Yosief K. Afewerki

Yosief K. Afewerki

Welcome, this is a page where I share my understanding and viewpoints on personal finance,

ዉሳነ ምኽፋት ትካል 22/11/2022

ዉሳነ ምኽፋት ትካል

ዉሳነ ምኽፋት ትካል

ስለምንታይ ብዙሓት ሓደሽቲ ዝኽፈታ ትካላት ቀልጢፈን ይፈሽላ፧ ዕጫ ዝበዝሓ ትካላት እንታይ እዩ፧ ምስ ተመክሮ ሰባት - ኣብ ቻነልና።

ዉሳነ ምኽፋት ትካል Welcome to the official YouTube channel of the financial consulting company Tuaaff - ጡዋፍ. We provide inspiring, educating and informing financial content. Al...

17/10/2022

ን ጥዕና ኢንሹራንስ ዝኸዉን ክቁጥብ ግድን ድዩ፧

ኣብ ቻነልና ኣቲኹም ተኸታተሉ። ብደሓን ምጹ።

ን ጥዕና ኢንሹራንስ ዝኸዉን ክቁጥብ ግድን ድዩ፧ 17/10/2022

ን ጥዕና ኢንሹራንስ ዝኸዉን ክቁጥብ ግድን ድዩ፧

https://www.youtube.com/watch?v=yave_2D17HI

ን ጥዕና ኢንሹራንስ ዝኸዉን ክቁጥብ ግድን ድዩ፧ Welcome to the official YouTube channel of the financial consulting company Tuaaff - ጡዋፍ. We provide inspiring, educating and informing financial content in ...

ወጻኢታት ትካለይ ኣመና በዚሑ 10/10/2022

ወጻኢታት ትካለይ ኣመና በዚሑ

https://www.youtube.com/watch?v=4KZWjS76u7Y

ወጻኢታት ትካለይ ኣመና በዚሑ Welcome to the official YouTube channel of the financial consulting company Tuaaff - ጡዋፍ. We provide inspiring, educating and informing financial content in ...

ኣብ እዋን ትምህርቲ ገንዘብ ምቅማጥ የድሊ ድዩ፧ 05/10/2022

ኣብ እዋን ትምህርቲ ገንዘብ ምቅማጥ የድሊ ድዩ፧

ኣብ እዋን ትምህርቲ ገንዘብ ምቅማጥ የድሊ ድዩ፧ Welcome to the official YouTube channel of the financial consulting company Tuaaff - ጡዋፍ. We provide inspiring, educating and informing financial content in ...

18/09/2022

ዝበለጸ ዝደቀሰ ዓለም
ሓደ እዋን ሓደ ብዕድመ ዝደፍአ ንጉስ ነበረ። ከምኡ ብዕድመ ዓባይ ዝኾነት ንግስቲ ድማ ነበረቶ። እዞም ዓበይቲ ንጉስን ንግስትን ንነዊሕ እዋን ቆልዓ ክወልዱ እካ እንተ ተመነዩ ትምኒቶም ግን ክሰምር ኣይከኣለን። ድሕሪ ነዊሕ እዋን ግን ሕልሞም ሰሚርሎም ጓል ተበኮሩ። ልቦም ብሓጎስ መልአን ኣዝዮም ተደሰቱን። መዓልትን ለይትን እንዳ ተቆጸረ ድማ ዕለት ጥምቀት እታ ቆልዓ ኣኸለ። ወዮ ንጉስን ንግስትን ካብ ሕማቅ ዓይኒ ብምፍራሕ ንሓንቲ ኣብቲ ዓዲ ትቅመጥ ሕስምቲ ጠንቃሊት ከይዕድምዋ ወሰኑ።
ኮይኑ ግን እታ ጠንቃሊት ፈለጠት፥ ከይተዓደመት ድማ ናብቲ ጥምቀት መጸት። ንጉስን ንግስትን ብስምባደ ዝሕዝዎን ዝዛረብዎን ጠፍኦም። ረሲዕናዮ ኢና ዘይዓደምናኪ ኢሎም ድማ ምሽክናይ ምኽንያት ነገርዋ።
ጠንቃሊት ደስ ኣይበላን፡ እዛ ቆልዓ ኣብ መበል ዓሰርተ ሽዱሽተ ዕድሚኣ እሾኽ ወጊእዋ ክትመዉት እያ ኢላቶም ድማ ከደት።
ንጉስን ንግስትን ኣዝዮም ሓዘኑ። ንምድሓን ሂወት ጓሎም ድማ ምስ ሰለስተ ርህሩሃት ኣንስቲ ካብ ሰብ ተኸዊላ ኣብ ጫካ ናይ ጎረቤት ሃገር ክትዓቢ ወሰኑ። ከም ዉሳንኦም ድማ ገበሩ።
ጓሎም ከምዚ ኢላ ዓሰርተ ሽዱሽተ ዓመት መለአት።
ሓደ መዓልቲ ካብ ዕለታት ወዲ ንጉስ ናይቲ ትቅመጠሉ ሃገር በቲ ጫካ እንዳ ሓለፈ ሃንደበት ጥዑም ድምጺ ሰምዐ። ከባቢኡ ምስ ረኣየ ድማ ሓንቲ ምልክዕቲ ጎርዞ ረኣየ።
'እዚ ድምጽኺ ክንደይ ይጥዕም፡ እዚ ጸጉርኺ ክንደይ ይነዉሕ' ድማ በላ። ንሳ ከኣ 'እዚ ዕጥቅኻ ክንደይ ይግርም፡ እዚ ፈረስካ ክንደይ ይሕይል በለቶ' ።
ኣብ መንጎ እዚ ምቁር ናይ ፍቅሪ ዕላሎም ሃንደበት እተን ነታ ጓል ንጉስ ዘዕበይኣ ሰለስተ ኣንስቲ ህሩግ በላኦም። እንታይ ትገብሪ ኣብዚ ኢለን ድማ ካብቲ ወዲ ንጉስ ኣሕዲገን ወሰድኣ።
ሕቡእ ፈተነ ናይታ ጠንቃሊት እዩ ኢለን ድማ ኣብ ክፍላ ዓጸዉኣ።
ወዮ ጠንቃሊት ኣብ ክፍላ በይና ምስ ተዓጸወትላ ከም ምስሊ ብርሃን ኮይና መጸታ። ብኡንብኡ ድማ ጓል ንጉስ ኣብ ሃለፍታ ኣትያ ተዓንዘዘት - እሾኽ ድማ ኣብ ኢዳ ወግኣታ።
ብርቱዕ ድምጺ ናይታ ጠንቃሊት ድማ ተሰምዐ - ናይ ሓቀኛ ኣፍቃሪ ስዒሙ ክሳብ ዘተስኣኪ ኣብ ዘይትትስእሉ ድቃስ ክትኣትዊ ኢኺ - ኢላ ረገመታ። ወዮ ጓል ንጉስ ድማ ከምቲ ዝተረገመቶ ኣብ ብርቱዕ ድቃስ ኣተወት።
እዚ ዓይነት ኣዘነታትዋ ዓለም ካብ ትፍጠር ብዝተፈላለዩ ለባማት ናይ ብዙሓት ሃገራት ዝመሃዝ ዛንታ እዩ።
ኣብ ዓለም ዝኾነ ሰብ ዝነብሮ ሂወት ድማ እዚ እዩ።
እቲ ዛንታ እንታይ ይዉክል ኢልና ንርአ።
ትሕቲ ዕደም እንኮሎ ሓደ ሰብ ወለዱ ይኹን ከባቢኡ ካብ ዝተፈላለዩ ነገራት ንጽብቁ ንገብር ኣለና ብምባል እንዳ ኸልከሉ የዕብይዎ።
እቲ ዘሕዝንን ዝዓበየን ነገር ግን እቲ ሰብ ክንዲ ሰብ ምስ ኣኸለ ነዚ ኣገባብ ልኡምነት ይቅጽሎ ምኻኑ እዩ።
ንሂወቱ ብወለንታኡ እንዳ ሰምዐን እንዳ ረኣየን ኣብ ድቃስ የእትዋ።
ብስነ - ኣእምሮኣዊ ምጉት እዚ ክርአ እንከሎ ዝኾነ ፍታሕ ሃንደበት ዱብ ኢሉ ከምዝመጾ ስለዝሓስብ እዩ። ካብቲ ዘለኹዎ ድቃስን ሕሰምን ድማ ወዲ ንጉስ መጺኡ ከተስኣኒ እዩ ኢሉ ይጽበ። እዚ ግን ኣብ ሂወት ኣየጋጥምን እዩ። ዝኾነ ለዉጢ ኣብ ሂወት ዝመጽእ ዉጽኢት ዉሳነና እዩ።
እታ ዛንታ ኣይክዉድኣን እየ ምኽንያቱ እቲ ኣብ መወዳእታ ዘጋጥም ኣንጻር መበቆላዊ ዕላማ ናይቲ ኣዘንታዊ ስለዝኾነ።

13/08/2022

ኣብ ግዜ ቁሉውላዉ እቲ ኣብ ታሕተዋይ ደረጃ መነባብሮ ዘሎ ይህሰ እቲ ኣብ ላዕለዋይ ደርቢ ዘሎ ከኣ መሊሱ ይስዉድ ክበሃል ብዙሕ ይስማዕ እዩ። ብተግባር ኣብዚ ዘለናዮ እዋን ዝተራእየ ኣብነት ናይዚ ክህበኩም። ብድሕሪ ቅሉዉላዉ ኮቪድ-19 ብዙሓት ትካላት ጥፈሻ ከጋጥመንን እተን ዘይጠፈሻ ዉን ኣዝዩ ዓቢ ሃስያ ከጋጥመን ተራእዩ። ኣማዞን ግን ኣንጻር እዚ ተርእዮ ሓይላን ዓብያን። ምኽንያት ናይዚ ተርእዮ ንምፍላጥ ብዙሕ ትንተና ቀሪቡ። ሓደ ካብቲ ቀንዲ ምኽንያታት ዝቀረበ ብሰንኪ ኮቪድ-19 ብዙሕ ሰብ ኣብ ገዝኡ ኮፍ ስለ ዝበለ ብ ኦንላይን ንብረት እንዳ ኣዘዘ ስለ ዝገዝአ ነቲ ትካል ጠቂምዎን ኣዕብይዎን ዝብል ትዕዝብቲ ቀሪቡ።

ካበይ ዝመጸ ዓቅሚ ዓዳጋይ እዩ ግን ነዚ ትካል ንቅድሚት ከም ዝዉንጨፍ ገይርዎ። መንግስቲ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብሰንኪ ኮቪድ - 19 ዝሰዓበ ቁጠባዊ ዝሕታለ ንምቅላስ ንነፍሲ ወከፍ ዜጋ ናይቲ ሃገር ካብ ብዝተሓተ ሽሕ ዶላር ዝጀመረ ብተደጋጋሚ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ገይሩ። እዞም ዜጋታት ናይቲ ሃገር ግን ነቲ ገንዘብ ናብ ኣድላዪ ዝኾነ ዕላማ ኣብ ክንዲ ምዉዓል ኣብ ድሕረ ገጽ ኣማዞን ብምኻድ ነቲ ገንዘብ ሓንሺሾሞ። እቲ ሓገዝ ንድኻታት ተባሂሉ ዝተሰልዐ ገንዘብ ድማ ኣብ ኢድ ሰብ ጸጋ ብተዘዋዋሪ ኣትዩ። ስለዚ እዩ ድማ ሽሕ ግዜ ዋላ ነቲ ኣብ ታሕቲ ደረጃ ዘሎ ዜጋ ክትሕግዞ እንተ ደለኻ ከምቲ ሰብ ዝግምቶ ቀሊል ዘይኮነ።

26/06/2022

ላኦ ትዙ ቅድሚ ክልተ ሽሕ ዓመታት ኣቢሉ ኣብ ቻይና ዝቅመጥ ዝነበረ ፍላስፋ እዩ። ንሱ ኣብ ዓለም ቀንዲ ዝፍለጠላ ምስላ ዘላቶ ኮይኑ እታ ምስላ ከምዚ ትብል - ንሓደ ሰብ ካብ ዓሳ ትህቦ ኣገፋፍፋ ዓሳ ክትምህሮ ይሓይሽ። እዚ ምስላ ብብዝሒ ኣብ ብርእሰ ማልነት ዝመሓደራ ሃገራት ግኑን እዩ።

ናይ ብሓቂ ድዩ ግን ንሓደ ሰብ ኣጋፍፋ ዓሳ ስለዝመሃርካዮ ጥራሕ ንነብሱ ዓሳ ክምግብ ዓቅሚ ዝረክብ። መጀመርታ ጃልባ፣ መግፈፊ ሰክዔት፣ ኣፍሎጦ ዓይነታት ዓሳ፣ ኣፍልጦ ብሰብ ዝሃልኩ ዓይነታት ዓሳ፣ ኣፍልጦ ንንግዲ ዝበቅዑ ዓሌት ዓሳ፣ ትምህርቲ ምግፋፍ ዓሳ ዝካየደሉ ወቅቲን ከምኡ ዝኣመሰሉን ብዙሓት ነጥብታት ንጎኒ ንግደፎም እሞ በቲ ቀሊል ክንጅምር።

ሓደ ዉልቀ ሰብ ዓሳ ከመይ ከምዝግፈፍ ምሂርናዮ ኣለና ንበል። እዚ ሰብ ዓሳ ክገፍፍ ኢሉ ናብ ገምገም ባሕሪ መጺኡ ኣሎ ድማ ንበል። እታ ሓንቲ መባእታዊት ዝኾነት በትሪ መግፈፊት ዓሳ ግን የብሉን።

ኣብ ብዙሕ እዋን ህዉኽ ዝኾነ መረዳእታ ንሕዞ ኣሎ። ስልጠና ናይ ሓደ ዓዉዲ ክወስድ እሞ በቲ ሞያ ክሰርሕ እየ ንብል። ናይ ሰለስተ ወርሒ ስልጠና ይኹን ናይ ኣርባዕተ ዓመት ትምህርቲ ድማ ትመሃር። ብድሕሪ እዚ ኹሉ ኣእምሮኣዉን፣ ኣካላዉን ንዋታዉን ሃልኪ ዝወሰደልካ ስልጠና ነቲ ሞያ ኣይትሰርሓሉን። እዚ እቲ ንሰብ ኣጋፍፋ ዓሳ ምምሃር ይሓይሽ ኢሉ ደዉ ዝብል ምስላ ቀስ ኢልካ እንተ ሓሰብካሉ ጉድለቱ የርእየካ።

