Tlotlontsoe sesotho se manoni

A re ithuteng sesotho re hloekiseng puo ea Rona. BA nang le tsebo ba kene inbox Ka tsebo ea bona re

14/12/2022

TABA TSE THATA IX

Morena le bomphato oa hae ba hanana le monga mosali Kaha ba ne ba batla chelete e seng ho hong. Monna a leka ho ba thiba empa ba mo hlola 'me mosali a lokela ho ema a fana Ka bopaki Ka seo a se tsebang Ka Chelete.

MOSALI:"Kea leboha. Ne re lo shebela lifi tsa ntate letsatsing leo, ra fihla thabeng mane ra fumana a pitlile tlhapi,(ba shebana batho) eaba re leba letamong mane moo re fumaneng a pitlile 'mutla, ebile re ntse re khotsa mohlolohali oo.

"Hoba re tlohe teng, ra leba hae re ntse re khotsa Khafetsa. Ha re feta mane thoteng, ra fumana uena Morena u palame katapere mono. (Ba tsoela pele ho makala) ha re fihla hae ntate a mponts'a chelete a ba a nkopa ho se bolelle batho ka taba eo."
MONNA:"Bo-ntate ke le kopile khale ho qhala taba ena, lea bona se bile le tlo bona bofokoli boo 'na monga bona ke rerileng ho se bo phanyaole."

Morena le lekhotla ba ipua, ba fumana hose Ka moo tlhapi e Ka pitloang thabeng, 'mutla hase ntho e Ka hakoang ke selope metsing, hape Morena o eso palame poli ho hang ntle leha e ntse le ngoana lilemong tsa khale haholoholo. Eaba e tlameha ho qhaloa Kaha bopaki bo lobokane🚢🚢🚢. Ha ba fihla hae koana monna a re ho mosali,"U buetse ruri." Khale ke u kopa ho thola πŸ˜…πŸ˜…πŸ˜…πŸƒπŸƒπŸƒ

Part one πŸ‘‡
https://www.facebook.com/100063864916232/posts/558597679612391/?flite=scwspnss

Part two πŸ‘‡
https://www.facebook.com/100063864916232/posts/558636252941867/?flite=scwspnss

Part three πŸ‘‡
https://www.facebook.com/100063864916232/posts/558867426252083/?flite=scwspnss

09/12/2022

E hlabang ha e bope

Ba tsebang re 'ne re hlalosetse ba sa tsebeng

14/11/2022

Batho ba kena Ka lekunutung le lemohe ho penya follow kapa like leqepheng Lena Pele le kena Ka moo hoba Kannete Facebook e nthibela ho le araba ha le sa latela leqephe Lena.
Kea kokobela πŸ™

02/11/2022

Re 'ne re nahane mabaka le ho a hopotsana a Ka etsang h**e ngoetsi e ngale

02/11/2022

E m e n g e a m e l a o e a l i n g o e t s i

* Tlhompho Ka mehla h**e ba bohali ba se ipotse na o holistoe ke mang hampe joalo: (ngoana ke seipone sa lapa la bo)
* E mamele le ho utloa matsale linthong tsohle
* E se ke ea ba meharo lijong, e fepe ba bohali hantle Ka nako tsohle
* E fepe molekane Ka ts'oanelo le ho mo ngoathela Ka nako e lokelang
* E thabise monna Ka mehla jj
___________________
Tlatsang he bahlomohehi kea tseba melao ea lingoetsi lea e tseba

SPANE MEDIA Productions

30/10/2022

Melao ea lingoetsi Hana ke e fe?

Oele hle re hopole h**e re thutong, re fe ba ithutang monyetla oa ho tsoa ba ithutile taba tsa bohlokoa tseo ba tla pasa ha ba li tseba

Ke tla fana Ka tsona Ka mora h**e re e sekasekeng

27/10/2022

K e e o t a b a

27/10/2022

SPANE MEDIA Productions

Re kopa le etsa like kapa follow leqepheng Lena
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063864916232

SPANE MEDIA Productions We deal with photo capturing,music & video capturing. We design business cards,logos,church baptism letters etc We also do typing & printing,photocopying etc.

27/10/2022

A re bonts'eng mantsoe ao ba bang Ka hlomang eka a ts'oana ts'oani Ka moelelo athe Che, ts'ebeliso ea oona e fapana hanyane kapa haholoholo. Hape re Ka hla ra totobatsa mantsoe sebelisoang Ka boitlhompho le a ts'oanang le oona hantle Ka moelelo empa e le h**e 'ona ke a keiso kapa nyeliso.

PHAPANO

Mohlala: (ho thola) le (ho fumana)

Ho thola: motho o thola ntho e neng e lahlehile kapa re Ka re motho o thotsoe ha a hiruoe Mosebetsing.

Ho fumana: re fumana motho kapa ntho eo re ne se ntse re tseba moo e Leng hona teng.

