พิพิธภัณฑ์ทหารสื่อสาร

พิพิธภัณฑ์ทหารสื่อสาร

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

กรมการทหารสื่อสาร
กรมการทหารสื่อสาร
ถนน พระราม 5, Bangkok
Signal Radio Network
Signal Radio Network
149 กรมการทหารสื่อสาร ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต, Bangkok
กองพันทหารม้าที่ 3 กรมทหารม้
กองพันทหารม้าที่ 3 กรมทหารม้
1158 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม., Bangkok
กองยุทธการและการข่าว สพ.ทบ.
กองยุทธการและการข่าว สพ.ทบ.
53 กรมสรรพาวุธทหารบก ถ.ทหาร ต.ถนนนคไชยศรี เขตดุสิต, Bangkok
กองยานพาหนะ ศูนย์การเคลื่อน
กองยานพาหนะ ศูนย์การเคลื่อน
กรมการขนส่งทหารบก สะพานแดง, Bangkok
กองควบคุมสิ่งอุปกรณ์ กรมสรร
กองควบคุมสิ่งอุปกรณ์ กรมสรร
53 ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี, Dusit
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองพลทหา
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองพลทหา
51 พล.ปตอ.ถนนททหาร แขวงเกียกกาย เขตดุสิต กทม
กองร้อยทหารม้าลาดตระเวนที่ 1
กองร้อยทหารม้าลาดตระเวนที่ 1
1156/11 กองร้อยทหารม้าลาดตระเวนที่1 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต, Bangkok
กองพันราชสีห์
กองพันราชสีห์
Thahan Road, Bangkok
โครงการประกวดนวัตกรรมประชา
โครงการประกวดนวัตกรรมประชา
ถนนสามเสน, Bangkok
กองพันนักเรียน โรงเรียนทหาร
กองพันนักเรียน โรงเรียนทหาร
41/10 ถนนเทอดดำริ โรงเรียนทหารการเงิน ภายในกรมยุทธศึกษาทหารบก เขตดุสิต, Bangkok
วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา
วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา
วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต, Bangkok
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทน
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทน
เลขที่ 1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต, Bangkok
สถานีตำรวจนครบาลสามเสน
สถานีตำรวจนครบาลสามเสน
101/1 สน.สามเสน (ชั่วคราว) ถ.อำนวยสงคราม แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต, Bangkok
สภาจำลอง วุฒิสภา
สภาจำลอง วุฒิสภา
1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต, Bangkok

ความคิดเห็น

เห็นแล้วอยากทำอะไรสักอย่างแต่ลืม

พิพิธภัณฑ์ทหารสื่อสาร กรมการทหารสื่อสาร

เปิดเหมือนปกติ

14/09/2020

14 กันยายน "วันบุรฉัตร"
พระเจ้าบรมวงศ์เ ธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน ทรงเป็นพระราชโอรส ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเจ้าจอมมารดาวาด (กัลยาณมิ ตร) ประสูติเมื่อวันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2424 หลักจากสำเร็จการศึกษาจากประเทศอังก ฤษ ทรงเข้ารับราชการทหารในตำแหน่งจเรทหารช่างเป็นพระองค์แรกของประเทศไทย ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้รวมกรมรถไฟสายเหนือกับสายใต้เป็นกรมเดียวกัน เรียกว่า กรมรถไฟหล วง และโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกรมรถไฟหลวง ทรงได้บุกเบิกกิจการต่างๆ ของกรมรถไฟหลวงให้พัฒนาขึ้นเป็นลำดับ ที่สำคัญคือทรงเปลี่ยนหัวรถจักรไอน้ำลากจูงแบบเดิมมาเป็นหัวรถจักรดีเซล ซึ่งถือว่าเป็นชาติแรกที่นำเข้ามาใช้งานในทวีปเอเชีย

