Sanimont

Izvedba uređenja interijera sistemom suhe gradn je, ukrasnih spuštenih stropova,polica, pregradnih zidova, klizn ih vrata u knauf pregrednom zidu, soboslikarsk ih radova, obrade špaleta oko prozora te č ak i izrada namještaja (stolići za ka vu, taburei).

Obrt Sanimont pruža usluge klijentima od 2004.godi ne. Od klasične izvedbe uređenja interijera sistem om suhe gradnje, posebno se ističu raz ni radovi po mjeri poput ukrasnih spušten ih stropova, raznih polica te čak i namješta ja (stolići za kavu, taburei). Pružamo is to tako i usluge soboslikarskih radova, obra de tzv. špaleta oko prozora, izrade pregradn ih zidova te kliznih vrata u kna uf pregradnom z

Operating as usual

Photos from Sanimont's post 07/09/2021

Sanacija zida nakon curenja vode. Nak on sto se problem rijesio vodoinstalaterski, nastupi li su radovi u mom opsegu pos la a to je struganje stare ostece ne boje a mjestimicno i ostecene zbu ke. Slijedilo je impregniranje te nanosenje prema za protiv izbijanja fleka, grubi popravci, gletan je u 2 nanosa, brusenje i bojan je bijelom bojom.

25/05/2021

Ponosna klijentica kako je obecala ta ko je i napravila, nakon sto je sa ma obojala policu i to jako lije po kao sto mozete vidjeti sami, poli ca je prema njenoj zamisli ispunila ocekivan ja.

Photos from Sanimont's post 09/05/2021

Investitorovu zelju sam pretvorio u dje lo, crvenkaste ciglane plocice su dobile fris ku svijetlo sivu nijansu.

Photos from Sanimont's post 23/04/2021

Struganje stare boje sa zidova i stro pa, impregniranje, gletanje te bojanje u zelje nu boju investitora.

Photos from Sanimont's post 22/04/2021

Polica od knaufa. Od ideje klijenti ce do zavrsetka. Polica moze biti razlicit ih dimenzija i debljina (u ovom sluca ju je 10cm). Polica je isporucena do fa ze bojanja, klijentica hoce policu sama oboja ti, te je obecala poslati sliku k ad ju oboja i napuni stvarcicama, ko ju cu radosno objaviti.. Preporuka je bojan je perivom bojom radi lakseg odrzavanja.
Ukoli ko trebate nesto od takvih radova, slobod no posaljite upit.. Sanimont

Photos from Sanimont's post 19/04/2021

Izrada spustenog stropa u kuhinji, uredjen je zidova i bojanje bijelom bojom.

Photos from Sanimont's post 18/04/2021

Izrada knauf pregradnog zida i ugradn ja vrata, te izrada nadsvjetla.

Pregradni zidovi 28/01/2018

Klijentov plan je bio da odvo ji jednu sobu od terase. Međutim, jedi ni izvor svjetlosti je dolazio sa te tera se. Klijentova fantastična ideja je ta da napravi mo tzv. nadsvjetlo, ali ne uobičajeno nadsvjet lo koje se postavlja pretežno iznad vra ta, nego okomito nadsvjetlo. Staklo sam naruč io kod staklara- kroz njega se ne vi di jer je satinirano, a svjetlost prola zi kroz njega. Pregradni zid sam naprav io od metalnih pocinčanih uw i cw profi la koje sam zatim obložio gipsanim ploča ma. Slijedilla je obrada masom za gletan je uz predhodno postavljanje traka na spoje ve i rubove te sam nakon gletan ja zid i obojao :-)

Klizna vrata koja ulaze u z id 09/01/2018

Škola u Remetama je imala jed nu dugačku prostoriju koju je trebalo pregradi ti tako da se u jednom dije lu napravi učionica a u drugom dije lu je ostala manja školska knjižnica. Zb og potrebe za širim prolazom, spojili s mo dva klizna krila te smo dobi li ukupni prolaz od 150cm.

26/11/2017

Imao sam priliku urediti knaufom jed nu prostoriju u drvenoj vikendici. Uživao s am u svježem zraku i prekrasnoj priro di.

Klizna vrata koja ulaze u z id 26/08/2017

Klizna vrata koja ulaze u pregrad ni zid. Napravljena dodatna soba u jedn om danu.

