Saikhurjaed

Saikhurjaed

ความคิดเห็น

မ္ꨮသုင္ယြꨓ္ꨟ္ꨮꨳယူꨲလီမီးꨟꨰင္းꨟꨀ္ꨵပꨰင္း
ꨅိူဝ္ꨵꨅꨤတ္ꨳꨟ္ꨮꨳမꨤတ္ꨳေမဳထြမ္ꨲဝူꨓ္ꨵ
သြꨓ္ꨲယꨤꨀ္ꨵꨁိူꨓ္းပိူꨓ္းမိူဝ္ꨳꨡြꨓ္ꨀဝ္ꨲ
ꨀူꨳꨕꨤဝ္ꨲယꨤမ္းꨓꨤꨓ္္ꨟိူဝ္ꨟꨓ္တꨯးသဳꨲ
ယꨤပ္ꨲꨓဳꨲꨀူꨳလြင္ꨳ ꨕီယြင္ꨳလူင္းသုူင္ꨲ
မူင္းꨟူမ္ꨲငꨤမ္းလူမ္ꨳပꨱꨓ္ꨟူမ္ꨳꨁိူဝ္းတꨯး
ဝူꨓ္ꨵဝꨯးꨕꨤꨯꨓဳꨲꨅြတ္ꨲꨀမ္ꨲꨘဳꨲေပဳး
ꨡꨤမ္းလꨤတ္ꨳꨀꨮꨤမ္းလꨤမ္ꨲလိုꨀ္ꨲꨁိုꨀ္ꨵ
တြꨓ္းသုတ္းသꨤꨓ္ꨟꨓ္ꨟုꨡမ္ꨲေꨡꨲ
တꨤင္ꨳေတꨡြꨓ္ꨟူဝ္ယုမ္ꨵꨁူဝ္ꨅူမ္းလုꨀ္ꨳꨓြင္ꨵ
ꨡမ္ꨲပြင္ꨵꨡမ္ꨲလဳꨲသြꨓ္ꨀꨮဳꨲထိုင္ေမဳ
ငꨤဝ္ꨳေꨀဳꨅိုဝ္ꨵꨅꨤတ္ꨳ{ယြတ္ꨳသꨤင္ꨳပꨯꨤꨕူꨉ္းတူꨉ္း}
ꨬလꨳꨅြင္ꨲꨟုꨅꨤꨀ္းꨁဳꨳꨟိူဝ္တꨯး။
ၶတ်းၸႂ်တႅင်ႇတႅမ်ႈၽဵင်းၶုိၵ်ႉၶႅမ်ႉတိၵ်းတိၵ်းၶႃႈ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈေတလုိဝ်းလင်လႆႈယူႇ
မိုင္သုင္ခ
သꨤဝ္တꨯး
꨿
''""'Ryefyyityrfysreuhyf
ꨅꨤꨯးꨟꨀ္ꨵꨁိူဝ္း?သီꨲေပꨣ❤💔💐💑🍻

ศิลปิน

เปิดเหมือนปกติ

01/01/2022

สาวเกซี သၢဝ်ၵေးသီး

#เพลงสาวเกซีแต่งโดยจายเคอแจดขับร้องจายเคอหลาวจายเคอแจด

สาวเกซี သၢဝ်ၵေးသီး 31/12/2021

สาวเกซี သၢဝ်ၵေးသီး

ใครเป็นสาวหมู่บ้านไหนบ้างจ๋ามาฟังกันดู
ၽ်ႂပဵၼ်သၢဝ်ဝၢၼ်ႈလ်ႂၽွင်ႈၶဝ်ႈမႃးထွမ်ႇၵၼ်တူၺ်း

สาวเกซี သၢဝ်ၵေးသီး #သၢဝ်ၵေးသီးတႅမ်ႈ။ၸႆၢးၶိူဝ်းၸႅတ်ႈႁွင်ႉ၊ၸႆၢးၶိူဝ်းၸႅတ်ႈၸႆၢးၶိူဝ်းလၢဝ်#สาวเกซีแต่งจายเคอแจดร้องจายเคอแจด....

