Yamash*ta Tokutei Ginou Visa Indonesia - KMT Touroku Shien Kikan

Yamashita Tokutei Ginou Visa Indonesia - KMT Touroku Shien Kikan

コメント

*ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក
*ផ្នែកសំណង់ចាក់ពុម្ព
*នៅខេត្តAICHI
*ប្រាក់ខែ18មុឺនដកពន្ធអស់
ប្រសិនបើអ្នកមានបទពិសោធន៍ ប្រាក់ខែរបស់អ្នកនឹងកើនឡើងតាមនោះ។
ពត៍មានលអិ្អតអាចទាក់ទងសួរបាន។
Yamash*ta Tokuteigino - วีซ่าทำงานทักษะเฉพาะ - 特定技能ビザประเทศญี่ปุ่น Yamash*ta Tokutei Ginou Visa Indonesia - KMT Touroku Shien Kikan
*ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកបន្ទាន់
*ផ្នែកផលិតចំណីអាហារ
*ប្រាក់ខែ16មុឺនដកពន្ធអស់
*ត្រូវការបុគ្គលិកប្រុស2នាក់
ពត៍មានលអិ្អតអាចទាក់ទងសួរបាន។
Yamash*ta Tokuteigino - วีซ่าทำงานทักษะเฉพาะ - 特定技能ビザประเทศญี่ปุ่นYamash*ta Tokutei Ginou Visa Indonesia - KMT Touroku Shien Kikan
*ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក
*ផ្នែកសំណង់ចាក់ពុម្ព
*ប្រាក់ខែ18មុឺនដកពន្ធអស់
ប្រសិនបើអ្នកមានបទពិសោធន៍ ប្រាក់ខែរបស់អ្នកនឹងកើនឡើងតាមនោះ។
ពត៍មានលអិ្អតអាចទាក់ទងសួរបាន។
*ta Tokuteigino - วีซ่าทำงานทักษะเฉพาะ - 特定技能ビザประเทศญี่ปุ่นYamash*ta Tokutei Ginou Visa Indonesia - KMT Touroku Shien Kikan
LOWONGAN PERTANIAN
Dibutuhkan Wanita 3 orang dan Pria 2 Orang

Penempatan : Ibaraki Ken, Namegata Shi
Jenis Pertanian : Daun Ouba/Shiso
Pekerjaan : Menanam , merawat ladang, memetik daun, pengemasan daun

Persyaratan :
- Berada di Jepang 🇯🇵
- pasangan suami istri diperbolehkan mendaftar
- Memiliki Sertifikat SSW Pertanian dan JFT Basic/JLPT N4 (untuk pemula)
- Memiliki Senmonkyu Pertanian (untuk ex-kenshusei)
- bersedia kerja start bulan Januari 2023
- Bersedia dan siap untuk memenuhi kontrak Tokutei Ginou (tidak berhenti ditengah-tengah)

Keterangan :
Gaji Pokok : 950 yen perjam
Jam Kerja : 8 Jam (istirahat 60 menit)
Lembur : Ada (tergantung musim)
Biaya Asrama : 20,000~22,000yen/orang
***Listrik, Air, dan Gas tergantung jumlah pemakaian
Ada kenaikan gaji tergantung kinerja

*tatokuteiginouvisa
Mohon info, apa ada bidang TEKKOU TG,,,??!!
Untuk exs pengecatan ada lowongan nga 🙏🙏
Pertanian Prefektur Kumamoto Mencari keterampilan khusus
Gaji pokok: 210.800 yen hingga 244.800 yen
Ada kenaikan gaji dan bonus, asrama perusahaan: 15.000 yen, nasi sepuasnya
Selamat siang pak..
皆の質問です。
Untuk pemegang C. O. E yg sudah Habis masa berlaku nya gimana ya ?
Apa harus ngajuin ulang ?
Terima kasih
Apa benar Jepang buka lagi?
Rekrutmen konstruksi keterampilan khusus (bekisting) Prefektur Chiba
Gaji: Sekitar 230.000 yen
Panti jompo di Tokyo
Merekrut Perawat Terampil Khusus
Gaji:23 pria yen
Recruitment of agricultural workers in Hokkaido ( Tokutei Ginou )
・Job content: Harvest tomatoes
・ Number of applicants: 30 people
・Gender/Age: No gender/age requirement
・Start of work: ~November, Urgent recruitment needed
・Salary: About 200,000 yen, overtime pay (up to 19 hours during busy season, but can work overtime depending on employee's wishes)
・ Great Enlightenment: There is a dormitory (free of charge, 1 to 2 people per room), electricity and water fees (free), WIFI internet (free)
・Working hours: 8:00-17:00 (subject to change depending on the season)
Mainly work in greenhouse
・Working days: 6 days a week
・Probationary period: None
Please contact me by Line, Messenger or Mail
LINE : acs1994
MAIL : [email protected]

SHIGA Province recruits nursing staff (Specific Skills)

