Hairsalon Unin - Tóc Việt Machida Tokyo

TÓC NAM NỮ GA MACHIDA TỈNH KANAGAWA
Tư vấn tạo kiểu tóc Nam Nữ

Photos from Hairsalon Unin - Tóc Việt Machida Tokyo's post 25/08/2023

𝐋𝐢̣𝐜𝐡 𝐜𝐮𝐨̂́𝐢 𝐭𝐮𝐚̂̀𝐧 đ𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨̂́𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐧𝐡𝐞́ 𝐚𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐢̣ 𝐞𝐦.
Hairsalon Unin - Tóc Việt Machida Tokyo
💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

Photos from Hairsalon Unin - Tóc Việt Machida Tokyo's post 22/08/2023

𝐓𝐨́𝐜 𝐧𝐠𝐚̆́𝐧 đ𝐨́𝐧 𝐡𝐞̀ 𝐜𝐡𝐨 𝐜𝐡𝐢̣ 𝐞𝐦.
Hairsalon Unin - Tóc Việt Machida Tokyo
💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

Photos from Hairsalon Unin - Tóc Việt Machida Tokyo's post 16/08/2023

𝐒𝐚̆́𝐩 𝐡𝐞̂́𝐭 𝐧𝐠𝐡𝐢̉ 𝐥𝐞̂̃ 𝐫𝐨̂̀𝐢, 𝐚𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐢̣ 𝐞𝐦 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐥𝐞̂𝐧 𝐥𝐢̣𝐜𝐡 𝐥𝐚̀𝐦 đ𝐞̣𝐩 𝐧𝐡𝐞́.
Hairsalon Unin - Tóc Việt Machida Tokyo
💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

Photos from Hairsalon Unin - Tóc Việt Machida Tokyo's post 12/08/2023

𝐍𝐚𝐲 đ𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨̂́𝐧𝐠 𝐥𝐢̣𝐜𝐡 𝐧𝐡𝐞́ 𝐚𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐢̣ 𝐞𝐦
Hairsalon Unin - Tóc Việt Machida Tokyo
💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

Photos from Hairsalon Unin - Tóc Việt Machida Tokyo's post 10/08/2023

𝐂𝐚̂̀𝐧 𝐭𝐡𝐞̂𝐦 𝐥𝐢̣𝐜𝐡 𝐜𝐡𝐨 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐧𝐠𝐡𝐢̉ 𝐥𝐞̂̃ 𝐬𝐚̆́𝐩 𝐭𝐨̛́𝐢. 𝐈𝐧𝐛𝐨𝐱 𝐧𝐠𝐚𝐲 đ𝐞̂̉ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐭𝐮̛ 𝐯𝐚̂́𝐧 𝐦𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐩𝐡𝐢́ 𝐦𝐨̣𝐢 𝐯𝐚̂́𝐧 đ𝐞̂̀ 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐧𝐡𝐞́.
Hairsalon Unin - Tóc Việt Machida Tokyo
💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

Photos from Hairsalon Unin - Tóc Việt Machida Tokyo's post 08/08/2023

𝐌𝐚̂̃𝐮 𝐭𝐨́𝐜 𝐧𝐠𝐚̆́𝐧 𝐜𝐡𝐨̛𝐢 𝐡𝐞̀ 𝐧𝐚̀𝐨 𝐜𝐡𝐢̣ 𝐞𝐦, 𝐥𝐢̣𝐜𝐡 đ𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨̂́𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐧𝐡𝐞́.
Hairsalon Unin - Tóc Việt Machida Tokyo
💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Photos from Hairsalon Unin - Tóc Việt Machida Tokyo's post 04/08/2023

𝐇𝐞̀ 𝐜𝐡𝐨̛𝐢 𝐦𝐚̀𝐮 𝐠𝐢̀ 𝐜𝐡𝐨 𝐝𝐮̛̣𝐜 𝐝𝐨̛̃ 𝐧𝐡𝐢̉ ?????
Hairsalon Unin - Tóc Việt Machida Tokyo
💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

Photos from Hairsalon Unin - Tóc Việt Machida Tokyo's post 02/08/2023

𝐍𝐚𝐲 𝐪𝐮𝐚́𝐧 đ𝐚𝐧𝐠 𝐫𝐚̉𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐞́ 𝐜𝐚̉ 𝐧𝐡𝐚̀, 𝐜𝐡𝐨̛𝐢 𝐦𝐚̀𝐮 𝐧𝐚̀𝐲 𝐜𝐡𝐚̆́𝐜 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 đ𝐞̣𝐩 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐞̂̀𝐧 𝐦𝐚̀𝐮 đ𝐚̂𝐮.
Hairsalon Unin - Tóc Việt Machida Tokyo
💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

Photos from Hairsalon Unin - Tóc Việt Machida Tokyo's post 29/07/2023

𝐂𝐚̂̀𝐧 𝐭𝐡𝐞̂𝐦 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐜𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐠𝐚̣̆𝐩 𝐠𝐨̛̃ 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐚𝐡.
Hairsalon Unin - Tóc Việt Machida Tokyo
💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

26/07/2023

𝐃𝐚́𝐧𝐠 𝐥𝐚𝐲𝐞𝐫 𝐤𝐞̂́𝐭 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐧𝐡𝐮𝐨̣̂𝐦 𝐦𝐚̀𝐮 𝐧𝐚̂𝐮 𝐜𝐚𝐦 𝐜𝐮̛̣𝐜 đ𝐞̣𝐩 𝐧𝐡𝐞́ 𝐜𝐡𝐢̣ 𝐞𝐦.
Hairsalon Unin - Tóc Việt Machida Tokyo
💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

