I Love Kem - Lê Văn Sỹ

I Love Kem - Lê Văn Sỹ

Comments

Tối thứ 5 mưa nhẹ

I LOVE KEM ra đời 2009.Với 28 mùi kem theo công thức Thái Lan và Pháp, kết hợp kem Yogurt của Italian và 40 loại topping phong phú mang phong cách tự chọn

Operating as usual

𝐓𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐕𝐢𝐞̂𝐧 𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐕𝐮̣ 𝐓𝐞̂́𝐭
𝐓𝐮̛̀ 𝟐𝟗 𝐚̂𝐦 𝐥𝐢̣𝐜𝐡 - 𝐦𝐮̀𝐧𝐠 5 𝐚̂𝐦 𝐥𝐢̣𝐜𝐡
💥 𝐏𝐇𝐔̣𝐂 𝐕𝐔̣
👉 𝐂𝐚 𝐬𝐚́𝐧𝐠: 𝟏𝟎𝐡-𝟏𝟕𝐡( 𝐌𝐮̀𝐧𝐠 𝟏 𝐭𝐮̛̀ 𝟏𝟑𝐡-𝟏𝟕𝐡)
👉 𝐂𝐚 𝐭𝐨̂́𝐢: 𝟏𝟕𝐡-𝟐𝟑𝐡
💥 𝐁𝐀̉𝐎 𝐕𝐄̣̂
👉Ca 𝟏𝟕𝐡-𝟐𝟑𝐡
👉Ca 𝟏𝟗𝐡 - 𝟐𝟑𝐡
✅𝐘𝐞̂𝐮 𝐜𝐚̂̀𝐮: 𝟏𝟗-𝟐𝟓 𝐭𝐮𝐨̂̉𝐢 , 𝐧𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 𝐝𝐞̂̃ 𝐧𝐡𝐢̀𝐧, 𝐭𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐭𝐡𝐚̀, 𝐬𝐢𝐞̂𝐧𝐠 𝐧𝐚̆𝐧𝐠, 𝐜𝐨́ 𝐭𝐫𝐚́𝐜𝐡 𝐧𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜, 𝐯𝐮𝐢 𝐯𝐞̉
✅Đ𝐈̣𝐀 𝐂𝐇𝐈̉ 𝐍𝐎̣̂𝐏 𝐇𝐎̂̀ 𝐒𝐎̛ :
🌍 𝐇𝐞̣̂ 𝐓𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐈 𝐋𝐨𝐯𝐞 𝐊𝐞𝐦 :
𝟐𝟔𝟎 𝐋𝐞̂ 𝐇𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐏𝐡𝐨𝐧𝐠 𝐏.𝟒 𝐐.𝟓
𝟏𝟐𝟕 𝐊𝐢𝐧𝐡 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐕𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐏.𝟏𝟐 𝐐.𝟔
𝟐𝟓𝟕 𝐓𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐍𝐡𝐚̂́𝐭 𝐏.𝟏𝟏 𝐐.𝐆𝐨̀ 𝐕𝐚̂́𝐩
𝟑𝟓𝟓 𝐋𝐞̂ 𝐕𝐚̆𝐧 𝐒𝐲̃ 𝐏.𝟏 𝐐.𝐓𝐚̂𝐧 𝐁𝐢̀𝐧𝐡
𝟑𝟏𝟑 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐒𝐨̛𝐧 𝐏. 𝐏𝐡𝐮́ 𝐓𝐡𝐚̣𝐧𝐡 𝐐.𝐓𝐚̂𝐧 𝐏𝐡𝐮́
𝟐𝟑 𝐓𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐍𝐡𝐚̂́𝐭 𝐏. 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐨̣ 𝐐. 𝐓𝐡𝐮̉ Đ𝐮̛́𝐜

#𝐤𝐞𝐦𝐭𝐮𝐜𝐡𝐨𝐧
#𝐤𝐞𝐦𝐧𝐠𝐨𝐧
• 𝐊𝐡𝐢 đ𝐞̂́𝐧 𝐩𝐡𝐨̉𝐧𝐠 𝐯𝐚̂́𝐧, 𝐮̛́𝐧𝐠 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐜𝐡𝐮𝐚̂̉𝐧 𝐛𝐢̣ 𝐛𝐚̉𝐧 𝐬𝐚𝐨 𝐂𝐌𝐍𝐃, 𝐇𝐊, 𝐒𝐘𝐋𝐋

