Stowarzyszenie Rehabilitacji i Turystyki "Na szlaku"

Stowarzyszenie Rehabilitacji i Turystyki "Na szlaku"

Komentarze

Robicie zakupy przez internet?
Przy okazji możec ie wesprzeć organizację pożytku publicznego!

Jeśli tak, j ak ja, chcecie nie ponosząc żadnych koszt ów sprawić, by część wartości Waszego koszy ka trafiała do Stowarzyszenie Rehabilitacji i Turysty ki "Na szlaku", użyjcie poniższego linku, a j na starcie na cele statutowe Stowarzyszen ia poleci 5 zł :) a pot em "montujemy" przypominajkę i gdy wchodzimy na stro sklepu, komputer pyta, czy chcemy pr zy okazji wesprzeć SRT... Ja chcę, bo to mn ie nic nie kosztuje :) To t ak, jak gdybym poprosiła sklep, by dorzuc się do dobrej sprawy 😃
Mamy ta moc! 💪
W tym roku wszystko jest nie co inne... realizacja zadania "Nie sami 20 20" zleconego przez Gmina Koronowo a realizowane go przez Stowarzyszenie Rehabilitacji i Turystyki " Na szlaku" też wygląda inaczej, niż s spodziewaliśmy... Czy uczestnikom zajęć to przeszkadza. ..? Chyba nie :) Szczególnie, że pogo da jest po naszej stronie- czasem pa da przed, pada po, ale na n as w czasie zajęć deszcz nie pa da ;)
W minionym tygodniu miało odbyć s plenerowe spotkanie w szerszym gronie z zachowani em wszelkich procedur sanitarnych, ale że frekwenc ja była iście Covid-owa ;) reżimy moż na było nieco poluzować i udać s w piękne miejsce wypoczynku :).
Serdecznie dzięku Milence i Marcie oraz ich Mam om za przesympatyczne popołudnie 💛
W nadchodzącą sobotę w godz. 10:30-15: 00 przyjdźcie na stację Koronowo, by sprawdz ile drezynowych ciekawostek uda Wam s zobaczyć... i wypróbować ;) w trakc ie Festynu Drezynowego :) organizowanego przez KS RT "Szczęśliwa Dolina" oraz Stowarzyszenie Rehabilitacji i Turysty ki "Na szlaku"
Dziś w ramach Program "Równać Szan se" odwiedziliśmy miejsce Bitwy pod Koronowem. J wkrótce odwiedzimy Jarmark Cysterski. Dziękujemy Stowarzyszen ie Rehabilitacji i Turystyki "Na szlaku" KS RT "Szczęśliwa Dolina" .
Program "Równać Szanse" Dzisiejszy poranek spędziliś my na niezwykłym rajdzie drezynowym. Dziękujemy za gości i pokazanie urokliwych miejsc na tras ie linii kolejowej 241 Stowarzyszenie Rehabilitacji i Turysty ki "Na szlaku" i do zobaczenia na szla ku :-)
Błagam o pilną pomoc!!!!GORĄCY APEL O PIL NE WSPARCIE ORAZ ROZPROPAGOWANIE TEJ ZBIÓRKI.Pokażmy że n ie jesteśmy obojętni i pomóżmy. Dobro wra ca.

Stowarzyszenie Rehabilitacji i Turystyki NA SZLA KU (SRT NA SZLAKU) jest organizacją pożyt ku publicznego zarejestrowaną w KRS pod numer em 0000026866.

Stowarzyszenie Rehabilitacji i Turystyki NA SZLA KU jest następcą Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Sprawny ch Inaczej w Koronowie (Handicapped Children Paren ts Association) i działa od roku 19 96, zapewniając kompleksową rehabilitację dzieciom oraz młodzie ży niepełnosprawnej z terenu gminy Koronowo. Organizac ja nasza jest zarejestrowana w Krajowym Rejestr ze Sądowym pod numerem 0000026866, a od ro ku 201

Photos from Stowarzyszenie Rehabilitacji i Turysty ki "Na szlaku"'s post 11/05/2022

W pewien majowy piątek... 🥰

Photos from Stowarzyszenie Rehabilitacji i Turysty ki "Na szlaku"'s post 14/11/2021

