Harcerski Ośrodek Obozowy "PÓLKO"

Harcerski Ośrodek Obozowy "PÓLKO"

Dane kontaktowe, mapa i wskazówki, formula rz kontaktowy, godziny otwarcia, usługi, oceny, zdjęc ia, filmy i ogłoszenia od Harcerski Ośrod ek Obozowy "PÓLKO", Pólko, Koronowo.

Otwórz jak zwykle

Photos from HKŻ Kilwater's post 22/04/2022

Sezon sprzątania rozpoczęty kilka tygodni te mu, a żeglarski właściwie od dz ;)

16/04/2022
Photos from Harcerski Ośrodek Obozowy "PÓLKO" 's post 03/04/2022

Nasz ośrodek rusza na całego z porządka mi przed sezonem.
Ogrom pracy wykonała niezastąpiona eki pa: Damian, Romek, Marek- jesteście najlepsi! 😉 Oczywiśc ie pod czujnym okiem Komendanta.
A już niedlu go PIMP MY PÓLKO 2022.
Każda pom oc się przyda, dużo pracy jeszcze prz ed nami.

Photos from 77 BGZ "Rude Lisy" 's post 26/03/2022

Sezon zbliża się wielkimi krokami. Dzię ki zaangażowaniu braci żeglarskiej sprzęt wodny j niedługo trafi na wodę!

Ahoj!

Photos from Harcerski Ośrodek Obozowy "PÓLKO" 's post 12/03/2022

Budzimy się wiosennie...

Photos from Harcerski Ośrodek Obozowy "PÓLKO" 's post 10/03/2022

Nasz magazyn dziś otwarty, nietypowo t ak wcześnie przed sezonem.
Włączyliśmy się bard zo konkretnie w Pomoc dla Ukrainy.
Nasze kanadyj ki, materace i koce zostały udostępnione Państwow ej Straży Pożarnej i przewiezione do punk tu gdzie odpocząć mogą przyjeżdżający z Ukrai ny. 🇺🇦🇺🇦🇺🇦

08/03/2022
07/03/2022

Potrzebna pomoc w jednym z naszy ch ośrodków.

Dzisiaj nad ranem dojechała do n as kolejna grupa uchodźców z Ukrainy - 88 os. (matki z dziećmi)...

Ostatnie zbiórki pozwoli ły zabezpieczyć wszystkich w podstawowe środki higie ny osobistej, ręczniki...

Potrzeb niestety jest du żo więcej, po indywidualnych rozmowach niezbędne je st aby zająć czas dzieciom, będziemy wdzięcz ni za:
- puzzle,
- gry planszowe
- sprz ęt sportowy (np. piłki, rakietki itp)
- kred ki, farbki, kolorowanki itp

- proszek/kapsułki do pran ia,

22/02/2022

Z okazji Dnia Myśli Braterskiej życzy my braterstwa i ciepła.
⚜️💜⚜️💜⚜️💜⚜️💜⚜️💜

21/01/2022

Nasz ośrodek to już niezła BABC IA i niejedno pamięta‼

🎁 Z okazji Dn ia Babci i Dnia Dziadka życzymy wszystk im babciom i dziadkom wiele radości, ogr om szczęścia i mnóstwo zdrowia! 💖

❤️🧓👵 A szczególn ie pozdrawiamy wszystkie babcie i dziadków, któr zy pamiętają czas spędzony w Pólku. 💚⚜

Pochwalc ie się w komentarzu jakie macie wspomnien ia sprzed lat!
A może pochwalicie się jaki zdjęciem. ⚜👵🧓

Miłych chwil z wnukami ‼ 💝

26/12/2021

Białe Pólko poleca się na świątecz ny spacer!

20/12/2021

W minioną niedzielę 90. urodziny świętow wieloletni komendant (1981-1997) naszego ośrodka - dr uh hm. Marian Ogórkiewicz.

Mamy nadzieję, na wie le kolejnych wspomnień i opowieści z pólkowskie go lasu ;)

Dużo zdrowia Druhu Marianie!

10/12/2021

Część komendy ośrodka pozdrawia z Wypra wy BŚP 2021!

Photos from Folusz - Harcerski Ośrod ek Wypoczynkowy's post 20/11/2021

Drodzy przyjaciele!
Folusz - Harcerski Ośrodek Edukacyj ny i Wypoczynkowy potrzebuje wsparcia.
Może mac ie jakieś możliwości by pomóc?

