AKLAN

AKLAN

Comments

LETRA - A
( UTUS....DEUS....AM.. ) .+.
AKO ANG ELOHIM .+. ANG IISANG DEUS AMA
AT BANAL NA ESPIRITO NA LUMUKLOK SA
IISANG KAANYUAN AT KATAWANG LUPA
NG SANTO CRISTO JESUS….
AKO ANG ELOHIM .+. NA LUMIKHA NG LANGIT
AT LUPA, ANG IISANG TINIG AT BANAL NA
ESPIRITO NA NAGSALITA SA AKING KAANYUAN
AT KATAWANG TAO NG TUNAY NA HESUKRISTO,
AT AKING SINABI ANG BANAL NA SALITANG ITO!!!
HINDI NINYO MAAARING SUKATIN, O PAHIGITAN
ANG AKING TUNAY NA KAUTUSAN, NG IBANG
KATURUAN NA NAGBUHAT LAMANG SA INYONG
TALINO AT MGA SINALIKSIK SA MATIYAGA
NINYONG PAG-AARAL… SAPAGKAT KAYONG
LAHAT NA MATATALINO SA BUONG MUNDO ANG
LAHAT NG INYONG ITINATAG, O ITINAYO NG MGA
TAO, KATULAD NG RELIHIYON, O ANUMANG URI
NG MGA GAWAIN DITO SA LUPA AY MAAARING
TULARAN AT KAYANG PAMARISAN NG DEMONYO;
SUBALIT ANG TANGGAPIN AKO AT ITAAS SA
AKING TUNAY AT BANAL NA KAUTUSAN, ITO
ANG HINDI KAYANG TANGGAPIN AT ITAAS
NG DEMONYO MAGPAKAILAN PA MAN…
WALA NANG HIHIGIT PA SA AKING
TATLONG BANAL NA KAUTUSAN….
( 1. ) MAHALIN MO AKO ANG ELOHIM .+.
NA IYONG IISANG DEUS AMA AT SUNDIN MO
ANG AKING BANAL NA UTOS NANG HIGIT
SA LAHAT AT MAGING KANINO PA MAN.
( 2. ) IGALANG MO ANG IYONG AMA AT INA
BILANG AKO ANG NAG-UUTOS ANG ELOHIM .+.
NA IYONG IISANG DEUS AMA.
( 3. ) IPANALANGIN MO ANG MGA KALULUWA,
ESPIRITO, KATAWAN, AT BUHAY, NA WALA
KANG TUTUKUYIN NI SINO MANG PANGALAN
SAPAGKAT AKO ANG ELOHIM .+. NA IYONG
IISANG DEUS AMA ANG NAKAKAKITA,
NAKAKARINIG, AT NAKAKAALAM KUNG SINO
ANG DAPAT KONG ILIGTAS AT KAAWAAN.
ITO ANG AKING TUNAY AT TATLONG BANAL
NA KAUTUSAN, AT ANG IISANG MALINIS NA
PANALANGIN NA AKING IPINAGKALOOB
ABBA GINOONG MARIAE .+. AKO ANG KRISTO
HESUS ANG NAG-IISANG MESIAS NA NAGPA-
KILALA AT NAGBIGAY NG IISANG PANGALAN NA
AKING ITINURO, NA AKO’Y TAWAGIN SA IISANG
PANGALAN SA TAMANG PAGTAWAG SA BANAL
NA PANGALAN NG AKING IISANG DEUS AMA
ELOHIM .+. AT ITO’Y KAUTUSAN SA AKIN NG
IISANG BANAL NA ESPIRITO NA AKO’Y SUMUNOD
SA IISANG KALOOBAN NG AKING IISANG DEUS
AMA, ANG ELOHIM NA LUMUKLOK SA AKING
KATAWANG TAO ANG NAG-UTOS NA AKING
IISANG DEUS AMA AT BANAL NA ESPIRITO
NA NAGSASALITA SA AKIN….
AT ITO ANG AKING IPINAGKALOOB NA IISANG
MALINIS AT BANAL NA PANALANGIN, SA TAMANG
PAGTAWAG AT TUNAY NA PAGTANGGAP SA
IISANG PANGALAN NA AKING ITINURO SA
BANAL NA PANGALAN AT ESPIRITO
NG AKING IISANG DEUS AMA!!!
O AKING IISANG AMA O DEUS ELOHIM .+.
NA AMA NAMING IISANG AMANG DEUS
ELOHIM ABBA GINOONG MARIAE .+.
PUNONG PUNO KA NG GRASYA
ANG PANGINOONG DEUS ANG
SUMASAIYO, BUKOD KANG PINAGPALA
SA BABAENG LAHAT AT PINAGPALA KA
NAMAN NG IYONG ANAK NA SI JESUS,