Wszędzie dobrze, ale wśród przyjaciół najfajni ej 😄❤

Kolejny już raz dziękujemy za serdecz ne przyjęcie Pieczyska Polonez

Photos from Stowarzyszenie Rehabilitacji i Turysty ki "Na szlaku"'s post 13/06/2021

Spotkaliśmy się po długiej przerwie, a że pa osób miało niedawno urodziny, a sa mo Stowarzyszenie urodziny będzie miało niedługo, to i 🍰🎂 s znalazł ;)

youtube.com 17/12/2020

Wielofunkcyjna siłownia dla osób niepełnosprawnych - Komple ks Sportowy Zawisza Bydgoszcz

https://www.youtube.com/watch?v=XdE54z_aBJI&feature=youtu.be

youtube.com Najnowocześniejszy tego typu obiekt w Pols ce. Miejsce wykuwania talentów przyszłych paraolimpijczyków, medalist ów mistrzostw świata i Europy, miejsce integra ...

10/11/2020

Pomysł wspaniały również dla... zdrowych dzie ci 🙂 by nie patrzyły ze zdziwieni em, gdy spotkają kogoś chorego i n ie bały się, gdy ktoś bliski zachoru je- by wiedziały, że świat chorych dzie ci, to nie tylko choroba ❤️💛❤️

Clare Tawell z Wielkiej Brytanii to ma ma chorej córeczki. Postanowiła stworzyć serię lal ek, które mogłyby być wsparciem dla inny ch chorych na różne schorzenia dzieci. Dzię ki niej, maluchy mogą mieć podobnego do sieb ie przyjaciela

24/10/2020

Wiemy, że smutno, że jesień i chandra ... ale jest jak jest-
- kontakty wyłączn ie zdalne.
Znów: damy radę, Kochani 💛

22/10/2020
06/10/2020

Plaża Pieczyska

Wyjazd wypoczynkowy, Pieczyska 2020, zadanie "N ie sami 2020" zlecone przez Gmina Korono wo.

30/09/2020

Może sądzicie, że Spotkanie Integracyjne i Wyja zd Wypoczynkowy pozwoliły nam zapomnieć o Covid-19?
N ie zapomnieliśmy o odpowiedzialności- spora część uczestnik ów wyjazdu chętnie pochwaliła się tym, j ak im do twarzy w maseczkach sfinansowany ch w ramach zadania "Aktywni 2020" zlecone go przez Gmina Koronowo.

29/09/2020

Spotkanie Integracyjne w ramach zadania "Aktyw ni 2020" zleconego nam przez Gmina Korono wo (choć w mniejszym gronie, niż zakładaliś my przed pandemią) przebiegło i sprawnie, i radośn ie, i smacznie :D
Dziękujemy Darczyńcom i Wolontariusz om- JESTEŚCIE WIELCY! Co najmniej tak wiel cy, jak uśmiechy osób uczestniczących w spotkan iu 💛💙💛

27/09/2020

W miniony piątek "spotkały się" w nasz ym kalendarzu dwa ważne wydarzenia- Wyjazd wypoczynko wy w ramach projektu "Nie sami 20 20" i Spotkanie Integracyjne w ramach projek tu "Aktywni 2020". Oba projekty, to zadan ia zlecone przez Gmina Koronowo, a co s tam działo i dlaczego baaaardzo n am się podobało 😁 poopowiadamy już wkrót ce :)
Za to już dziś SKŁADAMY PODZIĘKOWAN IA 🙂

20/09/2020

"Na szlaku", czyli w trasie ;)

Większo ść pokazowych pakietów terapeutycznych trafiła już do wybrany ch Sołtysów Gminy Koronowo, którzy przekażą je Osob om Niepełnosprawnym i Seniorom 👍 Pozostałe dot w ciągu najbliższych kilku dni :) Dzię ki tej współpracy 🤝 żadna "korona" n am nie przeszkodzi 💪

Materiały, przygotowanie pakietów or az telefoniczne dyżury konsultacyjne terapeuty zajęciowego realizowa ne i finansowane są w ramach zadan ia pn. "Aktywni 2020" zleconego przez Gmi na Koronowo.

