පියස - Piyasa

ඔබේ පියස හැඩ කරගන්න එකතු වෙන්න අපිත් සමග..
විශ්වාසනියත්වය, කල් පැවැත්ම හා අනර්ඝ නිමාව...

Operating as usual

Photos from පියස - Piyasa's post 21/04/2022

Photos from පියස - Piyasa's post

Photos from පියස - Piyasa's post 21/04/2022

ප්‍රමිතියෙන් උසස්, අඩුම මිලකට හොදම සිවිලිම වගකීමක් සහිතව නිම කරවා ගැනීමට දැන්ම අමතන්න..
☎📱 0714600110/076 388 50 88

*බෙදාහැරීම, සවි කිරීම, අලෙවිය හා සේවාව සමගින්....
- panel සිවිලිම
- 2×2 PVC සිවිලිම
- Electro අඩු වියදම් සිවිලිම
- අමානෝ වැහි පිහිලි
- flooring
- ජනෙල් ආවරණ (canopy )
ඇතුළු සියලු සේවා එකම ස්ථානයකින් වගකීමක් සහිතව ,

Piyasa Constructions & Suppliers (Pvt )Ltd.
ප්‍රධාන කාර්යාලය - තල්විල හන්දිය, මාරවිල.
ප්‍රදර්ශනාගාර - කුරුණෑගල

🧱 2×2 සිවිලිම (එල්ලෙන සිවිලිම)
මෙම සිවිලිම සවි කිරීමේදී භාවිතා කරන කම්බි වර්ගය අනුව මෙම සිවිලිමේ ආයු ආයුකාලය රඳා පවතියි. එමනිසා අප ආයතනය විසින් විශේෂයෙන් යොදා ගන්නා "කෝටට් බයින්ඩින් "නම් කම්බි විශේෂ යොදා 2×2 සිවිලිම රඳවන නිසා වැඩි ආයු කාලයක් සිවිලිමට ලබා දෙයි.

🧱පැනල් සිවිලිම

දැන් දැන් ඉල්ලුමක් සහිත කාලයේ තාලයට සුදුසු මෙම සිවිලිමෙහි ෂීට් රැඳවීමට යොදාගන්නේ galvanized G.I. Box Bar සැකිල්ලක් ආධාරයෙනි.අප මෙම සැකිල්ල සඳහා බොක්ස් බාර් යොදා ගන්නේ අඟල් 20, 22 යන පරතරයෙනි. ඒ තුළින් ඉතා හොඳ ශක්තියක් සිවිලිමට ලැබෙන අතර ෂීට් ඇද ගැසීම, කඩා වැටීම වලක්වා ගත හැක. හදිසි අවශ්‍යතාවයකදී මෙම සිවිලිමේ සැකිල්ල මත ඇවිද යාමේ හැකියාවද පවතියි. මෙම සිවිලිම මනා දැනුමක් ඇති ක්ෂේත්‍රයේ වසර දහයකට අධික පළපුරුද්දක් ඇති කාර්මිකයින් ලවා නිම කරවා දෙනු ලබයි.

🧱 අමානෝ වැහි පිහිලි

දකුණු කොරියාවෙන් ආනයනික 0.47 ක ඝනකමකින් යුත් සියලු වැහි පිහිලි සහ උපාංග දස වසරක වගකීමක් සහිතව සවි කරවාගන්න.
☎️ වැඩි විස්තර සඳහා දැන්ම අමතන්න.
0714600110/ 0775582891

Photos from පියස - Piyasa's post 04/02/2022

ප්‍රමිතියෙන් උසස්, අඩුම මිලකට හොදම සිවිලිම වගකීමක් සහිතව නිම කරවා ගැනීමට දැන්ම අමතන්න..
☎📱 0714600110/076 388 50 88

*බෙදාහැරීම, සවි කිරීම, අලෙවිය හා සේවාව සමගින්....
- panel සිවිලිම
- 2×2 PVC සිවිලිම
- Electro අඩු වියදම් සිවිලිම
- අමානෝ වැහි පිහිලි
- flooring
- ජනෙල් ආවරණ (canopy )
ඇතුළු සියලු සේවා එකම ස්ථානයකින් වගකීමක් සහිතව ,

Piyasa Constructions & Suppliers (Pvt )Ltd.
ප්‍රධාන කාර්යාලය - තල්විල හන්දිය, මාරවිල.
ප්‍රදර්ශනාගාර - කුරුණෑගල

🧱 2×2 සිවිලිම (එල්ලෙන සිවිලිම)
මෙම සිවිලිම සවි කිරීමේදී භාවිතා කරන කම්බි වර්ගය අනුව මෙම සිවිලිමේ ආයු ආයුකාලය රඳා පවතියි. එමනිසා අප ආයතනය විසින් විශේෂයෙන් යොදා ගන්නා "කෝටට් බයින්ඩින් "නම් කම්බි විශේෂ යොදා 2×2 සිවිලිම රඳවන නිසා වැඩි ආයු කාලයක් සිවිලිමට ලබා දෙයි.