Photos from Harcerski Ośrodek Obozowy "PÓLKO" 's post 30/10/2021

- 🧵👕 Drugie życie

Czy wiec ie, że na Oceanie Spokojnym pływa wiel ka plama śmieci o powierzchni ok. 1 ,6 mln km kwadratowych? 🤔 Żeby W am to lepiej zobrazować napiszemy, że to pon ad 5 razy więcej, niż terytorium Pols ki! 😱 To, że ludzkość generuje zb yt dużo odpadów stało się kwestią bezdyskusyj ną. Co robić? - zapytacie. No wi ęc, jeśli chcemy zmienić świat na leps ze, najpierw zacznijmy… od siebie. 👇

W czas ie zajęć z Kasią z Psia Nor ka przekonaliście się, że odzież, która je st już za mała, niemodna lub po pros tu się zużyła, wcale nie musi b spisana na straty. 👍 Przyniesione prz ez Was materiały w krótkim czasie z potencjalny ch śmieci zamieniły się w torby na zaku py, frotki do włosów, bandanki, czy nawe t… wielorazowe płatki kosmetyczne. 👏

Odrobina wyobraźni i kilkanaśc ie minut ćwiczeń pozwoliły Wam dostrzec, że maszy na do szycia nie jest sprzętem zarezerwowan ym tylko dla krawcowych. Sami mieliście okaz spróbować i zobaczyć, że przy odrobin ie wprawy została już tylko ostatnia pros ta, by dawać przedmiotom drugie życie. 💪 Je st jeszcze jedna wartość dodana - wszyst ko, co wyjdzie spod Waszych palców zys ka “duszę” i będzie niebywale satysfakcjonujące w porównan iu do rzeczy, które możecie kupić w sklep ie. 😍

Mówimy tu tylko o tekstyliach, a wyobraźc ie sobie, co jeszcze możecie zrobić z inny mi materiałami. Drugie życie, to sposób patrzen ia na świat możliwości. To pamięć o t ym, że produkcja każdej nowej rzeczy wyma ga użycia cennej energii oraz generuje śl ad węglowy i przyczynia się do zwiększan ia liczby odpadów. 👈

Komu udało się j znaleźć przeznaczenie dla pozornie bezużytecznej rzec zy, niech koniecznie pochwali się w komentar zu! 🙋‍♂️🙋‍♀️
_________________________
Projekt sponsorowany przez Stena Recycling Pols ka

Photos from Harcerski Ośrodek Obozowy "PÓLKO" 's post 28/10/2021

- 🛠 DIY
Podczas zajęć z Pio tr Wójcik nauczyliście się, jak z dwó ch palet wartych 25 zł każda, moż na zrobić ławkę, która będzie służyć prz ez lata. 🤩 Znając Waszą ambicję, domyśla my się, że nie chcecie poprzestać tyl ko na tym jednym projekcie. Dlatego t mamy dla Was jeszcze więcej informac ji o . Gotowi by pójść o kr ok dalej? 🙋‍♂️🙋‍♀️

DYI (z ang. Do It Yoursel f), a w tłumaczeniu na polski: zr ób to sam, to idea określająca samodziel ne i niekomercyjne wykonywanie przedmiotów, głównie na potrze by własne i otoczenia najbliższych. Pomysły na rzec zy, które możecie zrobić sami, są nieskończo ne i ogranicza Was tylko kombinacja wyobraź ni i umiejętności manualnych. 🧠🪚

🔨 Nie martwc ie się, nie trzeba być absolwentem studi ów inżynieryjnych, by samemu zrobić mebel, o cz ym przekonaliście się podczas wyzwania. Z samy ch wspomnianych tu palet można wykonać: stol ik kawowy, biurko, wieszak, łóżko, meble na tar as, kwietnik, skrzynki na kwiaty, szafkę na bu ty, regał, legowisko dla psa, dekorację ścia ny, a nawet… drzwi. A mówimy tu tyl ko o jednym surowcu. 😮 Wyobraźcie sob ie, ile rzeczy możecie wytworzyć przy użyc iu innych materiałów. 👍

W internecie znajdziecie mnóst wo inspiracji, zależnie od tego, czy chcec ie spróbować swoich sił w drewnie, szk le, kamieniu, papierze, czy nawet plastiku. 💻

A
może macie już na koncie włas ne projekty DYI? Jeśli tak, koniecznie pochwalc ie się nimi w komentarzu! ✍️
_________________________
Projekt sponsorowa ny przez Stena Recycling Polska

Photos from Harcerski Ośrodek Obozowy "PÓLKO" 's post 19/10/2021

- 🚮 Less waste
Wiecie j uż, że to nie tylko idea, a le także styl życia. 👍 Redukcję konsumpc ji oraz produkowania nadmiernej ilości odpadów może my wdrożyć praktycznie w każdej sferze nasz ej codzienności. Nie wierzycie? ☺️👇

