อบต.โขงเจียม

อบต.โขงเจียม

ความคิดเห็น

เตือนภัยระวังฝนฟ้าคะนอง ลมกรรโชกแรง
เรียน ท่านผู้บริหารท้องถิ่น ภายใต้การบริหารของท่าน มีงานประปาท้องถิ่นอยู่ในองค์กรของท่านหรือไม่ ถ้ามีผลการบริหารจัดการด้านคุณภาพน้ำประปาท้องถิ่นเป็นที่พึงพอใจของท่านหรือพี่น้องประชาชนผู้ใช้บริการหรือไม่ ถ้าคุณภาพน้ำประปาที่ให้บริการยังไม่เป็นที่พึงพอใจ และท่านกำลังเสาะหาวิธีการในการพัฒนาคุณภาพน้ำประปาให้มีมาตรฐานของการประปาส่วนภูมิภาค หรือ มาตรฐานของการประปานครหลวง เรามีคำตอบให้กับท่าน เพียงแต่ท่านติดต่อเรามาและเปิดโอกาสให้เราได้นำเสนอแนวทางวิธีการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำประปาในพื้นที่ของท่าน ในที่นี้เราได้ส่งผลงานที่ผ่านมาของเราให้ท่านได้รับชมเป็นตัวอย่าง ถ้าท่านสนใจติดต่อได้ที่ 0872152497 หรือ เพจ น้ำใสประปาท้องถิ่น #ท้าชนทุกปัญหาประปาท้องถิ่น
https://www.facebook.com/1603697564/videos/10219457425818667/?t=21
กองช่าง งานไฟฟ้า เปลี่ยนโคมไฟฟ้าสาธารณะ ที่บ้านคำผักกูดและบ้านห้วยสะคาม
เปลี่ยนโคมไฟฟ้าสาธารณะที่บ้านคำผักกูดและบ้านห้วยสะคาม
อบต.โขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
มีความประสงค์จะรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ในสายงานประเภททั่วไป ที่ว่างจำนวน ๖ ตำแหน่ง ดังนี้

สายงานประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน / ระดับชำนาญงาน จำนวน ๖ ตำแหน่ง ดังนี้

๑. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ปง/ชง จำนวน 1 อัตรา
๒. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง/ชง จำนวน 1 อัตรา
๓. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ปง/ชง จำนวน 1 อัตรา
๔. ตำแหน่ง นายช่างโยธา ปง/ชง จำนวน 1 อัตรา
๕. ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า ปง/ชง จำนวน 1 อัตรา
๖. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปา ปง/ชง จำนวน 1 อัตรา

อบต.โขงเจียม
โทร./โทรสาร.๐๔๕-๓๕๑-๒๒๓
ปลูกแล้วนะ..อบต.โขงเจียม
Photos from อบต.โขงเจียม's post 15/06/2022

องค์การบริหารส่วนตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ตำแหน่งผู้บริหาร โดยเป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งประเภท ระดับและมีฐานะตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเดียวกันกับตำแหน่งว่างมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (ปลดล็อค) ที่ว่างจำนวน ๒ ตำแหน่ง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโขงเจียม และ ในสายงานประเภททั่วไป และสายงานประเภทวิชาการ ที่ว่างจำนวน ๔ ตำแหน่ง ดังนี้

สายงานประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับ ต้น จำนวน ๒ ตำแหน่ง ดังนี้

๑. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง) ระดับต้น
เลขที่ตำแหน่ง 76-3-01-4101-001 จำนวน 1 อัตรา
๒. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงาน การศึกษา) ระดับต้น เลขที่ตำแหน่ง 76-3-08-2107-001 จำนวน 1 อัตรา

สายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ / ระดับชำนาญการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ดังนี้

๑. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ปก/ชก จำนวน 1 อัตรา

สายงานประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน / ระดับชำนาญงาน จำนวน ๓ ตำแหน่ง ดังนี้

๑. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง/ชง จำนวน 1 อัตรา
๒. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ปง/ชง จำนวน 1 อัตรา
๓. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปา ปง/ชง จำนวน 1 อัตรา

สำนักงานปลัด อบต.โขงเจียม
โทร./โทรสาร.๐๔๕-๓๕๑-๒๒๓
กองการเจ้าหน้าที่
(นายปริญญา ย่าพรหม)
097-0181824