🧱පැනල් සිවිලිම

දැන් දැන් ඉල්ලුමක් සහිත කාලයේ තාලයට සුදුසු මෙම සිවිලිමෙහි ෂීට් රැඳවීමට යොදාගන්නේ galvanized G.I. Box Bar සැකිල්ලක් ආධාරයෙනි.අප මෙම සැකිල්ල සඳහා බොක්ස් බාර් යොදා ගන්නේ අඟල් 20, 22 යන පරතරයෙනි. ඒ තුළින් ඉතා හොඳ ශක්තියක් සිවිලිමට ලැබෙන අතර ෂීට් ඇද ගැසීම, කඩා වැටීම වලක්වා ගත හැක. හදිසි අවශ්‍යතාවයකදී මෙම සිවිලිමේ සැකිල්ල මත ඇවිද යාමේ හැකියාවද පවතියි. මෙම සිවිලිම මනා දැනුමක් ඇති ක්ෂේත්‍රයේ වසර දහයකට අධික පළපුරුද්දක් ඇති කාර්මිකයින් ලවා නිම කරවා දෙනු ලබයි.

🧱 අමානෝ වැහි පිහිලි

දකුණු කොරියාවෙන් ආනයනික 0.47 ක ඝනකමකින් යුත් සියලු වැහි පිහිලි සහ උපාංග දස වසරක වගකීමක් සහිතව සවි කරවාගන්න.
☎️ වැඩි විස්තර සඳහා දැන්ම අමතන්න.
0714600110/ 0775582891

22/01/2022

Piyasa Ceiling Panals/Rasika Niraj

Photos from පියස - Piyasa's post 15/01/2022

ප්‍රමිතියෙන් උසස්, අඩුම මිලකට හොදම සිවිලිම වගකීමක් සහිතව නිම කරවා ගැනීමට දැන්ම අමතන්න..
☎📱 0714600110/076 388 50 88

*බෙදාහැරීම, සවි කිරීම, අලෙවිය හා සේවාව සමගින්....
- panel සිවිලිම
- 2×2 PVC සිවිලිම
- Electro අඩු වියදම් සිවිලිම
- අමානෝ වැහි පිහිලි
- flooring
- ජනෙල් ආවරණ (canopy )
ඇතුළු සියලු සේවා එකම ස්ථානයකින් වගකීමක් සහිතව ,

Piyasa Constructions & Suppliers (Pvt )Ltd.
ප්‍රධාන කාර්යාලය - තල්විල හන්දිය, මාරවිල.
ප්‍රදර්ශනාගාර - කුරුණෑගල

🧱 2×2 සිවිලිම (එල්ලෙන සිවිලිම)
මෙම සිවිලිම සවි කිරීමේදී භාවිතා කරන කම්බි වර්ගය අනුව මෙම සිවිලිමේ ආයු ආයුකාලය රඳා පවතියි. එමනිසා අප ආයතනය විසින් විශේෂයෙන් යොදා ගන්නා "කෝටට් බයින්ඩින් "නම් කම්බි විශේෂ යොදා 2×2 සිවිලිම රඳවන නිසා වැඩි ආයු කාලයක් සිවිලිමට ලබා දෙයි.

🧱පැනල් සිවිලිම

දැන් දැන් ඉල්ලුමක් සහිත කාලයේ තාලයට සුදුසු මෙම සිවිලිමෙහි ෂීට් රැඳවීමට යොදාගන්නේ galvanized G.I. Box Bar සැකිල්ලක් ආධාරයෙනි.අප මෙම සැකිල්ල සඳහා බොක්ස් බාර් යොදා ගන්නේ අඟල් 20, 22 යන පරතරයෙනි. ඒ තුළින් ඉතා හොඳ ශක්තියක් සිවිලිමට ලැබෙන අතර ෂීට් ඇද ගැසීම, කඩා වැටීම වලක්වා ගත හැක. හදිසි අවශ්‍යතාවයකදී මෙම සිවිලිමේ සැකිල්ල මත ඇවිද යාමේ හැකියාවද පවතියි. මෙම සිවිලිම මනා දැනුමක් ඇති ක්ෂේත්‍රයේ වසර දහයකට අධික පළපුරුද්දක් ඇති කාර්මිකයින් ලවා නිම කරවා දෙනු ලබයි.

