ලීසිං ගෙවගෙන යාමට. Leasing Gewagena yaamata.

ලීසිං ගෙවගෙන යාමට. Leasing Gewagena yaamata.

You may also like

EOTT HPI
EOTT HPI

ලිසින් ඇති නැති වාහන මිලදී ගැනීම හා විකිණීම දැන්ම අමතන්න 077 840 9410 https://www.youtube.com/channel/UCN7CnH7AZtxSn6oI5ozuhiQ

Photos from ලීසිං ගෙවගෙන යාමට. Leasing Gewagena yaamata.'s post 08/12/2023

Nissan FB 14
අතට 775,000
ලීසිං 42000න් වාරික 52
අන්තිම වාරිකය 750,000
077 840 94 10
078 97 97 949
077 840 9410 WHATSAPP

ලීසිං ගෙවාගෙන යාමට පමණයි.
• Full Options.
• AC.
• අලුතින් ටයර්.
• ගම්පහ අවටින් වාහනය පරික්ශා කල හැක
• 078 97 97 949
• 077 840 94 10

06/12/2023

⚫ ඔබේ ඕනැම වාහනයක්

ලීසිං ඇරියස් වී තිබේද...?
උකස්කර තිබේද...?
සීස් කර තිබේද...?
👇
එසේනම් අප අමතන්න
077 840 94 10
078 97 97 949

නීත්‍යානුකූල ගිවිසුමකට යටත්ව විශ්වාසනීය පරිදි ලංකාවේ ඕනැම ප්‍රදේශයටක පැමිණ වාහන මිලදී ගනු ලැබයී.. හිඟ වාරික මුදල් ඇත්නම් ඒවා ද පියවිය හැක.

whatsApp channel එක Follow කරලා තියාගන්න.

https://whatsapp.com/channel/0029VaAjeCVHrDZkx82moN0a

05/12/2023

Toyota hiace dolphin chassis codes . . . 😉

ටොයොටා H100 විවිධ මාදිලි වලට අදාල චැසි අංක . . . 😉

LH100 - Diesel 2L, 2wd, Short, Flatroof
LH102 - Diesel 2L, 2wd, Short, Flatroof
LH103 - Diesel 3L, 2wd, Short, Flatroof
LH109 - Diesel 3L, 4wd, Short, Flatroof
LH168 - Diesel 5L, 4wd, Short, Flatroof
LH162 - Diesel 5L, 2wd, Short, Flatroof
LH119 - Diesel 3L, 4wd, Long, Flatroof
LH112 - Diesel 2L, 2wd, Long, Flatroof
LH110 - Diesel 2L, 2wd, Long, Flatroof
LH114 - Diesel 2L, 2wd, Long, Flatroof
LH117 - Diesel 3L, 4wd, Long, Flatroof
LH113 - Diesel 3L, 2wd, Long, Flat/High
LH172 - Diesel 5L, 2wd, Long, Flatroof
LH178 - Diesel 5L, 4wd, Long, Flatroof
LH120 - Diesel 2L, 2wd, Superlong, Highroof
LH123 - Diesel 3L, 2wd, Superlong, Highroof
LH125 - Diesel 3L, 2wd, Superlong, Highroof
LH129 - Diesel 3L, 4wd, Superlong, Highroof
LH182 - Diesel 5L, 2wd, Superlong, Highroof
LH184 - Diesel 5L, 2wd, Superlong, Highroof
LH186 - Diesel 5L, 4wd, Superlong, Highroof

TRH102 - Petrol, 2wd, Short, Flatroof
TRH122 - Petrol, 2wd, Superlong, Highroof
TRH112 - Petrol, 2wd, Long, Flatroof
TRH124 - Petrol, 2wd, Superlong, Highroof

RZH102 - Petrol, 2wd, Short, Flatroof
RZH100 - Petrol, 2wd, Short, Flatroof
RZH101 - Petrol, 2wd, Short, Flatroof
RZH111 - Petrol, 2wd, Long, Flatroof
RZH112 - Petrol, 2wd, Long, Flat/High
RZH122 - Petrol, 2wd, Superlong, Highroof
RZH133 - Petrol, 2wd, Superlong, Highroof
RZH125 - Petrol, 2wd, Superlong, Highroof
RZH132 - Petrol, 2wd, Superlong, Highroof