ሓደ ሓቂ መዛሕትኡ እዋን ኣብ ዓለም ዝርአ ንርአ። ኣብ ቀዳማይ ዓለም ሓደ መንእሰይ ብሓደ ትምህርቲ ምስ ሰልጠነ ዝስዕብኦ ምርጫታት ኣለዋ። ንሰን ድማ 1) ብናቱ ተበግሶ ነቲ ስልጠና እንተ ወሲድዎ ብለቃሕ እቲ ዘድልዮ መሳርሒ ክገዝኦ ዕድል ኣለዎ፣ 2) ነቲ ስልጠና ኣብ ገዝኡ ብዘሎ ንብረት ተመስጦ የሕዲሩ እንተ ተማሂርዎ እቲ መሳርሒ ኣቀዲሙ ኣብ ገዝኡ ኣለዎ፣ 3) ነቲ ስልጠና እቲ ዝሰርሓሉ ዘሎ ትካል ብናቶም ተበግሶ እንተ ኣምሂሮሞ እቲ ዘድሊ መሳርሒ ኣብ ቦታ ስራሑ ይረኽቦ እሞ ብእኡ ይሰርሕ።

ናይዚ ጭብጢ ምስ እንደሊ ኣብ ምህንድስና ኮምፒተር ከምኡ ዉን ምምዕባል ሶፍትዌር ካብ 1970ታት ክሳብ መጀመርታ 2000ት ዝተራእየ ምዕባለታትን ዝላን ብጸዓዱ ዝተባሕተ እዩ። ከምቲ ዝተጠቅሰ እቲ ቀንዲ ምኽንያት ኣብ ምህንድስና ኮምፒተር ኣበርክቶ ክትገብር እንተ ኮይንካ ኣብ ከባቢኻ ኮምፒተር እንተ ሃልየን እዩ። ምህላዉ ጥራሕ ዘይኮነ ድማ ንገለ ካብተን ኣብ ገዛኻ ድዩ ኣብ ስራሕካ ዘለዋ ኮምፒተር ክትፈትሐንን፣ ክትሰብረንን እኹል ጸጋ እንተ ሃልዩ እዩ።

ስለዚ ዋላ ዉን እቲ ኣብ ገዝኡ ቅያራት ኮምፒተር ዘይብሉ ኣብ ስራሑ ከምድልየቱ ክላመደለን ዝኽእል ኣለዉኦ። ወይ ድማ ብኣዝዩ ቀሊል ዝኽፈል ለቃሕ ድሌቱ ኮምፒተር ክረክብ ይኽእል። እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ቀረብ ኮይኑ ነቲ ዘድሊ ተጠቃምነት ሞያኻ ድማ የብቅዕ።

ጠንቂ ናይዚ ተርእዮ ንርአ። ኣብ ሳልሳይ ዓለም ኣብዚ ዒስራን ሓደን ክፍለ ዘመን ተመረቅቲ ሳልሳይ ደረጃ ትምህርቲ ኣዝዩ ዓቢ ዝላ ኣርእዩ። እሞ ምምሕያሽ ደረጃ መነባብሮ ዜጋታት ከ ለዉጢ ኣርእዩዶ እንተ ኢልና ብኣንጻሩ እዩ። ፍልልይ ደረጃ መነባብሮ ኣዝዩ ዓሪጉ። እቲ ማእከላይ ደረጃ መነባሮ ዘለዎ ህዝቢ ቀስ እንዳ በለ ናብ ታሕተዋይ ደረጃ መነባብሮ ክወርድ ይርአ ኣሎ።

ነዚ መፍትሒ - ቀረብ - ዝበሃል ዓቢ ነጥቢ ኣሎ። እቶም ነቲ ዓሳ ምግፋፍ ንሰብ እንተ መሃርካዮ ይሓይሽ ዝብል ፍልስፍና ዝመሃዙ ኣህዛብ ሓደ ስጉምቲ ሕጂ ዉን ቀዲሞምና ዘለዉ ይመስሉ። እዚ ዘበለኒ ኩሉ ዕቁር ባህርይዊ ጸጋታት ኣፍሪቃ እንዳ ተጋሕጎሐ ናብ ቻይና ይኸይድ ኣሎ። እዚ ማዕድናት ንምንታይ እዮም ክጥቀምሉ እንተ ኢልና ነቲ መግፍፊ ዓሳ ዝጠቅም በትሪ ድዩ ሰክዔት እዮም ክሰርሕሉ። ነዚ መግፈፊ ድማ ንዜጋታቶም ይህብዎም።

ኣንሕና ከም ዜጋታት ሳልሳይ ዓለም ሰብ ምግፋፍ ዓሳ ክምሃር ከምዘለዎ ዝርዳእ መንቋሕቃሕታ በጺሕና ኣለና። ካብዚ ደረጃ ድማ ሓንቲ ስጉምቲ ንወስኽ እሞ ነቲ መግፈፊ ዓሳ ዝጠቅም ጃልባን ሰክዔትን ድማ ባዕልና ሰሪሕና ነቲ ትምህርቲ ምግፋፍ ዓሳ ቀሲሙ ዘሎ ዜጋና ነረክቦ።

26/04/2022

26/4/2022

ነትፍሊክስ ኣታዊታት ቀዳማይ ርብዒ 2022 ኣብ ዕለት 19 ሚያዝያ ዘርጊሓ። እዚ ጸብጻብ ድማ ትሕቲ ትጽቢት ኮይኑ ጸኒሑ። ናይ ነትፍሊክስ ጉዳይ ንሕጂ ንጎኒ ገዲፍና ነቲ ንገለ ሳምንታት ክንከታተሎ ዝቀነና ጉዳይ ትዊተር ክንምለስ። ትዊተር ከም ትጽቢት ተንተንቲ ብ ቢልዮነር ኢላን ማስክ ክትዕደግ ቦርድ ምምሕዳር እታ ትካል ተሰማሚዑ። ካብቲ ከቅርቦ ዝቀነኹ ጸብጻብ ሎሚ ድማ ብተወሳኺ ስለምንታይ ቦርድ ምምሕዳር ትዊተር ሕጂ ተሰማሚዑ ከቅርብ።

ኢላን ንብምልኡ ብርኪ ትዊተር ክገዝእ ከምዝደሊ ንምምሕዳር ትዊተር ብ ዕለት 14 ሚያዝያ እዩ ሓቢሩ። ጸብጻብ ኣታዊ ቀዳማይ ርብዒ 2022 ናይ ትካል ትዊተር መዓስ ክዝርጋሕ እዩ ኢልና ፈለማ ንሕተት። እቲ መልሲ ሚያዝያ 29 እዩ። ስለዚ ሰለስተ መዓልቲ ተሪፍዎ ኣሎ።

ትዊተር ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር እዚ ሕጂ ዘሎ ቦርድ ካብ ትኣቱ ነቲ ዕቁር ዓቅሚ እታ ትካል ክትጥቀመሉ ኣይከኣለትን። ኣዝዩ ዓቢ መጠን ኣታዊ ከተእቱ እንዳ ከኣለት ብምኽንያት ምምሕዳራዊ ፍልስፍና ናይዚ ክሳብ ሕጂ ከመሓድርዋ ዝጸንሑ ቦርድ እኹል ዓቅማ ተጠቂማ ኣታዊ ከተእቱ ኣይከኣለትን። እዚ ኢላን ማስክ ዝሃቦ ንነፍሲ ወከፍ ብርኪ እቲ ትካል ብ $54.20 ክገዝኦ ዝብል ዕድል እቶም ወነንቲ ብርኪ ነዚ ዕለት 29 ሚያዝያ ዝወጽእ ጸብጻብ ኣታዊ ምስ ረኣይዎ እቲ ኢላን ክህቦ ዝቀነየ ሓሳብ ሓቂ ምዃኑ ነፍሲ ወከፍ ወናኒ ብርኪ ክርድኦ ምዃኑ እቶም ቦርድ ይፈልጡ እዮም። ናይዚ ኣብነት ጸብጻብ ምጉዳል ሳብስክራይበራትን ኣታዊታትን ነትፍሊክስ ንዋጋ ብርኪ እቲ ትካል እንታይ ከምዘምጻሉ ነዞም ወነንቲ ብርኪ ትዊተር ዓቢ ኣብነት ኮይንዎም ኣሎ።

እዞም ኣመሓደርቲ ትዊተር ድማ ደሞዞም ምዉሳድን ስርሖም ምዕቃብን እንበር ዕቤት ትዊተር ከምዘየገድሶም ነፍሲ ወከፍ ወናኒ ብርኪ ክስወጦ እዩ። ነፍሲ ወከፍ ወናኒ ብርኪ ድማ ብወለንትኡ ንኢላን ይኹን ንዝኾን ነቲ ብርኪ ዝደልዮ ኣካል ብትሕቲ $54.20 ክሸጠሉ እዩ። ነዚ ንምዉጋድ ድማ ምምሕዳር ትዊተር ን ኢላን ማስክ ኢድካ ምሃብ ይሓይሽ ኢሎም። Game Over

20/04/2022

Thank you hosie 😂😂😂

18/04/2022

መርዛም ከኒና - ሓደ ወናኒ ብርኪ ኣብ ሓንቲ ትካል ልዕሊ 15% ምስ ዝዉንን ምሕደራ እቲ ትካል ነዚ ዉልቂ ሰብ ካብ ልዕሊ 51% ንከይበጽሕ ንነፍሲ ወከፍ ወናኒ ብርኪ እቲ ትካል ተወሳኺ ብርኪ ብፍርቂ ዋጋ ንክገዝኡ ፍቃድ ይህብ። እቲ ልዕሊ 51% ንክዉንን ዝቃለስ ዘሎ ዉልቀሰብ ወይ ትካል ድማ ተዓብ ይፈጥርሉ። እዚ ኣገባብ ብትዊተር ን ኢላን ማስክ ካብ ዕላምኡ ንምትዕንቃፍ ኢሎም ከም ፍታሕ ክጥቀምሉ ይዝትዩ ኣለዉ።

14/04/2022

ኣዝዩ ዘገርም ተርእዮ። እቲ ንገለ እዋን ክንብሎ ዝቀነና ክዉንነቱ ኣዝዩ ቀረባ ኮይኑ ኣሎ። ኢላን ማስክ ንብምልእታ ትካል ትዊተር ክገዝኣ ወሲኑ። 43 ቢልዮን ዶላር ድማ ሰሊዑ ከም ዘሎ ን ትካል ምክትታል ብርኪ ትካላት ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ (SEC - Security and Exchange Commission) ሎሚ ሓቢሩ። 🤲🤲🤲

12/04/2022

ኣካያዲ ትዊተር ፓራግ ኣግራዋል፣ ኢላን ማስክ ንናይ ትዊተር ምሕደራ ኣባልነቱ ብገዛእ ፍቃዱ ከም ዝገደፎ ሕቢሩ። ሕጊ ትዊተር ከም ዝገልጾ ኣባል ምሕደራ ትዊተር እንተ ኮይንካ ልዕሊ 15% (ዓሰርተ ሓሙሽተ ሚእታዊት) ብርኪ ኣብታ ትካል ክትዉንን ኣይፍቀድን እዩ። እዚ ገለ ካብቲ ኢላን ዝወሰዶ ዉሳነ ተራ ዝተጻወተ ጉዳይ ኮይኑ ይስምዓኒ። ምኽንያቱ ኢላን ማስክ ናይ ትዊተር ዝለዓለ ወናኒ ብርኪ ክኸዉን እንከሎ ንስለ ዋንነት ጥራሕ ኢሉ ዓሊሙ ክትብል ዝከኣል ኣይኮነን። ንሱ ዕላምኡ ንትዊተር እቲ ብተደጋጋሚ ብተጠቀምቲ ዝቀርብ ጠለባት ምምሕያሽ ኣገልግሎት ከም በዓል ደረት ኣልቦ መሰል ምዝርጋሕ ዝደለኻዮ ዓይነት ሓበሬታ ንምምላእ ዕላማ ዝገበረ እዩ። ስለዚ ኣባል ኣመሓደርቲ እቲ ትካል እንድሕር ኮይኑ ልዕሊ 15% ብርኪ እቲ ትካል ክዉንን ስለዘይፍቀዶ እቲ ዝደልዮ ጽልዋ ኣይከሕድርን እዩ። ከም ሳዕቤኑ ድማ ነቲ ሓላፍነት ብወለንትኡ ብምግዳፍ ኣኣብ ግዚኡ ተወሳኺ ብርኪ ኣብቲ ትካል ብምግዛእ ምሉእ ናይ ምዉሳን ሓይሊ ክረክብ ዝደለየ ይመስል። ኩነታት ከምቲ ዝኸዶ ዘሎ እንተ ቀጺሉ ድማ ኣብ መጻኢ ተወሰኽቲ ብርክታት እቲ ትካል ክገዝእ ክርአ እዩ።

08/04/2022

ትራምፕ ናብ ፕረዝደንታዊ ምርጫ 2024 ንምስታፍ ኣብ ዝዳለወሉ ዘሎ እዛ - ‘ትሩዝ ሶሻል’፡ ትብል ማሕበራዊት መራኸቢት ብምዝርጋሕ ነቲ ናተይ ኢሉ ዝኣምነሉ ኣጀንዳ ሓቅነት ከወዓዉዕ ጀሚሩ ኣሎ። እዛ ማሕበራዊት መራኸቢት ኣብ ሓደ ቅነ ምስቲ ኢላን ማስክ ኣብ ትዊተር ዝገበሮ ወፍሪ ብምግጣሙ ን ዶናልድ ትራምፕ ሕማቅ ኣጋጣሚ ኮይኑዎ ኣሎ። እዚ ዝኾነሉ ዘሎ ኢላን ማስክ ዉን ነቲ ናይ ሓቅነት ዝብል ኣጀንዳ ዝኣምንን ትካላት ማሕበራዊት መራኸቢታት ኣብ ድምጺ ዉልቀ ሰባት ምትእትታዉ ክገብሩ የብሎምን ዝብል እዩ። ነቲ ትራምፕ ከም ፍሉይ መለለዪ ናይዚ ዝዘርግሖ ማሕበራዊ መራኸቢ ክኾኖ ዝደለዮ ነጥቢ ድማ ኢላን ማስክ ኣብ ትዊተር እቲ ዝድሊ ለዉጢ ብምትእትታዉ ነታ - ‘ትሩዝ ሶሻል’ ዓማዊል ንከይትረክብ ብድሆ ኮይኑዋ ኣሎ።