13/09/2020

Są jeszcze ostatnie miejsca na wyja zd wypoczynkowy dla Osób Niepełnosprawnych i Senior ów z Gminy Koronowo wraz z Opiekuna mi. Kto chce spędzić z nami ostat ni weekend września? ZAPRASZAMY :D
tel. 690 210 3 85- Terapeutka Jagoda :)

Wyjazd organizowany jest w rama ch projektu "Nie sami 2020" stanowiącego zadan ie zlecone przez Gmina Koronowo.

05/09/2020

Zapraszamy Osoby Niepełnosprawne i Seniorów z Gmi ny Koronowo wraz z Opiekunami do udzia łu w wyjeździe wypoczynkowym, który odbędzie s w ostatni weekend września br.
Wyjazd je st częścią projektu "Nie sami 2020" stanowiące go zadanie zlecone przez Gmina Koronowo.
W czas ie pobytu (2 noclegi) w Ośrodku Wypoczynkow ym "Polonez" przeprowadzone zostaną elementy terapii zajęciow ej i aktywizacji. Uczestnicy wyjazdu będą t mieli możliwość wzięcia udziału w spotkan iu integracyjnym stanowiącym część projektu "Aktywni 20 20" także stanowiącego zadanie zlecone przez Gmi na Koronowo.
Oba projekty dedykowane są Osobom Niepełnosprawn ym i Seniorom.
Zainteresowanych szczegółami prosimy o konta kt pod numerem telefonu
690 210 385 (Jago da Lasota) lub mailowo na adres [email protected]. pl.

04/09/2020

Gmina Koronowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koronow ie informuje pacjentów Przychodni, że Gabinet Fizjoterap ii zakończył rejestrację na rok 2020. Rejestrac ja na rok 2021 rozpocznie się 10.11.20 20 (od wtorku do piątku w go dz. 12.00 – 13.50).

02/09/2020

Un fiore per te

Różne są drogi do celu :D

My dobrze wiemy, że ten sam c el można osiągnąć różnymi metodami. Przyjaciel, któ ry nie będzie nad nami biadolił, tyl ko zmotywuje do działania, jest bezcenny 🧡

24/08/2020

W piątek, po dłuuuuuugim oczekiwaniu na si Podopieczni doczekali się wyprawy drezynowej :) Drezy na Krystyna prowadzona przez samego Ojca Konstrukto ra zabrała nas do lasu w towarzystw ie arborysty- drzewofila ;) :) :D

14/08/2020

Choć przez niezwykłe warunki panujące obecn ie na świecie, nie znalazło się miejs ce na nasze zajęcia, pogoda jest d la nas uprzejma, a Słodkawa w Koronow ie gościnna jak zawsze :D Działamy, dobr ze się mamy i wszystkich życzliwych pozdrawia my :) 😘

10/08/2020

Coś w tym jest, że temperatura+wędrów ka może niejednego wystraszyć ;) W minio ny czwartek na starcie stawiła się tyl ko Marta i Terapeutka Jagoda- no i po...sz ły dziewczyny w las ;P

31/07/2020

Wojtek i Szymon zapraszają na relac z męskiej wyprawy :)

14/07/2020

Góra z górą... A uczestnicy naszy ch zajęć cieszą się ze spotkania i swoje go towarzystwa zarówno na zajęciach, jak i prywatn ie :)

Marta i Darek spotkali się przypadki em w Pieczyskach :)

09/07/2020

Kolejne warsztaty
w najbliższy piątek
w Łąsku Mał ym :)

01/07/2020

Warsztaty terapeutyczne
zadania"Aktywni 2020" zleconego nam prz ez Gminę Koronowo w najbliższą sobotę w Star ym Dworze :)

22/06/2020

Zajęcia w diadach- najmniejszej formie gru py- w ramach zadania zleconego przez Gmi Koronowo pn. "Nie sami 2020" przynios ły naszym Podopiecznym ulgę i radość.
Koronawirus omi ja naszą Gminę, a dopóki jest t ak uprzejmy ;) będziemy kontynuować zajęcia w t ej formie i spotkania w nieco większy ch grupach.
Chętne do udziału osoby niepełnosprawne i senior ów 65+ zapraszamy do kontaktu :)

09/06/2020

Powitanie- odkażanie :)

Zajęcia w diadach ruszy ły :)
Odkażamy się, maskujemy i cieszymy, że s widzimy 😊

Po długich tygodniach izolacji spotkan ie choć z jedną osobą spośród przyjaci ół z zajęć terapeutycznych stanowi wielką rado ść i ładunek pozytywnej energii :D

06/06/2020

W związku ze zmianą sytuacji prawn ej i epidemicznej

w ramach projektu

"Nie sami 2020"

wdraża my zajęcia plenerowe w diadach.

