Pawgntseegmaetho-คริสตจักรบ้านแม่โถ C&MA

Pawgntseegmaetho-คริสตจักรบ้านแม่โถ C&MA

ความคิดเห็น

Coojpwm Ntawm Tug Kws Nyob Rua Huv Vaajtswv Lub Tebchaws - Mathais 5:3-4 (Nyaj Ntxawg Kwm) 28/8/2021

ศาสนา ความเชื่อ แผนการของพระเจ้า

เปิดเหมือนปกติ

09/05/2022

09/05/2022

YAUJ TSEEM YUAVTAU- UV- QUASNTXAJ RUATEJLUG TXOB THUAM KWS NWG TEJ PHOOJYWG NAJNUB TUAJ HAS!
YAUJ 18: 1-21 (Npisledas) yog yauj tug Phoojywg thib 3
Npisledas tejlug txobthuam & txuzug rua Yauj mas muaj ntau tshaaj le tejlug zoo mas muaj tsawg kawg tabsis tejlug phem mas najnub muabhas tuaj twm Yauj xwb !

08/05/2022

08/05/2022

TXUJ KEVNTSEEG TSIYOG LAAM HAS TAU HATAS "TUG TSWV ,TUG TSWV" NUA ES YUAV TAUMOOG NYOB VAAJTSWV TEBCHAWS !
1 Kauleethaus 7:20-24
tugkws tau caj cevqhev
Mathais 12: 43-45 dlaab yeej nyag rovlug sojsaib koj puas ntseeg quastag
Loos 10:9-10 leegpaub hab ntseeg xwb tseeg tsitau txau dlim
Yakaunpau 2: 17-20 txujkev ntseeg yuavtsum ntseeg kuas muaj dlejnum.
Mathais 7:21-23 tsiyog hu hastas tug TSWV tug TSWV nua xwb yuavtau moognyob Vaajtswv lub tebchaw ,yeej tsitau kag !

06/05/2022

06/05/2022

YAUJ TEJ PHOOJYWG HAS RUA YAUJ HASTAS MO NYUJ YUAJHLOOV MOOG UA NRUAB-NUB & QHOVKAAJ TUB LUG ZELAWM!
YAUJ 16: 1 - 16
yauj tej phoojywg tseem pheej tuaj thuam nwg hastas nwg tsi fwm Vaajtswv ,ua rua tejnub yauj tau has tau tejcovlug txu nwgzug kawgle, nws hu lub qhov ntxaa ua nwg txiv & hab hu tejkaas ua nws nam hab cov muam, ntu-nuav Yauj taag kev casab nrho lelawm tsixaav ua neej nyob !

05/05/2022

05/05/2022 Friday tim 5, lub 5hlis

YAUJ TEJ PHOOJYWG TEJLUG NPLIG SAB YIMFUAB UARUA YAUJ MUAJKEV NYUABSAB TSHAAJ !
Yauj 16: 1 - 22 Yauj xaavkuas Vaajtswv lugleeg coglug tseg tas tomqaab nwg txujkev txomnyem dlhau lawd Vaajtswv yuavlug foommoov ob npaug rua Yauj dlua hab!

04/05/2022

Wednesday , 04/05/2022

ZAG OB KWS YOG TUG PHOOJYWG ELIFAS ROVQAAB NRUG YAUJ HASLUG DLUA!

Yauj 15: 1 - 35 Yauj tseem yuavtau ua sab ntev tiv rua nwg tej phoojywg tejlug moog ntxiv , puab qha nwg hab tawmtsaam nwg !
kev puamtsuaj muaj lub fwjchim ibyaam le tug vaajntxwv kws tograwv yuav tawmtsaam !

03/05/2022

03/05/2022 PM ASIA

TSIYOG VAAJTSWV TXHAISTEG UA RUA YAUJ LUBNEEJ POB PUAMTSUAJ TAAG: TABSIS YOG DLAAB NTXWG NYOOG TXHAISTEG UA RUA YAUJ LUBNEEJ POBPUAG TAAG XWB !
Yauj 14:1 - 22 Tsintejxwb Vaajtswv yuav rov foommoov ob npaug rov rua Yauj lawm,
Yauj tau has yeev quasyeeg rua Vaajtswv hastas kuas Vaaj Tswj muab Yauj tsotseg es Vaajtswv ua ibsab tsixob ncu hab xaam muaj Yauj lawm !