💥💥𝐒𝐈𝐄̂𝐔 𝐒𝐀𝐋𝐄-------𝐒𝐈𝐄̂𝐔 𝐒𝐀𝐋𝐄
🌟🌟𝐀̆𝐍 𝐗𝐀̉ 𝐋𝐀́𝐍𝐆 Đ𝐎̂̀𝐍𝐆 𝐆𝐈𝐀́ 𝟕𝟗𝐊
‼️𝐀́𝐩 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐝𝐮𝐲 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟏𝟐/𝟏𝟐/𝟐𝟎𝟐𝟎
𝐋𝐚̣̂𝐩 𝐭𝐞𝐚𝐦 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚̂̉𝐲 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐈 𝐋𝐨𝐯𝐞 𝐊𝐞𝐦 𝐧𝐚̀𝐨!!! 𝐂𝐨̛ 𝐡𝐨̣̂𝐢 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐥𝐨̛̃ 𝐛𝐨̉ 𝐥𝐨̛̃ đ𝐞̂̉ 𝐚̆𝐧 𝐤𝐞𝐦 𝐭𝐨𝐩𝐩𝐢𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐮̉ 𝐩𝐡𝐞̂ 𝐭𝐡𝐨𝐚̉ 𝐭𝐡𝐢́𝐜𝐡

✨𝐂𝐚́𝐜 𝐯𝐢̣ 𝐤𝐞𝐦 𝐭𝐫𝐚́𝐢 𝐜𝐚̂𝐲 𝐭𝐮̛𝐨̛𝐢:
- 𝐤𝐞𝐦 𝐝𝐮̛̀𝐚 𝐧𝐨𝐧
- 𝐤𝐞𝐦 𝐧𝐡𝐚̃𝐧 𝐭𝐮̛𝐨̛𝐢
- 𝐤𝐞𝐦 𝐬𝐚̂̀𝐮 𝐫𝐢𝐞̂𝐧𝐠
- 𝐤𝐞𝐦 𝐤𝐡𝐨𝐚𝐢 𝐦𝐨̂𝐧
- 𝐤𝐞𝐦 𝐱𝐨𝐚̀𝐢 𝐭𝐮̛𝐨̛𝐢
- 𝐤𝐞𝐦 𝐬𝐮̛̃𝐚 𝐜𝐡𝐮𝐚 𝐬𝐨̂́𝐭 𝐝𝐚̂𝐮
- 𝐤𝐞𝐦 𝐬𝐮̛̃𝐚 𝐜𝐡𝐮𝐚 𝐦𝐮̛́𝐭 𝐤𝐡𝐨́𝐦
- 𝐤𝐞𝐦 𝐩𝐡𝐮́𝐜 𝐛𝐨̂̀𝐧 𝐭𝐮̛̉ 𝐬𝐨̂́𝐭 𝐝𝐚̂𝐮
- 𝐤𝐞𝐦 𝐝𝐚̂𝐮 𝐘́
- 𝐤𝐞𝐦 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐡
- 𝐤𝐞𝐦 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐝𝐚̂𝐲
- 𝐤𝐞𝐦 đ𝐚̣̂𝐮 𝐱𝐚𝐧𝐡
- 𝐤𝐞𝐦 𝐝𝐮̛𝐚 𝐥𝐮̛𝐨̛́𝐢

✨𝐂𝐚́𝐜 𝐯𝐢̣ 𝐤𝐞𝐦 𝐭𝐫𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠:
- 𝐤𝐞𝐦 𝐭𝐫𝐚̀ 𝐱𝐚𝐧𝐡
- 𝐤𝐞𝐦 𝐛𝐚̣𝐜 𝐡𝐚̀ 𝐯𝐮̣𝐧 𝐜𝐡𝐨𝐜𝐨𝐥𝐚𝐭𝐞
- 𝐤𝐞𝐦 𝐬𝐨𝐜𝐨𝐥𝐚 𝐯𝐮̣𝐧
- 𝐤𝐞𝐦 𝐜𝐨𝐨𝐤𝐢𝐞 𝐛𝐚́𝐧𝐡 𝐎𝐫𝐞𝐨𝐧
- 𝐊𝐞𝐦 𝐜𝐚𝐟𝐞 𝐯𝐮̣𝐧 𝐬𝐨𝐜𝐨𝐥𝐚
- 𝐤𝐞𝐦 𝐛𝐨̛ đ𝐚̣̂𝐮 𝐩𝐡𝐨̣̂𝐧𝐠
- 𝐤𝐞𝐦 𝐯𝐚𝐧𝐢 𝐯𝐮̣𝐧 𝐬𝐨𝐜𝐨𝐥𝐚
🌍 𝐇𝐞̣̂ 𝐓𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐈 𝐋𝐨𝐯𝐞 𝐊𝐞𝐦 :
* 𝟐𝟔𝟎 𝐋𝐞̂ 𝐇𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐏𝐡𝐨𝐧𝐠 𝐏.𝟒 𝐐.𝟓
* 𝟏𝟐𝟕 𝐊𝐢𝐧𝐡 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐕𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐏.𝟏𝟐 𝐐.𝟔
* 𝟐𝟓𝟕 𝐓𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐍𝐡𝐚̂́𝐭 𝐏.𝟏𝟏 𝐐.𝐆𝐨̀ 𝐕𝐚̂́𝐩
* 𝟑𝟓𝟓 𝐋𝐞̂ 𝐕𝐚̆𝐧 𝐒𝐲̃ 𝐏.𝟏 𝐐.𝐓𝐚̂𝐧 𝐁𝐢̀𝐧𝐡
* 𝟑𝟏𝟑 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐒𝐨̛𝐧 𝐐.𝐓𝐚̂𝐧 𝐏𝐡𝐮́
* 𝟐𝟑 𝐓𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐍𝐡𝐚̂́𝐭 𝐐. 𝐓𝐡𝐮̉ Đ𝐮̛́𝐜