TLHOMPHO LE KEISO/NYELISO
Mohlala: ngoana le serathana

* O na le ngoana oa ngoanana

* Ke h**e ha u Ka bona na o na fothakeloa ke serathana se se Kae, o Ka sala le ho makala
____________
A re ngoleng tseo re li tsebang le rona e hlomellaneng malebela a ts'ebeliso e manoni ea sesotho πŸ™

SPANE MEDIA Productions

22/10/2022

KAMANO, LENYALO, KEMARO, KANYESO LE KURUETSO:

1. Ho raha morits'oana: Ponts'o e etsoang ke mohlankana ea batlang ho nyala.

2. Mohope oa metsi: Ngoanana ea koptjoang ho nyaloa.

3. Khom'a tebeletso: ke Khomo e lebeletsang moroetsana pele a nyaloa ha a ntse a le monyane lilemong.

4. Khomo tsa selelekela: likhomo tse 2 tse etellang pele tsa lenyalo. Ke khomo ea letsoele le ea letheka.

5. Ha lea tlala le mariba: Polelo e etsoang ke basali ba halalang likhomo tsa lenyalo.

6. Ho thethesa bohali: Ho bua ka likhomo tsa lenyalo.

7. Palo ea liphoofolo tse nyalisang mohlankana: ke likhomo tse 20, linku tse 10 le pere e bitsoang molisana.

8. Se-ea-ka-baeeng: letsoho le besetsoang bakhoenyana khotla kapa lapeng.

9. Lipholo tsa moqhoba: lipholo tse 2 tse felehetsang/qhobang monyaluoa ho ea lenyalong.

10. Thaha-meso: Bohobe bo bocha , bo bileng bo chesang ka la hosasa.
11. Leqatha: Ntlo e ncha ea matsoa-thaka (banyalani ba sa tsoa nyalana)
12. Ho ts'aba lebota: Ha monyaluoa a ea habo ho tsoa leqatheng.
13. Ho isa likhomo mohobo: li ea aloha li saka tsa neheloa manamane.
14. Ho ts'oara linokoane: Ha ntat'a moholo oa mohlankana a hlahloba phoso ka ho etsa thobalano le monyaluoa.
15. Melao ea ngoetsi:
- E utloe bo-matsalae.
-Ho se utloahale taba e hlabisang lihlong ka eona.
-E khahlise monn'ae.
- E be mafolo-folo mesebetsing.
-E mamele litaelo tsa matsala'e.
- E phomosetse monn'a eona ka nako ea teng.
-E thabise monn'a eona ka mehla.
- "E ea, ngoan'a ka! Ngoan'a mosetsana o shoela lichabeng.".
-" Oho ngoan'a ka, u se ke ua nts'enya har'a metse ea batho.".
15. Letlali: khoeli eo a (monyaluoa) boetseng morao (emereng) ka eona.
16. Motlahali: khoeli ea borobeli a (monyaluoa) imme.
17. Ho lomoloa hoa ngoana: Ho qethisoa.
18.Lesoatsa: Joala bo ratholoang pele ngoana a anyesoa.
19. Ts'ehiso: Khoeli ea boraro lesea le hlahile.
20. Tlhaba-mokhosi: khoeli ea bone ngoana a hlahile.
21. Mefuta ea kuruetso: kuruetso ka (i) mohami oa likhomo.
(ii) p**a.

Ka Sephelane Clement Sello

18/10/2022

P A P A L I E A H O H A T L E L A M A T S O H O

Bana ha ba bapala ba le 'moho, e mong o ee a re, "Matsoho masoeu ke mang? Ts'ila popo ke mang?" (Sena se ts'oana le h**e na ke mang ea hlatsoang/hlatsoitseng matsoho a hae ea sa a ts'abiseng? Hape ke mang ea sa halpeng matsoho, eo matsoho a hae a Leng lits'ila?)

Bohle ba hlahisa matsoho a bona, ea matsoho a sa hatleloang(hlapuoang) e ba o se a qala ho a pata a ts'aba ha bomohato'a hae ba a bona. Empa Ka mor'a ho apareloa ke masoabi a ho bona matsoho a ba bang a hlapile, a hae a le lits'ila, o tla ke a qalelle ho hatlela a hae h**e e tle re mohla ho bapaloang hape a be a se a sa ts'abe h**e a bonoe ke bomohato'a hae.

17/10/2022

L I T H O K O (3)

Morena Letsika Matela
Ke morena oa makhoakhoa, ke mora oa Matela, o loanne Ntoa ea seqiti. Ntoa ENA e tsoetsoe ke Ntoa ea Senekane, maburu a na batla ho ja Basotho Naha ea bona ena e bitsoang Freistata kajeno, eaba Basotho BA ikhethela ho BA hapela liphoofolo. Ha maburu a re BA li khutlise BA Hana, eaba BA re baa tla BA tlo itatela tsona eaba Basotho BA BA hlola Ka Ntoa ntoeng eo EA Senekane.

BA memana BA BA ba mema le BA setseng hae hahabo bona ho tla loana SE BA tseka Naha Ka likanono TSE kholo Tseo molumo oa tsona o neng o re qiti! qiti! Ke ha Basotho BA tla e bitsa Ntoa EA Seqiti ha maburu a ne a e bitsa the great war(1865-1868).

Major Warden e ne le eena ea neng a seha meeli 'me a seha meeli eo Ka leeme le ts'abehang a ja Basotho 'metoane Ka naha ea bona.

_______________
Ke mpa ke li habantse feela mona
Litakaletso tsa mahlohonolo ke tseo !!!

15/10/2022

L I T A K A L E T S O T S A M A H L O H O N O L O

Kea ts'epa le ntse le ngola ha monate. Ke kopa ho etsa feela h**e ke hlokomelise bao e Ka bang ba ne ba so hlokomele. Re saletsoe ke pampiri ea boraro 'me eona ha u itokisa u hopole lintlha tse hlahang ho eona ho qoba ho ipherekanya: ho hlaha libuka tse hlano e Leng, Mopheme, Masoabi, Lejoe la mantlha, Ha se hlomole phakoe le Sephiri ke moloi (potso tse 2 uena u khetha e le ngoe e bonolo bukeng Ka ngoe).

