R.P Marketing

R.P Marketing

Comments

RP Marketing වෙතින් හන්දුන් වා දෙන නවතම නව තාක්ශන යෙන් හා හැඩයකින් යුතු
Auto Feeding ,Innovative SKYCUT මොබයිල් ෆොන් Front Screen සහ back cover කැපිමේ ප්ලොටරය මගින් ඔබ ට ඔබ අයතන ය තුලදී ම අවශ්‍ය ඕනම ෆොන් මාදිලියකට ඉදිරිපස ෆොන් ස්ක්‍රීන් සහ පිටුපස අවශ්‍ය ඕනෑම් design එකකට ( නවතම printer installing පහසුකම යටතේ) විවිද නිමාවකින් යුතුව කවර නිර්මානය කරගැනීම ට හැකියා පවතියී.

මෙමගින් ඔබ ට මනා නිමාවකින් යුතු ව front screen හා back screen නිර්මානය කරගත හැකි අතර විශේශයෙන්ම අවශ්‍ය ඕනෑම design එකකට back cover නිර්මානය කර ගත හැක.

එසෙම ටෙම්පර්ඩ් ග්ලාස් බාවිතයෙදි මෙන් විවිධ මාදිලි යෙන් යුතු ස්ටොක් එකක් පවත්වගෙන යායුතු නොවන අතර,ඉතා සිමිත වු ස්ක්‍රීන් ප්‍රොටෙක්ටොර් ප්‍රමනයක් ඔබසතුව තබගත හැකි බවින්, එය ඔබගෙ ව්‍යපරය ට වාසිදයක් වෙයී.

ඔබට අවශ්‍ය ඕනම් ෆොන් මොඩලයකට අවශ්‍ය පරිදි සියලුම් ෆොන් වර්ග මෙහි අඩංගු වන අතර යම් නව ෆොන් මාදිලියක් ලොවට හන්දුන්වා දීමකදි, එයද මෙයට අන්තර්ගත කිරිමෙ හැකියාව පවති, තවද නහස්ති විම් වළක්වමින් , ඕනම අයෙකුට හැසිරවිය හැකි පරිදි නිර්මානය කර ඇති මෙම ප්ලොටරය මගින් ඔබට නවීන නිමවකින් යුතු ( blue ray edges ,matte,clear,gloss )දිගුකල් පවතින ,ෆොන් ස්ක්‍රීන් ප්‍රොටෙක්ටොර් එකක් සහ පිටු පස කවරයක් සහිත මොබයිල් දුරකථනයක් ඔබගෙ සේවදයකයන් ට ලබා දීමට හැකිවිමෙන් ඔබගේ ව්‍යාපාරයේ විශ්වාසනීයත්වය තවත් වැඩි දියුනු කරගත හැක.

එසේම නවතම printer installing පහසුකම (මෙම පහසුකම අපගේ ම්ව් සමගම මගින් සියලුම RP Marketing වෙතින් කලින් මිලදී ගත් skycut phone cutters සන්දහා ද online update කර ඇත) යටතේ ඔබ ට කැමතී ඕනෑම design එකක් ඔබගේ mobile දුරකතනයේ back cover එක ලෙස නිර්මානය කර ,එය desktop printer එකක් මගීන් print කර ( skycut phone cutter plotter යන්ත්‍රය යට install කරගත හැකි ලෙසෙ සකස් කොට ඇත.) අවශ්‍ය phone මාදිලිය ට අනුව එම back cover එක cut කර ගැනීමට ද විශේශ පහසුකමක් සලසා ඇත.

එසෙම සියලුම SKYCUT PLOTTER යන්ත්‍ර සන්දහා
ශ්‍රි ලන්කාව තුල එකම බලයලත් නියොජිතයා
RP Marketing වන අතර, වෙනත් ව්‍යාජ Brand name හෝ Skycut ලොගුව ව්‍යාජ ලෙස යොදා ගනිමින් විකුනනඅයට නොරෑවටෙන ලෙස කාරුනිකව ඉල්ල සිටුමු.

වර්ථමානයෙ අප විසින් විකුනන ලබන සියලුම skycut Sign Cutting plotter, Skycut Phone Sticker Cutter , Skycut Flatbed Vaccum Plotter යන්ත්‍ර තුල Skycut සහ RP Marketing යන ලොගෝ දෙකම සන්දහන් වන බවත් එමගින් අප විසින් සියලුම තාක්ශනික සෙවාවන් හා සියලුම යවත් කලීන (updates)වීම් ඔබවෙතඉතා කඩිනමින් ලබ දීමට අප මව්සමගම (Original skycut manufacturer) හා ගිවිසගෙන ඇතිබව සතුටින් සදහන් කර සිටිමු.

ඔබ විසින් අප අයතන ය මත විශ්වාසය තබා ඔබගෙ වටිනා මුදල් අයොජනය කර ලබා ගන්නා skycut ඇතුලු සියලුම මුද්‍රණ යන්ත්‍ර සදහා වඩා ඉහල ගුණාත්මක නිශ්පාදන කරුවන් හා පමනක් එක්ව( not with foreign traders)ඉතා විශ්වස්නිය සෙවාවක් ලබ දීම RP Marketing අප අයතනයෙ අරමුනයී!

වැඩි දුර තොරතුරු සන්දහා 0714009828 රසික RP Marketing අමතන්න.

RP Marketing introduces Innovative SKYCUT phone screen protector and back cover vinyl cutter for our customers in upgraded design and technology with printer installing facility to customize any phone back cover design.

Autofeedin facility will cut front cover and back cover for any modle in a minute, Ideal for Phoneshops as no need to maintain extra different modles of phones screen stickers in your stock.
Any phone modle available in the system and any new modle in the world, it will be updated online.
Safe and easy use , durable and no waste and 100% fine quality and blue ray edges.
more than 1000 front and back cover designs.
Also now it is possible to do your own customized back cover printed through special printer installing facility introduced by skycut mother company for all our customers and cut it same from the skycut phone cutter.

We are RP Marketing ,in the industry of printing and advertsing for more than 20 years always guarant our trustworthy and prompt service to our valuable customer as we really care about their hard earny money ,invested on our products. Hence we only join hand with original foreign manufactureres ,not with traders when dealing with foreign machineries and materials to provide unique and durable machineries and materials to get our customers job done in more effectively to increase their sales.

For more info: Rasika
RP Marketing

Rasika 0714009828
RP Marketing වෙතින් ඔබවෙත හදුන්වා දෙන නවතම skycut contourcut plotter යන්ත්‍රය මගින් ඔබට අවශ්‍ය සියලුම ඩිජිටල් ප්‍රින්ට් කරන ලද ස්ටිකර්ස් ( Vehicle Brandings සන්දහා හෝ lable සන්දහා )
full countor cut, half cut, banner outline ඇදීම සහ කැපීම, gift boxess , mug boxes සෑදීම, Invitation card, බෑග් වර්ග, මල් සැකසුම් සෑදීම ඇතුලුව, ප්ලස්ටික් සහ මෙටල් මත ENGRAVE කිරිමද කල හැක.

මේ සියලුම කර්ය‍යන් ඉතා පහසුවෙන් , කර්යක්ශමව සහා ඉතා නිවැරදිව කර ගත හැකි මෙම යන්ත්‍රය සමග වසරක වගකිමක් සහිතව ලබදෙනූ ලබනඅතර කට් මාක්ස් ස්වයංක්‍රීයව හන්දුනා ගැනිමෙ විශේෂ හැකියවක් මෙම යන්ත්‍රය සතුව පැවතිම ඔබට වඩා පලදායීතාවයකින් සහිතව කර්යන් කරගැනී මට සහය වෙයී.

එසේම හදුන්වාදෙන deepcut blade ය මගින් 2.5mm sunboards ඇතුලු ඒ හා සමාන ගනකමින් යුත් boards වර්ග cut කරගැනීමට හැකියාව පවතින බැවින් gift boxes, invitation cards, bags ,envelops වැනි දෑ නිශ්පාදනයෙදී විශේශ්‍යෙන් 1000 අඩු quantities die cut නිර්මානයකින් තොරව ඉතා පහසුවෙන් ඔබට නිම කරගත හැකිය.

එසෙම SKYCUT PLOTTER යන්ත්‍ර සන්දහා
ශ්‍රි ලන්කාව තුල එකම බලයලත් නියොජිතයා
RP Marketing වන අතර, වෙනත් ව්‍යාජ Brand name හෝ Skycut ලොගුව ව්‍යාජ ලෙස යොදා ගනිමින් විකුනනඅයට නොරෑවටෙන ලෙස කාරුනිකව ඉල්ල සිටුමු.

වර්ථමානයෙ අප විසින් විකුනන ලබන සියලුම skycut plotter යන්ත්‍ර තුල Skycut සහ RP Marketing යන ලොගෝ දෙකම සන්දහන් වන බවත් එමගින් අප විසින් සියලුම තාක්ශනික සෙවාවන් හා සියලුම යවත් කලීන වීම් ඔබවෙතඉතා කඩිනමින් ලබ දීමට අප මව්සමගම (Original skycut manufacturer) හා ගිවිසගෙන ඇතිබව සතුටින් සදහන් කර සිටිමු.