UZH132 - Petrol v8, 2wd, Superlong, Highroof
UZH138 - Petrol v8, 4wd, Superlong, Highroof

KZH100 - Diesel, 1KZ, 2wd, Short, Flatroof
KZH106 - Diesel, 1KZ, 4wd, Short, Flatroof
KZH110 - Diesel, 1KZ, 2wd, Long, Flatroof
KZH116 - Diesel, 1KZ, 4wd, Long, Flatroof
KZH120 - Diesel, 1KZ, 4wd, Superlong, Highroof
KZH132 - Diesel, 1KZ, 2wd, Superlong, Highroof
KZH138 - Diesel, 1KZ, 2wd, Superlong, Highroof

ලංකාවෙ මාකට්ම මොඩ්ල් එක LH113 කියන basic ම අඩු option සහිත මොඩ්ල් එක උනාට පෙට්‍රල් එන්ජින් සහ 1KZ එන්ජින් වලින් ගොඩක් ඔප්ෂන් තියෙන වාහන ඇවිත් තියෙනවා ... 😁😅💜️

© Lakshan S Dissanayaka | 2021 VCSL

Photos from ලීසිං ගෙවගෙන යාමට. Leasing Gewagena yaamata.'s post 04/12/2023

Suzuki Alto 2016
Hand 985,000
Lesing 37800 × 38
Last bulk peymet 845'000/=
Good condition 💯
ලිසිං ගෙවාගෙන යාමට ලබා දෙමි
• 078 97 97 949
• 077 840 94 10
077 840 9410 whatsApp
Gampaha

Photos from ලීසිං ගෙවගෙන යාමට. Leasing Gewagena yaamata.'s post 04/12/2023

Daihastu Budy Van
Hand 575,000
Finance 56600 × 55
Manual gear
A/c ..
Good Condition 💯
• 078 97 97 949
• 077 840 94 10
077 840 9410 whatsApp

Photos from ලීසිං ගෙවගෙන යාමට. Leasing Gewagena yaamata.'s post 04/12/2023

👉 Mercedes Benz GLA180 AMG Line
☎ Call for more..
• • 078 97 97 949
• • 077 840 94 10
• 💵 Price 16.5mm (16,500,000)

• YOM 2017
• CBF- # #
• Registered in 2018
• 83,000 kms done only Maintained by dimo
• 2nd owner
• Pearl white
• Black leather interior
• Panoramic sliding sunroof
• 6 speed manual transmission
• Dynamic selector
• Eco stop
• MB Premium Sound system
• Reverse camera
• Auto park assist
• Voice command
• Front and rear parking sensors
• Ambient lights
• Push start
• Dual exhaust
• Bi-Xenon headlights
• daytime running lights
• Headlights washers
• 18" AMG alloy wheels
• And many more options!!
⛳ Location Moratuwa.
• 078 97 97 949
• 077 840 94 10

03/12/2023

ලීසිං සමග ඇති ඕනැම වාහනයක්

ලීසිං ඇරියස් වී තිබේද...?
උකස්කර තිබේද...?
සීස් කර තිබේද...?

එසේනම් අප අමතන්න
077 840 94 10
078 97 97 949

Photos from ලීසිං ගෙවගෙන යාමට. Leasing Gewagena yaamata.'s post 29/11/2023

Dead profiles & CCTV ඉවත් කිරීමට ඔන්න ක්‍රමය😂

01. ඔයාගේ profile එකට යන්න
02. Friends Tab එක ලග තියන friends count එක click කරන්න
03. Manage button එක click කරන්න
04. Categories වල තියන Least interacted with option එක click කරන්න
05. එකේ තියෙනව 90 days වලින් like එකක් වත් දාපු නැති set eka තෝරාගන්න
06. එකේ විදිභට unfriend කරගන්න..
note : ios සමහරකට මේ update එක තාම නැහැ. Android වලට තියනවා.
නලු නිලියන් ඉතාම ඉක්මනින් එකවර ඉවත් කරගත හැක😅