25/07/2023

𝐓𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐦𝐨̛́𝐢 đ𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨̂́𝐧𝐠 𝐥𝐢̣𝐜𝐡 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐚𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐢̣ 𝐞𝐦 𝐧𝐡𝐞́. Hairsalon Unin - Tóc Việt Machida Tokyo 💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

Photos from Hairsalon Unin - Tóc Việt Machida Tokyo's post 09/07/2023

㊗️㊗️㊗️𝐒𝐈𝐄̂𝐔 𝐊𝐇𝐔𝐘𝐄̂́𝐍 𝐌𝐀̣𝐈 𝐂𝐇𝐀̀𝐎 Đ𝐎́𝐍 𝐇𝐄̀ 𝟐𝟎𝟐𝟑㊗️㊗️㊗️
𝐊𝐡𝐮𝐲𝐞̂́𝐧 𝐦𝐚̃𝐢 𝐜𝐮̛̣𝐜 𝐥𝐨̛́𝐧 𝐥𝐞̂𝐧 𝐭𝐨̛́𝐢 ⬇⬇⬇ 𝟐𝟎% 𝐤𝐡𝐢 𝐪𝐮𝐲́ 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐪𝐮𝐚 𝐥𝐚̀𝐦 𝐭𝐨́𝐜 𝐭𝐚̣𝐢 𝐒𝐚𝐥𝐨𝐧.
Hairsalon Unin - Tóc Việt Machida Tokyo
𝐆𝐚 𝐌𝐚𝐜𝐡𝐢𝐝𝐚 đ𝐢 𝐛𝐨̣̂ 𝐤𝐡𝐨𝐚̉𝐧𝐠 𝟒 𝐩𝐡𝐮́𝐭.
東京都町田市森野1-9-18
𝐇𝐚̂𝐧 𝐡𝐚̣𝐧𝐡 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 đ𝐨́𝐧 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 .

Photos from Hairsalon Unin - Tóc Việt Machida Tokyo's post 08/07/2023

𝐌𝐚𝐢 𝐯𝐚̂̃𝐧 𝐭𝐫𝐨̂́𝐧𝐠 𝐠𝐡𝐞̂́ 𝐧𝐡𝐞́ 𝐜𝐚̉ 𝐧𝐡𝐚̀
Hairsalon Unin - Tóc Việt Machida Tokyo
💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

03/07/2023

𝐓𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐭𝐡𝐞̂𝐦 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐜𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐡𝐞̣𝐧.
Hairsalon Unin - Tóc Việt Machida Kanagawa
💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕🥰🥰🥰

Photos from Hairsalon Unin - Tóc Việt Machida Tokyo's post 30/06/2023

𝐌𝐚̂̃𝐮 𝐥𝐚𝐲𝐞𝐫 𝐥𝐮̛̉𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢̣ 𝐞𝐦 𝐲𝐞̂𝐮 𝐭𝐡𝐢́𝐜𝐡 𝐢𝐧𝐛𝐨𝐱 𝐧𝐡𝐞́. 𝐂𝐮𝐨̂́𝐢 𝐭𝐮𝐚̂̀𝐧 đ𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨̂́𝐧𝐠 𝐥𝐢̣𝐜𝐡.
Hairsalon Unin - Tóc Việt Machida Kanagawa
💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

Photos from Hairsalon Unin - Tóc Việt Machida Tokyo's post 28/06/2023

𝐌𝐚̂́𝐲 𝐦𝐚̂̃𝐮 𝐮𝐨̂́𝐧 𝐧𝐚̀𝐲 𝐜𝐡𝐨̛𝐢 𝐜𝐚̉ 𝐧𝐚̆𝐦 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 𝐧𝐡𝐞́ 𝐜𝐡𝐢̣ 𝐞𝐦.
Hairsalon Unin - Tóc Việt Machida Kanagawa
💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

24/06/2023

𝐐𝐮𝐚̉ 𝐧𝐚̀𝐲 𝐜𝐡𝐨̛𝐢 𝐤𝐡𝐨̂ 𝐦𝐚́𝐮 𝐥𝐮𝐨̂𝐧. 😊😊😊😊😊
𝐍𝐡𝐮̛ đ𝐚̃ 𝐡𝐮̛́𝐚 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐝𝐢̣𝐩 𝐥𝐚̂́𝐲 𝐥𝐚̣𝐢 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐭𝐚̀𝐢 𝐤𝐡𝐨𝐚̉𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐝𝐢̣𝐩 𝐤𝐢̉ 𝐧𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐭 𝟔 𝐧𝐚̆𝐦 𝐭𝐮𝐨̂̉𝐢 𝐜𝐮̉𝐚 . 𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐫𝐢 𝐚̂𝐧 𝐜𝐚̆́𝐭 𝐭𝐨́𝐜 𝐦𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐩𝐡𝐢́ 𝐬𝐞̃ 𝐝𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐫𝐚 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝟐 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 (𝐂𝐡𝐢̉ 𝐚́𝐩 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐨 𝐜𝐨̛ 𝐬𝐨̛̉ 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐠𝐚 𝐎𝐭𝐬𝐮𝐤𝐚 𝐓𝐨𝐤𝐲𝐨). 𝐓𝐫𝐚̂𝐧 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠 𝐜𝐚̉𝐦 𝐨̛𝐧 𝐪𝐮𝐲́ 𝐯𝐢̣ đ𝐚̃ 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 𝐲𝐞̂𝐮 𝐦𝐞̂́𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐮̉𝐧𝐠 𝐡𝐨̣̂ #𝐔𝐧𝐢𝐧 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚̃𝐧𝐠 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 đ𝐚̃ 𝐪𝐮𝐚. 𝐇𝐚̂𝐧 𝐡𝐚̣𝐧𝐡 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 đ𝐨́𝐧 𝐪𝐮𝐲́ 𝐯𝐢̣!
💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕
-Cs1: Hairsalon Unin - Tóc Việt Otsuka Tokyo
-Cs2: Hairsalon Unin - Tóc Việt Omiya Saitama
-Cs3 Hairsalon Unin - Tóc Việt Funabashi ChiBa
-Cs4: Hairsalon Unin - Tóc Việt Machida Kanagawa

