Millennium Technologies

Millennium Technologies

Comments

අප ආයතනය අදසිට නැවතත් විවෘතව ඇත. ඔබට අවශ්‍ය සේවාවන් ලබාගැනීමට දැන්ම අප අමතා වේලාවක් වෙන්කරවාගන්න.
Contact: 0773474886
Important notice for our valuable customers...
අපගේ සේවාවන් සම්බන්ධ ගැටලු ඇතොත් එවෙලේම අප දැනුවත් කරනමෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමු. මන්ද, ගුණාත්මකභාවය වැඩිකරගැනීමට ඔබගේ ප්‍රතිචාර අපට වඩාත් වැදගත් වන බැවිනි.
ස්තුතියි!
Millennium Technologies-කළමනාකාරිත්වය
Lenovo Thinkpad SVP password Lock Fix
***** WILL BE DONE WITHOUT ANY ALTERATION TO INTERNALS ****

THATS WHY WE CALL SPECIALIZED.
NOW AVAILABLE - LENOVO FOR GAMING

Features:
Low delay gaming headset, one key to switch music / gaming mode, with LED lighting effect, highlighting the atmosphere of the game.
BT 5.0 brings high data transfer speed, stable connection and low power consumption. Automatically pair after taken out from the charging case.
Multi-functional touch control, support switch songs, phone call, volume control and wake up voice assistant.
40mAh battery single ear earphone, and charged automatically in the 400mAh charging case, ensuring about 4 hours working time when fully charged.
Built-in high-definition microphone, intelligent noise reduction, delivers clearer and more real talking sound in stereo mode.
Special arrangements made to support you.
To our customers,

We have always prioritized the safety of our customers, and in these uncertain times, this is no different. That’s why we are practicing and enforcing best practices for social distancing and self-isolation in the midst of COVID-19.

We are carefully monitoring the situation (just like you) and, at this moment, cannot provide an estimated time of reopening. The most important thing is to make sure the full opening in the future happens in a safe environment. We’re all in this together, learning together, and adapting together.

We’re working diligently to adapt to new circumstances while planning for the future. Our customers have always been the heart of our company. We’re grateful to you, your ongoing support, and that you’re doing your part to flatten the curve.

Sincerely
MANAGEMENT
MILLENNIUM TECHNOLOGIES
INTEL i9 BACK IN STOCK
May the days be filled with eternal happiness for you and your family! Happy New Year!
THE LATEST HIGH PERFORMANCE ASUS VIVOBOOK 15

LATEST STOCKS JUST ARRIVED.

INTEL i3 10th GEN
12GB MEMORY
1TB HDD + 120GB M.2
FHD 15.6' NARROW BORDER DISPLAY
FINGER PRINT SECURITY
BACKLIT KEYBOARD
LONG LASTING BATTERY
GENUINE WINDOWS 10
2 YEAR AGENT WARRANTY + 2 YR MTECH SERVICE
THE LATEST FROM ASUS HAS ARRIVED.

LIMITED UNITS AVAILABLE.

RESERVE YOUR ASUS. CALL NOW: MTEC - 0773474886
We are professionals. We have proven it over decades of trusted service.

Desktop & Laptop Repair & Sales DESKTOP and LAPTOP Repair & Sales

Photos from Millennium Laptop Repair Center's post 07/01/2023

Photos from Millennium Laptop Repair Center's post

05/01/2023

Another successful job done.
HP ENVY 15-AS102NX

POWER ISSUE..

BRAND SPECIALIZED REPAIR CENTER REJECTED JOB.

31/12/2022
28/12/2022

Another successful repair job.

DELL VOSTRO 3450 NO POWER
***V-CORE SUPPLY SHORT/PROCESSOR DAMAGE.

24/12/2022

HAPPY CHRISTMAS EVERYONE!

