Shan Developer

ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁဝ်းႁႃးႁိူဝ်ႈႁိူင်းလွင်ႈIT

23/09/2022

မႂ်ႇသုင်ၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ

Photos from Shan Developer's post 22/09/2022

ပိူၼ်ႈၸႂ်ႉ html ႁဝ်းၸႂ် flutter ႁဵတ်းwebတူၺ်းၸွင်ႇတေပဵၼ်တူဝ်

Athousand Lottery 22/09/2022

Athousand Lottery

App ၼွၼ်းꧤၼ်ႁဵင်ပိူင်ၶဝ်ႈဢပ်ႉၻဵတ်ႇလႆႈယဝ်ႉၶႃႈ
တေတူၺ်းငႆၢႈသေၵဝ်ႇတႄႉတႄႉၶႃႈ

Athousand Lottery

12/09/2022

မႄး

07/09/2022

လႅင်တီႈcodeယဝ်ႉပႆႇပေႃး မႃးလႅင်ၼႂ်းplay console ထႅင်ႈၶႅမ်ႉဝႃႈၶႅမ်ႉဝႃႈၶႅမ်ႉ

04/09/2022

လႅင်ၵေႃႈလႅင်လႃႈလူဝ်ႇႁႂ်ႈၶဵဝ်ၵမ်းလိုၼ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း
ယွၼ်ႉၵဝ်ဢမ်ႇႁူႉတီႈပွင်ႇမႂ်းဢႆၢႈဢိူဝ်း

19/08/2022

ၽႂ်မီးထႅင်ႈၶႃႈ

Know Money Shn - Apps on Google Play 17/08/2022

Know Money Shn - Apps on Google Play

ၼိုင်ႈလိူၼ်ပေႃးၶႂ်ႈႁူႉ ႁဝ်းၸႆၢႇငိုၼ်း(ငိုၼ်းဢွၵ်ႇ)သဵင်ၵႃႈႁိုဝ်? ႁဝ်းလႆႈငိုၼ်း(ငိုၼ်းၶဝ်ႈ)ၵႃႈႁိုဝ်?
ၸႂ်ႉတူၺ်းဢႅပ်ႉဢၼ်ၼႆႉထႅင်ႈၶႃႈ ဢႅပ်ႉၵၢၼ်ငိုၼ်း မႆၢသွင်