O SANTA MARIAE INA NG DEUS
IPANALANGIN MO PO ANG MGA
KALULUWA, ESPIRITO, KATAWAN, AT BUHAY
LALUNG LALO NA PO YAONG TUNAY AT GANAP
ANG PANGANGAILANGAN NG IYONG TULONG,
DAMAY, AT AWA, KAAWAAN MO PO SILA
AT ILIGTAS, O AMA NAMING
IISANG AMANG DEUS….
SA PANGALAN NG DEUS AMA DEUS ANAK
AT DEUS ESPIRITO SANTO AM..
AKO ANG ELOHIM .+. ANG IISANG TINIG AT BANAL
NA ESPIRITO NG CRISTO JESUS NA NAGSALITA;
AKO ANG ELOHIM .+. ANG IISANG DEUS AMA,
NA WALANG KAMATAYAN AT WALANG HANGGANAN
ANG AKING BANAL NA KAPANGYARIHAN….
MAKIKITA NINYO ANG KATOTOHANAN SA AKING
BANAL NA SALITA AT MGA MENSAHENG ITO NA
AKING PALATANDAAN AT PATOTOO, NA KUMIKILOS
ANG BANAL NA KAPANGYARIHAN NG AKING
ESPIRITO; AT ITO’Y PATULOY NA MANGYAYARI AT
MASASAKSIHAN NG MGA TAO SA BUONG MUNDO
SA PANAHON NGAYON NG AKING BANAL NA
PAGHUHUKOM!!! KATULAD NG MALAKAS NA
PAGYANIG AT MABILIS NA PAGKILOS NG MGA
ESPIRITO NG APAT NA ELEMENTO; TUBIG, HANGIN,
APOY, AT LUPA! NA MAGDUDULOT NG KAMATAYAN
SA MGA TAO AT MAGHAHATID NG TAG-GUTOM,
PAGHIHIRAP, AT SAKIT NA TATANGISAN NG MGA
TAONG NABUBUHAY DITO SA MUNDO! AT GANITO
RIN NINYONG MASASAKSIHAN ANG MABILIS NA
PAGLAGANAP AT PAGKALAT SA BUONG MUNDO
NG IBA’T-IBANG URI NG SAKIT NA WALANG
LUNAS, AT ANG SPIRITO NG SAKIT AY KAKAPIT,
O TATAHAK SA MGA TAO AT SA MGA NABUBUHAY
DITO SA MUNDO; AT ANG MGA TAO’Y PAHIHIRAPAN
NG SPIRITO NG SAKIT AT KAYO’Y MAGSISITANGIS
DAHIL SA NARARAMDAMANG SAKIT AT
PAGHIHIRAP NA SUMAPIT AT SA INYONG MGA
KATAWANG LUPA AY KUMAPIT! AT HIGIT SA
LAHAT NA PINAKANG MAHIRAP AT PINAKANG
MASAKIT NA PAGDADAANAN NG MGA TAO SA
BUONG MUNDO AY ANG MGA SPIRITO NG SAKIT NA
TUMATAHAK AT KUMAKAPIT SA KATAWANG LUPA
NG MGA TAO, NA MADARAMA ANG SAKIT AT
PAGHIHIRAP NA WALANG KATUMBAS NA
TUMATAGOS HANGGANG SA KALULUWA! AT ANG
KAMATAYAN AY INYONG HAHANAPIN SUBALIT
ANG SPIRITO NG KAMATAYAN AY AKING ITATAGO
SA MGA TAO AT HINDI NINYO KAAGAD
MASUSUMPUNGAN, NA IDINULOT AT BUNGA NG
INYONG MGA GINAWANG KASALANAN NA HINDI
NINYO PINAGSISIHAN, AT HIGIT SA LAHAT ANG
GINAWA NINYONG PAGSUWAY AT PAGLABAG
SA AKING TATLONG BANAL NA KAUTUSAN!!!
MAKIKILALA NG ISA’T-ISA AT LALANTAD ANG
TUNAY NA UGALI AT KALOOBAN NG BAWAT
MGA TAO AT SPIRITO; MABUBUNYAG ANG
LAHAT NG LIHIM AT MAKIKITA ANG PAWANG
KATOTOHANAN; MASASAKSIHAN NG LAHAT AT
NG BUONG MUNDO NA MANGYAYARI ANG
MGA BAGAY NA HINDI KAPANI-PANIWALA SA
PANINGIN NG MGA TAO, NA MAGAGANAP
DITO SA LUPA AT SA BUONG MUNDO….
ITO ANG SALITA NG IISANG BANAL NA ESPIRITO
NA ATING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+.
NA LUMUKLOK AT KUMAKATAWAN SA AKIN….
PARA SA MGA TAO AT SA BUONG MUNDO, KAYONG