02/05/2022

02/05/2022

YAUJ HASTAS NWG TSITAU UA-TXHUM
Yauj tiglug txwv Xaufas hastas kojnyob tuabywv noog xwb xob haslug, kuv yeejlos paub txhua yaam tuabyaam lekws kojpaub
hab, tejlug kws kuvhas yog hasrua Vaajtswv noogxwb! tsiyog has ruakoj noog (Xaufas) #9 koj xaav hastas(Xaufas) koj dlaagtau Vaajtswv nualov?
YAUJ 13: 1 - 28

01/05/2022

01/05/2022

TXUJKEV TXOMNYEM KWS LUJ & NYAAV TSHAAJ PLAWG TSHWM TUAJLAWM !
2 Thimothy 3:1-5
2 Thimothy 3: 12 , & 14-15 lun qaabntuj nuav tsuas muaj yuav phem zujzug ntxivmoog lawmxwb!
Yauhaas 9: 4-5 thaum tseem yog ntsuabnub yuavtau ua Vaajtswv tegnum .
Mathai 24: 21- 24
Mathai 7: 21-23 xoblaam xaav hastas mej hu Yexus ua tug Tswv tug Tswv xwbtes mej yuav dlim taag huv huv ,tsiyog le !

29/04/2022

29/04/2022

Nyobzoo yaav sawv ntxuv rua cov ntseeg txhuatug
ibtsaam tsaus ntuj ntawm mejko kuv yuav tsikhoom coj Vaajtswv txujlug tuaj rua peb kawm uake, vim kuv muajnum moog lawm !
Tabsis nub asthiv sawvntxuv 9:00AM kuvmaam npaaj Vaajtswv txujlug rovqaab tuaj rua mej suavdlawg os ,thov Vaajtswv foomoov rua mej ,maamle sisntsib dlua bye !

28/04/2022

28/04/2022

YAUJ TAU QHUAS HASTAS VAAJTSWV YEEJ MUAJ FWJCHIM HAB MUAJKEV TXAWJ NTSE HEEV ! yaamtwg kwsyog Vaajtswv tau muab rhuav tshem lawm tes yeej tsimuaj leejtwg tseem yuavmuaj cuabkaav lugmuab txhimkhu tau dlua lelawm
YAUJ 12: 1- 25 Vim yog Yauj tauj mob mob ua ibce lwjntsuav ua paugmag ,txawm yog muaj ntauzag nwg tau npau hab ywg ua dlog ua dlig lawm los huv nwg lubsab yeej muajkev casab heev rua Vaajtswv tas muaj ibnub Vaajtswv tseem yuav tiglug txhim khu nwg muaj lubneej zoo tshaaj qub hab !

27/04/2022

27/04/2022

TUG PHOOJYWG XAUSFAS HAS RUA YAUJ HASTAS YAUJ! KOJ CALE UAS SAB NCAAJ RUA VAAJTSWV MAS KOJ LUBNEEJ YUAV ROV HLOOV HLO LOSMAJ!
YAUJ 11: 1- 20
Yog koj hloovsab ua ncaaj rua Vaajtswv mas Vaajtsw yuav ua rua koj lubneej zoo ci ntsaa ab taamle lubnub kws ci pumke quaslug thaum yaav taavsu quaslug ntaag tag!

25/04/2022

25/04/2022

YAUJ LUG LEEGPAUB HASTAS VAAJTSWV UATAU OBYAAM LUJHEEV, 1) YOG VAAJTSWV TXUJKEV TXAWJ-NTSE,2) VAAJT-TSWV MUAJ TUG ZUGLUJ ZUG NCHAAV HEEV .

YAUJ 9:1-35
Yauj tig rovlug qhuas hab qhatxug Vaajtswv tej fwjchim txujci kws luj kawgnkaus tej tuabneeg nyob nplajteb yeej tsimuaj ib tug yuav moog totaub txug !

24/04/2022

24/04/2022

Xobxaav hastas Vaajtswv yeej tsipum tsipaub txug cov ntseeg tejkev txomnyem , tabsis Vaajtswv xaav ntsib peb cov ntseeg thaum peb taabtom raugkev nyuajsab ntaag .
Peb covkws ntseeg tag2 yuavtau tug tshwjchim kws ci ntsaa ab tuabyaam nkaus le tug Tswv Yexus tug Tshwjchim !
tsuas yog txhuatug kws ntseeg hab coj uatau lawvle Vaajtswv
tug Ntsujplig Dlawbhuv qha xwb!
LOOS 8: 1 - 30

22/04/2022

22/04/2022

YAUJ TAU UV QUAS-NTXAJ DLHAU YAUJ TEJKEV TXOMNYEM TAAG LAWD VAAJTSWV TAU ROV NPAAJ DLUA IBLUBNEEJ ZOO TSHAAJ QOVQUB LUG PUBRUA NWG DLUA ZAG OB(20) !

