Skattesagsadvokaterne

Vi vurderer altid Din skattesag gratis. Skattesagsadvokaterne er specialister i skattesager og skat www.skattesagsadvokat.dk

Skattesagsadvokaterne er specialister i skattesager og skatte- og momsstraffesager. Vi fører sager overalt i Danmark, for skatteankenævn, landsskatteretten og domstolene.

21/09/2022

Sådan forløber en skattesag

Skattesager virker ofte overvældende. Primært af den grund, at der kan være mange penge involveret, da flere indkomstår oftest behandles sammen. Men hvordan forløber en skattesag egentlig?

Alle skattesager behandles som udgangspunkt efter samme struktur uanset beløb, involvering af virksomheder og antal indkomstår.

Som billedet viser, er der principielt fire faser. Det er vigtigt at få en advokat ind over sagen tidligt, så du får lagt den rigtige strategi.

Kontakt os i dag for en uforpligtigende snak om din skattesag på telefon 7015 1000 eller på mail [email protected].

14/09/2022

Har du fået en afgørelse, et forslag til en afgørelse eller en henvendelse fra Skattemyndighederne?

Hos Skattesagsadvokaterne kan vi hjælpe dig med samtlige forhold inden for skatteretten.

Thomas Rønfeldt er advokat og specialist i skattesager og står i spidsen for Skattesagsadvokaterne, som den 1. januar 2022 blev overtaget af HjulmandKaptain.

Hos os får du altid vurderet din skattesag gratis, så tøv ikke med at kontakte os på mail [email protected]ttesagsadvokaterne.dk eller telefon 7015 1000, hvis du har en skattesag.

Skattesagsadvokaterne – en del af HjulmandKaptain.

04/01/2022

HjulmandKaptain overtager Skattesagsadvokaterne pr. 1. januar 2022.

Vores skatteafdeling har de seneste år haft et helt særligt fokus, og med overtagelsen af Skattesagsadvokaterne øger vi hos HjulmandKaptain vores indsats inden for førelse af skattesager for private og erhvervskunder, hvor vores ambition er at være danskernes foretrukne skatteadvokater.

Skattesagsadvokaternes kernekompetence er førelse af skattesager og den direkte assistance til kunder, som har udfordringer med skattemyndighederne.

Dermed passer Skattesagsadvokaterne godt med den strategi, der er lagt i HjulmandKaptain om at styrke vores skatterådgivning og førelse af skattesager yderligere.

Læs mere her:

https://www.hjulmandkaptain.dk/nyheder/hjulmandkaptain-overtager-skattesagsadvokaterne-pr-1-januar-2022/?utm_source=LinkedIn&utm_medium=Opslag&utm_campaign=NyhedHjulmandKaptainOvertagerSkattesagsagsadvokaternePr1Januar2022

Salær i straffesag - størrelse af salæret - undersøgelse af retmæssighed af rejste krav omfattet - samlet behandling ⋆ Jura for alle 10/03/2021

Salær i straffesag - størrelse af salæret - undersøgelse af retmæssighed af rejste krav omfattet - samlet behandling ⋆ Jura for alle

Meget vigtig dom om forsvarssalær i skattestraffesager, idet Landsretten accepterede et rimeligt salær for at undersøge berettigelsen af Skattestyrelsens krav. Vi ser meget ofte, at dette helt urimeligt underkendes, hvilket ikke er rimeligt, da det ofte er en helt afgørende del af forsvaret at kontrollere om der overhovedet er et krav.

Salær i straffesag - størrelse af salæret - undersøgelse af retmæssighed af rejste krav omfattet - samlet behandling ⋆ Jura for alle Dato for udgivelse 10 Mar 2021 09:25 Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal 17 Dec 2020 12:45 SKM-nummer SKM2021.134.VLR Myndighed Vestre Landsret Ansvarlig styrelse Skattestyrelsen Sagsnummer 1. afdeling S-2381-20 og S-2382-20 Dokument type Dom Overordnede emner Straf Overemner-emner S...

Aktionærlån – brutto eller nettoprincippet, hvad er forskellen? Beskatning af 51.000 kr. eller 6 mio. kr. ⋆ Jura for alle 05/03/2021

Aktionærlån – brutto eller nettoprincippet, hvad er forskellen? Beskatning af 51.000 kr. eller 6 mio. kr. ⋆ Jura for alle

Aktionærlån, det er ikke ligegyldigt, om det er brutto- eller nettoprincippet, der anvendes.