09/12/2021

เพลง/งูกินหาง

เพลง#งูกลืนหาง/แต่ง/ร้อง#จายเคอแจด...เกซี

.ၵႂၢမ်း/ငူးၵိၼ်ႁၢင်เพลง/งูกลืนหาง 08/12/2021

.ၵႂၢမ်း/ငူးၵိၼ်ႁၢင်เพลง/งูกลืนหาง

#ငူးၵိၼ်ႁၢင်
#งูกลืนหาง

.ၵႂၢမ်း/ငူးၵိၼ်ႁၢင်เพลง/งูกลืนหาง #เพลงใหม่จายเคอแจดงูกลืนหาง#ၵႂၢမ်းမ်ႂႇငူးၵိၼ်ႁၢင်ႁွင်ႉ#ၸႆၢးၶိူဝ်းၸႅတ်ႈ

Saikhurjaed on TikTok 08/12/2021

Saikhurjaed on TikTok

မႃးသူႇၸ်ႂၵၼ်ၽွင်ႈၶႃႈ ...
#ၵူၼ်းႁူဝ်ၸ်ႂႁူဝ်ၶေႃးၶဝ်

Saikhurjaed on TikTok ၵႂၢမ်းမ်ႂႇ...ငူးၵိၼ်ႁၢင်#

19/09/2021

ၵႂၢမ်းႉႉႉပိုၼ်းၵႅပ်ႈဝဵင်းၵႄႇသီႇ
တႅမ်ႈ၊ႁွင်ႉ၊သဵင်ၶွင်တူဝ်၊ၶိူဝ်းၸႅတ်ႈႉႉႉၵႄႇသီႇ
ၽၢၵ်ႇၶဝ်ႈတိတ်ႇတၢမ်းၶွင်ႉယူထုပ်ႉၽွင်ႈၶႃႈ
ฝากเข้ามาติดตามช่องยูทุปด้วยนะครับ https://www.youtube.com/channel/UCn8X-2biCFKkEqvtF5nydrg

ၵႂၢမ်း၊ ပိုၼ်းၵႅပ်ဝဵင်းႈၵႄႇသီႇ เพลง/ประวัติศาสตร์เมืองเกซี 17/09/2021

ၵႂၢမ်း၊ ပိုၼ်းၵႅပ်ဝဵင်းႈၵႄႇသီႇ เพลง/ประวัติศาสตร์เมืองเกซี

ထႅၼ်ႇထႅၼ်ႈထႅၼ်း မႃးယဝ်ႉၶႃႈ...

ၵႂၢမ်း၊ ပိုၼ်းၵႅပ်ဝဵင်းႈၵႄႇသီႇ เพลง/ประวัติศาสตร์เมืองเกซี #เพลงใหม่ประวัติศาสตร์เมืองเกซี#ၵႂၢမ်းမ်ႂႇပိုၼ်းၵႅပ်ႈဝဵင်းၵႄႇသီႇ#ႁွင်ႉၸႆၢးၶိူဝ်းၸႅတ်ႈ

15/09/2021

ဢီးယေႃး......
ယၢမ်းၶိင်ႇၶိင်ၶႃႇဢယႃႇၶမ်ႈၶိုၼ်းမွၵ်ႈၶၢဝ်းၼႆႉ
မဵဝ်ႈပိူၼ်ႈၼွၼ်းထွမ်ႇသဵင်ႁဵၼ်လူင်ၼေႈၼၢင်းၵဝ်
ပဵၼ်ယွၼ်ႉသင်လႄႈၼၢင်းတိုၵ်ႉၶၢင်းဝႃႈယင်းပႆႇမီးၵေႃႉဢွၼ်ၼွၼ်း
ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈၼၢင်းၵဝ်ၵူဝ်သေဢိင်ႇသၼ်ႇ
ၶယဝ်ႇၽႃႈၵွပ်းယုင်ႈပေႃးတၢၼ်ႇလိၼ်မိူင်းၸဝ်ႈတေၶွၼ်း
ၼႆလႄႈၼၢင်းဢမ်ႇႁတ်းတၢၼ်ႈၵႂၢမ်းၼမ်ႁႃႉတေႃႈႁႃႉတေႃႈၼေႃ....
#ယွၼ်းဢဝ်ၵႂၢမ်းဢွၼ်ႇပုၵ်ႈၼႆႉသေၵူႈၶိုၼ်းသရေႇၼႃႈတႃပီႈၼွင်ႉၵႄႇသီႇႁဝ်းဢိတ်းၼိုင်ႈၶႃႈ..
#ပိုၼ်းၵႅပ်ႈဝဵင်းၵႄႇသီႇ
တႅမ်ႈ/ႁွင်ႉ/ၶိူဝ်းၸႅတ်ႈ...ၵႄႇသီႇ
ၶဝ်ႈပ်ႂႉထွမ်ႇယိၼ်းပၼ်ႁႅင်းၼ်ႂးယူထုပ်ႉသေၵမ်းၶႃႈ
https://youtube.com/channel/UCn8X-2biCFKkEqvtF5nydrg