YAUJ 8: 1- 22
Yog hastas Yauj noog Bliledas lug(Bildad) hab xobchim rua Vaajtswv ,nwg ua tuabzoo rovlug nrug Vaajtswv sisraug zoo ,Vaajtswv tseemyuav yuav foom koobmoov npaaj muaj dlua iblub neej tseemzoo tshaaj yauj thawj lubneej taag lug lawd rov tsua Yauj hab !

19/04/2022
19/04/2022

19/04/2022

YOG YAUJ UATAU SABNTEV TAGTAG MOOGTXUG THAUMKAWG MAS -
VAAJTSWV YUAV ROVQAAB FOOMOOV DLUA RUA YAUJ MUAJ DLUA IBLUBNEEJ TSHAB ZOOTSHAAJ LUBKWS PUAMTSUAJ DLAU MOOGLAWD !

Yauj 7 : 1- 21
Yauj txomnyem kawgle , yauj najnub thaam txug nwg tejkev mob txomnyem rua Vaajtswv noog thaum Yauj tug phoojywg Elifas tseem nyob zuv nwg sub Elifas txa lenov , yauj najnub ywg Yauj tugqub rua Elifas noog ,hab Yauj hastas Vaajtswv vim lecaag koj yuav muab tej tuabneeg saib ceemceeb ualuaj dlag le ?

17/04/2022

17/04/2022

casab quatag rua Kuv Hlub Vaajtswv
1 Texalunike 4:16-18
Loos 5: 1-11
Loos 15:13

15/04/2022

15/04/2022

YAUJTAU RAUG KEV TXOMNYEM PLUAGKUG DLU-DLA ,TSEEM DLHAU LUGMOOG MUAJ KEV PUAGSAB PUAG NTSWS TSIPAUB YUAV UATAU IBTUG TUABNEEG NYOB RUA HUV LUB NPLAJTEB NUAV NTXIV LELAWM ,TXAWMYOG ZOO LEHOV LOS NWG YEEJ TSITAU NTXEEV-SAB TSHEV FOOM TSIZOO IB LULUG RUA VAAJTWSV LE, ELIFAS UA TUAB QUASZOO FOOMMOOV RUA YAUJ DLUA !, HAB HASKUAS YAUJ NOOG VAAJTSWV LUG MAS VAAJTSWV TSEEM YUAV FOOMMOOV DLUA RUARUA YAUJ !
YAUJ 5:1-27

14/04/2022

14/04/2022

YAUJ 4:1-21 Yauj hab nwg tug phoojywg Elifas tejlug sisthaam ,Yauj tug phoojywg Elifas yog( tuabneeg Temas) taunrug Yauj thaam ibke thaam lekws hlub Yauj, ibke xaub thom ntuag yauj tsaam yog yauj tau ua txhum hab tsi-ncaaj lawm !, Dlaab- ntxwgnyoog txawm lug ua rua Elifas ntshai hab pum zemzuag lug nkaug hab ywg txug Yauj rua Elifas noog !

13/04/2022

13/04/2022

YAUJ THEV TSITAUG NWG TXUJKEV TXOMNYEM LAWM:

Yauj rov qaablug tusab rua nwg tugkheej hastas kheevlaam nwg tsixob tau yuglug rua mo ntawd uaneej rua huvlub nplajteb nuav ntshe yuav zoodlua !
YAUJ 3: 1- 26 Ualecaag ca tugtuabneeg txomnyem nyob lwjsab ntsuav ? ua lecaag ca tugtuabneeg quaj ntsuag pum qhovkaaj?
puab nim najnubtog txuj kevtuag los txujkev tuag tsilug le ! puab ntshaw lub qhov ntxaa kawg los lub qhov ntxaa tsilug le !

12/04/2022

12/04/2022

Ntxwg nyoog rovqaab tawmtsaam Yauj dlua
Yauj mob ibce uapaug quas-mag, los nwg kuj tsitau tawmtsaam Vaajtswv le vim nwg cog phoojywg zooheev rua
Vaajtswv !
YAUJ 2:1 - 13 Yauj 3tug phoojywg tuaj saib nwg puab tsahlo suab quaj rua Yauj vim yauj tauraug kev txomnyem heej le, puab tuajpaab yauj txomnyem txhawb yauj lubzug puab paab Yauj nyuajsab heev tsixaav has ib lulug le tau 7nub vim yauj txomnyem dlau hwvlawm !

