Religion of Anthurium

Religion of Anthurium

Comments

කීයද
මේ වර්ගය මොකක්ද? කීයකට දෙන්න පුලුවන්ද?කොහොමද මිල ගනන්.

Florist Service and breeding Anthurium with tissue culture

Photos from Religion of Anthurium's post 19/12/2022

පින්ක් බර්ඩ් පැල ටොප් කට් කටද ඔන 650
0786686621
කුරුවිට අවට ගෙනත් දෙනු ලැබේ
කුරියර් අහසුකම් සහිතයි

06/12/2022

බිලැක් පැල අවශ්‍යය කෙනෙක් ඉන්නවනම් කියන්න
0786686621

06/12/2022

🙃🙃🙃🙃🙃🙃

06/12/2022

Gmmmmmmmm

Photos from Religion of Anthurium's post 30/10/2022
30/10/2022
Photos from Religion of Anthurium's post 19/10/2022

පින්ක් බර්ඩ් පදුරු
කර්ඩිනල් පැල අගල් 4 - 5
අවශ්‍යය කෙනෙක් ඉන්නවනම් කියන්න
0786686621

Photos from Religion of Anthurium's post 20/02/2022

🌷🌷🌷බ්ලැක් කර්ඩිනල් ටිසු පැල 🌷🌷🌷
🌷අවශ්‍ය අය කියන්න.
🌷අගල් 4-5
🌷බැංකු තැන්ප්තු පමනයි.
🌷0786686621 🌷🌷🌷රත්නපුර ,බලංගොඩ ,අවිස්සාවේල්ල අවට ගෙනවිත් දෙනු ලැබේ.🙏
🌷🌷🌷කුරියර් පහසුකම් සහිතයි.🌷

29/01/2022

🙏🙏🌷විකිණීම අවසන් ස්තුතියි 🌷🌷
🌷🌷🌷බ්ලැක් කර්ඩිනල් ටිසු පැල 🌷🌷🌷
🌷🌷🌷🌷650යි🌷🌷🌷🌷
🌷අවශ්‍ය අය කියන්න.
🌷බැංකු තැන්ප්තු පමනයි.
🌷0786686621 🌷🌷🌷රත්නපුර ,බලංගොඩ ,අවිස්සාවේල්ල අවට ගෙනවිත් දෙනු ලැබේ.🙏
🌷🌷🌷කුරියර් පහසුකම් සහිතයි.🌷

Photos from Religion of Anthurium's post 26/01/2022

🌷මිලියන් ෆ්ලාවර් මල් අසන්න පැල 3
🌷එකක කට් මුල් සහිතයි

🌷අවශ්‍ය අය කියන්න.
🌷බැංකු තැන්ප්තු පමනයි.
🌷0786686621 🌷🌷🌷රත්නපුර ,බලංගොඩ ,අවිස්සාවේල්ල අවට ගෙනවිත් දෙනු ලැබේ.🙏
🌷🌷🌷කුරියර් පහසුකම් සහිතයි.🌷🌷🌷

Photos from Religion of Anthurium's post 24/01/2022

බ්ලැක් නයිට් පැල 1
මිලියන් ෆ්ලාවර් පැල 1
රෙන්බො පැල 1
මර්ටිස් පැල 1
ලිලිපුට් පැල 1
බ්ලැක් සිඩ් පැල 1
රෙඩ් චම්පියන් පැල 1
🙏ඔනි කෙනෙක් ඉන්නවනම් කියන්න 🙏🌷
අවශ්‍ය අය කියන්න.
බැංකු තැන්ප්තු පමනයි.
0786686621 රත්නපුර ,බලංගොඩ ,අවිස්සාවේල්ල අවට ගෙනවිත් දෙනු ලැබේ.🙏
කුරියර් පහසුකම් සහිතයි.
🌷🌷🌷🌷R4500ක් පමනයි 🌷🌷🌷

Photos from Religion of Anthurium's post 23/01/2022

Liviym 13000
ඔනි කෙනෙක් ඉන්නවනම් කියන්න
0786686621

Photos from Religion of Anthurium's post 22/01/2022

🌷🌷කර්ඩිනල් ටිසු පැල බුශ් 🌷🌷
🌷🌷අවශ්‍යය කෙනෙක් ඉන්නවනම් කියන්න 🌷
🙏ඔනි කෙනෙක් ඉන්නවනම් කියන්න 🙏🌷
අවශ්‍ය අය කියන්න.
බැංකු තැන්ප්තු පමනයි.
0786686621 රත්නපුර ,බලංගොඩ ,අවිස්සාවේල්ල අවට ගෙනවිත් දෙනු ලැබේ.🙏
කුරියර් පහසුකම් සහිතයි.