02/06/2020

Są takie sytuacje, że Podopieczna mu si zdjąć maseczkę, a Terapeuta odsunąć s na dwa metry ;) 🍦😋

31/05/2020

Oto najważniejsza z życiowych mądrości- n ie trzeba być jak wszyscy, należy b sobą 🧡

Nie musisz pasować do wszystkich, bo n ie masz na imię ,,wszyscy". Obiecaj sob ie, że będziesz najlepszą wersją siebie.
Tego trzym am się ja i tego trzymajcie s Wy. 💪💪💪

09/05/2020

Nieco lżejsze obostrzenia związane z epidem koronawirusa pozwalają nam zaprosić Państwa do skorzystan ia z bezpośredniej indywidualnej terapii zajęciowej.

W rama ch projektu "Nie sami 2020" dofinansowanego ze środk ów Gmina Koronowo w czasie zagrożenia spowodowane go epidemią COVID-19 proponujemy osobom niepełnosprawnym i senior om wsparcie terapeuty zajęciowego za pośrednictwem telefo nu, messengera, maila... a teraz, przy zachowan iu właściwych procedur, również spotkania z terapeu zajęciowym.

Jako pierwsza skorzystała z tej możliwoś ci stała Podopieczna Stowarzyszenia- Aneta. Na spacer ze dużo przyjemniej ćwiczy się np. pami ęć, łatwiej się otworzyć, a kontakt z natu i terapeutą podnosi na duchu i uspokaja.

Zaprasza my niepełnosprawnych i starszych (65+) mieszkańców Gmi ny Koronowo- napiszcie sms na nr 690210385 l ub wiadomość do tej strony- Terapeutka Jago da oddzwoni :)

09/05/2020

Pozdrowienia

02/05/2020

W miniony czwartek trafiły do Podopieczny ch kolejne pakiety zadań do samodzielnego wykonania.
Zadowolen ie Podopiecznych było widoczne, jak również wzruszen ie Terapeutki Jagody, która jednych widziała prz ez okno, z innymi nawet pogadała z dale ka, a przy tym otrzymała obrazki-laurki-arcydzieła na dow ód ciepłej pamięci i zdolności artystycznych Uczestnik ów 😍
Serdeczność aż kipiała tego dnia w serca ch i słowach naszej małej rodzicielsko-terapeutyczno-młodzieżowej gromad ki 🥰
😘💛😘💛😘💛😘

Na zdjęciu prace Marty i Ane ty 🤩😍😃

11/04/2020

100% zdrowia i mnóstwo świątecznej radości
z
okazji Świąt Wielkiej Nocy
życzymy naszym Podopiecznym,
Członk om, Współdziałaczom
i Wszystkim Sympatykom naszych działań 😘

🐣🌱🐥🌿🥚 🌷🐇

09/04/2020

Po sukcesie działań pilotażowych, z t ym większą przyjemnością wkroczyliśmy 1 kwietnia 2020 w działan ia w ramach zadań zleconych przez Gmi na Koronowo.

Co robią nasi Podopieczni, gdy n ie można spotkać się na zajęciach? Ćwic z terapeutką przez telefon, ćwiczą prz ez mesenger...
A niektórzy wykonują w domach zadan ia z pakietów, które przygotowano w rama ch projektu "Nie sami 2020" współfinansowanego prz ez Gminę Koronowo, a które zawierają materia ły zakupione dzięki
TWÓJ 1%= NASZE DZIAŁANIA 💛
K RS 0000026866

Na zdjęciach Przemek, jego domowa pracown ia i efekty jego zaangażowania. Brawo Przem ek! Świetna robota!

