจะติดต่อไปภายหลังกับนักเรียนแต่ละคนเพื่อให้มาเข้าเรียน หากไม่ดำเนินการแก้ไขผลการเรียนให้ผ่านโดยเร็ว อาจต้องเรียนซ้ำรายวิชาหรือซ้ำชั้นในระดับชั้นเดิมที่เรียนในปีการศึกษา 2564

Photos from งานวัดผลและประเมินผลการเรียน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม's post 16/05/2022

ประกาศผลการอนุมัติเลื่อนชั้นเรียนรอบที่ 2 ของนักเรียนระดับชั้น ม. 2 ปีการศึกษา 2564 ที่จะเลื่อนชั้นเป็น ม.3 ปีการศึกษา 2565
#หากนักเรียนได้รับการอนุมัติให้เลื่อนชั้นแล้วให้นักเรียนมาเรียนและทำกิจกรรมของโรงเรียนตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค. 65 เป็นต้นไป
#นักเรียนที่ยังมีผลการเรียนไม่ผ่านทุกกรณี ยังไม่สามารถเข้าเรียนและมาเรียนตามปกติได้ ให้ดำเนินการแก้ไขผลการเรียนโดยด่วน หากมีผลผ่านทุกรายวิชาแล้วจะมีการพิจารณาเลื่อนชั้นเป็นกรณีพิเศษโดยโรงเรียนจะติดต่อไปภายหลังกับนักเรียนแต่ละคนเพื่อให้มาเข้าเรียน หากไม่ดำเนินการแก้ไขผลการเรียนให้ผ่านโดยเร็ว อาจต้องเรียนซ้ำรายวิชาหรือซ้ำชั้นในระดับชั้นเดิมที่เรียนในปีการศึกษา 2564

Photos from งานวัดผลและประเมินผลการเรียน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม's post 16/05/2022

ประกาศผลการอนุมัติเลื่อนชั้นเรียนรอบที่ 2 ของนักเรียนระดับชั้น ม. 1 ปีการศึกษา 2564 ที่จะเลื่อนชั้นเป็น ม.2 ปีการศึกษา 2565
#หากนักเรียนได้รับการอนุมัติให้เลื่อนชั้นแล้วให้นักเรียนมาเรียนและทำกิจกรรมของโรงเรียนตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค. 65 เป็นต้นไป
#นักเรียนที่ยังมีผลการเรียนไม่ผ่านทุกกรณี ยังไม่สามารถเข้าเรียนและมาเรียนตามปกติได้ ให้ดำเนินการแก้ไขผลการเรียนโดยด่วน หากมีผลผ่านทุกรายวิชาแล้วจะมีการพิจารณาเลื่อนชั้นเป็นกรณีพิเศษโดยโรงเรียนจะติดต่อไปภายหลังกับนักเรียนแต่ละคนเพื่อให้มาเข้าเรียน หากไม่ดำเนินการแก้ไขผลการเรียนให้ผ่านโดยเร็ว อาจต้องเรียนซ้ำรายวิชาหรือซ้ำชั้นในระดับชั้นเดิมที่เรียนในปีการศึกษา 2564

Photos from งานวัดผลและประเมินผลการเรียน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม's post 12/05/2022

Photos from งานวัดผลและประเมินผลการเรียน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม's post

Photos from งานวัดผลและประเมินผลการเรียน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม's post 09/05/2022

ประกาศผลการอนุมัติเลื่อนชั้นเรียนรอบที่ 1 ของนักเรียนระดับชั้น ม. 5 ปีการศึกษา 2564 ที่จะเลื่อนชั้นเป็น ม.6 ปีการศึกษา 2565
อนึ่งเรียนแจ้งไปยังผู้ปกครองและนักเรียนที่ยังมีผลการเรียนไม่ผ่าน โรงเรียนขอเชิญให้มาประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการแก้ไขผลการเรียน ณ โดมเพื่อน้อง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พ.ค. 2565 เวลา 08.00 น. เพื่อรับทราบข้อตกลง ในการแก้ไขผลการเรียนของปีการศึกษา 2564 เพื่อให้เลื่อนชั้นเป็นนักเรียนปีการศึกษา 2565 ได้ เพราะถ้าไม่แก้ไขหรือแก้ไม่ทันภายในที่กำหนดนักเรียนอาจจะต้องเรียนในระดับชั้นเดิมไม่สามารถเลื่อนชั้นได้