Aktionærlån – brutto eller nettoprincippet, hvad er forskellen? Beskatning af 51.000 kr. eller 6 mio. kr. ⋆ Jura for alle Aktionærlån er ulovlige og medfører beskatning, men hvordan skal beskatningen opgøres, gælder bruttoprincippet?

Ekstraordinær genoptagelse ⋆ Jura for alle 12/02/2021

Ekstraordinær genoptagelse ⋆ Jura for alle

Vigtig sag om ekstraordinær genoptagelse ved åbenlyst forkert skøn, manglende konkret vurdering af privatforbrug, fejl ved Skattestyrelsens opgørelse og helbredsmæssige forhold. Afgørelsen blev genoptaget efter Skatteforvaltningslovens § 27 stk. 1 nr. 8, der er den absolut vanskeligste bestemmelse, at få ekstraordinær genoptagelse efter.

Landsskatteretten udtalte, at

"Landsskatteretten finder, at den skønsmæssige ansættelse af overskud på 399.000 kr. for 2012 langt overstiger klagerens overskud i årene før og efter det pågældende indkomstår. Den skønsmæssige ansættelse er endvidere af Skattestyrelsen alene foretaget ud fra gennemsnitstal fra Danmarks Statistik og ikke ud fra en analyse af klagerens konkrete forhold. Endelig er der påvist mangler ved den af Skattestyrelsen foretagne privatforbrugsopgørelse.

På denne baggrund og henset til det oplyste om klageren og klagerens ægtefælles helbredstilstand, finder Landsskatteretten at betingelserne for genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8"

Ekstraordinær genoptagelse ⋆ Jura for alle Dato for udgivelse 12 Feb 2021 12:15 Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal 08 Dec 2020 11:07 SKM-nummer SKM2021.80.LSR Myndighed Landsskatteretten Ansvarlig styrelse Skattestyrelsen Sagsnummer 19-0079401 Dokument type Afgørelse Overordnede emner Skat Overemner-emner Når man ønsker e...

14/01/2021

Tab på fordring i konkursbo, ny afgørelse viser, at tabet ikke nødvendigvis er tabt, selvom fordringen ikke har været anmeldt i boet.

Kammeradvokaten gjorde i sagen gældende, at der ikke var iværksat effektive inddrivelsesskridt og at der dermed ikke var grundlag for fradrag.

Rettens præmisser er interessante, idet retten blandt andet anfører, at:

"En af de omstændigheder, der kan begrunde fradrag for tab på debitorer, er, hvis debitor er gået konkurs, og hvis fordringen af den grund eller i øvrigt må anses uerholdelig. Det er skatteyderens bevisbyrde, at en fordring er uerholdelig. Det er herunder skatteyderens bevisbyrde, at han har søgt at inddrive kravet.

Retten finder imidlertid, at det efter afslutningen af et konkursbo vedrørende et selskab ganske har formodningen imod sig, at det er muligt, at der kan tilgå en kreditor midler fra selskabet. Det vil derfor savne mening at kræve af sagsøgeren, at han efterfølgende skal søge at inddrive fordringen. Under de således foreliggende omstændigheder anser retten det i de angivne to tilfælde tilstrækkeligt godtgjort, at sagsøgerens tilgodehavender er tabt."

og yderligere at:

"Det må bero på en konkret vurdering, om manglende anmeldelse af en fordring i et konkursbo fratager en fordringshaver retten til fradrag. I denne sag, hvor konkursboet er sluttet efter et halvt års behandling og efter det oplyste uden dividende, finder retten ikke, at sagsøgerens fradragsret er fortabt."

Rettens afgørelse bygger således grundlæggende set på sund fornuft, og reelt kendskab til konkurs, modsat Kammeradvokatens meget formalistiske vurdering af sagen.

Læs hele afgørelsen her:

https://www.skat.dk/skat.aspx?oid=2298574&lang=da

Samhandel mellem personligt ejet virksomhed og selskab: her er ingen hjælp at hente, hvis du giver for lange kreditter ⋆ Jura for alle 14/12/2020

Samhandel mellem personligt ejet virksomhed og selskab: her er ingen hjælp at hente, hvis du giver for lange kreditter ⋆ Jura for alle

Husk pointen i denne artikel fra foråret er stadig uhyre relevant, hvis du har en personligt ejet virksomhed, der samarbejder med dit selskab.