ඔබ විසින් අප අයතන ය මත විශ්වාසය තබා ඔබගෙ වටිනා මුදල් අයොජනය කර ලබා ගන්නා skycut ඇතුලු සියලුම මුද්‍රණ යන්ත්‍ර සදහා වඩා ඉහල ගුණාත්මක නිශ්පාදන කරුවන් හා පමනක් එක්ව( not with foreign traders)ඉතා විශ්වස්නිය සෙවාවක් ලබ දීම RP Marketing අප අයතනයෙ අරමුනයී!

විමසීම්: රසික
0714009828
RP Marketing
RP Marketing වෙතින් ඔබවෙත හදුන්වා දෙන නවතම skycut contourcut plotter යන්ත්‍රය මගින් ඔබට අවශ්‍ය සියලුම ඩිජිටල් ප්‍රින්ට් කරන ලද ස්ටිකර්ස් ( Vehicle Brandings සන්දහා හෝ lable සන්දහා )
full countor cut, half cut, banner outline ඇදීම සහ කැපීම, gift boxess , mug boxes සෑදීම, Invitation card, බෑග් වර්ග, මල් සැකසුම් සෑදීම ඇතුලුව, ප්ලස්ටික් සහ මෙටල් මත ENGRAVE කිරිමද කල හැක.

මේ සියලුම කර්ය‍යන් ඉතා පහසුවෙන් , කර්යක්ශමව සහා ඉතා නිවැරදිව කර ගත හැකි මෙම යන්ත්‍රය සමග වසරක වගකිමක් සහිතව ලබදෙනූ ලබනඅතර කට් මාක්ස් ස්වයංක්‍රීයව හන්දුනා ගැනිමෙ විශේෂ හැකියවක් මෙම යන්ත්‍රය සතුව පැවතිම ඔබට වඩා පලදායීතාවයකින් සහිතව කර්යන් කරගැනී මට සහය වෙයී.

එසේම හදුන්වාදෙන deepcut blade ය මගින් 2.5mm sunboards ඇතුලු ඒ හා සමාන ගනකමින් යුත් boards වර්ග cut කරගැනීමට හැකියාව පවතින බැවින් gift boxes, invitation cards, bags ,envelops වැනි දෑ නිශ්පාදනයෙදී විශේශ්‍යෙන් 1000 අඩු quantities die cut නිර්මානයකින් තොරව ඉතා පහසුවෙන් ඔබට නිම කරගත හැකිය.

එසෙම SKYCUT PLOTTER යන්ත්‍ර සන්දහා
ශ්‍රි ලන්කාව තුල එකම බලයලත් නියොජිතයා
RP Marketing වන අතර, වෙනත් ව්‍යාජ Brand name හෝ Skycut ලොගුව ව්‍යාජ ලෙස යොදා ගනිමින් විකුනනඅයට නොරෑවටෙන ලෙස කාරුනිකව ඉල්ල සිටුමු.

වර්ථමානයෙ අප විසින් විකුනන ලබන සියලුම skycut plotter යන්ත්‍ර තුල Skycut සහ RP Marketing යන ලොගෝ දෙකම සන්දහන් වන බවත් එමගින් අප විසින් සියලුම තාක්ශනික සෙවාවන් හා සියලුම යවත් කලීන වීම් ඔබවෙතඉතා කඩිනමින් ලබ දීමට අප මව්සමගම (Original skycut manufacturer) හා ගිවිසගෙන ඇතිබව සතුටින් සදහන් කර සිටිමු.

ඔබ විසින් අප අයතන ය මත විශ්වාසය තබා ඔබගෙ වටිනා මුදල් අයොජනය කර ලබා ගන්නා skycut ඇතුලු සියලුම මුද්‍රණ යන්ත්‍ර සදහා වඩා ඉහල ගුණාත්මක නිශ්පාදන කරුවන් හා පමනක් එක්ව( not with foreign traders)ඉතා විශ්වස්නිය සෙවාවක් ලබ දීම RP Marketing අප අයතනයෙ අරමුනයී!

විමසීම්: රසික
0714009828
RP Marketing
RP Marketing වෙතින් හන්දුන් වා දෙන නවතම නව තාක්ශන යෙන් හා හැඩයකින් යුතු
Auto Feeding ,Innovative SKYCUT මොබයිල් ෆොන් Front Screen සහ back cover කැපිමේ ප්ලොටරය මගින් ඔබ ට ඔබ අයතන ය තුලදී ම අවශ්‍ය ඕනම ෆොන් මාදිලියකට ඉදිරිපස ෆොන් ස්ක්‍රීන් සහ පිටුපස අවශ්‍ය ඕනෑම් design එකකට ( නවතම printer installing පහසුකම යටතේ) විවිද නිමාවකින් යුතුව කවර නිර්මානය කරගැනීම ට හැකියා පවතියී.

මෙමගින් ඔබ ට මනා නිමාවකින් යුතු ව front screen හා back screen නිර්මානය කරගත හැකි අතර විශේශයෙන්ම අවශ්‍ය ඕනෑම design එකකට back cover නිර්මානය කර ගත හැක.

එසෙම ටෙම්පර්ඩ් ග්ලාස් බාවිතයෙදි මෙන් විවිධ මාදිලි යෙන් යුතු ස්ටොක් එකක් පවත්වගෙන යායුතු නොවන අතර,ඉතා සිමිත වු ස්ක්‍රීන් ප්‍රොටෙක්ටොර් ප්‍රමනයක් ඔබසතුව තබගත හැකි බවින්, එය ඔබගෙ ව්‍යපරය ට වාසිදයක් වෙයී.

ඔබට අවශ්‍ය ඕනම් ෆොන් මොඩලයකට අවශ්‍ය පරිදි සියලුම් ෆොන් වර්ග මෙහි අඩංගු වන අතර යම් නව ෆොන් මාදිලියක් ලොවට හන්දුන්වා දීමකදි, එයද මෙයට අන්තර්ගත කිරිමෙ හැකියාව පවති, තවද නහස්ති විම් වළක්වමින් , ඕනම අයෙකුට හැසිරවිය හැකි පරිදි නිර්මානය කර ඇති මෙම ප්ලොටරය මගින් ඔබට නවීන නිමවකින් යුතු ( blue ray edges ,matte,clear,gloss )දිගුකල් පවතින ,ෆොන් ස්ක්‍රීන් ප්‍රොටෙක්ටොර් එකක් සහ පිටු පස කවරයක් සහිත මොබයිල් දුරකථනයක් ඔබගෙ සේවදයකයන් ට ලබා දීමට හැකිවිමෙන් ඔබගේ ව්‍යාපාරයේ විශ්වාසනීයත්වය තවත් වැඩි දියුනු කරගත හැක.

එසේම නවතම printer installing පහසුකම (මෙම පහසුකම අපගේ ම්ව් සමගම මගින් සියලුම RP Marketing වෙතින් කලින් මිලදී ගත් skycut phone cutters සන්දහා ද online update කර ඇත) යටතේ ඔබ ට කැමතී ඕනෑම design එකක් ඔබගේ mobile දුරකතනයේ back cover එක ලෙස නිර්මානය කර ,එය desktop printer එකක් මගීන් print කර ( skycut phone cutter plotter යන්ත්‍රය යට install කරගත හැකි ලෙසෙ සකස් කොට ඇත.) අවශ්‍ය phone මාදිලිය ට අනුව එම back cover එක cut කර ගැනීමට ද විශේශ පහසුකමක් සලසා ඇත.

එසෙම සියලුම SKYCUT PLOTTER යන්ත්‍ර සන්දහා
ශ්‍රි ලන්කාව තුල එකම බලයලත් නියොජිතයා
RP Marketing වන අතර, වෙනත් ව්‍යාජ Brand name හෝ Skycut ලොගුව ව්‍යාජ ලෙස යොදා ගනිමින් විකුනනඅයට නොරෑවටෙන ලෙස කාරුනිකව ඉල්ල සිටුමු.

වර්ථමානයෙ අප විසින් විකුනන ලබන සියලුම skycut Sign Cutting plotter, Skycut Phone Sticker Cutter , Skycut Flatbed Vaccum Plotter යන්ත්‍ර තුල Skycut සහ RP Marketing යන ලොගෝ දෙකම සන්දහන් වන බවත් එමගින් අප විසින් සියලුම තාක්ශනික සෙවාවන් හා සියලුම යවත් කලීන (updates)වීම් ඔබවෙතඉතා කඩිනමින් ලබ දීමට අප මව්සමගම (Original skycut manufacturer) හා ගිවිසගෙන ඇතිබව සතුටින් සදහන් කර සිටිමු.

ඔබ විසින් අප අයතන ය මත විශ්වාසය තබා ඔබගෙ වටිනා මුදල් අයොජනය කර ලබා ගන්නා skycut ඇතුලු සියලුම මුද්‍රණ යන්ත්‍ර සදහා වඩා ඉහල ගුණාත්මක නිශ්පාදන කරුවන් හා පමනක් එක්ව( not with foreign traders)ඉතා විශ්වස්නිය සෙවාවක් ලබ දීම RP Marketing අප අයතනයෙ අරමුනයී!

වැඩි දුර තොරතුරු සන්දහා 0714009828 රසික RP Marketing අමතන්න.

RP Marketing introduces Innovative SKYCUT phone screen protector and back cover vinyl cutter for our customers in upgraded design and technology with printer installing facility to customize any phone back cover design.