❌❌𝐒𝐈𝐄̂𝐔 𝐒𝐀𝐋𝐄 𝐇𝐎𝐀̀𝐍𝐇 𝐓𝐑𝐀́𝐍𝐆❌❌
🎓🎓𝑴𝒖̛̀𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒂̀𝒚 𝑵𝒉𝒂̀ 𝑮𝒊𝒂́𝒐 𝑽𝒊𝒆̣̂𝒕 𝑵𝒂𝒎 20/11
‼️𝐆𝐈𝐀̉𝐌 𝟐𝟎% 𝐂𝐇𝐎 𝐇Đ 𝐂𝐎́ 𝐓𝐇𝐄̉ 𝐆𝐈𝐀́𝐎 𝐕𝐈𝐄̂𝐍
‼️𝐆𝐈𝐀̉𝐌 𝟒𝟎% 𝐍𝐇𝐎́𝐌 𝐓𝐔̛̀ 𝟏𝟏 𝐊𝐇𝐀́𝐂𝐇

>>𝐀́𝐩 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐭𝐮̛̀ 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟏𝟗/𝟏𝟏-𝟐𝟎/𝟏𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟎
𝐈 𝐋𝐎𝐕𝐄 𝐊𝐄𝐌 𝐱𝐢𝐧 𝐠𝐮̛̉𝐢 𝐭𝐨̛́𝐢 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐡𝐚̂̀𝐲, 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐜𝐨̂ 𝐧𝐠𝐚̀𝐧 𝐥𝐨̛̀𝐢 𝐜𝐡𝐮́𝐜 𝐭𝐨̂́𝐭 đ𝐞̣𝐩 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭, 𝐤𝐢́𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐮́𝐜 𝐜𝐚́𝐜 𝐭𝐡𝐚̂̀𝐲 𝐜𝐨̂ 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 đ𝐮̉ 𝐭𝐚̂𝐦- 𝐭𝐫𝐢́- 𝐥𝐮̛̣𝐜 đ𝐞̂̉ 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐜𝐚̀𝐧𝐠 𝐜𝐨̂́𝐧𝐠 𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐡𝐨̛𝐧 𝐧𝐮̛̃𝐚 𝐜𝐡𝐨 𝐬𝐮̛̣ 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐭𝐫𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢.

✨𝐂𝐚́𝐜 𝐯𝐢̣ 𝐤𝐞𝐦 𝐭𝐫𝐚́𝐢 𝐜𝐚̂𝐲 𝐭𝐮̛𝐨̛𝐢:
- 𝐤𝐞𝐦 𝐝𝐮̛̀𝐚 𝐧𝐨𝐧
- 𝐤𝐞𝐦 𝐧𝐡𝐚̃𝐧 𝐭𝐮̛𝐨̛𝐢
- 𝐤𝐞𝐦 𝐬𝐚̂̀𝐮 𝐫𝐢𝐞̂𝐧𝐠
- 𝐤𝐞𝐦 𝐤𝐡𝐨𝐚𝐢 𝐦𝐨̂𝐧
- 𝐤𝐞𝐦 𝐱𝐨𝐚̀𝐢 𝐭𝐮̛𝐨̛𝐢
- 𝐤𝐞𝐦 𝐬𝐮̛̃𝐚 𝐜𝐡𝐮𝐚 𝐬𝐨̂́𝐭 𝐝𝐚̂𝐮
- 𝐤𝐞𝐦 𝐬𝐮̛̃𝐚 𝐜𝐡𝐮𝐚 𝐦𝐮̛́𝐭 𝐤𝐡𝐨́𝐦
- 𝐤𝐞𝐦 𝐩𝐡𝐮́𝐜 𝐛𝐨̂̀𝐧 𝐭𝐮̛̉ 𝐬𝐨̂́𝐭 𝐝𝐚̂𝐮
- 𝐤𝐞𝐦 𝐝𝐚̂𝐮 𝐘́
- 𝐤𝐞𝐦 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐡
- 𝐤𝐞𝐦 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐝𝐚̂𝐲
- 𝐤𝐞𝐦 đ𝐚̣̂𝐮 𝐱𝐚𝐧𝐡
- 𝐤𝐞𝐦 𝐝𝐮̛𝐚 𝐥𝐮̛𝐨̛́𝐢

