Kulturens Venner Blokhus

Kulturens Venner Blokhus

Kommentarer

Der er lavet aftale med KunstCafeen om lokaler til foredrag om Regan Vest den 26. november med Ulla Egeskov
Referat af generalforsamling i Kulturens Venner Blokhus, den 30. juni 2020 kl. 19.00 i Kulturhuset i Hune

§ 1 Valg af dirigent
AD. 1
Helge Ravn blev valgt til dirigent, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet jfr. vedtægterne

§ 2 Bestyrelsens beretning
Ad. 2
Formand Kai Møller berettede om foreningens virke siden opstart i oktober 2019 og gennemgik de af bestyrelsen fremlagte idegrundlag for projekter i sæsonen 2020 og 2021

Beretninger ligger i sin fulde ordlyd på hjemmesiden.

Det samme gælder præsentations af de forskellige projekter

§ 3 Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
Ad 3
Der fremlægges ikke regnskab for 2019, idet foreningen ingen økonomiske transaktioner har haft. Kontingentindtægter og modtagelse af tilskud/donationer er først sket i 2020.

§ 4 Orientering om budget og fastsættelse af kontingent
Ad 4
Der er ikke udfærdiget budget før til 2021, og spørgsmålet om kontingent behandles under pkt 5 indkomne forslag

§ 5 Indkomne forslag – Ingen forslag indkommet
Bestyrelsen foreslår en forenkling af kontingentstrukturen, således, at der fremover kun kan tegnes et personligt medlemskab, samt et erhvervsmedlemsskab
Ad 5
Bestyrelsens forslag blev vedtaget, således at der fra 2021 kun er 2 kontingentsats.
Enkelt medlemmer kr. 150,00
Erhvervs medlemmer kr. 1.000,00

§ 6 Valg af bestyrelse
Med henblik på at få fastlagt en rækkefølge for bestyrelsesmedlemmerne (valgperiode 2år) stiller hele bestyrelsen denne gang sit mandat til rådighed
Bestyrelsen er imidlertid villig til genvalg – bortset fra Anders Laursen, og foreslår derfor følgende
Ad 6
Valgt for 2 år :
Formand Kai Møller
Sekretær Birgitte Ravn
Bestyrelsesmedlem Carsten Froulund Brix
Valgt for 1 år :
Næstformand Helge Ravn
Kasserer Hans Peter Sørensen
Bestyrelsesmedlem Margit Schmidt

§ 7 Valg af suppleanter
Ad 7
Begge for 1 år
1. suppleant Else Laursen
2. suppleant Jens Otto Larsen

§ 8 Valg af revisor Elin Valbirk

Alle blev valgt som foreslået

§ 9 Eventuelt
Ad 9 Foreningen tæller 43 medlemmer, hvoraf en del har familie medlemskab og 1 erhvervs medlemskab

I øvrigt var der opdækning til den linie som Bestyrelsen havde anlagt med hensyn til først at beskrive forskellige idegrundlag til projekter med henblik på udførelse af de enkelte projekter i 2020 og 2021
Beretning GF Kulturens Venner Blokhus den 30. juni 2020

Velkommen til foreningens første generalforsamling, som rettelig skulle være afholdt inden udgangen af maj måned 2020. Men I ved Covid 19 Coronapandemien har gjort det vanskeligt at samles, og også vanskeligt at holde bestyrelsesmøder her i foråret og forsommeren.
Foreningen så dagens lys den 21. oktober 2019, hvor vi var ca 40 interesserede borgere, der synes at det var en god ide med en ny forening med hovedvægten lagt på kultur i Hune/Blokhus området.
En bestyrelse på 6 personer og 2 suppleanter blev valgt, og i starten holdt vi bestyrelsesmøder ca hver 14 dag for at få afstemt forventninger, og for at få fremelsket forskellige forslag til aktiviteter, som kunne kendetegne den nye forening.
Alt sammen selvfølgevig i respekt for de rigtig mange arrangementer der allerede arrangeres hen over året i forhold til Erhvervsforeningens/destination Blokhus årsplan, Spillestedets koncert kalender, arrangementer i Futtens Gård og i Kulturhuset og Skulpturparken
Bestyrelsen har også haft en grundlæggende diskussion om, hvad der jfr vedtægterne – er vores egentlige formål og virke
Vi blev enige om, at Kulturens Venner Blokhus har til formål, at udvikle, understøtte og kordinere initiativer og aktiviteter indenfor alle kulturelle områder indenfor alle typer af festivals – Musik, kunst, skulptur, inspirerende foredrag samt udsmykning af området.
Foreningen ønsker, at være en inspirerende samarbejdspartner, der sammen med de øvrige foreninger medvirker til udvikling og fornyelse af arrangementer af enhver art - både uden- og indendørs hele året. Alt sammen i et behørigt samspil med de omgivende samfund.
Kort sagt - Kulturens Venner Blokhus ønsker at være et godt supplement til de allerede igangværende aktiviteter.
Vi ønsker at lave arrangementer som kan gå hånd i hånd med det der allerede foregår.
Vores udgangspunkt er Musik, Kunst, Kultur og Forskønnelse af byens rum.