WE WŁASNYM POKO JU 🏠
1. Tradycyjne żarówki wymieńcie na energooszczęd ne. Zacznijcie od tych, których używacie najczęści ej. 💡
2. Przed wietrzeniem pokoju zakręćcie grzejni ki. Pamiętajcie, by wietrzyć krótko i intensywn ie, dlatego dobrym pomysłem będzie otwarcie oki en możliwie jak najszerzej. 🪟

W ŁAZIENCE 🛁
3. Używajc ie mydła w kostce. To jeden z prostszy ch sposobów na rezygnację z plastiku i wyb ór eko-rozwiązania. 🧼
4. Zakręcajcie wodę podczas myc ia zębów. To dobre zachowanie szybko stan ie się Waszym nawykiem, ponieważ czyścicie ja ustną przynajmniej 2 razy dziennie. Pomyślc ie, ile dzięki temu wody zaoszczędzicie w ska li roku! 🚰

W KUCHNI 👩‍🍳
5. Planujc ie posiłki na 2-3 dni wprzód. Jeś li zakupy robią głównie Wasi rodzice, zachęćc ie ich do sporządzania listy sprawunków w oparc iu o to, co będziecie jedli w najbliższy ch dniach. To pozwoli uniknąć marnowania żywnoś ci. 🚯
6. Nie wyrzucajcie pozostałego jedzenia. Jeże li nie jest zepsute, to zamroźcie je l ub zawekujcie. Pamiętajcie, że nawet z such ej bułki można zrobić coś, czego użyjec ie nieco później - grzanki do zu py i bułka tarta, to najprostsze z przykład ów. 🥖

W DRODZE DO SZKOŁY 🏫
7. Jeś li macie blisko, wybierzcie rower, hulajnogę l ub pójście piechotą. Jeżeli podwożą Was rodzi ce, zabierzcie znajomych, a innego dnia Wy dajc ie się podrzucić. Dzięki takiej postawie powietr ze będzie czystsze, a podróżowanie bardziej płyn ne za sprawą mniejszych korków. 🚲
8. Zabierajc ie własną butelkę na wodę. To pozwo li Wam zaoszczędzić pieniądze i zredukować ilo ść odpadów po jednorazowych butelkach, które widuje my już praktycznie wszędzie. W internecie b ez problemu znajdziecie informacje, w czym najzdrowi ej będzie nosić Wam wodę. 💧

NA ZAKUPA CH 🛒
9. Pamiętajcie, że “nieidealne” warzy wa i owoce smakują równie dobrze. N ie przejmujcie się krzywym ogórkiem, zrośniętymi marchewka mi, czy samotnym bananem. Nie pozwólcie, a by zmarnowały się przez swój niereklamowy wygl ąd. 🥕
10. Róbcie listy zakupów. To pozwo li Wam uniknąć długiego czasu spędzonego w sklep ie oraz kupowania niepotrzebnych produktów pod wpływ em chwili, a w efekcie ich wyrzucen ia. Oszczędzone pieniądze gwarantowane. 📝💰

Przywołaliśmy zaledwie 10 dobry ch praktyk, które możecie wdrożyć od zar az i praktykować niemal każdego dnia, a ż… staną się nawykiem. 👌 Macie pomys ły na jeszcze jakieś GOZpodarne sposoby na byc ie less waste? Dajcie znać w komentar zu! ✍️
_________________________
Projekt sponsorowany przez Stena Recycling Pols ka

13/10/2021

Z kim widzimy się w Pól ku?

Jeszcze do 1️⃣8️⃣ października możecie zgłos się na IV Edycję COSiKa, któ ra odbędzie się tym razem w Harcers ki Ośrodek Obozowy "PÓLKO" ⛺
Rezerwujcie 23 październi ka w swoich kalendarzach zgłaszając się p od tym linkiem ➡️ bit.ly/cosik-iv-kp

Photos from Harcerski Ośrodek Obozowy "PÓLKO" 's post 11/10/2021

- no właśnie, dlaczego myśli my o nim, jak o wyzwaniu? 🤔 Podcz as naszych wrześniowych, proekologicznych zajęć zdecydowanie n ie brakowało Wam zaangażowania. Pamiętajmy jednak, że motywac ja pozwala zacząć, natomiast to dopiero naw yk sprawia, że możemy w czymś wytrw ać. 💪