✨𝐂𝐚́𝐜 𝐯𝐢̣ 𝐤𝐞𝐦 𝐭𝐫𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠:
- 𝐤𝐞𝐦 𝐭𝐫𝐚̀ 𝐱𝐚𝐧𝐡
- 𝐤𝐞𝐦 𝐛𝐚̣𝐜 𝐡𝐚̀ 𝐯𝐮̣𝐧 𝐜𝐡𝐨𝐜𝐨𝐥𝐚𝐭𝐞
- 𝐤𝐞𝐦 𝐬𝐨𝐜𝐨𝐥𝐚 𝐯𝐮̣𝐧
- 𝐤𝐞𝐦 𝐜𝐨𝐨𝐤𝐢𝐞 𝐛𝐚́𝐧𝐡 𝐎𝐫𝐞𝐨𝐧
- 𝐊𝐞𝐦 𝐜𝐚𝐟𝐞 𝐯𝐮̣𝐧 𝐬𝐨𝐜𝐨𝐥𝐚
- 𝐤𝐞𝐦 𝐛𝐨̛ đ𝐚̣̂𝐮 𝐩𝐡𝐨̣̂𝐧𝐠
- 𝐤𝐞𝐦 𝐯𝐚𝐧𝐢 𝐯𝐮̣𝐧 𝐬𝐨𝐜𝐨𝐥𝐚
🌍 𝐇𝐞̣̂ 𝐓𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐈 𝐋𝐨𝐯𝐞 𝐊𝐞𝐦 :
* 𝟐𝟔𝟎 𝐋𝐞̂ 𝐇𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐏𝐡𝐨𝐧𝐠 𝐏.𝟒 𝐐.𝟓
* 𝟏𝟐𝟕 𝐊𝐢𝐧𝐡 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐕𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐏.𝟏𝟐 𝐐.𝟔
* 𝟐𝟓𝟕 𝐓𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐍𝐡𝐚̂́𝐭 𝐏.𝟏𝟏 𝐐.𝐆𝐨̀ 𝐕𝐚̂́𝐩
* 𝟑𝟓𝟓 𝐋𝐞̂ 𝐕𝐚̆𝐧 𝐒𝐲̃ 𝐏.𝟏 𝐐.𝐓𝐚̂𝐧 𝐁𝐢̀𝐧𝐡
* 𝟑𝟏𝟑 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐒𝐨̛𝐧 𝐐.𝐓𝐚̂𝐧 𝐏𝐡𝐮́
* 𝟐𝟑 𝐓𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐍𝐡𝐚̂́𝐭 𝐐. 𝐓𝐡𝐮̉ Đ𝐮̛́𝐜

🌟🌟 𝐒𝐀̆𝐍 𝐍𝐆𝐀𝐘 𝐊𝐄̉𝐎 𝐋𝐎̛̃
𝐓𝐀̣̆𝐍𝐆 𝟏 𝐋𝐘 𝐊𝐄𝐌 𝐒𝐔̛̃𝐀 𝐂𝐇𝐔𝐀 𝐓𝐑𝐀̂𝐍 𝐂𝐇𝐀̂𝐔 𝐂𝐎̂́𝐓 𝐃𝐔̛̀𝐀 𝐕𝐎̛́𝐈 𝐇𝐎𝐀́ Đ𝐎̛𝐍 𝐓𝐔̛̀ 𝟏𝟎𝟎𝐊
🔥🌈𝐆𝐡𝐞́ 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐈 𝐋𝐨𝐯𝐞 𝐊𝐞𝐦 𝐚̆𝐧 𝐤𝐞𝐦 𝐭𝐡𝐨𝐚̉ 𝐭𝐡𝐢́𝐜𝐡 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐮̛𝐮 đ𝐚̃𝐢 𝐯𝐨̂ 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐡𝐚̂́𝐩 𝐝𝐚̂̃𝐧
𝐀́𝐩 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐭𝐮̛̀ 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟎𝟏/𝟏𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟎 -𝟑𝟎/𝟏𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟎

✨𝐂𝐚́𝐜 𝐯𝐢̣ 𝐤𝐞𝐦 𝐭𝐫𝐚́𝐢 𝐜𝐚̂𝐲 𝐭𝐮̛𝐨̛𝐢:
- 𝐤𝐞𝐦 𝐝𝐮̛̀𝐚 𝐧𝐨𝐧
- 𝐤𝐞𝐦 𝐧𝐡𝐚̃𝐧 𝐭𝐮̛𝐨̛𝐢
- 𝐤𝐞𝐦 𝐬𝐚̂̀𝐮 𝐫𝐢𝐞̂𝐧𝐠
- 𝐤𝐞𝐦 𝐤𝐡𝐨𝐚𝐢 𝐦𝐨̂𝐧
- 𝐤𝐞𝐦 𝐱𝐨𝐚̀𝐢 𝐭𝐮̛𝐨̛𝐢
- 𝐤𝐞𝐦 𝐬𝐮̛̃𝐚 𝐜𝐡𝐮𝐚 𝐬𝐨̂́𝐭 𝐝𝐚̂𝐮
- 𝐤𝐞𝐦 𝐬𝐮̛̃𝐚 𝐜𝐡𝐮𝐚 𝐦𝐮̛́𝐭 𝐤𝐡𝐨́𝐦
- 𝐤𝐞𝐦 𝐩𝐡𝐮́𝐜 𝐛𝐨̂̀𝐧 𝐭𝐮̛̉ 𝐬𝐨̂́𝐭 𝐝𝐚̂𝐮
- 𝐤𝐞𝐦 𝐝𝐚̂𝐮 𝐘́
- 𝐤𝐞𝐦 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐡
- 𝐤𝐞𝐦 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐝𝐚̂𝐲
- 𝐤𝐞𝐦 đ𝐚̣̂𝐮 𝐱𝐚𝐧𝐡
- 𝐤𝐞𝐦 𝐝𝐮̛𝐚 𝐥𝐮̛𝐨̛́𝐢