09/09/2021

တႆးမိူင်းထႆးၼႆႉႁႆၢႉၼႃႇၶႅၼ်ႇၼႃႇ
တွၼ်းသေဝႃႈၶဝ်ဢမ်ႇပႄႉပိူၼ်ႈၵူၺ်းယဝ်ႉ
#ၼႆဝႃႇ

ၵႂၢမ်းပႆၢးမိူင်း เพลงเพื่อชีวิต 05/07/2021

ၵႂၢမ်းပႆၢးမိူင်း เพลงเพื่อชีวิต

http://yt3.piee.pw/3jvy75

ၵႂၢမ်းပႆၢးမိူင်း เพลงเพื่อชีวิต ขัดเลือกเพลงเพื่อชีวิต แต่งและขับร้องโดย จายเคอแจด ၵႂၢမ်းလိူၵ်ႈပႆၢးမိူင်းထုၵ်ႇၸ်ႂ တႅမ်ႈႁွင်ႉ ၸႆၢးၶိ...

ၵႂၢမ်း၊ၵွင်သိပ်းၵွင်သၢဝ်းလႄႈပူႇပၢတ်ႇ เพลง/กองทัพ3/4 26/06/2021

ၵႂၢမ်း၊ၵွင်သိပ်းၵွင်သၢဝ်းလႄႈပူႇပၢတ်ႇ เพลง/กองทัพ3/4

http://yt3.piee.pw/3khms4
ၶဝ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်လႄႈၶဝ်ႈတိတ်းတၢမ်းလႆႈယဝ်ႉၶႃႈ

ၵႂၢမ်း၊ၵွင်သိပ်းၵွင်သၢဝ်းလႄႈပူႇပၢတ်ႇ เพลง/กองทัพ3/4 #ၵႂၢမ်းမ်ႂႇ#ၸႆၢးၶိူဝ်းၸႅတ်ႈ { ၵႄႇသီႇ }#ၵွင်သိပ်းၵွင်သၢဝ်းလႄႈပူႇပၢတ်ႇ #เพลงใหม่#จายเคอแจด { เกซี }#กองทัพ3/4

05/06/2021

ပွႆးသွင်ပၢင်လႄႈသၼ်လွႆႁူၼ်း

24/05/2021

ၼုင်ႈၶူဝ်းယွၵ်းမႃႁဝ်ႇ
ၶူၼ်ႉၵႂၢမ်းၵဝ်ႇၽိတ်းၵၼ်ၼႆဝႃႇ...
ၵမ်ႈၽွင်ႈသမ်ႉဢွၼ်ထွတ်ႇပႅတ်ႈၶူဝ်းယွၵ်းသေ
ၼႅတ်ႈၼုင်ႈသ်ႂႇၶူဝ်းမ်ႂႇယဝ်ႉသမ်ႉၶိုၼ်းမႃးယွၵ်ႇမႃ
#ၵတ်ႉၵႃႈလႃႈၺႃးမႃတုတ်ႈမႃႁဝ်ႈမႃတႃမွတ်ႇ

10/05/2021

ႁၵ်ႉဢိင်ပိုၼ်း ฮักอิ๋งปืน

26/04/2021

#သူပဵၼ်တႆး
#ႁဝ်းၵေႃႈပဵၼ်တႆး

19/04/2021

ယင်းတိုၵ်ႉလီဢၢမ်းယူႇၵူၺ်း ယႃႇၸ်ႂလဵၵ်ႉသင်ႉႉႉ😏🥴

11/04/2021

กิเลสตัณหา တၼ်ႇၼႃႇၵိေလႇသႃႇ

ၵႂၢမ်း၊တၼ်ႇၼႃႇၵိလေႇသႃႇ เพลง.กิเลสตัณหา

06/04/2021

ၸွမ်းၶႆႈႁႃဢေးလႅင်ယင်းပႆႇႁၼ်...