LAHAT AY AKING TINATAWAGAN SA NGALAN NG
TAMANG PAGSUNOD SA BANAL NA KAUTUSAN
NG ATING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. ITO ANG
SUSI NG KALIGTASAN AT BANAL NA KALANGITAN
NA IPINAGKALOOB NG ATING IISANG DEUS AMA
ELOHIM .+. NA WALANG HINIHINGING KAPALIT,
O SALAPING KABAYARAN KAHIT NA KANINO PA
MAN…. ESPIRITUAL ANG KASULATAN AT BANAL
NA SALITA NG ATING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+.
ANG IISANG MALINIS AT BANAL NA PANALANGIN
ABBA GINOONG MARIAE .+. AY ESPIRITUAL
NA PAGKAIN AT INUMIN NG INYONG BAWAT
KATAWANG LUPA AT MGA KALULUWA!!!
ABBA GINOONG MARIAE .+. ANG TABAK NA
SANDATA, BALUTI, AT KALIGTASAN NA AKING
ITINURO AT IPINAGKALOOB SA MGA TAO PARA
SA BUONG MUNDO…. ABBA GINOONG MARIAE .+.
AY KAPAYAPAAN SA AKING BANAL NA KAHARIAN
AT BUHAY NA WALANG KATAPUSAN ANG TUWA
AT KAGALAKAN NA AKING IPINAGKALOOB SA
MGA KALULUWA AT MGA ESPIRITO, NA AKING
MGA ANGHEL AT ANAK NA MINAMAHAL SA
KALANGITAN NA WALANG HANGGANAN
ANG BANAL NA KALUWALHATIAN….
ABBA GINOONG MARIAE .+. AY AKING IISANG
BANAL NA ESPIRITO AT KALOOBAN NA WALANG
KARUNGIS-DUNGIS, NA PINAGMULAN NG AKING
IBUHOS AT DUMALOY SA BUONG MUNDO
ANG AKING MGA BIYAYA AT AWA NA BUMUKAL
SA AKING BANAL NA PAG-IBIG NA WALANG
HANGGANAN…. ABBA GINOONG MARIAE .+.
AY AKING SALITA AT BANAL NA ESPIRITO,
NA KAUTUSAN KO NG AKING ITURO AT
IPAGKALOOB SA MGA TAO PARA SA KALIGTASAN
NG MGA KALULUWA SA BUONG MUNDO!!!
NA DAPAT NINYONG PAGSALUSALUHAN SA
ARAW-ARAW ANG IISANG MALINIS AT BANAL
NA PANALANGIN ABBA GINOONG MARIAE .+.
SA PAMAMAGITAN NG TAMANG PAGTAWAG AT
TUNAY NA PAGTANGGAP SA IISANG PANGALAN
NA AKING ITINURO, NA AKO’Y TAWAGIN SA BANAL
NA PANGALAN NG AKING IISANG DEUS AMA
ELOHIM .+. NA LUMUKLOK SA AKING KATAWANG
LUPA AT BANAL NA ESPIRITO NA NAG-UTOS AT
NAGSASALITA SA AKIN; AT ITO ANG SUSI SA
AKING BANAL NA KAHARIAN, ANG BUHAY SA
LANGIT NA WALANG HANGGANAN AT WALANG
KATAPUSAN ANG BANAL NA KALUWALHATIAN,
NA AKING IPINAGKALOOB SA MGA KALULUWA
AT KALIGTASAN NA AKING ITINURO SA
MGA TAO PARA SA BUONG MUNDO!!!
O AKING IISANG AMA O DEUS ELOHIM .+.
NA AMA NAMING IISANG AMANG DEUS
ELOHIM ABBA GINOONG MARIAE .+.
PUNONG PUNO KA NG GRASYA
ANG PANGINOONG DEUS ANG
SUMASAIYO, BUKOD KANG PINAGPALA
SA BABAENG LAHAT AT PINAGPALA KA
NAMAN NG IYONG ANAK NA SI JESUS,
O SANTA MARIAE INA NG DEUS
IPANALANGIN MO PO ANG MGA
KALULUWA, ESPIRITO, KATAWAN, AT BUHAY
LALUNG LALO NA PO YAONG TUNAY AT GANAP
ANG PANGANGAILANGAN NG IYONG TULONG,
DAMAY, AT AWA, KAAWAAN MO PO SILA
AT ILIGTAS, O AMA NAMING
IISANG AMANG DEUS….
SA PANGALAN NG DEUS AMA DEUS ANAK
AT DEUS ESPIRITO SANTO AM..