Autofeedin facility will cut front cover and back cover for any modle in a minute, Ideal for Phoneshops as no need to maintain extra different modles of phones screen stickers in your stock.
Any phone modle available in the system and any new modle in the world, it will be updated online.
Safe and easy use , durable and no waste and 100% fine quality and blue ray edges.
more than 1000 front and back cover designs.
Also now it is possible to do your own customized back cover printed through special printer installing facility introduced by skycut mother company for all our customers and cut it same from the skycut phone cutter.

We are RP Marketing ,in the industry of printing and advertsing for more than 20 years always guarant our trustworthy and prompt service to our valuable customer as we really care about their hard earny money ,invested on our products. Hence we only join hand with original foreign manufactureres ,not with traders when dealing with foreign machineries and materials to provide unique and durable machineries and materials to get our customers job done in more effectively to increase their sales.

For more info: Rasika
RP Marketing

Rasika 0714009828

RP Marketing is basically generated to fulfill the quality and latest advertising material requireme

RP Marketing is basically generated to fulfill the quality and latest advertising material requirement in the Sri Lankan advertising field.Today we import major products which are more frequently used in Digital Printing Industry.

21/12/2022

RP Marketing වෙතින් දේශීයව උසස් තත්වයෙන් මනා නිමාවකින් නිශ්පාදනය කර පාරිබෝගිකයන් වෙත හන්දුන්වා දෙන
අඩි 5 x 2 සිට අඩි 2.5 දක්වා බාවිතා කල හැකි
Aluminium X Stand , දැන් අපවෙතින් ලබාගත හැකිය.
සියයට සියයක් ම දේශීය ව නිපදවන මෙම නිශ්පාදනය මිලදී ගැනිමෙන් ඔබට වර්තමානයෙ අප රට හා ආර්ථිකය මුහුනපා සිට්න ඩොලර් ගටලුවට ,ආනයන ආථිකය මතම පදනම් වි නොසිටිමට අප ගන්නා උත්සහයට දායකත්වයක් ලබාදිය හැකිය.

මිල Rs.1250/=

RP Marketing
A3, Miraj House,Soysapura
Moratuwa

අමතන්න රසික 0714009828

03/11/2022

RP Marketing වෙතින් දේශීයව උසස් තත්වයෙන් මනා නිමාවකින් නිශ්පාදනය කර පාරිබෝගිකයන් වෙත හන්දුන්වා දෙන
අඩි 5 x 2 සිට අඩි 2.5 දක්වා බාවිතා කල හැකි
Aluminium X Stand , දැන් අපවෙතින් ලබාගත හැකිය.
සියයට සියයක් ම දේශීය ව නිපදවන මෙම නිශ්පාදනය මිලදී ගැනිමෙන් ඔබට වර්තමානයෙ අප රට හා ආර්ථිකය මුහුනපා සිට්නි ඩොලර් ගටලුවට ආනයන ආථිකය මතම පදනම් වි නොසිටිමට අප ගන්නා උත්සහයට දායකත්වයක් ලබාදිය හැකිය.

අමතන්න රසික 0714009828

31/10/2022

RP Marketing වෙතින් දේශීයව උසස් තත්වයෙන් මනා නිමාවකින් නිශ්පාදනය කර පාරිබෝගිකයන් වෙත හන්දුන්වා දෙන
අඩි 5 x 2 සිට අඩි 2.5 දක්වා බාවිතා කල හැකි
Aluminium X Stand , දැන් අපවෙතින් ලබාගත හැකිය.
සියයට සියයක් ම දේශීය ව නිපදවන මෙම නිශ්පාදනය මිලදී ගැනිමෙන් ඔබට වර්තමානයෙ අප රට හා ආර්ථිකය ය මුහුනපා සිට්නි ඩොලර් ගටලුවට ආනයන ආථිකයම මතම පදනම් වි නොසිටිමමට අප ගන්නා උත්සහයට දායකත්වයක් ලබාදිය හැකිය.

අමතන්න රසික 0714009828

Photos from R.P Marketing's post 14/10/2022

RP Marketing proudly Introduces our very own latest production of X Banner Stands.

This is a High Quality Aluminium X banner Stand which comes in
standard Size of 5' x 2' and can be extended up to 2.5'
Produced by a strong and highly durable Silver Aluminium frame structure with Perfect Fittings to bring out a stable and firm look when displaying your banner media.

Easy handling when assembling and dissembling and safe carrying in cloth tote bag.
By Introuducing this product for a very special rate as this is our very own local production which we decided to launch to support current economic crisis of USD currency issue, in our own way while supporting local economy by keeping this our very first step to go ahead with local productions.
Hope that who are seeking an X banner stand for their different requirements from advertising to promotions will purchase this unique product from us to support our small effort to contribute our main purpose.

Photos from R.P Marketing's post 14/10/2022

RP Marketing proudly Introduces our very own latest production of X Banner Stands.

This is a High Quality Aluminium X banner Stand which comes in
standard Size of 5' x 2' and can be extended up to 2.5'
Produced by a strong and highly durable Silver Aluminium frame structure with Perfect Fittings to bring out a stable and firm look when displaying your banner media.

Easy handling when assembling and dissembling and safe carrying in cloth tote bag.
By Introuducing this product for a very special rate as this is our very own local production which we decided to launch to support current economic crisis of USD currency issue, in our own way while supporting local economy by keeping this our very first step to go ahead with local productions.
Hope that who are seeking an X banner stand for their different requirements from advertising to promotions will purchase this unique product from us to support our small effort to contribute our main purpose.

Contact :Rasika
0714009828
RP Marketing

23/08/2022

R.P Marketing

RP Marketing Grando DX5, Dx4 and Fabric Ink available

Contact Rasika 0714009828

R.P Marketing RP Marketing is basically generated to fulfill the quality and latest advertising material requirement in the Sri Lankan advertising field.Today we import major products which are more frequently used in Digital Printing Industry.

10/06/2022

Skycut lable cutter of
RP Marketing installed at Netbox ,Grandpass

10/06/2022

Skycut Lable cutter of RP Marketing indtall at Netbox ,Grandpass

Contact :0714009828

09/06/2022

Skycut Flatbed Plotter installed at Neo Graphics ,Dehiwala from RP Marketing
Contact 0714009828 Rasika

09/06/2022

Back Covers and printable Covers back in stock
Contact : 0714009828

31/05/2022

RP மார்க்கெட்டிங் புதுமையான SKYCUT ஃபோன் ஸ்கிரீன் ப்ரொடெக்டர் மற்றும் பேக் கவர் கட்டரை எங்கள் வாடிக்கையாளர்களுக்கு மேம்படுத்தப்பட்ட டிசைன் மற்றும் டெக்னாலஜியில் பிரிண்டர் இன்ஸ்டால் செய்யும் வசதியுடன் எந்த போன் பேக் கவர் வடிவமைப்பையும் தனிப்பயனாக்க அறிமுகப்படுத்துகிறது.

ஆட்டோஃபீடிங் வசதி ஒரு நிமிடத்தில் எந்த மாடலுக்கும் முன் அட்டை மற்றும் பின் அட்டையை வெட்டிவிடும், உங்கள் ஸ்டாக்கில் போன்களின் திரை ஸ்டிக்கர்களின் கூடுதல் வெவ்வேறு மாதிரிகளை பராமரிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லாததால் போன்ஷாப்புகளுக்கு ஏற்றது.
கணினியில் கிடைக்கும் எந்த தொலைபேசி மாடலும் மற்றும் உலகில் ஏதேனும் புதிய மாடலும் ஆன்லைனில் புதுப்பிக்கப்படும்.
பாதுகாப்பான மற்றும் எளிதான பயன்பாடு, நீடித்த மற்றும் கழிவு இல்லை மற்றும் 100% சிறந்த தரம் மற்றும் நீல கதிர் விளிம்புகள்.
1000 க்கும் மேற்பட்ட முன் மற்றும் பின் கவர் வடிவமைப்புகள்.
மேலும் இப்போது எங்கள் வாடிக்கையாளர்கள் அனைவருக்கும் ஸ்கைக்கட் தாய் நிறுவனத்தால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட சிறப்பு அச்சுப்பொறி நிறுவல் வசதியின் மூலம் அச்சிடப்பட்ட உங்கள் சொந்த தனிப்பயனாக்கப்பட்ட பின் அட்டையை செய்ய முடியும் மற்றும் அதை ஸ்கை கட் போன் கட்டரில் இருந்து வெட்டலாம்.

நாங்கள் RP மார்க்கெட்டிங், 20 வருடங்களுக்கும் மேலாக அச்சிடும் மற்றும் விளம்பரப்படுத்தும் தொழிலில், எங்கள் மதிப்புமிக்க வாடிக்கையாளருக்கு எங்கள் நம்பகமான மற்றும் உடனடி சேவையை எப்போதும் உத்தரவாதம் செய்கிறோம், ஏனெனில் எங்கள் தயாரிப்புகளில் முதலீடு செய்யப்பட்ட கடின உழைப்பு பணத்தை நாங்கள் உண்மையில் கவனித்துக்கொள்கிறோம். எனவே நாங்கள் வெளிநாட்டு இயந்திரங்கள் மற்றும் பொருட்களைக் கையாளும் போது வர்த்தகர்களுடன் அல்லாமல், அசல் மற்றும் வெளிநாட்டு உற்பத்தியாளர்களுடன் மட்டுமே கைகோர்க்கிறோம்.