Photos from Hairsalon Unin - Tóc Việt Machida Tokyo's post 17/06/2023

𝐒𝐚̆́𝐜 𝐡𝐞̀ 𝐫𝐮̛̣𝐜 𝐜𝐡𝐚́𝐲
Hairsalon Unin - Tóc Việt Machida Kanagawa
💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

Photos from Hairsalon Unin - Tóc Việt Machida Tokyo's post 15/06/2023

𝑵𝒂𝒚 𝒒𝒖𝒂́𝒏 𝒙𝒊𝒏 𝒑𝒉𝒆́𝒑 𝒏𝒈𝒉𝒊̉ đ𝒐̣̂𝒕 𝒙𝒖𝒂̂́𝒕 𝒏𝒉𝒆́.
Hairsalon Unin - Tóc Việt Machida Kanagawa
💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

Photos from Hairsalon Unin - Tóc Việt Machida Tokyo's post 12/06/2023

𝗧𝘂𝗮̂̀𝗻 𝗺𝗼̛́𝗶 đ𝗮𝗻𝗴 𝘁𝗿𝗼̂́𝗻𝗴 𝗻𝗵𝗶𝗲̂̀𝘂 𝗹𝗶̣𝗰𝗵, 𝗶𝗻𝗯𝗼𝘅 𝗻𝗴𝗮𝘆 đ𝗲̂̉ 𝗰𝗵𝘂́𝗻𝗴 𝘁𝗼̂𝗶 𝘁𝘂̛ 𝘃𝗮̂́𝗻 𝘃𝗮̀ 𝗹𝗮̀𝗺 đ𝗲̣𝗽 𝗻𝗵𝗲́.
Hairsalon Unin - Tóc Việt Machida Kanagawa 💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

Photos from Hairsalon Unin - Tóc Việt Machida Tokyo's post 07/06/2023

𝗠𝗮̂̃𝘂 𝘂𝗼̂́𝗻 𝗰𝘂𝗽 𝘁𝗮̣𝗼 đ𝗼̣̂ 𝗽𝗵𝗼̂̀𝗻𝗴 𝗰𝗵𝗼 𝘁𝗼́𝗰, 𝗱𝗲̂̃ 𝗰𝗵𝗮̆𝗺 𝘃𝗮̀ 𝘀𝘂̛̉ 𝗱𝘂̣𝗻𝗴 𝘁𝗮̣𝗶 𝗻𝗵𝗮̀. 𝗬𝗲̂𝘂 𝘁𝗵𝗶́𝗰𝗵 𝗶𝗻𝗯𝗼𝘅 𝗻𝗴𝗮𝘆 𝗻𝗵𝗲́ 𝗾𝘂𝘆́ 𝘃𝗶̣.
Hairsalon Unin - Tóc Việt Machida Kanagawa
💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

Photos from Hairsalon Unin - Tóc Việt Machida Tokyo's post 01/06/2023

𝐂𝐡𝐨̛𝐢 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 𝐬𝐨̛̣...... 𝐠𝐢̀ đ𝐚̂𝐮.
Hairsalon Unin - Tóc Việt Machida Kanagawa
💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

Photos from Hairsalon Unin - Tóc Việt Machida Tokyo's post 01/06/2023

𝐇𝐞̀ 𝐫𝐨̂̀𝐢 𝐜𝐨́ 𝐜𝐡𝐢̣ 𝐞𝐦 𝐧𝐚̀𝐨 𝐜𝐡𝐨̛𝐢 𝐓𝐨𝐦𝐛𝐨𝐲 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 ?
Hairsalon Unin - Tóc Việt Machida Kanagawa
💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕❤️💕💕💕💕💕

Photos from Hairsalon Unin - Tóc Việt Machida Tokyo's post 28/05/2023

𝗖𝗼́ 𝗻𝗵𝘂̛̃𝗻𝗴 𝗻𝗴𝗮̀𝘆 𝗹𝗮̀𝗺 𝘃𝗶𝗲̣̂𝗰 𝗾𝘂𝗲̂𝗻 𝗻𝗴𝗵𝗶̉ 𝗻𝗴𝗼̛𝗶 𝗰𝘂̉𝗮 𝘁𝗲𝗮𝗺𝗿 #𝗨𝗻𝗶𝗻, 𝗾𝘂𝘆́ 𝗸𝗵𝗮́𝗰𝗵 𝗶𝗻𝗯𝗼𝘅 𝗻𝗴𝗮𝘆 đ𝗲̂̉ 𝗰𝗵𝘂́𝗻𝗴 𝘁𝗼̂𝗶 đ𝘂̛𝗼̛̣𝗰 𝗽𝗵𝘂̣𝗰 𝘃𝘂̣ 𝗻𝗵𝗲́.
Hairsalon Unin - Tóc Việt Machida Kanagawa 💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕
町田市森野1-9-18まるかビル3F