Photos from งานวัดผลและประเมินผลการเรียน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม's post 09/05/2022

ประกาศผลการอนุมัติเลื่อนชั้นเรียนรอบที่ 1 ของนักเรียนระดับชั้น ม. 4 ปีการศึกษา 2564 ที่จะเลื่อนชั้นเป็น ม.5 ปีการศึกษา 2565
อนึ่งเรียนแจ้งไปยังผู้ปกครองและนักเรียนที่ยังมีผลการเรียนไม่ผ่าน โรงเรียนขอเชิญให้มาประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการแก้ไขผลการเรียน ณ โดมเพื่อน้อง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พ.ค. 2565 เวลา 08.00 น. เพื่อรับทราบข้อตกลง ในการแก้ไขผลการเรียนของปีการศึกษา 2564 เพื่อให้เลื่อนชั้นเป็นนักเรียนปีการศึกษา 2565 ได้ เพราะถ้าไม่แก้ไขหรือแก้ไม่ทันภายในที่กำหนดนักเรียนอาจจะต้องเรียนในระดับชั้นเดิมไม่สามารถเลื่อนชั้นได้

Photos from งานวัดผลและประเมินผลการเรียน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม's post 09/05/2022

ประกาศผลการอนุมัติเลื่อนชั้นเรียนรอบที่ 1 ของนักเรียนระดับชั้น ม. 2 ปีการศึกษา 2564 ที่จะเลื่อนชั้นเป็น ม.3 ปีการศึกษา 2565
อนึ่งเรียนแจ้งไปยังผู้ปกครองและนักเรียนที่ยังมีผลการเรียนไม่ผ่าน โรงเรียนขอเชิญให้มาประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการแก้ไขผลการเรียน ณ โดมเพื่อน้อง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พ.ค. 2565 เวลา 08.00 น. เพื่อรับทราบข้อตกลง ในการแก้ไขผลการเรียนของปีการศึกษา 2564 เพื่อให้เลื่อนชั้นเป็นนักเรียนปีการศึกษา 2565 ได้ เพราะถ้าไม่แก้ไขหรือแก้ไม่ทันภายในที่กำหนดนักเรียนอาจจะต้องเรียนในระดับชั้นเดิมไม่สามารถเลื่อนชั้นได้

Photos from งานวัดผลและประเมินผลการเรียน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม's post 09/05/2022

ประกาศผลการอนุมัติเลื่อนชั้นเรียนรอบที่ 1 ของนักเรียนระดับชั้น ม. 1 ปีการศึกษา 2564 ที่จะเลื่อนชั้นเป็น ม.2 ปีการศึกษา 2565
อนึ่งเรียนแจ้งไปยังผู้ปกครองและนักเรียนที่ยังมีผลการเรียนไม่ผ่าน โรงเรียนขอเชิญให้มาประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการแก้ไขผลการเรียน ณ โดมเพื่อน้อง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พ.ค. 2565 เวลา 08.00 น. เพื่อรับทราบข้อตกลง ในการแก้ไขผลการเรียนของปีการศึกษา 2564 เพื่อให้เลื่อนชั้นเป็นนักเรียนปีการศึกษา 2565 ได้ เพราะถ้าไม่แก้ไขหรือแก้ไม่ทันภายในที่กำหนดนักเรียนอาจจะต้องเรียนในระดับชั้นเดิมไม่สามารถเลื่อนชั้นได้