・Working place: Hikone City, Shiga
・ Occupation: Long-term care worker, nurse,
・ Content of work: Taking care of life for inpatients and users
・ Number of applicants: 5 people ~
・Gender/Age: Female only ・ 20 years old and up
・No education required, no experience required, no PC skills required, no certificate/degree required
・ Salary: from 210,000 yen ~ 220,000 yen (21 man yen ~ 22 man yen
・ Allowance: Periodic allowance, night shift allowance phụ
・ Salary increase: Once a year
・ Bonus: Yes (twice a year (about 450,000 yen))
・Remuneration: Dormitory available ・Rental price is about 25,000 yen/month (for employees staying at the company's house)
Housing allowance 13,000 yen (for self-employed employees)
・ Working hours: 8:30 a.m.-16:30 a.m. (lunch break: 60 minutes)
Overtime allowance: Yes (paid in units of 15 minutes)
・Working days: 5.5 days a week
・ Holidays: 8 days off in a month, year-end and New Year holidays, summer vacation, paid holidays
・ Social insurance: Health insurance, pension benefits, employment insurance, accident compensation insurance for workers
・Travel expenses: Pay according to actual expenses
・Probation period: 3 months

Please contact via Line or Email or message on FB
LINE : acs1994
MAIL : [email protected]

#特定技能 #介護求人 #かいごしごと  #求人 #求職 #正社員募集
Recruitment of Hokkaido agricultural personnel (Specific skills-Tokutei ginou)

・ Work content: Harvesting tomatoes
・ Number of applicants: 30
・ Gender / Age: Regardless of gender / age
・ Start of work: ~ November
・ Salary: Approximately 200,000 yen, overtime paid separately (until 19:00 during the busy season, but you can work longer depending on your wishes)
・ Treatment: Dormitory available (free, 1 to 2 people), utility fee (free), internet WIFI (free)
・ Working hours: 8:00 am to 17:00 (may change depending on the season)
There is a lot of work in the vinyl house
・ Working days: 6 days a week
・ Trial period: None

Please contact me by line or email or messenger!
LINE : acs1994
MAIL : [email protected]


interview dengan USER JEPANG
job KAIGO / PERAWAT di
PT BIAN GAKKOU INDONESIA
ADA DANA TALANGAN 40% - 50%
WA +818070842190 SECEPATNYA DAFTARKAN DIRI ANDA
akan di adakan interview dengan USER jepang job KAIGO / PERAWAT di
PT BIAN GAKKOU INDONESIA
SECEPATNYA DAFTARKAN DIRI ANDA....
+818070842190

Informasi dan pengurusan TOKUTEI GINOU VISA dan INFO JOB di JEPANG. ( Ex-Kenshusei dan pemula)
TOURO

27/01/2023

Penjelasan Mengenai Prosedur Karantina Covid-19 di Hotel oleh Staff KMT

Kemarin staf KMT melakukan penjelasan di salah satu perusahaan yang ada di daerah Kagawa ken. P

enjelasan ini berkaitan menganai Prosedur Karantina di hotel selama terpapar Covid-19. Hal ini dilakukan untuk pencegahan penularan Covid-19 ke peserta lain. Oleh karena itu apabila ada salah satu diantara peserta yang terpapar Covid-19 mereka tidak diperbolehkan untuk melakukan isolasi mandiri di asrama ataupun apato, akan tetapi langsung menghubungi perusahaan untuk di daftaran karantina di hotel, tujuan adalah memastikan keamanan peserta lain yang tinggal bersama dan meminimalisir dampak yang terjadi demi tetap menjaga kegiatan produksi perusahaan.

Minna san selalu jaga Kesehatan ya..

27/01/2023

LOWONGAN TOKUTEI GINOU
KAIGO
(SHOUGAISYA SHISETSU)

SYARAT :
1. Memiliki senmonkyuu/ ssw kaigo
2. Memiliki kemampuan komunikasi N3 atau lebih
3. Berada di Jepang

KETERANGAN :
Penempatan : Nara ken, Nara shi
Gaji pokok : 173.000 yen/bulan
Tunjangan dinas malam : 5000 yen/ 1 kali
Tunjangan Shogukaizen : 40.000 yen / bulan
Bonus : 2 kali/tahun
Kenaikan Gaji : ADA
Shift :
- Nikkin: 9:00~18:00
- Yakin : 16:00~10:00(グループホーム)
18:00~10:00(ショートステイ)

POTONGAN :
Asuransi Pensiun, Asuransi Kesehatan dan Tenaga Kerja
Pajak penghasilan (sesuai perhitungan daerah)
Rumah
Gas air listrik : sesuai pemakaian

ARA PENDAFTARAN :
- Mengisi data di Google Form : https://forms.gle/QwrBXHbfHqcx5EW48
- Setelah mengisi data, silakan KONFIRMASI, dengan cara :
1. Kirimkan pesan dengan isi :
Saya sudah mengisi data di GOOGLE FORM
Data Atas Nama : ………..
Bidang Pekerjaan : ……….
Lowongan yang dilamar :……….
2. Kirimkan pesan tersebut melalui :
wa: 083122106734
atau
Melalui INBOX FB Fanpage :
https://www.facebook.com/yamash*tatokuteiginouindonesia