🧱 අමානෝ වැහි පිහිලි

දකුණු කොරියාවෙන් ආනයනික 0.47 ක ඝනකමකින් යුත් සියලු වැහි පිහිලි සහ උපාංග දස වසරක වගකීමක් සහිතව සවි කරවාගන්න.
☎️ වැඩි විස්තර සඳහා දැන්ම අමතන්න.
0714600110/ 0775582891

14/01/2022

Piyasa Ceiling Panals

Photos from පියස - Piyasa's post 07/01/2022

Photos from පියස - Piyasa's post

Photos from පියස - Piyasa's post 07/01/2022

ප්‍රමිතියෙන් උසස්, අඩුම මිලකට හොදම සිවිලිම වගකීමක් සහිතව නිම කරවා ගැනීමට දැන්ම අමතන්න..
☎📱 0714600110/ 0775582891

*බෙදාහැරීම, සවි කිරීම, අලෙවිය හා සේවාව සමගින්....
- panel සිවිලිම
- 2×2 PVC සිවිලිම
- Electro අඩු වියදම් සිවිලිම
- අමානෝ වැහි පිහිලි
- flooring
- ජනෙල් ආවරණ (canopy )
ඇතුළු සියලු සේවා එකම ස්ථානයකින් වගකීමක් සහිතව ,

Piyasa Constructions & Suppliers (Pvt )Ltd.
ප්‍රධාන කාර්යාලය - තල්විල හන්දිය, මාරවිල.
ප්‍රදර්ශනාගාර - කුරුණෑගල

🧱 2×2 සිවිලිම (එල්ලෙන සිවිලිම)
මෙම සිවිලිම සවි කිරීමේදී භාවිතා කරන කම්බි වර්ගය අනුව මෙම සිවිලිමේ ආයු ආයුකාලය රඳා පවතියි. එමනිසා අප ආයතනය විසින් විශේෂයෙන් යොදා ගන්නා "කෝටට් බයින්ඩින් "නම් කම්බි විශේෂ යොදා 2×2 සිවිලිම රඳවන නිසා වැඩි ආයු කාලයක් සිවිලිමට ලබා දෙයි.

🧱පැනල් සිවිලිම

දැන් දැන් ඉල්ලුමක් සහිත කාලයේ තාලයට සුදුසු මෙම සිවිලිමෙහි ෂීට් රැඳවීමට යොදාගන්නේ galvanized G.I. Box Bar සැකිල්ලක් ආධාරයෙනි.අප මෙම සැකිල්ල සඳහා බොක්ස් බාර් යොදා ගන්නේ අඟල් 20, 22 යන පරතරයෙනි. ඒ තුළින් ඉතා හොඳ ශක්තියක් සිවිලිමට ලැබෙන අතර ෂීට් ඇද ගැසීම, කඩා වැටීම වලක්වා ගත හැක. හදිසි අවශ්‍යතාවයකදී මෙම සිවිලිමේ සැකිල්ල මත ඇවිද යාමේ හැකියාවද පවතියි. මෙම සිවිලිම මනා දැනුමක් ඇති ක්ෂේත්‍රයේ වසර දහයකට අධික පළපුරුද්දක් ඇති කාර්මිකයින් ලවා නිම කරවා දෙනු ලබයි.

🧱 අමානෝ වැහි පිහිලි

දකුණු කොරියාවෙන් ආනයනික 0.47 ක ඝනකමකින් යුත් සියලු වැහි පිහිලි සහ උපාංග දස වසරක වගකීමක් සහිතව සවි කරවාගන්න.
☎️ වැඩි විස්තර සඳහා දැන්ම අමතන්න.
0714600110/ 0775582891

පියස - Piyasa is now on WhatsApp. 03/12/2021

පියස - Piyasa is now on WhatsApp.

පියස - Piyasa is now on WhatsApp.

පියස - Piyasa is now on WhatsApp. 03/12/2021

පියස - Piyasa is now on WhatsApp.