Photos from Hairsalon Unin - Tóc Việt Machida Tokyo's post 25/05/2023

𝗩𝗮̂̃𝗻 𝗰𝗮̂̀𝗻 𝘁𝗵𝗲̂𝗺 𝗻𝗵𝘂̛̃𝗻𝗴 𝗰𝘂𝗼̣̂𝗰 𝗵𝗲̣𝗻 𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 𝘁𝘂𝗮̂̀𝗻 𝗻𝗵𝗲́. 𝗜𝗻𝗯𝗼𝘅 𝘁𝗿𝘂̛𝗼̛́𝗰 đ𝗲̂̉ 𝗾𝘂𝗮́𝗻 𝘁𝘂̛ 𝘃𝗮̂́𝗻 𝘃𝗮̀ 𝗹𝗲̂𝗻 𝗹𝗶̣𝗰𝗵 𝗻𝗵𝗲́ 𝗾𝘂𝘆́ 𝘃𝗶̣.
Hairsalon Unin - Tóc Việt Machida Kanagawa
Hairsalon Unin - Tóc Việt Otsuka Tokyo
💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕👍👍👍👍👍😊😊😊

Photos from Hairsalon Unin - Tóc Việt Machida Tokyo's post 19/05/2023

𝐌𝐚̂̃𝐮 𝐠𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐜𝐮̉𝐚 𝐧𝐡𝐚̀, 𝐜𝐡𝐢̣ 𝐞𝐦 𝐭𝐡𝐢́𝐜𝐡 𝐬𝐮̛̣ 𝐱𝐢𝐧𝐡 đ𝐞̣𝐩 𝐧𝐚̀𝐲 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 ???
Hairsalon Unin - Tóc Việt Machida Kanagawa
💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

Photos from Hairsalon Unin - Tóc Việt Machida Tokyo's post 18/05/2023

𝐂𝐚́𝐜 𝐜𝐨̛ 𝐬𝐨̛̉ 𝐜𝐮̉𝐚 đ𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨̂́𝐧𝐠 𝐥𝐢̣𝐜𝐡 𝐧𝐡𝐞́ 𝐪𝐮𝐲́ 𝐳𝐲̣. 𝐐𝐮𝐚 𝐥𝐚̀𝐦 đ𝐞̣𝐩 đ𝐨́𝐧 𝐇𝐞̀ 𝐧𝐚̀𝐨 𝐜𝐚̀ 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐨̛𝐢.
Hairsalon Unin - Tóc Việt Machida Kanagawa
💕💕💕💕💕💕💕㊗️㊗️㊗️㊗️㊗️💕💕💕💕💕💕💕💕

Photos from Hairsalon Unin - Tóc Việt Machida Tokyo's post 15/05/2023

𝐂𝐡𝐚̀𝐨 đ𝐨́𝐧 𝐡𝐞̀ 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐦𝐚̂̃𝐮 𝐭𝐨́𝐜 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐛𝐚̆́𝐭 𝐤𝐢̣𝐩 𝐱𝐮 𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐨 𝐜𝐡𝐢̣ 𝐞𝐦 𝐭𝐡𝐨𝐚̉ 𝐬𝐮̛́𝐜 𝐥𝐮̛̣𝐚 𝐜𝐡𝐨̣𝐧. 𝐂𝐡𝐢𝐚 𝐬𝐞̉ 𝐡𝐨𝐚̣̆𝐜 đ𝐢 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐧𝐡𝐨́𝐦 𝐬𝐞̃ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐮̛𝐮 đ𝐚̃𝐢 𝐡𝐚̂́𝐩 𝐝𝐚̂̃𝐧 𝐭𝐮̛̀ 👉🏽👉🏽👉🏽
Hairsalon Unin - Tóc Việt Machida Kanagawa...................……….............................................................💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕
👉🏽👉🏽👉🏽 #𝐓𝐨́𝐜_𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭_𝐌𝐚𝐜𝐡𝐢𝐝𝐚 𝐥𝐚̀ 𝐒𝐚𝐥𝐨𝐧 𝐧𝐚̆̀𝐦 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮𝐨̂̃𝐢 𝐡𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐜𝐨́ 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐜𝐨̛̉ 𝐬𝐨̛̉ 𝐡𝐨𝐚̣𝐭 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐭𝐚̣𝐢 𝐓𝐨𝐤𝐲𝐨, 𝐒𝐚𝐢𝐭𝐚𝐦𝐚, 𝐊𝐚𝐧𝐚𝐠𝐚𝐰𝐚, 𝐂𝐡𝐢𝐛𝐚.
👉🏽👉🏽👉🏽 #𝐓𝐨́𝐜_𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭_𝐌𝐚𝐜𝐡𝐢𝐝𝐚 𝐋𝐚̀ 𝐡𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐒𝐚𝐥𝐨𝐧 𝐭𝐨́𝐜 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 đ𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐢𝐞̂𝐧 𝐜𝐮̉𝐚 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐜𝐚̂́𝐩 𝐠𝐢𝐚̂́𝐲 𝐩𝐡𝐞́𝐩 𝐡𝐨𝐚̣𝐭 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐭𝐨̛́𝐢 𝐧𝐚𝐲 đ𝐚̃ 𝐭𝐫𝐨̀𝐧 𝟔 𝐧𝐚̆𝐦 𝐭𝐚̣𝐢 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐁𝐚̉𝐧.