✨𝐂𝐚́𝐜 𝐯𝐢̣ 𝐤𝐞𝐦 𝐭𝐫𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠:
- 𝐤𝐞𝐦 𝐭𝐫𝐚̀ 𝐱𝐚𝐧𝐡
- 𝐤𝐞𝐦 𝐛𝐚̣𝐜 𝐡𝐚̀ 𝐯𝐮̣𝐧 𝐜𝐡𝐨𝐜𝐨𝐥𝐚𝐭𝐞
- 𝐤𝐞𝐦 𝐬𝐨𝐜𝐨𝐥𝐚 𝐯𝐮̣𝐧
- 𝐤𝐞𝐦 𝐜𝐨𝐨𝐤𝐢𝐞 𝐛𝐚́𝐧𝐡 𝐎𝐫𝐞𝐨𝐧
- 𝐊𝐞𝐦 𝐜𝐚𝐟𝐞 𝐯𝐮̣𝐧 𝐬𝐨𝐜𝐨𝐥𝐚
- 𝐤𝐞𝐦 𝐛𝐨̛ đ𝐚̣̂𝐮 𝐩𝐡𝐨̣̂𝐧𝐠
- 𝐤𝐞𝐦 𝐯𝐚𝐧𝐢 𝐯𝐮̣𝐧 𝐬𝐨𝐜𝐨𝐥𝐚
🌍 𝐇𝐞̣̂ 𝐓𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐈 𝐋𝐨𝐯𝐞 𝐊𝐞𝐦 :
* 𝟐𝟔𝟎 𝐋𝐞̂ 𝐇𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐏𝐡𝐨𝐧𝐠 𝐏.𝟒 𝐐.𝟓
* 𝟏𝟐𝟕 𝐊𝐢𝐧𝐡 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐕𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐏.𝟏𝟐 𝐐.𝟔
* 𝟐𝟓𝟕 𝐓𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐍𝐡𝐚̂́𝐭 𝐏.𝟏𝟏 𝐐.𝐆𝐨̀ 𝐕𝐚̂́𝐩
* 𝟑𝟓𝟓 𝐋𝐞̂ 𝐕𝐚̆𝐧 𝐒𝐲̃ 𝐏.𝟏 𝐐.𝐓𝐚̂𝐧 𝐁𝐢̀𝐧𝐡
* 𝟑𝟏𝟑 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐒𝐨̛𝐧 𝐐.𝐓𝐚̂𝐧 𝐏𝐡𝐮́
* 𝟐𝟑 𝐓𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐍𝐡𝐚̂́𝐭 𝐐. 𝐓𝐡𝐮̉ Đ𝐮̛́𝐜

🎉💥NẮNG NÓNG CÓ LÀM ANH LO LẮNG💥🎉
VÌ ĐÃ CÓ #I_Love_Kem
🔥Giải nhiệt mùa hè, với cái nóng gay gắt của mùa hè cần lắm 1 ly kem mát lạnh ❄️❄️
💓 Ăn ngon cải thiện tâm trạng
👉 #I_Love_Kem, KEM CHẤT LỪ TỪ TRÁI CÂY VIỆT NAM NGUYÊN CHẤT.
✅Kem tự chọn 32k/100gr
🌈Menu kem đa dạng phong phú với nhiều hương vị khác nhau
🚵‍♂️I Love Kem #GIAO_HÀNG_TẬN_NƠI
👉Chỉ áp dụng Giao hàng tận nơi.
🍒Hộp 300 gram: 96.000 giảm còn 80.000
🍒Hộp 400 gram: 128.000 giảm còn 100.000

✨Các vị kem trái cây tươi:
- kem dừa non
- kem nhãn tươi
- kem sầu riêng
- kem khoai môn
- kem xoài tươi
- kem sữa chua sốt dâu
- kem sữa chua mứt khóm
- kem phúc bồn tử sốt dâu
- kem dâu Ý
- kem chanh
- kem chanh dây
- kem đậu xanh
- kem dưa lưới

✨Các vị kem truyền thống:
- kem trà xanh
- kem bạc hà vụn chocolate
- kem socola vụn
- kem cookie bánh Oreon
- Kem cafe vụn socola
- kem bơ đậu phộng
- kem vani vụn socola
================
📝COMMENT hoặc INBOX để được TƯ VẤN TRỰC TIẾP.
NHẬN HÀNG - KIỂM TRA - THANH TOÁN