Photos from Religion of Anthurium's post 21/01/2022

❤ලිවියම් බුශ් 🌷🌷
❤ෆැන්ටසි ලව් බුශ් 🌷🌷🌷
❤සෙම්ට්‍රි බුශ්🌷🌷🌷
🌷🌷🌷අවශ්‍යය අය කියන්න.🌷🌷🌷
🌷🌷🌷Call me 0724655580 - 0786686621🌷🌷🌷
🙏ඔනි කෙනෙක් ඉන්නවනම් කියන්න 🙏🌷
අවශ්‍ය අය කියන්න.
බැංකු තැන්ප්තු පමනයි.
රත්නපුර ,බලංගොඩ ,අවිස්සාවේල්ල අවට ගෙනවිත් දෙනු ලැබේ.🙏
කුරියර් පහසුකම් සහිතයි.

Photos from Religion of Anthurium's post 19/01/2022

Success reed අවශ්‍යය කෙනෙක් කතා කරන්න .
0786686621
කුරියර් අහසුකම් සහිතයි .

Photos from Religion of Anthurium's post 13/01/2022

විකිණීම අවසන්
ලිවියම් පැල 2 ම එක් අයෙකුට
0786686621
Coll me

Photos from Religion of Anthurium's post 10/01/2022

🌷අද ගිය පැල ටික
🌷වර්ග 20
🌷පැල 30
🌷අප හා ඔබත් එක්වන්න හොරබොරැ නැතිව හොද පැල ලබාගන්න.
🌷🌷🌷🌷0786686621🌷🌷🌷
🌷පැල ලබගත් එ මහත්මියට ස්තුතියි 🙏🙏🙏🙏

Photos from Religion of Anthurium's post 07/01/2022

විකිණීම අවසන් ස්තුතියි
🌷🌷🌷ලිවියම් පැල 2 ක් තියෙනවා මල් සමග 🌷🌷🌷
🙏ඔනි කෙනෙක් ඉන්නවනම් කියන්න 🙏🌷
අවශ්‍ය අය කියන්න.
බැංකු තැන්ප්තු පමනයි.
0786686621 රත්නපුර ,බලංගොඩ ,අවිස්සාවේල්ල අවට ගෙනවිත් දෙනු ලැබේ.🙏
කුරියර් පහසුකම් සහිතයි.

Photos from Religion of Anthurium's post 06/01/2022

විකිණීම අවසන්
තව එක පැලයයි තෙයෙන්නේ ඉක්මනින්ම සල්ලි දාන කෙනෙකුට දෙන්න පුලුවන්
🌷🌷🌷ලිවියම් පැල 2 ක් තියෙනවා 🌷🌷🌷
🙏ඔනි කෙනෙක් ඉන්නවනම් කියන්න 🙏🌷
අවශ්‍ය අය කියන්න.
බැංකු තැන්ප්තු පමනයි.
0786686621 රත්නපුර ,බලංගොඩ ,අවිස්සාවේල්ල අවට ගෙනවිත් දෙනු ලැබේ.🙏
කුරියර් පහසුකම් සහිතයි.

Photos from Religion of Anthurium's post 05/01/2022

විකිණීම අවසන් ස්තුතියි
🌷🌷🌷ලිවියම් පැල 2 ක් තියෙනවා 🌷🌷🌷
🙏ඔනි කෙනෙක් ඉන්නවනම් කියන්න 🙏🌷
අවශ්‍ය අය කියන්න.
බැංකු තැන්ප්තු පමනයි.
0786686621 රත්නපුර ,බලංගොඩ ,අවිස්සාවේල්ල අවට ගෙනවිත් දෙනු ලැබේ.🙏
කුරියර් පහසුකම් සහිතයි.

