Kancelaria Radcy Prawnego Przemysław Piątek

Kancelaria Radcy Prawnego Przemysław Piątek

Komentarze

Co dziś powiedział TSUE

➡️ nie można uzupełniać umowy kursem NBP nawet zawartej po 2009 r. bez zgody kredytobiorcy
➡️nie można rozdzielać zapisów umownych
➡️ wykładnia oświadczenia woli kredytobiorcy nie może prowadzić do ważności umowy
➡️ okres przedawnienia NIE rozpoczyna się wraz z zapłatą raty

Wyrok przewidywalnie korzystny 🥳

Trybunał orzeka, co następuje:

1) Artykuł 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich

należy interpretować w ten sposób, że:

stoją one na przeszkodzie orzecznictwu krajowemu, zgodnie z którym sąd krajowy może stwierdzić nieuczciwy charakter nie całości warunku umowy zawartej między konsumentem a przedsiębiorcą, lecz jedynie elementów tego warunku, które nadają mu nieuczciwy charakter, w związku z czym warunek ten pozostaje, po usunięciu takich elementów, częściowo skuteczny, jeżeli takie usunięcie sprowadzałoby się do zmiany treści tego warunku, który ma wpływ na jego istotę, czego zweryfikowanie należy do sądu odsyłającego.

2) Artykuł 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 dyrektywy 93/13

należy interpretować w ten sposób, że:

stoją one na przeszkodzie orzecznictwu krajowemu, zgodnie z którym sąd krajowy może, po stwierdzeniu nieważności nieuczciwego warunku znajdującego się w umowie zawartej między konsumentem a przedsiębiorcą, która to nieważność nie pociąga za sobą nieważności tej umowy w całości, zastąpić ten warunek przepisem dyspozytywnym prawa krajowego.

3) Artykuł 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 dyrektywy 93/13

należy interpretować w ten sposób, że:

stoją one na przeszkodzie orzecznictwu krajowemu, zgodnie z którym sąd krajowy może, po stwierdzeniu nieważności nieuczciwego warunku znajdującego się w umowie zawartej między konsumentem a przedsiębiorcą, który pociąga za sobą nieważność tej umowy w całości, zastąpić warunek umowny, którego nieważność została stwierdzona, albo wykładnią oświadczenia woli stron w celu uniknięcia unieważnienia tej umowy, albo przepisem prawa krajowego o charakterze dyspozytywnym, nawet jeśli konsument został poinformowany o skutkach nieważności tejże umowy i zaakceptował je.

4) Dyrektywę 93/13, analizowaną w świetle zasady skuteczności,

należy interpretować w ten sposób, że:

stoi ona na przeszkodzie orzecznictwu krajowemu, zgodnie z którym dziesięcioletni termin przedawnienia roszczenia konsumenta mającego na celu uzyskanie zwrotu kwot nienależnie wypłaconych przedsiębiorcy w wykonaniu nieuczciwego warunku umowy kredytu rozpoczyna swój bieg w dniu każdego świadczenia wykonanego przez konsumenta, nawet jeśli ten ostatni nie był w stanie w tym dniu samodzielnie dokonać oceny nieuczciwego charakteru warunku umownego lub nie powziął wiedzy o nieuczciwym charakterze tego warunku i bez uwzględnienia okoliczności, że umowa przewidywała okres spłaty – w niniejszym przypadku trzydziestoletni – znacznie przekraczający dziesięcioletni ustawowy termin przedawnienia.
Już jutro Trybunał Sprawiedliwości UE odpowie na 3 pytania dotyczące polskich spraw frankowych 🕘

C-80/21 - czy możliwe jest podzielenie nieuczciwego warunku unowy

C-81/21 - czy można stosotwać przepis art 358 KC do umów zawartych po 23 stycznia 2009 r.