Semua data dan pesan yang masuk akan kami prose dan respond pada JAM KERJA
Kami akan melakukan seleksi berdasarkan data yang masuk dan peserta yang lolos tahap seleksi akan kami hubungi via Email/FB Fanpage

Yoroshiku onegaishimasu

Photos from Yamashita Tokutei Ginou Visa Indonesia - KMT Touroku Shien Kikan's post 26/01/2023

Photos from Yamash*ta Tokutei Ginou Visa Indonesia - KMT Touroku Shien Kikan's post

26/01/2023

LOWONGAN TOKUTEI GINOU
KONTRUKSI – SAKAN

Untuk pelamar dari Indonesia dan Jepang

Penempatan : Aichi Ken, Konan Shi

Persyaratan :
- Orang Indonesia berada di Jepang atau di Indonesia
- Memiliki Senmonkyu/zuiji sankyu SAKAN
- Bersedia dan siap untuk memenuhi kontrak Tokutei Ginou (tidak berhenti ditengah-tengah)

Keterangan :
Gaji Pokok : 225400 Yen/Bulan
Kisaran gaji bersih : sekitar 17万円~
Jam Kerja : 8:00-17:00 (istirahat 90 menit)
Lembur : Ada

Potongan
Biaya Apato : 15000 yen (1 kamar 1 orang)
Gas,air,listrik : kurang lebih 5000 yen
Pembayaran Asuransi kesehatan, ketenagakerjaan , nengkin dll
Sudah ada peserta Indonesia

CARA PENDAFTARAN :
- Mengisi data di Google Form : https://forms.gle/QwrBXHbfHqcx5EW48
- Setelah mengisi data, silakan KONFIRMASI, dengan cara :
1. Kirimkan pesan dengan isi :
Saya sudah mengisi data di GOOGLE FORM
Data Atas Nama : ………..
Bidang Pekerjaan : ……….
Lowongan yang dilamar :……….
2. Kirimkan pesan tersebut melalui :
wa: 083122106734
atau
Melalui INBOX FB Fanpage :
https://www.facebook.com/yamash*tatokuteiginouindonesia

Semua data dan pesan yang masuk akan kami prose dan respond pada JAM KERJA
Kami akan melakukan seleksi berdasarkan data yang masuk dan peserta yang lolos tahap seleksi akan kami hubungi via Email/FB Fanpage

Yoroshiku Onegaishimasu

Photos from Yamashita Tokutei Ginou Visa Indonesia - KMT Touroku Shien Kikan's post 24/01/2023

PENGUMUMAN HASIL UJIAN JLPT DESEMBER 2022

Bagi teman teman yang sudah mengikuti ujian JLPT pada bulan Desember 2022 lalu, hasil ujian dapat diakses di website resmi JLPT :

https://www.jlpt-overseas.jp/onlineresults/preinput.do

Semoga hasil yang di dapatkan memuaskan.

info lainnya :
https://jlpt.jp/e/index.html

22/01/2023

LOWONGAN TOKUTEI GINOU KONSTRUKSI
KATAWAKU SEKOU
【UNTUK PESERTA YANG DI JEPANG 】

SYARAT:
-Memiliki senmonkyuu Katawaku Sekou
-Bersedia bekerja dengan kontrak Tokutei Ginou selama 5 tahun

KETERANGAN:
- Penempatan : SAITAMA KEN, SHIRAOKA SHI
- Gaji Pokok : ¥250.000 /BULAN
- Kenaikan gaji pertahun ada (sesuai kemampuan )
- Rumah kurang lebih 5 menit dari eki

Potongan :
Asuransi Pensiun, Asuransi Kesehatan dan Tenaga Kerja
Pajak penghasilan (sesuai perhitungan daerah)
Rumah : kurang lebih 20.000
Listrik , air, gas : sesuai pemakaian
PERTAMA KALI MENERIMA PESERTA INDONESIA
(*𝙋𝙚𝙧𝙝𝙖𝙩𝙞𝙖𝙣 𝙪𝙣𝙩𝙪𝙠 𝙥𝙚𝙢𝙖𝙝𝙖𝙢𝙖𝙣 𝙂𝙖𝙟𝙞 :
𝙂𝙖𝙟𝙞 𝙋𝙤𝙠𝙤𝙠 𝙖𝙙𝙖𝙡𝙖𝙝 𝙂𝙖𝙟𝙞 𝙮𝙖𝙣𝙜 𝘽𝙀𝙇𝙐𝙈 𝙙𝙞 𝙩𝙖𝙢𝙗𝙖𝙝 𝙩𝙪𝙣𝙟𝙖𝙣𝙜𝙖𝙣 𝙖𝙩𝙖𝙪 𝙩𝙖𝙢𝙗𝙖𝙝𝙖𝙣 𝙡𝙚𝙢𝙗𝙪𝙧 𝙙𝙖𝙣 𝙟𝙪𝙜𝙖 𝘽𝙀𝙇𝙐𝙈 𝙙𝙞𝙠𝙪𝙧𝙖𝙣𝙜𝙞 𝙥𝙤𝙩𝙤𝙣𝙜𝙖𝙣 𝙖𝙨𝙪𝙧𝙖𝙣𝙨𝙞 /𝙩𝙚𝙢𝙥𝙖𝙩 𝙩𝙞𝙣𝙜𝙜𝙖𝙡)