Hopola h**e potsong tsena tsa libuka ha re araba ha re etse selelekela ho hang, ha re simolla feela re otla sepekere hloohong. Hape re hopole h**e bolelele ke leqephe feela potsong Ka ngoe karolong ena, le se ke be la etsa phoso ea ho phetholela leqephe leha Ka noa ba khaeeane. Ntho e ngoe ke h**e re ele hloko h**e ha re siee leqephe le le sekheeqe le sa tlala, ke tsela e joalo re tla be re bonts'a h**e re labalabela linepo tse 15 tse abetsoeng potso Ka ngoe.

Karolong ea lithoko teng re hopole h**e re na le lithoko tse peli, e Leng tsa mohale MPHAFO SERUOE le Morena Letsika Matela 'me mona re lebeletse ho fuoa lipotso ho tsoa lithokong tsa e mong oa Bana bao ke tsoa BA bolela; ekaba tsa mohale kapa Morena. Linepo li 10 mona.

Karolo ea bochaba eona re tlo e araba ho tseka ho fumana linepo tse 15 'me re Ka lebella lipotso Ka lipapali tsa sesotho, lijo, lebollo, lenyalo, le tse ling tsa setso sa rona re le Basotho.

Ke le lakaletsa mahlohonolo le tle le ngole ha monate le atlehe ho pasa le fihlele litabatabelo tsa Lona Ka thuto.

Tlhokomeliso: pampiri ena e setseng ke eona e pasisang ho feta tse ling Kaha ho tlo nkoa 50% ea linepo tseo u tlo li fumana ho eona papisong le tse peli tseo u seng u li ngotse moo teng ho kuonang feela 25% pampiri Ka ngoe.

Fetisetsa ho e mong Ka ho etsa share poso ena leboteng la hau haeba u fumane taba tsena li le bohlokoa e le ho etsetsa ba bang molemo joalo Kaha le uena u o fumane

26/09/2022

L I T H O K O (2)

Morena ke Letsika Matela (Ntoa ea seqiti)
Mohale ke Mphafo Seruoe (Ntoa ea lithunya)

MPHAFO SERUOE Ke Mohlakoana Ka seboko,
Ke Mohale OA Morena Bereng (Mabefola) e Leng Moen'a Morena Lerotholi. O loanne Ntoa EA lithunya Ka 1880 a le lehlakoreng la marabele/mabelete a Lerotholi. Ke mora oa SERUOE mosali oa hae e ne e le 'Malijeng.

O na Lula Masite haufi le Morena oa hae Morena Bereng motseng o bitsoang Thupa-Likaka ha Mokhalinyane.

* * * * * *
Ke tla re QA hanyane Ka tsa Morena Letsika ha morao, ke mpa ke re le SE ke la tsoa Ka haoletho.

26/09/2022

L I T H O K O ! ! !

Ha le rutoa lithoko Lona BA tlo ngola LGCSE, le ts'oaee h**e le rutoa lithoko tse peli, tse ling ke tsa Mohale ha tse ling e le tsa Morena.

Lintlha tseo le lokelang ho li mamelisisa ke h**e na Morena kapa Mohale eo u rutoang ka eena o tsoaloa Kae, o tsoaloa ke mang le h**e na hara bao, o rata bafe bao a BA hlahisang lithokong tsa hae. Ho na le basali haholoholo hoba batho ba mehleng ea masoetso ba ne ba hlile ba nyala sethepu, bao seroki se neng se Ka khetha ho ithoka Ka bona, le bona le lokela ho BA ts'oaea.

29/08/2022

T L E T L E B O ! ! !

Mona re ngolla lebenkele, lekala kapa ts'ebeletsong e Fe le e Fe moo ho Ka etsahalang h**e re le bareki kapa basebeletsuoa re fumane re SA khotsofala Mme re lokela ho tletleba.

EA bohlokoa mona ke boitlhompho Ka ha sepheo hase ho loants'a bao re tletlebang Ka lits'ebeletso tsa bona, re mpa re rata ho lokisa litaba le bona Kaha ntho tseo re li fumaneng ha Lia arabela litlhoko tsa Rona ho ea Ka tebello ea Rona ha re tla khetha ho ea ho bona.

Mokhoa o motle oa ho tletleba ke h**e re bolele kapa re hopotse bao re BA ngollang na re fumane ts'ebeletso ea mofuta ofe ho bona, joale ebe re Ka hopotsana na e ne le neng ha re e fumana mohlomong le lintlha TSE ling tseo re Ka utloang li hlokahala h**e BA hlakeloe.

Re Ka se rea tletleba feela re sa hlakise na re ne re lebeletse eng, joale na re bona ts'ebeletso eo re e fumaneng e haelloa ho fihlela litebello tseo tsa Rona ha li fihla Kae, le h**e na bonyane ho Ka etsoa eng ho tsona h**e bonyane re tle re khotsofale.

Re hlokomele h**e sepheo sa Rona ke ho tletleba ese ho ngala lits'ebeletso tsa bona, Ka hona re SE BA joetse h**e BA tlose chelete tsa Rona. Empa haeba BA sitoa ho lokisa moo re kopang h**e BA lokise teng ke moo bona ba seng BA Ka ikhethela ho khutlisa chelete.