மேலும் தகவலுக்கு: ரசிகா
ஆர்பி மேக்கெட்ட

RP Marketing introduces Innovative SKYCUT phone screen protector and back cover cutter for our customers in upgraded design and technology with printer installing facility to customize any phone back cover design.

Autofeeding facility will cut front cover and back cover for any modle in a minute, Ideal for Phoneshops as no need to maintain extra different modles of phones screen stickers in your stock.
Any phone modle available in the system and any new modle in the world, it will be updated online.
Safe and easy use , durable and no waste and 100% fine quality and blue ray edges.
more than 1000 front and back cover designs.
Also now it is possible to do your own customized back cover printed through special printer installing facility introduced by skycut mother company for all our customers and cut it same from the skycut phone cutter.

We are RP Marketing ,in the industry of printing and advertsing for more than 20 years always guarant our trustworthy and prompt service to our valuable customer as we really care about their hard earny money ,invested on our products. Hence we only join hand with original foreign manufactureres ,not with traders when dealing with foreign machineries and materials to provide unique and durable machineries and materials to get our customers job done in more effectively to increase their sales.

For more info: Rasika
RP Maeketing

Rasika 0714009828

07/05/2022

RP Marketing වෙතින් ඔබවෙත හදුන්වා දෙන නවතම skycut contourcut plotter යන්ත්‍රය මගින් ඔබට අවශ්‍ය සියලුම ඩිජිටල් ප්‍රින්ට් කරන ලද ස්ටිකර්ස් ( Vehicle Brandings සන්දහා හෝ lable සන්දහා )
full countor cut, half cut, banner outline ඇදීම සහ කැපීම, gift boxess , mug boxes සෑදීම, Invitation card, බෑග් වර්ග, මල් සැකසුම් සෑදීම ඇතුලුව, ප්ලස්ටික් සහ මෙටල් මත ENGRAVE කිරිමද කල හැක.

මේ සියලුම කර්ය‍යන් ඉතා පහසුවෙන් , කර්යක්ශමව සහා ඉතා නිවැරදිව කර ගත හැකි මෙම යන්ත්‍රය සමග වසරක වගකිමක් සහිතව ලබදෙනූ ලබනඅතර කට් මාක්ස් ස්වයංක්‍රීයව හන්දුනා ගැනිමෙ විශේෂ හැකියවක් මෙම යන්ත්‍රය සතුව පැවතිම ඔබට වඩා පලදායීතාවයකින් සහිතව කර්යන් කරගැනී මට සහය වෙයී.

එසේම හදුන්වාදෙන deepcut blade ය මගින් 2.5mm sunboards ඇතුලු ඒ හා සමාන ගනකමින් යුත් boards වර්ග cut කරගැනීමට හැකියාව පවතින බැවින් gift boxes, invitation cards, bags ,envelops වැනි දෑ නිශ්පාදනයෙදී විශේශ්‍යෙන් 1000 අඩු quantities die cut නිර්මානයකින් තොරව ඉතා පහසුවෙන් ඔබට නිම කරගත හැකිය.

එසෙම SKYCUT PLOTTER යන්ත්‍ර සන්දහා
ශ්‍රි ලන්කාව තුල එකම බලයලත් නියොජිතයා
RP Marketing වන අතර, වෙනත් ව්‍යාජ Brand name හෝ Skycut ලොගුව ව්‍යාජ ලෙස යොදා ගනිමින් විකුනනඅයට නොරෑවටෙන ලෙස කාරුනිකව ඉල්ල සිටුමු.

වර්ථමානයෙ අප විසින් විකුනන ලබන සියලුම skycut plotter යන්ත්‍ර තුල Skycut සහ RP Marketing යන ලොගෝ දෙකම සන්දහන් වන බවත් එමගින් අප විසින් සියලුම තාක්ශනික සෙවාවන් හා සියලුම යවත් කලීන වීම් ඔබවෙතඉතා කඩිනමින් ලබ දීමට අප මව්සමගම (Original skycut manufacturer) හා ගිවිසගෙන ඇතිබව සතුටින් සදහන් කර සිටිමු.

ඔබ විසින් අප අයතන ය මත විශ්වාසය තබා ඔබගෙ වටිනා මුදල් අයොජනය කර ලබා ගන්නා skycut ඇතුලු සියලුම මුද්‍රණ යන්ත්‍ර සදහා වඩා ඉහල ගුණාත්මක නිශ්පාදන කරුවන් හා පමනක් එක්ව( not with foreign traders)ඉතා විශ්වස්නිය සෙවාවක් ලබ දීම RP Marketing අප අයතනයෙ අරමුනයී!

විමසීම්: රසික
0714009828
RP Marketing

22/04/2022

RP Marketing වෙතින් ඔබවෙත හදුන්වා දෙන නවතම skycut contourcut plotter යන්ත්‍රය මගින් ඔබට අවශ්‍ය සියලුම ඩිජිටල් ප්‍රින්ට් කරන ලද ස්ටිකර්ස් ( Vehicle Brandings සන්දහා හෝ lable සන්දහා )
full countor cut, half cut, banner outline ඇදීම සහ කැපීම, gift boxess , mug boxes සෑදීම, Invitation card, බෑග් වර්ග, මල් සැකසුම් සෑදීම ඇතුලුව, ප්ලස්ටික් සහ මෙටල් මත ENGRAVE කිරිමද කල හැක.

මේ සියලුම කර්ය‍යන් ඉතා පහසුවෙන් , කර්යක්ශමව සහා ඉතා නිවැරදිව කර ගත හැකි මෙම යන්ත්‍රය සමග වසරක වගකිමක් සහිතව ලබදෙනූ ලබනඅතර කට් මාක්ස් ස්වයංක්‍රීයව හන්දුනා ගැනිමෙ විශේෂ හැකියවක් මෙම යන්ත්‍රය සතුව පැවතිම ඔබට වඩා පලදායීතාවයකින් සහිතව කර්යන් කරගැනී මට සහය වෙයී.

එසේම හදුන්වාදෙන deepcut blade ය මගින් 2.5mm sunboards ඇතුලු ඒ හා සමාන ගනකමින් යුත් boards වර්ග cut කරගැනීමට හැකියාව පවතින බැවින් gift boxes, invitation cards, bags ,envelops වැනි දෑ නිශ්පාදනයෙදී විශේශ්‍යෙන් 1000 අඩු quantities die cut නිර්මානයකින් තොරව ඉතා පහසුවෙන් ඔබට නිම කරගත හැකිය.

එසෙම SKYCUT PLOTTER යන්ත්‍ර සන්දහා
ශ්‍රි ලන්කාව තුල එකම බලයලත් නියොජිතයා
RP Marketing වන අතර, වෙනත් ව්‍යාජ Brand name හෝ Skycut ලොගුව ව්‍යාජ ලෙස යොදා ගනිමින් විකුනනඅයට නොරෑවටෙන ලෙස කාරුනිකව ඉල්ල සිටුමු.

වර්ථමානයෙ අප විසින් විකුනන ලබන සියලුම skycut plotter යන්ත්‍ර තුල Skycut සහ RP Marketing යන ලොගෝ දෙකම සන්දහන් වන බවත් එමගින් අප විසින් සියලුම තාක්ශනික සෙවාවන් හා සියලුම යවත් කලීන වීම් ඔබවෙතඉතා කඩිනමින් ලබ දීමට අප මව්සමගම (Original skycut manufacturer) හා ගිවිසගෙන ඇතිබව සතුටින් සදහන් කර සිටිමු.

ඔබ විසින් අප අයතන ය මත විශ්වාසය තබා ඔබගෙ වටිනා මුදල් අයොජනය කර ලබා ගන්නා skycut ඇතුලු සියලුම මුද්‍රණ යන්ත්‍ර සදහා වඩා ඉහල ගුණාත්මක නිශ්පාදන කරුවන් හා පමනක් එක්ව( not with foreign traders)ඉතා විශ්වස්නිය සෙවාවක් ලබ දීම RP Marketing අප අයතනයෙ අරමුනයී!

විමසීම්: රසික
0714009828
RP Marketing

27/03/2022

RP Marketing වෙතින් හන්දුන් වා දෙන නවතම නව තාක්ශන යෙන් හා හැඩයකින් යුතු
Auto Feeding ,Innovative SKYCUT මොබයිල් ෆොන් Front Screen සහ back cover කැපිමේ ප්ලොටරය මගින් ඔබ ට ඔබ අයතන ය තුලදී ම අවශ්‍ය ඕනම ෆොන් මාදිලියකට ඉදිරිපස ෆොන් ස්ක්‍රීන් සහ පිටුපස අවශ්‍ය ඕනෑම් design එකකට ( නවතම printer installing පහසුකම යටතේ) විවිද නිමාවකින් යුතුව කවර නිර්මානය කරගැනීම ට හැකියා පවතියී.

මෙමගින් ඔබ ට මනා නිමාවකින් යුතු ව front screen හා back screen නිර්මානය කරගත හැකි අතර විශේශයෙන්ම අවශ්‍ය ඕනෑම design එකකට back cover නිර්මානය කර ගත හැක.