✅𝐂𝐨̛ 𝐬𝐨̛̉ 𝐡𝐚̣ 𝐭𝐚̂̀𝐧𝐠, 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐛𝐢̣ 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 đ𝐚̣𝐢.
✅ Đ𝐨̣̂𝐢 𝐧𝐠𝐮̃ 𝐭𝐡𝐨̛̣ 𝐭𝐚𝐲 𝐧𝐠𝐡𝐞̂̀ 𝐜𝐚𝐨, 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐧𝐚̆𝐦 𝐤𝐢𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦.
✅ 𝐂𝐡𝐞̂́ đ𝐨̣̂ 𝐛𝐚̉𝐨 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐮𝐲 𝐭𝐢́𝐧.
✅ 𝐒𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮𝐨̂́𝐜 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐡𝐚̃𝐧𝐠 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐚́𝐜 𝐭𝐡𝐮𝐨̛𝐧𝐠 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐧𝐨̂̉𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢.

𝐇𝐚̂𝐧 𝐇𝐚̣𝐧𝐡 Đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐓𝐢𝐞̂́𝐩 Đ𝐨́𝐧 𝐐𝐮𝐲́ 𝐕𝐢̣
💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕
📮📮📮森野𝟏-𝟗-𝟏𝟖まるかビル𝟑𝐅

☎️ 𝟎𝟑-𝟒𝟑𝟔𝟑-𝟕𝟕𝟖𝟑
📲 𝟎𝟖𝟎-𝟒𝟕𝟐𝟓-𝟏𝟗𝟖𝟕.......................................................................................
̣̂_𝐓𝐡𝐨̂́𝐧𝐠_𝐒𝐚𝐥𝐨𝐧_𝐓𝐨́𝐜_𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭_𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧_𝐍𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩_𝐓𝐚̣𝐢_𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭
#𝐓𝐨́𝐜_𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭_𝐌𝐚𝐜𝐡𝐢𝐝𝐚
#𝐓𝐨́𝐜_𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭_𝐒𝐡𝐢𝐧𝐲𝐨𝐤𝐨𝐡𝐚𝐦𝐚
#𝐓𝐨́𝐜_𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭_𝐘𝐨𝐤𝐨𝐡𝐚𝐦𝐚
#𝐓𝐨́𝐜_𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭_𝐊𝐚𝐧𝐧𝐚𝐢
#𝐓𝐨́𝐜_𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭_𝐈𝐬𝐞𝐡𝐚𝐫𝐚
#𝐓𝐨́𝐜_𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭_𝐒𝐚𝐤𝐮𝐫𝐚𝐠𝐢𝐜𝐡𝐨
#𝐓𝐨́𝐜_𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭_𝐇𝐚𝐜𝐡𝐢𝐨𝐣𝐢
#𝐓𝐨́𝐜_𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭_𝐇𝐚𝐬𝐡𝐢𝐦𝐨𝐭𝐨
#𝐓𝐨́𝐜_𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭_𝐓𝐚𝐜𝐡𝐢𝐤𝐚𝐰𝐚
#𝐓𝐨́𝐜_𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭_𝐍𝐨𝐛𝐨𝐫𝐢𝐭𝐨
#𝐓𝐨́𝐜_𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭_𝐄𝐛𝐢𝐧𝐚
#𝐓𝐨́𝐜_𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭_𝐊𝐚𝐰𝐚𝐬𝐚𝐤𝐢
#𝐓𝐨́𝐜_𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭_𝐀𝐭𝐬𝐮𝐠𝐢
#𝐓𝐨́𝐜_𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭_𝐒𝐚𝐠𝐚𝐦𝐢𝐡𝐚𝐫𝐚
#𝐓𝐨́𝐜_𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭_𝐒𝐚𝐠𝐚𝐦𝐢𝐨𝐧𝐨
#𝐓𝐨́𝐜_𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭_𝐘𝐚𝐦𝐚𝐭𝐨
#𝐓𝐨́𝐜_𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭_𝐎𝐟𝐮𝐧𝐚
#𝐓𝐨́𝐜_𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭_𝐅𝐮𝐬𝐬𝐚
#𝐓𝐨́𝐜_𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭_𝐊𝐚𝐧𝐚𝐠𝐚𝐰𝐚
𝙏𝙪𝙖̂̀𝙣 𝙢𝙤̛́𝙞 𝙣𝙝𝙞𝙚̂̀𝙪 𝙝𝙪̛́𝙣𝙜 𝙠𝙝𝙤̛̉𝙞 𝙣𝙝𝙚́ 𝙦𝙪𝙮́ 𝙫𝙞̣. 𝙇𝙖̀𝙢 đ𝙚̣𝙥 𝙦𝙪𝙖 𝙘𝙪̀𝙣𝙜 𝙩𝙚𝙖𝙢𝙧 #𝙐𝙣𝙞𝙣 𝙣𝙝𝙚́. Hairsalon Unin - Tóc Việt Machida Kanagawa 💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

14/05/2023

𝗧𝗮̀𝗶 𝗸𝗵𝗼𝗮̉𝗻 𝗰𝗵𝗶́𝗻𝗵 đ𝗮𝗻𝗴 𝗯𝗶̣ 𝗸𝗲̉ 𝘅𝗮̂́𝘂 𝗵𝗮𝗰𝗸 𝗰𝗮̂̀𝗻 𝘁𝗵𝗼̛̀𝗶 𝗴𝗶𝗮𝗻 đ𝗲̂̉ 𝗹𝗮̂́𝘆 𝗹𝗮̣𝗶. 𝗔𝗻𝗵 𝗰𝗵𝗶̣ 𝗲𝗺 𝗯𝗮̣𝗻 𝗯𝗲̀ 𝘁𝗵𝗮̂𝗻 𝗾𝘂𝗲𝗻 𝗰𝘂̃ 𝘃𝗮̀ 𝗺𝗼̛́𝗶 𝘆𝗲̂𝘂 𝗾𝘂𝘆́ 𝗮𝗱𝗱 𝗻𝗶𝗰𝗸 𝗺𝗼̛́𝗶 𝗴𝗶𝘂́𝗽 𝗺𝗶̀𝗻𝗵 𝗻𝗵𝗲́.
新しいアカウントを作成しました、お仕事の為に𝗔𝗱𝗱 してください.よろしくお願い致します.
💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕
Hairsalon Unin - Tóc Việt Otsuka Tokyo
Hairsalon Unin - Tóc Việt Omiya Saitama
Hairsalon Unin - Tóc Việt Funabashi ChiBa
Hairsalon Unin - Tóc Việt Machida Kanagawa