ในด้านการคมนาคมและการสื่อส าร ทรงเป็นผู้แรกที่ริเริ่มการทดลองเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงขนาดเล็ก จนเมื่อปี พ.ศ. 2473 จึงได้เปิดเป็นกิจการส่งวิทยุกระจายเสียขึ้นเป็นครั้งแรก โดยใช้ชื่อสถานีว ่า สถานีวิทยุกรุงเทพฯ ที่พญาไท นอกจากนี้ยังทรงสนพระทัยในด้านกิจการบิน โดยทรงวางรากฐานให้เกิดกิจการการบินพาณิชย์ระหว่างประเทศขึ้น โดยการจัดตั้งบริษัทเดินอากาศและเปิดเส้นทางพาณิชย์ ที่ถือเป็นก้าวแรกของกิจการการบินของสย าม ในบั้นปลายพระชนมชีพ เสด็จย้ายไปประทับ ณ ประเทศสิงคโปร์ เมื่อปี พ .ศ. 2476 ตราบจนสิ้นพระชนม์ เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ .ศ. 2479 พระชันษา 55 ปี จากพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติมาโดยตลอด จนเกิดเป็นการพัฒนาประเทศจนถึงทุกวันน ี้ จึงทรงได้รับการถวายพระเกียรติเป็น พระบิดาแห่งกิจการวิทยุกระจายเสียงไทย และพระบิดาแห่งการรถไฟไทย

04/05/2020

วันฉัตรมงคล เป็นวันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๑๐ แห่งราชวงศ์จัก รี และราชอาณาจักรไทย ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว หลังจากเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ ต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาร าช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕ ๕๙ และดำรงพระอิสริยยศเป็น “พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”

ดังนั้น รัฐบาลไทยและพสกนิกร จึงได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม จัดงานพระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตรหรือรัฐพิธีฉัตรมง คล หรืออาจเรียกว่าพระราชพิธีฉัตรมงคล ซึ่งกระทำในวันบรมราชาภิเษก ถวายเมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม พ .ศ. ๒๕๖๒ ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนั้นว่า “เราจะสืบสาน รัก ษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”

ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา พสกนิกรชาวไทยจึงได้ถือเอาวันที่ ๔ พฤษภา คม ของทุกปี เป็นวันฉัตรมงคล เพื่อน้อมรำลึกถึงวันสำคัญนี้

ที่มา : https://hilight.kapook.com/view/188122

Photos from พิพิธภัณฑ์ทหารสื่อสาร's post 16/12/2019

พล.อ.​ ชัยชนะ​ นาคเกิด​ รองผู้บัญชา​การทหารสูงสุด​ เยี่ยมชมบูธของพิพิธภัณฑ์​ทหาร​สื่อสาร​ ในงานแสดงนิทรรศการ​ทาง​พิพิธภัณฑ์​และ​อนุสรณ์​สถาน​แห่ง​ประเทศไท ย​ (รัก​ชาติ​ เฟสติวัล) ประจำปี​ 2563 โดยมี​ ผู้บังคับบัญช า​ สส. ให้การต้อนรับ​ ณ​ อนุสรณ์​สถาน​แห่งชาติ​ จ.ปทุมธานี​ เมื่อวันที ่​ 16 ธ.ค.62 เวลา​ 1300

14/12/2019

📢 #ประชาสัมพันธ์​

มาเจอพี่​ ๆ​ ทหารสื่อสารได้ที่งานนี้นะจ๊ะ
#งานรักชาติเฟสติวัล​ ปี​ 2563
วันที ่​ 16​ -​ 20​ ธ.ค.62 นี้​ ณ​ อนุสรณ์​สถาน​แห่งชาต ิ​ จ.ปทุมธานี​ จ้าาา😊

27/10/2019

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ #แชร์เยอะๆๆ Press the butt on to share a lot #เปิดเสรีชมฟรี!!! 14- 28 ธ.ค.62
มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานภายในพระราชวังเดิม ร่วมกับกองบัญชาการกองทัพเรือ เปิดพระราชวังเดิม พระราชวังเก่าแห่งกรุงธนบุรี ให้เข้าชมฟรีในวันที่ 14- 28 ธันวาคม 2562