Ha tletlebo e se ilo fela eba re tla e phethela Ka ho bonts'a h**e re na le ts'epo h**e tletlebo eo e tla sebetsoa 'me lintho li lokisoe.

NB: re hopole h**e Lena ke lengolo la ts'ebetso, Ka hona le na le liaterese TSE peli, (Monghali/mofumahali), sehlooho ebile le qetelloa hantle joalo Ka mangolo a mang a ts'ebetso.

16/08/2022

KHALA E BELIETSA NTSELE
Khala-ke lekhala le phelang metsing, NTSELE ke mentsokoane e Leng Bana ba lekhala. Ho bilietsa ke ho boulela. Mona ho boleloa h**e lekhala le boulela Bana ba Lona, eleng h**e motho ha ho na le SEO a sa rateng ha ba bang ba SE tseba joale a leka ho se boulella Ka ho se sireletsa ho sebelisoa maele ana.

HO ITHOMA TS'OTSOANA NKHANKHA
Ho baleha Mosebetsi Ka ho tsamaea eka ho na le SEO motho a ntseng a se etsa moo moo a ntseng a ea empa nnete ele h**e o ea moo feela h**e nako e NNE senyehe

26/07/2022

T L A L E H O:

Litlaleho li mefuta e mengata 'me e ngoe le e ngoe e na le tsela eo e atameloang Ka eona. Tlaleho ena eo re buang Ka eona mona ke eo re e tobisang ho mookameli oa lekala Leo re le tlalehelang. Boemong bona re lokela ho tseba hantle ketsahalo eo re e tlalehang Kaha li ifisi tsa baokameli BA makala ha li hloke leshano Kaha hi lebeletsoe h**e li nke likhato hang Ka mora ho hlabeloa patsana.

Sena se re tlama h**e Pele re oela litabeng re itlhalose hantle Ka ho hlaka na boemo BA Rona ke bofe. Ke h**e, boemo BA motlalehi, sebaka seo a tsoang Bo Sona, SEO a tlalehang Ka Sona le h**e na SE etsahetse neng re sa simolla litaba (selelekela).

Tlaleho e jara litaba tsa mofuta ona: karaburetso ea pono ea SE etsahetseng h**e EA tlaleheloang a hlakeloe hantle na ho etsahetse eng, ebe mokhoa oo litaba li etsahetseng Ka oona le tatellano ea liketsahalo Ka tokoliso e makhethe.

Sesosa sea kenella mona haeba se tsejoa, haeba se le sieo re Ka se hakanya kapa Ra se tlohela ha re SA SE tsebe ho qoba ho itlama. Ebe khato e nkuoeng le h**e na e feitsi Joang joale tsena li tla feroa Ka kopo, boipiletso,khothaletso kapa leha e le eng empa re hopole h**e re e tobisa ho mookameli ea ngoletsoeng re ntse re qoba ho ikahlolela.

SPANE MEDIA Productions

23/07/2022

A ke re hlahlose maele ana:

* KHALA E BELIETSA NTSELE

* KHAKHI O KHAKHA LE SE SA MO KHAKHENG LE BOROKONG

* HO ITHOMA TS'OTSOANA NKHANKHA

A re bone na ke mang ea a hlalosang ha monate li commenteng

23/07/2022

Hana ho thoeng Ka Bana ba:

* Jang mahe
* Jang photo
* Emang monyako (haholoholo lingoetsi mona)
* Khutlang monyako (lingoetsi)
* Jang manyeme
* Jang Phapooane
* Bolela TSE ling

19/07/2022

PUO

Puo ke mofuta oa lengolo o hlophisoang ha motho a lo ema sethaleng a ilo behela mofuta o itseng oa phutheho litaba tseo e tla re Ka mora h**e li ts'etlehoe ho be le litebello h**e batho ba mametseng BA reke maikutlo a sebui seo. Ka hona e oelella mefuteng ea lingoloa tsa khang kapa ngangisano leha ebile e le lengolo hakalo e se moqoqo.

TLHOKOMELISO: Sepheo sa Ka mona hase ho beha sebopeho se itseng sa ho ngola mofuta ona oa lengolo, Kaha litichere Ka ho fapana li sebelisa libopeho TSE fapaneng tsa ho ngola lengolo lena, Ka hona re ikemisetse ho kotula lintlha tsa bohlokoa tseo re lokelang ho li ela hloko h**e li SE Salle morao ha re ngola puo.

Mokhoa o motle oa ho ngola puo he ke h**e ea buang a hle a ope khomo lenaka Ka ho toba lintlheng tsa hae a sa likolohe. Mona Kaha re bua le batho ba sa lekaneng Ka lilemo le Ka maemo, boitlhompho e lokela ho BA seikokotlelo sa Rona e le h**e bohle BA ikutloe BA phutholohile ho mamela puo eo re BA behelang eona.

Lintlha tsa Rona li lokela ho BA liqi ele h**e ha motho u theoha sebaeng ho khotse leqheku setsohatsana se nts'e koomana se re hloi! Ha beli SE nto re,"He a bua ngoada 'Mannyeo bathong, Ah taba tse bonate ruri." E se feela u thetile mafika feela. Ha ho haptjoa likhomo ha ho ts'ehisanoe, ho otlanoa Ka majoe lifahleho, Ka hona, Kaha u rekisa maikutlo a hau h**e bamameli BA hau BA u ts'ehetse ho 'ona, ha u lokele ho hlahisa lintlha TSE Ka ts'ohang li fokolisa matla a taba tsa hau.