පියස - Piyasa is now on WhatsApp.

27/11/2021

වැහිපිහිලි සවිකිරීම සදහා උප කොන්ත්‍රාත්කරුවන් අවශ්‍යයි..

නාරම්මල/ගිරිඋල්ල අවට
0714600110

Photos from පියස - Piyasa's post 25/10/2021

Photos from පියස - Piyasa's post

Photos from පියස - Piyasa's post 22/10/2021

ප්‍රමිතියෙන් උසස්, අඩුම මිලකට හොදම සිවිලිම වගකීමක් සහිතව නිම කරවා ගැනීමට දැන්ම අමතන්න..
☎📱 0714600110/ 0775582891

*බෙදාහැරීම, සවි කිරීම, අලෙවිය හා සේවාව සමගින්....
- panel සිවිලිම
- 2×2 PVC සිවිලිම
- Electro අඩු වියදම් සිවිලිම
- අමානෝ වැහි පිහිලි
- flooring
- ජනෙල් ආවරණ (canopy )
ඇතුළු සියලු සේවා එකම ස්ථානයකින් වගකීමක් සහිතව ,

Piyasa Constructions & Suppliers (Pvt )Ltd.
ප්‍රධාන කාර්යාලය - තල්විල හන්දිය, මාරවිල.
ප්‍රදර්ශනාගාර - කුරුණෑගල

🧱 2×2 සිවිලිම (එල්ලෙන සිවිලිම)
මෙම සිවිලිම සවි කිරීමේදී භාවිතා කරන කම්බි වර්ගය අනුව මෙම සිවිලිමේ ආයු ආයුකාලය රඳා පවතියි. එමනිසා අප ආයතනය විසින් විශේෂයෙන් යොදා ගන්නා "කෝටට් බයින්ඩින් "නම් කම්බි විශේෂ යොදා 2×2 සිවිලිම රඳවන නිසා වැඩි ආයු කාලයක් සිවිලිමට ලබා දෙයි.

🧱පැනල් සිවිලිම

දැන් දැන් ඉල්ලුමක් සහිත කාලයේ තාලයට සුදුසු මෙම සිවිලිමෙහි ෂීට් රැඳවීමට යොදාගන්නේ galvanized G.I. Box Bar සැකිල්ලක් ආධාරයෙනි.අප මෙම සැකිල්ල සඳහා බොක්ස් බාර් යොදා ගන්නේ අඟල් 20, 22 යන පරතරයෙනි. ඒ තුළින් ඉතා හොඳ ශක්තියක් සිවිලිමට ලැබෙන අතර ෂීට් ඇද ගැසීම, කඩා වැටීම වලක්වා ගත හැක. හදිසි අවශ්‍යතාවයකදී මෙම සිවිලිමේ සැකිල්ල මත ඇවිද යාමේ හැකියාවද පවතියි. මෙම සිවිලිම මනා දැනුමක් ඇති ක්ෂේත්‍රයේ වසර දහයකට අධික පළපුරුද්දක් ඇති කාර්මිකයින් ලවා නිම කරවා දෙනු ලබයි.

🧱 අමානෝ වැහි පිහිලි

දකුණු කොරියාවෙන් ආනයනික 0.47 ක ඝනකමකින් යුත් සියලු වැහි පිහිලි සහ උපාංග දස වසරක වගකීමක් සහිතව සවි කරවාගන්න.
☎️ වැඩි විස්තර සඳහා දැන්ම අමතන්න.
0714600110/ 0775582891

01/08/2021

වැහි පිලි සවිකිරීමට සහ ඇලුමිනියමි වැඩ පිලිබද දැනුම ඇති බාස්වරැන් අප ආයතනයට අවශ්‍යව ඇත.
කුරැණැගල/වෙන්නප්පුව/කුලියපිටිය පලාත් අවට
0714600110

Photos from පියස - Piyasa's post 25/07/2021

වසර10 වගකීමක් සමගින්.දිවයින පුරා සේවාව

0714600110

Photos from පියස - Piyasa's post 09/07/2021

Mr Fredrick van Buuren
Narangahamula state
Kuliyapitiya

30/05/2021

" පියස සිවිලිම" විශ්වාසය හා හදබැඳි නාමය

ඔබගේ නිවසේ හෝ ව්‍යාපාරික ස්ථානයේ වහළය, වැහිපීලී, සිවිලිම, බිත්ති ඇතුළු ගෘහ අලංකරණ කටයුතු අලංකාරමත්ව හා විධිමත්ව සිදුකිරීමට කෙනකු සොයමින් ඔබ වදවෙනවද ? එම කටයුතු සිදුකිරීමට ඔබ‍ට අවශ්‍යද?