06/04/2022

ዉሳነታት ኢላን ማስክ ብዙሕ መኣዝን ዝሓዘ እዩ። ትዝክርዎ እንተ ኮይንኩም ኣብ ሕዳር 2021 ነቲ ዝመጾ ብዙሕ ግብሪ ንምኽፋል ገለ ካብ ብርክታቱ ኣብ ትካል ተስላ ክሸይጥ ይሓስብ ከምዘሎን ነቶም ናይ ትዊተር ተኸታተልቱ ድማ ሓሳቦም ክህብዎ ሓቲቱ ነይሩ። ከምዚ ምስ ገበረ ትካል ምክትታል ብርኪ ትካላት ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ (SEC - Security Exchange Commission) ነቲ ኣብ ትዊተር ዝዘርግሖ ጽሑፍ ንዋጋ ብርኪ ተስላ ኮነ ኢሉ ንክዉስኽ ኢሉ ከም ዝገበሮን፡ ምግርጫዉ ድሌታት ( conflict of interest) ከምዝኾነን ከሲሱ ነይሩ።
ንማስክ እዚ ሓደገኛ ክሲ እዩ። ኣብዚ ቀረባ መዓልታት ከምዝረኣናዮ ግን 9.2% ናይ ትዊተር ብርኪ ማስክ ገዚኡ ኣሎ። እዚ ከይኣክል ማስክ ኣባል ኣመሓደርቲ( Board of directors) ናይ ትዊተር ኮይኑ ዉን ተመዚዙ ኣሎ።
ስለዚ ድማ ማስክ ከም ወናኒ ትዊተር መጠን ዝኾነ ብዛዕባ ስራሑ ዝምልከት ሓበሬታ ብትዊተር ክዝርግሕ እንከሎ ካብ ሎሚ ንድሓር ብ SEC ክዉሰነሉ ካብ ዝኽእል መቅጻዕቲ ዉሕስነት ክረክብ እዩ።
ትዊተር ዉን ልክዕ ከምቲ ኣብ ዶናልድ ትራምፕ ዝወሰደቶ ካብ ትዊተር ናይ ምስጓግ ዉሳነ ኣብ ልዕሊ ማስክ ን ሕግታት ትካለይ ዘይክተል ሓበሬታ ዘርጊሕካ ብምባል ክትወስዶ ዘለዋ ተኽእሎ ድሕሪ ሎሚ ዳርጋ ዘይሕሰብ ኮይኑ ኣሎ።

04/04/2022

ኣብዚ ዝቅጽል ዘሎ ህልኽ ስምምዕ መሸጣ ጋዝ ነዳዲ፣ ኤዉሮጳዊ ሕብረት ንጠለብ ሩስያ ዕሽሽ ብምባል ንትገዝኦ ነዳዲ ብ ዶላርን ኤሮን ክትከፍል ምዃና ምስ ኣፍለጠት ዘይ ከም ፈኸራ ሩስያ ሰደድ ነዳዲ ድሕሪ ዕለት ሓደ ሚያዝያ ደዉ ኣይበለን። ስለምንታይ ከም ፈኸርኣ ሰደድ ጋዝ ናብ ኤዉሮጳ ደዉ ከምዘየበለት ተሓቲታ ሩስያ ዋላሓደ መልሲ ኣይሃበትን ዘላ።
ልክዕ ከምቲ ጋዝ ሩስያ ንቁጠባ ኤዉሮጳ ኣገዳሲ ዝኾነ እቲ ካብዚ መሸጣ እትቅበሎ ኣታዊ ዉን ንሩስያ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ክሳብ እዚ ቅልዉላዉ ዝጅምር ኣርብዓ ሚእታዊ ጠለብ ጋዝ ኤዉሮጳ ካብ ሩስያ ክማላእ እንከሎ ጀርመን ንበይና ከኣ ሱሳ ሚእታዊ እተህልኾ ጋዝ ካብ ሩስያ እያ ትዕድጎ ዘላ።

02/04/2022

ማእከላይ ባንክ ክበሃል እንከሎ ንዋጋ ባጤራ ናይ ሓንቲ ሃገር ዝቆጻጸር እዩ። ኣብ ሩስያ ቀድሚ ወርሒ ብ ማእከላይ ባንክ እታ ሃገር ዝወጸ ሕጊ ንነፍሲ ወከፍ ዜጋ እታ ሃገር ንዘለዎም ናይ ወጻኢ ሃገራት ባጤራታት ናብ ‘ሩብል’ ባጤራ ሩስያ ክቅይሩ ዝእዝዝ እዩ። ስለምንታይ ንዝብል ሕቶ ባጤራ ናይ ሃገርካ ክትቆጻጸር እንተ ኮይንካ ኣዝዩ ብዙሕ ዝኾነ ናይ ወጻኢ ሸርፊ ክህልወካ ኣለዎ። ኣብዚ እዋን ሩስያ ዘለዋ ዕቁር ናይ ወጻኢ ሸርፊ (ዶላር፡ ዩሮ) ተህልኾ ስለዘላ ነቲ ካብ ካልእ ምንጪ ክትረኽቦ ዘይከኣለት ናይ ወጻኢ ሸርፊ ካብ ዜጋታታ ክትረኽቦ ከም ዝመደበት ይነግር። ነዚ ተደልዩ ዘሎ ብዙሕ መጠን ናይ ወጻኢ ሸርፊ እንተረኺባ ከኣ ነቲ ዋግኡ ባይታ ዘቢጡ ዘሎ ባጤርኣ ክትቆጻጸሮ ዓቅሚ ክትረክብ ትኽእል እያ።

27/03/2022

ኣገዳሲት ዝበልኩዋ ትሕዝቶ ብመገዲ መልእኽቲ ተቀቢለ ኣለኹ እሞ ክትጠቅመኩም ይምነ

"ዝርዝር መጻሕፍቲ ትግርኛ ኤርትራ"

ሃብተሚካኤል ወ/ጊዮርጊስ – “ሓቀኛ ድሌት ኣመሪካ”
ሃብተማርያም ተኽለሃይማኖት – “ፍኖት ንቕሓት”
ሃብተማርያም ገብረወልድ – “ስቡር ልቢ” (2017)
ሃብተኣብ ወልደመንቀርዮስ – “መትከላት ዓወት 1, 2, 3”
ሃብተኣብ ወልደመንቀርዮስ – “መግቢ ኣእምሮ ንፍቑራት”
ሃብተጊዮርጊስ ኣብርሃ – “መልኣከ ተኽለ፡ ሓበን ኤርትራ” (2019)
ሃብቶም ኢዮብ – “ዓቢ ተስፋ” (2020)
ሃብቶም ብርሃነ – “ፍቕሪ ኣብቲ ፍሉይ ዓለም”
ሃብቶም ደበሳይ - "ተስፋ"

ሃይለ በዅረ – “ጥንታዊ ወግዕን ብሂልን ኤርትራ” (1987)
ሃይለ በዅረ – “ኤርትራ ብዘመን ባሕሪ ነጋሲ” (1990)
ሃይለ በዅረ – “ታሪኽ መሰረት ትምህርቲ ኤርትራ” (1994)
ሃይለ በዅረ – “ታሪኽ ሓርበኛ ወልደኣብ ወልደማርያም” (1995)
ሃይለ በዅረ – “ድርሳነ ኤርትራ” (1996)
ሃይለ በዅረ – “ግጥምታት ልበይ ስምዒት ሃገረይ” (1996)
ሃይለ በዅረ – “ንብዓት ስሓቕ” (1996)
ሃይለ በዅረ – “ምስላታትን ሕንቅልሕንቅሊተይን ብሄራት ኤርትራ” (1997)
ሃይለ በዅረ – “ሓጸርቲ ዛንታታት ስደት፡ 1ይ ክፋል” (1997)
ሃይለ በዅረ – “መርዓተይ፡ እኩብ ግጥምታት” (1999)
ሃይለ በዅረ – “ካብ ይቕሬታ ንላዕሊ” (1999)
ሃይለ በዅረ – “በጃኹም ሰዓቱ ሃቡኒ” (2001)

ሃይለ በዅረ – “ኣንቲጎኒ፡ ትርጕም ግሪኻዊ ድራማ” (2001)
ሃይለ በዅረ – “ስርዓት ዓሮን ደርፍታት ፍቕርን” (?)፡
ሃይለ በዅረ – “ወይለከይ ሓጐሳ፡ ባህላዊ ወግዒ” (2005)
ሃይለ በዅረ – “ወዲ ነብሪ፡ ትርጕም ወግዒ ሃገርና” (2005)
ሃይለ በዅረ – “ኣሰር ደቂ-ሃገር፡ ዛንታ ስደት 2ይ ክፋል” (2005)
ሃይለ በዅረ – “ኣገናዕ” (2007)
ሃይለ በዅረ – “ምስማዕ ከም ዓይኒ፡ ታሪኽ ህይወተይ” (2011)
ሃይለ በዅረ – “ዘይተሓትሙ ጽሑፋት ኮልመዲን” (2013)
ሃይለ በዅረ – “ኣስመራ ብዓይኒ ኤርትራውያን” (2014)
ሃይለ በዅረ – “መስርሕ ፑሉምባት፡ ስለያ ትርጕም” (2016)
ሃይለ በዅረ – “ኤዞጵ ትርጕም ዛንታታት ግሪኽ” (2016)
ሃይለ በዅረ – “ናጽነት ደሊና ሓግዙና” (2016)

ሃይለ በዅረ –“ምጽማም” (2017)
ሃይለ በዅረ – “ተመስገን፡ ዳግማይ ዑደት ሃገረይ” (2018)
ሃይለ በዅረ – “ዋዛ ብግጥሚ” (2020)
ሃይለ በዅረ – “ባህሊ ብግጥሚ” (2020)
ሃይለ በዅረ – “ዛንታታት ሸክስፒር” (2020)
ሃይለ በዅረ – “ኣብርሃም ሃኒባል” (2020)
ሃይለ በዅረ – “ቀይሕ ባሕሪ” (2020)
ሃይለ በዅረ – “ካብ ኣስመራ ናብ ኣዲስ ኣበባ፡ ተዘክሮ ሰብዓታት” (2020)
ሃይለ በዅረ – “ዛዘምቲ ግጥምታት ሃገር” (2021)

ሃይለ ቢዘን - "ወራሲ"
ሃይለ ቢዘን - "ብድሕሪ ማዕጾ" (2008)
ሃይለ ቢዘን - "ፍቕሪ ወይ ኸኣ ሞት" (2019)
ሃይለ ተስፋይ - “ዝተዋጽአ ታሪኽ” (1959)
ሃይለ ተስፋዝጊ – “ማክበት፡ ተዋስኦ ሸክስፒር” (1972)
ሃይለ ተስፋዝጊ – “ንብዓት ኤርትራውያን”
ሃይለ ወልዱ – “መፍትሕ መዓልታዊ ንጥፈታት”
ሃይለ ዘወልዲ – “ንውሉዱ ምኽሪ፡ ንወለዱ ዝኽሪ” (1968)
ሃይለ ገብረህይወት – “መንፈቕ” (2015)
ሃይለመለኮት መዋዕል – “ኦቴሎ፡ ሼክስፒር ዝደረሶ”
ሃይለሚካኤል ሃይለስላሴ - “እዱድ ዘመተ” (1998)
ሃይለሚካኤል ሃይለስላሴ - “ሓሞት ኣብ ድሎት” (2001)
ሃይለሚካኤል ወ/ጊዮርጊስ (ምስ ሃብተኣብ ፍስሃጽዮን) – “ሓቀኛ ድሌት ኣሜሪካ”

ሃይለስላሴ ወልዱ - “ሓምድ እድሪስ ዓዋተ” (2018)
ሄለን ሃብተማርያም – “ድርብ ፍቕሪ ማክዳ” (1994)
ሄርሜላ ተኪኤ – “ኣበር ከዋኽብትና” (2022)
ህድኣት ኤፍሬም – “ዝደቀሰ ኣንበሳ”
ህ.ግ.ሓ.ኤ. – “መዝሙር ተጋዳላይ”
ህ.ግ.ሓ.ኤ. – “ማክሲም ጎርኪ”
ህ.ግ.ሓ.ኤ. – “መዝገበ ቃላት ትግርኛ፡ እንግሊዝኛ፡ ዓረብኛ”
ህ.ግ.ሓ.ኤ. – “ታሪኽ ኤርትራ፡ ካብ ጥንቲ ክሳብ ናጽነት”
ህ.ግ.ሓ.ኤ. – “መንግስትን ሰውራን”

ልዋም ሃብተ – “ህይወትን ፈተናታታን” (2017)
ልዋም ሃብተ – “ነገረ ጥበብ” (2017)
ልጃም ይስሓቕ – “ዘይወዓልኩዎ ቅትለት” (1972)
ሓየሎም ኣድሓነ – “ዓወት/ራህዋ ድሕሪ ስቓይ” (1968)
ሓይለኣብ ኣሰፋው – “ከዋኽብቲ ምድሪ” (2015)
ሓይለኣብ ገብረእግዚኣብሄር – “ናይ ምስትውዓል ዋጋ ሞያ” (1961)
ሓድሽ ወልደገርግሽ – “ንኻልኦት ኢልካ ዝኾዓትካያ ጉድጓድ ባዕልኻ ትኣትዋ” (1971)
ሓጐስ ቀለታ – “ንምዕባለ ቋንቋ ትግርኛ ዝተዳለወ መጽሓፍ” (2007)
ሓጎስ ተኸስተ – “ንእሽተይ ትርጉም ኤርትራ፡ (ትግርኛ፡ ኢጣልያ፡ ዓረብ)” (1903)