එසෙම ටෙම්පර්ඩ් ග්ලාස් බාවිතයෙදි මෙන් විවිධ මාදිලි යෙන් යුතු ස්ටොක් එකක් පවත්වගෙන යායුතු නොවන අතර,ඉතා සිමිත වු ස්ක්‍රීන් ප්‍රොටෙක්ටොර් ප්‍රමනයක් ඔබසතුව තබගත හැකි බවින්, එය ඔබගෙ ව්‍යපරය ට වාසිදයක් වෙයී.

ඔබට අවශ්‍ය ඕනම් ෆොන් මොඩලයකට අවශ්‍ය පරිදි සියලුම් ෆොන් වර්ග මෙහි අඩංගු වන අතර යම් නව ෆොන් මාදිලියක් ලොවට හන්දුන්වා දීමකදි, එයද මෙයට අන්තර්ගත කිරිමෙ හැකියාව පවති, තවද නහස්ති විම් වළක්වමින් , ඕනම අයෙකුට හැසිරවිය හැකි පරිදි නිර්මානය කර ඇති මෙම ප්ලොටරය මගින් ඔබට නවීන නිමවකින් යුතු ( blue ray edges ,matte,clear,gloss )දිගුකල් පවතින ,ෆොන් ස්ක්‍රීන් ප්‍රොටෙක්ටොර් එකක් සහ පිටු පස කවරයක් සහිත මොබයිල් දුරකථනයක් ඔබගෙ සේවදයකයන් ට ලබා දීමට හැකිවිමෙන් ඔබගේ ව්‍යාපාරයේ විශ්වාසනීයත්වය තවත් වැඩි දියුනු කරගත හැක.

එසේම නවතම printer installing පහසුකම (මෙම පහසුකම අපගේ ම්ව් සමගම මගින් සියලුම RP Marketing වෙතින් කලින් මිලදී ගත් skycut phone cutters සන්දහා ද online update කර ඇත) යටතේ ඔබ ට කැමතී ඕනෑම design එකක් ඔබගේ mobile දුරකතනයේ back cover එක ලෙස නිර්මානය කර ,එය desktop printer එකක් මගීන් print කර ( skycut phone cutter plotter යන්ත්‍රය යට install කරගත හැකි ලෙසෙ සකස් කොට ඇත.) අවශ්‍ය phone මාදිලිය ට අනුව එම back cover එක cut කර ගැනීමට ද විශේශ පහසුකමක් සලසා ඇත.

එසෙම සියලුම SKYCUT PLOTTER යන්ත්‍ර සන්දහා
ශ්‍රි ලන්කාව තුල එකම බලයලත් නියොජිතයා
RP Marketing වන අතර, වෙනත් ව්‍යාජ Brand name හෝ Skycut ලොගුව ව්‍යාජ ලෙස යොදා ගනිමින් විකුනනඅයට නොරෑවටෙන ලෙස කාරුනිකව ඉල්ල සිටුමු.

වර්ථමානයෙ අප විසින් විකුනන ලබන සියලුම skycut Sign Cutting plotter, Skycut Phone Sticker Cutter , Skycut Flatbed Vaccum Plotter යන්ත්‍ර තුල Skycut සහ RP Marketing යන ලොගෝ දෙකම සන්දහන් වන බවත් එමගින් අප විසින් සියලුම තාක්ශනික සෙවාවන් හා සියලුම යවත් කලීන (updates)වීම් ඔබවෙතඉතා කඩිනමින් ලබ දීමට අප මව්සමගම (Original skycut manufacturer) හා ගිවිසගෙන ඇතිබව සතුටින් සදහන් කර සිටිමු.

ඔබ විසින් අප අයතන ය මත විශ්වාසය තබා ඔබගෙ වටිනා මුදල් අයොජනය කර ලබා ගන්නා skycut ඇතුලු සියලුම මුද්‍රණ යන්ත්‍ර සදහා වඩා ඉහල ගුණාත්මක නිශ්පාදන කරුවන් හා පමනක් එක්ව( not with foreign traders)ඉතා විශ්වස්නිය සෙවාවක් ලබ දීම RP Marketing අප අයතනයෙ අරමුනයී!

වැඩි දුර තොරතුරු සන්දහා 0714009828 රසික RP Marketing අමතන්න.

RP Marketing introduces Innovative SKYCUT phone screen protector and back cover vinyl cutter for our customers in upgraded design and technology with printer installing facility to customize any phone back cover design.

Autofeedin facility will cut front cover and back cover for any modle in a minute, Ideal for Phoneshops as no need to maintain extra different modles of phones screen stickers in your stock.
Any phone modle available in the system and any new modle in the world, it will be updated online.
Safe and easy use , durable and no waste and 100% fine quality and blue ray edges.
more than 1000 front and back cover designs.
Also now it is possible to do your own customized back cover printed through special printer installing facility introduced by skycut mother company for all our customers and cut it same from the skycut phone cutter.

We are RP Marketing ,in the industry of printing and advertsing for more than 20 years always guarant our trustworthy and prompt service to our valuable customer as we really care about their hard earny money ,invested on our products. Hence we only join hand with original foreign manufactureres ,not with traders when dealing with foreign machineries and materials to provide unique and durable machineries and materials to get our customers job done in more effectively to increase their sales.

For more info: Rasika
RP Marketing

Rasika 0714009828

27/03/2022

RP Marketing වෙතින් හන්දුන් වා දෙන නවතම නව තාක්ශන යෙන් හා හැඩයකින් යුතු
Auto Feeding ,Innovative SKYCUT මොබයිල් ෆොන් Front Screen සහ back cover කැපිමේ ප්ලොටරය මගින් ඔබ ට ඔබ අයතන ය තුලදී ම අවශ්‍ය ඕනම ෆොන් මාදිලියකට ඉදිරිපස ෆොන් ස්ක්‍රීන් සහ පිටුපස අවශ්‍ය ඕනෑම් design එකකට ( නවතම printer installing පහසුකම යටතේ) විවිද නිමාවකින් යුතුව කවර නිර්මානය කරගැනීම ට හැකියා පවතියී.

මෙමගින් ඔබ ට මනා නිමාවකින් යුතු ව front screen හා back screen නිර්මානය කරගත හැකි අතර විශේශයෙන්ම අවශ්‍ය ඕනෑම design එකකට back cover නිර්මානය කර ගත හැක.

එසෙම ටෙම්පර්ඩ් ග්ලාස් බාවිතයෙදි මෙන් විවිධ මාදිලි යෙන් යුතු ස්ටොක් එකක් පවත්වගෙන යායුතු නොවන අතර,ඉතා සිමිත වු ස්ක්‍රීන් ප්‍රොටෙක්ටොර් ප්‍රමනයක් ඔබසතුව තබගත හැකි බවින්, එය ඔබගෙ ව්‍යපරය ට වාසිදයක් වෙයී.

ඔබට අවශ්‍ය ඕනම් ෆොන් මොඩලයකට අවශ්‍ය පරිදි සියලුම් ෆොන් වර්ග මෙහි අඩංගු වන අතර යම් නව ෆොන් මාදිලියක් ලොවට හන්දුන්වා දීමකදි, එයද මෙයට අන්තර්ගත කිරිමෙ හැකියාව පවති, තවද නහස්ති විම් වළක්වමින් , ඕනම අයෙකුට හැසිරවිය හැකි පරිදි නිර්මානය කර ඇති මෙම ප්ලොටරය මගින් ඔබට නවීන නිමවකින් යුතු ( blue ray edges ,matte,clear,gloss )දිගුකල් පවතින ,ෆොන් ස්ක්‍රීන් ප්‍රොටෙක්ටොර් එකක් සහ පිටු පස කවරයක් සහිත මොබයිල් දුරකථනයක් ඔබගෙ සේවදයකයන් ට ලබා දීමට හැකිවිමෙන් ඔබගේ ව්‍යාපාරයේ විශ්වාසනීයත්වය තවත් වැඩි දියුනු කරගත හැක.

එසේම නවතම printer installing පහසුකම (මෙම පහසුකම අපගේ ම්ව් සමගම මගින් සියලුම RP Marketing වෙතින් කලින් මිලදී ගත් skycut phone cutters සන්දහා ද online update කර ඇත) යටතේ ඔබ ට කැමතී ඕනෑම design එකක් ඔබගේ mobile දුරකතනයේ back cover එක ලෙස නිර්මානය කර ,එය desktop printer එකක් මගීන් print කර ( skycut phone cutter plotter යන්ත්‍රය යට install කරගත හැකි ලෙසෙ සකස් කොට ඇත.) අවශ්‍ය phone මාදිලිය ට අනුව එම back cover එක cut කර ගැනීමට ද විශේශ පහසුකමක් සලසා ඇත.

එසෙම සියලුම SKYCUT PLOTTER යන්ත්‍ර සන්දහා
ශ්‍රි ලන්කාව තුල එකම බලයලත් නියොජිතයා
RP Marketing වන අතර, වෙනත් ව්‍යාජ Brand name හෝ Skycut ලොගුව ව්‍යාජ ලෙස යොදා ගනිමින් විකුනනඅයට නොරෑවටෙන ලෙස කාරුනිකව ඉල්ල සිටුමු.