ขอเชิญชวนประชาชนเข้าเยี่ยมชมพระราชวังเดิมหรือพระราชวังกรุงธนบุ รี พระราชวังหลวงในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตั้งแต่วันที่ 14-28 ธันวาคม 2562 ไม่ต้องขออนุญาตล่วงหน้าและเข้าชมฟ รี เข้าออกได้ 2 ทาง โดยไม่ต้องแลกบัตรผ่านเข้าออก เข้าด้านหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ แ ละ ประตูด้านข้างกำแพงวัดอรุณ วันธรรมดาไม่สะดวกนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาจอดภายในพระราชวังเดิม
เนื่องจากมีรถยนตร์ข้าราชการจอดเต็มบริเวณพื้นที่ ในส่วนวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ สามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาจอดภายในกองบัญชาการกองทัพเรือได้

#หมายเหตุ ในวันธรรม ดา (ในกรณีมาจอดรถภายในกองบัญชาการกองทัพเรือไม่ได้)
. และ ในวันหยุดราชการมีบริการจอดรถภายในวัดเครือวัลย์ #ค่าบริการจอดรถคันละ30.-บาท #และมีบริการจอดรถภายใน #วัดโมลีโลยยาร าม #ค่าบริการจอดรถคันละราคา 30.- #บาท #ในวันธรรมดา #และ #เสาร์-#อาทิต ย์ #มีให้บริการ

ถือได้ว่าเป็นข่าวดีของนักท่องเที่ยวท ี่ "พระราชวังเดิม"หรือ "พระราชวังกรุงธนบุรี" จะมีการเปิดให้นักท่องเที่ยวทั่วไปเข้าชมได้ในโอกาสพิเศษช่วง วันสถาปนาเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ แห่งกรุงธนบุรีศรีมหาสมุทซึ่งปกติจะต้องมาเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะและต้องทำเรื่องขออนุญาต

มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม กองทัพเรือขอเชิญชวนประชาชนเข้าเยี่ยมชมพระราชวังเดิมหรือพระราชวังกรุงธนบุ รี ตั้งแต่วันที่ 14-28 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00-15. 30 น. หมายเหตุ (ถ้าท่านใดอยู่ภายในพระราชวังเดิม อยู่ได้จนถึง 16.00 น จะเชิญอ อก ถ้าท่านมาเวลา 15.20 เกือบ สามโมงครึ่งแล้วจะไม่อนุญาตเข้าบริเวณพระราชวังเดิม กองทัพเรือ ) โดยที่ท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ใด ๆ ทั้งสิ้น เพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ (หมายเหตุ ในส่วนของชาวต่างชาติขออนุญาตให้คนไทยพาเยี่ยมชม หรือ มี ไกด์นำพามาด้วยถึงอนุญาตเข้าเยี่ยมชมได้ ไม่อนุญาต ชาวต่างชาติมาเพียงรำพังเพียงคนเดียว เนื่องจากเป็นสถานที่ราชการ มีกฎระเบียบข้อบังคับต้องปฏิบัติตามกฎทางกองทัพเรือ ว่างไ ว้ ) ต้องกราบขออภัย ไว้ ณโอกาสนี้ด้วย )และได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับสมัยกรุงธนบุรี พร้อมทั้งได้สัมผัสกับความงดงามของสถาปัตยกรรมอันล้ำค่าของสถานที่ต่ าง ๆ ภายในพระราชวังเดิม

ทั้งนี้พระราชวังเดิมหรือพระราชวังกรุงธนบุรี สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ปี พ.ศ. 2310 ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระ ยา บริเวณใกล้กับป้อมวิไชยประสิทธิ์ ปากคลองบางกอกใหญ่ อันเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ด้วยมีป้อมปราการที่มั่นคง สามารถมองสังเกตการณ์ได้ในระยะไกล และอยู่ใกล้กับเส้นทางเดินเรือในสมัยนั ้น ความสำคัญอีกประการคือพระราชวังเดิมเป็นสถานที่พระราชสมภพของกษัตริย์ไทยหลายพระองค์ เช่น พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว

ภายในพระราชวังเดิมมีโบราณสถานที่สำคัญมากมาย ได้แ ก่ ท้องพระโรง, พระที่นั่งขวาง, พระตำหนักเก๋งคู่, พระตำหนักเก๋งพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว, ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, อาคารเรือนเขี ยว, ศาลศีรษะปลาวาฬ และป้อมวิไชยประสิทธิ์ ปัจจุบันที่นี่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม และ กองบัญชาการกองทัพเรือ โดยปกติการเยี่ยมชมจะต้องเข้าเที่ยวชมเป็นหมู่ค ณะ และทำหนังสือขออนุญาตล่วงหน้า 1 -2 สัปดาห์ มีค่าธรรมเนียมบำรุงโบราณสถานภายในพระราชวังเดิม ผู้ใหญ่ท่าน ละ 100.- บาท เด็กท่านละ 50.- บาท

รายละเอียดอื ่น ๆ เกี่ยวกับการเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมฟรีระหว่างวันที่ 14-28 ธันวาคม 2562 สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ท ี่ เฟซบุ๊ก มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม https://m.facebook.com/pg/wangdermpalace/about/ หรือโทรศัพท์ 0 2475 41 17, และ 0 2472 7291

ถือได้ว่าเป็นโอกาส ดี ๆ ที่เราจะได้เข้าเที่ยวชมพระราชวังเดิมกันอย่างง่ายดายและยังไม่มีค่าธรรมเนียม

ณโอกาสนี้ขอเรียนเชิญทุกท่านมาเที่ยวชมแผ่นดินนี้มีความหลังและมากราบสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ตราบนิจนิรันดร์

https://readthecloud.co/wang-derm/
10 สิ่งต้องดูในวังเดิม วังเดียวในสมัยกรุงธนบุรีที่เปิดแบบเสรี 15 ว ัน ตั้งแต่ วันที่ 14-28 ธันวาคม 62 ให้ประชาชนเข้าเยี่ยม ชม ฟรีๆๆๆ

23/10/2019

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช
ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
“พระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไท ย”

14/09/2019

14 กันยายน "วันบุรฉัตร"

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน ทรงเป็นพระราชโอ รส ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเจ้าจอมมารดาวาด (กัลยาณมิตร) ประสูติเมื่อวันจันทร์ที่ 23 มกรา คม พ.ศ. 2424 หลักจากสำเร็จการศึกษาจากประเทศอังกฤษ ทรงเข้ารับราชการทหารในตำแหน่งจเรทหารช่างเป็นพระองค์แรกของประเทศไทย ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้ าฯ ให้รวมกรมรถไฟสายเหนือกับสายใต้เป็นกรมเดียวกัน เรียกว่า กรมรถไฟหลวง และโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกรมรถไฟหลวง ทรงได้บุกเบิกกิจการต่า งๆ ของกรมรถไฟหลวงให้พัฒนาขึ้นเป็นลำดับ ที่สำคัญคือทรงเปลี่ยนหัวรถจักรไอน้ำลากจูงแบบเดิมมาเป็นหัวรถจักรดีเซล ซึ่งถือว่าเป็นชาติแรกที่นำเข้ามาใช้งานในทวีปเอเชีย