C-82/21 - kiedy rozpoczyna się bieg terminu przedawnienia roszczeń konsumenta o zwrot nienależnych rat

Pytania raczej banalne, więc spokojnie oczekuję rozstrzygnięcia

😎

Ponadto 12 października 2022 r. TSUE wypowie się w sprawie C-520/21, która dotyczy wynagrodzenia za korzystanie z kapitału kredytu.
Kolejne zabezpieczenie, tym razem PRAWOMOCNE 🙂

Co ciekawe, kapitał nie został dotychczas spłacony, a bank w ogóle nie podnosił tego w zażalenie 😅

Teraz spokojnie oczekujemy terminu rozprawy 🕘

Nawet na urlopie trafiają do mnie miłe informacje 🙂

W dniu 8 sierpnia 2022 r. sędzia del. Anna Kiełek z Sądu Okręgowego w Warszawie, po wydaniu wyroku ustalającego nieważność umowy kredytu, udzieliła moim klientom zabezpieczenia poprzez wstrzymanie płatności kolejnych rat do czasu prawomocnego wyroku w sprawie 🙂

Bank złożył już apelację od tego wyroku,a kapitał został przez klientów spłacony 😉

Sprawa II C 2984/20

Niewinna informacja, ale...

Zgodnie z art. 22 (1) KC „za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.”

Czyli jaka powinna być interpretacja?
Każdy konsument korzysta za darmo, a więc nawet osoba, która nie jest klientem restauracji.
A każdy, kto tu przyjdzie w ramach dzialalnosci gospodarczej i skorzysta z WC, zapłaci 7 zł? 😅

A tymczasem BOŚ Bank po przegranej I instancji i złożeniu apelacji oczekuje zapłaty kapitału, który i tak już został spłacony oraz wynagrodzenia za korzystanie z kapitału 😅

Jutro zaproponuję bankowi pewne rozwiązania ich problemów... 🤗

Mamy to!

Co to był za dzień 🙂

Od początku, dzisiaj o 9.30 kredytobiorcy Millenium Banku byli przesłuchiwani przez Sąd. Wcześniej, w drodze pisemnej, przesłuchani zostali świadkowie. Sąd pominął wnioskowany przez bank dowód z opinii biegłego i zamknął rozprawę.
Termin publikacji... również dzisiaj, godz 14.10 😀

Wyrokiem Sądu Okręgowego w Bydgoszczy w osobie SSO Doroty Marszałkowskiej w sprawie I C 56/21:
1. Ustalono nieistnienie stosunku prawnego między stronami
2. Zasądzono całość dochodzonych kwot wraz z odsetkami od dnia wniesienia pozwu
3. Kosztami postępowania obciążono bank

Wygrana oczywiście bardzo cieszy, ale zakładamy, że bank będzie tradycyjnie apelował 🙂

W końcu tu dotarłem 😀

Zwracam uwagę i proszę o zachowanie szczególnej ostrożności przy takich pismach.

Zawsze zwróćcie uwagę na pieczątki i na konto do wpłat - najlepiej porównajcie z tymi, które komornik umieszcza na swojej stronie.

Poniżej przedstawiam zdjęcie takiego pisma, które było próbą oszustwa i przyznam, że sprawca działa bardzo profesjonalnie.
Jedyne co, to właśnie pieczątka - komornicy posiadają imienne oraz konto. Zaznaczyć należy, że autor pisma posiadał wiele danych, które uwiarygadniały to "wezwanie".

Fotografię udostępniam za zgodą Radca Prawny Kamil Ostrowski

https://www.komornik.pl/?p=13074&fbclid=IwAR26jQ_RN_gidM4g-G28Bw9owDNBZpPHGUujgeCAn9PmU9EIqeQ1GZ_arHk
Pogoda nie nastraja 🌩🌨🌧🌦
Ale pracować trzeba 💪

😄
Dumny tata z równie dumnym synem 😀

Taka przestroga 🙂
Mamy to !

Umowa z Getin Bank nieważna

Dnia 13 czerwca 2022 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy w osobie SSO Rafała Szurki w sprawie I C 596/20 uznał, że:
1. Umowa jest nieważna
2. Zasądził całość wpłaconych kwot wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty z uwzględnieniem zarzutu zatrzymania (!)
3. Zasądził koszty według norm przepisanych

Wyrok oczywiście jeszcze nieprawomocny, dlatego występujemy z nowym wnioskiem o zabezpieczenie, opartym na nowych podstawach.

W zakresie zarzutu zatrzymania rozważymy apelację od wyroku po uzyskaniu pisemnego uzasadnienia

Mamy to !

Umowa z Getin Bank nieważna

Dnia 6 czerwca 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie w osobie SSO Piotra Bednarczyka w sprawie XXVIIIC 4054/21 (poprzednio XXV C 2020/17)uznał, że:
1. Umowa jest nieważna
2. Zasądził całość wpłaconych kwot wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty z uwzględnieniem zarzutu potrącenia
3. Zasądził koszty według norm przepisanych

Bank podniósł zarzut potrącenia w toku procesu, który został przez Sąd uwzględniony.