වර්ථමානයෙ අප විසින් විකුනන ලබන සියලුම skycut Sign Cutting plotter, Skycut Phone Sticker Cutter , Skycut Flatbed Vaccum Plotter යන්ත්‍ර තුල Skycut සහ RP Marketing යන ලොගෝ දෙකම සන්දහන් වන බවත් එමගින් අප විසින් සියලුම තාක්ශනික සෙවාවන් හා සියලුම යවත් කලීන (updates)වීම් ඔබවෙතඉතා කඩිනමින් ලබ දීමට අප මව්සමගම (Original skycut manufacturer) හා ගිවිසගෙන ඇතිබව සතුටින් සදහන් කර සිටිමු.

ඔබ විසින් අප අයතන ය මත විශ්වාසය තබා ඔබගෙ වටිනා මුදල් අයොජනය කර ලබා ගන්නා skycut ඇතුලු සියලුම මුද්‍රණ යන්ත්‍ර සදහා වඩා ඉහල ගුණාත්මක නිශ්පාදන කරුවන් හා පමනක් එක්ව( not with foreign traders)ඉතා විශ්වස්නිය සෙවාවක් ලබ දීම RP Marketing අප අයතනයෙ අරමුනයී!

වැඩි දුර තොරතුරු සන්දහා 0714009828 රසික RP Marketing අමතන්න.

RP Marketing introduces Innovative SKYCUT phone screen protector and back cover vinyl cutter for our customers in upgraded design and technology with printer installing facility to customize any phone back cover design.

Autofeedin facility will cut front cover and back cover for any modle in a minute, Ideal for Phoneshops as no need to maintain extra different modles of phones screen stickers in your stock.
Any phone modle available in the system and any new modle in the world, it will be updated online.
Safe and easy use , durable and no waste and 100% fine quality and blue ray edges.
more than 1000 front and back cover designs.
Also now it is possible to do your own customized back cover printed through special printer installing facility introduced by skycut mother company for all our customers and cut it same from the skycut phone cutter.

We are RP Marketing ,in the industry of printing and advertsing for more than 20 years always guarant our trustworthy and prompt service to our valuable customer as we really care about their hard earny money ,invested on our products. Hence we only join hand with original foreign manufactureres ,not with traders when dealing with foreign machineries and materials to provide unique and durable machineries and materials to get our customers job done in more effectively to increase their sales.

For more info: Rasika
RP Marketing

Rasika 0714009828

27/03/2022

RP Marketing වෙතින් ඔබවෙත හදුන්වා දෙන නවතම skycut contourcut plotter යන්ත්‍රය මගින් ඔබට අවශ්‍ය සියලුම ඩිජිටල් ප්‍රින්ට් කරන ලද ස්ටිකර්ස් ( Vehicle Brandings සන්දහා හෝ lable සන්දහා )
full countor cut, half cut, banner outline ඇදීම සහ කැපීම, gift boxess , mug boxes සෑදීම, Invitation card, බෑග් වර්ග, මල් සැකසුම් සෑදීම ඇතුලුව, ප්ලස්ටික් සහ මෙටල් මත ENGRAVE කිරිමද කල හැක.

මේ සියලුම කර්ය‍යන් ඉතා පහසුවෙන් , කර්යක්ශමව සහා ඉතා නිවැරදිව කර ගත හැකි මෙම යන්ත්‍රය සමග වසරක වගකිමක් සහිතව ලබදෙනූ ලබනඅතර කට් මාක්ස් ස්වයංක්‍රීයව හන්දුනා ගැනිමෙ විශේෂ හැකියවක් මෙම යන්ත්‍රය සතුව පැවතිම ඔබට වඩා පලදායීතාවයකින් සහිතව කර්යන් කරගැනී මට සහය වෙයී.

එසේම හදුන්වාදෙන deepcut blade ය මගින් 2.5mm sunboards ඇතුලු ඒ හා සමාන ගනකමින් යුත් boards වර්ග cut කරගැනීමට හැකියාව පවතින බැවින් gift boxes, invitation cards, bags ,envelops වැනි දෑ නිශ්පාදනයෙදී විශේශ්‍යෙන් 1000 අඩු quantities die cut නිර්මානයකින් තොරව ඉතා පහසුවෙන් ඔබට නිම කරගත හැකිය.

එසෙම SKYCUT PLOTTER යන්ත්‍ර සන්දහා
ශ්‍රි ලන්කාව තුල එකම බලයලත් නියොජිතයා
RP Marketing වන අතර, වෙනත් ව්‍යාජ Brand name හෝ Skycut ලොගුව ව්‍යාජ ලෙස යොදා ගනිමින් විකුනනඅයට නොරෑවටෙන ලෙස කාරුනිකව ඉල්ල සිටුමු.

වර්ථමානයෙ අප විසින් විකුනන ලබන සියලුම skycut plotter යන්ත්‍ර තුල Skycut සහ RP Marketing යන ලොගෝ දෙකම සන්දහන් වන බවත් එමගින් අප විසින් සියලුම තාක්ශනික සෙවාවන් හා සියලුම යවත් කලීන වීම් ඔබවෙතඉතා කඩිනමින් ලබ දීමට අප මව්සමගම (Original skycut manufacturer) හා ගිවිසගෙන ඇතිබව සතුටින් සදහන් කර සිටිමු.

ඔබ විසින් අප අයතන ය මත විශ්වාසය තබා ඔබගෙ වටිනා මුදල් අයොජනය කර ලබා ගන්නා skycut ඇතුලු සියලුම මුද්‍රණ යන්ත්‍ර සදහා වඩා ඉහල ගුණාත්මක නිශ්පාදන කරුවන් හා පමනක් එක්ව( not with foreign traders)ඉතා විශ්වස්නිය සෙවාවක් ලබ දීම RP Marketing අප අයතනයෙ අරමුනයී!

විමසීම්: රසික
0714009828
RP Marketing

16/03/2022

சந்தைப்படுத்துதலின் ஸ்கைகட் ப்ளாட்டர், ஆட்டோ கட் மார்க் கண்டறிதல் அமைப்புடன் கூடிய சிறந்த கன்டர்கட் ப்ளாட்டர் ஆகும், இது டிஜிட்டல் முறையில் அச்சிடப்பட்ட ஸ்டிக்கர்களை முழு கவுண்டூர் கட், ஹாஃப் கட், ஃபுல் கட், பேனர் அவுட்லைன் வரைதல் மற்றும் வெட்டுதல், பரிசுப் பெட்டிகள், அழைப்பிதழ் அட்டைகள், பைகள் தயாரித்தல் மலர்கள் மற்றும் பல கலை மற்றும் கைவினைப் படைப்புகள், பிளாஸ்டிக், உலோகம் மற்றும் மரத்தில் சிறப்பாக பொறிக்கப்பட்டுள்ளன.

பெட்டிகள், உறைகள், அழைப்பிதழ் அட்டைகளுக்கு டை கட் செய்வதற்குப் பதிலாக 1000 எண்களுக்குக் குறைவான எண்ணிக்கையிலான பெட்டிகள், அட்டைகள் அல்லது பைகளை உருவாக்குவது இந்த தனித்துவமான ப்ளோட்டர் மூலம் சாத்தியமாகும். ,பைகள் 1 போன்றவை,
ஆடையின் வடிவங்களை வரைதல் மற்றும் வெட்டுதல் ஆகியவை இந்த சிறப்புத் திட்டத்தைக் கொண்டு நீங்கள் செயல்படக்கூடிய மற்றொரு சிறப்புப் பணியாகும்.

சிறப்பாக மேம்படுத்தப்பட்ட டீப்கட் பிளேடு, கட்டிங் தடிமனை 1.8 மிமீ நெளி பெட்டி பலகைகளாகவும், அதே தடிமன் கொண்ட மற்ற ஒத்த பலகை வகைகளை பெட்டிகள் தயாரிப்பதற்கும் மற்றும் கடினமான பலகைகளுடன் கூடிய பிற பயன்பாடுகளுக்கும் அதிகரிக்கும்.

100% துல்லியம் மற்றும் செயல்திறன் இந்த தயாரிப்பில் முதலீடு செய்யப்படும் உங்கள் நேரத்தையும் மதிப்புமிக்க பணத்தையும் மிச்சப்படுத்த உத்தரவாதம் அளிக்கப்படுகிறது மற்றும் உத்தரவாதக் காலத்திற்குள் இலவச உதிரி பாகங்களை வழங்குவதன் மூலம் ஒரு வருட உத்தரவாதமும் பொருந்தும். முதல் தவணையிலிருந்து எங்களிடம் கிடைக்கும் அனைத்து தொழில்நுட்ப தீர்வுகள் மற்றும் செயல் விளக்கங்கள்
வாழ்நாள் முழுவதும்.

அசல் தன்மையை உறுதிப்படுத்த நீங்கள் வாங்கும் எந்த ஸ்கைகட் ப்ளோட்டர் தயாரிப்பிலும் ஆர்பி மார்க்கெட்டிங் மற்றும் ஸ்கைகட் லோகோ வழங்கப்பட்டுள்ளதா என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்.