ในด้านการคมนาคมและการสื่อสาร ทรงเป็นผู้แรกที่ริเริ่มการทดลองเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงขนาดเล็ก จนเมื่อปี พ .ศ. 2473 จึงได้เปิดเป็นกิจการส่งวิทยุกระจายเสียขึ้นเป็นครั้งแรก โดยใช้ชื่อสถานีว่า สถานีวิทยุกรุงเทพฯ ที่พญาไท นอกจากนี้ยังทรงสนพระทัยในด้านกิจการบ ิน โดยทรงวางรากฐานให้เกิดกิจการการบินพาณิชย์ระหว่างประเทศขึ้น โดยการจัดตั้งบริษัทเดินอากาศและเปิดเส้นทางพาณิชย์ ที่ถือเป็นก้าวแรกของกิจการการบินของสยาม ในบั้นปลายพระชนมชีพ เสด็จย้ายไปประทับ ณ ประเทศสิงคโป ร์ เมื่อปี พ.ศ. 2476 ตราบจนสิ้นพระชนม์ เมื่อวันที่ 14 กันยา ยน พ.ศ. 2479 พระชันษา 55 ปี จากพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติมาโดยตล อด จนเกิดเป็นการพัฒนาประเทศจนถึงทุกวันนี้ จึงทรงได้รับการถวายพระเกียรติเป็น พระบิดาแห่งกิจการวิทยุกระจายเสียงไทย และพระบิดาแห่งการรถไฟไทย

