සමාධී පොත්හල

සියලුම ලිපි ද්‍රව්‍ය හා මුද්‍රණ කටයු?

05/09/2022
30/08/2022

A4 Bundle තොග වශයෙන් ලබාගත හැක.
රු.2000 සිට

04/05/2022

පාසල් ව්‍යාපෘති සාදා නිම කරවා ගන්න අමතන්න. ඩිලිවරි පහසුකම් ඇත. 0760135708

පාසල් ව්‍යාපෘති සාදා නිම කරවා ගන්න
අමතන්න.
ඩිලිවරි පහසුකම් ඇත.
0760135708

08/11/2021

A4 board , ඔබට අවශ්‍ය පාටින් ලබා ගත හැක. තොග සඳහා විශේෂ වට්ටම්.
076 01 35 708

Bird Feathers Card 05/11/2021

Bird Feathers Card

Bird Feathers Card Buy Bird Feathers Card online at Daraz srilanka with ✓ Ease & Speed ✓ 100% Genuine Product ✓ Fastest Delivery all over srilanka.

සමාධී පොත්හල is now on WhatsApp. 01/10/2021

සමාධී පොත්හල is now on WhatsApp.

සමාධී පොත්හල is now on WhatsApp.

19/07/2021

076 0 135 708

Photos from සමාධී පොත්හල's post 14/07/2021

පෙරපාසල් , එක ශ්‍රේණි සඳහා සියලුම ඇට වර්ග, වේලපු මල්,කොළ, පිහාටු,
දාදු කැට , දඩු හා කැට, ඇට මල්ල, පාටකල වැලි , ලී කුඩු,පොල් කුඩු ඇතුළු සියලුම අවශ්‍යතා සඳහා .............0760135708.............
සමාධී පොත්හල , ගාලු පාර, වාද්දුව

Photos from සමාධී පොත්හල's post 14/07/2021

සමාධී බුක්ෂොප් ඇන්ඩ් කොමිනිකේෂන් වෙතින් ,
පෙරපාසල් , එක ශ්‍රේණි සඳහා දාදු කැට මිලදී ගත හැක

Photos from සමාධී පොත්හල's post 14/07/2021

Photos from සමාධී පොත්හල's post

24/03/2021

Photo print

Photo print

02/02/2021
01/01/2021
19/12/2020

"අකුර" ශිෂ්‍යත්ව ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටල...📓📓📒📒
සමාධි පොත්හලෙන් ලබා ගත හැක.

19/12/2020

"අකුර මාසික ඇගයිම්"
සමාධි පොත්හලෙන් ලබා ගත හැක.
1ශ්‍රේණියේ සිට 11 ශ්‍රේණිය දක්වා...

13/12/2020

විශේෂ වට්ටම් සමග ඔබේ නිවසටම දින 2ක් ඇතුලත.....
076 01 35 708

13/12/2020
23/10/2020

දෙස් විදෙස් මුද්දර අඩුම මිල වාද්දුව සමධී පොත් හල අපෙන්/
BOOK SHOP සදහා ගැනිමෙදී (තොග වශයෙන් ගැනිමේදී අඩුම තොග මිල අපෙන්)

22/10/2020
22/10/2020
13/08/2020

O|L past papers 2019 සියලුම විශයන් සදහා විකසිත ප්‍රකාශන

22/07/2020

පොත් නිර්මාණය අඩුම මිලට වාද්දුව සමාධී පොත්හල

10/07/2020

Photos from සමාධී පොත්හල's post

23/06/2020

ප්‍රාථමික අංශයට අවශ්‍ය POM POM

11/06/2020
11/06/2020
11/06/2020

Photos from සමාධී පොත්හල's post

09/06/2020

පෙරපාසල් , ප්‍රාථමික අංශය සදහා අවශ්‍ය සියලු ද්‍රව්‍ය අඩුම මිලට අපෙන් ලබාගත හැක.
0760135708

09/06/2020

පෙරපාසල් , ප්‍රාථමික අංශය සදහා අවශ්‍ය සියලු ද්‍රව්‍ය අඩුම මිලට අපෙන් ලබාගත හැක.
0760135708

09/06/2020

පෙරපාසල් , ප්‍රාථමික අංශය සදහා අවශ්‍ය සියලු ද්‍රව්‍ය අඩුම මිලට අපෙන් ලබාගත හැක.
0760135708

09/06/2020

පෙරපාසල් , ප්‍රාථමික අංශය සදහා අවශ්‍ය සියලු ද්‍රව්‍ය අඩුම මිලට අපෙන් ලබාගත හැක.
0760135708

09/06/2020

පෙරපාසල් , ප්‍රාථමික අංශය සදහා අවශ්‍ය සියලු ද්‍රව්‍ය අඩුම මිලට අපෙන් ලබාගත හැක.
0760135708

03/06/2020

සියලුම පාසල් උපකරණ අඩුම මිලට...

03/06/2020
03/06/2020
03/06/2020

Galle Rd, Wadduwa,
0760135708

03/06/2020
03/06/2020

Galle Rd, Wadduwa,
0760135708

CLS Software solution

We are specialized in developing all types of software for any platform. Since we there are virtually no limits , because our team of dedicated professionals is proficiently expertise in this field.

Videos (show all)

පාසල් ව්‍යාපෘති සාදා නිම කරවා ගන්න  අමතන්න. ඩිලිවරි පහසුකම් ඇත. 0760135708
Photo print

Category

Telephone

Website

Address

612/A,Galle Rd, Wadduwa.
Wadduwa
12560

Opening Hours

Monday 09:00 - 20:00
Tuesday 08:00 - 20:00
Wednesday 08:00 - 20:00
Thursday 08:00 - 20:00
Friday 08:00 - 20:00
Saturday 09:00 - 20:00
Sunday 09:30 - 20:00

Other Wadduwa shops (show all)
Gorilla.lk Gorilla.lk
Wadduwa
Wadduwa

Sri Lanka' s premier retailer of sports nutrition & accessories, with a huge collection of genuine, made in USA products Call/Msg : 0754707520

DYC PARTY Co. DYC PARTY Co.
27, Moronthuduwa Road, Melagama
Wadduwa, 12560

Best Place to buy All party supplies, for low price.... for your choice... Get it now....

MSgiftzy MSgiftzy
Piriwena Road , Molligoda
Wadduwa, 12560

## HAND MADE CRAFTS ## � MS Creations � *Hand made birthday cards(Normal /popup) *Explosion bo

R&J creative gift boxes R&J creative gift boxes
Mahamestiya
Wadduwa

gift

Petbarn Sri Lanka Petbarn Sri Lanka
155 Mahavihara Road Molligoda
Wadduwa

We import original Australian vetafram products for your birds. we are the only one who has authority to import vetafram products to Sri Lanka. don't waste your money on duplicate ...

DINI Styles DINI Styles
Dammaruchi Road
Wadduwa

You can partner with us to get the best sari and beauty products that you care about, at a reasonabl

ACN Holdings ACN Holdings
"NithiJaya", Piriwena Road, Molligoda,
Wadduwa, 12560

Something great for you

HomeMade HomeMade
Wadduwa
Wadduwa, 12560

EASY Shopping EASY Shopping
No.121/1.pirivena Para,molligoda,Wadduwa
Wadduwa, 12560

Easy shopping Sri Lanka offers a wide range of high quality imported beauty & wellness products to y

Jayawardhana Laugfs Gas Store Moronthuduwa Jayawardhana Laugfs Gas Store Moronthuduwa
Wadduwa Road, Moronthuduwa
Wadduwa, LAUGFS GAS HOME DELIVERY

Moronthuduwa LAUGFS GAS AGENT

අඩුවට ගෙවල් සහා ඉඩම් - Aduwata Gewal Idam අඩුවට ගෙවල් සහා ඉඩම් - Aduwata Gewal Idam
Wadduwa

අපෙන් ඔබට අඩු මුදලකට නිවාසක්

පමුණුව ඇදුම් කඩේ පමුණුව ඇදුම් කඩේ
Rejina Mawatha
Wadduwa

【ඇදුම්කඩේ】 𝐛𝐫𝐚𝐧𝐝𝐞𝐝 𝐪𝐮𝐚𝐥?