We are RP Marketing ஆனது 20 வருடங்களுக்கும் மேலாக ஸ்ரீலங்காவில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட அச்சிடுதல் மற்றும் விளம்பரங்களில் ஒரு இயந்திரம் அல்லது பொருட்களைக் கையாளும் போது அசல் வெளிநாட்டு உற்பத்தியாளர்களுடன் எப்போதும் வேலை செய்கிறது. அனைத்து சமீபத்திய புதுப்பிப்புகள் மற்றும் மேம்படுத்தல்களைப் பெறுவதற்காக நாங்கள் இலங்கைக்கு மிகவும் தரமான மற்றும் மேம்படுத்தப்பட்ட தயாரிப்புகளை இறக்குமதி செய்கிறோம், மேலும் இந்த தயாரிப்புகள் அனைத்தும் எங்கள் வாடிக்கையாளர்களுக்கு நீடித்த மற்றும் நம்பகமான சேவையை வழங்குவதற்காக உயர் தொழில்நுட்பம் மற்றும் தரமான பொருட்களுடன் தயாரிக்கப்படுகின்றன.

SKYCUT PLOTTER of RP MARKETING is an ideal contourcut plotter with auto cut mark detecting system which helps you to cut digitally printed stickers full countour cut,half cut,full cut, banner outline drawing and cutting ,making of gift boxes,invitation cards,bags, flowers and many more art and craft works, also specially engrave on plastic ,metal and wood.

Making of quantities less than 1000 nos, of boxes, cards or bags without any die cut work is possible with this unique plotter as it supports you to do the sample and the complete job instead of making a die cut for boxes, envelops, invitation cards ,bags 1 etc.,
Drawing and Cutting the patterns of Garment also another special task you can function with this special plotter.

Specially upgraded deepcut blade will enhace the cutting thickness to 1.8mm of corrugated boxe boards and other similar board types of same thickness for boxes making and other applications with hard boards.

100% Accuracy and the efficiency is guaranteed to save your time and valuable money invested on this product and one year warranty will be applicable with free spare part supplying within the warranty period. All technical solutions and demonstrations available with us from the first installment
to lifetime.

Make sure wether there are both RP Marketing and Skycut logo presented in the any skycut plotter product you purchase from to reassure the originality.

We are RP Marketing is more than 20 years in the printing and advertising filed in SriLanka always works with original foreign manufacturers when dealing with a machine or a materials. We import most quality and upgraded products to Sri Lanka to get all latest updates and upgrades and all these products are produced with high technology and quality materials to provide durable and trust worthy service to our customes.

විමසීම්: Rasika
0714009828
RP Marketing

கேள்விகள்: ரசிகா
0714009828
ஆர்பி மார்க்கெட்டிங்

[email protected]

13/03/2022

RP Marketing වෙතින් හන්දුන් වා දෙන නවතම නව තාක්ශන යෙන් හා හැඩයකින් යුතු
Auto Feeding ,Innovative SKYCUT මොබයිල් ෆොන් Front Screen සහ back cover කැපිමේ ප්ලොටරය මගින් ඔබ ට ඔබ අයතන ය තුලදී ම අවශ්‍ය ඕනම ෆොන් මාදිලියකට ඉදිරිපස ෆොන් ස්ක්‍රීන් සහ පිටුපස අවශ්‍ය ඕනෑම් design එකකට ( නවතම printer installing පහසුකම යටතේ) විවිද නිමාවකින් යුතුව කවර නිර්මානය කරගැනීම ට හැකියා පවතියී.

මෙමගින් ඔබ ට මනා නිමාවකින් යුතු ව front screen හා back screen නිර්මානය කරගත හැකි අතර විශේශයෙන්ම අවශ්‍ය ඕනෑම design එකකට back cover නිර්මානය කර ගත හැක.

එසෙම ටෙම්පර්ඩ් ග්ලාස් බාවිතයෙදි මෙන් විවිධ මාදිලි යෙන් යුතු ස්ටොක් එකක් පවත්වගෙන යායුතු නොවන අතර,ඉතා සිමිත වු ස්ක්‍රීන් ප්‍රොටෙක්ටොර් ප්‍රමනයක් ඔබසතුව තබගත හැකි බවින්, එය ඔබගෙ ව්‍යපරය ට වාසිදයක් වෙයී.

ඔබට අවශ්‍ය ඕනම් ෆොන් මොඩලයකට අවශ්‍ය පරිදි සියලුම් ෆොන් වර්ග මෙහි අඩංගු වන අතර යම් නව ෆොන් මාදිලියක් ලොවට හන්දුන්වා දීමකදි, එයද මෙයට අන්තර්ගත කිරිමෙ හැකියාව පවති, තවද නහස්ති විම් වළක්වමින් , ඕනම අයෙකුට හැසිරවිය හැකි පරිදි නිර්මානය කර ඇති මෙම ප්ලොටරය මගින් ඔබට නවීන නිමවකින් යුතු ( blue ray edges ,matte,clear,gloss )දිගුකල් පවතින ,ෆොන් ස්ක්‍රීන් ප්‍රොටෙක්ටොර් එකක් සහ පිටු පස කවරයක් සහිත මොබයිල් දුරකථනයක් ඔබගෙ සේවදයකයන් ට ලබා දීමට හැකිවිමෙන් ඔබගේ ව්‍යාපාරයේ විශ්වාසනීයත්වය තවත් වැඩි දියුනු කරගත හැක.

එසේම නවතම printer installing පහසුකම (මෙම පහසුකම අපගේ ම්ව් සමගම මගින් සියලුම RP Marketing වෙතින් කලින් මිලදී ගත් skycut phone cutters සන්දහා ද online update කර ඇත) යටතේ ඔබ ට කැමතී ඕනෑම design එකක් ඔබගේ mobile දුරකතනයේ back cover එක ලෙස නිර්මානය කර ,එය desktop printer එකක් මගීන් print කර ( skycut phone cutter plotter යන්ත්‍රය යට install කරගත හැකි ලෙසෙ සකස් කොට ඇත.) අවශ්‍ය phone මාදිලිය ට අනුව එම back cover එක cut කර ගැනීමට ද විශේශ පහසුකමක් සලසා ඇත.

එසෙම සියලුම SKYCUT PLOTTER යන්ත්‍ර සන්දහා
ශ්‍රි ලන්කාව තුල එකම බලයලත් නියොජිතයා
RP Marketing වන අතර, වෙනත් ව්‍යාජ Brand name හෝ Skycut ලොගුව ව්‍යාජ ලෙස යොදා ගනිමින් විකුනනඅයට නොරෑවටෙන ලෙස කාරුනිකව ඉල්ල සිටුමු.

වර්ථමානයෙ අප විසින් විකුනන ලබන සියලුම skycut Sign Cutting plotter, Skycut Phone Sticker Cutter , Skycut Flatbed Vaccum Plotter යන්ත්‍ර තුල Skycut සහ RP Marketing යන ලොගෝ දෙකම සන්දහන් වන බවත් එමගින් අප විසින් සියලුම තාක්ශනික සෙවාවන් හා සියලුම යවත් කලීන (updates)වීම් ඔබවෙතඉතා කඩිනමින් ලබ දීමට අප මව්සමගම (Original skycut manufacturer) හා ගිවිසගෙන ඇතිබව සතුටින් සදහන් කර සිටිමු.

ඔබ විසින් අප අයතන ය මත විශ්වාසය තබා ඔබගෙ වටිනා මුදල් අයොජනය කර ලබා ගන්නා skycut ඇතුලු සියලුම මුද්‍රණ යන්ත්‍ර සදහා වඩා ඉහල ගුණාත්මක නිශ්පාදන කරුවන් හා පමනක් එක්ව( not with foreign traders)ඉතා විශ්වස්නිය සෙවාවක් ලබ දීම RP Marketing අප අයතනයෙ අරමුනයී!

වැඩි දුර තොරතුරු සන්දහා 0714009828 රසික RP Marketing අමතන්න.

RP Marketing introduces Innovative SKYCUT phone screen protector and back cover vinyl cutter for our customers in upgraded design and technology with printer installing facility to customize any phone back cover design.

Autofeedin facility will cut front cover and back cover for any modle in a minute, Ideal for Phoneshops as no need to maintain extra different modles of phones screen stickers in your stock.
Any phone modle available in the system and any new modle in the world, it will be updated online.
Safe and easy use , durable and no waste and 100% fine quality and blue ray edges.
more than 1000 front and back cover designs.
Also now it is possible to do your own customized back cover printed through special printer installing facility introduced by skycut mother company for all our customers and cut it same from the skycut phone cutter.

We are RP Marketing ,in the industry of printing and advertsing for more than 20 years always guarant our trustworthy and prompt service to our valuable customer as we really care about their hard earny money ,invested on our products. Hence we only join hand with original foreign manufactureres ,not with traders when dealing with foreign machineries and materials to provide unique and durable machineries and materials to get our customers job done in more effectively to increase their sales.

For more info: Rasika
RP Marketing

Rasika 0714009828

13/03/2022

RP Marketing වෙතින් හන්දුන් වා දෙන නවතම නව තාක්ශන යෙන් හා හැඩයකින් යුතු
Auto Feeding ,Innovative SKYCUT මොබයිල් ෆොන් Front Screen සහ back cover කැපිමේ ප්ලොටරය මගින් ඔබ ට ඔබ අයතන ය තුලදී ම අවශ්‍ය ඕනම ෆොන් මාදිලියකට ඉදිරිපස ෆොන් ස්ක්‍රීන් සහ පිටුපස අවශ්‍ය ඕනෑම් design එකකට ( නවතම printer installing පහසුකම යටතේ) විවිද නිමාවකින් යුතුව කවර නිර්මානය කරගැනීම ට හැකියා පවතියී.