21/03/2021

ႁၵ်ႉဢိင်ပိုၼ်း ฮักอิ๋งปืน

ၵႂၢမ်း/ႁၵ်ႉဢိင်ပိုၼ်း#18 တႅမ်ႈ/ႁွင်ႉ/ၶိူဝ်းၸႅတ်ႈႉႉႉၵႄႇသီႇ
เพลง/ฮักอิ๋งปืน#18 /แต่ง/ขับร้อง/จายเคอแจด...เกซี

17/03/2021

#ႁွင်ႈတၢင်းၵၢၼ်တိတ်းတၢမ်း
#ช้องทางการติดตาม

Photos from Saikhurjaed's post 16/03/2021

မိူဝ်ႈၼႆႉၵႂႃႇထႆႇၽဵင်းၵႂၢမ်း((( ႁၵ်ႉဢိင်ပိုၼ်း-18 )))
ၶဝ်ႈတိတ်ႇတၢမ်းပ်ႂႉပၼ်ႁႅင်းလႆႈၼ်ႂးၶွင်ႉယူးထုပ်ႉ
ၼင်ႇလိင်ႉပႃႈတ်ႂႈၼႆႉၶႃႈ....
#ဢွင်ႈတီႈတပ်ႉလွႆလၢင်းတပ်ႉၵဝ်ႇၶုၼ်သႃႇ
วันนี้ไปถ่ายMVmusicvdio เพลง((( ฮักอิงปืน-18 )))
รอติดตามให้กำลังใจได้ในยูทุปตามลิงค์ข้างล้างนี้นะครับ...
https://youtube.com/channel/UCn8X-2biCFKkEqvtF5nydrg

07/03/2021

เพลง/นักเพาะกาย ၵႂၢမ်း/ပီႈႁႅင်းလူင်

เพลง/นักเพาะกาย แต่ง/ร้อง/เคอแจด...เกซี
ၵႂၢမ်း/ပီႈႁႅင်းလူင် တႅမ်ႈ/ႁွင်ႉ/ၶိူဝ်းၸႅတ်ႈ...ၵႄႇသီႇ

13/02/2021

#ပိုၼ်း?...

01/02/2021

เพลง ลูกเต๋าโกง ၵႂၢမ်း မၢၵ်ႇတႅဝ်ႇလိင်ႇ

#เพลงลูกเต๋าโกง #จายเคอแจด
#ၵႂၢမ်းၸႆၢးၶိူဝ်းၸႅတ်ႈ#မၢၵ်ႇတႅဝ်ႇလိင်ႇ

24/01/2021

เพลง/ธุรการ{ไตย}แต่ง/ร้องโดยจายเคอแจดၵႂၢမ်း/ၵၢၼ်တႆး/တႅမ်ႈ/ႁွင်ႉၶိူဝ်းၸႅတ်ႈ

เพลง/ธุรการไตย/#จายเคอแจดၵႂၢမ်း/ၵၢၼ်တႆး/#ၸႆၢးၶိူဝ်းၸႅတ်ႈ

သႅၼ်ၸဵပ်းၸ်ႂ/Copy/ႁွင်ႉ/ၸႆၢးၶိူဝ်းၸႅတ်ႈ แสนเจ็บใจ/Copy/ร้อง/จายเคอแจด 23/01/2021

သႅၼ်ၸဵပ်းၸ်ႂ/Copy/ႁွင်ႉ/ၸႆၢးၶိူဝ်းၸႅတ်ႈ แสนเจ็บใจ/Copy/ร้อง/จายเคอแจด

แสนเจ็บใจ...
သႅၼ်ၸဵပ်းၸ်ႂ...