Chúng tôi xin lỗi về sự bất tiện này!
Hiện tại cửa hàng chúng tôi sẽ hoạt động tấc cả các ngày trong tuần trong khung giờ 13h-22h 💥
Cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm và ủng hộ chúng tôi!
Chúng tôi vẫn luôn cố gắng đem đến sản phẩm kem chất lượng nhất đến các bạn!
Big thanks 💜
#ilovekem
#ilovekemlvs

Vừa thích lẩu nhưng cũng thích kem về ngay với đội I LOVE KEM nè các bạn ơi ❤️❤️

ĂN PHỦ PHÊ - GIÁ THÍCH MÊ

✨ Cứ ngỡ là lẩu nhưng lại là kem. Ăn kem phong lẩu với giá siêu sốc chỉ 𝟏𝟕𝟗𝐤 (g̶i̶á̶ ̶g̶ố̶c̶ ̶2̶3̶5̶k̶ ) được thưởng thức 10 vị kem tự chọn cùng 6 loại trái cây tươi của miền nhiệt đới, thêm 3-4 loại topping siêu hấp dẫn.

✨ Rủ hội bạn thân, gia đình mình đến chi nhánh 𝑰 𝑳𝑶𝑽𝑬 𝑲𝑬𝑴 gần nhất để khai tiệc với lẩu kem siêu giảm giá nào 💕 💕

✅ Áp dụng từ 17/2 - 6/3/2020
✅ Địa điểm: Toàn hệ thống.
#I_LOVE_KEM - Sản xuất từ trái cây nguyên chất Việt Nam, không chất bảo quản, đạt tiêu chuẩn VSATTP

‼️Kem tự chọn 𝟑𝟐.𝟎𝟎𝟎/𝟏𝟎𝟎𝐠𝐫𝐚𝐦
✅Website: www.ilovekem.com
🚀Giao hàng tận nơi free ship: 19009059
Hoặc đặt qua App: Now , GoViet, Baemin.

🌍 Hệ Thống I Love Kem :
1. 207 Đinh Tiên Hoàng,Phường Tân Định,Quận 1
2. 260 Lê Hồng Phong P.4 Q.5
3. 518 Nguyễn Thị Thập P. Tân Quy Q.7
4. 127 Kinh Dương Vương P.12 Q.6
5. 257 Thống Nhất P.11 Q.Gò Vấp
6. 123 Phạm Văn Đồng P.3 Q.Gò Vấp
7. 206 Phan Huy Ích P.12 Q.Gò Vấp
8. 355 Lê Văn Sỹ P.1 Q.Tân Bình
9. 313 Nguyễn Sơn P. Phú Thạnh Q.Tân Phú
10. 23 Thống Nhất P. Bình Thọ Q. Thủ Đức
11. 53 Nguyễn Ảnh Thủ P. Hiệp Thành Q.12

#kemtuchon
#kemngon
#LẨUKEM179K
#ILOVEKEM
#lẩukem

#ILOVEKEM Mấy bạn cập nhật chi nhánh hiện tại tuyển nhân viên nha
TUYỂN NHÂN VIÊN LÀM TẾT
Đăng ký ngay nhé các bạn

✅ NV PHỤC VỤ CHỈ LÀM MÙA TẾT
☀️ CA SÁNG 10H-17H-CA TỐI 17H-23H
✍️Ngày 20-29 âm: 98.000-84.000/ ca
✍️Ngày 30: 140.000-120.000/ca
✍️Mùng 1-3 : 280.000-240.000/ca
✍️Mùng 4-5 : 210.000-180.000/ca
✍️Mùng 6-10: 140.000-120.000/ca
‼️Làm đủ từ 30-9 Tết: 2090.000-1800.000

✅BẢO VỆ CHỈ LÀM MÙA TẾT
🌒Ca tối: 17h-23h(6 tiếng)
✍️Ngày 20-29 Tết : 114.000/ ca
✍️Ngày 30 Tết : 150.000/ca
✍️Mùng 1-3: 310.000/ca
✍️Mùng 4-5: 250.000/ca
✍️Mùng 6-9: 150.000/ca
‼️Làm đủ từ 30-9 Tết: 2310.000

✅NV PHỤC VỤ CHÍNH THỨC ( Làm lâu dài 4 tháng trở lên)
☀️CA SÁNG 10H-17H-CA TỐI 17H-23H
✍️Ngày 20-29 : 133.000 - 114.000/ca
✍️Ngày 30 Tết: 160.000-140.000/ca
✍️Mùng 1-3: 350.000 - 300.000/ca
✍️Mùng 4-5: 280.000 - 240.000/ca
✍️Mùng 6-9: 160.000 - 140.000/ca
‼️Làm đủ 30-9Tết: 2560.000 – 2220.000