Måske skulle Blokhus Strand i højere grad inddrage til musiske og kunstneriske aktiviteter.

Måske skulle vi i højere grad inddrage et samspil med kirkerne

Måske et begreb som Blokhus Visefestival skal se dagens lys, hvor starten kunne være den store koncert på Torvet om torsdagen, for så at fortsætte fredag – søndag med mindre musikarrangementer rundt i byen. Det kunne være viser, kor, jazz o.s.v.

Måske skal vi have arbejdende kunstnere i det offentlige rum som dels arbejder og dels udstiller deres værker.

Måske indendørs kulturarrangementer i ”den kolde” periode på året.

Måske et gourmet arrangement i samspil med de fremragende restaurationer der allerede findes i området.

Måske skal de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling inddrages.

Vi har udsendt 2 nyhedsbreve – et i starten af december 2019, og endnu et i april 2020. Vi har afholdt et medlemsarrangement den 20. februar 2020, som også var nogenlunde besøgt.
Vi har arbejdet med en facebook profil og med en hjemmeside. Vi har valgt et logo, som vi selv synes et rigtig flot, og som vi vil bruge i vores fremtidige markedsføring. Stor tak til Peter Vendelbo og Jens Otto Larsen fra Bestyrelsen som har knoklet med disse 2 elementer, og vi er ikke helt på plads endnu.
Foran jer på bordet ligger en brochure, som fortæller om de projekter som Bestyrelsen har valgt vi skal arbejde videre med.
Jeg vil kort gennemgå brochurer – som også er en hvervebrochure.

Vi har søgt forskellige fonde om tilskud til vores forskellige projekter. Vi har søgt bredt og nok ikke i forhold til alle fonde ramt skiven – men hellere et afslag end ikke at have søgt.
Vi har fået kr. 10.000 fra Feriepartner til afholdelse af en kunstudstilling i uge 42 her i Blokhus og blev nr 2 i Sol og Strands håndsrækning – som udløste en check på kr. 12.500,- til projekt Bænk. Her skulle vi lave en video, som Peter Vendelbo så flot fik sat op. Den kan ses på foreningens hjemmeside og på Kanal Blokhus. Tak for det Peter !!!!!
Jeg har søgt om tilskud til projekt Poetry Walk, og skal inden 1. september 2020 til møde med kommunen, som heldigvis også finder projektet spændende og vikl give et større tilskud.
I samarbejde med Blokhus Fonden og Erhvervsforeningen er der indkøbt 18 bænke som er opstillet på Torvet til fri afbenyttelse. Vi har som forening påtaget os at dekorere bænkene med videresalg for øje.
Bestyrelsen valgte p.g.a. Coronaen af kontingentet til foreningen skulle gælde både for 2019 og 2020, og stort set alle har betalt – Tak for det
På trods af Corona og de begrænsninger den medfører, så er Bestyrelsen fortsat ved godt mod og indstillet på at vende utroligt stærk tilbage i 2021.
Tak til Bestyrelsen for engagement trods vanskelige forhold, og jeg er ikke i tvivl om, at vi nok skal holde gryden i kog og videreudvikle de skitserede projekter til konkrete handlinger i 2021.

Folkeuniversitetet
Vi har fået oprettet en lokalkomite af Folkeuniversitetet. Vi har fået en Bestyrelse, og der er allerede det første arrangement på plads, og jeg ka n love jer – der kommer flere. Her har Bestyrelsen heller ikke kunnet mødes, men det kommer.

Hermed overlader jeg beretningen til forsamlingens drøftelse og forhåbentlig godkendelse
Der ligger et forslag og ulmer i Kulturens Venner Blokhus om indsamling af viden om historiske bygninger og efterfølgende bygning af en model enten indendøres i 1:100 eller et udendørs mini Blokhus i 1:10 som Mini Løkken. Interesserede deltagere er velkomment til at henvende sig til Bestyrelsen. Skal man bygge et Mini Blokhus kræver der en del penge. Se dertil Blokhus Avis i denne uge vedr Nordea fondens udlodninger
Denne facebook-side er oprettet og redigeres af Blokhus Medier og representerer ikke Foreningen Kulturens Venner Blokhus.