U tsamaea u kopa BA u lumelle ho fetela ntlheng e hlahlamang, u BA hopotsa ntho tse morao, haholoholo ha li tlo u thusa ho apesa taba TSA hau h**e li koene ho feta. Lepetjo la mofuta oa phutheho eo u e ts'etlehelang puo le bohlokoa Kaha ha ba lahleheloa ke mamello u BA khutlisa Ka Lona. Metlae hase ntho e ka salang Kannete hoba e thusa haholoholo h**e batho ba SE felloe ke mamello Ka Pele.

A re lebelle ntlha TSE ling posong e tla hlahlama

SPANE MEDIA Productions

16/07/2022

PAPALI EA MORABARABA

Hantle morabaraba oa betsoa ha o bapaloe, ho Ka nkoa majoe Kapa litholoana, likhalase kapa leha e le makanapi morao tjena e le ho tla etsa likhomo tsa letlapa. Ha ho nepahetse, mahlakore a mabeli a libetsi tsa morabaraba a lokela ho ba le litjepa tse 12 lehlakore Ka Leng.

Ho beha likhomo tsena letlapeng Leo ho sehuoeng morabaraba ho Lona ho thoe ke ho Lula likhomo.

Ea lulang Pele ke ea lokelang ho sireletsa sekola Kaha maoa a tla thijoa ke ea khoasang/ ea fatang, ele a hae. Haeba e hlile e le ngaka Ka moo li nang le ho ipolela Ka teng libetsi tsa morabaraba, ho thoe ke ramaoa-a-itjang, ke h**e Hase ea oang kapa ea hloloang ha bobebe ha a ile a se kokomala, leha eba libetsi tse ling li Ka 'mokanela kaofela ho mo khoasa.

Likhomo tse betsoang mono li na le mabitso Bo:
* Chitja
* Seakhela
* Katapane
* Nare
* Khomo ea Koti
* Khara le tse ling jj

Mantsoe a mang a sebelisoang melaong ea morabaraba ke a Kang:
* Semufu
* Ho cheha ha beli (BA bang ba e bitsa two piece, bang ba re borikhoe le Baki)
* Ho kena
* Ho nyala
* Ho tjikiletsa/ ho betsisa
* Ho phutha
* Ho tsamaea
Joalo joalo

Ke papali e monate haholoholo joale teng e be bapaloe ke likheleke, u Ka ea teng ha le chaba ua khutlisoa ke ha le se le liketse, ke sethetsa-balisana. Motho a Ka khaba a bua puo TSE tlosang bolutu haholo ha maoa a hae a mo sebeletsa hantle, etsoe lea tseba akere h**e lekoloane ho ithoka le emeng.

Uena u tseba joang? Tlatseletsa

SPANE MEDIA Productions

15/07/2022

MARETLO-PUO

1. Leikemisa
2. Sephafi
3. Sefetoli
4. Seboleli
5. Sehokelo
6. Lekhotsa

Leikemisa:
* Lereho le
* Seemeli

LEREHO re se ile Ra bua Ka Lona u Ka khutla ho ikhopotsa leha re sa bua tsohle-tsohle Ka Lona.
SEEMELI:
*Seemeli - tu le
*Seemeli -phafo

Seemeli -tu sehlopheng sa 'mui ke a) 'na le b) Rona
Sehlopheng sa 'muisoa ke a) uena le b) Lona
Lihlopheng tsohle tsa mareho:
1. Eena 7. Sona
2. Bona 8. Tsona
3. Oona 9. Eona
4. Eona 10. Tsona
5. Lona 14. Bona
6. 'ona 15. Hona

15/07/2022

BO- PHAHLA-MAKUNUTU KE BANA:
* Lehlaba-phieo
* Lenyela-koaeng
* Lethiba-khoroana

Ka hona ha u na le morero oa lekunutu u 'n'u BA hopole. Leha ho le joalo ha ba ts'oane.

ke karolo ea morero empa o qetoa ke leshano ebe oa li isa
Lona ke ea mametseng morero feela ese karolo ea oona ebile a sa o ts'ehetse ebe o lo joetsa ea reroang h**e a itemohe
Lona ehlile le Mosebetsing oa ho sella/ho tsomela eena eo ea reroang litaba, ehlile ha a joetse BA bang, o joetsa eena eo feela hoba ehlile a ikentse molebeli oa hae

SPANE MEDIA Productions

14/07/2022

TLHALOSO EA MEKHABO-PUO (3)

Lepata: Mona ke moo re buang joalo Ka hoja re hanana le seo re se bolelang, polelo ea Rona ekare ea latola empa joale re bolela h**e ntho eo re e etsa haholoholo.
Mohlala: 1) A sa lapa 'nake e le Sono (a sa lapa - e leng h**e o na lapile haholo?
2) Eno ua tseba h**e boikutlo hase le Ka bona (boikutlo hase le bona - o ikutloa haholoholo)

Potso-seikarabi: mona re etsa potso eo re sa lebelleng h**e 'mali a e arabe e mpang e reretsoe ho kenyeletsa molaetsa hare kutloisisong ea kelello ea hae.
Mohlala: 1) Ka ja sa mpana phatloha 'na he, ke mang ea neng a Ka li tlohela lijo li hlahile joalo? ( E hlakile kea lumela,ntle le haeba potso e hloka ho arajoa ebe kea phatsama)
2) Ba mo fa, ebe ho no Ka hlola ho sa etsoang?