077 840 9410

28/11/2023

ඔබේ ඕනැම වාහනයක්
ලීසිං ඇරියස් වී තිබේද...?
උකස්කර තිබේද...?
සීස් කර තිබේද..?
එසේනම් අප අමතන්න
077 840 94 10
078 97 97 949
ලීසිං හෝ ස්පීඩ් ද්‍රෆ්ට් සමග විකිනිමට ඇති ඕනැම වාහනයක සාධාරණ මිලකට නීත්‍යානුකූල ගිවිසුමකට යටත්ව මිලදී ගැනිම හෝ විකුණා ගැනීමට දැම්ම අප අමතන්න
078 9797 949

28/11/2023

ඔබේ ඕනැම වාහනයක්
ලීසිං ඇරියස් වී තිබේද...? උකස්කර තිබේද...? සීස් කර තිබේද..?
J
එසේනම් අප අමතන්න
077 840 94 10
078 97 97 949
ලීසිං හෝ ස්පීඩ් ද්‍රෆ්ට් සමග විකිනිමට ඇති ඕනැම වාහනයක සාධාරණ මිලකට නීත්‍යානුකූල ගිවිසුමකට යටත්ව මිලදී ගැනිම හෝ විකුණා ගැනීමට දැම්ම අප අමතන්න
V.M.H ENTERPRISES (PVT) LTD. ▪ 078 9797 949
077 840 9410

Photos from ලීසිං ගෙවගෙන යාමට. Leasing Gewagena yaamata.'s post 28/11/2023

• NISSAN MARCH K11 2000
• ලීසිං සමග විකිනිම.
• අතට 795,000
• 57,000න් 48යී
• ☎️ • 078 97 97 949
• 077 840 94 10

• 2000
• 2003
• Body & interior 100💯
• CUP Holder
• 11* Android player
• Two AirBags
• Power Shutter
• Power streeling
• New Tyres 75%
• Auto
• Mint Condition.
• • 078 97 97 949
• • 077 840 94 10
Exchange ok

Photos from ලීසිං ගෙවගෙන යාමට. Leasing Gewagena yaamata.'s post 28/11/2023

• NISSAN MARCH K11 2000
• ලීසිං සමග විකිනිමට.
• අතට 795,000
• 57,000න් 48යී
• ☎️ • 078 97 97 949
• 077 840 94 10

• 2000
• 2003
• Body & interior 100💯
• CUP Holder
• 11* Android player
• Two AirBags
• Power Shutter
• Power streeling
• New Tyres 75%
• Auto
• Mint Condition.
• • 078 97 97 949
• • 077 840 94 10
Exchange ok

Photos from ලීසිං ගෙවගෙන යාමට. Leasing Gewagena yaamata.'s post 26/11/2023

Micro Panda 2012
Hand 675,000
Finance 44658 × 39
077 840 94 10
078 97 97 949
ලීසිං ගෙවාගෙන යාමට පමණි.
ගම්පහ
077 840 9410 whatsApp

Photos from ලීසිං ගෙවගෙන යාමට. Leasing Gewagena yaamata.'s post 26/11/2023

Nissan FB 14
Manufacture 1996
Hand 575,000
Finance 47300 × 41
077 840 94 10
078 97 97 949
077 840 9410 WhatsApp
ලීසිං ගෙවාගෙන යාමට පමණ.

• නිශ්පදන අවුරුද්ද 1996
• ලියාපදිංචිය අවුරුද්ද 1999
• ඔටෝ.
• පෙට්‍රල් .
• Full Options.
• AC.
• අලුතින් ටයර්.
• ගම්පහ අවටින් වාහනය පරික්ශා කල හැක
• 078 97 97 949
• 077 840 94 10

Photos from ලීසිං ගෙවගෙන යාමට. Leasing Gewagena yaamata.'s post 25/11/2023

TOYOTA AE110
• ස්ප්‍රීඩ් ද්‍රෆ්ට් සමග විකිනිම.
• අතට 895,000
• ස්ප්‍රීඩ් ද්‍රෆ්ට් මුදල ලක්ශ 28යී.
• මාසික පොලිය 42,000යී.ඉදිරියට මාස 15ක් ඇත.
• 077 840 94 10
• 078 97 97 947

1. Full Options
2. 1998-2001
3. Auto
4. අලුත් බැටරිය
5. අලුත් ටයර්
6. Tutch A/C
7. 1500cc
8. Petrol
9. 2වන අයිතිකරු.
වැඩි විස්තර සදහා 077 840 94 10.
078 97 97 947.