Know Money Shn - Apps on Google Play

31/07/2022

တေႁဵတ်းႁင်းမၼ်းထႅင်ႈဢႅပ်ႉၼိုင်ႈႁိုဝ် ဢမ်ႇၼၼ်ႁဵတ်းversionမႂ်ႇ

28/07/2022

ၶေႃႈမွၵ်ႇထိုင်
-
လုၵ်ႉတီႈ ၸုမ်း SIIT သေ ၶႃႈႁဝ်းၶဝ် ၶႂ်ႈသိုပ်ႇမိုတ်ႈၼႄ ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်ႁဝ်းၶႃႈ ထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈ။ ၼႆႉတႄႉ မၼ်းပဵၼ် လွင်ႈၵၢၼ်ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ တေၵဵပ်းႁွမ် သဵၼ်ႈမၢႆ ဢိူင်ႇ-ဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းမီးတီႈၼႂ်း ၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈၼၼ်ႉဢေႃႈ။
-
ၸိုဝ်ႈဢိူင်ႇ-ၸိုဝ်ႈဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် ၸိုဝ်ႈ ဢၼ်မီးတီႈ သဵၼ်ႈမၢႆ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသေ ပဵၼ်ဢၼ်တႅမ်ႈမၢႆဝႆႉၼင်ႇ ၽၢႆႇမၢၼ်ႈၵူၺ်းလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈ တေဢၢၼ်းၶိုၼ်း ၵဵပ်းႁွမ်တႅမ်ႈမၢႆ ၼင်ႇ ၽၢႆႇတႆးႁဝ်း။ ၸိုဝ်ႈဝၢၼ်ႈ မၢင်ၸိူဝ်း ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မၢၼ်ႈၶဝ် တႅမ်ႈဝႆႉၼႆႉ မၼ်းတႅမ်ႈဝႆႉၽၢႆႇမၢၼ်ႈ လႄႈ လႆႈႁၼ် ၽိတ်းၽိတ်းၽူၼ်ၽူၼ်ဝႆႉတင်းၼမ်ၶႃႈယဝ်ႉ။
-
သင်ၸိူဝ်ႉ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇၶိုၼ်းၵဵပ်းႁွမ် တႅမ်ႈမၢႆ ႁဵတ်းပဵၼ်ၽၢႆႇတႆးဝႆႉၼႆ ပေႃးႁိုင်မႃး ၸိုဝ်ႈဢိူင်ႇ ၸိုဝ်ႈဝၢၼ်ႈ တႆးႁဝ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တေယဵၼ်းပဵၼ် ၸိုဝ်ႈတၢင်ႇမဵဝ်း ဢၼ်ၽိတ်းဢၼ်ၽူၼ်သဵင်ႈသဵင်ႈယဝ်ႉ။
-
သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ ၵဵပ်းႁွမ်လႆႈမႃး ၸိုဝ်ႈဢိူင်ႇ ၸိုဝ်ႈဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉၸိုင် ႁဝ်းၶႃႈ တေဢဝ် တႅမ်ႈတၢင်ႇမၢႆ ႁဵတ်းပဵၼ်ဝႆႉၼႃႈလိၵ်ႈ တီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆးႁဝ်းၶႃႈ သေဢမ်ႇၵႃး တေဢဝ်သႂ်ႇပၼ်ပႃး တီႈၼိူဝ် ႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ Openstreetmap ၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ ဢိူင်ႇႁဝ်း ဝၢၼ်ႈႁဝ်းၵေႃႈ တေလႆႈဢွၵ်ႇၼႂ်း ႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ် ၼင်ႇပိူၼ်ႈၶႃႈဢေႃႈ။
-
ယွၼ်ႉၼၼ် ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ လုၵ်ႉတီႈ ၸုမ်း SIIT ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈႁဵတ်းသဵၼ်ႈမၢႆ ဢိူင်ႇ-ဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းမီးတီႈ ၸႄႈဝဵင်း-ၸႄႈတွၼ်ႈ ၵူႈဢၼ်ဢၼ်ဝႆႉယူႇ။ တူဝ်ယၢင်ႇမၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇ တီႈ မိူင်းတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇ မီး ၸႄႈတွၼ်ႈ 3 ၸႄႈတွၼ်ႈ၊ ၸႄႈဝဵင်း 8 ၸႄႈဝဵင်း - ၼႂ်းၵႃႈ ၼၼ်ႉ ဢိူင်ႇ မီးယူႇ 156 ဢိူင်ႇ လႄႈ ဝၢၼ်ႈ မီးယူႇ 2537 ဝၢၼ်ႈ ယဝ်ႉ။
-
တွၼ်ႈတႃႇ တေၶိုၼ်း တႅမ်ႈမၢႆ ၽၢႆႇတႆးၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ ႁဵတ်းသဵၼ်ႈမၢႆဝႆႉ ၸႄႈဝဵင်းလႂ် ၸႄႈဝဵင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇ တေလုၵ်ႉတီႈ ၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈ လူင်းႁႃၵဵပ်း ၵူႈၸႄႈဝဵင်းတႄႉ မၼ်းၵေႃႈ တေဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈလႄႈ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ တီႈၸႄႈဝဵင်းလႂ် ၸႄႈဝဵင်းၼၼ်ႉ မီးၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇႁဝ်းၶဝ် - မူႇၸုမ်းတူင်ႇၵူၼ်း သေၸုမ်းၸုမ်း ၶႂ်ႈၸွႆႈထႅမ် တႅမ်ႈမၢႆပၼ်ၼႆ လုၵ်ႉတီႈ ၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈ ယိၼ်းၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈယူႇ တႄႉတႉဝႃႈဝႃႈ ၶႃႈ။
-
ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် ၼႃႈၵၢၼ်ယႂ်ႇ ၶိုၵ်ႉလိုၵ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇ တၢင်ႇပိုၼ်း ၸိုဝ်ႈဢိူင်ႇၸိုဝ်ႈဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းတႆးႁဝ်းလႄႈ ပေႃးဝႃႈ မူႇလႂ်ၸုမ်းလႂ် ၶႂ်ႈၸွႆႈထႅမ်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇ တိတ်းတေႃႇမႃးပၼ်သေၵမ်းၶႃႈ။ မုင်ႈမွင်းပႂ်ႉငိၼ်း ၶၢဝ်ႇလီယူႇၶႃႈဢေႃႈ။

13/07/2022

မၢင်ပွၵ်ႈၵေႃႈၵျေႃႇ မၢင်ပွၵ်ႈၵေႃႈသီလႅင်ပေႃႇ
တေႃႇတေႃႇတေယဝ်ႉၼိုင်ႈ project

11/07/2022

မႃးယဝ်ႉၶႃႈ application ၸတ်းၵၢၼ်ငိုၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ
Download
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.shandeveloper.tai_chat_app

လႆၢးၸႂ်ႉမၼ်း https://youtu.be/5LgDnEFLhsk

22/06/2022

Clone ဢဝ်ဢၼ်ပိူၼ်ႈႁဵတ်း
ဢၼ်ႁဝ်းႁဵတ်းတႄႉၵႄႈ error ယူႇတိၵ်းတိၵ်း
လႄႈပႆႇယဝ်ႉလႆႈ

Photos from Shan Developer's post 12/04/2022

ဢၼ်ၶႂ်ႈလႆႈမီးသွင်ထႅဝ်
တႅမ်ႈcodeမၼ်းသမ်ႉလႆၢထႅဝ်
ၶၢဝ်းယၢမ်းသမ်ႉလႆၢၸူဝ်ႈမူင်း

Photos from Shan Developer's post 06/04/2022

ႁဵတ်းပပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈထႆးဝႃႇယၢပ်ႇတႄႉဢမ်ႇယၢပ်ႇၵူၺ်းၼႃႇလႆႈတႅမ်ႈcodeယၢဝ်းဝႃႈယၢဝ်း 10000ထႅဝ်ပုၼ်ႉ

Photos from Shan Developer's post 17/02/2022

ဢႅပ်းပေႇတၢင်ႇၶႃႈ
(ၶေႃႈပၼ်ၾၢင်ႉ)
ၸႂ်ႉတၢင်းႁူႉသေလဵပ်ႈႁဵၼ်းၶႃႈၼႃႉ
တၢၼ်ႇဢဝ်ၵေႃႈဢဝ်တၢၼ်ႇပႅတ်ႈၵေႃႈပႅတ်ႈ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.siphowngaom.shan_learning_app

Tai Song Book 12/02/2022

Tai Song Book

ၶဝ်ႈဢပ်ႉၻဵတ်ႇလႆႈယဝ်ႉၶႃႈၵမ်းၼႆႉ

Tai Song Book

04/02/2022

တေၶူင်သၢင်ႈဢႅပ်ႉသင်လီဢေႉ
ဝူၼ်ႉဢမ်ႇဢွၵ်ႇ ပေႃးဝူၼ်ႉဢွၵ်ႇ
သမ်ႉဢမ်ႇမေႃႁဵတ်းယွၼ်းတၢင်းႁၼ်ထိုင်ၵေႃႉၶဝ်ၽွင်ႈၶႃႈ

Photos from Shan Developer's post 04/02/2022

ဢဝ် application ၼွၼ်းၾၼ်ႁဵင်ပိူင်မႃးၾၢၵ်ႇၶႃႈ
ၸိုၼ်ႈသႂ်လီ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.siphowngaom.athousand_dreams

Photos from Shan Developer's post 04/02/2022

သင်တႆးၵေႃႉၶဝ်ၸႂ်ႉဢႅပ်ႉၼႆႉယူႇၸိုင် ယႃႇၼႅတ်ႈဢပ်ႉၻဵတ်ႇပဵၼ် ဝိူဝ်းသျိၼ်း 7.0.8ၶႃႈၼႃႉတိုၵ်ႉမီးပၼ်ႁႃၶႃႈ

Athousand Lottery 02/02/2022

Athousand Lottery

New Version

Athousand Lottery

Athousand Lottery 01/02/2022

Athousand Lottery

ၵျၢမ်းၼွၼ်းၾၼ်ႁဵင်ပိူင်

Athousand Lottery

13/01/2022

ဢႅပ်ႉတႃႇၵူၼ်းၶႂ်ႈႁဵတ်းတိင်ႇၾႆးၾႃႉၶႃႈ(ၽႆၢႇထႆး)
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.shandeveloper.audioplayer

13/01/2022

ဢႅပ်ႉတွၼ်ႈတႃႇၽူႈသူင်တွႆႇတိင်ႇၶႃႈ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.siphowngaom.kt_shan

Photos from Shan Developer's post 23/08/2021

ၵွႆတိၵ်းတိၵ်း ႁဵတ်းမႂ်ႇတိၵ်းတိၵ်း လူမ်ႉေၵႃႈလုၵ်ႉတိၵ်းတိၵ်း

22/08/2021

ၵွႆ​​သေမႄး
ၶႄး​​တေယၢပ်ႇ​​ႁေ
ၶိုၼ်းႁဵတ်းမႂ်ႇ ဝူၼ်ႉၸိူင်ႉၼႆၵူၺ်း

26/06/2021

ၼႂ်း Gboard ၼႆႉဢမ်ႇႁၼ်မီးလိၵ်ႈတႆးလူင်ႁဝ်းဢေႉ

25/06/2021

ၼႂ်း play store​​တေမီးပၼ်ႁႃၸိူင်ႉၼႆၶႃႈႁႂ်ႈၸၼ်ဢဝ်တႂ်ႈၼႆႉဢဝ်ၶႃႈၼႃႉ
https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZ3yQgXZ5HUgBoLTzvJ4uqs9wxAOBksjNqfX

25/06/2021

အခြေခံပညာ KG ကနေ G4 ကလေးတွေအတွက်

ဆရာ ဆရာမအချို့ ရေးဆွဲစီစဉ်ထားတဲ့
အခမဲ့ ပညာရေး application လေးတစ်ခုကို
မိဘတွေအနေနဲ့ ဖုန်းထဲမှာ ဒေါင်းလုဒ် လုပ်ယူပြီး
ကလေးတွေအတွက် လေ့လာခွင့်ပေးနိုင်ပါပြီ။

ဒေါင်းလုဒ်လုပ်လို့ မရတာမျိုးဆိုရင် ဒီလင့်ကနေ ဆက်သွယ်ပေးပါ ❤

https://www.facebook.com/myanmarprimaryschoolapp/

ဒေါင်းလုဒ်ယူရမယ့်လင့်ခ်နဲ့အသေးစိတ်ကိုအောက်တွင်ဖတ်ကြည့်ပါ 👇🏻

ယခုလို ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါအခြေအနေကြောင့် စာသင်ကျောင်းတက်ဖို့ အခက်အခဲကြုံနေရချိန်မှာ ကလေးတွေ ကျောင်းစာနဲ့ မပြတ်သွားဖို့နှင့် အိမ်မှာလွယ်ကူစွာ စာလေ့လာနိုင်အောင် ပြင်ပဆရာ၊ ဆရာမများနှင့် လူငယ်များက ကလေးတွေအတွက် မေတ္တာဖြင့် အချိန်တိုအတွင်း ဖန်တီးပေးထားတဲ့ Myanmar Primary School App လေးကို မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ ကျောင်းမှာ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ သင်ရိုး ဖတ်စာအုပ်ကို ဖုန်းထဲမှာ ဆရာ၊ ဆရာမတို့ရဲ့ သင်ပြမှုနဲ့အတူ လေ့လာနိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်ကကျောင်းသားလေးတွေ လွယ်ကူအောင် နေ့စဉ်အတန်းချိန်အတိုင်း ဖိုင်လေးတွေ ခွဲပေးထားတော့ အိမ်မှာ သင်ယူရတာ ပိုအဆင်ပြေမယ်လို့ ယုံကြည်မိပါတယ်။ ပိုမိုထူးခြားတာကတော့ စီမံကိန်း က သားသားမီးမီးတို့အတွက် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ဗဟုသုတရစေဖို့ “ဥာဏ်ကျယ်လေး” ကဏ္ဍကို ဖြည့်ဆည်းပေးထားပြီး ဘဏ္ဍာရေးအရလည်း ထောက်ပံ့မှုပေးထားပါတယ်။ ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု ရှိပြီးဖြစ်လို့ App ကို အခကြေးငွေပေးပြီး သုံးစရာမလိုပါဘူး။ Google Play Store မှာပဲ အခမဲ့ဒေါင်းလုတ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ အင်တာနက်ရှိရှိ/မရှိရှိ အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ အင်တာနက်မရှိဘဲ အသုံးပြုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ သင်ခန်းစာလေးတွေကို ကြိုတင်ဒေါင်းလုတ်ထားဖို့တော့ လိုမယ်နော်။ iOS version ကိုလည်း ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ App Store ကိုရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာ အကြောင်းကြားပေးပါမယ်နော်။
KG မှ စတုတ္တတန်း အထိ သင်ခန်းစာအသံဖိုင်များမှာ ပြင်ပဆရာ/ဆရာမများမှ စေတနာဖြင့် ပံ့ပိုးကူညီပေးထားသောကြောင့် အခန်းအသစ်များကို အပတ်စဉ်တိုင်း ထပ်တိုးပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
Application ကို အောက်ပါ လင့်ခ်တွင် ရယူပါ။

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.myanmarschoolapp

The Myanmar Primary School app can accommodate your kids to help them study from home at a time where Covid-19 is still on the rise. The app contains KG - Grade 4 lessons via textbook with voice-over lectures following the 2020-2021 Myanmar Education Module. Lessons are divided into bite-sized content to make it easier for children to study.
Additionally, Prevent Plastics has funded and developed the "Little Genius" segment that will teach environmental awareness through lessons, stories, songs, and activities. Your child is our future, and the future relies upon nature preservation. Thanks to funding from Prevent Plastics, the app is available on the Google Play Store - free of charge!
To use the app offline, please don't forget to download the lesson beforehand. IOS version will be available soon, so stay tuned!
The lessons recording from KG - Grade 4 are voluntary so that the chapters will be updated weekly.
Download the app 👇
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.myanmarschoolappOriginal link 👇🏻

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=124155026527766&id=100822942194308

Photos from Myanmar Mobile & Tech Review - MMTR's post 25/06/2021

Photos from Myanmar Mobile & Tech Review - MMTR's post

20/06/2021

ယႃႇၼႅတ်ႈဢပ်ႉတဵတ်ႇၶႃႈၼႃႉတေမိူၼ်ၼႆ

18/06/2021

ၸွင်ႇၸႂ်ႉလႆႈ

09/06/2021

SGN Book

သႂ်ႇၵီးၵႂၢမ်း သꧠႁ မွၵ်ႇၸၢမ်ၶမ်း ၸႆၢးသႆၢမၢဝ်း ၸႆၢးလၢဝ်သႂ် ထႅင်ႈဢိတ်းဢွတ်း

08/06/2021

ITတႆးၵႂႃႇလႂ်မူတ်းဢမ်ႇႁူႉ​​ၼေႃ

12/05/2021

ဝၼ်းၼၼ်ႉႁဵတ်းသင်ၽိတ်းဢမ်ႇႁူႉၶႃႈလႄႈၺႃး googleplay ဢဝ်ဢွၵ်ႇပႅတ်ႈ
ၼႆႉပဵၼ်ဢၼ်မႂ်ၶႃႈၼႃႈ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ittailan.sgnbook

27/01/2021

Application တွၼ်တႃႇၽူႈသူင်တွႆႇတိင်ႇႁွင်ႉၵႂၢမ်းႁဝ်းၶဝ်ဢွၵ်ႇမႃးယဝ်ႉၶႃႈ

ၶဝ်ႈၵႂႃႇၻၢဝ်းလူတ်ႉၼႂ်း play store ဢမ်ႇၼၼ်google playလႆႈယဝ်ႉၶႃႈတႆးၵေႃႉၽူႈႁၵ်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်းႁဝ်းၶဝ်Version မႂ်ႇတေၸွမ်းတၢင်းလင်ၶႃႈဢၼ်ၼႆႉတေႉၽူႈႁွင်ႈၵႂၢမ်းလႄႈၼိူဝ်ႉၵႂၢမ်းတေဢမ်ႇပေႃးၼမ်ၶႃႈ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ittailan.mendakaseng&fbclid=IwAR1n01EIn6MlGJ2zwXs3CXefkLYKgiO-Fg7QAIju--5yyn7bffpuXGm0KnU

17/11/2020

thank you for follow 10,266 and Like 10,034

17/11/2020

ၶွတ်ႇၵႂၢမ်းၵီးၵႂၢမ်းၶႃႈ တႃႇၸၢမ်းၵူၺ်းၶႃႈ
https://www.facebook.com/musicnamyorn/posts/1284463735243839

ၸၢမ်းတူၺ်းၶႃႈလႄႈၵႂၢမ်းတႄႉပႆႇပေႃးၼမ်ၶႃႈ
Downloadတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ

https://www.dropbox.com/s/w3fanztm7ubb5mu/Tai%20Song%20Chord.apk?dl=0

Photos from Shan Developer's post 18/08/2020

ပေႃးဢမ်ႇမီးၶေႃႈထၢမ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးလွၵ်းလၢႆး ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃတႄႉလူင်
😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄
ႁႃလွၵ်းလၢႆး ႁူႉၸၵ်း Data
ၾဵတ်းၿုၵ်း Facebook
ၷူဝ်ႇၵိူၼ်ႉ Google
ၼမ်ၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ

လႆၢးႁဵတ်းတူဝ်လိၵ်ႈၾႆးၼႂ်း Program Adobe Photoshop CC 2018 19/05/2020

လႆၢးႁဵတ်းတူဝ်လိၵ်ႈၾႆးၼႂ်း Program Adobe Photoshop CC 2018

လႆၢးႁဵတ်းတူဝ်လိၵ်ႈၾႆး ၼႂ်း program adobe photoshop cc 2019
https://youtu.be/5SdGc-UaYGw

လႆၢးႁဵတ်းတူဝ်လိၵ်ႈၾႆးၼႂ်း Program Adobe Photoshop CC 2018 to text fire

လႆၢးၸၼ်ႁၢင်ႈ Logo မိၵ်ႈမႆၢငႆၢႈငႆၢႈ 15/05/2020

လႆၢးၸၼ်ႁၢင်ႈ Logo မိၵ်ႈမႆၢငႆၢႈငႆၢႈ

လႆၢးၸၼ်ႁၢင်ႈ Logo မိၵ်ႈမႆၢငႆၢႈငႆၢႈ
https://youtu.be/nEcYSLGI81A

လႆၢးၸၼ်ႁၢင်ႈ Logo မိၵ်ႈမႆၢငႆၢႈငႆၢႈ Tailand

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

မႄး
Clone ဢဝ်ဢၼ်ပိူၼ်ႈႁဵတ်းဢၼ်ႁဝ်းႁဵတ်းတႄႉၵႄႈ error ယူႇတိၵ်းတိၵ်းလႄႈပႆႇယဝ်ႉလႆႈ
SGN Book
လႆၢးၸၼ်ဢဝ် program Sony Vegas Pro 15
လႆၢးသႂ်ႇသီတူဝ်လိၵ်ႈၼိူဝ်ႉၵႂၢမ်းၼႂ်း Sony Vegas Pro 15
မႄးႁၢင်ႊ Facebook ႁႂ်ႈပိၼ်ႇ ၽႃႇသႃ တီႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁူႉ

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่

สุววรณศร
Amphoe Kabin Buri

Amphoe Kabin Buri บุคคลสาธารณะอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
DP.Plastic. DP.Plastic.
บ่อทอง
Amphoe Kabin Buri, 25110

ผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ขวดพลาสติก น้ำดื่ม ทุกขนาด

Feelsic. Feelsic.
Amphoe Kabin Buri

ส่งงานครูจ่ะ

ทองไพลิน-ThongPailin New Energy Group ทองไพลิน-ThongPailin New Energy Group
Amphoe Kabin Buri, 25110

การรีไซเคิลทรัพยากรโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก แบตเตอรี่ลิเธียม แผงวงจร ดีบุก ทองแดง อลูมิเนียม นิดเกิลโคบอลต์

Tra Respest Tra Respest
66 หมู่ที่ 6 หอพักสีฟ้า ซ.ปลาทอง
Amphoe Kabin Buri, 25110

Gaming video creator

จัดหางานโรงงานผลิตที่นอน UCM อ จัดหางานโรงงานผลิตที่นอน UCM อ
304
Amphoe Kabin Buri

เปิดรับสมัครงาน

พระพรหม Charity Run 2019 กบินทร์บุรี พระพรหม Charity Run 2019 กบินทร์บุรี
Suwannasorn
Amphoe Kabin Buri, 25110

พระพรหม Charity Run 2019 22 ธันวาคม 2562 ณ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์กบินทร์บุรี

ตู้ลำโพงบลูทูธคุณภาพดี ราคา ตู้ลำโพงบลูทูธคุณภาพดี ราคา
กบินทร์บุรี-สระแก้ว
Amphoe Kabin Buri, 25110

จำหน่ายตู้ลำโพงบลูทูธงานคุณภาพ และ DIY พร้อมอุปกรณ์ครบเช็ต

บ้านเล็บเจลนิคม304-ศรีมหาโพธิ บ้านเล็บเจลนิคม304-ศรีมหาโพธิ
Amphoe Kabin Buri, 25110

จองคิวทำเล็บได้ที่ แชทเพจ และ ไลน์ Eye_thidarat

nint_ploywaree nint_ploywaree
304
Amphoe Kabin Buri, 25220

ครีมออร่าไวท์ ผิวขาวไว ขาวถาวร

Escapesz Fender Escapesz Fender
11/2 หมู่ที่ 13 ต.นนทรี อ.กบินทร์ จ.
Amphoe Kabin Buri, 25110

อาจมีบ้างเนื้อหารุนแรงนะครับ