CARA PENDAFTARAN :
- Mengisi data di Google Form : https://forms.gle/QwrBXHbfHqcx5EW48
- Setelah mengisi data, silakan KONFIRMASI, dengan cara :
1. Kirimkan pesan dengan isi :
Saya sudah mengisi data di GOOGLE FORM
Data Atas Nama : ………..
Bidang Pekerjaan : ……….
Lowongan yang dilamar :……….
2. Kirimkan pesan tersebut melalui :
wa: 083122106734
atau
Melalui INBOX FB Fanpage :
https://www.facebook.com/yamash*tatokuteiginouindonesia

Semua data dan pesan yang masuk akan kami prose dan respond pada JAM KERJA
Kami akan melakukan seleksi berdasarkan data yang masuk dan peserta yang lolos tahap seleksi akan kami hubungi via Email/FB Fanpage

Yoroshiku Onegaishimasu

21/01/2023
20/01/2023

LOWONGAN TOKUTEI GINOU
KAIGO
(SHOUGAISYA SHISETSU)

SYARAT :
1. Memiliki senmonkyuu/ ssw kaigo
2. Memiliki kemampuan komunikasi N3 atau lebih
3. Berada di Jepang

KETERANGAN :
Penempatan : Nara ken, Nara shi
Gaji pokok : 173.000 yen/bulan
Tunjangan dinas malam : 5000 yen/ 1 kali
Tunjangan Shogukaizen : 40.000 yen / bulan
Bonus : 2 kali/tahun
Kenaikan Gaji : ADA
Shift :
- Nikkin: 9:00~18:00
- Yakin : 16:00~10:00(グループホーム)
18:00~10:00(ショートステイ)

POTONGAN :
Asuransi Pensiun, Asuransi Kesehatan dan Tenaga Kerja
Pajak penghasilan (sesuai perhitungan daerah)
Rumah
Gas air listrik : sesuai pemakaian

ARA PENDAFTARAN :
- Mengisi data di Google Form : https://forms.gle/QwrBXHbfHqcx5EW48
- Setelah mengisi data, silakan KONFIRMASI, dengan cara :
1. Kirimkan pesan dengan isi :
Saya sudah mengisi data di GOOGLE FORM
Data Atas Nama : ………..
Bidang Pekerjaan : ……….
Lowongan yang dilamar :……….
2. Kirimkan pesan tersebut melalui :
wa: 083122106734
atau
Melalui INBOX FB Fanpage :
https://www.facebook.com/yamash*tatokuteiginouindonesia

Semua data dan pesan yang masuk akan kami prose dan respond pada JAM KERJA
Kami akan melakukan seleksi berdasarkan data yang masuk dan peserta yang lolos tahap seleksi akan kami hubungi via Email/FB Fanpage

Yoroshiku onegaishimasu

19/01/2023

LOWONGAN TOKUTEI GINOU KONSTRUKSI

グラウト工事 GROUTING
防水工事 WATERPROOFING

【UNTUK PESERTA YANG DI JEPANG dan BISA BERGABUNG MULAI 10 MARET 2023】

SYARAT:
-Memiliki senmonkyuu/sankyuu dibawah ini :
型枠施工
左官
コンクリート圧送
トンネル推進工
建設機械施工
土工
屋根ふき
鉄筋施工
鉄筋継手
内装仕上げ
表装
とび
建築大工
建築板金
- Bisa mulai bekerja pada 10 Maret 2023
- Level Bahasa setara N3
- Bersedia bekerja dengan kontrak Tokutei Ginou selama 5 tahun

KETERANGAN:
- Penempatan : Tokyo, Meguro
- Jam kerja 8:00 -17:00
- Gaji Pokok : ¥270.000 /bulan
- Tunjangan kehadiran 1万円
- Pertama kali merekrut peserta TG

Potongan :
Asuransi Pensiun, Asuransi Kesehatan dan Tenaga Kerja
Pajak penghasilan (sesuai perhitungan daerah)
Rumah : kurang lebih 30.000
Listrik , air, gas : sesuai pemakaian