02/05/2022

ประชาสัมพันธ์จากงานวัดผลฯ ถึงนักเรียนและผู้ปกครอง
ด้วยกลุ่มบริหารวิชาการกำหนดการประกาศอนุมัติเลื่อนชั้นเรียน ม.1, 2, 4 และ 5 ครั้งที่ 1 ในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม และครั้งที่ 2 ในวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 หากนักเรียนมีความประสงค์จะเลื่อนชั้นในครั้งที่ 1 ให้รีบดำเนินการแก้ไขผลการเรียนให้ผ่านทุกวิชา ภายในวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 กรณีที่นักเรียนมีผลการเรียนผ่านทุกวิชาแต่ไม่ทันการอนุมัติครั้งที่ 1 จะได้รับการอนุมัติเลื่อนชั้นในครั้งต่อไป
จึงขอให้นักเรียนและผู้ปกครองดำเนินการตรวจสอบผลการเรียนใหม่ในระบบ sgs ว่าผ่านแล้วทุกวิชา พร้อมที่จะประมวลการเลื่อนชั้น ครั้งที่ 1 ภายในวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 16.30 น. หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการเรียนให้ติดต่อครูประจำวิชาหรือครูวัดผลแต่ละชั้น เพื่องานวัดผลฯ จะได้ประมวลผลการเลื่อนชั้นต่อไป

02/04/2022
02/04/2022
01/04/2022

ประกาศผลการเรียนชั้น ม.1,2,4 และ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นักเรียนสามารถติดต่อดูข้อมูลผลการเรียนได้จากครูที่ปรึกษาของแต่ละห้อง เนื่องจากระบบ SGS ไม่เปิดให้บริการ SGS for students

Photos from งานวัดผลและประเมินผลการเรียน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม's post 30/03/2022

Photos from งานวัดผลและประเมินผลการเรียน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม's post

29/03/2022
22/03/2022

ประกาศผลการเรียนชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นักเรียนสามารถติดต่อดูข้อมูลผลการเรียนได้จากครูที่ปรึกษาของแต่ละห้อง เนื่องจากระบบ SGS ไม่เปิดให้บริการ SGS for students

11/03/2022

ประกาศผลการเรียนชั้น ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ทางระบบ SGS ตามลิงค์ https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignOut.aspx หรือ แอพ sgs for student (ios หรือ android)

02/11/2021

📢💌 งดการจัดการเรียนการสอน ในวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมเข้ารับวัคซีนเข็มที่ 2 💉💉

31/10/2021

👝 ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ และตารางเรียนออนไลน์

👩‍🏫แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับครูผู้สอน
https://drive.google.com/file/d/16kcqgUT7Yge_7IDLZxvLMthxj-W99PvS/view

👨‍🎓แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับนักเรียน
https://drive.google.com/file/d/1MCzcdJButtI8zJrziWnbE2iHbIRe7oC9/view

📱 เว็บไซต์ห้องเรียนออนไลน์ LKP-Classroom ภาคเรียนที่ 2/2564
https://rb.gy/og8h2o

Photos from งานวิชาการ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม's post 27/10/2021

Photos from งานวิชาการ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม's post

18/10/2021

ประกาศผลการเรียนชั้น ม.1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ทางระบบ SGS ตามลิงค์ https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignOut.aspx หรือ แอพ sgs for student (ios หรือ android)

Photos from กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม's post 13/10/2021

Photos from กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม's post

10/10/2021

📍แจ้งไปยังนักเรียนที่ได้รับวัคซีนรอบที่ 1 ครูได้รับการประสานจากทางเจ้าหน้าโรงพยาบาล ล่าสุดเกี่ยวกับนัดหมายการฉีดวัคซีน เนื่องจากวัคซีนไฟเซอร์ที่ใช้มีขั้นตอนในการเตรียมวัคซีนที่ค่อนข้างเยอะ และใช้เวลานาน จึงมีการเปลี่ยนแผนดังนี้
รอบเช้า 7.30 น นัดหมายกลุ่มเสี่ยง 38 คน ม.6/1-6/10 ที่มีรายชื่อตามประกาศ รวม จำนวน 325 คน
รอบบ่าย 13.00 น.นัดหมาย ม.5/1-5/7 ที่มีรายชื่อตามประกาศ จำนวน 215 คน
ต้องขออภัยที่มีการเปลี่ยนแปลงครับ ครูแจ้งล่วงหน้าเพื่อที่นักเรียนจะได้วางแผนการเดินทางกับผู้ปกครองได้ครับ