Hverken adresse, telefonnummer eller administrator gælder for foreningen.

Foreningen har egen hjemmeside:
http://kulturensvennerblokhus.dk

og egen Facebook-side:

https://www.facebook.com/Kulturens-Venner-Blokhus-105618621145372/
Torsdag den 20. februar inviteres DU med til medlemsmøde i Kulturhuset Blokhus, hvor Kulturens Venner Blokhus præsenterer de kommende projekter; heriblandt
PROJEKT BÆNK 🛋& PROJEKT POETRY WALK📚🚶‍♀️🚶‍♂️

Dagsorden:
▪️Velkomst
▪️Siden sidst
▪️Kommentarer til vedtægterne
▪️Gennemgang af idegrundlag for forslag til projekter
▫️Projekt FISKEFESTIVAL (velgørenhedsarrangement)
▫️Projekt BÆNK
▫️Projekt KORFESTIVAL
▫️Projekt MODERN DANS
▫️Projekt POETRY WALK
▫️Etablering af LOKALKOMITE for FOLKEUNIVERSITETET
▪️Nedsættelse af arbejdsgrupper til projekterne
▪️Valg af suppleant til Bestyrelsen
▪️Valg af Bestyrelse til LOKALKOMITEEN for FOLKEUNIVERSITETET
▪️Hvad så nu ? Det videre arbejde.
▪️Eventuelt

Alle er velkommen. Start kl 19.00.
NYHED:
Kulturens Venner Blokhus har arbejdet hårdt på at finde ud af hvilke kulturelle aktiviteter der mangler i Blokhus-Hune området☺️😀 - Alt sammen i respekt for de mange arrangementer der allerede arrangeres henover året i forhold til Erhvervsforeningen, Destination Blokhus årsplan, Spillestedets koncert kalender, arrangementer i Futtens Gård og i Kulturhuset og Skulpturparken, udtaler Kai Møller til Blokhus avis.

Han glædes over, at kunne offentliggøre hvilke indsatser foreningen arbejder med; bl.a. en Fiske- og Gourmetfestival🐠🦀 hvor Blokhus, udover spiselige oplevelser i særklasse, skal forsøge at finde en lokalfisk, der kendetegner området.
I dag kommer årets sidste Blokhus avis - Jul & Nytårs-udgaven på gaden📰📭👏
Et festfyrværkeri af skønt læsestof, hvor vi bl.a. indbyder til Blokhus Nytårsbad 2019 - Spring med i bølgen blå d. 31. december.🌊🏊‍♀️Læs også om Jammerbugt Kommunes nye turismeorganisering, nyheder fra Kulturens Venner Blokhus, der har flere spændende projekter i støbeskeen, ligesom vi giver dig tilbageblikket på året 2019, hvor hele destination Blokhus har sydet af fantastiske aktiviteter og events.

I avisen vil der også være nyt fra Blokhus Skøjtebane, en fortællingen om det populære outdoor-brand, Deerhunter og så byder Skulpturparken Blokhus indenfor til Magisk Jul - også imellem jul og nytår. 😉

Læs også de mange nyheder fra butikkerne og restauranternes fristende tilbud❤️

Vi læses ved 🎅🎆
Hilsner fra Louise & Lotte

Frivillig forening med fokus på specielle Kunst- og Kultur Events i Blokhus .

Åben som sædvanlig

05/12/2021

Generalforsamlingen er så lige blevet udsat til 2022

05/12/2021

Husk generalforsamling i Kulturens Venner Blokhus.

Tirsdag, den 7. december 2021 kl. 19.00 på Nordstjernen i Blokhus

Meld dig til bestyrelses arbejde. Det er sidste chance, ellers nedlægges foreningen

Kulturens Venner Blokhus 11/11/2021

Kulturens Venner Blokhus

Det er nu over 2 år siden foreningen Kulturens Venner Blokhus så dages lys, og der vil blive indkaldt til en meget forsinket generalforsamling i begyndelsen af december.

Bestyrelsen erkender at der stort set ikke er sket noget i foreningens regi i de 2 år, kun en masse planlægning af forskellige arrangementer som så ikke er kommet til udførelse på grund af.

• Corona restriktioner
• Centrale bestyrelsesmedlemmer har haf andre personlige fokus punkter.
• De foreslåede aktiviteter har nok været for ambitiøse og har krævet samarbejde med andre som man ikke har opnået.

Den siddende bestyrelse kaster derfor håndklædet i ringen. På generalforsamlingen må der enten:

• Vælges en ny bestyrelse
• Besluttes at nedlægge foreningen

En kort beskrivelse at de foreslåede aktiviteter findes på hjemmesiden.

http://kulturensvennerblokhus.dk/index.php

Under punktet Projekter

Mener I foreningen skal fortsætte så meld jer ind og mød op til generalforsamlingen. Der er mange ledige pladser i bestyrelsen😊

Tid og sted for generalforsamlingen kommer snarest

Kulturens Venner Blokhus Alsang på Torvet 4. maj Undskyld vi roder! Generalforsamling i maj? Se påskens sidste quiz-spørgemål Kulturens Venner Blokhus lægger hver dag i påsken 2021 en ny video på netter i en spændende historisk konkurrence, hvor gamle sort-hvide fotografier af nogle af dem, der skabte vore dages Blo...

05/05/2021

Befrielsen blev mindet 4. maj i Blokhus

Gode sangstemmer fra Søstjernerne og tændte levende lys på Torvet i Blokhus var begge en højtidelig iklædning for mindet om befrielsen efter den tyske besættelse under 2. verdenskrig.
Sangen blev ledsaget af Mikaels Krauses på harmonika. Vejret var køligt, men sang og stemning varmede langt ind i kroppen hos de, der var draget mod Torvet på denne særlige aften. Kaj Møller fra Kulturens Venner i Blokhus gav tilsagn om, at Foreningen næste år vil tage initiativ til at skabe rammerne for en mindeaften, og håber ligeledes også at kunne genhøre de kønne sangstemmer, der var Søstjernernes bidrag til en flot og højtidelig aften.

03/04/2021
02/04/2021

Hovedmanden I én af Danmarks største skandaler

01/04/2021

Vinderen af quiz nummer 6 er blevet udtrukket.

31/03/2021

Hvem er denne internationalt kendte danske kunstner?

30/03/2021

Blokhus Historie-quiz #5

29/03/2021

Mange svar til opgave 3

28/03/2021

Kulturens Venners påskekonkurrence #2

26/03/2021

Historisk Quiz #1

26/03/2021

Historisk quiz om Blokhus

Kulturens Venner Blokhus' onlines påskequiz starter om få timer.

Historisk påskequiz om Blokhus 22/03/2021

Historisk påskequiz om Blokhus

Kulturens Venner Blokhus's historiske påskequiz er nu offentliggjort på kultunaut.dk:

https://www.kultunaut.dk/perl/arrmore/type-nynaut?ArrNr=14413595

Historisk påskequiz om Blokhus Lør. 27. mar. til man. 5. apr. 2021, kl. 00, Sted: Kulturens Venner Blokhus, Historisk quiz: Hver dag kl. 00:00 i perioden 27. marts - 5. april offentliggør Kulturens Venner Blokhus på http://kulturensvennerblokhus.dk en en kort animeret video med spørgsmål om en person, der har haft betydning ...

20/11/2020

Til information
KVB's bestyrelse holder møde Tirsdag den 24 Nov.

Har du ideer til aktiviteter i KVB er du velkommen til at skrive til

[email protected]

Kulturens Venner Blokhus

Kulturens Venner Blokhus er en forening for alle kunst-, kultur- og musikinteresserede.

Foreningens formål er – i tæt samarbejde med professionelle kunstnere og musikere samt øvrige aktører i området – at virke til fremme af kunst- og musiklivet samt kultur i Blokhus.

Vil du være med til at fremme “musik i gaderne”, øge den kulturelle opmærksomhed til Blokhus-området eller fremme kunsten i området? Send os da en mail på [email protected]

Foreningens medlemmer skal være med til at bestemme, planlægge og implementere de nye initiativer - endda ved behov søge de retter fonds-midler til at få tingene til at ske.

Adresse


Blokhus
9492

Andre non profit organisationer i Blokhus (vis alle)
Pandrup Rotary Klub Pandrup Rotary Klub
Høkervej 1
Blokhus, 9492

Pandrup Rotary Klub er stiftet d. 21.2.1963. Klubben holder til på Restaurant Nordstjernen i Blokhus. Klubaften er torsdage, kl. 18.15-19.45

Bosserne Af Fårup Bosserne Af Fårup
Pirupvejen 147
Blokhus, 9492

BOSSERNE AF FÅRUP består af to søskende med 4 års mellemrum som interessere sig for Fårups innovation og fremgangsmåde