Samhandel mellem personligt ejet virksomhed og selskab: her er ingen hjælp at hente, hvis du giver for lange kreditter ⋆ Jura for alle Driver du personligt ejet virksomhed og selskab, så pas med kreditterne, ellers risikerer du at miste fradraget hvis selskabet går konkurs

Nulstilling af skatter og erstatning, pas nu på her i Coronatiden ⋆ Jura for alle 13/12/2020

Nulstilling af skatter og erstatning, pas nu på her i Coronatiden ⋆ Jura for alle

Pas nu på - !

Nulstilling af skatter og erstatning, pas nu på her i Coronatiden ⋆ Jura for alle Nulstilling af skatter og erstatning, pas nu på. Undgå at komme til at betale skat af din løn i personligt regi, selvom skatte er indeholdt

10/12/2020

Ombudsmanden har fornyligt afsluttet sin undersøgelse af om Skattestyrelsen overholder begrundelseskravene i skønssager.

Undersøgelsen er baseret på 20 sager, så det er et relativt spinkelt grundlag Ombudsmanden konkluderer på, når han slår fast, at begrundelseskravene grundlæggende set er overholdt.

Det er jeg dog langt henad vejen enig i, men der er efter min opfattelse derimod en meget klar tendens til, at fradrag for udgifter, som borgerne evident må have haft underkendes i skønssagerne, hvis borgerne/virksomhederne overtræder skattelovgivningen og i en række tilfælde også bogføringsloven.

Det er også min opfattelse, at praksis løbende skærpes, og at der langt oftere i dag søges at afskære enhver form for fradrag, hvilket giver anledning til et hav af sager, der kunne være undgået, hvis man havde anlagt et mere realistisk syn på virksomhedsdrift.

Det synes som om, at tanken er, at har borgeren/virksomheden overtrådt reglerne, ja så vanker der "dummebøder" hvilket ikke er , hvad statsskatteloven og gammel Højesterets praksis siger, idet Højesteret tidligere har slået fast, at det naturligvis er den, der påberåber sig et fradrag, der skal sandsynliggøre, at udgiften er afholdt, man kan han det, så skal fradraget til gengæld også gives.

Omvendt er det lige så klart, at bevisusikkerhed kommer den, der ønsker fradraget til skade, hvis grundlaget ikke er i orden, men det blot ikke ved, at må der nødvendigvis have været afholdt en fradragsberettiget udgift, ja så skal der også gives et fradrag.

Hvis du har en sag af denne karakter, så tøv ikke med at kontakte os, da vi har mere end 16 års erfaring med at føre denne type sager, og er dybt inde i praksis herom,

Ombudsmandens redegørelse kan i øvrigt læses her:

https://www.ombudsmanden.dk/find/udtalelser/beretningssager/alle_bsager/2020-40/pdf

Præcisering af praksis ved genoptagelse på grundlag af EU-domstolens afgørelser - styresignal ⋆ Jura for alle 08/06/2020

Præcisering af praksis ved genoptagelse på grundlag af EU-domstolens afgørelser - styresignal ⋆ Jura for alle

Styresignalet præciserer, at en afgørelse fra EU-domstolen, der underkender dansk praksis, vil kunne give grundlag for genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 1, i samme omfang, som hvis praksis var underkendt af nationale domstole, det vil sige fra og med den afgiftsperiode, der er helt eller delvist sammenfaldende med den afgiftsperiode, der var til prøvelse, i den sag, EU-domstolen traf afgørelse i. Hvis det ikke er muligt at knytte EU-domstolens afgørelse til en specifik afgiftsperiode, vil adgangen til genoptagelse skulle regnes fra og med den periode, der var påbegyndt, men endnu ikke udløbet, 3 år forud for EU-domstolens dom.

Præcisering af praksis ved genoptagelse på grundlag af EU-domstolens afgørelser - styresignal ⋆ Jura for alle Dato for udgivelse 08 Jun 2020 13:13 Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal 08 Jun 2020 10:43 SKM-nummer SKM2020.228.SKTST Myndighed Skatteforvaltningen Ansvarlig styrelse Skattestyrelsen Sagsnummer 17-0895061 Dokument type Styresignal Overordnede emner Afgift Overemner-emner Når man ....