15/06/2022
Photos from อบต.โขงเจียม's post 14/06/2022

👬🏻👬🏻 วันนี้ 14 มิถุนายน 2565

👦🏻นายธวัชชัย อินทร์ยู่ นายก อบต.โขงเจียม มอบหมายให้ข้าราชการ อบต.โขงเจียม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม

Photos from อบต.โขงเจียม's post 13/06/2022

👷🏻‍♂️👷🏼‍♂️👷🏽‍♂️วันนี้ 13 มิถุนายน 2565
👦🏻นายธวัชชัย อินทร์ยู่ นายก อบต.โขงเจียม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานไฟฟ้า กองช่าง อบต.โขงเจียม ลงพื้นที่ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้านที่ชำรุด
บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ 9 และบ้านผาประตูทอง หมู่ที่ 12 ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
ตามที่ได้รับแจ้งจากผู้นำหมู่บ้าน

Photos from อบต.โขงเจียม's post 13/06/2022

🚰👨🏻‍🔧👨🏻‍🔧วันนี้ 13 มิถุนายน 2565

👨🏻‍💼นายธวัชชัย อินทร์ยู่ นายก อบต.โขงเจียม
มอบหมายให้พนักงาน อบต.โขงเจียม ลงพื้นที่ทำความสะอาดถังเก็บน้ำประปาหมู่บ้าน

🏘บ้านหัวเห่วพัฒนา หมู่ 11
ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

Photos from อบต.โขงเจียม's post 10/06/2022

👉🏻วันนี้ 10 มิถุนายน 2565
👦🏻นายธวัชชัย อินทร์ยู่ นายก อบต.โขงเจียม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานไฟฟ้า กองช่าง อบต.โขงเจียม ลงพื้นที่ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้านที่ชำรุด
บ้านห้วยหมากใต้ หมู่ที่ 7 และบ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ 9 ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
ตามที่ได้รับแจ้งจากผู้นำหมู่บ้าน

Photos from อบต.โขงเจียม's post 10/06/2022

🚰วันนี้ 10 มิถุนายน 2565
👦🏻นายธวัชชัย อินทร์ยู่ นายก อบต.โขงเจียม มอบหมายให้พนักงาน อบต.โขงเจียม ลงพื้นที่ทำความสะอาดถังเก็บน้ำประปาหมู่บ้านและตัดต้นไม้ออกจากสายไฟประปาครับ ที่ บ้านท่าแพ หมู่ 10 ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

ประกาศขยายกำนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี 10/06/2022

ประกาศขยายกำนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี

ประกาศขยายกำนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี ประกาศขยายกำนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปีภาษี ๒๕๖๕

Photos from อบต.โขงเจียม's post 08/06/2022

👉🏻วันที่ 8 มิถุนายน 2565

👷🏻เจ้าหน้าที่ กองช่าง งานไฟฟ้า อบต.โขงเจียม
ได้ทำการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน
ที่ชำรุด ที่ หมู่ 4 บ้านหัวเห่ว ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ตามที่ได้รับแจ้งจากผู้นำหมู่บ้าน

Photos from อบต.โขงเจียม's post 08/06/2022

❇️ วันนี้ 8 มิถุนายน 2565 คณะทำงาน อบต.โขงเจียม กองช่าง งานกิจการประปา และ สำนักปลัด งานป้องกันฯ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามแผนการทำความสะอาดถังเก็บน้ำประปาหมู่บ้าน ประจำปี 2565 ที่ บ้านแก่งตะนะ หมู่ 1 ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง
http://saokjlocal.go.th/

☎ โทร. 045-351223
ผู้รายงาน :เนตรนภา ศรีทา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
องค์การบริหารส่วนตำบลโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

Photos from อบต.โขงเจียม's post 08/06/2022

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 นายธวัชชัย อินทร์ยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโขงเจียม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโขงเจียมเข้าร่วมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเพื่อการมีงานทำ"หนึ่งอำเภอ หนึ่งอาชีพ"หลักสูตร การประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้า" โดยมีท่านอุดมศักดิ์ นวลศิริ นายอำเภอโขงเจียม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม ณ หอประชุม กศน.อำเภอโขงเจียม