Photos from กรมการทหารสื่อสาร's post 07/08/2019

Photos from กรมการทหารสื่อสาร's post

Timeline photos 26/06/2019

Timeline photos

" ปู่ฉันตายวันนี้ " : ม.ร.ว.ปิยฉั ตร ฉัตรชัย (Piyachatra Chatrajaya)
.
ปู่ฉันชื่อ “บุรฉัตร” ฉันว่าชื่อปู่เท่ดีจนมีคนเอาไปทำตราติดบนรถไฟดีเซลของเมืองไทยทุกคัน ฉันไม่เคยเจอปู่เพราะปู่ตายก่อนฉันเกิดนานม าก ความจริงปู่ตายตั้งแต่พ่อยังเป็นเด็กอยู่ด้วยซ้ำไป แต่ “มรดก” ของปู่ยังมีให้เห็นเต็มไปหมดในเมืองไทย รถไฟก็ใช่ สายการบินก็ใ ช่ โรงแรมเก๋ๆ ที่หัวหินก็ใช่ วิทยุกระจายเสียงก็ใช่ ทหารสื่อสารก็ใช่ ฯลฯ ปู่ทำอะไรด ีๆ ไว้มากมาย ปู่ดูแลจัดการกองกรมกระทรวงเยอะแยะไปหมด ยกเว้นกรมเดียวที่ปู่จัดการไม่ได้คือ “กรมข่าวลือ”
.
ตอนที่ปู่ยังมีงานทำ เขาก็ลือให้ลั่นว่าปู่ร่ำรวย มีที่ดินมหาศ าล เวลาตัดรถไฟไปทางไหน เขาก็ว่า “นั่นว่าประไร ต้องได้ที่ดินอีกอื้อเป็นแท้” ปู่คงคิดเหมือนที่คุณชายคึกฤทธิ์ (หม่อมราชวงศ์คึกฤทธ ิ์ ปราโมช) ท่านว่าไว้คือไม่สนใจ คิดว่าคำพวกนั้นเป็นเสมือน ‘หมาเยี่ยวรดภูเขาทอง’ (ใครคิดว่าหยาบคาย เชิญติดต่อคุณชายคึกฤทธิ์เอาตามสะด วก) จนเมื่อปู่หมดอำนาจนั่นแล ถึงได้รู้ว่าปู่ไม่ได้มีอะไรเลย ที่ดินที่ “ว่ากันว่า” เป็นของปู่ ที่แท้ปู่กันไว้ให้สำหรับการรถไฟทั้งนั ้น รวมทั้งที่ดินใกล้ๆ สวนจตุจักรที่กลายเป็นศูนย์การค้านั่นด้วย การรถไฟฯ มีที่ดินมากมายจากที่ปู่จัดการไว้ให้ ถ้าบริหารดีๆ การรถไ ฟฯ น่าจะเป็นรัฐวิสาหกิจที่ร่ำรวยและเอื้อประโยชน์ให้กับประชาชนได้ดีกว่านี้
.
สมัยที่ปู่ทำงานรถไฟ ชาวยุโรปเคยมานั่งรถไฟของไทยและเอ่ยปากชมไว้ในหนังสือของตัวเอง (ไม่ได้ชมกับปู่) ว่ารถไฟของไทยวิเศษจริงๆ และดีกว่ารถไฟที่อังกฤษทำไว้ใช้ในมลายูเสียอีก
.
ปู่เป็นคนรุ่นแรกๆ ที่ไปพัฒนาหัวหินจนกลายเป็นที่ตากอากาศชื่อดังตั้งแต่ก่อนยุคปริศนาจนถึงปรัตยุบ ัน ปู่สร้างโรงแรม ตัดทางรถไฟ สร้างตลาด สร้างสนามกอล์ฟ ปู่สร้างของเหล่านี้ไว้ให้คนอื่นไปพัก - ไปใ ช้ แต่ปู่กลับไม่มีที่ดินในหัวหินเลยสักผืนเดียว ถ้าเป็น “นักกินเมือง” สมัยนี้ ฉันว่าคงไม่เหลือรอดแม้เพียงครึ่งวา
.
มีคนยกย่องปู่เป็นบิดาเรื่องโน้นนี่ ตั้งอนุสาวรีย์ไว้กราบไว้และขอห วย แต่ไม่มีใครทำตามปู่เรื่องความซื่อสัตย์เลย ปู่เป็นคนรักชาติและภักดีกับพระมหากษัตริย์อย่างสุดชีวิต วันที่เขา “ปลดเจ้า” เช้าวันที่ ๒๔ มิถุนา ยน ๒๔๗๕ ปู่แอบหนีออกจากกรุงเทพฯ ขับรถไฟหลบหลีกขบวนการปฏิวัติไปหัวหินเพื่อกราบบังคมทูลให้พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ ทรงทราบถึงเหตุการณ์ในกรุงเทพฯ เพราะไอโฟนหรือ Blackber ry มันยังไม่มีในสมัยนั้น ทั้งๆ ที่ถ้าเขาจับปู่ได้ระหว่างทาง ปู่คงได้นอนหลับตลอดกาลบนรถไฟที่ปู่รักนั่นเอง
.
เมื่อเขาเปลี่ยน “เจ้า” ให้เป ็น “เจว็ด” ริบงานการทุกอย่างที่ปู่เคยทำ ปู่เลยย้ายไปทำงานที่สิงคโปร์ วันที่ปู่ตาย เขาหามปู่ออกจากบ้าน ปู่มองไปบนเพดานแล้วปู่ก็บอกว่าเห็นกระบวนแห่ริ้วฉัตรสะบัดไสวสวยงามตระการ ตา คงมีคนดีๆ มารับปู่ไปอยู่ด้วยให้สมกับความดีที่ปู่เคยทำถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่รัชกาลที่ ๕ รัชกาลที่ ๖ และรัชกาลท ี่ ๗ ด้วยความจงรักภักดี ตลอดจนประโยชน์นานัปการที่สร้างไว้ให้กับแผ่นดินไทย
.
ปู่เริ่มต้นลมหายใจแรกที่เมืองไทย และฝากลมหายใจสุดท้ายเมื่อวันที่ ๑๔ กันยา ยน พ.ศ.๒๔๗๙ ที่สิงคโปร์ ปู่ได้กลับเมืองไทยที่ปู่รักอีกครั้งกับร่างไร้วิญญาณด้วยวัยเพียง ๕๕ ปี
.
โอกาส ๘๐ ปีแห่งวันสิ้นพระชน ม์
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน
๑๔ กันยายน ๒๔๗๙ - ๒๕๕๙
.
(พระรูปลงสีโ ดย นักเรียนเก่า มว.๔๑๙๖๔)