(*𝙋𝙚𝙧𝙝𝙖𝙩𝙞𝙖𝙣 𝙪𝙣𝙩𝙪𝙠 𝙥𝙚𝙢𝙖𝙝𝙖𝙢𝙖𝙣 𝙂𝙖𝙟𝙞 :
𝙂𝙖𝙟𝙞 𝙋𝙤𝙠𝙤𝙠 𝙖𝙙𝙖𝙡𝙖𝙝 𝙂𝙖𝙟𝙞 𝙮𝙖𝙣𝙜 𝘽𝙀𝙇𝙐𝙈 𝙙𝙞 𝙩𝙖𝙢𝙗𝙖𝙝 𝙩𝙪𝙣𝙟𝙖𝙣𝙜𝙖𝙣 𝙖𝙩𝙖𝙪 𝙩𝙖𝙢𝙗𝙖𝙝𝙖𝙣 𝙡𝙚𝙢𝙗𝙪𝙧 𝙙𝙖𝙣 𝙟𝙪𝙜𝙖 𝘽𝙀𝙇𝙐𝙈 𝙙𝙞𝙠𝙪𝙧𝙖𝙣𝙜𝙞 𝙥𝙤𝙩𝙤𝙣𝙜𝙖𝙣 𝙖𝙨𝙪𝙧𝙖𝙣𝙨𝙞 /𝙩𝙚𝙢𝙥𝙖𝙩 𝙩𝙞𝙣𝙜𝙜𝙖𝙡)

CARA PENDAFTARAN :
- Mengisi data di Google Form : https://forms.gle/QwrBXHbfHqcx5EW48
- Setelah mengisi data, silakan KONFIRMASI, dengan cara :
1. Kirimkan pesan dengan isi :
Saya sudah mengisi data di GOOGLE FORM
Data Atas Nama : ………..
Bidang Pekerjaan : ……….
Lowongan yang dilamar :……….
2. Kirimkan pesan tersebut melalui :
wa: 083122106734
atau
Melalui INBOX FB Fanpage :
https://www.facebook.com/yamash*tatokuteiginouindonesia

Semua data dan pesan yang masuk akan kami prose dan respond pada JAM KERJA
Kami akan melakukan seleksi berdasarkan data yang masuk dan peserta yang lolos tahap seleksi akan kami hubungi via Email/FB Fanpage

Yoroshiku Onegaishimasu

18/01/2023

Penempatan peserta kikai kakou di Saitama ken

Tempo hari peserta yang telah diterima di perusahan baru di daerah Saitama ken telah tiba di Jepang.

Setelah penjemputan dibandara kami antarkan ke Saitama untuk pengurusan berkas di shiyakushoo, dilanjutkan dengan aisatsu ke perushaan penerima.
Setelah itu kita antarkan untuk belanja kebutuhan sehari hari.

Makan pagi pakai soto
Tidak lupa pakai yasai
Atarasi shigoto
Ganbatte kudasai

18/01/2023

LOWONGAN TOKUTEI GINOU KONSTRUKSI
KATAWAKU SEKOU
【UNTUK PESERTA YANG DI JEPANG 】

SYARAT:
-Memiliki senmonkyuu Katawaku Sekou
-Bersedia bekerja dengan kontrak Tokutei Ginou selama 5 tahun

KETERANGAN:
- Penempatan : SAITAMA KEN, SHIRAOKA SHI
- Gaji Pokok : ¥250.000 /BULAN
- Kenaikan gaji pertahun ada (sesuai kemampuan )
- Rumah kurang lebih 5 menit dari eki

Potongan :
Asuransi Pensiun, Asuransi Kesehatan dan Tenaga Kerja
Pajak penghasilan (sesuai perhitungan daerah)
Rumah : kurang lebih 20.000
Listrik , air, gas : sesuai pemakaian
PERTAMA KALI MENERIMA PESERTA INDONESIA
(*𝙋𝙚𝙧𝙝𝙖𝙩𝙞𝙖𝙣 𝙪𝙣𝙩𝙪𝙠 𝙥𝙚𝙢𝙖𝙝𝙖𝙢𝙖𝙣 𝙂𝙖𝙟𝙞 :
𝙂𝙖𝙟𝙞 𝙋𝙤𝙠𝙤𝙠 𝙖𝙙𝙖𝙡𝙖𝙝 𝙂𝙖𝙟𝙞 𝙮𝙖𝙣𝙜 𝘽𝙀𝙇𝙐𝙈 𝙙𝙞 𝙩𝙖𝙢𝙗𝙖𝙝 𝙩𝙪𝙣𝙟𝙖𝙣𝙜𝙖𝙣 𝙖𝙩𝙖𝙪 𝙩𝙖𝙢𝙗𝙖𝙝𝙖𝙣 𝙡𝙚𝙢𝙗𝙪𝙧 𝙙𝙖𝙣 𝙟𝙪𝙜𝙖 𝘽𝙀𝙇𝙐𝙈 𝙙𝙞𝙠𝙪𝙧𝙖𝙣𝙜𝙞 𝙥𝙤𝙩𝙤𝙣𝙜𝙖𝙣 𝙖𝙨𝙪𝙧𝙖𝙣𝙨𝙞 /𝙩𝙚𝙢𝙥𝙖𝙩 𝙩𝙞𝙣𝙜𝙜𝙖𝙡)