30/05/2020

Der er en hel del reklamer for splitleasing pt, og det fremgår heraf, at det er en simpel ordning, hvor man, hvis man har digital registrering af kørslen, blot trykker om kørslen er privat, eller erhvervsmæssig.

Dette er dog ikke tilstrækkeligt, og jeg har set flere sager opstået på baggrund heraf, der har udløst skattepligt, da der gælder samme krav til specifikation af den erhvervsmæssige kørsel, som ved alle andre bilordninger.

Her er det selvfølgelig ikke nok blot at anføre, at kørslen har været erhvervsmæssigt, da det intet siger om kørslens reelle erhvervsmæssige formål og ikke muliggør kontrol.

Splitleasing er således på ingen som helst måde så simplet som det ofte gøres til, men gøres det rigtigt, risikeres ikke en skattesag, men gøres det forkert, styrer man direkte ind i en møgtræls fri bil beskatning.

Skattestyrelsen har en ganske udmærket vejledning på deres hjemmeside, se den her https://skat.dk/skat.aspx?oid=1947972 der også henviser til den relevante praksis.

Udkast til styresignal vedrørende +/- 15 pct.-reglen, særligt hvornår der foreligger særlige omstændigheder ⋆ Jura for alle 06/05/2020

Udkast til styresignal vedrørende +/- 15 pct.-reglen, særligt hvornår der foreligger særlige omstændigheder ⋆ Jura for alle

Der er i går offentliggjort udkast til ændring af +/- 15 % reglen ved salg af ejendomme i det gamle værdiansættelsescirkulære. Dette er vigtigt, hvis der påtænkes salg af ejendomme i familien, da den gamle praksis snart forsvinder.

Det fremgår af høringsbrevet, at

"Ændringerne af værdiansættelsescirkulæret skal sikre overensstemmelse med de nye regler i ejendomsvurderingsloven, så det spænd, der anvendes, kommer til at svare til det usikkerhedsspænd på 20 pct., der vil gælde vedrørende de nye ejendomsvurderinger. Den såkaldte +/- 15-pct.-reglen ændres således, til en +/- 20-pct.-regel. Herudover foretages enkelte sproglige justeringer og opdateringer."

Det er rigtigt, at +/- 15 % reglen ændres til en +/- 20 % regel, men i og med at de nye vurderinger må forventes, at ligge langt, langt tættere på de reelle værdier, vil det alligevel for en lang række ejendomme gøre en markant forskel.

Det fremgår af cirkulæret, at

"Cirkulæret træder i kraft den 1. juli 2020, og har virkning for overdragelser, hvor der på tidspunktet for overdragelsen af ejendommen er meddelt ejeren en vurdering af ejendommen efter ejendomsvurderingslovens §§ 5, 6 eller 11."

Dette giver selvfølgelig anledning til spørgsmål, for hvordan håndteres så de ejendomme, hvor dette ikke er tilfældet? Det skal blive interessant t følge høringssvarene...

Udkast til styresignal vedrørende +/- 15 pct.-reglen, særligt hvornår der foreligger særlige omstændigheder ⋆ Jura for alle Dato for offentliggørelse 05 May 2020 15:00 Tidsfrist for afgivelse af høringssvar 02 Jun 2020 23:59 Kontaktperson Daniel Yuki Bujandric Myndighed Skatteforvaltningen Ansvarlig styrelse Skattestyrelsen Sagsnummer 18-1219256 Dokument type Udkast til styresignal Overordnede emner Skat + Afgift Emneo...

Lån fra selskab til eneanpartshavers bror ⋆ Jura for alle 06/05/2020

Lån fra selskab til eneanpartshavers bror ⋆ Jura for alle

Interessant nyt om aktionærlån. En aktionær kan godt låne penge fra sit selskab til aktionærens brors personligt ejede virksomhed, uden at det udløser udbyttebeskatning (såfremt det ikke er proforma, og pengene indirekte ender hos aktionæren), men er rentesatsen ikke på markedsvilkår, vanker der skat. I denne sag forsøgte man at argumentere for en lavere rente end den, broderen betalte til banken, men den gik ikke.