Photos from Religion of Anthurium's post 05/01/2022

විකිණීම අවසන් ස්තුතියි
🌷🌷🌷🌷ලිවියම් පැල 2 තියෙනවා
🌷ඉක්මනින්ම සල්ලි දාන කෙනෙකුට දෙන්න
🌷එකක් 6000යි
🌷අගල් 5ට වඩා වුසයි.🙏
🌷අවශ්‍ය අය කියන්න.
බැංකු තැන්ප්තු පමනයි.
0786686621 රත්නපුර ,බලංගොඩ ,අවිස්සාවේල්ල අවට ගෙනවිත් දෙනු ලැබේ.🙏
කුරියර් පහසුකම් සහිතයි.

Photos from Religion of Anthurium's post 02/01/2022

විකිණීම අවසන් ස්තුතියි !
🙏❤🌷අලුත් අවුරුදු වාසී පැකේජයක් 🙏❤
🌷බ්ලැක් කර්ඩිනල් පැල 1
🌷රෙන්බො ට්ශු පැල 1
🌷මිලියන් ෆ්ලාවර් පැල 1
🌷ජොලි මල් සහිත පැල 1
🌷ලිප්ස්ට්ක් පැල 1
🌷ලිලිපුට් පැල 1
🌷සක්සඩ් රේඩ් පැල 1
🌷පින්ක් බර්ඩ් පැල 1
🌷රෙඩ් චම්පියන් පැල 1
🌷ගුඩ් ලයුක් පැල 1අවශ්‍ය අය කියන්න. බැංකු තැන්ප්තු පමනයි.
0786686621 රත්නපුර ,බලංගොඩ ,අවිස්සාවේල්ල අවට ගෙනවිත් දෙනු ලැබේ.🙏
කුරියර් පහසුකම් සහිතයි.

Photos from Religion of Anthurium's post 20/12/2021

🌷බ්ලැක් ලව් පැල1
🌷රෙන්බො පැල 1
🌷මිලියන් පැල 1
🌷ශිරානො පැල 1
🌷පින්ක් බර්ඩ් පැල 1
අවශ්‍ය අය කියන්න. බැංකු තැන්ප්තු පමනයි.
0786686621 රත්නපුර ,බලංගොඩ ,අවිස්සාවේල්ල අවට ගෙනවිත් දෙනු ලැබේ.🙏
කුරියර් පහසුකම් සහිතයි.
🙏🙏🌷🌷විකිණීම අවසන් පැල ගත්තු සුජිවා මහමියට තෙරුවන් සරණයි 🙏🙏🌷🌷.

Want your business to be the top-listed Shop in Kuruwita?
Click here to claim your Sponsored Listing.

Category

Website

Address


20/B, 2, Dewipahala
Kuruwita

Other Kuruwita shops (show all)
දේශීය ඔසු හා කෘෂිකර්මාන්තය දේශීය ඔසු හා කෘෂිකර්මාන්තය
Kuruwita

ශ්‍රී ලංකාවේ කෘෂිකර්මාන්තය.

SLPDC Online Store SLPDC Online Store
Kuruwita

The Best Online Market

A.C.P Bag & Shoe A.C.P Bag & Shoe
Kuruwita, ACP

මාතලාව මාතලාව
Ratnapura, Kuruwita
Kuruwita, 70500

Dobby Dobby
Kuruwita

Dobby produce dresses for local companies, schools, clubs and religious organizations. These produc

BetterSpot BetterSpot
Isuru Place
Kuruwita, 70500

Hand made Explosion boxes, Valentine's Cards, Birth Day Cards, Anniversary Cards and any other cards

Kiako Styles Kiako Styles
No. 1/11, Old Railway Station Road
Kuruwita, 70500

Art for You Art for You
Collinwood, Pussella
Kuruwita

Let your loved ones shape with a lovely painting.������

Winwin.net අපි Winwin.net අපි
Erathna Rode
Kuruwita

දිව්නුවෙන්න උනක් තියෙන අයට

Newget store Newget store
Ratnapura
Kuruwita, 70500

We will provide you with good products.We will confirm your trust.

Mobifix Mobile Mobifix Mobile
Avissawella-Ratnapura Road, Kuruvita
Kuruwita

We do mobile phone repairing , phone unlocking and also accessories

MANEE dress point MANEE dress point
Rathnapura, Kuruwita
Kuruwita, 70500

Dress point