https://youtu.be/yWnouNjPqqk-ITALIANO
https://youtu.be/UNM8_k1QM1Q-ENGLISH
https://youtu.be/suprkcUwHxc-SPANISH
https://youtu.be/Lrq_KsVOSZw-TAGALOG
Thank you AKLAN cakes for the delicious and the most tastiest birthday cake. 🎂
Super duper Cake #Aklancakes ,both the look and the taste ,.....🎉🎉🎉👏👏👏🤘good job ...🙏 and thanks .....!!!
Thank you so much for doing Lianna's cake so well and tasted soo good..Recommend to anyone

CAKE SHOP

Operating as usual

Photos from AKLAN's post 13/04/2022

Photos from AKLAN's post

11/04/2022
11/04/2022
11/04/2022
10/04/2022
09/04/2022
09/04/2022
07/04/2022
07/04/2022
07/04/2022
07/04/2022
07/04/2022
07/04/2022
Photos from AKLAN's post 07/04/2022

Photos from AKLAN's post

Photos from AKLAN's post 02/04/2022

#homesweethome#freshbegining#freshhopes#peaceofmind#comeenjoysweetnessofaklan#placeyourdreamcake#

29/03/2022
29/03/2022
29/03/2022
Photos from AKLAN's post 28/03/2022

Photos from AKLAN's post

25/03/2022
25/03/2022
25/03/2022
24/03/2022
24/03/2022
24/03/2022
23/03/2022
23/03/2022
23/03/2022
21/03/2022
21/03/2022
21/03/2022
21/03/2022
17/03/2022
Photos from AKLAN's post 17/03/2022

Photos from AKLAN's post

17/03/2022

Videos (show all)

Telephone

Address


No 57/6 Malwatta Rd Matale
Matale Town
21000
Other Matale Town shops (show all)
Ora Travels Ora Travels
Matale Town, 21000

Art & Craft

Abhi Handloom Abhi Handloom
Rattota
Matale Town, �

Handloom saree wholesale or Retail

kh_crafts_n_decos kh_crafts_n_decos
Matale Town

Gifts done as you wish � Party dreams also as you wish�

Mallika City Point & Book Shop Mallika City Point & Book Shop
167, Main Street,
Matale Town, 21300

Dealers in All kind of fancy goods Plastic items, stationery & etc

Ceylon Essence Mart - Matale Ceylon Essence Mart - Matale
6B Harrison Jones Road,
Matale Town, 21000

cake tools/cake ingredients and party products

Angels food corner Angels food corner
Sappu Waththa, Palapathwala
Matale Town, 21000

BestBuddy.lk BestBuddy.lk
Matale, Sri Lanka
Matale Town, 21300

-Welcome to the BestBuddy.lk - We always strive to deliver the best online shopping experience is in one place & on time with everything you need...

සුරංගනා බතික් සහ හෑන්ඩ්ලූම් සුරංගනා බතික් සහ හෑන්ඩ්ලූම්
නො 08, රෙඩ්බානගම,මතලේ
Matale Town, 2300

All kind of Bathik readymade dress and Handloom.

Shanee's Cake Shop Shanee's Cake Shop
83, King's Street, Super Market Complex, Matale.
Matale Town, 21000

Pure & Fresh Delicious Cake for all occasions.

Amee's Galore Amee's Galore
Matale Town, 21000

Products from Ayomi. If you are looking for professional dream, Art & Felt Craft you are into right page. We love to create unique, felt-crafts with glowing felt and magical creatures. Every piece is high quality and handmade crafted..

Jayanethu plant nursery Jayanethu plant nursery
Matale Town

•ඇන්තූරියම් •විසිතුරු මල් පැල

A-Z Sporting Goods A-Z Sporting Goods
Matale Town, 21000

We specialize in Football equipment & items