Photos from อบต.โขงเจียม's post 08/06/2022

❇️วานนี้ 7 มิถุนายน 2565

🔆เจ้าหน้าที่ กองช่าง งานไฟฟ้า อบต.โขงเจียม
ได้ทำการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน ที่ชำรุด ที่ หมู่ 2 บ้านคำผักกูด ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ตามที่ได้รับแจ้งจากผู้นำหมู่บ้าน

Photos from อบต.โขงเจียม's post 07/06/2022

❇️ เช้าวันนี้ 7 มิถุนายน 2565
จ่าเอก ยุติธรรม ซิงค์ ปลัด อบต.โขงเจียม
และ นายพนม ศรีพิกุล รองปลัด อบต.โขงเจียม
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ประจำกองช่าง และส่วนสำนักปลัด ได้พบปะ ตรวจเช็คพนักงานจ้างฯ มอบหมายงานในหน้าที่ ปรึกษาหารือในอุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลและ ช่วยเหลือประชาชนในเขตตำบลโขงเจียม

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง
http://saokjlocal.go.th/

☎ โทร. 045-351223
ผู้รายงาน :เนตรนภา ศรีทา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
องค์การบริหารส่วนตำบลโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

Photos from อบต.โขงเจียม's post 07/06/2022

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 นายธวัชชัย อินทร์ยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโขงเจียมพร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาระบบประปาหมู่บ้านขัดข้อง ณ บ้านห้วยหมากใต้ หมู่ 7

Photos from อบต.โขงเจียม's post 06/06/2022

❇️ วันนี้ 6 มิถุนายน 2565 คณะทำงาน อบต.โขงเจียม กองช่าง งานกิจการประปา และ สำนักปลัด งานป้องกันฯ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามแผนการทำความสะอาดถังเก็บน้ำประปาหมู่บ้าน ประจำปี 2565 ที่ บ้านห้วยหมากใต้ หมู่ 7 ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง
http://saokjlocal.go.th/

☎ โทร. 045-351223
ผู้รายงาน :เนตรนภา ศรีทา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
องค์การบริหารส่วนตำบลโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

Photos from อบต.โขงเจียม's post 06/06/2022

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 นายธวัชชัย อินทร์ยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโขงเจียมพร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาระบบประปาหมู่บ้านขัดข้อง ณ บ้านเวินบึกหมู่ 8

02/06/2022

🔆ในวันศุกร์ที่ 3มิ.ย.2565 นี้ อบต.โขงเจียมจะหยุดทำการ 1 วัน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

Photos from อบต.โขงเจียม's post 02/06/2022

❇️ วันนี้ 2 มิถุนายน 2565 คณะทำงาน อบต.โขงเจียม กองช่าง งานกิจการประปา และ สำนักปลัด งานป้องกันฯ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามแผนการทำความสะอาดถังเก็บน้ำประปาหมู่บ้าน ประจำปี 2565 ที่ บ้านเวินบึก หมู่ 8 ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง
http://saokjlocal.go.th/

☎ โทร. 045-351223
ผู้รายงาน :เนตรนภา ศรีทา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
องค์การบริหารส่วนตำบลโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

Photos from อบต.โขงเจียม's post 01/06/2022

💐วันนี้ 1 มิถุนายน 2565 อบต.โขงเจียม ได้ให้การต้อนรับ นายอัครพล ชัยธานี จพง.ส่งเสริมการท่องเที่ยวปฏิบัติงาน ที่ได้ย้ายมาจากที่ทำการ อบต.ป่งขามดงหมู อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร โดยมี นายปริญญา สร้อยสิงห์ รองนายก อบต.โขงเจียม และหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมเจ้าหน้าที่ อบต.โขงเจียม ร่วมให้การต้อนรับ
*********************************

☎ โทร. 045-351223
ผู้รายงาน: เนตรนภา ศรีทา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
องค์การบริหารส่วนตำบลโขงเจียม
จังหวัดอุบลราชธานี

31/05/2022

🔆ครม. ประกาศให้วันที่ 12 ส.ค. ของทุกปี เป็น “วันผ้าไทยแห่งชาติ”