Sprawa rozpoczęła się w czerwcu 2017 r. (!) Powodowie byli przesłuchiwani trzykrotnie. Pozwany bank próbował udowodnić, że działalność gospodarczą założona na kredytowanej nieruchomości 6 lat po zawarciu umowy kredytu oznacza brak charakteru konsumenckiego umowy kredytu...
Co ciekawe, w tej sprawie było udzielone zabezpieczenie, które na skutek zażalenia upadło jeszcze w XXV Wydziale.

Wyrok oczywiście jeszcze nieprawomocny, dlatego występujemy z nowym wnioskiem o zabezpieczenie, opartym na nowych podstawach.

Nie samymi frankami kancelaria żyje 🙂

W zeszłym tygodniu uzyskałem korzystny wynik dla moich klientów w związku ze słabą mocą wytwórczą paneli fotowoltaicznych ☀️

Klienci nabyli panele fotowoltaiczne, które miały wytwarzać prąd w ilości 10 KwP. Jednak w trakcie używania okazało się, że moc tej elektrowni to max 8 KwP ⬇️🔆

Spółka broniła się, że te 10 KwP możliwe jest do osiągnięcia jedynie w optymalnych warunkach, co jednak zostało skutecznie odbite nasza argumentacją 🙂

W trakcie procesu wyszło kilka ciekawych tematów wpadkowych jak status konsumenta
czy też skuteczność doręczenia spółce na adres w KRS.

Zobaczymy, czy spółka będzie podważała ten wyrok, gdyż póki co jest on nieprawomocny

Kancelaria Radcy Prawnego Przemysław Piątek

Świadczę usługi prawne z zakresu prawa:

Cywilnego:
a) windykacja należności
b) przygotowanie projektów
c) opiniowanie umów
d) sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie
e) dochodzenie roszczeń powstałych ze stosunków cywilnoprawnych
f) sprawy spadkowe

Rodzinnego:
a) sprawy o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa
b) sprawy o ustalenie pochodzenia dziecka, o zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie

25/01/2023

No i … MAMY TO!! 🥳
Kolejna umowa prawomocnie nieważna 😃
Tym razem padło na Getin Noble Bank S.A., który próbował zawiesić postępowanie na podstawie przepisów dotyczących Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, ale nie ze mną takie numery 🙂

Sąd Apelacyjny w Gdańsku w osobie SSA Teresy Karczyńskiej-Skoczylas w sprawie V ACa 1097/22
1. oddalił apelacje banku w 99 %
2. zmienił jedynie sposób naliczania odsetek
3. zasądził koszty procesu od banku

Kolejni klienci otrzymali potwierdzenie, że ich umowa jest nieważna i nie będą już nic płacili na rzecz banku 🥳🥳

24/01/2023

Sąd Okręgowy w Toruniu udziela zabezpieczenia kredytobiorcom 🥳
Miło mi poinformować, ze postanowieniem z dnia 16 stycznia 2023 r. udzielono klientom banku zabezpieczenia na czas trwania sprawy frankowej 🙂

A więc nie trzeba już płacić rat w trakcie procesu 😀

21/01/2023

Wszystkim babciom życzę wszystkiego najlepszego 🥰😊

A już w szczególności najlepsze życzenia dla mojej babci 😘

16/01/2023

Cóż za poranek 🥰
Równo o 8.05 nastąpiła publikacja wyroku w sprawie konsumentów przeciwko BPH S.A.
Sprawę rozstrzygał Sąd Okręgowy w Bydgoszczy w osobie SSO Daniela Sobocińskiego (I C 895/22) 🙂

Sąd:
👉 ustalił nieważność umowy kredytu - to ta umowa z załącznikiem 7
👉 zasadził całość dochodzonego roszczenia zarówno w PLN jakni CHF z odsetkami od dnia wniesienia pozwu
👉 obciążył bank kosztami procesu

Dodatkowo Sąd nie uwzględnił zarzutu zatrzymania.