ሕድሪ (ኣሕተምቲ ሕድሪ) – “ሓመድ ድበ ናደው” (ቅጺ-1)
ሕድሪ (ኣሕተምቲ ሕድሪ) – “መቐይሮ” (ቅጺ-2)
ሕድሪ (ኣሕተምቲ ሕድሪ) – “ፈንቅል” (ቅጺ-3)
ሕድሪ (ኣሕተምቲ ሕድሪ) – “መፈጸምታ” (ቅጺ-4)
ሕድሪ (ኣሕተምቲ ሕድሪ) – “ደጀን” (ቅጺ-5)
ሕድሪ (ኣሕተምቲ ሕድሪ) – “ገድሊ ደቀንስትዮ” (ቅጺ-6)
ሕድሪ (ኣሕተምቲ ሕድሪ) – “ናቕፋ” (ቅጺ-7)
ሕድሪ (ኣሕተምቲ ሕድሪ) – “ግፍዒ” (ቅጺ-8)
ሕድሪ (ኣሕተምቲ ሕድሪ) – “መኸተ” (ቅጺ-9)
ሕድሪ (ኣሕተምቲ ሕድሪ) – “ዋርሳይ” (ቅጺ-10)
ሕድሪ (ኣሕተምቲ ሕድሪ) – “ትንሳኤ”

መለስ ንጉሰ - "ዘሎ'ዩ ዝህሉ" (2007)
መለስ ንጉሰ - “ሓድሽ መናፈሻ” (2016)
መለስ ንጉሰ - “ኔው ነጀው” (2019)
መለስ ወልደስላሴ - “ስነ-ልቦና ዓወት”
መለስ ወልደስላሴ - “ብጾታኺ ተሓበኒ”
መለስ ወልደስላሴ - “ደሓን ኩኒ ድኽነት”
መለስ ወልደስላሴ - “ምስጓግ ኤርትራውያን ካብ ኢትዮጵያ”
መለስ ወልደስላሴ - “ጥዕናኻ ኣብ መኣድኻ”

መሓሪ ሃይለ (ምስ ያዕቆብ ካሕሳይ) – “ነበረ ያ ነበረ” (2010)
መሓሪ ንጉሰ – “ካብ ጕዕዞ ታሪኽ ኤርትራ”
መሓሪ ዓንደመስቀል - “ስርዓተ ኣድከም ምልጋእ” (1944)
መርሃዊ ወልደሚካኤል – “እዚ’ውን” (2020)
መርሃዊ ዮሃንስ - "ኣተኲሮ ዓወት" (2021)
መርሃዊ ዮሃንስ - "7 ስትራተጂ ንሃብትን ሓጐስን" (2021)
መስፍን ዘርኣብሩኽ - “ጥንታዊ ታሪኽ ኤርትራ ብሓጺሩ” (1997፡ 2020)
መስፍን ኣፍላይ – “ዕስክርና ጣልያን ኣብ ሀገርና ከመይ ነበረ?” (1985)

መስፍን ገብረህይወት – “እናሰሓቕና ንመሃር” (1992)
መስፍን ገብረህይወት – “መፍትሕ” (1993)
መስፍን ገብረህይወት – “ዝርርብ” (1995)
መስፍን ገብረህይወት – “መኽዘን ወግዒ” (1995)
መስፍን ገብረህይወት – “ልሳን” (1996)
መስፍን ገብረህይወት – “ቀንዴል” (1997)
መስፍን ገብረህይወት – “ጠጥዕሙ” (1998)
መስፍን ገብረህይወት – “ሃው ሃዋ”
መስፍን ገብረህይወት – “ትዋሕ”
መስፍን ገብረህይወት – “መሳልል ፍቕሪ”
መስፍን ገብረህይወት – “ፎፎል”
መስፍን ገብረህይወት – “ቀመም ፍቕሪ”
መስፍን ገብረህይወት – “ምስጢር ሕጕሳት መጻምድቲ” (2009)

መንገሻ ሃብተ – “ሓደ ፍጥረት ኣብ ክልተ ዓለም”
መንገሻ ሃብተ – “መዘክር ወዲ ሃገረሰብ” (2021)
መንገሻ ሃብተ – “ኤርትራ፡ ኣብ መቓን ታሪኽ 3ሽሕ ዓመታት” (2022)
መኮነን ተስፋይ - “እዝኒ መሰታ ቀዳሞት” (2011)
መኮነን ተስፋይ - “ሰብን ታቦትን” (2019)
መኮነን ተስፋይ – “ኮኾብ ሰሜን” (2022)
መዋእል መሃንሾ – “ቅድድም ብሽክለታ ኣብ ኤርትራ 1936-2011”
መዋእል ይመስገን – “መሳልል ዓወት” (2012)
ሙልጌታ ርእሶም – “ኣብ ፍቕርን ሓዳርን ብኸመይ ትዕወት” (2008)

ሙሳ ኣሮን - “ሮቢንሶን ክሩሶ” (1958)
ሙሳ ኣሮን - “ዓርኪ ተማሃራይ”
ሙሳ ኣሮን - “ጐደና ትምህርቲ” (1964)
ሙሳ ኣሮን - “ወርቅሃ” (1966)
ሙሳ ኣሮን - “እምባፍራሽ” (1967)
ሙሳ ኣሮን - “መዝገብ ቃላት ስማት ኤርትራውያን”
ሙሳ ኣሮን - “ኤርትራውያን ኣብ ዓውዲ ስራሕ” (2004)
ሙሴ ምሕረትኣብ – “ሮቢን ሁድ”
ሙሴ ምሕረትኣብ – “ጽላል ወርሒ”
ሙሴ ገብረትንሳኤ – “ታሪኽ ምዕራባዊ ፍልስፍና” (2017)
ሚኒስትሪ ዜና - "ምዕሩይ ትግርኛ መራኸቢ ብዙሃን" (2006)

ሚካኤል ሓሳማ - “ዛንታ ኤርትራ” (1986)
ሚካኤል መሓሪ – “ኣይበደልኩን” (1970)
ሚካኤል መሓሪ – “መኻን መዓልቲ” (1972)
ሚካኤል መዓሾ – “ስሕበት”
ሚካኤል በርሀ (ምስ ሚካኤል ኣዶናይ) - “ተኽሊት ወዲ ባሕሪ”
ሚካኤል በርሀ - “ፈታው ሰዓት” (1996)
ሚካኤል በርሀ - “መጎጎ እምኒ” (2010)
ሚካኤል በርሀ (ምስ ግርማይ ዮሃንስ፡ ወዘተ) – “ዝነደደት ካራ”
ሚካኤል በርሀ (ኢንጅ.) – “ዘይተደፍረት መገዲ” (2021)
ሚካኤል ብርሃነ – “ካብ ዓሳ ምግፋፍ ሰብ ምግፋፍ” (1964)
ሚካኤል (ማይኮ) ተኽለ – “ጽቡቕ ዕድል” (2018)

ሚካኤል ኣዳም – “ኣና ካረኒና” (2014)
ሚካኤል ኣዶናይ - “ኣብ እግሪ’ታ ዓባይ ከውሒ” (1983)
ሚካኤል ኣዶናይ - "ፍርዲ ጎቦ ዓረይ" (1988)
ሚካኤል ኣዶናይ - “መሳዅቲ ማይ-ምነ” (1998)
ሚካኤል ኣዶናይ - “ቀይሕ መሶብ” (1998)
ሚካኤል ኣዶናይ - “ጽሕፍቶ ሓኔታ” (2012)
ሚካኤል ዮሃንስ – “ምንጪ ዓበይቲ ሓሳባት”

ማሕሙድ ኢብራሂም – “ተደጎል” (2014)
ማቲዎስ ሓጎስ - “ስዋሱው ትግርኛ” (1951)
ማቲዎስ ሓጎስ - “ታሪኽ ኢትዮጵያ” (1956)
ማኪያ ኤ. ካቫሌሪ - “ስርዓት ካርነሽም”
ማኪያ ኤ. ካቫሌሪ - “ስርዓት ናይ ሃብተስሉስ ናይ ገብረክርስቶስ ናይ ደቅተሽም”
ማኪያ ኤ. ካቫሌሪ - “ሕጊ ስሓርትን ላምዛን ወቀርትን ዳምባን”
ማኪያ ኤ. ካቫሌሪ - “ሕጊ ሎጎን ጭዋን”

ምሉእብርሃን ሃብተገብርኤል (ምስ ኢሳቕ ኣብርሃም) - "ካዕካዕታ" (2005)
ምሉእብርሃን ሃብተገብርኤል - “ስሓቕን ንብዓትን”
ምሉእብርሃን ሃብተገብርኤል - “ክልተ ዓለም”
ምሉእብርሃን ሃብተገብርኤል - “ዕሰለ”
ምሉእብርሃን ሃብተገብርኤል - “ልሳን ስምዒታት”
ምሉእብርሃን ሃብተገብርኤል - “ስነ-ልቦና ገዛእ ርእስኻ”
ምሉእብርሃን ሃብተገብርኤል - “ምህዞታትን ርኽበታትን”
ምሉእብርሃን ሃብተገብርኤል - “ርውየት፡ ምልኣት ህይወት”
ምሉእብርሃን ሃብተገብርኤል - “ምስጢር ፍቕሪ”
ምሉእብርሃን ሃብተገብርኤል - “ኩምራ ምስጢር” (2021)

ምሕረትኣብ መብራህቱ – “ትጽቢታዊ ተስፋ” (1973)
ምሉእብርሃን በርሀ – “ሕግታት እንዳባ ብመንጽር ዘመናዊ ሕጊ ንጾታዊ ማዕርነት”
ምሕረትኣብ ዓንደብርሃን – “ውዱን ህይወት”
ምሕረትኣብ የማነ – “ስጋ ገመል”
ምስማይ ገብረህይወት – “ዓገብ” (2002)
ምስማይ ገብረህይወት – “ትምህርቲ ጾታ”
ምስማይ ገብረህይወት – “ክንክን ህጻናት”
ምስማይ ገብረህይወት – “ድሕነት ደቀንስትዮ”
ምስጉን ኣብርሃ – “ኣዛዴላ” (2015)
ምስጋና ዘካርያስ – “ቨርነር ሙንሲንገር” (2014)
ምስጋና ዘካርያስ – “ሞሓመድ” (2016)
ምስጋና ዘካርያስ – “እቶም እብራውያን”
ምስጋና ዘካርያስ – “ጕዕዞ ፖርቱጋላውያን ናብ ሃገረ ሓበሻ” (2019)
ምስጋና ዘካርያስ – “ንሃገር ሓበሻ ብወራር ምሓዝ” (2020)

ምስግና ተኸስተ – “ኣይንፈላለ”
ምስግና ተኽላይ – “ገንጽሎ’ቲ መጽሓፍ” (2020)
ምስግና ኣልመዶም – “ኤክስፖ”
ምንያ ጸጋይ - “ሄለና፡ ነይረ ኢለ ኣይሕሱን” (1990)
ምንያ ጸጋይ - “ሄለና፡ ንሱ’ዩ ፍርደይ” (2018)
ሞጐስ ዕቝባሚካኤል – “ሰብ ሰሉስ” (2013)
ሞጐስ ዕቝባጊዮርጊስ – “ናይ ኣቦታትና ጥንታዊ ምሳሌ” (1966)

ረዘነ ሃብተማርያም – “ሳይኮሎጂ ክልተኡ ጾታ”
ረዘነ ተስፋጽዮን – “ምጽፋይን ግህደትን ምልካውነት” (2020)
ረዘነ ጸጋይ – “ዕርዲ ኣልቦ ቃልሲ” (2017)
ረድኢ መሓሪ – “ትልሚ ንዘርኢ ክርዳድ”
ረድኢ መሓሪ – “መጽሓፍ መንካዕ” (2019)
ሩት ስምኦን - “ዓፍየት፡ ክሳብ መዓስ፧” (1990)
ሩት ስምኦን - “ዮጋ” (2008)
ሩት ስምኦን - “ቺፒ” (2010)
ሩት ስምኦን - “ዘራእቲ ዕግርግር” (2014)
ሩት ስምኦን - “መዝገበ ቃላት ፈረንሰኛ ትግርኛ”
ሩት ስምኦን - “ኢትዮጵያ ካበይ ናበይ፧” (2019)
ሩፋኤል ተስፋሚካኤል – “ሳልሳይ ኣማራጺ” (2020)

ርእሶም ሃይለ - “ዋዛ ምስ ቍም-ነገር ንትንሳኤ ሃገር” (1997)
ርእሶም ሃይለ - “ደሃይ ኣሎና” (2000)
ርእሶም ሃይለ - “ዕንክሊል”
ሮቤል ኪዳነ – “ብሜላ ምንባር”

ሰሎሞን ኣማኑኤል – “ብርሃን ኰነ”
ሰሎሞን ድራር - "መኸተ" (1988)
ሰሎሞን ድራር - “ዕጫ ሓንቲ ስድራ” (1994)
ሰሎሞን ድራር - “ኤርትራውያን ኮማንዶ” (1996)
ሰሎሞን ገ/ክርስቶስ – “ሕጊ እንጋንኣ፡ ስርዓተ ዓጽሚ ሓርማዝ” (1993)
ሰሎሞን ገ/ክርስቶስ – “ቂያ ሕዝብና” (1995)
ሰሎሞን ገ/ክርስቶስ – “ምስላ ንደለይቲ ልቦና” (1995)

ሰሎሞን ጸሃየ - “ሳሕል፡ ሕሩይ ግጥምታት ቃልሲ” (1994)
ሰሎሞን ጸሃየ - "ማሰን መልቀስን ቀዳሞት” (2012)
ሰመረ በርሀ – “ቀያሕ መንዲል”
ሰሎሞን በርሀ – “ወፍሪ ስግረ ዶብ” (1995)
ሰመረ ግርማጽዮን – “ዛንታታት 3ይ ተዋስኦታት ሼክስፒር” (2010)
ሲራክ ኣብርሃም – “ቡፌ ምዝንጋዕ” (2005)

ሳህለ ወልደጋብር – “ልቦና ኣፍሪቃዊ ዓለም”
ሳልሕ ቃዲ ጆሃር – “ሚርያም ኣብዚ ነይራ”
ሳሙኤል ሃብተሚካኤል – “ኣልማዝ ብኣልማዝ” (2015)
ሳሙኤል መንግስትኣብ - "ሰብ ዝሰኣነት ሰብ"
ሳሙኤል ተኽለ – “ንመን’የ ዝኣምን” (2016)
ሳሙኤል ተኽለ (ምስ ሓሬና ንጉሰ) – “ብልባ ድያ ኣፍቂራ” (2017)
ሳሙኤል ዕቝባይ (ምስ ዮሃንስ ሞጐስ) – “ጎደና ኣንተርፑነር” (2020)
ሳሙኤል ዕቝባይ – “ቢትኮይን” (2022)
ሳሙኤል ገብረህይወት – “ዮርዳኖስ” (1997)
ሳምሶን ሃይለ – “ቅርሲ ኤርትራ ብጭልፋ”
ሳምሶን ሰሎሞን – “ርስቲ ጕጅለ-15” (2019)
ሳምሶን ትካቦ – “እመኑ ኣይትእመኑ” (2019)
ሳምሶን ዘራጽዮን – “ዛዛሚ ኲናት”