✅BẢO VỆ CHÍNH THỨC ( Làm lâu dài)
🌒Ca tối 17h-23h
✍️Ngày bình thường: 126.000
✍️Ngày 30 Tết: 150.000
✍️Mùng 1-3: 330.000
✍️Mùng 4-5: 270.000
✍️Mùng 6-9: 150.000
✍️Làm đủ 30-9 Tết : 2420.000
+Yêu cầu: vui vẻ, nhiệt tình, trung thực, đủ 18 tuổi nha
+Các bạn nộp hồ sơ tại cửa hàng muốn làm việc
Website: www.ilovekem.com
Hệ Thống I Love Kem :
1. 207 Đinh Tiên Hoàng,Phường Tân Định,Quận 1 ( còn ca tối, bảo vệ)
2. 260 Lê Hồng Phong P.4 Q.5 ( còn ca sáng, tối, bảo vệ)
3. 518 Nguyễn Thị Thập P. Tân Quy Q.7( còn ca tối, bảo vệ)
4. 127 Kinh Dương Vương P.12 Q.6( còn ca tối, bảo vệ)
5. 257 Thống Nhất P.11 Q.Gò Vấp( còn ca tối, bảo vệ)
6. 123 Phạm Văn Đồng P.3 Q.Gò Vấp( còn ca tối, bảo vệ)
7. 206 Phan Huy Ích P.12 Q.Gò Vấp( còn ca tối, bảo vệ)
8. 355 Lê Văn Sỹ P.1 Q.Tân Bình( còn ca tối)
9. 313 Nguyễn Sơn P. Phú Thạnh Q.Tân Phú ( còn ca tối)
10.23 Thống Nhất P. Bình Thọ Q. Thủ Đức( còn ca tối)
11. 53 Nguyễn Ảnh Thủ P. Hiệp Thành Q12( còn ca tối)

🤗🤗

𝑵𝒆̂́𝒖 𝒄𝒂̉𝒎 𝒕𝒉𝒂̂́𝒚 𝒎𝒆̣̂𝒕 𝒒𝒖𝒂́
𝑨𝒅 𝒄𝒉𝒐 𝒎𝒖̛𝒐̛̣𝒏 𝒃𝒐̛̀ 𝒗𝒂𝒊
𝑻𝒉𝒊̀ 𝒕𝒉𝒂̂̀𝒎 𝒂𝒅 𝒏𝒐́𝒊 𝒏𝒉𝒐̉
𝑨̆𝒏 𝒌𝒆𝒎 𝒏𝒆𝒗𝒆𝒓 𝒔𝒂𝒊 !! 🤟😉🤟

Sự kết hợp hoàn hảo giữa trái cây vùng nhiệt đới với kem mát lạnh chưa bao giờ là sai vì 3 sản phẩm kem trái cây tại 𝐈 𝐋𝐎𝐕𝐄 𝐊𝐄𝐌 sẽ mang lại cảm giác mới lạ trong từng tế bào vị giác khi thưởng thức.
Mau đến chi nhánh gần nhất để khám phá sự kết hợp mới lạ này từ nhà 𝐈 𝐋𝐎𝐕𝐄 𝐊𝐄𝐌 nha ❤️

#KEM_DƯA_HẤU 🍉🍉 chỉ 115k
#KEM_TRÁI_THƠM 🍍🍍chỉ 95k
#KEM_TRÁI_DỪA 🥥🥥 chỉ 49k

#I_LOVE_KEM - Sản xuất từ trái cây nguyên chất Việt Nam, không chất bảo quản, đạt tiêu chuẩn VSATTP

‼️Kem tự chọn 𝟑𝟐.𝟎𝟎𝟎/𝟏𝟎𝟎𝐠𝐫𝐚𝐦
✅Website: www.ilovekem.com
🚀Giao hàng tận nơi free ship: 19009059
Hoặc đặt qua App: Now , GoViet, Baemin.

🌍 Hệ Thống I Love Kem :
1. 207 Đinh Tiên Hoàng,Phường Tân Định,Quận 1
2. 260 Lê Hồng Phong P.4 Q.5
3. 518 Nguyễn Thị Thập P. Tân Quy Q.7
4. 127 Kinh Dương Vương P.12 Q.6
5. 257 Thống Nhất P.11 Q.Gò Vấp
6. 123 Phạm Văn Đồng P.3 Q.Gò Vấp
7. 206 Phan Huy Ích P.12 Q.Gò Vấp
8. 355 Lê Văn Sỹ P.1 Q.Tân Bình
9. 313 Nguyễn Sơn P. Phú Thạnh Q.Tân Phú
10. 23 Thống Nhất P. Bình Thọ Q. Thủ Đức
11. 53 Nguyễn Ảnh Thủ P. Hiệp Thành Q.12

#kemtuchon
#kemngon
#kemtraicay
#ILOVEKEM
#tráicây
#kemdừa

❤️☺️☺️❤️

‼️‼️ĂN CỰC ĐÃ - GIÁ CỰC MÊ 😱😱😱😱

𝑪𝒐́ 𝒄𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒂𝒊 𝒗𝒊𝒆̂́𝒕 𝒍𝒆̂𝒏 𝒄𝒂̂𝒚, 𝒉𝒐̂𝒎 𝒏𝒂𝒚 𝒌𝒆𝒎 𝒈𝒊𝒂̉𝒎 𝒈𝒊𝒂́ đ𝒂̂́𝒚 !