A wiec wszystko po naszej myśli 🥳

13/01/2023

Państwo prawa w praktyce 😡

Bank nadal nie chce wykonywać postanowienia sądu, które jest natychmiast wykonalne, bo się z nim nie zgadza…

Na marginesie dodam, że w tym całym absurdzie, bank posługuje się niepełną treścią przepisu, gdyż pomija zwrot „w stosunku do majątku”
Zabezpieczenie, którzy otrzymali moi klienci, tyczy się natomiast spłaty rat, a nie majątku banku.

Walczymy dalej 💪

08/01/2023

Fale mózgowe tworzą muzykę 🙂
Taka ciekawostka w
Polecam 😊

26/12/2022

23/12/2022

Szanowni Państwo,
zbliżają się Święta Bożego Narodzenia 🎅🏻
Życzę wszystkim, aby był to dobrze spędzony czas wśród najbliższych ❤️
A poza tym dużo zdrowia, szczęścia i miłości 😊
Przede wszystkim zdrowia 💉

Jednocześnie informuje, ze do dnia 2 stycznia 2023 r. kancelaria będzie nieczynna 🚫

Ze wszelkimi sprawami zapraszam do kontaktu po tej dacie i proszę o wyrozumiałość 😊

23/12/2022

Miałem już dzisiaj dać sobie spokój, ale mail, który otrzymał mój klient z samego rana za bardzo mnie zelektryzował 😡

Sprawa wygląda tak:
1. klienci wygrali w I instancji z bankiem nieważność umowy
2. klientom udzielono zabezpieczenia poprzez wstrzymanie płatności rat
3. bank złożył wniosek o reasumpcję postanowienia ze względu na art. 135 ust. 4 BFG
4. sąd oddalił ten wniosek

Co robi Getin Noble Bank S.A.?

Utrzymuje, że jest ponad prawem i nie będzie wykonywał orzeczeń sądowych.
Sytuacja, w której bank wykazuje pełną arogancję i lekceważenie orzeczeń władzy sądowniczej, jest przynajmniej patologiczna, ale pokazuje, jak bezkarne czują się banki i jak bardzo odbiegają od standardów, którymi powinny się kierować.

Oczywiście podejmujemy dalszą walkę z bankiem w zakresie wykreślenia wpisu w BiK, ale nie jest to łatwe 💪

20/12/2022

UWAGA 🤬🤬🤬🤬🤬

Getin Noble Bank NIE WYKONUJE POSTANOWIEŃ SĄDU DOTYCZĄCYCH ZABEZPIECZEŃ ROSZCZEŃ KREDYTOBIORCÓW ‼️

Dzisiaj mój klient nagrał rozmowę z infolinią tego banku. Pani stwierdziła, że

1) Proces windykacyjny i wpis w BIKu nie zostały cofnięte, ponieważ bank nie zgadza się z postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie, który udzielił zabezpieczenia powodom już po wszczęciu restrukturyzacji (bank powołuje się na art. 135 ust. 4 ustawy BFG).
2) Bank będzie się odwoływał i jeśli sąd się przychyli do zażalenia, to klient będzie miał do spłaty zaległe raty ☢️☣️
Tak właśnie zaczęto argumentować moim klientom brak możliwości usunięcia wpisu o rzekomym zadłużeniu.
3) Według banku kwota raty objętych zabezpieczeniem jest wymagalna pomimo zabezpieczenia
4)Bbank nie wykreśli ich z BIKu, bo nie i już

Nadmieniam, że postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia są wykonalne z chwilą ich wydania, a postanowienia takie wykonuje się pomimo złożenia przez jedną ze stron zażalenia.

Wobec takiej skrajnie aroganckiej postawy Getin Noble Bank SA i VeloBank jesteśmy zmuszeni wraz z klientami podjąć dalsze kroki prawnego przeciwko bezprawnemu działaniu banku.
Dysponujemy oczywiście nagraniem rozmowy z przedstawicielem banku i nagranie to będzie wykorzystane przez nas jako dowód w kolejnych sprawach.

O temacie informujemy również Rzecznik Finansowy

grafika: https://www.deezer.com/fr/album/181996822

15/12/2022

Co nam daje pouczenie sądu o skutkach nieważności umowy ?

Absolutnie nic.

