Shibukan Ninjutsu "ASD Kyoshaku Dojo", Guspini Videos

Videos by Shibukan Ninjutsu "ASD Kyoshaku Dojo" in Guspini. Associazione Sportiva Diletantistica KyoShaku Dojo (no profit) Ingresso e attività sono riservati

Kamidana Shinto

KYO SHAKU Dojo

Other Shibukan Ninjutsu "ASD Kyoshaku Dojo" videos

Kamidana Shinto
KYO SHAKU Dojo

Negative Dragon Flag .

ZEMPO UKEMI

PRATICA OGGI SHIBUKAN FEDERETION

STRAIGHT & REVERSE Shurikenjutsu Art Martial SHIBUKAN BUGEI FEDERATION

NINJUTSU SHIBUKAN FEDERATION "BOSHURIKEN" SHURIKENJUTSU ART