သႅၼ်ၸဵပ်းၸ်ႂ/Copy/ႁွင်ႉ/ၸႆၢးၶိူဝ်းၸႅတ်ႈ แสนเจ็บใจ/Copy/ร้อง/จายเคอแจด #เพลงใหม่#จายเคอแจด#แสนเจ็บใจ#ၵႂၢမ်းမ်ႂႇ#ၸႆၢးၶိူဝ်းၸႅတ်ႈ#သႅၼ်ၸဵပ်းၸ်ႂ

22/01/2021

ၶဝ်ႈတိတ်းတၢမ်းဝႆႉႉႉႉ ၸွမ်းၼင်ႇလိင်ႉႉႉႉတီႈပၼ်ဝႆႉ ၽႆၢႇတ်ႂႈၼႆႉႉႉႉ
https://www.youtube.com/channel/UCn8X-2biCFKkEqvtF5nydrg

တိုၼ်းဢမ်ႇႁၢင်ႉ ၸႆၢးၸိူင်းႁၢၼ် ตึนอ่ำฮ้าง จายเจิงหาญ 10/01/2021

တိုၼ်းဢမ်ႇႁၢင်ႉ ၸႆၢးၸိူင်းႁၢၼ် ตึนอ่ำฮ้าง จายเจิงหาญ

#တိုၼ်းဢမ်ႇႁၢင်ႉ
#ไม่พลาด
https://youtu.be/--LtgKKZTMI

တိုၼ်းဢမ်ႇႁၢင်ႉ ၸႆၢးၸိူင်းႁၢၼ် ตึนอ่ำฮ้าง จายเจิงหาญ #ၸႆၢးၸိူင်းႁၢၼ်#တိုၼ်းဢမ်ႇႁၢင်ႉ#จายเจิงหาญ#ตึนอ่ำฮ้าง

31/12/2020

ร้องเพลงต้อนรับปีใหม่2021 ႁွင်ႉၵႂၢမ်းတွၼ်ႈႁပ်ႉပီမ်ႂႇ2021

มาๆร้องเพลงฟังเพลงกันครับเพื่อนๆ
မႃးထွမ်ႇၵႂၢမ်းႁွင်ႉၵႂၢမ်းၵၼ်ၶႃႈၵေႃႉၶဝ်

ဢမ်ႇၶ်ႂႈတူၵ်းၽၢၼ်/ၸႆၢးၸိူင်းႁၢၼ်/อ่ำไค่ตกผาน/จายเจิงหาญ 31/12/2020

ဢမ်ႇၶ်ႂႈတူၵ်းၽၢၼ်/ၸႆၢးၸိူင်းႁၢၼ်/อ่ำไค่ตกผาน/จายเจิงหาญ

อ่ำไค่ตกผาน/จายเจิงหาญ
ဢမ်ႇၶ်ႂႈတူၵ်းၽၢၼ်/ၸႆၢးၸိူင်းႁၢၼ်

ဢမ်ႇၶ်ႂႈတူၵ်းၽၢၼ်/ၸႆၢးၸိူင်းႁၢၼ်/อ่ำไค่ตกผาน/จายเจิงหาญ #เพลงใหม่จายเจิงหาญ#อ่ำไค่ตกผาน#ၵႂၢမ်းမ်ႂႇၸႆၢးၸိူင်းႁၢၼ်#ဢမ်ႇၶ်ႂႈတူၵ်းၽၢၼ်

เพลงใหม่จายเจิงหาญปี2021โกนฮักโกน ၵႂၢမ်းမ်ႂႇၸႆၢးၸိူင်းႁၢၼ်ပီ2021 ၵူၼ်းႁၵ်ႉၵူၼ်း 20/12/2020

เพลงใหม่จายเจิงหาญปี2021โกนฮักโกน ၵႂၢမ်းမ်ႂႇၸႆၢးၸိူင်းႁၢၼ်ပီ2021 ၵူၼ်းႁၵ်ႉၵူၼ်း

ၵူၼ်းႁၵ်ႉၵူၼ်းၶိုၼ်းတၢင်းၽိတ်းသူႁၼ်သင်?...
คนรักกับคนมันผิดอะไร?...
https://youtu.be/futZXaTQmek

เพลงใหม่จายเจิงหาญปี2021โกนฮักโกน ၵႂၢမ်းမ်ႂႇၸႆၢးၸိူင်းႁၢၼ်ပီ2021 ၵူၼ်းႁၵ်ႉၵူၼ်း #ၵႂၢမ်း/ၵူၼ်းႁၵ်ႉၵူၼ်းၶိုၼ်းတၢင်းၽိတ်းသူႁၼ်သင်#ၸႆၢးၸိူင်းႁၢၼ်#เพลง/โกนฮักโกนคืนตางผิดสูหันสัง #จายเจิงหา.....