Oto jak brzmi pouczenie stosowane na przykład przez Sąd Apelacyjny w Warszawie:

oświadczam, że akceptuję skutki uznania za abuzywne postanowień zawartej przez strony umowy, jakim może być upadek (nieważność) całej umowy z mocą wsteczną, tj. od dnia jej zawarcia, mając na względzie, że w takim wypadku po obu stronach umowy powstaje obowiązek zwrotu świadczeń spełnionych na podstawie tej umowy, zaś wymagalność oraz przedawnienie takich roszczeń wiąże się z momentem złożenia przez konsumenta świadomej, wyraźnej i swobodnej decyzji co do całkowitej nieważności umowy, przy czym po obu stronach mogą powstać dodatkowe roszczenia związane z wynagrodzeniem za bezumowne korzystanie z kapitału kontrahenta, a także możliwość skorzystania z zarzutu potrącenia lub zarzutu zatrzymania, ewentualnie – gdyby skutek upadku (nieważności) całej umowy okazał się dla powoda niekorzystny – co do następczej akceptacji postanowień umowy mających potencjalnie abuzywny charakter.

Czyli konsument stwierdza, że chce nieważności umowy, ale od momentu jej zawarcia (!) Konsument potwierdza, że umowa ta jest nieważna od początku.

Czy bez tego oświadczenia klient nie złożyłby pozwu?
Oświadczenie jest skutkiem złożenia pozwu, a więc klient zawierając umowę z kancelarią, pisząc reklamację, składając pozew MIAŁ JUŻ ŚWIADOMOŚĆ NIEWAŻNOŚCI UMOWY.

Po co więc sąd poucza kredytobiorcę?

Tego nie wie nikt.

Często porównuję to do sytuacji, gdy składamy pozew o rozwód. I teraz sąd analogicznie uzna, że musi pouczyć strony procesu o tym, czym jest rozwód, jakie niesie konsekwencje i dopiero od potwierdzenie tego stanu przez małżonków można uznać, że nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego :)

Absurd? W sprawach frankowych to normalność...

Grafika: https://pixabay.com/pl/photos/surrealizm-krowa-ufo-fantazja-6247220/

06/12/2022

Ojej i ojojoj 😃 Zwykły brak spacji, a poprawia humor 😁

05/12/2022

Nowy tydzień - nowe wyzwania :)

Dzisiaj wyruszą do sądów kolejne pozwy frankowe. Kolejni konsumenci będą dochodzili swoich roszczeń w związku z nieważnością umowy kredytu.

Często pytacie Państwo, po co bank składa apelację, po co odpowiada na reklamację w sposób lakoniczny, acz stanowczy i nie podziela Waszego stanowiska, pomimo ugruntowanej linii orzeczniczej.

Odpowiedź na te pytania jest wbrew pozorom bardzo prosta - banki muszą straszyć swoich klientów. W ich świadomości zakodowane jest, że jeśli komuś odpuszczą, wieść o tym pójdzie w świat i taki bank stoi na przegranej pozycji.

Widać to nawet po treści ugód, które proponują banki. Zazwyczaj znajduje się tam zapis, z którego wynika, że umowa jest ważna. Takie podejście banków ma więc swoje uzasadnienie.

Cieszy jednak, że kredytobiorcy przestają bać się banków i coraz śmielej poczynają w sądach :)

Powiem krótko - banku nie należy się bać :) Do sądu idzie się "po swoje" 💪grafika: https://pixabay.com/pl/photos/fantazja-duch-koszmar-%c5%9bni%c4%87-sny-2847724/

02/12/2022

No i mamy to 😊
Pisałem niedawno o sprawie, w której poręczycielem weksla do umowy leasingu był konsument 🖋️
Wczoraj zapadł wyrok w tej sprawie i sąd oddalił w znacznej części roszczenia leasingodawcy wobec poręczyciela 😊 Znamienne przy tym jest, że nakaz zapłaty został w całości utrzymany wobec pozwanego przedsiębiorcy 🏪
Złożymy oczywiście wniosek o uzasadnienie wyroku, jednak należy domniemywać, ze sąd wziął pod uwagę szeroki wywód dotyczący ochrony konsumenta, który zawarłem w sprzeciwie do nakazu zapłaty 👏

Photos from Kancelaria Radcy Prawnego Przemysław Piątek's post 30/11/2022

Wracając jeszcze do wyroku w sprawie I ACa 869/22 - to ten mojej mamy, wskazywałem, że podejmiemy dalsze kroki związane z zabraniem kredytobiorcy odsetek ustawowych za opóźnienie 😩

Już tłumaczę, na czym polega problem👩‍⚖️

Kredytobiorcy dochodzili od banku kwoty 209.872,90 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu (tj. 10 listopada 2020 r.) do dnia zapłaty. Tak też zasądził Sąd I instancji.