02/04/2022

අප ආයතනය අදසිට නැවතත් විවෘතව ඇත. ඔබට අවශ්‍ය සේවාවන් ලබාගැනීමට දැන්ම අප අමතා වේලාවක් වෙන්කරවාගන්න.
Contact: 0773474886

24/02/2022

Important notice for our valuable customers...

අපගේ සේවාවන් සම්බන්ධ ගැටලු ඇතොත් එවෙලේම අප දැනුවත් කරනමෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමු. මන්ද, ගුණාත්මකභාවය වැඩිකරගැනීමට ඔබගේ ප්‍රතිචාර අපට වඩාත් වැදගත් වන බැවිනි.
ස්තුතියි!
Millennium Technologies-කළමනාකාරිත්වය

23/02/2022

අපගේ සේවාවන් සම්බන්ධ ගැටලු ඇතොත් එවෙලේම අප දැනුවත් කරනමෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමු. මන්ද, ගුණාත්මකභාවය වැඩිකරගැනීමට ඔබගේ ප්‍රතිචාර අපට වඩාත් වැදගත් වන බැවිනි.
ස්තුතියි!
Millennium Technologies-කළමනාකාරිත්වය

Photos from Millennium Technologies's post 14/02/2022

Lenovo Thinkpad SVP password Lock Fix
***** WILL BE DONE WITHOUT ANY ALTERATION TO INTERNALS ****

THATS WHY WE CALL SPECIALIZED.

23/07/2021

NOW AVAILABLE - LENOVO FOR GAMING

Features:
Low delay gaming headset, one key to switch music / gaming mode, with LED lighting effect, highlighting the atmosphere of the game.
BT 5.0 brings high data transfer speed, stable connection and low power consumption. Automatically pair after taken out from the charging case.
Multi-functional touch control, support switch songs, phone call, volume control and wake up voice assistant.
40mAh battery single ear earphone, and charged automatically in the 400mAh charging case, ensuring about 4 hours working time when fully charged.
Built-in high-definition microphone, intelligent noise reduction, delivers clearer and more real talking sound in stereo mode.

09/06/2021

Special arrangements made to support you.

16/05/2021

To our customers,

We have always prioritized the safety of our customers, and in these uncertain times, this is no different. That’s why we are practicing and enforcing best practices for social distancing and self-isolation in the midst of COVID-19.

We are carefully monitoring the situation (just like you) and, at this moment, cannot provide an estimated time of reopening. The most important thing is to make sure the full opening in the future happens in a safe environment. We’re all in this together, learning together, and adapting together.

We’re working diligently to adapt to new circumstances while planning for the future. Our customers have always been the heart of our company. We’re grateful to you, your ongoing support, and that you’re doing your part to flatten the curve.

Sincerely
MANAGEMENT
MILLENNIUM TECHNOLOGIES

01/01/2021

May the days be filled with eternal happiness for you and your family! Happy New Year!

Photos from Millennium Technologies's post 03/10/2020

THE LATEST HIGH PERFORMANCE ASUS VIVOBOOK 15

LATEST STOCKS JUST ARRIVED.

INTEL i3 10th GEN
12GB MEMORY
1TB HDD + 120GB M.2
FHD 15.6' NARROW BORDER DISPLAY
FINGER PRINT SECURITY
BACKLIT KEYBOARD
LONG LASTING BATTERY
GENUINE WINDOWS 10
2 YEAR AGENT WARRANTY + 2 YR MTECH SERVICE

Visuals that inspire – VivoBook S14/S15 | ASUS 07/09/2020

Visuals that inspire – VivoBook S14/S15 | ASUS

THE LATEST FROM ASUS HAS ARRIVED.

LIMITED UNITS AVAILABLE.

RESERVE YOUR ASUS. CALL NOW: MTEC - 0773474886

Visuals that inspire – VivoBook S14/S15 | ASUS Be inspired by the new VivoBook S14/S15. Work smarter with the innovative ScreenPad 2.0, or make a fashion statement with its bold color blocking design. Emb...

21/07/2020

We are professionals. We have proven it over decades of trusted service.