ስልጣን ከበዶም – “ህይወት’ውን ዶብ ኣለዋ”
ስምኦን ሳሙኤል – “ባህጊ ብልሓቱ” (2009)
ስብሃቱ ገብረሚካኤል - “ምዕቡል ትግርኛ” (1990)
ስብሃቱ ገብረሚካኤል - “መሰረታዊያን ቋንቋ ትግርኛ” (1990)
ስብሃቱ ገብረሚካኤል - “ተዘክሮታተይ፡ እቲ ሓቅ-ዝዀነ ዛንታ ህይወተይ” (2011)
ስብሃቱ ገብረሚካኤል - “እዋይ ፍቕርቲ ትግርኛ ሆየ… ተጠሊዕኺ ኣእውዪ” (2012)
ስብሃቱ ገብረሚካኤል - “ተዘክሮታት ዳርናዮስ” (2014)
ስብሃት ገብረስላሴ – “ትንግርቲ” (2011)
ስብሃት ገብረስላሴ – “ደርሆ ነቆ” (2014)
ስዒድ ሳልሕ – “እቲ ምስጢር 1ይ”
ስዒድ ሳልሕ – “እቲ ምስጢር 2ይ፡ እቲ ሓይሊ”
ስዒድ ሳልሕ – “እቲ ምስጢር 3ይ፡ እቲ ተኣምር”
ስዒድ ሳልሕ – “እቲ ምስጢር 4ይ፡ ጅግና”
ስዒድ ሳልሕ - "ምህናጽ ነብሰ ምትእምማን"

ሹመንዲ ዕቝባሚካኤል – “ሰልሚ ሰሜን” (2011)
ሽሻይ ገብረሃንስ – “ሰንፈላል” (2014)
ሽሻይ ገብረሃንስ – “ዝጠመመ መትሎ” (2019)
ቀለታ ኪዳነ (ምስ ገ/ሚካኤል ገ/ገርግስ) – “ዓለም ትሽዓተ” (1962)

በላይ ንጉሰ – “ሰገባ”
በረኸት ኣማረ – “ታሪኽ ሰንሰለት ወለዶታት”
በረኸት ዕቝበ – “ኤርትራ፡ ኣብ መቑሕ ምሕደራ መላኺ” (2020)
በረኸት ዕቝበ – “ውድቀት ሃገራትን ጠንቕታቱን” (2022)
በርሀ ተስፋይ – “ክልተ መርዓውቲ ንሓንቲ መርዓት ኣብ ሓደ ውራይ”
በርሀ ተስፋይ – “ትጽቢት ናይ መቓብር ምስጢር”
በርሀ ኣርኣያ – “መርሓ ኪዳን፡ ብዛዕባ ሕጸን ምልሶትን ኣኽብሮ ወለድን” (1956)
በርሀ ኣርኣያ – “ምቁር መርዚ” (1964)
በርሀ ኣርኣያ – “ጥሪ ዕብዲ” (1967)
በርሀ ኣርኣያ – “ወጠጦ እንዳ'ቦይ ዓንዱ” (1968)

በየነ ሃይለ – “ዓቢዱ-ዶ ትብልዎ?” (1964)
በየነ ሃይለ – “ድኳን ትበርህ” (2003)
በየነ ሃይለ – “ትጽቢት ባህጉ” (2006)
በየነ ሃይለማርያም – “ሓወልቲ፡ ትርጕም ግጥምታት ፑሽኪን” (2009)
በየነ ሰመረ – “ሕልፈት” (2018)
በየነ ሰመረ (ምስ ተስፋኣለም በራኺ) – “ፓትርያርክ ኣቡነ እንጦንዮስ” (2019)
በየነ ቀላቲ – “ባህልን ሕብረተሰብን ብሔር ትግርኛ ኣብ ኤርትራ”
በየነ ቀላቲ – “ሃይማኖትን ፖለቲካን” (2020)

ባህላዊ ጕዳያት – “12 ሓጸርቲ ዛንታታት ዕውታት ፈስቲቫል 2005” (2006)
ባህላዊ ጕዳያት – “20 ሓጸርቲ ዛንታታት ዕውታት ፈስቲቫል 2006” (2007)
ባህላዊ ጕዳያት – “14 ሓጸርቲ ዛንታታት ዕውታት ፈስቲቫል 2008” (2009)
ባሲሎስ ዘሞ – “ስድራ ኣብ ፈተነ” (2018)
ባና መብራህቱ – “ቬሎ ሓሬና” (2017)
ብሩኽ ሃብተሚካኤል – “ህድኣት” (1991)
ብሩኽ ሃብተሚካኤል – “ሰምሃርን ወላዲታን”

ብርሃነ መስፍን – “ዓለም ከይነዓቅካ ጽቡቕ ኣይስራሕን ሞት ከይዘከርካ ፈጣሪ ኣይፍራሕን” – (1965)
ብርሃነ ሰሎሞን – “ውርሰይ፤ ውርሲ ወራሲ” (1989)
ብርሃነ ሰሎሞን – “ሃለዋት” (1996)
ብርሃነ ኣብርሀ – “ሃገረይ ኤርትራ 1ይ” (2018)
ብርሃነ ኣብርሀ – “ሃገረይ ኤርትራ 2ይ” (2018)
ብርሃነ ዘርኣይ – “ቅኔ ትግርኛ” (1994)
ብርሃነ ገብረህይወት – “ድምጺ ልቢ” (2016)
ብርሃነ ገብረህይወት – “ቅኒት ሕልና” (2021)
ብርሃነ ገብረትንሳኤ – “ቅናት” (2022)

ብርሃነመስቀል ተስፋማርያም - “ታሪኽ ወለዶ ሕዝቢ ኤርትራ” (2009)
ብርሃነመስቀል ተስፋማርያም - “ታሪኽ ገዳማት ኣግኣዚት ኤርትራ” (1991)
ብርሃነመስቀል ዓንዶም - “ካብ ኣረሙኝ ሳልሳይ ዳዊት” – (1964)
ብርኽቲ ፍስሃየ – “ይጽንሓልኪ”
ብንያም ሃይለ – “መስዋእቲ ጀጋኑ” (1996)
ብንያም መርሃዊ – “ጥርቀ” (2018)
ብንያም ዮሴፍ – “ግዳይ”
ብንያም ገብረኪዳን – “ጕያ ሚለን”
ብንያም ገብረኪዳን – “ስጕሚ” (2015)
ብንያም ፍስሃጽዮን - "ሕብእቲ መልኣኽ"
ብንያም ፍስሃጽዮን - "ልቢ ሳሌም" (2011)
ቦዅረጽዮን ማሕጸንተማርያም – “ትውልዲ ለጓን ዘኦም ወርቅ” (1972)
ቪቶርዮ ሮንካሊ – “መረብ ምላሽ” (1997)

ተመስገን ትኩእ – “ደሓን ኩኒ እንዳ’ፍራስ” (1992)
ተመስገን ኣብርሃም – “ደቪድ ኮፐርፊልድ”
ተመስገን ጸጋይ – “ቢልዮነራዊ ኣተሓሳስባ” (2021)
ተመስገን ጸጋይ – “ዕጸ ጳጦስ” (2021)
ተስፉ ሓጎስ – “ፈውሲ ናፍቖት” (2016)
ተስፊት ኣብርሃም – “ከም ድላየይ ከም ድላያ” (2013)
ተስፊት ጳውሎስ - "ድንግልናይ ምለሰለይ"
ተስፊት ጳውሎስ - "ትጽቢት ሚካል"
ተስፋልደት ተስፋማርያም – “1984”
ተስፋልደት ኢሳቕ – “ደሃይ ውሽጢ” (2018)

ተስፋሚካኤል ገብረክርስቶስ – “መንገዲ ምስ ወዲ ዓዲ” (1957)
ተስፋሚካኤል ፍስሃየ – “ቃልሰይ ኣብ 3 ውድባት” (2020)
ተስፋማርያም ወልደማርያም - “ህያው ደብሪ” (2019)
ተስፋማርያም ወልደጊዮርጊስ – “ባዕሎም ይፍረዱኺ” (1969)
ተስፋምህረት ገብረመድህን – “ሜላ ኣተዓባብያ ቈልዑ ኣብ ስደት” (2013)
ተስፋስላሴ ዓንደሃይማኖት – “መቕሊ ኣይኽላእኻ”
ተስፋብርሃን ሚካኤል – “ባህጊ፡ ብሉጽ ሜላታት ኣተዓባብያ ደቅና”
ተስፋኣለም ገብረስላሰ – “ጸሊም በረድ” (2015)
ተስፋዝጊ ስብሃቱ – “ሎሚ ዑና ጽባሕ ህንጻ” (1983)
ተስፋዝጊ ገብረእግዚኣብሄር - “ሓሳባት ደቂ-ሰብ ተለዋዋጢ እዩ” (1960)
ተስፋዝጊ ገብረእግዚኣብሄር - “ሙንፍሊት” (1967)

ተስፋይ መንግስ – “ሕድሪ መድህንን ኣልጋነሽን”
ተስፋይ መንግስ – “ህልኽ ተስፎምን ሃብቶምን”
ተስፋይ ተምነዎ - “ንኣርብዓ ዓመት ዝተቐብረ ምስጢር” (2013)
ተስፋይ ተኽለዝጊ – “ተመኲሮይ ኣብ ተ.ሓ.ኤ.” (2020)
ተስፋይ ግርማይ – “ዛንታ ፒተር ፓን” (2006)
ተስፋይ ግርማይ – “ጽላሎት ሻህራዛድ” (2007?)
ተስፋይ ግርማይ – “ክራውስርነታይ ስርጅን” (2008)
ተስፋይ ግርማይ – “ኣመደዮ” (2011)
ተስፋይ ግርማይ – “ቤት ኢልሞርስ” (2011)
ተስፋጊዮርጊስ ሃብተ – “ባህጊ” (2019)
ተኪኤ በየነ - “ሶፍያ” (2006)
ተኪኤ በየነ - “ካብ ሪቕ፡ ሕፍንቲ” (2009)

ተኪኤ ተስፋይ – “ሕርሻ እንስሳ” (1993)
ተኪኤ ተስፋይ – “ፒኖክዮ” (1995)
ተኪኤ ተስፋይ – “144 ጽውጽዋያት ኤዞፕ” (1998)
ተኪኤ ተስፋይ – “እተመርጸ ጽውጽዋያት” (1999)
ተኪኤ ተስፋይ – “ዘመናዊ መዝገበ ቓላት ትግርኛ” (1999)
ተኪኤ ተስፋይ – “ብዘይ ስድራ” (2001)
ተኪኤ ተስፋይ – “ኣላዲን” (2004)
ተኪኤ ተስፋይ – “እቲ ብሩኽ መሬት” (2005)
ተኪኤ ተስፋይ – “እቲ ስሩይ ፈረስ” (2007)
ተኪኤ ተስፋይ – “ዓሊባባን እቶም 40 ከተርትን” (2009)
ተኪኤ ተስፋይ – “ቅያታት ሲንድባድ እቲ ባሕረኛ” (2009)
ተኪኤ ተስፋይ – “ምዕቡል መዝገብ ቃላት እንግሊዝኛ ትግርኛ” (2012)
ተኪኤ ተስፋይ – “መባእታ ስዋሱውን ስነ-ጽሑፍን ትግርኛ” (2015)
ተኪኤ ተስፋይ – “እቲ ኮንተ ናይ ሞንተ ክሪስቶ” (2018)

ተኪኤ ገብረማርያም – “እቲ ዘይርጉእ እዋን” (2019)
ተኸስተ ፍቓዱ – “ጕዕዞ ካብ ናቕፋ ናብ ናቕፋ” (2006)
ተኸስተ ፍቓዱ – “ካብ ኦሮማይ ናብ ኦሮማይ” (2011)
ተኸስተ ፍቓዱ – “ኣንቶን ቸኮቭ፡ 25 ምሩጻት ሓጸርቲ ዛንታታት” (2020)
ተኸስተ ካሕሳይ – “ትሕዝቶ ማህደር ስዉእ ተጋዳላይ”

ተኽለ ገብረማርያም – “ኣንብበኒ ክነግረካ ስንብራት ኣፍሪቃ” (2011)
ተኽለሃይማኖት መንግስትኣብ – “ብርሃን ሕልና” (1947)
ተኽለሃይማኖት መንግስትኣብ – “ካብ ቡቕሊ ክሳብ ቀውዒ” (1961)
ተኽለማርያም በራኺ (ምስ ሽሻይ ብርሃነ) – “ትርጕምን ኣመዓባብላን ኣስማት ቦታታት ኤርትራ” (2017)
ተኽለማርያም ብርሃነ – “ፍጮ’ቲ ረቂቕ ኲናት” (1996)
ተኽሉ ሃብተ – “ዘይወግሕ ለይቲ”
ተኽሊት ልጃም – “ታሪኽ ዋንጫ ዓለም” (1998)
ተኽሊት ልጃም – ኵዕሶ እግሪ ኤርትራ 1936-75

ተኽላይ ኢዮኣብ – “ቋንቋ ግጥሚ” (2016)
ተኽላይ ዘወልዲ – “ወጋሕታ ናጽነት” (1954)
ተኽላይ ዘወልዲ – “ወግዒ ቀዳሞት” (1957)
ተወልደ ሓጐስ – “ህይወት ኣብ ግዜ” (2016)
ተወልደመድህን መንግስቱ – “ኣንጋረ ፈላስፋ”
ተወልደብርሃን ጸጋይ – “ድጊ ግፉዓት” (2001)
ተዓገስ ኣፍወርቂ – “ገለስ ኣሎ” (1988)

ታረቐ ንጉሰ – “ሽግረኛ ይዕወት እዩ” (1966)
ቴድሮስ ሃብተ – “ኣኽሊል” (2015)
ቴድሮስ ምሕረቱ – “ዶ/ር ዮሃንስ ኮልመዲን” (2022)
ቴድሮስ በርሀ – “ባብ ውሽጣዊ ሰላም”
ቴድሮስ ኣባይ – “ወጋሕታ ቀትሪ ምሸት” (2013)
ቴድሮስ ኣባይ – “ምስጢር ኣርማጌዶን” (2016)
ቴድሮስ ኣባይ – “ሕቡእ ተምሳል” (2017)
ቴድሮስ ኣብርሃም - "ቻው ኣስመራ" (2022)