Natomiast w II instancji wyrok został zmieniony w ten sposób, że odsetki liczone są od dnia 11 kwietnia 2022 r. (pouczenie na rozprawie) do dnia zapłaty.

I teraz czas przedstawić te odsetki w liczbach:
Licząc do dnia 25 listopada 2022 r. (czyli na dzień wydania wyroku przez Sąd II instancji), odsetki zgodnie z żądaniem pozwu wynosiły ok. 34.000 zł (10.11.2020-25.11.2022) 🏦

Natomiast po zmianie wyroku, te odsetki wynosiły ok 15.000 zł (11.04.2022 - 25.11.2022)

W praktyce więc kredytobiorcy zostali pozbawieni 19.000 zł odsetek ‼️

Dlaczego?
Odpowiedź znajduje się poniekąd w uchwale Sądu Najwyższego III CZP 6/21, w której stwierdzono, że „aby konsument mógł udzielić wolnej i świadomej zgody, sąd krajowy winien, w ramach krajowych norm proceduralnych i w świetle zasady słuszności w postępowaniu cywilnym, wskazać stronom w sposób obiektywny i wyczerpujący, konsekwencje prawne, jakie może pociągnąć za sobą usunięcie nieuczciwego warunku – co jest szczególnie istotne wtedy, gdy jego niezastosowanie może prowadzić do unieważnienia całej umowy, narażając ewentualnie konsumenta na roszczenia restytucyjne – i to niezależnie od tego, czy strony są reprezentowane przez pełnomocnika zawodowego”.

Skąd taka koncepcja, że sąd ma pouczać jedną ze stron procesu, tego nie wie nikt.

Na szczęście odmienne stanowisko zajmują sądy powszechne.

„Wszystkie wymogi skutecznego poinformowania banku o definitywnej odmowie sanowania umowy spełniał natomiast w tej sprawie pozew (…). W pozwie powódka podważała sam mechanizm indeksacji do CHF. Wskazywała, że nie wyjaśniono jej, jak ten mechanizm działa, czy wystawia ją na ryzyko, czy są jakieś granice tego ryzyka, itd. Podnosiła w związku z tym, że pozwany w sposób rażący naruszył wymóg formułowania umowy w sposób przejrzysty, zrozumiały, rzetelny, wyczerpujący, niewprowadzający w błąd i uczciwy. W pozwie zawarto także wywód opowiadający się przeciwko redukcji utrzymującej skuteczność umowy.” ( I ACa 155/21)

Dlatego też po uzyskaniu uzasadnienia wyroku w zakresie zmiany terminu wymagalności roszczenia podejmę dalsze działania w tej sprawie 👊

28/11/2022

Tak proszę Państwa na reklamację kredytobiorcy reaguje Deutsche Bank Polska S.A. :)

Jakieś 2 tygodnie temu kredytobiorcy złożyli reklamację do banku, w której podważają ważność umowy kredytu indeksowanego do CHF :)
Zaraz po ich piśmie otrzymali taki oto dokument z rzeczonego banku. Data została wpisana nieprawidłowo zapewne po to, aby nie łączyć obu spraw ze sobą.

Klienci jednak są zdeterminowani do podjęcia kroków prawnych, więc takie pismo potraktowali z przymrużeniem oka i oczekuję na zaświadczenie z historią spłaty kredytu 🤪

25/11/2022

Umowa z Santander Consumer Bank nieważna prawomocnie ‼️

Zazwyczaj na Black Friday polujemy na okazje, ale takiej promocji, jak dzisiaj dostała moja mama, nie miał nikt 😀

Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w sprawie I ACa 869/22 SSA Dorota Majerska-Janowska oddaliła w znacznej części apelację banku od korzystnego wyroku wydanego przez Sąd Okręgowy w Bydgoszczy w sprawie I C 1032/20

Niepokój budzi jedynie zabranie odsetek przez Sąd Apelacyjny. Wyrok Sądu I instancji zasądzał odsetki od dnia wniesienia pozwu, a Sąd II instancji zmienił wymagalność odsetek od momentu pouczenia kredytobiorców.
W tym zakresie podejmiemy dalsze działania 🙂