JAK WYPRACOWAĆ NAWYK?
Dawka wiedzy oraz inspirac je, jakie otrzymaliście, to zaledwie drogowskazy. Wyb ór drogi będzie zawsze należał do W as. I to właśnie Wy, dzięki świadom ej i aktywnej postawie, możecie każdego dn ia wpływać na swój “mały świat”, gdz ie żyją także osoby, na których W am zależy. 🌱

Wyobraźcie sobie, że planeta Ziem ia mogłaby zmieścić się w dłoniach i je st niczym skarb przekazywany z pokolenia na pokolen ie. Właśnie teraz, na Wasze ręce złoży li ją rodzice i dziadkowie. Czujecie j uż, kto odpowiada za jej przyszłość? 🌍

Dowiedzieliśc ie się, czym są idee:
🚮 Less waste
🛠
DIY
🪡 Drugie życie

Oprócz tego, nad cz ym pracowaliśmy podczas wspólnych zajęć, mamy d la Was jeszcze wiele ciekawostek oraz por ad z nimi związanych. Dzięki takim wskazówk om dużo łatwiej jest podchodzić GOZpodarnie do codziennoś ci. Obserwujcie nasze kolejne posty, a ter az łapcie coś na “rozgrzewkę”. 👇

PROBLEM 🛑
Każd ej sekundy na świecie wyrzucanych jest 50 t on śmieci, a ustawione w szeregu ciężarów ki wywożące rocznie 2,12 miliardów ton odpad ów na wysypiska, 24 razy opasałyby ku ziemską. 😱

CO Z TYM ZROBIĆ? 👍
Prz ed zakupem zastanówmy się, czy dana rze cz jest nam faktycznie potrzebna. Jeśli t ak, to po użyciu lub konsumpcji starann ie posegregujmy pozostałości po niej. Im więc ej śmieci trafi do recyclingu, tym mni ej z nich wyląduje na wysypiskach. Zamknię ty obieg to nasza przyszłość! ♻

A ja ka rzecz pierwsza przychodzi Wam do gło wy, kiedy myślicie o redukcji i segregac ji odpadów? Dajcie znać!
_________________________
Projekt sponsorowany przez Ste na Recycling Polska

Photos from 144 BDH Knieja's po st 07/10/2021

Miniony weekend w Pólku - pr zy pięknej pogodzie - gościł harcerzy ze 144 B DH Knieja. Oprócz hasania po lesie uczy li się zasad udzielania pierwszej pomocy.

T ym biwakiem zapewne zakończylibyśmy tegoroczny sezon, a le z niecierpliwością czekamy na chorągwiane spotkan ie instruktorów COSIK ;)

PS - wielkie podziękowan ia dla harcerzy za pomoc w przygotowan iu bazy do zimowego snu :)

Photos from Nadleśnictwo Różanna, Lasy Państwowe 's post 30/09/2021

I nasz Komendant tam był!
I l as nowy sadził!
A teraz tylko czekać na plony
Śwież ej sosny zasadzony ;)

Photos from Harcerski Ośrodek Obozowy "PÓLKO" 's post 23/09/2021

W miniony weekend - dwudziesty j raz - spotkaliśmy się w Pól ku, by pożegnać lato.
Tegoroczna edycja miała charakt er promujący ekologię i GOZpodarne działanie obie gu odpadów. Po biwaku uczestnicy wiedzą j jak segregować śmieci, jak funkcjonować w dzisiejsz ym świecie, aby lepiej wykorzystywać materiały teoretyczn ie do wyrzucenia nadając im "drugie" życ ie. Nie zabrakło również elementów harcerskich - szybk ie InO pokazało jak radzić sobie z ma ;)

Zadanie współfinansowane było przez Kujawsko-Pomorskie or az Stena Recycling.

W uświetnieniu zajęć pomogli Ps ia Norka oraz Piotr Wójcik.
DZIĘKUJEMY!

15/09/2021

Harcerz miłuję przyrodę i stara s ją poznać. Brzmi znajomo?? 😎
To co harcer ze, miłujecie przyrodę? A segregujecie śmieci?

Zasoby natural ne Ziemi są ograniczone.
Warto o t ym pomyśleć, zanim wpakujecie wszystko do "jedne go wora".
Przecież stare notatki, ulotki reklamo we i inne papiery mogą w drug im życiu być kartonem, w którym otrzymac ie paczkę. Słoiki i butelki mogą b przetwarzane wiele, wiele razy. A z butel ek PET można wytworzyć odzież.
Wiedzieliście o tym?

19/08/2021

A Wy potraficie zorientować się w les ie?