Photos from กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม's post 07/10/2021

Photos from กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม's post

27/09/2021

ปฏิทินการวัดผลและประเมินผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ช่วงการสอบปลายภาคจนถึงการเรียนซ้ำรายวิชา รอบเดือน พฤศจิกายน 2564

Photos from งานวัดผลและประเมินผลการเรียน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม's post 23/09/2021

ประชาสัมพันธ์ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เฉพาะวิชาที่สอบในตาราง ระหว่างวันที่ 27-28 กันยายน 2564 ขอให้นักเรียนเข้าสอบออนไลน์ตามกำหนดเวลาของแต่ละวิชาในตารางสอบค่ะ

Photos from งานวัดผลและประเมินผลการเรียน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม's post 12/08/2021

อัพเดทเบอร์โทรจ้า

Photos from งานวิชาการ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม's post 30/06/2021

Photos from งานวิชาการ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม's post

Photos from งานวิชาการ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม's post 15/06/2021

Photos from งานวิชาการ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม's post

Photos from งานวัดผลและประเมินผลการเรียน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม's post 14/06/2021

ประกาศผลการอนุมัติเลื่อนชั้นครั้งที่ 3 ชั้น ม.5 ปีการศึกษา 2563 ขึ้น ม.6 ปีการศึกษา 2564

Photos from งานวัดผลและประเมินผลการเรียน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม's post 14/06/2021

ประกาศผลการอนุมัติเลื่อนชั้นครั้งที่ 3 ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 ขึ้น ม.5 ปีการศึกษา 2564

Photos from งานวัดผลและประเมินผลการเรียน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม's post 14/06/2021

ประกาศผลการอนุมัติเลื่อนชั้นครั้งที่ 3 ชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2563 ขึ้น ม.3 ปีการศึกษา 2564

Photos from งานวัดผลและประเมินผลการเรียน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม's post 14/06/2021

ประกาศผลการอนุมัติเลื่อนชั้นครั้งที่ 3 ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 ขึ้น ม.2 ปีการศึกษา 2564

11/06/2021

📢📢 ประกาศการเปิดเรียน ฉบับที่ 2/2564
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
เปิดเรียนในรูปแบบออนไลน์ ชั้น ม.1-ม.6
ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564
จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

Photos from งานวัดผลและประเมินผลการเรียน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม's post 05/06/2021

เบอร์โทรศัพท์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
(งานวัดผลและประเมินผลการเรียน)

Photos from งานวัดผลและประเมินผลการเรียน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม's post 04/06/2021

ม.3/9 เลื่อนชั้นแล้ว เข้ากลุ่มไลน์ด้วยครับ รอสอนอยู่นะ

Photos from งานวัดผลและประเมินผลการเรียน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม's post 04/06/2021

ประกาศผลการอนุมัติเลื่อนชั้นครั้งที่ 2 ชั้น ม.5 ปีการศึกษา 2563 ขึ้น ม.6 ปีการศึกษา 2564

Photos from งานวัดผลและประเมินผลการเรียน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม's post 04/06/2021

ประกาศผลการอนุมัติเลื่อนชั้นครั้งที่ 2 ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 ขึ้น ม.5 ปีการศึกษา 2564

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


508 ม.5 ต.หล่มเก่า
Amphoe Lom Kao
ุึ67120

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:00
อังคาร 08:30 - 16:00
พุธ 08:30 - 16:00
พฤหัสบดี 08:30 - 16:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

Amphoe Lom Kao บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)