ඒ සදහා ඔබ තොරගතයුතු හොඳම තැන, (වසර 10කට අධික පළපුරුදු කාර්මික ශිල්පීන් අතින් නිමවන පියස සිවිලිම ආයතනයයි. ඔබට අවශ්‍යය සියලුම අමුද්‍රව්‍ය ඔබගේ නිවසටම ප්‍රවාහනය කරගැනීමට හා සිවිලිම සවිකිරීමේ සහ බිත්ති සැකසීමේ සේවාව ##
නව පෙනුමක් ලබාදෙන, ශ්‍රී ලංකාවේ දේශගුණික තත්වයන්ට ගැලපෙන ලෙස ගුණාත්මක අමුද්‍යය යොදාගෙන නිෂ්පාදනය කර ඇත. සැහැල්ලු මෙන්ම ඉතා අඩුකාලයකින් ඔබ‍ට සවිකර ගතහැකිය.

වැඩි විස්තර සදහා 0714600110

විශ්වාසනීය සේවය# සධාරණ මිල ගණන් # වසර ගණනාවක අඛණ්ඩ සේවය #

Photos from පියස - Piyasa's post 18/02/2021

" පියස සිවිලිම" විශ්වාසය හා හදබැඳි නාමය

ඔබගේ නිවසේ හෝ ව්‍යාපාරික ස්ථානයේ වහළය, වැහිපීලී, සිවිලිම, බිත්ති ඇතුළු ගෘහ අලංකරණ කටයුතු අලංකාරමත්ව හා විධිමත්ව සිදුකිරීමට කෙනකු සොයමින් ඔබ වදවෙනවද ? අලුත් අවුරුද්දට පෙර එම කටයුතු සිදුකිරීමට ඔබ‍ට අවශ්‍යද?

ඒ සදහා ඔබ තොරගතයුතු හොඳම තැන, (වසර 10කට අධික පළපුරුදු කාර්මික ශිල්පීන් අතින් නිමවන පියස සිවිලිම ආයතනයයි. ඔබට අවශ්‍යය සියලුම අමුද්‍රව්‍ය ඔබගේ නිවසටම ප්‍රවාහනය කරගැනීමට හා සිවිලිම සවිකිරීමේ සහ බිත්ති සැකසීමේ සේවාව අපගේ කාර්යක්ෂම හා පළපුරුදු බාස්වරුන් ලවා විධිමත් ලෙස සිදුකරවා ගැනීමට අදම අපගේ පාරිභෝගික සේවා අංකය අමතන්න
(0714600110හෝ 0763885088)

"2*2 i- - Ceiling Panels"
නව පෙනුමක් ලබාදෙන, ශ්‍රී ලංකාවේ දේශගුණික තත්වයන්ට ගැලපෙන ලෙස ගුණාත්මක අමුද්‍යය යොදාගෙන නිෂ්පාදනය කර ඇත. සැහැල්ලු මෙන්ම ඉතා අඩුකාලයකින් ඔබ‍ට සවිකර ගතහැකිය.

වැඩි විස්තර සදහා 0714600110 or 0763885088

විශ්වාසනීය සේවය# සධාරණ මිල ගණන් # වසර ගණනාවක අඛණ්ඩ සේවය # විවිධ මාදිලියේ උපාංග # පරික්ෂා කිරීම, ඇස්තමේන්තු කිරීම හා නිමකරදීම
I-ROOF#JL-ROOF#P-PLUS#Steel Roofing Structure#Gutters#Amano Cladding#

Photos from පියස - Piyasa's post 13/12/2020

" පියස සිවිලිම" විශ්වාසය හා හදබැඳි නාමය

ඔබගේ නිවසේ හෝ ව්‍යාපාරික ස්ථානයේ වහළය, වැහිපීලී, සිවිලිම, බිත්ති ඇතුළු ගෘහ අලංකරණ කටයුතු අලංකාරමත්ව හා විධිමත්ව සිදුකිරීමට කෙනකු සොයමින් ඔබ වදවෙනවද ? අලුත් අවුරුද්දට පෙර එම කටයුතු සිදුකිරීමට ඔබ‍ට අවශ්‍යද?