Lån fra selskab til eneanpartshavers bror ⋆ Jura for alle Dato for udgivelse 05 May 2020 11:54 Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal 28 Apr 2020 11:05 SKM-nummer SKM2020.180.SR Myndighed Skatterådet Ansvarlig styrelse Skattestyrelsen Sagsnummer 19-0895597 Dokument type System teknisk Overordnede emner Skat Overemner-emner Selskabsbeskatning ...

Momskontrollen 18/04/2020

Momskontrollen

Så er den gal igen, idet Statsrevisorerne skarpt kritiserer Skatteforvaltningens fuldstændige utilstrækkelige kontrol og udnyttelse af lovhjemler, som har muliggjort, at virksomheder har kunnet fortsætte driften og opbygge momsgæld, selv om de ikke har angivet og betalt moms.

At det forholder sig således kommer ikke som en overraskelse for os, idet det har været velkendt i årevis, at dette har været tilfældet.

Det er temmelig uhyggeligt, at man ikke har klappet stængerne på de virksomheder, der ikke har angivet, da man har mulighederne for det, og særligt da man ved, at manglende angivelse meget ofte er lig med problemer - man skal endda ikke engang lede efter disse brodne kar, som ved de uregistrerede virksomheder.

Statsrevisorerne baserer blandt andet sin kritik på,

"
At Skatteforvaltningen kun har kontrolleret 2 % af virksomhederne om året, på trods af at kontrollerne viste, at over halvdelen af virksomhederne havde angivet forkert moms – i alt 18,1 mia. kr. for lidt moms over en 3-årig periode. Virksomhedernes samlede momsgæld til Skatteforvaltningen er steget fra 10,3 mia. kr. i 2014 til 16,7 mia. kr. i 2018.

At Skatteforvaltningen ikke har udnyttet lovhjemlen til at udstede påbud og bøder til de virksomheder, der ikke angiver moms. I stedet har Skatteforvaltningen fastsat relativt lave foreløbige momsangivelser på 8.000 kr. for nye virksomheder og virksomheder, der ikke har angivet 4 gange i træk, uden at sikre sig, at virksomhederne erstatter den foreløbige fastsættelse med en angivelse. Dette på trods af, at Skatteforvaltningens kontrol af 733 virksomheder uden angivelse gav anledning til en momsforhøjelse i 85 % af tilfældene.

At Skatteforvaltningen ikke har stoppet virksomheder ved at fratage dem deres momsregistrering efter 4 foreløbige fastsættelser i træk, selv om der er lovhjemmel hertil. Dette på trods af, at virksomheder, der ikke angiver moms, ofte også har momsgæld, der således kan opbygges yderligere. Momsgælden for virksomheder med foreløbige fastsættelser udgjorde 6,7 mia. kr. ultimo 2018.

At Skatteforvaltningen årligt sender momsgæld på ca. 4,1 mia. kr. til inddrivelse uden at rykke de mere end 40.000 virksomheder, der i forvejen har gæld, hvilket er i strid med opkrævningsloven.

At Skatteforvaltningen stort set ikke har implementeret inddatakontroller i de digitaliserede selvbetjeningsløsninger, der kan bidrage til, at virksomhederne angiver korrekt moms. Dette på trods af, at virksomhederne ikke skal medsende dokumentation, og at ubevidste og bevidste fejl kun opdages, hvis virksomheden bliver kontrolleret.

At antallet af manglende angivelser fra 2013 til 2018 stiger fra 40.000 til 130.000."

Læs hele rapporten her: https://www.ft.dk/da/statsrevisorerne/nyheder/2020/04/momskontrollen

Momskontrollen Statsrevisorerne har den 17. april 2020 afgivet Beretning 12/2019 om momskontrollen med denne bemærkning

Samhandel mellem personligt ejet virksomhed og selskab: her er ingen hjælp at hente, hvis du giver for lange kreditter ⋆ Jura for alle 16/04/2020

Samhandel mellem personligt ejet virksomhed og selskab: her er ingen hjælp at hente, hvis du giver for lange kreditter ⋆ Jura for alle

Husk nu, at du kan miste dit skatte- og momsfradrag, hvis du driver en personligt ejet virksomhed, der leverer varer / tjenesteydelser til et selskab, du ejer, hvis selskabet går konkurs. Dette kan ske, hvis du giver for lang kredit i forhold til andre debitorer (hvad de fleste er tvunget til)

Samhandel mellem personligt ejet virksomhed og selskab: her er ingen hjælp at hente, hvis du giver for lange kreditter ⋆ Jura for alle Driver du personligt ejet virksomhed og selskab, så pas med kreditterne, ellers risikerer du at miste fradraget hvis selskabet går konkurs

28/03/2020

www.folketingstidende.dk

Så er lovforslaget om strafskærpelse for kriminalitet med relation til Covid-19 fremsat.

Der lægges op til potentielt set 4 gange strafskærpelse, både af tillægsbøderne og fængselsstraffen.

Der er direkte nævnt et eksempel på et tilfælde, hvor der unddrages 1 mio. kr., der tidligere ville give ca. 1 års fængsel, og 1 mio. kr. i tillægsbøde, hvilket efter den nye regel, jf. forarbejderne vil give 4 års fængsel og 4 millioner kr. i tillægsbøde.

Hvis det vedtages er det helt afgørende, at der er 100 % styr på tingene så længe denne skærpelse er i kraft, da straffene ellers bliver voldsomme, hvis unddragelser har relation til Covid-19.

Det fremgår af ordlyden og forarbejderne, at det er straffeloven der ændres, og dermed i relation til skatteunddragelse kun § 289 - således at det kun er unddragelser over 500.000 der kommer ind under skærpelsen.

Det virker ikke helt gennemtænkt, at en unddragelse på kr. 450.000 skal udløse sædvanlig straf, medens en på 550.000 potentielt set skal udløse 4 gange straf.

Hvorfor skal de "mindre" unddragelser, som der formentlig vil være flest af, ikke omfattes?

se hele lovforslaget herhttps://www.folketingstidende.dk/samling/20191/lovforslag/L157/20191_L157_som_fremsat.pdf

www.folketingstidende.dk

19/03/2020

Vi hører kollegaer i branchen tale om økonomisk hjælp til advokater.

Dette støtter vi ikke.

Vores omsætning skubbes, og det er ingen hemmelighed, at der ikke sker meget i butikken, men hele vores eksistensgrundlag forsvinder ikke, vores omsætning forrykkes, og skulle vi få en mindre tilbagegang, går det nok.

Brug nu pengene, der hvor det virkelige behov er, advokater tilhører en priviligeret stand, med rimelig god indtjening og stabile forretninger,‘ og det er min klare holdning, at branchen under ingen omstændigheder skal have støtte.

Det er således holdningen herfra, at det ikke er vores branche, der bør understøttes.

18/03/2020

Gad vide om man har husket at sikre, at udbetalt “hjælp”, der tilgår virksomhedernes konti rent faktisk “frigives” som likviditet af bankerne, og ikke “blot” anvendes til at nedbringe engagementet med banken, hvis virksomheden har træk på kreditterne. Det er vi spændte på at se detailregulering på.

Hvis det ikke sker, er det potentielt reelt set bankernes tab / tabsrisiko, man reducerer, men det giver ikke fri likviditet til virksomhederne.

Dernæst, er det alle virksomheder, der får ret til udbetalinger? Også de, der bevidst har undladt at afregne skat og moms i længere perioder og altså i forvejen skylder penge til det offentlige, af den ene eller anden årsag. Eller, skal der modregnes - Hvis de overhovedet skal indgå i puljen?

16/03/2020

Regeringen har sat gang i mange initiativer for at forsøge at afbøde konsekvenserne af Corona, men der er stadig en del forhold, man skal være opmærksom på.

Vi samler løbende op

Afdrager du f.eks. studielån kan jeg pt. ikke se, at der er indført særlige regler, hvilket betyder, at du ved misligholdelse går fra 1 % i rente til godt 8 % i rente. Pas derfor på med det - !

Dernæst ses der ikke at være ændringer/suspension af gældende fristregler, hvis du får en afgørelse fra Skattestyrelsen, er der altså stadig 3 måneder til at klage og vil du søge genoptagelse m.v. gælder de sædvanlige regler altså stadig –

husk vi er, som altid klar til at vurdere din sag gratis.

Har du en sag ved domstolene ses der heller ikke at være sket udsættelse, eller suspension af frister og telefonmøder fastsat af retten, selvom selve retsmøderne er aflyste.

”Coronaloven”: Lov om ændring af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme – ikke bare en bagatel - !! ⋆ Jura for alle 13/03/2020

”Coronaloven”: Lov om ændring af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme – ikke bare en bagatel - !! ⋆ Jura for alle

Coronaloven ændrer mange ting - også statens pligt til at betale erstatning, som nu kræver, at der foreligger ekspropriation, og her skal meget til.

Prøv at læse forarbejderne og se hvor uhørt detaljeret, de er skrevet på dette punkt - det er voldsomt detaljeret henset til den tid, der umiddelbart har været til rådighed, meget tankevækkende.

Det er videre tankevækkende, at der indtil nu, kun har været tale om henstillinger fra statens side, men nu hvor påbuddene kommer i spil, ændres erstatningsbestemmelsen til kun at dække ekspropriation.

”Coronaloven”: Lov om ændring af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme – ikke bare en bagatel - !! ⋆ Jura for alle I forlængelse med vedtagelse af ”Coronaloven” i går, der giver myndighederne relativt vidtgående beføjelser, er der sket en meget væsentlig ændring af erstatningsbestemmelsen, som regeringen ikke har gjort meget ud af at omtale, og denne ændring er vigtig. Dette gælder særligt, hvis der...

Videoer (vis alle)

Har du fået en afgørelse, et forslag til en afgørelse eller en henvendelse fra Skattemyndighederne?Hos Skattesagsadvokat...

Telefon

Adresse


Østre Havnegade 12
Aalborg
9000

Åbningstider

Mandag 08:00 - 16:00
Tirsdag 08:00 - 16:00
Onsdag 08:00 - 17:00
Torsdag 08:00 - 16:00
Fredag 08:00 - 15:30

Andre Erhvervstjenester i Aalborg (vis alle)
KONXION KONXION
Slotsgade 27
Aalborg, 9000

Børsen-gazelle '11, ’12, ’13, '14, '15 ´16 og ´17 samt mest innovative virksomhed i Aalborg Kommune ’12. KONXION er en hurtigløber i dansk erhvervsliv.

TARGIT TARGIT
Gasværksvej 24, 2
Aalborg, 9000

TARGIT provides BI and Analytics software for everyone, and we are the software company behind TARGI

Urmilas Sy & Reparations Shop Urmilas Sy & Reparations Shop
Bådehavnsvej
Aalborg, 9000

Den lille blå hus på Bådehavnsvej!!! Vi reparerer bl.a. Sprayhood, Kalecher, Sejl, Telte, Fortelt

FOKUS Aalborg FOKUS Aalborg
Strandvejen 19
Aalborg, 9000

Her kan du følge FOKUS og få info om kommende arrangementer, viden om kurser og tiltag, samt se me

Aalborg Multi Rengøring Aalborg Multi Rengøring
Søndervangsvej 3A
Aalborg, 9000

Hos Aalborg Multi Rengøring servicer vi både Erhvervs og Private kunder. Blandt ydelser kan nævne

Op10mal Support ApS Op10mal Support ApS
Porsvej 2
Aalborg, 9000

Bogføring, løn og support til små og mindre virksomheder.

Enterprise Europe Network Danmark Enterprise Europe Network Danmark
Niels Jernes Vej 10
Aalborg, 9220

Verdens største b2b-netværk, der hjælper dig med at finde partnere, projekter og teknologier i udlandet.

Onboardr Onboardr
Aalborg, 9000

Create your branded video platform! Our system is built to bring video content across organizations

Vejgaard's Vinduespolering Vejgaard's Vinduespolering
Jyttevej 46
Aalborg, 9000

Nordjysk Varmeservice Nordjysk Varmeservice
Ryesgade 34
Aalborg, 9000

Servicering / montering af pillefyr og varmepumper

LinkTech LinkTech
Indkildevej 12C
Aalborg, 9210

Virksomheden LinkTech er etableret i 1996 med henblik på at levere skræddersyede kvalitetsløsning

Apropos Bureau Apropos Bureau
Vesterbro 21A, 1
Aalborg, 9000

Vi tilbyder en komplet marketingafdeling til små og mellemstore virksomheder