Photos from Millennium Technologies's post 20/07/2020

KGZX (KG-TM10 ) - Infrared Forehead Thermometer
Product specifications:
---------------------------------------------------------------
Measuring scope: 35.4°C - 42.9°C
Accuracy: 0.1°C
Power: DC3.0V (two AA batteries)
Temperature Unit : Celsius (°C) / Fahrenheit (°F)
Automatic shutdown : If not used within 30 Seconds
Number of memory groups: 32 groups
Weight: ≤93g

CE Certification Conformity
EMC Test Report
Certificate of Calibration – Certificate can be provided for accuracy
NMRA Approval

Photos from Millennium Technologies's post 26/05/2020

Web cameras available

Introducing Windows 20 (Concept by Avdan) 22/04/2020

Introducing Windows 20 (Concept by Avdan)

Next to come..

Introducing Windows 20 (Concept by Avdan) Introducing Windows 20. The future of Windows. Designed by Kamer Kaan Avdan. This video is a concept created for the purposes of visualising how Windows 10 c...

06/02/2020

Dear Customer!
Now we accept VISA, MASTER CARD & AMEX credit card payments at Millennium Technologies.

WE ARE EXPANDING.

Our expansion and new additions contain more high-tech facilities which include state-of-the-art LAB, comfortable amenities for our clients, and an ample amount of space to support our growth and development.

Thank you for giving us the opportunity to serve you.

Windows 10 File Explorer is still broken, but Microsoft is promising to fix it 18/12/2019

Windows 10 File Explorer is still broken, but Microsoft is promising to fix it

Just wait,

Windows 10 File Explorer is still broken, but Microsoft is promising to fix it Problems are still widespread

Windows 10 warning: Microsoft says new threat leaves 44 million at risk – are YOU affected 11/12/2019

Windows 10 warning: Microsoft says new threat leaves 44 million at risk – are YOU affected

Windows 10 warning: Microsoft says new threat leaves 44 million at risk – are YOU affected MICROSOFT has warned PC owners that a staggering 44 million accounts have been exposed to cybercriminals and hackers. Is YOUR account one of those impacted?

12/11/2019

JBL 120 TWS - The best SOUND
Available now

29/10/2019

Millennium Laptop Repair Center

HP G6 NO POWER
VCORE REGULATOR IC SHORT
REPAIR DONE ✅
TESTED OK💯

LIVE REPAIR VIDEO AVAILABLE 🖼
REQUEST MTEC FOR LINK 👀

29/10/2019

Millennium Laptop Repair Center

LENOVO IP320 NO POWER
PWM CONTROLLER FAILURE
REPAIR DONE 💯
TESTED OK ✅

LIVE REPAIR VIDEO AVAILABLE ON REQUEST
CONTACT MTEC ON 0773474886

29/10/2019

Millennium Technologies's cover photo

29/10/2019

Millennium Technologies's cover photo

28/10/2019

Don’t Let Just Anyone Monkey Around with your Computer

ඔබගේ ලැප්ටොප් පරිගනකය ඔබ ඉදිරියේම අලුත්වැඩියා කරගන්න. සියලු පහසුකම් අප ආයතනය සතුව ඇත. පුහුණුව ලත් ක්ශේත්‍රයේ ප්‍රවිනයකු වෙත ඔබගේ විශ්වාසය තැබිය හැක. වගකීමක් සහිතව උපදෙස් ලබාදෙන්නට අප සූදානම්.

We never hesitate to get your repair done infront of you.
WE WORK WHILE YOU ARE WATCHING.