Klizna vrata koja ulaze u z id 25/06/2017

U kratkom vremenu od želje investito ra za dodatnom spavaćom sobom do realizaci je napravljen je knauf lagani pregradni z id sa ugrađenim kliznim vratima. Na sredi ni prostora u gornjem dijelu zida ugrađe no je izo staklo koje služi k ao dodatan izvor svjetlosti za dnevni borav ak. Nakon izrade zida slijedila je obra da masom za gletanje te bojanje.

Timeline photos 01/03/2017

Kod susjeda na pivi :-)

Timeline photos 24/12/2016

Timeline photos

Untitled Album 05/12/2016

Uz dosta razmišljanja i crtanja po stro pu tražili smo adekvatnu ideju koja je u konačni ci lijepo ispala. Sanimont je napravio spušte ni ukrasni strop te pripremu (bušenje ru pa za led rasvjetu). Električar je spoj io lampice, te postavio led rgb tra ke (to su svijetleće trake koje mijenja ju boju i imaju daljinski upravljač (investitori ca je rasvjetu kupila u Bauhausu). Majst or za kamen je polijepio zid izn ad kojeg smo napravili ukrasnu gredu od knau fa u koju su smještene tri l ed lampe.

Klizna vrata koja ulaze u z id 22/11/2016

Klizna vrata i knauf zid

Klizna vrata koja ulaze u z id 12/11/2016

Klijentica je jednosobni stan htjela pregradi ti i dobiti spavaću sobu. Kako bi dodat no uštedila prostor, odlučila se na varijan tu sa kliznim vratima. Napravili smo pregrad ni zid te ugradili klizna vrata ko ja ulaze u taj zid. Klizna vra ta i štok isporučujemo u bijeloj bo ji, a zid se pripremi za bojan je. Ovakav anganžman komplet sa materijalom za z id do 5m2 košta oko 3.200,00kn, a za z id do 10m2 košta oko 5.000,kn. Ovd je smo i obojali zid te postavi li parket lajsne na spoj novonapravljenog zi da i parketa što košta oko 900 kn. Sve informacije možete dobiti na br oj 095/9208450 Sanimont

Pregradni zid i ugradnja kliznog kri la 21/10/2016

U nedostatku dodatne sobe, od velik og dnevnog boravka, u roku od nekoli ko dana napravljena je krasna dječja so ba. Veliki dnevni boravak smo pregradili lagan im zidom od metalnih pocinčanih profila i gipsan ih ploča te je potom slijedila monta ža kliznog krila. Pregradni zid je obrađ en do soboslikarskih radova, te će ga investit or obojati uz bojanje ostatka novonapravljene so be.

Ukrasne police 15/10/2016

Klijentičina ideja uspješno prenešena sa papi ra na zid :-)

Untitled Album 20/07/2016

Odmor nakon radnog dana :-)

Ukrasne police 20/01/2016

Korištenje polica u punom izdanju.. Zahvaljuj em klijentici koja mi je poslala sli ku nakon što su i ostali rado vi dovršeni, postavila je ukrasni kamen na z id sa lijeve strane, te smontirala tv i iskoristi la police u svrhu za koju su i namjenje ne : knjige i razne sitnice :-)

Timeline photos 25/12/2015

Timeline photos

Ukrasne police 26/07/2015

Ideja klijentice je preslikana sa papi ra na zid. Upit koji sam dob io na fb stranici, nakon izmjene nekoli ko mailova i sastanka na licu mjes ta uslijedilo je dogovaranje termina te u konačni ci i sama realizacija. U ovom sluča ju police su napravljene do tzv molers ke obrade, klijentica osobno želi ostaviti sv oj doprinos kistom :-). Police će služi ti kao komoda za stvari poput kućn og kina, linije, zvučnika, cd-a i sl. Iznad police, negdje na sredini zi da će biti postavljen tv. Sa lije ve strane police- na prazan zid će bi ti postavljene ukrasne cigle. Baš me zani ma kako će to u konačnici izgleda ti, zamolio sam klijenticu da mi pošal je slike nakon kompletnog završetka, tako da ću ih uz nje nu dozvolu radosno objaviti :-)

Timeline photos 22/06/2015

Veliki prazan zid je dobio prili ku da bude ukrašen mnogobrojnim mudrostima knji ga i raznoraznih ukrasa :-)

12/06/2015

Pozdrav svima.