Poleliso: mona ho bolelisoa ntho/ motho Ka tsela ea ho mo phafa Ka moo a Leng Ka teng. Ebile hangata Sena se etsahala moo ea buang a nang le maikutlo a phahameng Ka seo a se bolelisang, ekaba o se thabela haholo kapa a se nyatsa.
Mohlala: 1) A itsamaela feela re ntse re 'mitsa ngoanana ea joalo a ba a ea re kutu! koana. (Ngoanana ea joalo)
2) A ithoka h**e moshanyana oa Mofokeng ho thole ho re tu! (Moshanyana oa Mofokeng)

Selumiso: (ha re shebe li-commenteng tlase πŸ‘‡)

SPANE MEDIA Productions

14/07/2022

Lepata:
Selumiso:
Potso-seikarabi:
Poleliso:

12/07/2022

TLHALOSO EA MEKHABO-PUO (2)

Pebolo: mona taba e thata eo maemong a mang e Ka hlahang e le tlhapa kapa e hlohlonts'a litsebe re e beha Ka mantsoe a bonolo a amohelehang a bileng a hlomphileng BA mametseng.
Mohlala: (1) Na ngoana eo o ntsa ithusa hantle?
(2) 'Mapheolephatshoa o tla pepa e se khale Ka moo a bonahalang Ka teng.

Pheta-pheto: mona re pheta lentsoe le le Leng meleng e hlahlamanang kapa moleng o le mong (moo le Leng le hlahang Pele ho feeloana ebe le Leng le hlaha Ka mor'a eona)
Boemong Bo b**g re Ka se phete lentsoe Leo le le joalo, empa hoa hlaha le Leng le ts'oanang le Leo Ka moelelo moo Leo le neng le tla bopa pheta-pheto ha le le hona teng. (Ha e le tjena re e bitsa pheta-pheto Ka moelelo)
Mohlala:
(1) Lesapo kokoneha u tsoe linameng
Leshoetla ba le bone Ka bosoeu.(pheta-pheto Ka moelelo ke Lesapo le leshoetla)
(2) Banana botle ke ho khaba Ka bocha palesa
Banana ke lithunthung BA Ka moseja (pheta-pheto ke banana, banana) na ho na le ea bonang mekhabo-puo e meng polelong ee?

Phelekanyo: mona re sebelisa lentsoe le le Leng le nang moelelo o hlakileng empa ho latela tsela eo le sebelisitsoeng Ka eona le fana Ka moelelo o fapaneng haholo
Mohlala: 1) Enoa o ja Joang le likhomo. (Ho ja joang ke taba e hlakileng e Leng ho fula empa mona ho boleloa bohlanya)
2) O la re makhotla a re toa! monoa (ho re toa monoana ke ho letsa monoana empa boemong Bona ho no thoe makhotla a thunye/ a khoephetse lithunya

SPANE MEDIA Productions

12/07/2022

Leerah Danezo KOPO EA HAU KE EO

Ha motho a lla, re ngola mantsoe a fapaneng ho latela tsela eo a lulang Ka eona le lebaka le mo llisang. Re tla kopa litlatsetso ho BA bang mantsoeng ao re Ka a sieang mona

* Ho lla (hoa akaretsa)
* Ho keleketlisa menyepetsi
* Ho nyoefela
* Ho Se houela
* Masoli a ne a kopana le masomila (likhapha li me li kopana le mamina)
* Ho kolobisa litelu Ka likhapha
* Ho fufuleloa Ka mahlong
* Ho lla sa 'mokotsana
* Ho tlibilia
* Ho hlopha/hloephetsa mamina
Joalo joalo

A ntsa so felle 'nete, empa ke siela BA bang ho tlatsa ke se Ke Ka ikoalla

Ke tla Sheba li-commente

SPANE MEDIA Productions

06/07/2022

TLHALOSO EA MEKHABO-PUO:

Papiso: mona ho bapisoa lintho tse peli tse etsang mesebetsi e ts'oanang kapa e batlileng e ts'oana, kapa Ka mohlomong li Ka ba le chebahalo e ts'oanang. Re sebelisa mantsoe a Kang: /sa/, /se Ka/, /joaloka/ jj
Mohlala: i) Chaka o ne a puruma joaloka tau ha a le ntoeng (Chaka mona o bapisoa le tau)
ii) Hantle eena oa hle a mathe sa 'mutla ha ho se ho le hobe. (Eena o bapisoa le 'mutla)

Thehello: Haeba lintho tse peli li etsa ntho tse ts'oanang kapa tse batlileng li ts'oana, mona ha re li bapise, re se hlile re rehella e 'ngoe Ka e 'ngoe.
Mohlala: a) Nkoliopa ke katse lebeseng. (Nkoliopa o reheletsoe Ka katse)
b) Ke h**e 'Makhahlakhahla eena ke ntja h**e lijong! ('Makhahlakhahla o reheletsoe Ka ntja)

Mothofatso: mona lintho li hlaha li etsa mesebetsi e kang ea batho.
Mohlala: a) Kannete ho la ba hoa luluetsa lehlokoa Ka moo ho neng ho le monate Ka teng. (Lehlokoa ha le tsebe ho luluetsa hleng bathong)
b) Setsokotsane ha se ke se soaea tsela, se nka ntlo Ka peta sea feta (Ebe ke mang ea SA kile a bona peta EA Setsokotsane?)

Nthofatso: mona he batho ba etsa lintho tse Kang TSA lintho ese tsa batho.
Mohlala: a) Batho ba bang bona ba hloloa ke Lerato h**e, motho ho mo amohela Ka Nama hang feela o sa metse joale moo ha a sa tloha? (Ho Mela joang e se batho akere?)
b) Eno ba mo betsa joalo akere mehla ee? (Re Ka betsa lejoe ese motho)

Selateliso: Ho ona re nka LEREHO ebe le lateloa ke kutu-ketso eo le bopiloeng Ka eona.
Mohlala: a) Mosebetsi enoa o sebetsa Ka botsoa Kannete. (Mosebetsi - o sebetsa)
b) Semathi see se matha hakakang? (Semathi - se matha)

Thuhisang tsena lebe le etse mehlala ea Lona, ke tla tla hlalosa e meng ha morao.

SPANE MEDIA Productions

04/07/2022

MEKHABO-PUO:

E meng e Ka ts'ohang e setse Ka phoso empa le e tseba la be se le e bolela
* Papiso
* Thehello
* Mothofatso
* Nthofatso
* Selateliso
* Pheta-pheto
* Phelekanyo
* Khanyetsane/ khanyetsi
* Lepata
* Pebolo
* Selumiso
* Khakhamatso
* Peepe/ pheteletso
* Thipoloho
* Moqasa
* Potso-seikarabi
* Poleliso
* Kemeli
NB: ke tla bolela e meng haeba nka hopola eka ho na le e saletseng ho eo ke e tsebang.

Li-commenteng ke lebeletse h**e u khethe oo u o tsebang, u o hlalose u b'u fane Ka mohlala.

Ke tla leboha tlatsetso eo

SPANE MEDIA Productions

04/07/2022

A ke re bonts'eng phapano ea moelelo oa mantsoe a latelang haeba e teng:

1) ho qaboha
2) ho ts'eha
3) ho thaba

02/07/2022

MOQOQO -TLHALOSI (2)

Re hopole h**e mona rea hlalosa ebile re hlalosa ntho tseo boholo re se nang taolo holim'a tsona, Ka hona, ha ho na lebaka la ho rata ho iqapela litaba tse Ka thoko ho ntho eo re lokelang ho e beha Ka moo e bopehileng.

Ke ithutile h**e ha ho thoe re hlalose ntho e mpe, leha ho Ka ba le moo e bang le botle ha re sa Bo beha botle boo. Motho u so Ka ba ipotsa na mosotho ea neng a ha ho tjaka tlhoka koli kapa ha ho ntho e mpe e se nang molemo eena o na phela fats'eng lefe.

Re lemohe hape h**e ha ho thoe re hlalose motho e mobe, ha ho thoe re hlalose sekooa, ho thoe motho e mobe. Hase phoso h**e a Ka ba mobe eaba ea ba sekooa, empa haeba bobe boo o bo baketsoe ke bokooa re tla be re sa nepe ha re mo hlalosa a le mobe. Ka bokooa mehlala e Ka ba: Nko ea hae e lutse Ka lekeke, ha a na tsebe e 'ngoe, ha a na maoto, ke sefofu, jj. Haeba bona bokooa boo ke bona bo mo etsang h**e a be joalo, joale ekaba ntle le moo e ne Ka ba motho ea fapaneng, re se mo balelle hara bano ba babe he.

SEBAKA:. Bothata Bo b**g ke ho hlalosa sebaka. 😜😜😜 U so utloe motho a re ntlo eno e na le lifensetere le monyako e shebile tlase. Ke h**e u utloa u so qalile? U tsebe ho ba bang tlase ke Boroa ha habo bona, bang ke Leboea tlase, bang ke Bophirima ha ba bang e le Bochabela. Ka hona ho Bohlokoa ho supa Ka ho sebelisa mantsoe ana h**e ho hlake na hantle u bolela nqa efe. Motho a so re: "Mono ha motho a tloha Maseru a ea teng oa tsama-tsamaea, o tla bona lengope, a ba sa hana ho le ts'ela, ntlo ke ena eo a e shebileng. A e fe letsoho le lets'ehali, a ba s'a nka letsoapo ke eeeloa a eo re tlole Ka lekhalo."

Ke h**e mona motho ha u tsebe na ha u tloha Maseru eo ea teng u nka tsela e lebang Kae, hona tsela eo e leba nqa ea Boroa kapa Bochabela? Ho bohlokoa he h**e ha re hlalosa re hlalose Ka ho hlaka seo potso e reng re se hlalose re tsebe ho ikhapela linepo tse ngata.

Ha e phaphathoe.

SPANE MEDIA Productions

01/07/2022

MOQOQO -TLHALOSI (1)

Moqoqong ona ke moo re takang kapa hona ho toroea sets'oants'o Ka mantsoe h**e 'mali ha a qeta ho bala moqoqo o hlalosang ntho e itseng, a b'a na le karaburetso ea pono Ka seo a se hlaloselitsoeng, ebile a ikutloa h**e a Ka se supa leha se Ka hlaha kapa a kopana le Sona.

Mona ho Ka thoe morutuoa a hlalose motho kapa sebaka kapa ketsahalo. Ha ngata barutuoa BA bang ha ho thoe BA hlalose motho, haholoholo e mobe, bona baa mo soma ha ba mo hlaloseπŸ˜…πŸ˜…πŸ˜…πŸ˜œ.

