ธุกิจองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ใน Amphoe Hot

ค้นหา องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ใน Amphoe Hotรวมรายชื่อ สะพานบุญ วัดปัญญาวุธาราม อ.ฮ, พวกเราชาวตำบล บ่อสลี, ชุมชนคนบ้านพุย.

สะพานบุญ วัดปัญญาวุธาราม อ.ฮ A สะพานบุญ วัดปัญญาวุธาราม อ.ฮ
วัดปัญญาวุธาราม
Amphoe Hot, 50240

สำนักวิปัสสนากัมมัฏฐาน ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาเยาวชนชาวเขาวัดปัญญาวุธาราม

พวกเราชาวตำบล บ่อสลี B พวกเราชาวตำบล บ่อสลี
บ้านบ่อสลี ต.บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
Amphoe Hot, 50240

ชุมชนคนบ้านพุย C ชุมชนคนบ้านพุย
บ้านพุย ม.7 ต.บ่อหลวง
Amphoe Hot, 50240

ส่งเสริมและกระจายข่าวสารภายในชุมชนให้รับรู้ทั่วถึงกัน