ขออนุญาตนำมาเผยแพร่ในเพจฯ ขอบคุณคุณ Patiw at Sukprakob

27/05/2019

"๙๕ ปีเหล่าทหารสื่อสาร"
๒๗ พฤษภาคม​ ๒๕๖๒

ร่วมน้อมรำลึกในพระกรุณา​ธิคุณขอ ง​ พลเอก​ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ​ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน​ พระบิดาเหล่าทหารสื่อสาร​ ทรงเป็นองค์ผู้ก่อกำเนิดเหล่าทหารสื่อสารขึ้นในกองทัพบก​ ✨

27/05/2019

#วันนี้ในอดีต

Photos from On This Day's po st 20/03/2019

Photos from On This Day's po st

28/02/2019

มาตรวจสอบผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกันค่ะ ว่าเรามีชื่อหรือไม่​ ต้องไปเลือกตั้งที่ไหน ลำดับที่เท่าไรในบัญชีรายชื่อ​
👇คลิกเลยจ้าาาา​ 😊
https://www.bora.dopa.go.th/Election/CerVote/

03/02/2019

3 กุมภาพันธ์ “ วันทหารผ่านศึก ”

วันทหารผ่านศ ึก ตรงกับวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เนื่องจากหลังจากสงครามโลกครั้งท ี่ 2 หรือหลัง สงครามมหาเอเซียบูรพา สิ้นสุดลง มีทหารไทยจำนวนมากที่ถูกปลดประจำการ จึงได้มีเสียงเรียกร้องขอให้ทางการพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ทหารเหล่านั้
ดังนั ้น ในปี พ.ศ.2490 กระทรวงกลาโหมอันเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านนี้โดยตรง จึงได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ทหารที่ กลับจากปฏิบัติการรบ และช่วยเหลือครอบครัวทหารที่เสียชีวิตในการ รบ ต่อมากระทรวงกลาโหมได้เสนอพระราชบัญญัติจัดตั้ง องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ขึ้น โดยได้ผ่านการเห็นชอบจากรัฐบาล และได้มีการประกาศไว้ในราชกิจจานุเบก ษา เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2491 จึงได้ยึดเอาวันที่ 3 กุมภาพันธ์ของทุก ปี เป็นวันทหารผ่านศึก

#วันทหารผ่านศ ึก #สดุดีเหล่าทหารกล้า
ที่มา:https://guru.sanook.com/2386/

Photos from กรมการทหารสื่อสาร's post 29/01/2019

Photos from กรมการทหารสื่อสาร's post

18/01/2019

วันกองทัพไทย

18/01/2019

" ๑๘ มกราคม วันกองทัพไทย "

วันกองทัพไทย เป็นวันที่ระลึกในวาระที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาของพม ่า โดยถือเอาวันที่ ๑๘ มกราคม ของทุกปีเป็นวันกองทัพไทย ตามการคำนวณจากเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ ที่ระบุว ่า พระองค์กระทำยุทธหัตถี ในวันจันทร์ แรม ๒ ค่ำ เดือนย ี่ ปีมะโรง จ.ศ. ๙๕๔ คำนวณได้ ตรงกับวันที่ ๑๘ มกรา คม ค.ศ. ๑๕๙๓ หรือ พ.ศ. ๒๑๓๕

ซึ่งจะครบร อบ ๔๒๗ ปีในปีนี้ เดิมทีเราเรียกวันนี้ว่า “วันยุทธหัตถี” หรือที่เรียกว่า “วันสมเด็จพระนเรศวรมหารา ช” หมายถึง วันที่ระลึกที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถี มีชัยชนะต่อสมเด็จพระมหาอุปราชาของพม่า และถือวันนี้เป็นวันรัฐพิธี โดยให้มีการวางพานพุ่มสักการะ
#วันกองทัพไทย #วันยุทธหัต ถี

ที่มา : https://m.tnews.co.th/contents/220664

17/01/2019

18 มกราคม #วันกองทัพไทย ในฐานะที่เราเป็นคนไทย เกิดบนแผ่นดินไทย เราทุกคนจึงควรตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาร าช หมั่นทำความดีและดูแลบ้านเมืองให้สงบสุข และที่สำคัญที่สุดคือควรสามัคคี เพื่อที่เราจะได้อยู่กันอย่างสงบ และเพื่อตอบแทนพระคุณของพระองค์ท่าน ที่ได้ทรงเสียสละเลือดเนื้อเพื่อปกป้องรักษาแผ่นดินไทยของเราให้ได้อยู่มาจน ถึงทุกวันนี้