CARA PENDAFTARAN :
- Mengisi data di Google Form : https://forms.gle/QwrBXHbfHqcx5EW48
- Setelah mengisi data, silakan KONFIRMASI, dengan cara :
1. Kirimkan pesan dengan isi :
Saya sudah mengisi data di GOOGLE FORM
Data Atas Nama : ………..
Bidang Pekerjaan : ……….
Lowongan yang dilamar :……….
2. Kirimkan pesan tersebut melalui :
wa: 083122106734
atau
Melalui INBOX FB Fanpage :
https://www.facebook.com/yamash*tatokuteiginouindonesia

Semua data dan pesan yang masuk akan kami prose dan respond pada JAM KERJA
Kami akan melakukan seleksi berdasarkan data yang masuk dan peserta yang lolos tahap seleksi akan kami hubungi via Email/FB Fanpage

Yoroshiku Onegaishimasu

17/01/2023

Penempatan peserta pertanian dan menjemput peserta

Beberapa waktu yang lalu staf kami melakukan penempatan peserta pertanian di perusahaan pertanian daun ouba daerah Ibaraki ken.
Setelah pengurusan berkas dan dilanjutkan belanja untuk persiapan kehidupan sehari hari.

Setelah penempatan peserta, staf kami melanjutkan perjalanan untuk menjemput peserta untuk kepulangan sementara di hari selanjutnya.
Semoga lancar perjalananya, dan kami tunggu kedatangan kembali ke Jepang .

16/01/2023

Penempatan peserta kembali ke perusahaan lama di Saitama ken

Tangga 10 Januari 2023 kemarin setelah libur tahun baru, peserta yang telah di terima kembali ke perusahaan lama tiba di Jepang.

Tanggal 12 kami antarkan untuk penempatan di perusahaan di daerah Saitama ken.

Setelah pengurusan berkas di shiyakusho dan bank. Selanjutnya aisatsu dengan pihak perusahaan dilanjutkan dengan belanja keperluan sehari hari.

Semangat bekerja dan jaga kesehatan

Photos from Yamashita Tokutei Ginou Visa Indonesia - KMT Touroku Shien Kikan's post 12/01/2023

Photos from Yamash*ta Tokutei Ginou Visa Indonesia - KMT Touroku Shien Kikan's post

11/01/2023

LOWONGAN PENGOLAHAN MAKANAN
KHUSUS PESERTA DI JEPANG

Syarat :
Memiliki senmonkyuu / ssw pengolahan makanan
Bisa masuk kerja dibulan Maret 2023
Diutamakan perempuan

Lokasi : Hyogo ken, Nishinomiya shi
Jam kerja 08:00-17:00
Lembur ada (kurang lebih 20-30 Jam/bulan)
Gaji pokok 17 man/bulan
Kenaikan gaji ada (Tergantung kemampuan)
Libur 2 hari seminggu

Potongan :
Apato : 19,000/bulan
Tagihan listrik, air, gas tergantung pemakaian
Asuransi Kesehatan, nengkin dan lain lain

Sudah ada peserta Indonesia

CARA PENDAFTARAN :
- Mengisi data di Google Form : https://forms.gle/QwrBXHbfHqcx5EW48
- Setelah mengisi data, silakan KONFIRMASI, dengan cara :
1. Kirimkan pesan dengan isi :
Saya sudah mengisi data di GOOGLE FORM
Data Atas Nama : ………..
Bidang Pekerjaan : ……….
Lowongan yang dilamar :……….
2. Kirimkan pesan tersebut melalui :
wa: 083122106734
atau
Melalui INBOX FB Fanpage :
https://www.facebook.com/yamash*tatokuteiginouindonesia

Semua data dan pesan yang masuk akan kami prose dan respond pada JAM KERJA
Kami akan melakukan seleksi berdasarkan data yang masuk dan peserta yang lolos tahap seleksi akan kami hubungi via Email/FB Fanpage

Yoroshiku onegaishimasu

福袋の由来と意味とは?日本の福袋の歴史はいつから始まったの? 10/01/2023

福袋の由来と意味とは?日本の福袋の歴史はいつから始まったの?

https://jpnculture.net/fukubukuro/

お正月になると、さまざまなお店が「福袋」を販売しますね。
読み方は「ふくぶくろ」です。

福袋とは、お正月の初売りなどで、売れ残り品など色々なものを詰めて中身がわからないようにして封をして販売し、客が自由に選び取る袋のことをいいます。
中身が見えない状態で選ぶので運試しの意味合いもあります。

最近では中身が見える透明の袋に入れていたり、インターネット上で中身がどういうものなのか詳細を載せて販売される場合もあります。

中身の見えない福袋は、選ぶときからドキドキして楽しいものですよね。
その中身が自分の欲しかったものだったら、一年のスタートがとても良いもののように感じてしまいますし、残念な中身だったらちょっとがっかりしてしまいます。
しかし、一年のスタートに残念なことが起こったということは、悪い運を最初に使い果たした!とプラスに考えることもできます。

人気のお店になると、整理券や予約が必要な場合もあるようですので、狙っているお店がある方は事前にチェックしておきましょうね。

福袋の由来と意味とは?日本の福袋の歴史はいつから始まったの?   お正月になると、さまざまなお店が「福袋」を販売しますね。 福袋が楽しみで毎年購入する方もいらっしゃると思いますが、福袋の歴史はいつごろから始まったのでしょうか? また、福袋の意味と由来に