Khetho ea mantsoe mona e lokela e be e chatsi h**e babali ba bone se hlalosoang Ka leihlo la moea. Ts'ebeliso ea mekhabo-puo e Kang papiso le Pepe, e na le ho thusa ho nts'eletsa Ka metso sets'oants'o sa se boleloang. Bang ba re Pepe ke leshano, na baa nepa? Che! Pepe ke pheteletso ea litaba. U bua 'nete ebe ua e feteletsa h**e e fetise molaetsa hantle. Mohlala: Ha a feta pela Ka mona o na sa mathe o na fefoha.

Banna oee! Ke boemong bofe moo motho a Ka fefohang he re utloe? Ha ho ntho e joalo. Ho mpa ho fetelelitsoe lebelo Leo eo a neng a matha Ka Lona, ke eo he Pepe. Hape le Lona lea utlo h**e polelo ena e jere mekhabo-puo e mengata: "o na sa mathe" ke lepata🀷

Hlahloba mona ha ho hlalosoa sebaka se bohlasoa: "Mapatlelong mona motho o kopana le pampiri, lekhapetla la banana, sekhechana sa lebokose, lipapa tse hasaneng hohle, ke h**e ho nyeunya feela liboko hase le Ka tsona. Letsuka le bapallang linkong le hahlamela ha bohloko hoo le Ka ts'ohang le liela ngoana phuoana."

Ke rata re ke re hlahlobe maqheka a sebelisitsoeng litabeng tsena na ke a Fe, lintho tse Ka bonoang li teng, tse Ka fofoneloang li teng, ho haella, tse Ka utluoang, tse Ka ts'oarehang leha ele tse ka latsoehang. Lintho tse joalo ke tse ling tse Ka thusanang ho hlalosa h**e 'mali a iketsetse sets'oants'o Ka se boleloang.

TLHOKOMELISO: Ha re ngole pale mona, Ka hona nako ha e hlokahale, sebaka re Ka bua Ka sona haeba re hlalosa Sona kapa re bolela na motho kapa ntho e hlalosoang ba Lula kae.

30/06/2022

LENGOLO LA SETSOALLE (2)

Lengolo lena le lokela ho ba le aterese e le ngoe 'me tumeliso mona hase setlamo hakalo Kaha Metsoalle e na le ho kopana tseleng e be e se ntse e qoqa e lebetse le h**e ha e so lumelisane.

BAPISA MEKHOA ENA EA HO BUA:
1) Hela bashana! A k'u tle mona re ke re tlo ja nama, e tla be e hloka le ho fokotsoa mona lapeng Ka la 12/07/2022 moketeng oa likapeso tsa ausi 'Mampaputsoa

2) Ke u memela moketeng oa likapeso tsa ausi 'Mampaputsoa o tla ba lapeng mona Ka la 12/07/2022.

Ha e le (1) e le (2) u Ka re ea buang le motsoalle oa hae ke mang?

30/06/2022

LENGOLO LA SETSOALLE: (1)

Lengolo ke sengoloa moo mongoli a tobisang litaba tsa hae ho motho kapa batho ba itseng Ka sepheo se itseng. Ea ngolang hangata o ee a ngole a lebeletse h**e ea ngolloang a arabe kapa a etse ntho e ngoe Ka hara nako e itseng ha e tla ba taba tsa lengolo li phethehile hantle.

Lengolong Lena la setsoalle teng Metsoalle e nts'anang se inong ea ngollana Ka litaba tsa setsoalle sa eona tse fapaneng tse kenyeletsang ho memana, ho lumelisana, ho arolelana litaba Ka mefuta le lintho tse ling tse ngata tseo Metsoalle e Ka li arolelanang.

Mona he re tle re lemohe re sa le sethathong h**e ho buisana batho ba tloaelaneng BA bileng e Leng lithaka kapa BA sa siane hakalo lilemong Ka hoo ha rea lebella tlhomphano e mohlolo leha Ka hlakoreng le Leng re sa lebella litlhapa.

Ha ke hlile ke opa khomo naka nka hla Ka re moea oa setsoalle le boleng BA Sona Bo utloahala khethong ea mantsoe ao BA a sebelisang ha ba buisana. Na le kile la ithuta Metsoalle ha e buisana moo Facebook kapa WhatsApp? Haeba setsoalle sa Metsoalle e joalo se chesa u tla hl'u hloke lifatuku ho se ts'oara ho latela tsela eo se tukang πŸ”₯ Ka eona.

Setsoalle se botsoa u tla hl'u se utloe Ka ho hloka lipotso tse lebeletsoeng h**e li arajoe ke ea botsoang kapa Ka ho hloka mantsoe a khutsufalitsoeng, ebe moo motho a neng a Ka re feela: *A k'u tle mona * ebe o re *A ke u tle mona* kapa *E le h**e u nts'u bua le 'na uena?* Ebe o re *E le h**e u ntse u bua le 'na uena?*.

'Na ha ke batle ho lumela h**e likhutsufatso tse Kang tsena Basotho ha ba li tsebe, motho oa BA a ipatlela h**e a mpa namalatse leqephe le tsebe ho tlala a tsoe taba hoba Ka nnete Metsoalle ha e ke e felloa, ho Ka mpa ha fela moo ho ngolloang.

Videos (show all)

B A S O T H O    B A A    I N A T E F I S E T S ABasotho ha ba sebetsa BA ne ba na le mekhoa ea ho inatefisetsa hore Mos...

Category

Telephone

Website

Address

Ha Makhoroana
Mapoteng