ඒ සදහා ඔබ තොරගතයුතු හොඳම තැන,

වැඩි විස්තර සදහා 0714600110

විශ්වාසනීය සේවය# සධාරණ මිල ගණන් # වසර ගණනාවක අඛණ්ඩ සේවය #

01/11/2020
Photos from පියස - Piyasa's post 18/10/2020

" පියස සිවිලිම" විශ්වාසය හා හදබැඳි නාමය

ඔබගේ නිවසේ හෝ ව්‍යාපාරික ස්ථානයේ වහළය, වැහිපීලී, සිවිලිම, බිත්ති ඇතුළු ගෘහ අලංකරණ කටයුතු අලංකාරමත්ව හා විධිමත්ව සිදුකිරීමට කෙනකු සොයමින් ඔබ වදවෙනවද ? අලුත් අවුරුද්දට පෙර එම කටයුතු සිදුකිරීමට ඔබ‍ට අවශ්‍යද?

ඒ සදහා ඔබ තොරගතයුතු හොඳම තැන, (වසර 10කට අධික පළපුරුදු කාර්මික ශිල්පීන් අතින් නිමවන පියස සිවිලිම ආයතනයයි. ඔබට අවශ්‍යය සියලුම අමුද්‍රව්‍ය ඔබගේ නිවසටම ප්‍රවාහනය කරගැනීමට හා සිවිලිම සවිකිරීමේ සහ බිත්ති සැකසීමේ සේවාව ##
නව පෙනුමක් ලබාදෙන, ශ්‍රී ලංකාවේ දේශගුණික තත්වයන්ට ගැලපෙන ලෙස ගුණාත්මක අමුද්‍යය යොදාගෙන නිෂ්පාදනය කර ඇත. සැහැල්ලු මෙන්ම ඉතා අඩුකාලයකින් ඔබ‍ට සවිකර ගතහැකිය.

වැඩි විස්තර සදහා 0714600110

විශ්වාසනීය සේවය# සධාරණ මිල ගණන් # වසර ගණනාවක අඛණ්ඩ සේවය #

28/09/2020
Photos from පියස - Piyasa's post 26/09/2020

" පියස සිවිලිම" විශ්වාසය හා හදබැඳි නාමය

ඔබගේ නිවසේ හෝ ව්‍යාපාරික ස්ථානයේ වහළය, වැහිපීලී, සිවිලිම, බිත්ති ඇතුළු ගෘහ අලංකරණ කටයුතු අලංකාරමත්ව හා විධිමත්ව සිදුකිරීමට කෙනකු සොයමින් ඔබ වදවෙනවද ? අලුත් අවුරුද්දට පෙර එම කටයුතු සිදුකිරීමට ඔබ‍ට අවශ්‍යද?

ඒ සදහා ඔබ තොරගතයුතු හොඳම තැන, (වසර 10කට අධික පළපුරුදු කාර්මික ශිල්පීන් අතින් නිමවන පියස සිවිලිම ආයතනයයි. ඔබට අවශ්‍යය සියලුම අමුද්‍රව්‍ය ඔබගේ නිවසටම ප්‍රවාහනය කරගැනීමට හා සිවිලිම සවිකිරීමේ සහ බිත්ති සැකසීමේ සේවාව ##
නව පෙනුමක් ලබාදෙන, ශ්‍රී ලංකාවේ දේශගුණික තත්වයන්ට ගැලපෙන ලෙස ගුණාත්මක අමුද්‍යය යොදාගෙන නිෂ්පාදනය කර ඇත. සැහැල්ලු මෙන්ම ඉතා අඩුකාලයකින් ඔබ‍ට සවිකර ගතහැකිය.

වැඩි විස්තර සදහා 0714600110

විශ්වාසනීය සේවය# සධාරණ මිල ගණන් # වසර ගණනාවක අඛණ්ඩ සේවය #

Photos from පියස - Piyasa's post 09/09/2020

මාරවිල නව ප්‍රදර්ශනාගාරය විවෘත කරන අවස්තාව...

21/08/2020

අපගේ නවතම පියස සිවිලිම ප්‍රදර්ශනාගාරය මාරවිල ප්‍රදේශයේ ලගදීම....