08/01/2023
07/01/2023
06/01/2023

LOWONGAN TOKUTEI GINOU
PENGOLAHAN MAKANAN
SEAFOOD & IKAN KECIL

SYARAT
Diutamakan wanita

DOMISILI JEPANG :
UNTUK KENSHUSEI Pengolahan Makanan yang akan selesai Kontrak
Atau peserta di Jepang yang sudah memiliki SSW Pengolahan makanan (Bisa masuk di bulan 1-2 tahun depan)

DOMISILI INDONESIA :
Peserta yang memiliki senmonkyuu bidang pengolahan makanan

KETERANGAN :
Penempatan : IBARAKI KEN, KASUMIGAURA SHI
Gaji Pokok : mulai dari 950 YEN/JAM
8 jam kerja
*Peserta Tokutei Ginou dan Kenshusei semuanya Wanita

Potongan :
Asuransi Pensiun, Asuransi Kesehatan dan Tenaga Kerja
Pajak penghasilan (sesuai perhitungan daerah)
Rumah : 10.000 yen
Gas air listrik : sesuai pemakaian

CARA PENDAFTARAN :
- Mengisi data di Google Form : https://forms.gle/QwrBXHbfHqcx5EW48
- Setelah mengisi data, silakan KONFIRMASI, dengan cara :
1. Kirimkan pesan dengan isi :
Saya sudah mengisi data di GOOGLE FORM
Data Atas Nama : ………..
Bidang Pekerjaan : ……….
Lowongan yang dilamar :……….
2. Kirimkan pesan tersebut melalui :
wa: 083122106734
atau
Melalui INBOX FB Fanpage :
https://www.facebook.com/yamash*tatokuteiginouindonesia
Semua data dan pesan yang masuk akan kami prose dan respond pada JAM KERJA
Kami akan melakukan seleksi berdasarkan data yang masuk dan peserta yang lolos tahap seleksi akan kami hubungi via Email/FB Fanpage

Yoroshiku onegaishimasu

05/01/2023

LOWONGAN TOKUTEI GINOU KONSTRUKSI

グラウト工事 GROUTING
防水工事 WATERPROOFING

【UNTUK PESERTA YANG DI JEPANG 】

SYARAT:
-Memiliki senmonkyuu/sankyuu dibawah ini :
型枠施工
左官
コンクリート圧送
トンネル推進工
建設機械施工
土工
屋根ふき
鉄筋施工
鉄筋継手
内装仕上げ
表装
とび
建築大工
建築板金
- Bisa mulai bekerja pada 10 Maret 2023
- Level Bahasa setara N3
- Bersedia bekerja dengan kontrak Tokutei Ginou selama 5 tahun

KETERANGAN:
- Penempatan : Tokyo, Meguro
- Jam kerja 8:00 -17:00
- Gaji Pokok : ¥240.000 /BULAN
- Kisaran Gaji bersih : 18万l以上
- dibutuhkan 1 orang laki-laki

Potongan :
Asuransi Pensiun, Asuransi Kesehatan dan Tenaga Kerja
Pajak penghasilan (sesuai perhitungan daerah)
Rumah : kurang lebih 30.000
Listrik , air, gas : sesuai pemakaian

PERTAMA KALI MENERIMA PESERTA INDONESIA
(*𝙋𝙚𝙧𝙝𝙖𝙩𝙞𝙖𝙣 𝙪𝙣𝙩𝙪𝙠 𝙥𝙚𝙢𝙖𝙝𝙖𝙢𝙖𝙣 𝙂𝙖𝙟𝙞 :
𝙂𝙖𝙟𝙞 𝙋𝙤𝙠𝙤𝙠 𝙖𝙙𝙖𝙡𝙖𝙝 𝙂𝙖𝙟𝙞 𝙮𝙖𝙣𝙜 𝘽𝙀𝙇𝙐𝙈 𝙙𝙞 𝙩𝙖𝙢𝙗𝙖𝙝 𝙩𝙪𝙣𝙟𝙖𝙣𝙜𝙖𝙣 𝙖𝙩𝙖𝙪 𝙩𝙖𝙢𝙗𝙖𝙝𝙖𝙣 𝙡𝙚𝙢𝙗𝙪𝙧 𝙙𝙖𝙣 𝙟𝙪𝙜𝙖 𝘽𝙀𝙇𝙐𝙈 𝙙𝙞𝙠𝙪𝙧𝙖𝙣𝙜𝙞 𝙥𝙤𝙩𝙤𝙣𝙜𝙖𝙣 𝙖𝙨𝙪𝙧𝙖𝙣𝙨𝙞 /𝙩𝙚𝙢𝙥𝙖𝙩 𝙩𝙞𝙣𝙜𝙜𝙖𝙡)