Co ciekawe, dzięki kosztom zastępstwa procesowego, kredyt został właśnie spłacony 🙂

Mamo, nie masz już kredytu ! 😀 (a tak naprawdę, to nigdy go nie miałaś, bo to, co podpisałaś z bankiem, nie istnialo) 😀

23/11/2022

CHECK LISTA do sprawy frankowej

Szanowni Państwo,
Bardzo często pytacie, jakie dokumenty potrzebujemy do wytoczenia powództwa przeciwko bankowi, więc wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, przygotowałem listę dowodów, które składamy w sądzie wraz z pozwem:
1. Umowa – zazwyczaj najważniejszy dowód, gdyż właśnie w niej zawarte są klauzule abuzywne
2. Regulamin – w przypadku kilku umów to właśnie regulamin zawiera zapisy dotyczące stosowanie tabel kursowych banku
3. Reklamacja – potwierdza, że chcieliśmy załatwić sprawę polubownie. Ważne jest, aby reklamacje zawierała już naszą informację o nieważności umowy
4. Odpowiedź na reklamację – bank ma 30 dni na udzielenie odpowiedzi na reklamację i zazwyczaj „wyrabia się” w tym terminie. Rolą tego dowodu jest przedstawienie sądowi, że wg banku umowa jest zgodna z prawem
5. Historia spłaty kredytu – dowód na wysokość roszczenia, którego dochodzimy od banku, a więc wszystkich rat, które dotychczas zapłaciliście na rzecz banku
6. Klauzula informacyjna – przy zawieraniu umowy z moją kancelarią, przedstawiam klauzulę informacyjną. W ten sposób przeciwdziałamy zabieraniu Wam odsetek
7. Pełnomocnictwa – a więc potwierdzenie, że upoważniacie mnie do reprezentowania w sprawie z bankiem
8. Dowody opłat od pozwu (1000 zł) i pełnomocnictw (17 zł od osoby)

Oczywiście na wstępnym etapie dysponujecie Państwo zazwyczaj tylko umową, ale bez obaw, resztę dokumentów zdobywamy już razem 😊

Przypominam, że analizy umów są u mnie bezpłatne. Wystarczy przesłać swoją umowę na [email protected] i zazwyczaj w ciągu tygodnia odsyłam Państwu analizę wraz z dalszym scenariuszem działania 😊

Zapraszam do kontaktu

22/11/2022

Jedni rano piją kawę, inni herbatę, ale dzisiejszy mail z Sądu Okręgowego w Warszawie dał moim klientom taki zastrzyk endorfin, że mogą cały dzień skakac z radości 🙂

W sprawie przeciwko Getin Nobla Bank S.A., która toczy się od 2017 r. (!) uzyskaliśmy drugie już zabezpieczenie [sic!]

Najpierw 2 lata temu nastąpiło wstrzymanie płatności rat, ale w wyniku zażalenia nasz wniosek został oddalony.

W czerwcu tego roku uzyskaliśmy korzystny wynik i zaraz po nim złożyliśmy wniosek o zabezpieczenie.

Trwało to 5 miesięcy, ale w końcu Sąd rozpatrzył nasz wniosek i udzielił moim klientom zabezpieczenia 🙂

Sytuacja była o tyle trudna, że ze względu na inne zobowiązania kredytobiorców, nie mogli oni samowolnie zaprzestać płatności rat, gdyż groziło im wypowiedzenie innych umów. To skutkowałoby obowiązkiem spłaty znacznych kwot.

Sytuacja jest też o tyle istotna, bo dotyczy martwego Getinu!

Teraz spokojnie oczekujemy apelacji, która bank już złożył 🙂

18/11/2022

Niewyobrażalna tragedia [*]

17/11/2022

Za oknem niby ładnie, ale zimno aż biję po oknach 🥶

Zupełnie inaczej było dzisiaj na bardzo ciekawej rozprawie, w której reprezentuję poreczycielke wekslową, ktora poręczyła weksel przedsiębiorcy jako konsument 🙋‍♀️

Podstawa roszczenia jest weksel wypełniony przez przedsiębiorcę- leasingodawcę wobec korzystającego przedsiębiorcy 📄

W trakcie analizy znalazłem w niej zapisy, które będą bezskuteczne wobec konsumenta ze względu na ich abuzywność ⛔️

Mimo wielu starań pełnomocnika leasingodawcy, mam wrażenie, iż przekonałem sąd co do bezskuteczności części zapisów umowy, na podstawie których powód opierał swoje roszczenie 🔐

Ponieważ poręczyciel może bronić się przed wekslem swoimi własnymi zarzutami, przedstawiliśmy szeroka argumentację dotyczaca ochrony konsumenta 🛂

Niedługo, bo już 1 grudnia 2022 r., będzie opublikowany wyrok w tej sprawie 📅

Our Story

Kancelaria Radcy Prawnego Przemysław Piątek świadczy usługi prawne przede wszystkim z zakresu prawa bankowego, cywilnego oraz rodzinnego.