Photos from පියස - Piyasa's post 02/08/2020

" පියස සිවිලිම" විශ්වාසය හා හදබැඳි නාමය

ඔබගේ නිවසේ හෝ ව්‍යාපාරික ස්ථානයේ වහළය, වැහිපීලී, සිවිලිම, බිත්ති ඇතුළු ගෘහ අලංකරණ කටයුතු අලංකාරමත්ව හා විධිමත්ව සිදුකිරීමට කෙනකු සොයමින් ඔබ වදවෙනවද ?

ඒ සදහා ඔබ තොරගතයුතු හොඳම තැන, (වසර 10කට අධික පළපුරුදු කාර්මික ශිල්පීන් අතින් නිමවන පියස සිවිලිම ආයතනයයි. ඔබට අවශ්‍යය සියලුම අමුද්‍රව්‍ය ඔබගේ නිවසටම ප්‍රවාහනය කරගැනීමට හා සිවිලිම සවිකිරීමේ සහ බිත්ති සැකසීමේ සේවාව අපගේ කාර්යක්ෂම හා පළපුරුදු බාස්වරුන් ලවා විධිමත් ලෙස සිදුකරවා ගැනීමට අදම අපගේ පාරිභෝගික සේවා අංකය අමතන්න

වැඩි විස්තර සදහා 0714600110 or 0763885088

විශ්වාසනීය සේවය# සධාරණ මිල ගණන් # වසර ගණනාවක අඛණ්ඩ සේවය # විවිධ මාදිලියේ උපාංග # පරික්ෂා කිරීම, ඇස්තමේන්තු කිරීම හා නිමකරදීම

05/06/2020
Photos from පියස - Piyasa's post 13/05/2020

" පියස සිවිලිම" විශ්වාසය හා හදබැඳි නාමය

ඔබගේ නිවසේ හෝ ව්‍යාපාරික ස්ථානයේ වහළය, වැහිපීලී, සිවිලිම, බිත්ති ඇතුළු ගෘහ අලංකරණ කටයුතු අලංකාරමත්ව හා විධිමත්ව සිදුකිරීමට කෙනකු සොයමින් ඔබ වදවෙනවද ? අලුත් අවුරුද්දට පෙර එම කටයුතු සිදුකිරීමට ඔබ‍ට අවශ්‍යද?

ඒ සදහා ඔබ තොරගතයුතු හොඳම තැන, (වසර 10කට අධික පළපුරුදු කාර්මික ශිල්පීන් අතින් නිමවන පියස සිවිලිම ආයතනයයි. ඔබට අවශ්‍යය සියලුම අමුද්‍රව්‍ය ඔබගේ නිවසටම ප්‍රවාහනය කරගැනීමට හා සිවිලිම සවිකිරීමේ සහ බිත්ති සැකසීමේ සේවාව අපගේ කාර්යක්ෂම හා පළපුරුදු බාස්වරුන් ලවා විධිමත් ලෙස සිදුකරවා ගැනීමට අදම අපගේ පාරිභෝගික සේවා අංකය අමතන්න
(0714600110හෝ 0763885088)

"2*2 i- - Ceiling Panels"
නව පෙනුමක් ලබාදෙන, ශ්‍රී ලංකාවේ දේශගුණික තත්වයන්ට ගැලපෙන ලෙස ගුණාත්මක අමුද්‍යය යොදාගෙන නිෂ්පාදනය කර ඇත. සැහැල්ලු මෙන්ම ඉතා අඩුකාලයකින් ඔබ‍ට සවිකර ගතහැකිය.

වැඩි විස්තර සදහා 0714600110 or 0763885088

විශ්වාසනීය සේවය# සධාරණ මිල ගණන් # වසර ගණනාවක අඛණ්ඩ සේවය # විවිධ මාදිලියේ උපාංග # පරික්ෂා කිරීම, ඇස්තමේන්තු කිරීම හා නිමකරදීම
I-ROOF#JL-ROOF#P-PLUS#Steel Roofing Structure#Gutters#Amano Cladding#

Photos from පියස - Piyasa's post 16/03/2020

" පියස සිවිලිම" විශ්වාසය හා හදබැඳි නාමය

ඔබගේ නිවසේ හෝ ව්‍යාපාරික ස්ථානයේ වහළය, වැහිපීලී, සිවිලිම, බිත්ති ඇතුළු ගෘහ අලංකරණ කටයුතු අලංකාරමත්ව හා විධිමත්ව සිදුකිරීමට කෙනකු සොයමින් ඔබ වදවෙනවද ? අලුත් අවුරුද්දට පෙර එම කටයුතු සිදුකිරීමට ඔබ‍ට අවශ්‍යද?

