පමුණුව ඇදුම් කඩේ

පමුණුව ඇදුම් කඩේ

Comments

පහසුවෙන් මදුරුදැල් වර්ග 10ක් මැසීමට ඉගෙන ගන්න ඔබත් කැමතිද ????
🤗🤗🤗🤗🤗
Elegant crew neck disaing
180 Gsm
Size M , L
Cash on dilvary

T shirt සිල්ලරට හො තොග වශයෙන් ලබාගත හැක.
නාඩු සහල් විකිණීමට තිබේ Rs.155/=
පොල් විකිණීමට තිබේ Rs.80/=
0779661622
Tomato Baggy

🔹190gsm
🔹Cotton
🔹1200/=
🔹M, l, xl sise only
🔹Diposit only
Size : M , L
2 non of T shirt
Single jercy material
Deilivery fee Rs 300.00
In box masage for order
Deilivery within 3 to 6 working days
Viscous naity skirt toga dena aya price ekka danawada.
පොඩි අය සඳහා පොඩි කලිසම් විකිණීමට ඇත . 100/= සිට ඉහලට
කලුපාට කෝටිි එකකුයි කලිසමකුයි ඔිිනේ කියක් වෙයිද
Wholesale price
M - 390/-
L - 490/-
XL - 550/-

Perblouse price
M - 490/-
L - 590/-
XL - 650/-
Order now
Cash on dilivary

【ඇදුම්කඩේ】
𝐛𝐫𝐚𝐧𝐝𝐞𝐝 𝐪𝐮𝐚𝐥?

Photos from පමුණුව ඇදුම් කඩේ's post 14/12/2022

Ladies t shirt
❤️❤️Whole sale Rs.450/=

14/12/2022
Photos from පමුණුව ඇදුම් කඩේ's post 14/12/2022

Ladies t shirt 👕 ❤️😍😍😍
Whole sale 500/=

Cash on delivery available

10/12/2022
05/12/2022

Orders ready❤️❤️❤️🚐🚐🚐🚐

Photos from පමුණුව ඇදුම් කඩේ's post 04/12/2022

Gents tshirt
Whole sale 590/=
Size M/L

Cash on delivery available

04/12/2022

Gents t shirt
Size L/M
Whole sale price Rs.590/=

Photos from පමුණුව ඇදුම් කඩේ's post 03/12/2022

Gents short ❤️❤
Whole sale 450/=

Size 30-36
Cash on delivery available 🚐

03/12/2022

Gents short ❤️❤
Whole sale : Rs.450/=
Size : 30- 36
Cash on delivery available

user7308848075963 on TikTok 03/12/2022

user7308848075963 on TikTok

user7308848075963 on TikTok user7308848075963's short video with ♬ Illavi Me Dasa

03/12/2022
Photos from පමුණුව ඇදුම් කඩේ's post 30/11/2022

Gents t shirt

Whole sale 590/=
L size

Photos from පමුණුව ඇදුම් කඩේ's post 13/11/2022

Gents short
Price . Rs.450/=
Size 30- 38

Cash on delivery available

Photos from පමුණුව ඇදුම් කඩේ's post 07/11/2022

Photos from පමුණුව ඇදුම් කඩේ's post

Photos from පමුණුව ඇදුම් කඩේ's post 07/11/2022

Frock

Whole sale Rs.650/=
Size .M / L

Photos from පමුණුව ඇදුම් කඩේ's post 05/11/2022

❤️❤️ Ladies long frock

Rs.1000/=
Size L/ XL

Cash on delivery available

Photos from පමුණුව ඇදුම් කඩේ's post 04/11/2022

Frock
Whole sale 450/=

04/11/2022

Ladies skirt ❤️❤️❤️

Whole sale -Rs.650/=

Photos from පමුණුව ඇදුම් කඩේ's post 04/11/2022

❤️❤️ Nighty & house cort

💗Whole sale rs.650/=
Free size

Cash on delivery available

Photos from පමුණුව ඇදුම් කඩේ's post 04/11/2022

Ladies blouse 💗💗

Rs.450/=
Free size

Cash on delivery

Photos from පමුණුව ඇදුම් කඩේ's post 18/10/2022

💗💗Frock💗💗

❤️Whole sale 450/=
Retail price 475/=

Cash on delivery available island wide

13/08/2022

Love Is Gone

Photos from පමුණුව ඇදුම් කඩේ's post 12/08/2022

Photos from පමුණුව ඇදුම් කඩේ's post

Photos from පමුණුව ඇදුම් කඩේ's post 12/08/2022

❤️❤️Shorts ( unisex )❤️
🔵Wholesale : 280/= ( upto 6 pcs)
🟡Retail price :300/=
Length "20"
Width "28" - "38"
Cash on delivery