CARA PENDAFTARAN :
- Mengisi data di Google Form : https://forms.gle/QwrBXHbfHqcx5EW48
- Setelah mengisi data, silakan KONFIRMASI, dengan cara :
1. Kirimkan pesan dengan isi :
Saya sudah mengisi data di GOOGLE FORM
Data Atas Nama : ………..
Bidang Pekerjaan : ……….
Lowongan yang dilamar :……….
2. Kirimkan pesan tersebut melalui :
wa: 083122106734
atau
Melalui INBOX FB Fanpage :
https://www.facebook.com/yamash*tatokuteiginouindonesia

Semua data dan pesan yang masuk akan kami prose dan respond pada JAM KERJA
Kami akan melakukan seleksi berdasarkan data yang masuk dan peserta yang lolos tahap seleksi akan kami hubungi via Email/FB Fanpage

Yoroshiku Onegaishimasu

ビデオ (すべて表示)

PENJEMPUTAN DAN PENEMPATAN PESERTA DI FUKUOKA
31 Desember 2021Hari terakhir di tahun iniTerima kasih sudah menjadi bagian kenangan dari kamiSemoga tahun yang baru aka...
Langsung Interview dengan TSK dan User bagi yg memenuhi persyaratan.Tidak dipungut biaya.Ketersediaan lowongan bisa beru...
Lowongan TOKUTEI GINOU,Bagi teman-teman yang masih di jepang dan berminat dengan lowongan yang ada, silahkan langsung ki...
HUBUNGI KAMI !!!#tokuteiginousupport #kenshuseiindonesia #kerjadijepang
Bangga dan terharu melihat Pengibaran Sang Saka Merah Putih dan Lantunan Indonesia Raya !Yuk, berdiri bersama Pak #Dubes...
TOKUTEI GINOU VISA
TOKUTEI GINOU VISA
PRAY FOR LEBANON - Penyebab Ledakan diduga Amonium Nitrat

電話番号

ウェブサイト

住所


Nishi Kamata 7-26-11 Flos Kamata 4F
Ota-ku, Tokyo
144-0051

営業時間

月曜日 10:00 - 17:00
火曜日 10:00 - 16:00
水曜日 10:00 - 17:00
木曜日 10:00 - 17:00
金曜日 10:00 - 17:00

Consulting/Business Servicesのその他Ota-ku (すべて表示)
株式会社メデュアクト 株式会社メデュアクト
山王2-5-6, 山王ブリッジ4F
Ota-ku, 1430023

株式会社メデュアクトは、東京、島根を拠点に、高齢化社会に挑む医療機関、中小企業を支援する経営コンサルティング会社です。

株式会社ukabu 株式会社ukabu
南蒲田1-14/7
Ota-ku, 144-0035

お客様ごとの「営業準備」をAIが自動化するツール「UKABU」の開発・販売をする株式会社UKABUのFacebookページです

WillMap株式会社 WillMap株式会社
Ota-ku, 1450064

組織開発コンサルティングの会社です。 社名には、組織や人の意思“will?

Yamash*ta Tokuteigino - วีซ่าทำงานทักษะเฉพ Yamash*ta Tokuteigino - วีซ่าทำงานทักษะเฉพ
Ota-ku, 144-0051

องค์กรช่วยเหลือการยื่นขอวีซ่าทักษะเฉพาะสำหรับคนไทย

Secret Lab, Inc. Secret Lab, Inc.
Unoki Garden II 3rd Floor, 3-10 Unoki 2-chome
Ota-ku, 146-0091

Tokyo based User Experience and Design Strategy firm, specializing in Device UX and Service UX desig

ハートマネー相談室 女性のためのお金と仕事 ハートマネー相談室 女性のためのお金と仕事
西蒲田8-15-10/101
Ota-ku, 144-0051

女性活躍応援FPの氏家祥美が、女性の仕事やライフスタイルをお金、経?

アクティブカレッジ アクティブカレッジ
山王2丁目1-2 大森ステーションボックス7階
Ota-ku, 143-0023

夜7時からの開講で仕事帰りに通える、MOS Excel 2010資格取得スクールです。?

dreamdesign dreamdesign
西蒲田7-61-13 HUNCH 6F
Ota-ku, 144-0051

世界のさまざまな社会課題を解決するために、クリエイティブの可能性を?

会社設立・会計事務所、大田区・蒲田での会社設立・会計 会社設立・会計事務所、大田区・蒲田での会社設立・会計
蒲田本町2-4-2 アクシード蒲田本町5F
Ota-ku, 144-0053

仁科忠二郎行政書士事務所・税理士事務所・会計事務所

有限會社ファクタスデザイン 有限會社ファクタスデザイン
大森南4-6-15 テクノFRONT401号
Ota-ku, 143-0013

FACTRONと言うブランドでゆとりとときめきのデザイングッズを商品企画、デ

ケーディーアイコンズ/KD-ICONS ケーディーアイコンズ/KD-ICONS
4-6-15 テクノFRONT森ケ崎 304
Ota-ku, 143-0013

院内感染対策支援 / 感染制御情報システムを提供するケーディーアイコン?