#วันกองทัพไ ทย

Photos from กองทัพบก Royal Thai Army 's post 11/01/2019

Photos from กองทัพบก Royal Thai Army 's post

30/12/2018
Photos from พิพิธภัณฑ์ทหารสื่อสาร's post 28/09/2018

เรื่องน่ารู้กับพิพิธภัณฑ์​ทหาร​สื่อสาร​ :
"๒๘ กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย"

มติคณะรัฐมนต รี เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ เห็นชอบให้วันที่ ๒๘ กันยา ยน ของทุกปี เป็น “วันพระราชทานธงชาติไทย” (Thai National Fl ag Day) โดยให้เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นวันครบร อบ ๑๐๐ ปี เป็นต้นไป และไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ รวมทั้งกำหนดให้มีการชักและประดับธงชาติในวันดังกล่าวด้วย ทั้งน ี้ เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และน้อมรำลึกถึงการที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

28/07/2018

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางก ูร ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

Photos from กรมการทหารสื่อสาร's post 24/07/2018

Photos from กรมการทหารสื่อสาร's post

20/07/2018

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2561

ในวันเสาร์ท ี่ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 18.00 น. ณ พระลานพระราชวังดุส ิต

เสธ.สส.ร่วมพิธีเปิดงานกิจกรรม"รักชาติเฟสติวัล รักเธอประเทศไทย" 07/06/2018

เสธ.สส.ร่วมพิธีเปิดงานกิจกรรม"รักชาติเฟสติวัล รักเธอประเทศไทย"

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.61 เวลา 1400 พล.ต.วสัน ต์ สวนแก้ว เสธ.สส. ได้เดินทางไปร่วมพิธีเปิดกิจกรรมงาน รักชาติเฟสติวัล ครั้งที่ 3 ภายใต้แนวคิดรักเธอประเทศไ ทย ที่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-10 มิ.ย.61 ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ โดยมีพิพิธภัณฑ์ต่ าง ๆ เข้าร่วมจัดนิทรรศการกว่า 53 พิพิธภัณฑ์ โดยมี เสธ.ทห าร กรุณาเป็นประธานร่วมกับ รอง ผวจ.ปทุมธานี และ รอง เล ขา สพฐ.
ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ และเยี่ยมชมบูทกิจกรรมของพิพิธภัณฑ์กรมการทหารสื่อสารด้วย

06/04/2018

6 เมษายน “วันจักรี” น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ มหาจักรีบรมราชวง ศ์

#วันจักรี

Photos from เรารักกองทัพบก's post 10/03/2018

Photos from เรารักกองทัพบก's post

26/01/2018

ทหารใหม่ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน สวนสนามสาบานตนต่อหน้าธงชัยเฉลิมพล

Election 48 - Manager Online 03/01/2018

Election 48 - Manager Online

Election 48 - Manager Online

18/12/2017

เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพรปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕ ๖๑ ความว่า

สติมโต สทา ภทฺทํ.
คนผู้มีสติ มีความเจริญทุกเมื่อ

เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕ ๖๑ ขอท่านจงเป็นผู้มีสติ เพื่อบรรลุถึงความเจริญทุกเมื่อ เทอญ ขออำนวยพร

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


กรมการทหารสื่อสาร149 ถ.พระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
Amphoe Dusit
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:00
อังคาร 08:30 - 16:00
พุธ 08:30 - 16:00
พฤหัสบดี 08:30 - 16:00
ศุกร์ 08:30 - 16:00

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe Dusit (แสดงผลทั้งหมด)
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
1488 ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
Amphoe Dusit, 10300

เป็นผู้นำด้านสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงภาครัฐ