ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านจิก

สถานศึกษา

วิทยาศาสตร์ | ประถมศึกษา | (พว11001) | ตอนที่ 4 พืช 10/07/2024

การเรียนการสอน ระดับประถมศึกษา (ช่าวบ่าย)
วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา (พว11001) หลักสูตร กศน. 2551
-ความหมายของพืช
-ส่วนประกอบของพืช
-ประเภทของพืช
-ปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช
สื่อจาก: ช่อง ETV ติวเข้มออนไลน์

วิทยาศาสตร์ | ประถมศึกษา | (พว11001) | ตอนที่ 4 พืช วิทยาศาสตร์ | ประถมศึกษา | (พว11001) | หลักสูตร กศน. 2551-ความหมายของพืช-ส่วนประกอบของพืช-ประเภทของพืช-ปัจจัยที่จำเป็น...

วิทยาศาสตร์ | ประถมศึกษา | (พว11001) | ตอนที่ 3 ลักษณะและการจัดกลุ่มของสิ่งมีชีวิต 10/07/2024

การเรียนการสอน ระดับประถมศึกษา (ช่วงเช้า)
รายวิชาวิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา (พว11001) หลักสูตร กศน. 2551
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
-ลักษณะของสิ่งมีชีวิต
-การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต
-การจัดกลุ่มของสิ่งมีชีวิต
สื่อจาก: ช่อง ETV ติวเข้มออนไลน์

วิทยาศาสตร์ | ประถมศึกษา | (พว11001) | ตอนที่ 3 ลักษณะและการจัดกลุ่มของสิ่งมีชีวิต วิทยาศาสตร์ | ประถมศึกษา | (พว11001) | หลักสูตร กศน. 2551-ลักษณะของสิ่งมีชีวิต-การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต-การจัดกลุ....

ภาษาไทย | มัธยมศึกษาตอนต้น | (พท21001) | ตอนที่ 6 09/07/2024

การเรียนการสอน ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น (ช่วงบ่าย)
วิชาภาษาไทย มัธยมศึกษาตอนต้น (พท21001) หลักสูตร กศน. 2551
- การเขียนเรียงความและย่อความ
สื่อจาก: ช่อง ETV ติวเข้มออนไลน์

ภาษาไทย | มัธยมศึกษาตอนต้น | (พท21001) | ตอนที่ 6 ภาษาไทย | มัธยมศึกษาตอนต้น | (พท21001) | หลักสูตร กศน. 2551บทที่ 4 การเขียน - การเขียนเรียงความและย่อความ

Photos from ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านจิก's post 09/07/2024

วันที่ 24 มิถุนายน 2567
เวลา 09.30 น. นายพิจิตร สีมาฤทธิ์ ผู้อำนวยการ สกร.ระดับอำเภอพนา พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สกร.ระดับอำเภอพนาประชุมเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2567 เพื่อขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำนักงาน สกร.ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ ณ ห้องประชุมพระเหลาเทพนิมิต สกร.ระดับอำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

Photos from ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านจิก's post 09/07/2024

วันที่ 26 มิถุนายน 2567
นายพิจิตร สีมาฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพนา พร้อมด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับเกียรติบัตรและร่วมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน 2567
ได้รับเกียรติจาก นายสมชัย วรรณสุทธิ์ นายอำเภอพนา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ ณ หอประชุม โรงเรียนพนาศึกษา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

Photos from ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านจิก's post 09/07/2024

วันที่ 26 มิถุนายน 2567
นายพิจิตร สีมาฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพนา พร้อมด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการ
เดินรณรงค์และอบรมให้ความรู้สร้างความปลอดภัยห่างไกลยาเสพติด
โดยได้รับเกียรติจาก นายทวีศักดิ์ พรมพิมพ์ กรรมการสถานศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ และ นางสาวอรปรียา บุญชัย เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านถ่อน ให้เกียรติเป็นวิทยากร
ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพระเหลาเทพนิมิต ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพนา

Photos from ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านจิก's post 09/07/2024

วันที่ 28 มิถุนายน 2567 นายพิจิตร สีมาฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพนา มอบหมายให้ น.ส.ณัฐธพร สมร ตำแหน่ง ครู บรรณารักษ์ ครู.กศน.ตำบลไม้กลอน ออกหน่วยให้บริการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและสาธิตการทำขนมปังปิ้งเนยนม ให้กับประชาชนในโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน
โดยได้รับเกียรติจาก นายสมชัย วรรณสุทธิ์ นายอำเภอพนา ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมของ สกร.ระดับอำเภอพนา ณ วัดเขมาราม บ้านขาม หมู่ที่ 5 ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

09/07/2024

วันที่ 2 กรกฎาคม 2567
นายพิจิตร สีมาฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพนา มอบหมายให้ ข้าราชการครู และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการสำรวจข้อมูลประชาชน อายุ 15 - 60 ปี ทั่วประเทศ ที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับ ตกหล่น ออกกลางคัน หลุดออกจากระบบ การศึกษา เพื่อสำรวจติดตาม ช่วยเหลือ และส่งต่อประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ดังกล่าว ให้ได้รับการศึกษา การฝึกอบรมวิชาอาชีพ หรือการพัฒนาฝีมือ เพื่อการมีงานทำ ตามนโยบาย "เรียนดี มีความสุข" ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams ณ สกร.ระดับอำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

Photos from ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านจิก's post 09/07/2024

วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 นายพิจิตร สีมาฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพนา มอบหมายให้ข้าราชการครู และบุคลากรในสังกัดร่วมจัดสถานที่และจัดเตรียมนิทรรศการเกี่ยวกับยาเสพติด เนื่องในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบ บููรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน วัดอรัญญไพศาล หมู่ที่ 18 บ้านสร้อย ตำบลจานลาน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

ภาษาไทย | มัธยมศึกษาตอนต้น | (พท21001) | ตอนที่ 5 09/07/2024

การเรียนการสอน ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น (ช่วงเช้า)
วิชาภาษาไทย มัธยมศึกษาตอนต้น (พท21001) หลักสูตร กศน. 2551
สื่อจาก: ช่อง ETV ติวเข้มออนไลน์

ภาษาไทย | มัธยมศึกษาตอนต้น | (พท21001) | ตอนที่ 5 ภาษาไทย | มัธยมศึกษาตอนต้น | (พท21001) | หลักสูตร กศน. 2551

09/07/2024

ตารางการจัดการเรียนการสอน ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านจิก
วันที่ 8-12 กรกฎาคม 2567 online.

วิทยาศาสตร์ | มัธยมศึกษาตอนปลาย | (พว31001) | ตอนที่ 4 กระบวนการแบ่งเซลล์ 09/07/2024

การเรียนการสอน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช่วงบ่าย)
รายวิชาวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย (พว31001) หลักสูตร กศน.2551
-กระบวนการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส
-กระบวนการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส
สื่อจาก: ช่อง ETV ติวเข้มออนไลน์

วิทยาศาสตร์ | มัธยมศึกษาตอนปลาย | (พว31001) | ตอนที่ 4 กระบวนการแบ่งเซลล์ วิทยาศาสตร์ | มัธยมศึกษาตอนปลาย | (พว31001) | หลักสูตร กศน. 2551-กระบวนการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส-กระบวนการแบ่งเซลล์แบบไ.....

วิทยาศาสตร์ | มัธยมศึกษาตอนปลาย | (พว31001) | ตอนที่ 3 เซลล์ 09/07/2024

การเรียนการสอน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช่วงเช้า)
รายวิชาวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย (พว31001) หลักสูตร กศน.2551
-ความหมายของเซลล์
-ส่วนประกอบของเซลล์
-ความแตกต่างของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์
-การรักษาดุลยภาพของพืช สัตว์ และมนุษย์
สื่อจาก: ช่อง ETV ติวเข้มออนไลน์

วิทยาศาสตร์ | มัธยมศึกษาตอนปลาย | (พว31001) | ตอนที่ 3 เซลล์ วิทยาศาสตร์ | มัธยมศึกษาตอนปลาย | (พว31001) | หลักสูตร กศน. 2551-ความหมายของเซลล์-ส่วนประกอบของเซลล์-ความแตกต่างของเซ....

วิทยาศาสตร์ | ประถมศึกษา | (พว11001) | ตอนที่ 2 โครงงานวิทยาศาสตร์ 09/07/2024

การเรียนการสอน ระดับประถมศึกษา (ช่วงบ่าย)
รายวิชาวิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา (พว11001) หลักสูตร กศน. 2551
- ความหมาย ความสำคัญ และประเภทของโครงงานทางวิทยาศาสตร์
- การเลือกหัวข้อโครงงาน
- ลำดับขั้นตอนในการทำงานโครงงาน
- การเขียนรายงานและการนำเสนอโครงงาน
สื่อจาก: ช่อง ETV ติวเข้มออนไลน์

วิทยาศาสตร์ | ประถมศึกษา | (พว11001) | ตอนที่ 2 โครงงานวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ | ประถมศึกษา | (พว11001) | หลักสูตร กศน. 2551- ความหมาย ความสำคัญ และประเภทของโครงงานทางวิทยาศาสตร์- การเลื....

วิทยาศาสตร์ | ประถมศึกษา | (พว11001) | ตอนที่ 1 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 09/07/2024

การเรียนการสอน ระดับประถมศึกษา (ช่วงเช้า)
รายวิชาวิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา (พว11001) หลักสูตร กศน. 2551
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
- วิธีการทางวิทยาศาสตร์
-เทคโนโลยี
- วัสดุและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
สื่อจาก: ช่อง ETV ติวเข้มออนไลน์

วิทยาศาสตร์ | ประถมศึกษา | (พว11001) | ตอนที่ 1 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ | ประถมศึกษา | (พว11001) | หลักสูตร กศน. 2551กระบวนการทางวิทยาศาสตร์- วิธีการทางวิทยาศาสตร์ -เทคโนโลยี- วัส....

ภาษาไทย | มัธยมศึกษาตอนต้น | (พท21001) | ตอนที่ 4 09/07/2024

การเรียนการสอน ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น (ช่วงบ่าย)
รายวิชา ภาษาไทย มัธยมศึกษาตอนต้น (พท21001) หลักสูตร กศน. 2551
บทที่ 2 การอ่าน
- การอ่านจับใจความสำคัญ
- มารยาทในการอ่าน และนิสัยรักการอ่าน
สื่อจาก: ช่อง ETV ติวเข้มออนไลน์

ภาษาไทย | มัธยมศึกษาตอนต้น | (พท21001) | ตอนที่ 4 ภาษาไทย | มัธยมศึกษาตอนต้น | (พท21001) | หลักสูตร กศน. 2551บทที่ 2 การอ่าน- การอ่านจับใจความสําคัญ - มารยาทในการอ่าน และน....

ภาษาไทย | มัธยมศึกษาตอนต้น | (พท21001) | ตอนที่ 3 09/07/2024

การเรียนการสอน ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น (ช่วงเช้า)
รายวิชา ภาษาไทย มัธยมศึกษาตอนต้น (พท21001) หลักสูตร กศน. 2551
บทที่ 2 การอ่าน
- การอ่านในใจ
- การอ่านออกเสียง
- การอ่านเร็ว
- การอ่านเพื่อความเข้าใจ
สื่อจาก: ช่อง ETV ติวเข้มออนไลน์

ภาษาไทย | มัธยมศึกษาตอนต้น | (พท21001) | ตอนที่ 3 ภาษาไทย | มัธยมศึกษาตอนต้น | (พท21001) | หลักสูตร กศน. 2551บทที่ 2 การอ่าน- การอ่านในใจ - การอ่านออกเสียง - การอ่านเร็ว- การ...

09/07/2024

ตารางการจัดการเรียนการสอน ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านจิก
วันที่ 1-5 กรกฎาคม 2567 online.

Photos from ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านจิก's post 23/06/2024

วันที่ 20 มิถุนายน 2567
ครู ศกร .ระดับตำบลไม้กลอน ดำเนินการ ปฐมนิเทศ มอบวุฒิบัตรและพบกลุ่มนักศึกษา เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2567 ณ ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบล โดย นายสวรรค์ โล่ห์คำ ประธาน ศส.ปชต. ไม้กลอน อดีต ผญบ บ้านโนนทุ่ง มาพบปะและกล่าวให้กำลังใจแก่นักศึกษาในครั้งนี้

23/06/2024
Photos from ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านจิก's post 05/06/2024

วันที่ 5 มิถุนายน 2567
นายพิจิตร สีมาฤทธิ์ ผอ.สกร.ระดับอำเภอพนา มอบหมายให้ นายปรีดา พรมพา ครู กศน.ตำบล ประจำศูนย์การเรียนชุมชนบ้านจิก ลงพื้นที่นำหนังสือและวารสาร ไว้ให้บริการประชาชนที่สนใจอ่าน ณ บ้านหนังสือชุมชนบ้านดอนหวาย หมู่ 14 ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนางบุญเรือง รัตนศรี อาสาสมัครส่งเสริมการอ่านเป็นผู้รับมอบ

Photos from ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านจิก's post 04/06/2024

วันที่ 4 มิถุนายน 2567 นายพิจิตร สีมาฤทธิ์ ผู้อำนวยการ สกร.ระดับอำเภอพนา พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด ประชุมเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2567 เพื่อขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำนักงาน สกร.ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ ณ ห้องประชุมพระเหลาเทพนิมิต สกร.ระดับอำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

Photos from ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านจิก's post 03/06/2024

วันที่ 3 มิถุนายน 2567 นายพิจิตร สีมาฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพนา มอบหมายให้ นางสาวนันทิตา ทองโสภา ครูชำนาญการ พร้อมด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

Photos from ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านจิก's post 28/05/2024

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 นายพิจิตร สีมาฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพนา พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรครูเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ
โดยมีนายประพันธ์ ทองพราว ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ ณ ห้องประชุมปทุมราช สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ

Photos from ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านจิก's post 21/02/2024

ศรช.บ้านจิก จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (กลุ่มสนใจ) หลักสูตร การทำไข่เคม็มสมุนไพร จำนวน 6 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2566 ณ บ้านดอนหวาย ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นางสาวนิ่ม เจือบุญ เป็นวิทยากรให้ความรู้

Photos from ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านจิก's post 21/02/2024

ศรช.บ้านจิก จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (กลุ่มชั้นเรียนวิชาชีพ) หลักสูตร ช่างไฟฟ้า จำนวน 36 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 10-23 มกราคม 2567 ณ สกร.อำเภอพนา ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายวุฒิไกร สุภาษร เป็นวิทยากรให้ความรู้

Photos from ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านจิก's post 19/12/2023

วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2566
นายพิจิตร สีมาฤทธิ์ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอพนา มอบหมายให้ นางสาวณัฐธพร สมร ครู คศ.1 และนายปรีดา พรมพา ครู กศน.ตำบล ร่วมเป็นวิทยากร โครงการพัฒนาผู้เรียนเพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้ เรื่อง ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย
โดยมี ว่าที่ร้อยตรีกีรติ กุลบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

Photos from ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านจิก's post 15/12/2023

วันที่ 15 ธันวาคม 2566 นายพิจิตร สีมาฤทธิ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพนา มอบหมายให้ นายปรีดา พรมพา ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมเป็นวิทยากรประวิติศาสตร์ชาติไทย ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลลืออำนาจ อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ โดยมีว่าที่ร้อยตรีกีรติ กุลบุตร เป็นประธานในพิธีเปิด

Photos from ศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่บ้านจิก's post 27/03/2023

ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านจิก จัดกลุ่มอาชีพระยะสั้น (กลุ่มสนใจ) หลักสูตร การทำครองแครงอัญชันน้ำกะทิ จำนวน 3 ชั่วโมง เเก่กลุ่มเป้าหมายประชาชนทั่วไป

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง โรงเรียน ใน Amnat Charoen?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

ประเภท

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


บ้านจิก หมู่ 9 ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ
Amnat Charoen
37180

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:00
อังคาร 08:30 - 17:00
พุธ 08:30 - 17:00
พฤหัสบดี 08:30 - 17:00
ศุกร์ 08:30 - 17:00

การศึกษา อื่นๆใน Amnat Charoen (แสดงผลทั้งหมด)
ภาษาไทย byครูทีน ภาษาไทย byครูทีน
อำนาจเจริญ
Amnat Charoen

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ศูนย์ปฏิบัติธรรมโรจนธัมโม ศูนย์ปฏิบัติธรรมโรจนธัมโม
Amnat Charoen, 37000

จิตที่นิ่ง คือสติที่ตั้งมั่น

สอนพิเศษบ้านครูเอก สอนพิเศษบ้านครูเอก
ชยางกูร
Amnat Charoen, 37000

สอนภาษอังกฤษระดับพื้นฐาน และคณิตศา

MU/AM x Design Thinking MU/AM x Design Thinking
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ
Amnat Charoen, 37000

กิจกรรมการเรียนการสอนผลงานและความ?

ชมรมวิชาชีพการโรงแรม วท.อำนาจเจริญ ชมรมวิชาชีพการโรงแรม วท.อำนาจเจริญ
Amnat Charoen

ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร แผนกวิ?

โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีก โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีก
ศรีมงคล
Amnat Charoen, 37000

โรงเรียน สถานศึกษา

สภานักเรียนโรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญรุ่นที่8 สภานักเรียนโรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญรุ่นที่8
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
Amnat Charoen, 37000

เกี่ยวกับนักเรียนโรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ2566

English Around with Pakpim English Around with Pakpim
Amnat Charoen

Never Stop Learning English.

โรงเรียนหนองแห่โนนสมบูรณ์ โรงเรียนหนองแห่โนนสมบูรณ์
อรุณประเสริฐ
Amnat Charoen, 37000

โรงเรียนเล็กพริกขี้หนู น่าเรียน น่?