เพลงใหม่จายเจิงหาญ ก๊ะ ค๊ะ ง๊ะ สามข้อၵႂၢမ်းမ်ႂႇၸႆၢးၸိူင်းႁၢၼ် ၵ ၶ င သၢမ်ၶေႃႈ 15/12/2020

เพลงใหม่จายเจิงหาญ ก๊ะ ค๊ะ ง๊ะ สามข้อၵႂၢမ်းမ်ႂႇၸႆၢးၸိူင်းႁၢၼ် ၵ ၶ င သၢမ်ၶေႃႈ

เพลงใหม่...จายเจิงหาญมาอีกแล้ว
ၵ ၶ င ၵႅဝ်ႈၶမ်းငိုၼ်း

เพลงใหม่จายเจิงหาญ ก๊ะ ค๊ะ ง๊ะ สามข้อၵႂၢမ်းမ်ႂႇၸႆၢးၸိူင်းႁၢၼ် ၵ ၶ င သၢမ်ၶေႃႈ #ၵႂၢမ်း/ ၵၶင သၢမ်ၶေႃႈတေႃႈပူၼ်ႉလႆႈၵူႈၸိူဝ်း တႅမ်ႈ/ႁွင်ႉ/ၸႆၢးၸိူင်းႁၢၼ် #เพลง/ก๊ะค๊ะง๊ะสามข้อ แต่ง/ขับร้อง/จาย.....

13/12/2020

เพลง/กีตาร์.2 แต่ง/ร้อง/เคอแจด...เกซี

เพลง/กีตาร์{ 2 } แต่ง/ร้อง/โดยจายเคอแจด
ၵႂၢမ်း/တိင်ႇ { မႆၢသွင် } တႅမ်ႈ/ႁွင်ႉ/ၶိူဝ်းၸႅတ်ႈႉႉႉႄၵႇသီႇ

#ၶမ်းၼမ်ႉသႅင်လီ ၸႆၢးၸိူင်းႁၢၼ်#คำน้ำแสงหลี จายเจิงหาญ 10/12/2020

#ၶမ်းၼမ်ႉသႅင်လီ ၸႆၢးၸိူင်းႁၢၼ်#คำน้ำแสงหลี จายเจิงหาญ

เพลงใหม่จายเจิงหาญ/
คำน้ำแสงดี...หรือ
#ทองแท้และเพรชน้ำงาม
https://youtu.be/7Fy6IFtEN5o

#ၶမ်းၼမ်ႉသႅင်လီ ၸႆၢးၸိူင်းႁၢၼ်#คำน้ำแสงหลี จายเจิงหาญ #ၽဵင်းၵႂၢမ်းမ်ႂႇၸႆၢးၸိူင်းႁၢၼ် ၶမ်းၼမ်ႉသႅင်လီ#เพลงใหม่จายเจิงหาญ คำน้ำแสงหลี

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

สาวเกซี သၢဝ်ၵေးသီး
เพลง/งูกินหาง
กิเลสตัณหา တၼ်ႇၼႃႇၵိေလႇသႃႇ
ႁၵ်ႉဢိင်ပိုၼ်း ฮักอิ๋งปืน
เพลง/นักเพาะกาย ၵႂၢမ်း/ပီႈႁႅင်းလူင်
เพลง ลูกเต๋าโกง ၵႂၢမ်း မၢၵ်ႇတႅဝ်ႇလိင်ႇ
เพลง/ธุรการ{ไตย}แต่ง/ร้องโดยจายเคอแจดၵႂၢမ်း/ၵၢၼ်တႆး/တႅမ်ႈ/ႁွင်ႉၶိူဝ်းၸႅတ်ႈ
ร้องเพลงต้อนรับปีใหม่2021 ႁွင်ႉၵႂၢမ်းတွၼ်ႈႁပ်ႉပီမ်ႂႇ2021
เพลง/กีตาร์.2 แต่ง/ร้อง/เคอแจด...เกซี
ข่าวดีเพลงใหม่จายเจิงหาญ

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์