05/04/2020

TWÓJ 1% = NASZE DZIAŁANIA,
a wśr ód tych działań pakiety terapeutyczne dla naszy ch stałych Podopiecznych :)
Zestaw ćwiczeń z zakre su arteterapii, terapii funkcji kognitywnych, koordynacji wzroko wo- ruchowej i pamięci dotarł już do pierwszy ch osób.
Walczymy z przygnębiającą nudą, ale t eż- co ważne- dajemy poczucie, że naw et bez wspólnych zajęć jesteśmy, wspieramy i pamiętamy ... Radość Podopiecznych (wyrażona zdalnie) jest bezcenna...

K RS 0000026866
TWÓJ 1% = NASZE DZIAŁANIA

google.com 02/04/2020

Image: Światowy Dzień Świadomości Autyzmu – Ciekawost ka … - Persevere

Dziś Światowy Dzień Świadomości Autyzmu 💙
Serdecz ne pozdrowienia dla autystyków, aspergerowców, osób z zaburzenia mi ze spektrum i ich wspaniałych, dzielny ch rodzin 💙
Szczególnie teraz, gdy trzeba by ło zmienić rozkład dnia, zburzyć ustalony porządek ... trzymamy za Was kciuki 💙💙💙

google.com Found on Google from persevere.org.pl

29/03/2020

Tak to było w zeszłym roku ... W tym- z dala od sieb ie- staramy się odnaleźć w sercach duc ha świąt...
Ratują nas telefony i komputery ;) a le to nie to samo, niestety.
Wierzymy jedn ak mocno, że jeszcze wiele naprawdę wspólny ch chwil przed nami :)

Strona Internetowa

Adres


Ul. Farna 14
Koronowo
86-010

Inne Koronowo organizacje non-profit (pokaż wszystkie)
SlowRiders Familia SlowRiders Familia
Koronowo

Oficjalny fanpage grupy poświęconej serii zlotów SlowRide służących zrzeszaniu i spotykaniu się miłośników motoryzacji.

Sportowe Przedszkole Sportowe Przedszkole
Ul.Wąskotorowa
Koronowo, 86-010

Sportowe Przedszkole MGOSiR Koronowo

Straż Ochrony Przyrody powiatu bydgoskiego Straż Ochrony Przyrody powiatu bydgoskiego
Janowo 1G
Koronowo, 86-010

Jesteśmy Komendą Miejsko-Gminną Straży Ochrony Przyrody z siedzibą w Koronowie, podlegającą Warmińsko-Mazurskiemu SSOP w Polsce.

Wataha znad Brdy Wataha znad Brdy
Rynek 1
Koronowo, 86-010

Performers satyryczno humorystyczny, czyli naga prawda + jaja jak berety ;-)

Klub Sportowy Spartakus Koronowo Klub Sportowy Spartakus Koronowo
Pomianowskiego 23/26
Koronowo, 86-010

www.spartakus.koronowo.pl W sekcji siatkówki trenują seniorzy, seniorki i dziewczynki od szkoły podstawowej w Akademii Piłki Siatkowej.

Koło Gospodyń Wiejskich Okole/Stopka Koło Gospodyń Wiejskich Okole/Stopka
Koronowo
Koronowo, 86-010

Koło powstało w sierpniu 2014 r. jest najmłodszym kołem w Gminie Koronowo. Na początku było czynnych 10 osób, obecnie jest 3x tyle. Na początku roku 2019 podjęliśmy decyzję o zarejestrowaniu Koła i już działamy jako KGW ZAREJESTROWANE.

Hufiec ZHP Koronowo Hufiec ZHP Koronowo
Ul. Pomianowskiego 7
Koronowo, 86-010

Bo harcerzem jest się przez całe życie

Centrum Kultury Synagoga w Koronowie Centrum Kultury Synagoga w Koronowie
Szkolna 4
Koronowo, 86-010

W Centrum Kultury Synagoga Koronowo trwają cykliczne zajęcia plastyczne, muzyczne, artystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Teatr, muzyka, kabaret...

KSRT "Szczęśliwa Dolina" KSRT "Szczęśliwa Dolina"
Dworcowa 60
Koronowo, 86-010

Koronowskie Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki „Szczęśliwa Dolina” powstało w 2003r.