11/04/2022

11/04/2022

YAUJ LUBNEEJ txomnyem npaum lecaag los tseem ntseeg Vaajtswv npaum le ntawd

11/04/2022

11/04/2022

PHOO YAUJ: Nyob huv lub tebchaws U-Xes
Muaj ibtug txivneej lubnpe hu ua Yauj yog ibtug cojtau ncaaj-nceeg hum Vaajtswv sabheev , los nwg tau raug lubneej txomnyem kawgnkaus le ,muaj peb ntus kev txomnyem nyob huv Yauj lubneej !
Yauj 1: 1 - 22 Muab cojlug pev ntsuag koj lubneej rua Yauj lubneej saib koj tej nyuaskev txomnyem puas nyaav cuagle Yauj tej kev txomnyem !

10/04/2022

10/04/2022

TEGNUM 1: 1 - 11
MUAJKEV CASAB LUJ RUATUG KWS KUB SAB LUG NTSEEG :
Vaajtswj coj Tswv Yexus moog timntsej timmuag ntawm cov ntseeg tuabneeg Kalilais .
TEGNUM 15: 1-20 Vaajtswv Rhawv muaj ibtxuj kev casab lujheev rua cov ntseeg lawm xwsle : Yexus yugua tug cawmseej,
Yexus tautuag theej tuabneeg lub txhoj, Yexus tau sawv huv qhovtuag yeej Ntxwg nyoog lub fwjchim hab txuj kevtuag Yexus moog tuchaw sauntuj lawm tub yuav rovqaab lug !
Tegnum 15:1-20

07/04/2022

07/04/2022

Yexus yeej tau txhawj hlub txhawj yau tsaam cov thwjtim tsi ua Nwg tegnum kws Nwgtau nkawtseg kuas puab ua, Yexus yeej xaav kuas peb yog cov ntseeg yuavtau paub hlub Yexus tshaaj kubsab lug ua Nwg tegnum kuaszoo hab hlub cov yaaj mog /cov ntseeg kws tseem tsaug muas nyobhuv yug pawg ntseeg !
YAUHAAS 21:1 - 25 yog yuavmuab txhua txhua tejnum hab tejlug kws Yexus tau ua taag lawd sautseg huv tuabsi rua huv ntawv kuv xaav hastas lub nplajteb nuav yuav tsimuaj chaw txaus ntim tej ntawv ntawd . .

06/04/2022

06/04/2022

TOMQAAB VAAJNTSUJ PLIG TSAA YEXUS SAWV HUV QHOVTUAG LUG LAWD !
Nwg tub npaaj yuavmoog cuag LeejTxiv lawm Nwstau tshuabpaa rua cov thwjtim hab hastas mej cale txaisyuav VaajNtsuj-Plig Dlawbhuv lug nyobrua huvmej!
YAUHAAS 20; 19 - 31 yogmej zaamtxim rua leejtwg huv nplajteb nuav ,Vaajtswv yuav zaam nwg lubtxim sauntuj tuabyaam !

05/04/2022

05/04/ 2022

YEXUS TUAG MUAJYEEJ ntxwg nyoog hab txuj kevtuag lub fwjchim Nwg sawv rovlug lawmtag, cale zoosab ntseeg kuas ruaj !
YAUHAAS 20;1-18

04/04/2022

04/04/2022

YAUHAAS 19: 22- Koj tug Tswv YEXUS raug nteg,raug ntaus, raug muab ntsa ruasau tug khaublig ntoo,raug luas susmuv nkaug-tuag,hab coj moog loglawm !

koj xob nyuajsab xob txaajmuag tubyog Nwg lug thiseeb koj txuj kevtuag xwb !!

03/04/2022

02/04/2022

TXUJ KEV-NTSEEG KWS TSEEB HAB YUAV LUJHLUB ZOO ,
mas koj yim ntseeg Vaajtswv ruaj, koj yim raugkev simsab ,
Tug ntseeg Vaajtwsv tag2 le mas yeejyuav raug kev simsab hab kev ntxeev ntxag moog txug nubkws nwg taumoog nrug Vaajtswv nyobkag mas le yuavdlim xwb !
1) Yauj 1:6-22 kev simsab nyaav
2)1 kauleethaus 10:12-13 Vaaj ca tug ntseeg raug kev simsab
3) Heplais 4: 14-16 yuav tsum sawv nreg ntseeg rua kev ntseeg
4) Yakaunpaus 1: 2- 5 Vaajtswv yeej ca pebraug kev simsab sub peb kev ntseeg txhaj luj hlub zoo xwb !