24/11/2023
Photos from ලීසිං ගෙවගෙන යාමට. Leasing Gewagena yaamata.'s post 24/11/2023

• TOYOTA AE 110 PETROL
• ස්ප්‍රීඩ් ද්‍රෆ්ට් සමග විකිනිම.
• අතට 995,000
• ස්ප්‍රීඩ් ද්‍රෆ්ට් මුදල 2,800,000යී
• පොලිය 42,000 ඉදිරියට මාස 15ක් ඇත.
• 077 840 94 10
• 078 97 97 947

1. Full Options
2. Auto
3. අලුත් බැටරිය
4. අලුත් ටයර්
වැඩි විස්තර සදහා 077 840 94 10.
078 97 97 947.

Photos from ලීසිං ගෙවගෙන යාමට. Leasing Gewagena yaamata.'s post 23/11/2023

Suzuki Every
Hand 825,000
Finance 52,150 × 41
Gampaha 077-8409410
******************
2003
Auto
New Tyres
New Battery
4th Owner.
Multimedia Player
Body Running 100%
Gampaha 0778409410

Photos from ලීසිං ගෙවගෙන යාමට. Leasing Gewagena yaamata.'s post 23/11/2023

[ ] HONDA VESEL 2014
[ ] Selling with leasing facility
[ ] Hand 1,775,000
[ ] Finance 167,000 × 46
[ ] GAMPAHA 0778409410
[ ] Price can nego afare inspection

• *2014
• *2nd owner.
• *136,000 Km Done.
• *New tyres
• *New 12V battery.
• 0778409410

Photos from ලීසිං ගෙවගෙන යාමට. Leasing Gewagena yaamata.'s post 22/11/2023

ලීසිං සමග විකිනිමට
DFSK lorry 2014
අතට 475,000
ෆිනෑන්ස් 34000*56 0778409410

22/11/2023

අතට මුදලක් අරන් ලීසිං එක්ක ගෙවගෙන යන්න දෙන කාර් වැන් ලොරි ජීප් රථය ඔනෙ. විස්තර INBOX හරි 078 97 97 949 අංකයට whatsApp කරන්න.

Photos from ලීසිං ගෙවගෙන යාමට. Leasing Gewagena yaamata.'s post 17/11/2023

• JAGUAR X - TYPE 2008
• Hand 1,675,000
• Finance 117,000 × 39
• 0778409410 Gampaha.
*******************
• 3rd owner
• Original book
• Showroom condition
• Auto lights
• Auto wiper
• Parking sensors
• Electric seats.
• Rear wiper
• 160,000km genuine milage
• New tyres
👇👇👇👇👇
🩸Looking for a serious buyer
🏴‍☠‍ Dont call resellers and bargain hunters
🔛Brokers are welcome.
Please call me for More information
0️⃣ 7️⃣ 7️⃣ 8️⃣ 4️⃣ 0️⃣ 9️⃣ 4️⃣ 1️⃣ 0️⃣
Gampaha 0778409410

12/11/2023

ලිසිං ගෙවාගෙන යාමට දෙන ඇරියස් ඇති නැති වාහන තියනවානම්
077 840 9410
078 97 97 949 අංකයට Whatsapp එවන්න

12/11/2023

ලිසිං සමග ගෙවාගෙන යාමට දෙන, ඇරියස් ඇති නැති වාහන තියනවානම් 077 840 9410 / 078 97 97 949 අංකයට Whatsapp එවන්න

11/11/2023

අලුතින් විකිනිමට ඇති වාහන දැනගන්න අලුත්ම whatsApp channel එක Follow කරලා තියාගන්න.

whatsapp.com

Photos from ලීසිං ගෙවගෙන යාමට. Leasing Gewagena yaamata.'s post 08/11/2023

Mercedes Benz 220 2006
👉Hand : 1,295,000.
👉Finance : 184'000 × 46

📞077 840 94 10
✅Diesel , Auto
✅4th Owner
✅Germany
✅Brand New import
✅Blue Color
👉Location Gampaha 0778409410
WhatsApp 077 840 9410