ትበርህ ተስፋሁነይ – “ክልተ ህይወት” (1999)
ትብለጽ ኣፈወርቂ – “እቲ ሓያል ፍቕሪ”
ትካቦ ኣረስዕ – “ካብ መርዓ ወለላ” (1958)
ትካቦ ኣረስዕ – “ነፋሒቶ” (1982)
ትካቦ ኣረስዕ – “መዝገበ ቃላት እንግሊዝኛ/ትግርኛ” (1986)
ትካቦ ኣረስዕ – “ምሩጻት ዓንቀጻት ኣቶ ወልደኣብ” (1995)
ትዕበ ተወልደ – “እታ ሳንጣ”
ትዕበ ተወልደ – “ይርሳዕ ድዩ?”
ትዕግስቲ መንግስቱ – “መሪጸልኪ ሓፍተይ” (2016)
ቶማስ ኢዮብ – “ዘይጽንቀቕ ዓቕሊ” (2021)
ቶማስ ይከኣሎ – “እታ መቓብር” (2012)

ነጋሽ ኣስፍሃ – “ተልእኾይ ናብ ኣቢሲንያ” (2019)
ናጽነት ኣስመሮም – “ትዕቢት ጎልያድ”
ናጽነት ኣፈወርቂ – “ሻርባን ብሩርን” (2005)
ናጽነት ኣፈወርቂ – “ባና ካብ ደልሃመት” (2013)
ንጉሰ ሃይለ – “ጽቡቕ ውሳኔ” (1970)
ንግስቲ ገብረዮሃንስ – “ዕጫ ዘይተወልደ ዕሸል” (2013)

ኢሳያስ ጸጋይ – “ለሚን ለሚነይ”
ኢብራሂም መሓመድዓሊ – “ጕዕዞ ተ.ሓ.ኤ.፡ ካብ መጀመርታ ክሳዕ መወዳእታ” (2019)
ኢያሱ ኣስፍሓ – “መንክር ክትስሕቁ ዶ ምደለኹም” (1969)
ኣሃዱ ደስታኣለም – “ሃሪ ፖተር፡ እታ እምነ-ተኣምራት” (2016)
ኣሃዱ ደስታኣለም – “ትርጕም ምንባር” (2021)
ኣሃዱ ደስታኣለም – “ተፈታውን ተሰማዕን ንምዃን” (2021)
ኣሃዱ ደስታኣለም – “ኣቶማዊ ልምድታት” (2022)
ኣለምሰገድ ተስፋ – “ኣይወረስኩን” (1970)

ኣለምሰገድ ተስፋይ – “ልኡል” (1983)
ኣለምሰገድ ተስፋይ – “ወዲ ሓደራ” (1984)
ኣለምሰገድ ተስፋይ – “ክልተ ቅነ ኣብ ድፋዓት” (1997)
ኣለምሰገድ ተስፋይ – “ኣይንፈላለ” (2001)
ኣለምሰገድ ተስፋይ – “ጊታኖ” (2002)
ኣለምሰገድ ተስፋይ – “ፈደረሽን ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ” (2005)
ኣለምሰገድ ተስፋይ – “ሰለስተ ኣዕሩኽ፡ ጥምጥም ኣብ ገጅረት” (2007)
ኣለምሰገድ ተስፋይ – “ኤርትራ፡ ካብ ፈደረሽን ናብ ጐበጣን ሰውራን” (2016)

ኣሉላ ፍስሃየ (ምስ ፍጹም ዕቝባሚካኤል) – “መዘከር’ቲ ጋዜጠኛ” (2010)
ኣሌክ ብርሃነ – “ሃሪ ፖተር፡ እታ ናይ ፈላስፋ እምኒ” (2014)
ኣልጌና ወልደማርያም - "ምጾታት ፍቕሪ" (2013)
ኣልጌና ወልደማርያም – “ቍርቍስ ንሄርሜላ” (2017)
ኣልኣሚን መሓመድስዒድ – “ሰውራ ኤርትራ” (1994)
ኣልኣሚን መሓመድስዒድ – “መሬት ኤርትራ’ምበር ህዝባ ኣየድልየናን” (2001)
ኣልኣሚን መሓመድስዒድ – “ሕድገት ዘየፍቕድ መሰል” (2002)
ኣልኣሚን መሓመድስዒድ – “ኤርትራ፡ ምድሪ ባሕሪ” (2018)
ኣልኣዛር መንግስቱ – “መንገዲ ምስ ወዲ ዓዲ፡ ባህልን ልምድን” (2010)
ኣሕመድ ሓሰን – “ምዑዝ ፍቕሪ ኣልማዝ” (1978)
ኣሕመድ ጣህር ባዱሪ – “ኤርትራ፡ ጉዕዞ ካብ ዝኽርታተይ” (2018)


ኣማረ ወለድስላሰ – “ጽሕፍቶ!?” (2014)
ኣማረ ወለድስላሰ – “መሳግሮ” (2015)
ኣማኑኤል መርሃጽዮን – “ጀፍ እዩ ስመይ” (2011)
ኣማኑኤል ሳህለ – “ስዋሱው ትግርኛ ብሰፊሑ” (1998)
ኣማኑኤል ሳህለ – “ሓንቲ ዓለም፡ ፍልስፍናን ኣስተንትኖትን” (2012)
ኣማኑኤል ሳህለ – “ሓንቲ ዓለም፡ ፍልስፍናን ኣስተንትኖትን 2” (2014)
ኣማኑኤል ኤልያስ – “ታሪኽ ቤተክርስትያን 1ይ” (2010)
ኣማኑኤል ኤልያስ – “ታሪኽ ቤተክርስትያን 2ይ” (2021)
ኣማን ተኸስተ – "ኢንሳይክሎፐድያ ኤርትራና 1ይ" (2020)
ኣማን ተኸስተ – "ኢንሳይክሎፐድያ ኤርትራና 2ይ" (2020)

ኣርኣያ በላይ – “መን’ዩ በደለኛ” (1963)
ኣርኣያ በላይ – “ኣይነበርኩን” (1967)
ኣርያም ወልደኣብ - “ቅድሚ ቀዳማይ” (2014)
ኣስመሮም ሃብተማርያም – “እንተ ዝፈልጥ ነይረ” (1971)
ኣስመሮም ሃብተማርያም – “ጸጋ”
ኣስመሮም ዘርአ – “ሓጐስ ድዩ ጓሂ” (2006)
ኣስመሮም ጸጋብርሃን – “እታ መርዓት”
ኣስመሮም ጸጋብርሃን – “ኣብ ጕዕዞ”

ኣስረስ ተሰማ – “መነጸር፡ ልብን ሳዕርን እናሓደረ ይበቝል” (1965)
ኣስረስ ተሰማ – “መጋረጃ፡ ናይ ደም ጽሑፍ” (1967)
ኣስረስ ተሰማ – “መጋረጃ፡ ዝተሓዝለ ሰብኣይ” (1968)
ኣስረስ ተሰማ – “ክልተ መፋትሕ” (1969)
ኣስረስ ተሰማ – “ንስኻን መሬትካን” (1970)
ኣስረስ ተሰማ – “ትርግታ ናፍቖት ኣስመራ” (1991)
ኣስረስ ተሰማ – “ሞሳዝጊ” (1995)
ኣስረስ ተሰማ – “ጣዕሞት” (2006)
ኣስረስ ተሰማ – “ደሃይ ባህሊ”
ኣስረስ ተሰማ – “ሓዊ እግሩ”
ኣስረስ ተሰማ – “እሂን ምሂን” (2009)
ኣስረስ ተሰማ – “መጋረጃ፡ መዝገብ ለበዋ”

ኣስረስ ኢሳቕ – “ዛንታ ውልቀ ዝኽሪ”
ኣስገዶም ርእሶም – “ምንቅስቓስ ፋሉል” (2011)
ኣስፍሃ ተኽለማርያም – “ሉላ”
ኣስፍሓ ካሕሳይ – “ዛንታ ህይወታውያን” (1957)
ኣበባ ተስፋጊዮርጊስ – “ንመን’የ ዝነግሮ” (1966)
ኣበባ ተስፋጊዮርጊስ – “ዋይ ኣነ ደቀይ፡ ሰኣን ምምካትዶ” (1968)
ኣቡበከር ዓብደልኣወል -
ኣቤል ኣብርሃ – “ቀልቢ” (2012)
ኣቤል ኣብርሃ – “ቀልቢ፡ ስትራተጂ ህይወት”
ኣብርሀት ምስግና – “መኣዲ ልብ-ወለድ” (2013)
ኣብርሀት ምስግና – “ፍኖት” (2016)
ኣብርሃ ሩፋኤል – “ምቅርቲ ደብዳቤ”
ኣብርሃ ገብረህይወት – “ምሸት ምሸት መርዓ” (1967)
ኣብርሃ ገብረህይወት – “ዕግርግር ደቡብ ሱዳን” (1968)
ኣብርሃ ገብረህይወት – “ናይ ሶሻሊዝም መጀመሪ” (1985)
ኣብርሃም ተስፋልኡል – “ካልእ ስለ ዘየሎ” (2020)
ኣብርሃም ገብረመድህን – “ኣይመፍቀርኩን” (1986)

ኣንቶንዮ ተስፋይ – “ሓንሳእዶ ከነዕልል” (1989)
ኣንቶንዮ ተስፋይ – “መዓልቲ ኣለዎ” (1990)
ኣንቶንዮ ተስፋይ – “መንቅል ኤርትራዊ ሃገርነት” (1995)
ኣንቶንዮ ተስፋይ – “ደሞክራስያዊ-ዶ ምጣነ-ሃብታዊ ዕብየት” (1996)
ኣንቶንዮ ተስፋይ – “ሃገራዊ ዕርቒ ኤርትራውያን” (1996)
ኣንቶንዮ ተስፋይ – “እዚ ድዩ ኢድና” (1998)
ኣንቶንዮ ተስፋይ – “ንብዓት ኣደታት” (1999)
ኣንቶንዮ ተስፋይ – “ካብ ባድመ ንባድመ” (2001)

ኣንገሶም ኢሳቕ – “ብላይ ሽዳ”
ኣንገሶም ኢሳቕ – “ስውርቲ ቤት ማሕቡስ” (1990)
ኣኸደር ኣሕመዲን – “ተረፍ” (2014)
ኣኸደር ኣሕመዲን – “ልኡኽ መንግስቲ” (2016)
ኣኽሊሉ ገብረትንሳኤ – “መሪር ዕርቂ” (2021)
ኣኽበረት በየነ – “ቸንቶ ኳትሮ” (2021)
ኣዋጅ ብርሃነ – “በልድ-በልዶ ንግስቲ”
ኣዲ ገብረ - “ስዋስው ትግርኛ” (1989)
ኣዲ ገብረ - “ትምህርቲ ትግርኛ ን2ይ ደረጃ” (2001)
ኣዲ ገብረ - “ጕዕዞ ወዲ 40ታት ን70 ዓመታት” (2011)

ኣጸደ መስፍን - “ምስ ናፍቖተይ” (1996)
ኣጸደ መስፍን - “ቀመማት ህይወት” (2012)
ኣፎና ቸርነት – “ክትዕወት ትኽእል ኢኻ”
ኤልያስ ኣስፍሓ – “መንክር ክትስሕቁዶ ምደለኹም” (1969)
ኤልያስ ገቢል – “እቲ ዘውዳዊ ስልጣንን ሓጹራቱን”
ኤልያስ ጊላዝጊ – “ስለምንታይ ሓደ ካብ ናይ የሓዋ መሰኻኽር ዘይኮንኩ” (1965)
ኤርምያስ ሰሎሞን – “ጽባሕ፡ እኩብ ዓንቀጻት” (2014)
ኤፍሬም ሃብተጽዮን – “ሰብ ዲኻ?” (2015)
ኤፍሬም ዕቝባስላሴ – “ኣባታዊ ምኽርን ተፈጥሮ ንቕሓቶምን” (1992)

እምባየ ህብትዝጊ – “ሓንቲ ጓል ኣፍቂረ” (1967)
እምባየ ህብትዝጊ – “ሓደ ወዲ ኣፍቂረ” (1969)
እምባየ ህብትዝጊ – “ሰማእታት ካታኮምበ” (1972)
እምነቱ ተስፋይ – “ጠበቓ ጸጋይ እያሱ” (2020)
እምነቱ ተስፋይ – “ራእሲ ተሰማ ኣስበሮም” (2020)
እምነቱ ተስፋይ – “ትኩእ ይሕደጎ” (2021)
እምነቱ ተስፋይ – “ዶ/ር እምባየ ወልደማርያም” (2021)
እምነቱ ተስፋይ – “ብላታ ካሕሳይ ማሉ” (2021)
እምነቱ ተስፋይ – “ክልተ ጀጋኑ ካብ ሓደ ስድራቤት” (2022)
እምነቱ ተስፋይ – “ኪዳነ ክፍሉ” (2022)

እስቲፋኖስ ሳሙኤል – “ፍኖት ዓወት ተማሃራይ”
እስቲፋኖስ ኣስናቀ – “ምስጢራዊት ደሴት”
እስክንድር ብርሃነ – “ስርዓተ ኣመጋግባ” (2002)
እስክንድር ብርሃነ – “ሕክምናዊ ጠቕሚ ኣትክልቲ” (2005)
እስክንድር ብርሃነ (ምስ ብርሃነ ዘካርያስ) – “ልዑል ጸቕጢ ደም” (2005)
እስክንድር ብርሃነ – “ምስጢራት ተፈጥሮኣዊ ስነ-ጽባቐ” (2010)
እስክንድር ብርሃነ – “ኑማ ጥዕናዊ ኣመጋግባ” (2012)
እስጢፋኖስ ገብረሚካኤል – “ሮዛን ሰሌን 1ይ”
እስጢፋኖስ ገብረሚካኤል – “ሮዛን ሰሌን 2ይ”
እስጢፋኖስ ገብረሚካኤል – “መቓብር ህሉዋት” (2014)
እስጢፋኖስ ገብረሚካኤል – “ሓኔታ”
እስቅያስ ገብረዮሃንስ – “ኣቦ ዕሸለይ ኩነለይ”
እዮብ ብእምነት – “በጃ ሓርነት”
እዮብ ብእምነት – “ኣብቲ ኵነታት”