Unin - Tóc Việt Otsuka Tokyo trên TikTok 12/05/2023

💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

Unin - Tóc Việt Otsuka Tokyo trên TikTok ☘️ làm việc miệt mài mà ko có thấy tiền đâu 😀😀😀

Photos from Hairsalon Unin - Tóc Việt Machida Tokyo's post 11/05/2023

𝗟𝗶̣𝗰𝗵 𝗹𝗮̀𝗺 đ𝗲̣𝗽 𝘃𝗮̂̃𝗻 𝘁𝗿𝗼̂́𝗻𝗴 𝗻𝗵𝗲́ 𝗮𝗻𝗵 𝗰𝗵𝗶̣ 𝗲𝗺
Hairsalon Unin - Tóc Việt Machida Kanagawa
💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

Photos from Nguyễn Thanh Thảo's post 08/05/2023

𝘅𝗶𝗻𝗵 𝗾𝘂𝗮́, 𝗰𝗮̉𝗺 𝗼̛𝗻 𝗰𝗮́𝗰 𝗯𝗮̣𝗻 𝗻𝗵𝗶𝗲̂̀𝘂 𝗻𝗵𝗲́.
Hairsalon Unin - Tóc Việt Machida Kanagawa
💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

Photos from Hairsalon Unin - Tóc Việt Machida Tokyo's post 08/05/2023

Đ𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐡𝐮̛́𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨̛̉𝐢 𝐧𝐡𝐞́ 𝐪𝐮𝐲́ 𝐳𝐲̣, 𝐥𝐚̀𝐦 đ𝐞̣𝐩 𝐪𝐮𝐚 𝐧𝐡𝐞́.
💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕👍👍👍
Hairsalon Unin - Tóc Việt Otsuka Tokyo
Hairsalon Unin - Tóc Việt Omiya Saitama
Hairsalon Unin - Tóc Việt Machida Kanagawa
Hairsalon Unin - Tóc Việt Funabashi ChiBa

Photos from Hairsalon Unin - Tóc Việt Machida Tokyo's post 04/05/2023

𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝐧𝐚̀𝐨 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞̂́, 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐧𝐚̀𝐨 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐯𝐚̣̂𝐲. 𝐂𝐚̉𝐦 𝐨̛𝐧 𝐪𝐮𝐲́ 𝐯𝐢̣ đ𝐚̃ 𝐮̉𝐧𝐠 𝐡𝐨̣̂ . 𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝐦𝐚𝐢 𝐥𝐢̣𝐜𝐡 𝐭𝐫𝐨̂́𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐞́ 𝐜𝐚̀ 𝐧𝐡𝐚̀. Hairsalon Unin - Tóc Việt Machida Kanagawa 💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

Photos from Thuỵ Kiên Bảo Quang's post 02/05/2023

𝐂𝐚̉𝐦 𝐨̛𝐧 𝟐 𝐯𝐢̣ 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐱𝐢𝐧𝐡 đ𝐞̣𝐩 đ𝐚̃ 𝐮̉𝐧𝐠 𝐡𝐨̣̂
Hairsalon Unin - Tóc Việt Machida Kanagawa
💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

Photos from Hairsalon Unin - Tóc Việt Machida Tokyo's post 29/04/2023

𝗡𝗮𝘆 𝗯𝗮̆́𝘁 đ𝗮̂̀𝘂 𝘁𝘂𝗮̂̀𝗻 𝗻𝗴𝗵𝗶̉ 𝗹𝗲̂̃, 𝗰𝗮̉𝗺 𝗼̛𝗻 𝗮𝗰𝗲 𝗞𝗵𝗮́𝗰𝗵 đ𝗮̃ 𝘂̉𝗻𝗴 𝗵𝗼̣̂. 𝗖𝗮̉ 𝗻𝗵𝗮̀ 𝗹𝗲̂𝗻 𝗹𝗶̣𝗰𝗵 𝗶𝗻𝗯𝗼𝘅 𝗻𝗴𝗮𝘆 𝘃𝗼̛́𝗶 𝗻𝗵𝗲́ Hairsalon Unin - Tóc Việt Machida Kanagawa 💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

Photos from Hairsalon Unin - Tóc Việt Machida Tokyo's post 27/04/2023

𝐒𝐚̆́𝐩 𝐭𝐨̛́𝐢 𝐧𝐠𝐡𝐢̉ 𝐥𝐞̂̃ 𝐫𝐨̂̀𝐢, 𝐚𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐢̣ 𝐞𝐦 𝐪𝐮𝐚 𝐥𝐚̀𝐦 đ𝐞̣𝐩 𝐝𝐮 𝐥𝐢̣𝐜𝐡 𝐧𝐚̀𝐨.
Hairsalon Unin - Tóc Việt Machida Kanagawa
💕💕🥰🥰🥰💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