เมื่อวันที่ 30 พ.ค.2565 ที่ประชุม ครม. เห็นชอบประกาศให้วันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันผ้าไทยแห่งชาติ เพื่อรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานผ้าไทย มายาวนาน จากสิ่งทอท้องถิ่นที่สูญหายไปให้กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน

วันผ้าไทยแห่งชาติ ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า National Thai Textile Day โดยได้นิยาม “ผ้าไทย”คือ ผ้าที่สร้างสรรค์ขึ้นจากมรดกภูมิปัญญาของไทยที่ได้รับการสืบทอดต่อยอดจากรุ่นสู่รุ่น บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ประจำถิ่นที่ผลิตขึ้นภายในประเทศโดยฝีมือคนไทย โดยใช้เทคนิค เช่น การทอ จก ยก ขิด ล้วง ปัก มัดหมี่ มัดย้อม บาติก พิมพ์ โดยใช้เส้นใยธรรมชาติที่หลากหลาย เช่น ไหม ฝ้าย ใยกัญชง ใยสับปะรด ที่มีอยู่ในแต่ละท้องถิ่นเป็นต้น

Cr.สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

31/05/2022

สำนักพระราชวัง เชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๒-๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

ที่มา : หน่วยราชการในพระองค์

Photos from อบต.โขงเจียม's post 31/05/2022

❇️วันนี้ 31 พ.ค.2565

🔆เจ้าหน้าที่ กองช่าง งานไฟฟ้า อบต.โขงเจียม
ได้ทำการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน ที่ชำรุด ที่ หมู่ 1 บ้านแก่งตะนะ ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ตามที่ได้รับแจ้งจากผู้นำหมู่บ้าน

Photos from อบต.โขงเจียม's post 31/05/2022

❇️เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565
นายธวัชชัย อินทร์ยู่ นายก อบต.โขงเจียม
ได้มอบหมายให้ นายคุณารักษ์ เพ็ญพิมพ์ หัวหน้าสำนักปลัด อบต.โขงเจียม

🔆ออกพื้นที่ร่วมกับ สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาพิบูลมังสาหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ป่าไม้ และเจ้าหน้าที่จากที่ว่าการอำเภอโขงเจียม ในฐานะกรรมการการตรวจพิสูจน์โฉนดที่ดินในเขตป่าไม้ ตามกฏกระทรวงฉบับที่ 43 (พ.ศ.2537) เพื่อให้การออกโฉนดที่ดิน เป็นไปตามระเบียบ คำสั่ง และข้อกฏหมายต่อไป

27/05/2022

🏠แนะนำที่พัก งานวิ่ง โขงเจียม Run For Life ⛺️

🏕อำเภอโขงเจียมเป็นเมืองชิคๆ ผู้คนน่ารัก✨
มาวิ่งแล้ว มาเที่ยวอำเภอโขงเจียมทิศตะวันออกสุดของแดนสยามกัน 🌈

🔻รายชื่อที่พัก พร้อมเบอร์โทรติดต่อ🔻
📍 https://drive.google.com/file/d/1ahNoRhN9OxWZgW24P1nELo2M-TdNBK7B/view?usp=sharing

🟢วิ่งด้วยใจ ต่อลมหายใจให้เพื่อน🟢
Khong chiam run for life 2

📲สมัครผ่านระบบออนไลน์ https://www.runlah.com/events/krfl2

✅สมัครด้วยตัวเองได้ที่
1️⃣โรงพยาบาลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม
โรงพยาบาลโขงเจียม
2️⃣ร้าน UB RUNNER อำเภอเมืองอุบลราชธานี

🏃‍♂️🏃‍♀️มาร่วมวิ่งด้วยกัน เพื่อต่อลมหายใจให้เพื่อนๆ อีกหลายชีวิต🏃‍♀️🏃‍♂️
📍ในวันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2565 นี้นะคะ

#วิ่งด้วยใจต่อลมหายใจให้เพื่อน

#งานวิ่งโขงเจียม2022
#งานวิ่งอุบลราชธานี2022
#งานวิ่งต่างจังหวัด2022

🏠แนะนำที่พัก งานวิ่ง โขงเจียม Run For Life ⛺️

🏕อำเภอโขงเจียมเป็นเมืองชิคๆ ผู้คนน่ารัก✨
มาวิ่งแล้ว มาเที่ยวอำเภอโขงเจียมทิศตะวันออกสุดของแดนสยามกัน 🌈

🔻รายชื่อที่พัก พร้อมเบอร์โทรติดต่อ🔻
📍 https://drive.google.com/file/d/1W9S_mfYI9ztt-d7BX9M49bFZfgkvEkbV/view?usp=sharing

🟢วิ่งด้วยใจ ต่อลมหายใจให้เพื่อน🟢
Khong chiam run for life 2

📲สมัครผ่านระบบออนไลน์ https://www.runlah.com/events/krfl2

✅สมัครด้วยตัวเองได้ที่
1️⃣โรงพยาบาลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม
โรงพยาบาลโขงเจียม
2️⃣ร้าน UB RUNNER อำเภอเมืองอุบลราชธานี

🏃‍♂️🏃‍♀️มาร่วมวิ่งด้วยกัน เพื่อต่อลมหายใจให้เพื่อนๆ อีกหลายชีวิต🏃‍♀️🏃‍♂️
📍ในวันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2565 นี้นะคะ

#วิ่งด้วยใจต่อลมหายใจให้เพื่อน

#งานวิ่งโขงเจียม2022
#งานวิ่งอุบลราชธานี2022
#งานวิ่งต่างจังหวัด2022

Photos from อบต.โขงเจียม's post 27/05/2022

วานนี้ 26 พ.ค.2565

❇️เจ้าหน้าที่ กองช่าง งานกิจการประปา อบต.โขงเจียม ได้ทำการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ที่หมู่ 3 บ้านห้วยสะคาม ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง
http://saokjlocal.go.th/

☎ โทร. 045-351223
ผู้รายงาน : นางสาวเนตรนภา ศรีทา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
องค์การบริหารส่วนตำบลโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

Photos from อบต.โขงเจียม's post 24/05/2022

วันนี้ 24 พ.ค.2565

❇️เจ้าหน้าที่ กองช่าง งานกิจการประปา อบต.โขงเจียม ได้ทำการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ที่หมู่ 8 บ้านเวินบึก

❇️เจ้าหน้าที่ กองช่าง งานไฟฟ้า อบต.โขงเจียม
ได้ทำการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ที่ชำรุด ที่ หมู่ 12 บ้านผาประตูทอง

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง
http://saokjlocal.go.th/

☎ โทร. 045-351223
ผู้รายงาน : นางสาวเนตรนภา ศรีทา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
องค์การบริหารส่วนตำบลโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

Photos from อบต.โขงเจียม's post 19/05/2022

วันนี้ 19 พ.ค.2565

❇️เจ้าหน้าที่ กองช่าง งานไฟฟ้า อบต.โขงเจียม
ได้ทำการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน ที่ชำรุด ที่ หมู่ 2 บ้านคำผักกูด ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ตามที่ได้รับแจ้งจากผู้นำหมู่บ้าน

19/05/2022

🟢ประกาศจากศูนย์อุตุวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

Photos from อบต.โขงเจียม's post 19/05/2022

✅วานนี้ 18 พ.ค. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโขงเจียม นำโดย นายธวัชชัย อินทร์ยู่ นายก อบต.โขงเจียม และ จ่าเอก ยุติธรรม ซิงค์ ปลัด อบต.โขงเจียม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.โขงเจียม ได้ดำเนินการส่งมอบธารน้ำใจเครื่องอุปโภคบริโภค จากวัดโขงเจียมให้กลุ่มเปราะบาง จำนวน 17 ครัวเรือน ที่ได้รับมอบจาก พระสมุห์คนอง ปภัสสโร เจ้าอาวาสวัดโขงเจียม

Photos from อบต.โขงเจียม's post 17/05/2022

วันนี้ 17พ.ค.2565

❇️เจ้าหน้าที่ กองช่าง งานกิจการประปา อบต.โขงเจียม ได้ทำการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน เปลี่ยนปั้มสูบน้ำ ที่หมู่ 11 บ้านหัวเห่วพัฒนา