ඒ සදහා ඔබ තොරගතයුතු හොඳම තැන, (වසර 10කට අධික පළපුරුදු කාර්මික ශිල්පීන් අතින් නිමවන පියස සිවිලිම ආයතනයයි. ඔබට අවශ්‍යය සියලුම අමුද්‍රව්‍ය ඔබගේ නිවසටම ප්‍රවාහනය කරගැනීමට හා සිවිලිම සවිකිරීමේ සහ බිත්ති සැකසීමේ සේවාව අපගේ කාර්යක්ෂම හා පළපුරුදු බාස්වරුන් ලවා විධිමත් ලෙස සිදුකරවා ගැනීමට අදම අපගේ පාරිභෝගික සේවා අංකය අමතන්න
(0714600110හෝ 0763885088)

"2*2 i- - Ceiling Panels"
නව පෙනුමක් ලබාදෙන, ශ්‍රී ලංකාවේ දේශගුණික තත්වයන්ට ගැලපෙන ලෙස ගුණාත්මක අමුද්‍යය යොදාගෙන නිෂ්පාදනය කර ඇත. සැහැල්ලු මෙන්ම ඉතා අඩුකාලයකින් ඔබ‍ට සවිකර ගතහැකිය.

වැඩි විස්තර සදහා 0714600110 or 0763885088

විශ්වාසනීය සේවය# සධාරණ මිල ගණන් # වසර ගණනාවක අඛණ්ඩ සේවය # විවිධ මාදිලියේ උපාංග # පරික්ෂා කිරීම, ඇස්තමේන්තු කිරීම හා නිමකරදීම
I-ROOF#JL-ROOF#P-PLUS#Steel Roofing Structure#Gutters#Amano Cladding#

Photos from පියස - Piyasa's post 08/03/2020

New site kurunegala

12/02/2020

Save Green & get more Benefits by using "Piyasa" Ceiling
Call us now to choose the best solution for your new Home 0763885088
#2020

Telephone

Address

Kurunegala

Other Construction Companies in Kurunegala (show all)
SARU Builders SARU Builders
No 45, Wimalagama, Wellagala, Wariyapola
Kurunegala, <>

සියලුම ඉදිකිරීම් සැලසුම් සහ සියලුම ඉදිකිරීම් කටයුතු සදහා .. SARU Builders

The cube architectural studio The cube architectural studio
Dambulla Road
Kurunegala

architectural studio that over comes with new idias and designing concepts. you dream we build.

Jayaa Engineering and Construction Jayaa Engineering and Construction
Puttalam Road, Maspotha.
Kurunegala

ශක්තිමත් ඉදිකිරීමකට විශ්වාසනීයතම සේ?

GK Homes Lanka & Property Development GK Homes Lanka & Property Development
GK HOMES LANKA Kandy Road, Ambepussa, Warakapoala
Kurunegala, 71600

Architectural House Plan & Construction Design Your House Simple And Creative / Your best Patner

DEW Constructions DEW Constructions
Kurunegala
Kurunegala

Total Solution For Your Dream Home

සිවිලිමක්  නම් A.c.b construction සිවිලිමක් නම් A.c.b construction
Kurunegala
Kurunegala, 60028

අඩු වියදම් සිවිලිම් & සියලුම යකඩ වැඩ

NTN Constructions'pvt'Ltd NTN Constructions'pvt'Ltd
No.09,Emerald Park,Thorawathura,Kohilegedara
Kurunegala

Reen Draft Reen Draft
Rambukandana
Kurunegala, 60040

house design and drafting

Wahid Constructions Pvt. Ltd. Wahid Constructions Pvt. Ltd.
Kurunegala

We work hard to create success for future generations.

S E Engineering Pvt Ltd S E Engineering Pvt Ltd
580/2A, KEPPITIGALA ROAD, UYANDANA
Kurunegala, 60000

Construction Company in Kurunegala

Trend Aluminum and Glass Trend Aluminum and Glass
Ibbagamuwa
Kurunegala, 60500

Trend Aluminum & Glass Tempered Glass Cladding works All kind of Ceiling Partition Wall Design Showcase All kind of Windows and Doors 3D sketch

AP Construction AP Construction
Kurunegala

We are a subsidiary company of Asela and Pubudu Holdings called AP Contruction. we are skilled in designing, remodeling and renovating Homes.