ከሊፋ ሳልሕ - "ሕብርታት ጕዕዞ"
ኪሮስ ዮሃንስ – “ንጉስ ነብሰይ እየ”
ኪሮስ ፍረ - "መዝገበ ቃላት ሽወደን-ትግርኛ" (2007)
ካልድ ዓብዱ – “ጽባሕ”
ካብሰብወርቂ ኣብርሃም – “ኣሶንያ” (2015)
ክብረኣብ ተወልደብርሃን (ምስ ሙሴ ተ/ጊዮርጊስ) – “በረኸት ቀዳሞት”
ክብረኣብ ወልደጊዮርጊስ (ምስ ኤርምያስ ክብረኣብ) – “ያታውን ዘመናውን ምስላታት ትግርኛ”

ክብረኣብ ፍረ – “ባቢሎን” (1995)
ክብረኣብ ፍረ – “ዳግማይ ፈተነ” (1996)
ክብረኣብ ፍረ – “ልኡኻት ሳጥናኤል” (1998)
ክብረኣብ ፍረ – “እታ ማኒፌስቶ” (1999)
ክብረኣብ ፍረ – “ዓቕሊ ጽበት” (2000)
ክብረኣብ ፍረ – “ሕሩመይ” (2001)
ክብረኣብ ፍረ – “ርሕስቲ መሬት” (2001)
ክብረኣብ ፍረ – “ናይ ጥፍኣት መገዲ”
ክብረኣብ ፍረ – “መዝገብ ኣርዮስ”
ክብረኣብ ፍረ – “ካብ ናብ፡ ተዘክሮታት መግዛእቲ ስርዓት”
ክብረኣብ ፍረ – “ተስፋ” (2005)
ክብረኣብ ፍረ – “ኤይድስ፡ እንታይነቱን መከላኸሊ ሜላታቱን”

ክብሮም ደሞዝ – “ሓወልተይ” (2019)
ክፍለዮሃንስ ተወልደብርሃን – “ምክእኣል”
ክፍለዮሃንስ ተወልደብርሃን – “ምምልላእ”
ወልደኣብ ኣብርሃ – “ምጾታት” (2020)
ወልደኣብ ወልደማርያም – “መጽሓፍ ፊደል፡ ቋንቋ ትግርኛ” – (1932)
ወልደኣብ ወልደማርያም – “ዓርኪ ተማሃራ” (1942)
ወልደኣብ ወልደማርያም – “ትግርኛ ንጀመርቲ” (1944?)
ወልደኣብ ወልደማርያም – “ፍግረ መሬት” (1948)
ወልዱ ገብረስላሴ – “ምሩጻት ዛንታታት ንቘልዑ” (2011)

ዓብደልቃድር ኣሕመድ – “ገርግስ”
ዓብደልኣወል መሓመድብርሃን – “ኤርትራዊ’የ ዋላ ‘ተመረረ”
ዓብደልከሪም ዓሊ – “ጥልመት ፍቕሪ”
ዓብዱሰላም መሓመድጻዕዳ – “ዝሑል ኲናት”
ዓንደሚካኤል ሰሎሞን – “ምስላታት ትግርኛ” (2001)
ዓንደሚካኤል ሰሎሞን – “ስርዓት ደምበዛን፡ ምንጽጻር ምስ 10 ስርዓታት እንዳባ”
ዓንደብርሃን ወልደጊዮርጊስ – “ኤርትራ ኣብ ቀራና መገዲ 1ይ”
ዓንደብርሃን ወልደጊዮርጊስ – “ኤርትራ ኣብ ቀራና መገዲ 2ይ” (2020)
ዓንደሚካኤል ማሉ – “ዕድል ድኻ ተማሃራይን ሃብታም መምህርን” (1966)
ዓንዶም ገብረስላሴ – “ጦፍ” (2018)
ዕቝቢት ሓድጉ – “በለ ተወልደ መዓሾ”
ዕቝቢት ሓድጉ – “ጉራማይለ ብሂለ ቀዳሞት”
ዕቝቢት ፍስሃየ – “ቨንዲታ” (2012)
ዕቝባሚካኤል ሃብተማርያም – “ሮምዮን ጁሌትን” (1986)
ዕቝባሚካኤል ሃብተማርያም – “ቨኒስታይ ነጋዳይ” (1989)
ዕቝባዝጊ የዕብዮ – “ከነዋግዓኩም ዶ”
ዕቝባይ መስፍን – “ነልሰን ማንዴላ፡ ነዊሕ ጕዕዞ ናብ ሓርነት”
ዕቝባይ በርሀ – “ብርሃን ኣእምሮ” (2011)
ዕቝባይ ወ/ገብርኤል (ምስ ኣሰፋው ተኸስተ) – “ናይ ምስጢር ማህደር” (1965)
ዕቝባይ ወ/ገብርኤል – “ናይ ምስጢር ደብዳቤ” (1967)
ዕቝባይ የዕብዮ – “ከነዋግዓኩም” (1969)

ዘሚካኤል ጥዑምዝጊ – “ዘመነ ምንቕቓሕ መንእሰያት ኤርትራ”
ዘምህረት ዮሃንስ – “ኢጣልያዊ መግዛእቲ” (2010)
ዘርኢት ወልደዮሱስ – “መጉሃር እግሪ መኸል” (2018)
ዘካርያስ ክብረኣብ – “ንምዕራብ” (2022)
ዘካርያስ ገ/ስላሴ – “ኣምሓርኛ ተማሃሩ” (1966)
ዘውደ ካሕሳይ – “ሓድሽ ሕጊ ተዝካር ዜናኡን ትርጕሙን” (1971)
ዘውደ ካሕሳይ – “ጥንታውን ዘመናውን መርዓን መውስቦን ኤርትራ” (1974)
ዛፈወርቅ ፍስሓ – “መዓዛታት መግብን ኣተዓባብያ ሕጻንን” (1966)

የማነ በራኺ – “ሂወት ኣብ ፈተነ”
የማነ ተኽለገርግሽ – “ሳሕል ወፊርና እንታይ ኣምጺእና 1ይ”
የማነ ተኽለገርግሽ – “ሳሕል ወፊርና እንታይ ኣምጺእና 2ይ” (2018)
የማነ ኣጽብሃ – “ኣልኮላዊ መስተን ጽልዋ ጥዕና ኣእምሮን” (2021)
የማነብርሃነ ግርማጼን – “ባዕልኻ ተማሃር”
የማነብርሃነ ግርማጼን – “ቃላት ትግርኛ ኣብ ስራሕ” (2012)
የዕብዮ መስፍን – “ማዕበላዊ መገሻ” (2013)
የዕብዮ ዑመር – “ንዓ ናባይ፡ መንገዲ ሓጎስን ሃብትን ትደሊ ዲኻ?” (1966)
የዕብዮ ዑመር – “ክሓልፈልና-ዶ እምበር'ዩ?” (1967)

ያዕቆብ ገብረየሱስ – “ዕቅብተ ግዜ፡ ዘይደልየኒ ኣይሓዘኒ ይብል ግዜ” (1946)
ያዕቆብ ገብረየሱስ – “ዝናን ተረትን ምሳሌን ቀዳሞት” (1947)
ያዕቆብ ገብረየሱስ – “ስዋሱው ትግርኛ፡ ንመጀመርያ መጽሓፍ ስዋሱው” (1959)
ያዕቆብ ገብረየሱስ – “ሓጺር ገድሊ ቅዱስ ባርናርዶስ ከለርቨ” (1963)
ያዕቆብ ገብረየሱስ – “ጥንታዊ ወግዕን ስነ-ስርዓትን ናይ ሕዝቢ ኢትዮጵያ” (1972)
ይርጋኣለም ፍስሃ – “ኣለኹ” (2019)
ይስሓቕ ተወልደመድህን - “ሓጺር መጽሓፍ ንባብ ትግርኛ፡ 44 ዛንታታት” (1944)
ይስሓቕ ተወልደመድህን - “ኣካላት ሰብ” (1944)
ይስሓቕ ተወልደመድህን - “ሓጺር ኣስተዋጽኦ ጂኦግራፊ ኣፍሪቃ” (1944)
ይስሓቕ ተወልደመድህን - “መባእታ ቁጽሪ ብትግርኛ” (1944)
ይስሓቕ ኣብርሃም – “ገርሲት ሩባ ሞት” (1968)

ይስሓቕ ዮሴፍ – “ሓየሎም ወደ’ስመራ” (1967)
ይስሓቕ ዮሴፍ – “ሕንዛም ፍቕሪ ህድኣት” (1968)
ይስሓቕ ዮሴፍ – “ሓደ ኤርትራዊ” (1968)
ይስሓቕ ዮሴፍ – “መስገደላት ፍቕሪ ሕርይትን መሪር ሳዕቤናቱን”
ይስሓቕ ዮሴፍ – “ድንገተኛ ፍቕሪ ንጽህቲ” (1970)
ይስሓቕ ዮሴፍ – “ደሃብ ጓል ኣስመራ” (1979)
ይስሓቕ ዮሴፍ – “ዛንታ-ህይወት መም ይስሓቕ ተወልደመድህን” (1986)
ይስሓቕ ዮሴፍ – “ዛንታ ከተማ ኣስመራ” (1993)
ይስሓቕ ዮሴፍ – “ንግስነት ሃገረ ምድሪ ባሕሪ ኤርትራ”
ይስሓቕ ዮሴፍ – “ቀዳሞት ጀጋኑ ኤርትራን ባህልናን” (1997)
ይስሓቕ ዮሴፍ – “እምቢ ያለ ወልዱ ጎሚዳ” (1999)
ይስሓቕ ዮሴፍ - "ታሪኽ ደጊያት ሃይሉ ኣባ ጋላ"
ይስሓቕ ዮሴፍ - "ደጊያት ባህታ ሓጐስ ሰገነይቲ"
ይስሓቕ ዮሴፍ – “ኤርትራዊ እምቢታ”

ይስሓቕ ገብረየሱስ – “ምርቆሳይ ወይኒ ምስ ሕምባሻይ” (1973)
ይስሓቕ ገብረየሱስ – “ቆላ ጽገ ደንጎላት” (1976)
ይስሓቕ ገብረየሱስ – “ህዝብታት መረኒ፡ ፍጥረተ ገሽናሽም” (1977)
ይስሓቕ ገብረየሱስ – “ናይ ፍቕረስላሴ ዕቝባይ ሙዚቃዊ ስራሓት” (1977)
ይስሓቕ ገብረየሱስ – “ሓደራኹም ድሩይ በልዎ” (1984)
ይስሓቕ ገብረየሱስ – “ንኣምላኽ ዘምሩ” (1988)
ይስሓቕ ገብረየሱስ – “ፍረዱ” (1992)
ይስሓቕ ገብረየሱስ – “እንኮ ትግረ” (1993)
ይስሓቕ ገብረየሱስ – “ኣፈፈት ቅያ” (1993)
ይስሓቕ ገብረየሱስ – “ንጉሰ ንጉሰ ወይዛ ዓለም ብላሸ” (1994)
ይስሓቕ ገብረየሱስ – “ደቀባት ህዝብታት ኤርትራ” (1996)
ይስሓቕ ገብረየሱስ – “ንቐደም በሉ 1ይ” (1998)
ይስሓቕ ገብረየሱስ – “ኪዳን ምንሊክን ጣልያንን ኣብ ምጭፍላቕ ህዝቢ ኤርትራ” (1998)
ይስሓቕ ገብረየሱስ – “ገማግም ባሕረ ኤርትራ” (1998)
ይስሓቕ ገብረየሱስ – “ኣፋዊ ስነ-ጽሑፍ ቋንቋታት ኤርትራ” (1998)
ይስሓቕ ገብረየሱስ – “ንቐደም በሉ 2ይ” (1998)
ይስሓቕ ገብረየሱስ – “ጽውጽዋይ ወደኮይ ጸሊማይ” (1998)
ይስሓቕ ገብረየሱስ – “ስነ-ተረትን መግለጺታቱን” (1999)
ይስሓቕ ገብረየሱስ – “ትእምርተ መጠራ” (2000)
ይስሓቕ ገብረየሱስ – “ኣ-በ-ጨ-ደ ጽቡቕ ምእንቲ ምንባብን ምጽሓፍን” (2000)
ይስሓቕ ገብረየሱስ – “ምጽምጸ ካብ ዕንበባ ጸጽግኡ” (2001)
ይስሓቕ ገብረየሱስ – “ባህልታት ኤርትራ ኣብ ዕርበት”
ይስሓቕ ገብረየሱስ – “ዓለምለኻዊ ትግርኛ” (2002)
ይስሓቕ ገብረየሱስ – “ጭብጥን ስርወ-ሓሳብን ተርእዮ ትግረ” (2002)
ይስሓቕ ገብረየሱስ – “ፍልጠት ብቕጽበት ንሕጻናት” (2002)
ይስሓቕ ገብረየሱስ – “ፊደል ናይ ደብተራ፡ ታሪኻዊ ምህዞን ብልሓትን”
ይስሓቕ ገብረየሱስ – “ኮለላ፤ ታሪኻዊ ዖናታት፡ መቕደሳት፡ ሓወልትታት፡ እምነ-ጽሑፋት፡ መቓብራት ኤርትራ”

ይስሓቕ ጸጋይ – “ኣብ ረመጽ መንበር”
ይስሓቕ ጸጋይ – “መዝገበ ቃላት 17,000”
ይትባረኽ ሃብተጊዮርጊስ – “ሰውራ፡ መቐረት ኣብ ምረት” (2013)
ይትባረኽ ገብረትንሳኤ – “መን’ዩ ዘድሕነኒ” (1968)
ዮሃንስ ኮልሞዲን - “ዛንታ ሃዘጋን ጸዓዘጋን”
ዮሃንስ ገብረእግዚኣብሄር – “መዝገበ ቃላት ትግርኛን ኣምሓርኛን” (1956)
ዮሃንስ ፍትዊ – “ጓል ሻውል”

ዮርዳኖስ ተኽለ (ምስ ፎርቱና ገብረገርግሽ) – “እጃም”
ዮርዳኖስ ተኽለ – “ኣድጌታ” (2013)
ዮርዳኖስ ተኽለ – “ህይወት ገድሊ”
ዮሴፍ ሰሎሞን – “ዓዚዛ”
ዮሴፍ ሃብተሚካኤል – “ሜሪ ጆንሰን” (1966)
ዮሴፍ ሃብተማርያም – “ሮምዮን ጁሌትን” (1969)
ዮሴፍ ሃብተሚካኤል – “ዘይሕበል ፈራዲ” (1970)