Photos from ලීසිං ගෙවගෙන යාමට. Leasing Gewagena yaamata.'s post 08/11/2023

ස්ප්‍රීඩ් ද්‍රෆ්ට් සමග විකිනිමට ඇත.
[ ] Ford FIESTA 2010
[ ] Speed draft amount ලක්ෂ 33යී
[ ] අතට 725,000
[ ] ඉදිරියට මාස 06ක් තියනවා.
[ ] මාසෙට 62000යි.
සම්පුර්ණ මිල ලක්ශ 41යී.
☎ 077 840 9410

Petrol
Auto
1500cc
Engine & running 100%
Location GAMPAHA
0778409410

Photos from ලීසිං ගෙවගෙන යාමට. Leasing Gewagena yaamata.'s post 08/11/2023

Hyundai Accent 2002
ස්ප්‍රීඩ් ද්‍රෆ්ට් සමග විකිනිමට
අතට 775,000
Speed Draft 2.0mm
මාසික පොලිය 44800
ඉදිරියට මාස 12ක් ඇත.
077 840 9410

Full Options
Auto
Good condition
Gampaha 0778409410

Photos from ලීසිං ගෙවගෙන යාමට. Leasing Gewagena yaamata.'s post 31/10/2023

TOYOTA VITZ 2016
Selling with Draft & Leasing facility only
Hand 1,295,000
Draft Amount 4.5mm(80,000 interest)
Finance 20,000 x 35
Gampaha 077 840 94 10
*******************
Registed 2017
Full Options
Auto
AC
990cc
88,000Km
Original Paint
Center lock
Tv DVD REV CAMARA 📷
4th Owner
New Battery 🔋
Yakkala 0778409410

Photos from ලීසිං ගෙවගෙන යාමට. Leasing Gewagena yaamata.'s post 30/10/2023

• JAGUAR X - TYPE
• Hand 1,075,000
• Finance 120,000 × 60
• 0778409410 Gampaha.
***************************
• 2rd owner
• Original book
• Showroom condition
• Auto lights
• Auto wiper
• Parking sensors
• Electric seats
• Orange colour leather sheet
• Rear wiper
• 130,000km genuine milage
• New tyres
👇👇👇👇👇
🩸Looking for a serious buyer
🏴‍☠‍ Dont call resellers and bargain hunters
🔛Brokers are welcome
Please call me for More information
0️⃣ 7️⃣ 7️⃣ 8️⃣ 4️⃣ 0️⃣ 9️⃣ 4️⃣ 1️⃣ 0️⃣
Gampaha

Photos from ලීසිං ගෙවගෙන යාමට. Leasing Gewagena yaamata.'s post 29/10/2023

Honda Civic Ek2
Hand 975,000
Finance 69000 × 59
☎️ 0778409410 GAMPAHA.
************************
2002 MANUFACTURED.
2005REGISTER.
auto
AC
Full Options
POWER
Mileage 164,000 km
New Tyres
Good Condition
Call for more 077 840 9410

Photos from ලීසිං ගෙවගෙන යාමට. Leasing Gewagena yaamata.'s post 29/10/2023

Mazda 3
Hand 1,275,000
Speed draf 5,780,000
(Interest 136,000)
CALL FOR MORE 0778409410
***************************
2011 Manufactured
2012 Registed.
1600cc
BRAD NEW IMPORTANT.
Full Options
Auto
New tyres
1500 CC
Gampaha
Call for more 0778409410 ®

29/10/2023

රියැලිටි තරගෙකට ගිහින් පැරදිලා අඬ අඬා ඉද්දි,
බෑන්ඩ් එකේ උන්.... 🤭😁🤣

Photos from ලීසිං ගෙවගෙන යාමට. Leasing Gewagena yaamata.'s post 28/10/2023

𝐏𝐞𝐫𝐨𝐝𝐮𝐚 𝐕𝐢𝐯𝐚 𝐄𝐥𝐢𝐭𝐞 2011
• 𝐇𝐚𝐧𝐝 𝟔𝟕𝟓,𝟎𝟎𝟎
• 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐞 𝟓𝟓,𝟎𝟎𝟎 × 𝟒𝟔
• 𝐋𝐚𝐬𝐭 𝐛𝐚𝐥𝐤 𝟎𝟔
☎️𝟎𝟕𝟕𝟖𝟒𝟎𝟗𝟒𝟏𝟎
👉ලීසිං සමග විකිනිමට ඇත.
විස්තර සදහා අමතන්න