Photos from Hairsalon Unin - Tóc Việt Machida Tokyo's post 25/04/2023

𝗧𝘂𝗮̂̀𝗻 𝗺𝗼̛́𝗶 đ𝗮𝗻𝗴 𝘁𝗿𝗼̂́𝗻𝗴 𝗹𝗶̣𝗰𝗵 𝗻𝗵𝗲́ 𝗰𝗮̉ 𝗻𝗵𝗮̀, 𝗶𝗻𝗯𝗼𝘅 𝗹𝗮̀𝗺 đ𝗲̣𝗽 𝗻𝗴𝗵𝗶̉ 𝗹𝗲̂̃ 𝗰𝘂̀𝗻𝗴 𝗯𝗮̣𝗻 𝗯𝗲̀ 𝗻𝗮̀𝗼.
Hairsalon Unin - Tóc Việt Machida Kanagawa
💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

Photos from Hairsalon Unin - Tóc Việt Machida Tokyo's post 24/04/2023

𝗞𝗵𝘂𝘆𝗲̂́𝗻 𝗺𝗮̃𝗶 𝗰𝘂̛̣𝗰 𝗸𝗵𝘂̉𝗻𝗴 𝗰𝗵𝗮̀𝗼 đ𝗼́𝗻 𝗚𝗼𝗹𝗱𝗲𝗻 𝗪𝗲𝗲𝗸
㊗️㊗️㊗️㊗️㊗️⬇️⬇️⬇️ 𝐒𝐀𝐋𝐄 𝟐𝟎% ⬇️⬇️⬇️㊗️㊗️㊗️㊗️㊗️
𝐂𝐡𝐢𝐚 𝐬𝐞̉ 𝐡𝐨𝐚̣̆𝐜 đ𝐢 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐧𝐡𝐨́𝐦 𝐬𝐞̃ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐮̛𝐮 đ𝐚̃𝐢 𝐡𝐚̂́𝐩 𝐝𝐚̂̃𝐧 𝐭𝐮̛̀ 👉🏽👉🏽👉🏽
Hairsalon Unin - Tóc Việt Machida Kanagawa
💕💕㊗️㊗️㊗️㊗️㊗️㊗️💕💕💕💕😗😗😗😗😗💕💕💕
👉🏽👉🏽👉🏽 Đ𝐢 𝟏 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚̉𝐦 𝟏𝟎%
👉🏽👉🏽👉🏽 Đ𝐢 𝟐 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚̉𝐦 𝟏𝟓%
👉🏽👉🏽👉🏽 Đ𝐢 𝟑 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚̉𝐦 𝟐𝟎%...................……….............................................................💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕
👉🏽👉🏽👉🏽 #𝐓𝐨́𝐜_𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭_𝐌𝐚𝐜𝐡𝐢𝐝𝐚 𝐋𝐚̀ 𝐡𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐒𝐚𝐥𝐨𝐧 𝐭𝐨́𝐜 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 đ𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐢𝐞̂𝐧 𝐜𝐮̉𝐚 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐜𝐚̂́𝐩 𝐠𝐢𝐚̂́𝐲 𝐩𝐡𝐞́𝐩 𝐡𝐨𝐚̣𝐭 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐭𝐨̛́𝐢 𝐧𝐚𝐲 đ𝐚̃ 𝐭𝐫𝐨̀𝐧 𝟔 𝐧𝐚̆𝐦 𝐭𝐚̣𝐢 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐁𝐚̉𝐧.

✅𝐂𝐨̛ 𝐬𝐨̛̉ 𝐡𝐚̣ 𝐭𝐚̂̀𝐧𝐠, 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐛𝐢̣ 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 đ𝐚̣𝐢.
✅ Đ𝐨̣̂𝐢 𝐧𝐠𝐮̃ 𝐭𝐡𝐨̛̣ 𝐭𝐚𝐲 𝐧𝐠𝐡𝐞̂̀ 𝐜𝐚𝐨, 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐧𝐚̆𝐦 𝐤𝐢𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦.
✅ 𝐂𝐡𝐞̂́ đ𝐨̣̂ 𝐛𝐚̉𝐨 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐮𝐲 𝐭𝐢́𝐧.
✅ 𝐒𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮𝐨̂́𝐜 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐡𝐚̃𝐧𝐠 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐚́𝐜 𝐭𝐡𝐮𝐨̛𝐧𝐠 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐧𝐨̂̉𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢.

𝐇𝐚̂𝐧 𝐇𝐚̣𝐧𝐡 Đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐓𝐢𝐞̂́𝐩 Đ𝐨́𝐧 𝐐𝐮𝐲́ 𝐕𝐢̣
💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕
📮📮📮森野𝟏-𝟗-𝟏𝟖まるかビル𝟑𝐅