Ponadto zajmuję się :

windykacją należności

przygotowaniem projektów umów

Kategoria

Telefon

Strona Internetowa

Adres


Kasztanowa 32/15
Bydgoszcz
85-605

Godziny Otwarcia

Poniedziałek 08:00 - 18:00
Wtorek 10:00 - 16:00
Środa 10:00 - 16:00
Czwartek 10:00 - 16:00
Piątek 10:00 - 16:00

Inne Law Firms w Bydgoszcz (pokaż wszystkie)
Karta-pobytu.pl Województwo Kujawsko-Pomorskie Karta-pobytu.pl Województwo Kujawsko-Pomorskie
Bydgoszcz
Bydgoszcz, 85-000

Centrum Obsługi Cudzoziemca Karta Pobytu zajmuje się obsługą prawną cudzoziemców m.in. w zakre

Kamińska Sarnowska Kancelaria Radców Prawnych Kamińska Sarnowska Kancelaria Radców Prawnych
Bydgoszcz, 85-078

Profesjonalna pomoc prawna dla biznesu i osób prywatnych

Szulc&Wiśniewski Szulc&Wiśniewski
Dąbrowa 62
Bydgoszcz, 85-147

Profil kancelarii Szulc&Wiśniewski. Doradztwo restrukturyzacyjne. Restrukturyzacje. Upadłości.

Frankoodporni Górecki Frankoodporni Górecki
Bydgoszcz, 85-154

Nasze usługi kierujemy do osób, które zaciągnęły kredyty indeksowane i denominowane do waluty

r. pr. Michał Cierżnicki r. pr. Michał Cierżnicki
Plac Józefa Weyssenhoffa 7/5
Bydgoszcz, 85-072

Ciesiński Legal Kancelaria Radcy Prawnego Ciesiński Legal Kancelaria Radcy Prawnego
Ulica Nad Torem 20
Bydgoszcz, 85-409

Prawo to nasza pasja. Doskonale je znamy, wiemy jak stosować, by skutecznie pomagać Klientom osią

Wykonawca w Przetargu Wykonawca w Przetargu
Ulica Gdańska 89/1
Bydgoszcz, 85-022

Wykonawca w Przetargu to specjalistyczny pakiet usług prawnych stworzony dla przedsiębiorców ucze

Konsul Group Konsul Group
Jagiellońska 10
Bydgoszcz, 85-067

Карты побыту, Переводы, Автомобиль, Аренда жилья, Ипотека, Учёба и практика, Приглашения, CV и работа, Суды, Возврат ужендовых оплат, PIT, ...

Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Mastej-Małecka Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Mastej-Małecka
Królowej Jadwigi 18/201
Bydgoszcz, 85-231

Kancelaria świadczy doraźną i stałą pomoc prawną dla przedsiębiorców i osób fizycznych oraz

GTPG Kancelaria Radców Prawnych Grzegorek Tucholski Patalon Głowacki Sp. p. GTPG Kancelaria Radców Prawnych Grzegorek Tucholski Patalon Głowacki Sp. p.
Ks. Henryka Szumana 17
Bydgoszcz, 85-796

GTPG Kancelaria Radców Prawnych zapewnia kompleksową pomoc i obsługę prawną przedsiębiorcom,

Kancelaria Adwokacka adwokat Alicja Kempa Kancelaria Adwokacka adwokat Alicja Kempa
Wełniany Rynek 9/5b
Bydgoszcz, 85-036

Mecenas Alicja Kempa może poszczycić się kilkuletnim doświadczeniem w obsłudze prawnej Klientó

Kancelaria Adwokacka Adwokat Paweł Wiśniewski Kancelaria Adwokacka Adwokat Paweł Wiśniewski
Ulica Kościuszki 7
Bydgoszcz, 85-079