13/01/2022

Ladies crop newspaper t shirt
Free size
--------------------------------------------------
sale price 360/=
---------------------------------------------------
Length 19"

Island wide cash on delivery available

Photos from පමුණුව ඇදුම් කඩේ's post 13/01/2022

🧡Gents t- shirt
Free size
💗whole sale 430/= ( up to 6 pcs)
💗Retail price 460/=

.....................................................
Island wide delivery available 🚐🚐🚐🚐

Photos from පමුණුව ඇදුම් කඩේ's post 07/01/2022

💗💗Ladies t shirt
-----------------------------------------
❤️Wholesale only 290/=
🧡Retail price 320/=
............................................
Free size
Strech material

Island wide cash on delivery available🚐🚐

Photos from පමුණුව ඇදුම් කඩේ's post 07/01/2022

💗💗Ladies t shirt
-----------------------------------------
❤️Wholesale only 290/=
🧡Retail price 320/=
............................................
Free size
Strech material

Island wide cash on delivery available🚐🚐

01/01/2022
25/12/2021
Photos from පමුණුව ඇදුම් කඩේ's post 12/12/2021

🧡Gents t- shirt
Free size
💗whole sale 420/= ( up to 6 pcs)
💗Retail price 450/=

.....................................................
Island wide delivery available 🚐🚐🚐🚐

Photos from පමුණුව ඇදුම් කඩේ's post 11/12/2021

💗💗Ladies t shirt
-----------------------------------------
❤️Wholesale only 290/=
🧡Retail price 320/=
............................................
Free size
Strech material

Island wide cash on delivery available🚐🚐

Photos from පමුණුව ඇදුම් කඩේ's post 10/12/2021

🧡Gents t- shirt
Free size
..................................
💗whole sale 420/= ( up to 6 pcs)
💗Retail price 450/=

.....................................................
Island wide delivery available 🚐🚐🚐🚐

Photos from පමුණුව ඇදුම් කඩේ's post 09/12/2021

💗💗Ladies blouse
..............................................
...............................................
Whole sale 360/=(up to 6 pcs)
Retail price 395/=
.................................................
Island wide delivery available 🚐

Photos from පමුණුව ඇදුම් කඩේ's post 08/12/2021

Ladies skirt ❤️❤️❤️
--------------------------------------
😍Whole sale 375/=( up to 6 pcs)
💗 Retail price 400/=
---------------------------------------
Length 30"
Size 26 - 38

Cash on delivery available 🚐🚐🚐

Photos from පමුණුව ඇදුම් කඩේ's post 01/12/2021

💗💗Frock

Whole sale 300/=
Retail price 320/=
.................................
😍Free size 30-36
😍Length 36’
...................................
Island wide cash on delivery available🚐🚐

Photos from පමුණුව ඇදුම් කඩේ's post 01/12/2021

💗💗Ladies t shirt
-----------------------------------------
❤️Wholesale only 290/=
🧡Retail price 320/=
............................................
Free size
Strech material

Island wide cash on delivery available🚐🚐

Photos from පමුණුව ඇදුම් කඩේ's post 01/12/2021

💗💗Ladies t shirt
-----------------------------------------
❤️Wholesale only 290/=
🧡Retail price 320/=
............................................
Free size
Strech material

Island wide cash on delivery available🚐🚐

Photos from පමුණුව ඇදුම් කඩේ's post 26/11/2021

Newspaper T shirt
Black / white / grey/ blue/ dark grey
...............................................................
Whole sale 600/= ( up to 6 pcs)
Retail price 650/=

---------------------------------------------------------------
Island wide cash on delivery available

Category

Telephone

Website

Address

Rejina Mawatha
Wadduwa

Other Clothing Stores in Wadduwa (show all)
DINI Styles DINI Styles
Dammaruchi Road
Wadduwa

You can partner with us to get the best sari and beauty products that you care about, at a reasonabl

Iro Tex Iro Tex
6/1/D Rathnayake Rode, Thalpitiya
Wadduwa, 12560

For Men

BANCHi Frocks BANCHi Frocks
Pothupitiya South
Wadduwa, 12560

BANCHi Frocks your angel's frock dream. Every cute outfits we delivered right to your door!

Dream Fashion Dream Fashion
No 311 Saranthisa Road
Wadduwa, 12000

This is online retail market that you can you all fashionable cloths for kids & all.