🔴𝐌𝐨𝐝𝐞𝐥 𝐘𝐞𝐚𝐫 :𝟐𝟎𝟏𝟏
🔴𝐌𝐢𝐥𝐞𝐚𝐠𝐞 : 12𝟕,𝟎𝟎𝟎 𝐊𝐦
🔴𝐌𝐚𝐧𝐮𝐚𝐥
🔴𝟑𝐫𝐝 𝐑𝐞𝐠𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫𝐞𝐝 𝐎𝐰𝐧𝐞𝐫
🔴𝐌𝐢𝐧𝐭 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧
🔴𝐆𝐫𝐚𝐲 𝐚𝐧𝐝 𝐛𝐥𝐚𝐜𝐤 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐢𝐨𝐫 𝐜𝐨𝐦𝐛𝐢𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧.
🔴𝐏𝐨𝐰𝐞𝐫 𝐬𝐡𝐮𝐭𝐭𝐞𝐫
🔴𝐑𝐞𝐚𝐫 𝐖𝐢𝐩𝐞𝐫
🔴𝐂𝐞𝐧𝐭𝐞𝐫 𝐥𝐨𝐜𝐤
🔴𝐑𝐞𝐯𝐞𝐫𝐬𝐞 𝐒𝐞𝐧𝐬𝐨𝐫 & 𝐂𝐚𝐦𝐚𝐫𝐚
🔴𝐎𝐫𝐢𝐠𝐢𝐧𝐚𝐥 𝐀𝐥𝐥𝐨𝐲𝐰𝐡𝐞𝐞𝐥𝐬

👇👇👇👇👇👇👇
𝐂𝐚𝐥𝐥 𝐟𝐨𝐫 𝐦𝐨𝐫𝐞 𝐝𝐞𝐭𝐚𝐢𝐥𝐬
𝟎𝟕𝟕𝟖𝟒𝟎𝟗𝟒𝟏𝟎
𝐋𝐨𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐆𝐀𝐌𝐏𝐀𝐇𝐀

28/10/2023

ගොඩක් අයට මාව සෙට් නැ 😂 මොකද උන්ව උඩ තියන් වැද වැද පස්සෙන් යන්නෙ නෑනේ 😂 කියන දේ මුනට කිව්වා ඉවරයී 😂🙂

Photos from ලීසිං ගෙවගෙන යාමට. Leasing Gewagena yaamata.'s post 24/10/2023

HONDA VESEL 2015
Selling with leasing facility
Hand 2,375,000
Finance 178,000 × 57
GAMPAHA 0778409410
Price can nego afare inspection
*****************
*2015
*2nd owner.
*136,000 Km Done.
*New tyres
*New 12V battery.
📳 0778409410

Photos from ලීසිං ගෙවගෙන යාමට. Leasing Gewagena yaamata.'s post 22/10/2023

Audi A1
Manufacture 2018
Mileage 63000 km
Hand 2,975,000
Finance 175,000 × 47
Good Condition 0778409410

Photos from ලීසිං ගෙවගෙන යාමට. Leasing Gewagena yaamata.'s post 21/10/2023

Nissan Sunny EX Saloon N 17
ලීසිං සමග විකිනිමට
අතට 775,000
50,100 බැගින් වාරික 49
ගම්පහ යක්කලින් පරික්ශා කල හැක. 0778409410

• 2001/2003
• Manual
• 1600 cc
• Full Option
• 4th Owner
• Good Condition
• 0778409410
Call for more 0778409410📌️