❇️เจ้าหน้าที่ กองช่าง งานไฟฟ้า อบต.โขงเจียม
ได้ทำการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน ที่ชำรุด ที่ หมู่ 5 บ้านตุงลุง หมู่ 6 บ้านปากห้วยแคน หมู่7 บ้านห้วยหมากใต้

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง
http://saokjlocal.go.th/

☎ โทร. 045-351223
ผู้รายงาน : นางสาวเนตรนภา ศรีทา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
องค์การบริหารส่วนตำบลโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

Photos from อบต.โขงเจียม's post 17/05/2022

✅ 17 พฤษภาคม 2565 อบต.โขงเจียม นำโดยนายคุณารักษ์ เพ็ญพิมพ์ หัวหน้าส่วนสำนักปลัด พร้อมด้วย นางกาญญพัชร ชะบาศรี นักพัฒนาชุมชนและนางกลิ่นสุคนธ์ อำนาจวงศ์ อาสาบริบาลท้องถิ่น ต.โขงเจียม

ออกพื้นที่เพื่อประสานกลุ่มครัวเรือนเปราะบาง/ครัวเรือนตกหล่น/ครัวเรือนใหม่ ในเขตตำบลโขงเจียม 12 หมู่บ้าน จำนวน 17 ครัวเรือน เพื่อรับมอบของอุปโภค-บริโภค จากวัดโขงเจียม

ตามโครงการ "บูรณาการ การให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย การขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง
http://saokjlocal.go.th/
☎ โทร. 045-351223
ผู้รายงาน : นางสาวเนตรนภา ศรีทา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
องค์การบริหารส่วนตำบลโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

15/05/2022

16พฤษภาคม2565
อบต.โขงเจียม
หยุดทำการ 1 วัน
(หยุดชดเชยวันวิสาขบูชา)

13/05/2022

วันที่ 13 พฤษภาคม 2565
อบต.โขงเจียม
หยุดทำการ 1 วัน
(เนื่องในวันพืชมงคล)

Photos from อบต.โขงเจียม's post 12/05/2022

❇️ วันนี้ 12 พ.ค 2565 นายธวัชชัย อินทร์ยู่ นายก อบต.โขงเจียม ได้มอบหมายให้ นายธีระพล กอมณี เลขานุการนายกฯ พร้อมกับ นางสาวกาญญพัชร ชะบาศรี นักพัฒนาชุมชน และ นางกลิ่นสุคนธ์ อำนาจวงศ์ อาสาบริบาลท้องถิ่น ต.โขงเจียม ให้เข้าร่วมประชุม ศจพ.อ ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนระดับอำเภอฯ ที่ห้องประชุม อำเภอโขงเจียม จ.อุบลราชธานี

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง
http://saokjlocal.go.th/

☎ โทร. 045-351223
ผู้รายงาน : นางสาวเนตรนภา ศรีทา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
องค์การบริหารส่วนตำบลโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 19
การแสดงชุดไตรอัตลักษณ์อุบลราชธานี ครบรอบ 60 ปี ในหลวงทรงเสด็จจังหวัดอุบลพนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.โขงเจียมและประชาชนชาวตำบ...

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


707
Amphoe Khong Chiam
34220

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe Khong Chiam (แสดงผลทั้งหมด)
สถานีตำรวจภูธรโขงเจียม สถานีตำรวจภูธรโขงเจียม
63 ม.1 ถนนริมโขง ต.โขงเจียม อ.โข
Amphoe Khong Chiam, 34220

ยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำ?

อุทยานแห่งชาติผาแต้ม Phataem National Pa อุทยานแห่งชาติผาแต้ม Phataem National Pa
Amphoe Khong Chiam

เป็นเพจทางการของอุทยานแห่งชาติผาแ?

อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ - Kaeng Tana อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ - Kaeng Tana
ตู้ ปณ.6 อำเภอโขงเจียง จังหวัด
Amphoe Khong Chiam, 34220

เป็นเพจทางการของอุทยานแห่งชาติแก่?

แสงแรกแห่งสยาม ซะซอมโฮมสเตย แสงแรกแห่งสยาม ซะซอมโฮมสเตย
ซะซอมโฮสเตย์
Amphoe Khong Chiam, 34220

หมู่บ้านวัฒนธรรม "บ้านซะซอม" อ.โขงเจ?