මෙමගින් ඔබ ට මනා නිමාවකින් යුතු ව front screen හා back screen නිර්මානය කරගත හැකි අතර විශේශයෙන්ම අවශ්‍ය ඕනෑම design එකකට back cover නිර්මානය කර ගත හැක.

එසෙම ටෙම්පර්ඩ් ග්ලාස් බාවිතයෙදි මෙන් විවිධ මාදිලි යෙන් යුතු ස්ටොක් එකක් පවත්වගෙන යායුතු නොවන අතර,ඉතා සිමිත වු ස්ක්‍රීන් ප්‍රොටෙක්ටොර් ප්‍රමනයක් ඔබසතුව තබගත හැකි බවින්, එය ඔබගෙ ව්‍යපරය ට වාසිදයක් වෙයී.

ඔබට අවශ්‍ය ඕනම් ෆොන් මොඩලයකට අවශ්‍ය පරිදි සියලුම් ෆොන් වර්ග මෙහි අඩංගු වන අතර යම් නව ෆොන් මාදිලියක් ලොවට හන්දුන්වා දීමකදි, එයද මෙයට අන්තර්ගත කිරිමෙ හැකියාව පවති, තවද නහස්ති විම් වළක්වමින් , ඕනම අයෙකුට හැසිරවිය හැකි පරිදි නිර්මානය කර ඇති මෙම ප්ලොටරය මගින් ඔබට නවීන නිමවකින් යුතු ( blue ray edges ,matte,clear,gloss )දිගුකල් පවතින ,ෆොන් ස්ක්‍රීන් ප්‍රොටෙක්ටොර් එකක් සහ පිටු පස කවරයක් සහිත මොබයිල් දුරකථනයක් ඔබගෙ සේවදයකයන් ට ලබා දීමට හැකිවිමෙන් ඔබගේ ව්‍යාපාරයේ විශ්වාසනීයත්වය තවත් වැඩි දියුනු කරගත හැක.

එසේම නවතම printer installing පහසුකම (මෙම පහසුකම අපගේ ම්ව් සමගම මගින් සියලුම RP Marketing වෙතින් කලින් මිලදී ගත් skycut phone cutters සන්දහා ද online update කර ඇත) යටතේ ඔබ ට කැමතී ඕනෑම design එකක් ඔබගේ mobile දුරකතනයේ back cover එක ලෙස නිර්මානය කර ,එය desktop printer එකක් මගීන් print කර ( skycut phone cutter plotter යන්ත්‍රය යට install කරගත හැකි ලෙසෙ සකස් කොට ඇත.) අවශ්‍ය phone මාදිලිය ට අනුව එම back cover එක cut කර ගැනීමට ද විශේශ පහසුකමක් සලසා ඇත.

එසෙම සියලුම SKYCUT PLOTTER යන්ත්‍ර සන්දහා
ශ්‍රි ලන්කාව තුල එකම බලයලත් නියොජිතයා
RP Marketing වන අතර, වෙනත් ව්‍යාජ Brand name හෝ Skycut ලොගුව ව්‍යාජ ලෙස යොදා ගනිමින් විකුනනඅයට නොරෑවටෙන ලෙස කාරුනිකව ඉල්ල සිටුමු.

වර්ථමානයෙ අප විසින් විකුනන ලබන සියලුම skycut Sign Cutting plotter, Skycut Phone Sticker Cutter , Skycut Flatbed Vaccum Plotter යන්ත්‍ර තුල Skycut සහ RP Marketing යන ලොගෝ දෙකම සන්දහන් වන බවත් එමගින් අප විසින් සියලුම තාක්ශනික සෙවාවන් හා සියලුම යවත් කලීන (updates)වීම් ඔබවෙතඉතා කඩිනමින් ලබ දීමට අප මව්සමගම (Original skycut manufacturer) හා ගිවිසගෙන ඇතිබව සතුටින් සදහන් කර සිටිමු.

ඔබ විසින් අප අයතන ය මත විශ්වාසය තබා ඔබගෙ වටිනා මුදල් අයොජනය කර ලබා ගන්නා skycut ඇතුලු සියලුම මුද්‍රණ යන්ත්‍ර සදහා වඩා ඉහල ගුණාත්මක නිශ්පාදන කරුවන් හා පමනක් එක්ව( not with foreign traders)ඉතා විශ්වස්නිය සෙවාවක් ලබ දීම RP Marketing අප අයතනයෙ අරමුනයී!

වැඩි දුර තොරතුරු සන්දහා 0714009828 රසික RP Marketing අමතන්න.

RP Marketing introduces Innovative SKYCUT phone screen protector and back cover vinyl cutter for our customers in upgraded design and technology with printer installing facility to customize any phone back cover design.

Autofeedin facility will cut front cover and back cover for any modle in a minute, Ideal for Phoneshops as no need to maintain extra different modles of phones screen stickers in your stock.
Any phone modle available in the system and any new modle in the world, it will be updated online.
Safe and easy use , durable and no waste and 100% fine quality and blue ray edges.
more than 1000 front and back cover designs.
Also now it is possible to do your own customized back cover printed through special printer installing facility introduced by skycut mother company for all our customers and cut it same from the skycut phone cutter.

We are RP Marketing ,in the industry of printing and advertsing for more than 20 years always guarant our trustworthy and prompt service to our valuable customer as we really care about their hard earny money ,invested on our products. Hence we only join hand with original foreign manufactureres ,not with traders when dealing with foreign machineries and materials to provide unique and durable machineries and materials to get our customers job done in more effectively to increase their sales.

For more info: Rasika
RP Marketing

Rasika 0714009828

Videos (show all)

Back Covers and printable Covers back in stockContact : 0714009828
RP மார்க்கெட்டிங் புதுமையான SKYCUT ஃபோன் ஸ்கிரீன் ப்ரொடெக்டர் மற்றும் பேக் கவர் கட்டரை எங்கள் வாடிக்கையாளர்களுக்கு மேம்ப...
RP Marketing වෙතින් ඔබවෙත හදුන්වා දෙන නවතම skycut contourcut plotter යන්ත්‍රය මගින් ඔබට අවශ්‍ය සියලුම ඩිජිටල් ප්‍රින්ට් ...
RP Marketing වෙතින් ඔබවෙත හදුන්වා දෙන නවතම skycut contourcut plotter යන්ත්‍රය මගින් ඔබට අවශ්‍ය සියලුම ඩිජිටල් ප්‍රින්ට් ...
RP Marketing වෙතින් හන්දුන් වා දෙන නවතම නව තාක්ශන යෙන් හා හැඩයකින් යුතු Auto Feeding ,Innovative  SKYCUT මොබයිල් ෆොන් Fr...

Telephone

Address


A3 Miraj Housing Scheme, Soysapura
Moratuwa
10400

Opening Hours

Monday 09:00 - 17:00
Tuesday 09:00 - 17:00
Wednesday 09:00 - 17:00
Thursday 09:00 - 17:00
Friday 09:00 - 17:00
Saturday 09:00 - 13:30

Other Moratuwa computer & electronics services (show all)
Lakpura LLC Lakpura LLC
78A, C. P. De Silva Mawatha
Moratuwa, 10400

Established in 2008, Lakpura showcases expertise in Leisure, Trading and Solutions

IdeaBase IdeaBase
Moratuwa, 10400

IdeaBase (Pvt) Ltd is a complete IT Solutions company established to cater to the IT dependent indus

Singer Budget Shop - Moratuwa Singer Budget Shop - Moratuwa
17, New Galle Road
Moratuwa

All kind of Electronics with cheapest prices in the island with Singer superior warranty.

Pricepleez.com- demo by Charitha Dias Pricepleez.com- demo by Charitha Dias
40 Andris De Silva Mawatha Rawathawatta
Moratuwa

www.pricepleez.com is an eCommerce website specialized in electronic gadgets and accessories, includ

Solarcity.lk Solarcity.lk
No. 233, Bandaranayake Mawatha, Katubedda
Moratuwa, 10400

Solarcity is one of the leading firm providing reliable products in the field of solar energy. We ar

City Hardware & Electrical City Hardware & Electrical
No. 233, Bandaranayake Mawatha, Katubedda
Moratuwa, 10400

City Hardware & Electricals is one of the leading and fastest growing construction and electricals w

MetadeW Technology MetadeW Technology
545/2/c De Soysa Road
Moratuwa

Digital services

AnjanaChathuranga AnjanaChathuranga
Moratuwa, 10390

Graphic Designing

MJM HD Tech Store MJM HD Tech Store
Moratuwa

For all your satellite recharge,phone reload,electronic and electric needs.

ABLK STUDIOS ABLK STUDIOS
No. 01/A, Deepanada Para, Willorawaththa
Moratuwa

Welcome To ABLK STUDIOS In this Page We are discussing about Latest Mobile Phone,Computers & lapto

Kelloi kolloi Kelloi kolloi
Moratuwa

The sinhala term for 'Girls & Boys' is 'Kelloi Kolloi'. No matter what age you are belongs to you ar

IXD Labs IXD Labs
Moratuwa, 10400

IXD Labs is a tech startup which provide solutions in Software, AI, and IoT, based in Sri Lanka.