28/10/2019

Millennium Laptop Repair Center

ACER ES1-512 NO DISPLAY
LED LCD DISPLAY BACKLIGHT POWER ISSUE
LVDS SHORT CIRCUIT
REPAIR DONE ✅
TESTED OK 💯

28/10/2019

Millennium Laptop Repair Center

DELL INSPIRON 15-3537 NO POWER
CORRODED MOTHERBOARD
ROSA POWER FAILURE
REPAIR DONE ✅
SERVICE DONE 💯 ✅

22/10/2019
18/10/2019

Millennium Laptop Repair Center

LENOVO THINKPAD P51S MEMORY FAILURE
REPAIR IN-PROGRESS.....
🕦 👀

18/10/2019

Millennium Laptop Repair Center

HP 15-BW NO POWER
POWER GOOD VOLTAGE PATH CORRODED
PWM CONTROLLER FAILURE
REPAIR DONE 💯
TESTED OK ✅

ANOTHER SATISFIED CUSTOMER - LIVE REPAIR 👀

18/10/2019

Millennium Laptop Repair Center

LENOVO LEGION Y520 NO DISPLAY
VGFX ISSUE / LCD VDD POWER DISTRIBUTION SWITCH BURNT- PHYSICAL DAMAGE 💥

REPAIR IN-PROGRESS.....
🤔💬

16/10/2019

Millennium Laptop Repair Center

DELL 3542 NO POWER
REPAIRED ✅ TESTED ✅

NOW WE ARE EQUIPPED WITH MORE LATEST EQUIPMENT TO SERVE YOU BETTER AND FASTER.

16/10/2019

Millennium Laptop Repair Center

ACER ASPIRE 5750G FULL RESTORE
NO POWER FIXED ✅
SERVICED ✅
HINGES REPAIRED ✅
DAMAGED SPEAKERS REPAIRED ✅

MOST REASONABLE CHARGES.
CUSTOMER SATISFACTION IS OUR GOAL.

16/10/2019

Millennium Laptop Repair Center

DELL VOSTRO 3567 POWER FAILURE
VS5-VS0 and PW GOOD
REPAIR DONE ✅

Want your business to be the top-listed Computer & Electronics Service in Panadura?
Click here to claim your Sponsored Listing.

Our Story

Millennium Showroom & Service Center

Videos (show all)

TOSHIBA C660 BGA ISSUE💎  ATI 216-0774009 BGA CHIP REPLACED ✅TESTING LEVEL 2 SUCCESS  ✅
Designed on customer request by Millennium Tech.
Amazing Performance. TOP BEST in the category.Available now. Experience now at Millennium Technologies - Panadura.

Telephone

Address


299/18, Galle Road
Panadura

Other Computer services in Panadura (show all)
LADVO Computers Panadura LADVO Computers Panadura
No. 7 Station Road
Panadura, 12500

LADVO Computers is one of the largest Used Computers and Computer accessories store located in Panad

iNet Solutions iNet Solutions
Panadura
Panadura

With 15 years of IT industry experience we offer you high quality branded items for your computer ne

SL PC LK SL PC LK
Panadura

Pc games Pc games reviews Pc hardware information

United Computers United Computers
Panadura
Panadura, 12500

We sell and import top quality PCs and Laptops for really affordable prices. All devices and parts a

C Tek Computer Solutions C Tek Computer Solutions
NO. 123, Malwatta Road, Kaludewala
Panadura, 12500

We Help to Fix Your Any Computer Problem

Redking.lk Redking.lk
253, Old Galle Road, Pallimulla
Panadura, 12500

Redking.LK operates that mainly sell and service all forms of computers such as Desktops, Laptops and Software as well as Computer Accessories. These goods are generally purchased ...

New Diamond Motors New Diamond Motors
494 Galle Road, Nalluruwa
Panadura, 12500

Accident repairing, engine repairing, tinkering & painting.

Inventec laptop repair. Inventec laptop repair.
No. 92, Old Galle Road, Walana, Panadura
Panadura, 12500

All brand laptop motherboard repair. BGA replacement, SIO controller programming, bios password remo

KL Computers KL Computers
No. 588/A Galle Road
Panadura, 12500

Our mission is to 'Make Computers Affordable to every Sri Lankan'. We are striving to do our best to bridge the digital divide in Sri Lanka.