Evo da se malo jav im, nisam stigao ništa objavljivati, puno se radi lo, ali uskoro će biti nekih frišk ih objava :-)

Timeline photos 25/12/2014

Timeline photos

Police 02/11/2014

Kutak u stanu u kojem su dnev ni boravak, blagavaonica i kuhinja u jedn om dijelu. Prazan zid dimenzija širine 130 cm i visine 270cm investitori su odluči li iskoristiti za policu za knjige. U donj em dijelu zadnju policu sam uvukao 5 cm, tako da je investitor mogao naknad no ugraditi klizna vrata.
Materijali koji se koris te za izradu polica su metalni pocinča ni profili, gipsane ploče, kutne lajsne i ma sa za gletanje.

Timeline photos 03/09/2014

Pozdrav svima,.
Nisam zaboravio obećanje za sli ke ugrađenog kliznog krila :-).

Klizno krilo s mo montirali tako da se otvara u z id jer na taj način otvaranja dobije mo više korisnog prostora. U zid ko ji je napravljen od metalnih profila i gipsan ih ploča ugrađena je vodilica za kliz no krilo, a kotačići su postavljeni sa gorn je strane na drveno krilo. Krilo je u osno vi bijele boje i ima na se bi usadnu ručkicu za potezanje.

Pregradni zidovi 02/03/2014

U dogovoru sa vlasnicima garsonjere nađe no je idealno riješenje za smještaj ma le spavaće sobe. Ideja vlasnika je bi la u tom zidu napraviti i poli ce, tako da zid dobije i ukras ni efekt. Kako bismo dodatno uštedjeli prost or u zid je ugrađeno klizno kri lo a te slike ćete imati prili ke vidjeti drugi puta.

Ukrasne police 22/02/2014

Veliki prostor dnevnog boravka i blagavaoni ce kompletno smo renovirali, upotpunili indirektnom rasvjet om te odvojili elegantnom knauf policom. Zido vi i stropovi su bili grubi (s ep) pa smo ih izravnali masom za gletan je te bojali bijelom bojom.

Ukrasne police 06/02/2014

Veću sobu smo pregradili ukrasnom polic om kako bismo što bolje iskoristili prost or. Time smo dobili jedan dio so be za dnevne aktivnosti a drugi d io za spavanje. Dizajn je izvrsno osmisli la klijentica čiju je ideju ob rt Sanimont prenio s papira u prost or :-)

Uređenje potkrovlja 13/01/2014

Kod prijatelja na čaju nakon š to je obrt Sanimont izveo radove u potkrovl ju. Imate priliku vidjeti zadovoljnog klijenta :-)

Timeline photos 24/12/2013

Timeline photos

Pregradni zidovi 01/12/2013

Lagani pregradni zid napravljen od metaln ih pocinčanih profila i gipsanih ploča. Ka ko bi prostor bio što funkcionalniji ugradi li smo klizno krilo koje se uvla či u zid, tako da ne sme ta pri otvaranju i zatvaranju.

15/08/2013

Poštovani prijašnji, sadašnji i potencijalni korisni ci usluga obrta Sanimont,

u nastojanju da V am što bolje prezentiramo naše usluge te da V am budemo što dostupniji na red je doš lo i otvaranje ove Facebook stranice. Za počet ak ćemo Vam prezentirati neke od naš ih dosadašnjih radova te se nadamo da će V am oni dočarati kvalitetu, trud i predano st koju ulažemo u sve poslove ko je obavljamo na Vaše zadovoljstvo a n ponos . U budućnosti će te narav no upravo putem ove stranice biti u to ku sa svim novim radovima našeg obr ta.

Više o našim dosadašnjim radovima može te pogledati i na našoj w eb stranici www. sanimont.hr ili nas jednostav no kontaktirajte na tel. brojeve 098/884-746 i li 095/9208-450.

S poštovanjem,

Sanimir Tahirović,
Sanimont

Category

Products

Uređenje interijera sistemom suhe gradnje, uređen je potkrovlja, radovi po mjeri poput ukrasn ih spuštenih stropova, raznih polica te č ak i namještaja (stolići za ka vu, taburei), soboslikarski radovi, obrade tzv. špale ta oko prozora, izrada pregradnih zidova te klizn ih vrata u knauf pregradnom zidu.

Telephone

Address


Vinka Sedinića 7
Sesvetski Kraljevec
10361

Opening Hours

Monday 08:00 - 16:00
Tuesday 08:00 - 16:00
Wednesday 08:00 - 16:00
Thursday 08:00 - 16:00
Friday 08:00 - 16:00
Saturday 08:00 - 16:00