01/04/2022

01/04/2022, lub 4hlis xyoo 2022

THAUM TUG TSWV POOB NTSOOG RUA LUASTEG LAWM

Yexus cale pibraug luas cojmoog tsimtxom moog txug thaum Nwg txujsa tu nro!
Yauhaas 19:1-22 Ntukws Yexus lug yug hab ua Vaajtswv tegnum
yog cov tuabneeg Loo ua cov tswj lub tebchaw Yixalayees thaus ntawd yog Xixas Aukastas ua fuabtais vaajntxwv kaav cov tuabneeg Loos, yog leejtwg muaj lubnpe yuavlug ua Vaajntxwv
nua mas yog tawmtsaam Xixas lawm ntaag !

31/03/2022

31/03/2022

VIM TUABNEEG LUBTXIM: txuj kevtxhum uatau rua ibtug ncaajnceeg tautuag txhwv,
Thaum luas muab tug Tswv caabnyo lawm ntshe cov thwjtim tau txais txujkev ntshai , ntshai npaum caag lubzug tsaug npaum le ntawd tsimuaj vaam,kev casab taag nrho, quas nyag tsiv quas-nyag moog !
YAUHAAS 18: 25-40

30/03/2022

30/03/2022

Thaum txug ndlua lubcaij lubnyoog kws VaajLeejTxiv tau teemtseg rua Nwg tuab leegtub yuav taumoog tiv kev txomnyem theej noobneeg lub txhoj lawm!
Ntshai hlub ntshai yau ibsab tsixaav moog los kev zaamtxim yuav tsimuaj, moog los yeej nyuaj!

Yauhaas 18:1-24 Yudas I xakas li-u coj cov tuabneeg ncaaj sab nkhaus tuaj nteg Yexus cojmoog tsimtxom !

29/03/2022

29/03/2022

TUG TSWV YEXUS Thov Vaajtswv paabpub rua Nwg cov thwjtim!

YAUHAAS 17: 1-26 Yexus thov hab has rua Vaaj Leejtxiv tas
Nwg yuav lugmoog nyob ntawm Vaaj Leejtxiv lawm,hab Nwg yuav tsinyob huv lub nplajteb nuavlawm ,tabsis covntseeg tseem yuav nyob ntxivmoog !

LOOS 8: 34
HEPLAIS7:25 Yesxus moog nyob ntawm VaajLeejtxiv saab tegxis hab thov Vaajtswv paab cov ntseeg !

28/03/2022

28/03/2022

Vaaj Ntsujplig dlawbhuv tegnum yog qha kuas tuabneeg paub- txug tuabneeg tej kevtxhum, kev ncaajnceeg hab Vaajtswv txujkev txavtxim !
Kev nyuajsab hloov ua kev zoosab ,tug Tswv Yexus tub kovyeej lub nplajteb nuav lawm !
Nyob rua tshoojnuav yog Yexus qha rua cov thwjtim txug Nwg txujkev yuav moog raug kev tsimtxom/ theejtxhoj xwb !
Yauhaas 16: 1- 33

25/03/2022

18/03/2022

YEXUS YOG TSOB TXIVMAAB NYEG, PEB NYOG TEJ CEG MAAB- QUS .
tugceg maab kws tsi txitxiv zoo VaajleejTxiv yuavmuab txav tawm tsiyuav !

Yauhaas 15:1-27

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

09/05/2022
08/05/2022
06/05/2022
05/05/2022 Friday tim 5, lub 5hlis
Wednesday , 04/05/2022
03/05/2022 PM ASIA
02/05/2022
01/05/2022
29/04/2022
28/04/2022
27/04/2022
25/04/2022

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


คริสตจักรบ้านแม่โถC&MA
Amphoe Hot
50240

Amphoe Hot สถานที่สักการะอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
สะพานบุญ วัดปัญญาวุธาราม อ.ฮ สะพานบุญ วัดปัญญาวุธาราม อ.ฮ
วัดปัญญาวุธาราม
Amphoe Hot, 50240

สำนักวิปัสสนากัมมัฏฐาน ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาเยาวชนชาวเขาวัดปัญญาวุธาราม

วัดห้วยหินดำ วัดห้วยหินดำ
ฮอด
Amphoe Hot, 50240

พวกเราชาวตำบล บ่อสลี พวกเราชาวตำบล บ่อสลี
บ้านบ่อสลี ต.บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
Amphoe Hot, 50240