Nie musicie rezygnować z leśnych wędrów ek ze względu na strach przed zagubieni em się! 🙂

Aplikacja pozwala na dost ęp do mapy lasów, aktualnej lokalizacji, rejestrowan ia trasy i zapisania punktu z lokalizac ją, np. pozostawionego samochodu na miejscu posto ju pojazdów lub parkingu. 🚗
Pobranie jest bezpłat ne, a aplikacja działa offline. ‼️ ⤵️

📱Goog le Play ➡️
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.gov.lasy.bdl&fbclid=IwAR3Dro_PnQCW7Hf1tOCT_zSKeg3wHpWI3kY25FTfodRUza43_K77OnI_0HM

📱AppStore ➡️
https://apps.apple.com/us/app/mbdl/id1388815663

Życzymy bezpiecznych odwiedz in w lesie! 👣🚶‍♂️🚶‍♀️👣

Jeden za wszystkich, wszyscy za jedne go 10/08/2021

Jeden za wszystkich, wszyscy za jedne go

Co by nie mówić - lic zy się zabawa :)

Jeden za wszystkich, wszyscy za jedne go Audycja oparta jest na koncepcji rywalizac ji w przeciąganiu liny. W każdym odcin ku do rywalizacji staną dwie pięcioosobowe druży ny wywodzące się z lokalnych społeczności regio nu, np. strażacy OSP, lokalne drużyny sporto we, koła gospodyń wiejskich, mieszkańcy danych sołec tw. Celem nadr...

Photos from Harcerski Ośrodek Obozowy "PÓLKO" 's post 05/08/2021

Dziś ognisko wspólnoty harcerskiej.
02/08/2021

A w Pólku nadal klimaty Powstańc ze!

30/07/2021

Dziś rozpoczynamy kolejny obóz. Tym raz em sami swoi, czyli Hufiec ZHP Bydgoszcz-Mias to. A tak wszystkich wita druh Hube rt :)

20/07/2021

Obóz MDP OSP Chojnice Kotafuman - PÓL KO 2021 3/10

Każdy obóz realizuje swój program, a le często ze wspólnego, spontanicznego spotkania wychod zi świetna zabawa :)

15/07/2021

Po nocnej burzy w Pólku wszys cy bezpieczni.

Photos from Harcerski Ośrodek Obozowy "PÓLKO" 's post 13/07/2021

Dziś kolejne opowieści z obozów :)
Hufi ec ZHP Toruń
TVP3 Bydgoszcz

Photos from Harcerski Ośrodek Obozowy "PÓLKO" 's post 12/07/2021

Dziś opowiadamy o życiu obozowym :)
Polsk ie Radio PiK
Hufiec ZHP Włocławek

09/07/2021

Zatroskanych rodziców informujemy, że mimo wie lu ostrzeżeń o burzach, wszystkie obozy są bezpieczne!
I
choć pogoda chwilowo nie sprzyja dzie ci chodzą uśmiechnięte i bawią się dobr ze :)

Telefon

Strona Internetowa

Adres


Pólko
Koronowo
86-010

Inne Koronowo biura podróży (pokaż wszystkie)
Domek wypoczynkowy Pieczyska Domek wypoczynkowy Pieczyska
Pieczyska Ul. Piaskowa 3
Koronowo, 86-010

Domek letniskowy na wynajem w Pieczyskach nad Zalewem Koronowskim. Dobra lokalizacja, blisko atrakcji. Tanio, konkurencyjna cena, zniżki.

Majami Trans Majami Trans
Pomianowskiego 8 P2
Koronowo, 86010

Licencjonowane przewozy pasażerskie. Wynajem autobusów i busów wraz z kierowcą.

Stowarzyszenie Rehabilitacji i Turystyki "Na szlaku" Stowarzyszenie Rehabilitacji i Turystyki "Na szlaku"
Ul. Farna 14
Koronowo, 86-010

Stowarzyszenie Rehabilitacji i Turystyki NA SZLAKU (SRT NA SZLAKU) jest organizacją pożytku publicznego zarejestrowaną w KRS pod numerem 0000026866.

Nad Zatoką Nad Zatoką
Tylna Góra
Koronowo, 86-010

Serdecznie zapraszamy do Ośrodka Wypoczynkowego Nad Zatoką! Idealne miejsce na wypoczynek oraz na przyjście z rodzina na pyszny obiad.

Punkt Informacji Turystycznej w Koronowie Punkt Informacji Turystycznej w Koronowie
Plac Zwycięstwa 22
Koronowo, 86-010

W miejscu tym zasięgnąć można bardzo szerokich informacji na temat Koronowa oraz okolic miasta.