☎️ 𝟎𝟑-𝟒𝟑𝟔𝟑-𝟕𝟕𝟖𝟑
📲 𝟎𝟖𝟎-𝟒𝟕𝟐𝟓-𝟏𝟗𝟖𝟕.......................................................................................
̣̂_𝐓𝐡𝐨̂́𝐧𝐠_𝐒𝐚𝐥𝐨𝐧_𝐓𝐨́𝐜_𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭_𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧_𝐍𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩_𝐓𝐚̣𝐢_𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭
#𝐓𝐨́𝐜_𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭_𝐌𝐚𝐜𝐡𝐢𝐝𝐚
#𝐓𝐨́𝐜_𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭_𝐒𝐡𝐢𝐧𝐲𝐨𝐤𝐨𝐡𝐚𝐦𝐚
#𝐓𝐨́𝐜_𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭_𝐘𝐨𝐤𝐨𝐡𝐚𝐦𝐚
#𝐓𝐨́𝐜_𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭_𝐊𝐚𝐧𝐧𝐚𝐢
#𝐓𝐨́𝐜_𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭_𝐈𝐬𝐞𝐡𝐚𝐫𝐚
#𝐓𝐨́𝐜_𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭_𝐒𝐚𝐤𝐮𝐫𝐚𝐠𝐢𝐜𝐡𝐨
#𝐓𝐨́𝐜_𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭_𝐇𝐚𝐜𝐡𝐢𝐨𝐣𝐢
#𝐓𝐨́𝐜_𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭_𝐇𝐚𝐬𝐡𝐢𝐦𝐨𝐭𝐨
#𝐓𝐨́𝐜_𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭_𝐓𝐚𝐜𝐡𝐢𝐤𝐚𝐰𝐚
#𝐓𝐨́𝐜_𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭_𝐍𝐨𝐛𝐨𝐫𝐢𝐭𝐨
#𝐓𝐨́𝐜_𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭_𝐄𝐛𝐢𝐧𝐚
#𝐓𝐨́𝐜_𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭_𝐊𝐚𝐰𝐚𝐬𝐚𝐤𝐢
#𝐓𝐨́𝐜_𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭_𝐀𝐭𝐬𝐮𝐠𝐢
#𝐓𝐨́𝐜_𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭_𝐒𝐚𝐠𝐚𝐦𝐢𝐡𝐚𝐫𝐚
#𝐓𝐨́𝐜_𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭_𝐒𝐚𝐠𝐚𝐦𝐢𝐨𝐧𝐨
#𝐓𝐨́𝐜_𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭_𝐘𝐚𝐦𝐚𝐭𝐨
#𝐓𝐨́𝐜_𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭_𝐎𝐟𝐮𝐧𝐚
#𝐓𝐨́𝐜_𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭_𝐅𝐮𝐬𝐬𝐚
#𝐓𝐨́𝐜_𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭_𝐊𝐚𝐧𝐚𝐠𝐚𝐰𝐚

Photos from Hairsalon Unin - Tóc Việt Machida Tokyo's post 23/04/2023

𝗩𝗮̂̃𝗻 𝗹𝗮̀ 𝗻𝗵𝘂̛̃𝗻𝗴 𝗺𝗮̂̃𝘂 𝘁𝗼́𝗰 𝗹𝗮𝘆𝗲𝗿 𝗻𝗴𝗮̆́𝗻 𝗺𝗮̀ 𝗰𝗼́ 𝘁𝗵𝗲̂̉ 𝗰𝗵𝗶̣ 𝗲𝗺 𝘆𝗲̂𝘂 𝘁𝗵𝗶́𝗰𝗵 𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 𝗺𝘂̀𝗮 𝗵𝗲̀ 𝗻𝗮̀𝘆.
Hairsalon Unin - Tóc Việt Machida Kanagawa
💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

あなたの事業を美容院のトップリストMachidaにしたいですか?
ここをクリックしてあなたのスポンサー付きリスティングを獲得。

カテゴリー

電話番号

ウェブサイト

住所


東京都町田市森野1-9-18-3F
Machida, Tokyo
〒194-0022東京都町田市森野

営業時間

月曜日 10:00 - 20:00
火曜日 10:00 - 20:00
水曜日 10:00 - 20:00
木曜日 10:00 - 20:00
金曜日 10:00 - 20:00
土曜日 10:00 - 20:00
日曜日 10:00 - 20:00
ヘアサロンのその他Machida (すべて表示)
美容室ココンフワット 美容室ココンフワット
根岸町1010/3
Machida, 194-0034

美容室 ココンフワットです(^ ^) 美しく、可愛く、かっこよくなりましょ?

clipclap clipclap
能ヶ谷1-3-1ブランピエール弐番館 101
Machida, 1950053

美髪サロンとして髪質に合わせて薬剤や施術を大切にしています。更に髪?

フレーバーフォーヘアー フレーバーフォーヘアー
小川6-29-17/106
Machida, 1940003

ヘアサロン

Ash 成瀬店 Ash 成瀬店
成瀬が丘2-23-10 荒井ビル1F
Machida, 1940011

美容室アッシュ成瀬店は、スタッフ手作りのディスプレイがいっぱいのと?

カール鶴川 カール鶴川
能ヶ谷2-5/8
Machida, 194-0053

美容室カール鶴川

###YS AVEDA サイズ アヴェダ 町田 オーガニック美容室! ###YS AVEDA サイズ アヴェダ 町田 オーガニック美容室!
原町田6-2-6 町田modi 5F
Machida, 194-0013

その人に合うスタイル作りを目指します。

トレチェント 町田店 トレチェント 町田店
原町田6-18-13 サニーサイドビル2F
Machida, 194-0013

リーズナブルな自分にアレンジ

Lino-eheu- Lino-eheu-
玉川学園2-8-26 1F
Machida, 194-0041

玉川学園前駅徒歩3分!! いつでも気軽におしゃれを楽しめるサロン☆

Beauty Shop nicco Beauty Shop nicco
森野1-11-14-1F
Machida, 194-0022

スーパークール リコ(ヘアサロン) スーパークール リコ(ヘアサロン)
小山町928/9
Machida, 194-0212

1Fメンズバーバー スーパークール。2Fお顔そりエステもできるレディースヘアサロン。

美容室 ウイングスガーデン 美容室 ウイングスガーデン
能ヶ谷1-6-9 神興アルファビル 301
Machida, 1950053

カウンセリングを大切にし、お客様一人一人に似合うスタイル、ヘアケア?

美容室 ブルーマジック(町田市) 美容室 ブルーマジック(町田市)
原町田6-10-3 リンズパークビル2階
Machida, 194-0013

町田市駅前で創業31年の隠れ家的美容院です。 常に時代に合った粋なスタ?