Photos from ලීසිං ගෙවගෙන යාමට. Leasing Gewagena yaamata.'s post 20/10/2023

MICRO PANDA 1000cc
Hand 775,000
Finance 56700 × 47
Good Condition 💯
=============================
• 2015 Manufactured Year.
• 76,700 Km original mileage.
• Record available
• 1000 CC
• 2nd Owner.
• Full Option.
• Manual.
• 5 speed gear Box.
• Allow Wheels.
• New tyres.
• Original piant.
• Mint condition.
--------------------------------------------
0778409410

📌️ LOCATION - YAKKLA 0778409410

Want your business to be the top-listed Advertising & Marketing Company in Gampaha?
Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

ලීසිං සමග ඇති ඕනැම වාහනයක් ලීසිං ඇරියස් වී තිබේද...?උකස්කර තිබේද...?සීස් කර තිබේද...?එසේනම් අප අමතන්න077 840 94 10078 97...
Nissan march 2000AutoSelling with leasing facilityHand 790,00057,000*48Call for more 0778409410
Micro Panda 2012Hand 675,000Finance 44658 × 39077 840 94 10078 97 97 949ලීසිං ගෙවාගෙන යාමට පමණි.යක්කල
මෙම සියලුම වාහන ලීසිං හා ස්ප්‍රීඩ් ද්‍රෆ්ට් සමග විකිනිමට ඇ. විස්තර සදහා අමතන්න 0778409410
රියැලිටි තරගෙකට ගිහින් පැරදිලා අඬ අඬා ඉද්දි, බෑන්ඩ් එකේ උන්.... 🤭😁🤣
රියැලිටි තරගෙකට ගිහින් පැරදිලා අඬ අඬා ඉද්දි, බෑන්ඩ් එකේ උන්.... 🤭😁🤣
ඩිෆරන්සර් එකක ක්‍රියකාරිත්වය.
මෙම කෙටි චිත්‍රපටය බ්‍රිතාන්‍ය ජාතික පිලිප් සැන්සම් (Philip Sansom) සහ ඔලී විලියම්ස් (Olly Williams) විසින් අධ්‍යක්ෂණය ක...
මෙම වීඩියෝව ලංකාව පුරා යවා එය ලෝකයේ කෙළවරට ගෙන යන්න.කරුණාකර දරුවන් බේරා ගන්නමම ඒක කළා.බෙදාගැනීමෙන් ඔබ කොපමණ උදව් කරනවාදැ...
Supercharger vs turbochargerCredit goes to original creator

Telephone

Website

Address


Gampaha
11000

Other Advertising/Marketing in Gampaha (show all)
Devinda Wikramaaracjchi Devinda Wikramaaracjchi
No157, Word City
Gampaha, 11100

All Advertising and company marketing, facebook,youtub,news paper adds, tv adds ,printing,selling

JD Marketing JD Marketing
Gampaha

Ladies iteams , Stationaries and doing some major projects We JD Marketing

EGrow Pvt.Ltd EGrow Pvt.Ltd
No157, Ward City
Gampaha

Hi.. Wellcome to our egrow company..Our services is website development , software development , adv

Shanumi Shanumi
Kadawatha
Gampaha, 10110

Danees Market Danees Market
Gampaha

Come and wach for joy��

Ads Buyer.lk Ads Buyer.lk
Gampaha, 11300

you can post your ads on our web page for free to easily expand your business or service.

VIP Crew Squad VIP Crew Squad
174/B, Rajasingha Mawatha, Ihala Imbulgoda, Imbulgoda
Gampaha, 11000

Black Lions

INDHU LANKA INDHU LANKA
Gampaha

All Vehicle tinted ,3M,Thailand,UV USA Digital pirint , nambare plte, All vehicle Sticker , Bus Sticker , warping � name board three veel full sticker 3M

Genaration of avengers Genaration of avengers
Bauddaloka Road
Gampaha

Be happy with your all achievements

සියනෑ online තක්සලාව සියනෑ online තක්සලාව
131/28, Kirikiththa, Weliweriya
Gampaha, 11710

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ උපකාරක පන්ති ?

Upi B the guide Upi B the guide
Gampaha

බුද්ධිමත් මිනිසුන්ගේ හිතට කතා කල පේජය

Things.lk Things.lk
#37/K, Doranagoda, Udugampla
Gampaha, 11030

We are providing online classified