ዮናስ ሃብተ – “ሜላ - ህይወት”
ዮናስ ሃብተ – “ናብ ሃብቲ ዘብጽሕ ስነ-ልቦና”
ዮናስ ሃይለ – “ናይ ህይወት መምርሒ ፍቓድ” (2009)
ዮናስ ሃይለ – “ሜላታት ዕውት ህይወት” (2011)
ዮናስ ሃይለ – “ግዜ’ዩ እቲ ምስጢር” (2021)
ዮናስ እምባየ – “እቲ ኣልከሚያዊ”
ዮናስ ወልደሩፋኤል – “መልሲ ንሰብ ሓዳር”
ዮናስ ወልደሩፋኤል – “እንቶሽ” (2019)
ዮናስ ጸጋይ – “ኣብ እዋን ፍቕርን ፍርሕን”
ዮናታን ብርሃነ – “ገለ በለኒ ዓርከይ” (2015)
ዮናታን ብርሃነ – “ወዲ ሃብታምን ወዲ ድኻን” (2021)
ዮናታን ብርሃነ – “48 ሕግታት ሓይሊ” (2021)

ደሃብ ገብረመስቀል – “ሰብ ኣሎ ሰብ ነበረ” (2017)
ደሳለ በረኸት – “ምሩጽ ምስላታት ኤርትራ” (2012)
ደስበለ ተኪኤ - "ቅኒት ጽባሕ"
ደበሱ ኣበባ – “ቀቢረዮ በሉኒ” (1958)
ደበሳይ ሞሳዝጊ – “ግራተይ ምስክረይ” (1975)
ደንደን ሰሎሞን – “ንጉስ ገበን” (2019)
ዳንኤል ሃብተማርያም – “ማህደር ኑረነቢ”
ዳንኤል ሰመረ – “ሓላው’ታ ወርቃዊት ገረብ”
ዳንኤል ሰመረ – “ደብዳቤታት ሰይጣን” (2013)
ዳንኤል ሰመረ – “ዕንጭቝሊት ልኡል” (2016)
ዳንኤል ተስፋይ – “ሓንሳብ ዶ ከነዕልል”
ዳንኤል ተስፋዮሃንስ – “እዋን”
ዳንኤል ተስፋዮሃንስ – “ዝናን ባህታን፡ ናጽነትን ስቕታን”
ዳንኤል ወልደስላሴ – “መሰረት ስነ-ጽሑፍ”
ዳዊት ይስሓቕ – “ባና፡ ታሪኽ ፍቕሪ ሙሴን ማናን”
ዳዊት ይስሓቕ – “ዳማ፡ ታሪኽ ፍቕሪ ሙሴን ማናን 2ይ”
ዳዊት ዮሃንስ – “ዝኽርታት ገድሊ”
ጀማል ኢብራሂም – “ክሳዕ መዓስ” (1991)

ገብረመድህን ወራሲ – “ቅዋምዶ ሰብ’ዩ መዋቲ” (2019)
ገብረመድህን ደግነይ – “40 ተረትን ጽውጽዋያትን” (1902)
ገብረሚካኤል ሃብተኣብ – “ጽሕፍቶ ሓደ ተጋዳላይ” (2002)
ገብረሚካኤል ወልደጊዮርጊስ – “ሓጺር ዛንታ ህይወት ፍራንቸስኮ በዓል ኣስዚ” (1952)
ገብረትንሳኤ ሓጎስ – “ስራሕ” (1961)
ገብረእግዚኣብሄር ኣድሓኖምን (ምስ ዘውደ ካሕሳይ) - “ገንዘብን ኣተሓሕዝኡን” (1957)
ገብረእግዚኣብሄር ገብረመስቀል – “መግዛእቲ ስኞራ” (1984?)
ገብረእግዚኣብሄር ገብረመስቀል – “ዕላል ስደት” (1988)
ገብረእግዚኣብሄር ጋይም – “ቅልውላው”
ገብረእግዚኣብሄር ጋይም - "ምስጢር"
ገብረእግዚኣብሄር ጋይም - "ሰምበል ኣለም በቃኝ"

ገብረዮሱስ ሃይሉ – “ናይ ፊደላትና ምርምርን ሓጺር ኣማህራን” (1949)
ገብረየሱስ ሃይሉ – “ሓደ ዛንታ” (1950)
ገብረየሱስ ኣባይ – “መሰረት ዓሌት ሕዝቢ መረብ ምላሽ” (1962)
ገብሩ ክብረኣብ – “ኤልያስ፡ ውጻእ መዓት ሲናይ” (2015)
ገብራት ወልደሚካኤል – “መጽሓፍ ክንክን ጥዕና” (1961)
ገብርህይወት ሃይለ – “ግዜ”
ገነት ስዩም – “ሽጎም፡ ሓድገይ ሓርነት እዩ”
ገነት ስዩም – “እንዳ ዝብኢ”
ገነት ስዩም – “ኮሊልኩም ሃቡና”
ገደ ኣስራት – “ኪንዮው እወታዊ ኣተሓሳስባ”
ጉዕመሽ ይስሓቕ – “ባህሊ ጾታ ኣይግድን!” (1987)
ጉዕመሽ ይስሓቕ – “ፍቕሪ ዕውር ድዩ መስተውዓሊ?” 1989
ጊላ ሓድጉ – “ብንያም እቲ መከረኛ መንእሰይ” (1975)

ግርማይ በርሀ – “ሓወልቲ መቓብረይ” (1988)
ግርማይ ቦኽረ – “ሌላ ምስ ስዉእ መልኣከ ተኽለ” (2016)
ግርማይ ቦኽረ – “ሓደ ጉብሳ 1880-1971”
ግርማይ ተሰማ – “ኣባዲት ጓለይ” (1968)
ግርማይ ተኽለ – “ዘማች፡ ክልተ ኣፍቂሩ” (2022)
ግርማይ ተኽለ – “ቍርቍስ”
ግርማይ ነጋሽ – “ናይ ደረስቲ ናጽነት” (2006)
ግርማይ ነጋሽ – “መገዲ ዓድና” (2017)

ግርማይ ኣርኣያ – “ሓንቲ መፍትሕ ንግዜያውያን ሰባት” (1974)
ግርማይ ኣስፍሃ – “ገንዘብ’የ ዝምርዖ” (2010)
ግርማይ ኣብርሃም – “ርቀጥካ ዕጣን” (2017)
ግርማይ ወልደጊዮርጊስ – “ተኽለወይኒ” (2003)
ግርማይ ዮሃንስ – “መራግእቲ” (2018)
ግርማይ ዮሃንስ (ሳንዲያጎ) – “ዘልኩ ደኣ”
ግርማይ ዮሃንስ (ምስ ሚካኤል በርሀ) - "እታ ዕንክሊል"
ግርማይ ደበሳይ – “ምስጢር ዓወት ምስጢር ህይወት”
ግርማይ ገብረመስቀል – “ዛንታታት ነፍስሄር ኢቫን ፔትሮቪች በልኪን” (2009)
ግርማጽዮን መብራህቱ – “ትንሳኤ ቋንቋ ትግርኛ” (1985)
ግርማጽዮን ኪዳነ – “ሉል ካብ ኣፍ ገበል” (2013)
ግደይ ገብረጻድቕ – “ራእይ ዘሎዎ ወለዶ” (2016)

ጎይትኦም ሳህለ – “ፎርማጆይ መን ወሲድዎ?” + “መርሖታት ዓወት” (2020)
ጎይትኦም ሳህለ – “7 ባህርያት ዕውታት መንእሰያት”
ጎይትኦም ሳህለ – “ገዛእ-ርእስኻ ምፍላጥ”
ጎይትኦም ሳህለ – “30 መዓልታት”
ጎይትኦም ተስፋይ (ምስ ሙዚት ግርማይ) – “እቲ ዕዉት ባህርይ”
ጎይትኦም ጊለ – “ወዲ ረዛን”
ጎይትኦም ጊለ – “ብፍቕሪ ኢና ንነብር”

ጠዓመ ፍትዊ – “ኩሉ ሓላፋይ እዩ ናይዛ ዓለም ነገር” (1972)
ጳውሎስ ገብረሚካኤል – “መሰረት ጥዕና” (1962)
ጳውሎስ ዘፈሩ – “ዛንታ ኢትዮጵያ” (1964)
ጸሃየ ኣብርሃ - “ካብ ይቕሬታ ንላዕሊ” (1954)
ጽገ መንገሻ – “ማበ” (1990)
ጸጉ ፍስሃየ – “እታ ሕብእቲ ሰልፊ”
ጸጉ ፍስሃየ – “ውህሉል ልቦና” (2020)

ጸጋብርሃን ጎይትኦም - “ኣይወድኻን’ዩ” (2005)
ጸጋብርሃን ጎይትኦም - “ዛንታ ሄለን” (2010)
ጸጋብርሃን ጎይትኦም - “ተመርዓወኒ’ባ” (2013)
ጸጋብርሃን ጎይትኦም - “ንኽልቴና’ባ ተመርዖ” (2015)
ጸጋብርሃን ጎይትኦም - “ኣዒንተይ ዘምጽኣለይ መዘዝ” (2018)
ጸጋብርሃን ጎይትኦም - “ወጽዓ’ታ ህጻን” (2020)
ጸጋብርሃን ጎይትኦም - “ኣብ ሊብያ’የ ጠኒሰ” (2022)
ጸጋብርሃን ጎይትኦምን (ካልኦትን) – “ብኸመይ ሃብቲማ?” (2015)

ጸጋይ መሓሪ – “ሳርማታት ኣደይ” (2017)
ጸጋይ መሓሪ – “ገጻት ሓርነተይ” (2021)
ጸጋይ ተስፎም – “ናትካ ሕለም”
ጸጋይ ተኽለሚካኤል – “ንምንታይ?”
ጸጋይ ተኽለሚካኤል – “ኣሕመድ ጣህር ባዱሪ፡ ተዘክሮታቱ” (2018)
ጸጋይ ኣስመሮም – “ለውጢ”
ጽገሃና ገብረገርግሽ – “ደቂ-ተባዕትዮ ካብ ማርስ፡ ደቀንስትዮ ካብ ቬኑስ”

ፊልሞን ተስፋኣለም – “ንቕሓት”
ፊልሞን ተስፋኣለም – “ድንቂ ንበር” (2017)
ፊልሞን ተኽሉ – “ዓለም ሃይስኩል” (2017)
ፊደል መኰንን – “ደቂ ንጉሰ ነገስት ምራራ ተኽለሃይማኖት”
ፍስሃየ ሓጐስ – “ዘደንቕ ታሪኽ ብርሃኑ፡ ኣድጊ ነይሩ ሰብ ኮይኑ” (1966)
ፍስሃየ ሓድጉ – “ሕልሚ ድኻ” (1966)
ፍስሃየ ገብረዝጊሄር – “ግራት በርኔንተ” (2012)
ፍስሓ ተስፋጋብር - “ፍቕሪ ኣደ” (1958)

ፍስሓ ጊዮርጊስ - “ብዛዕባ መገዲ እንካብ ጦብያ ንኢጣልያ፡ ነዙ ሃገር እዙይ እውን ብምርኣይ ኣብ ሰብነቱ ጦብላሕ ዝበሎ ጦብላሕታን” (1887)
ፍስሓ ጊዮርጊስ - “እንካብ ዓረብኛ እተገልበጠ ቅያ ቀዳሞት ኣዕራብን እንካብ ኢጣልያ እተገልበጠ ታሪኽ ኣግባጽን” (1890)
ፍሻለ ተስፋይ – “ንፍታሌም”
ፍትሓዊ እስቲፋኖስ – “ምስሊ ውሽጢ”
ፍቓዱ ገብረስላሴ – “ሮምዮን ጁሌትን”
ፍቓዱ ገብረስላሴ – “ንእስነት ቶም ሰውየር” (1976)
ፍቓዱ ገብረስላሴ – “ዛንታ ክልተ ከተማታት” (2006)
ፍጹም ተስፋማርያም – “ካብ ቅያታት ፊተውራሪ” (2001)
ፍጹም እምሃ – “እታ ምስጢር”
ፍጹም እምሃ – “ጃኩሊን” (2012)
ፍጹም እምሃ – “መንገዲ ምዕባለ”
ፍጹም ፍስሃጽዮን - "ህያብ"
ፖሞድያን መ/ብርሃን – “ዕንባባ ፍቕሪ ምስ ልባዊ ሕድሪ” (1990)

መወከሲታት፤
ኣብርሃም ነጋሽ (The Origin and Development of Tigrinya Language Publications 1886-1991)፣ መጻሕፍቲ ኤርትራውያን (Eritrean Books – Facebook group)፣ ሰማያት ዶት ኮም፣ ሻባይት ዶት ኮም፣ ሰነዳት ኣማን ተኸስተ 2016-2022

ስእሊ - መጻሕፍቲ ኤርትራውያን (Eritrean Books – Facebook group)

• እንተ ተኻኢሉ ከም ዘለዎ Share ይኹን፡ እንተ ዘይኮይኑ ግን ስም ኣሰናዳኢ ኣማን ተኸስተ ክርሳዕ/ክግደፍ ኣይግባእን።
• ደረስቲ ንናትኩም ዕዮታት፣ እቶም ካልኦት ድማ ናይ ኣሕዋትኩም፡ ቤተሰብኩም፡ ኣዕሩኽትኹም ወይ ትፈልጥወን መጻሕፍቲ ድለዩ። እንተ ዘይሃልየን ድማ ጥቀስወን።

Videos (show all)

Inflation in Sudan these days.
Anybody who enjoys a good game of chess? This game was a bit hard but I managed to pull through at the end.
ዓንቀጻት ኣብ ድሕረ ገጽ ብምዝርጋሕ እንታይ ኣስተዉዒለ - What I observed writing articles on a website. youtube.com/c/Tuaaff
transport and economy
"Money is rarely the solution"

Address

Asmara
Asmara
00
Other Financial Consultants in Asmara (show all)
Tuaaff - ጡዋፍ Tuaaff - ጡዋፍ
Asmara
Asmara

Welcome everyone, this is the page of the financial consulting company Tuaaff.