Ăn kem phong cách lẩu với giá siêu sốc chỉ 𝟏𝟔𝟗𝐤 (̶ ̶g̶i̶á̶ ̶g̶ố̶c̶ ̶2̶1̶0̶k̶)̶ được thưởng thức 10 vị kem tự chọn cùng 6 loại trái cây tươi của miền nhiệt đới, thêm 3-4 loại topping siêu hấp dẫn.
Nhanh chân đến chi nhánh 𝑰 𝑳𝑶𝑽𝑬 𝑲𝑬𝑴 gần nhất để cùng gia đình sum vầy bên lẩu kem trong ngày cuối tuần thôi nào 💕 💕

✅ Áp dụng từ 26/12 – 24/1/2020
✅ Địa điểm: Toàn hệ thống.
#I_LOVE_KEM - Sản xuất từ trái cây nguyên chất Việt Nam, không chất bảo quản, đạt tiêu chuẩn VSATTP

✅Website: www.ilovekem.com
🚀Giao hàng tận nơi free ship: 19009059
Hoặc đặt qua App: Now , GoViet, Baemin.

🌍 Hệ Thống I Love Kem :
1. 207 Đinh Tiên Hoàng,Phường Tân Định,Quận 1
2. 260 Lê Hồng Phong P.4 Q.5
3. 518 Nguyễn Thị Thập P. Tân Quy Q.7
4. 127 Kinh Dương Vương P.12 Q.6
5. 257 Thống Nhất P.11 Q.Gò Vấp
6. 123 Phạm Văn Đồng P.3 Q.Gò Vấp
7. 206 Phan Huy Ích P.12 Q.Gò Vấp
8. 355 Lê Văn Sỹ P.1 Q.Tân Bình
9. 313 Nguyễn Sơn P. Phú Thạnh Q.Tân Phú
10. 23 Thống Nhất P. Bình Thọ Q. Thủ Đức
11. 53 Nguyễn Ảnh Thủ P. Hiệp Thành Q.12

#kemtuchon
#kemngon
#LẨUKEM169K
#ILOVEKEM
#lẩukem

#ILOVEKEM
#ILOVEKEMTUYỂNDỤNG
TUYỂN NHÂN VIÊN LÀM TẾT
Đăng ký ngay nhé các bạn

✅ NV PHỤC VỤ CHỈ LÀM MÙA TẾT
☀️ CA SÁNG 10H-17H-CA TỐI 17H-23H
✍️Ngày 20-29 âm: 98.000-84.000/ ca
✍️Ngày 30: 140.000-120.000/ca
✍️Mùng 1-3 : 280.000-240.000/ca
✍️Mùng 4-5 : 210.000-180.000/ca
✍️Mùng 6-10: 140.000-120.000/ca
‼️Làm đủ từ 30-9 Tết: 2090.000-1800.000

✅BẢO VỆ CHỈ LÀM MÙA TẾT
🌒Ca tối: 17h-23h(6 tiếng)
✍️Ngày 20-29 Tết : 114.000/ ca
✍️Ngày 30 Tết : 150.000/ca
✍️Mùng 1-3: 310.000/ca
✍️Mùng 4-5: 250.000/ca
✍️Mùng 6-9: 150.000/ca
‼️Làm đủ từ 30-9 Tết: 2310.000

✅NV PHỤC VỤ CHÍNH THỨC ( Làm lâu dài 4 tháng trở lên)
☀️CA SÁNG 10H-17H-CA TỐI 17H-23H
✍️Ngày 20-29 : 133.000 - 114.000/ca
✍️Ngày 30 Tết: 160.000-140.000/ca
✍️Mùng 1-3: 350.000 - 300.000/ca
✍️Mùng 4-5: 280.000 - 240.000/ca
✍️Mùng 6-9: 160.000 - 140.000/ca
‼️Làm đủ 30-9Tết: 2560.000 – 2220.000

✅BẢO VỆ CHÍNH THỨC ( Làm lâu dài)
🌒Ca tối 17h-23h
✍️Ngày bình thường: 126.000
✍️Ngày 30 Tết: 150.000
✍️Mùng 1-3: 330.000
✍️Mùng 4-5: 270.000
✍️Mùng 6-9: 150.000
✍️Làm đủ 30-9 Tết : 2420.000
+Yêu cầu: vui vẻ, nhiệt tình, trung thực, đủ 18 tuổi nha
+Các bạn nộp hồ sơ tại cửa hàng muốn làm việc

‼️‼️ĂN CỰC ĐÃ - GIÁ CỰC MÊ-#LẨU_KEM GIẢM GIÁ SỐC CHỈ CÒN #169K( giá gốc 210k) 😱😱😱😱
Tưng bừng đón Tết, quẫy thôi nào các bạn
#Áp_dụng_trên_toàn_hệ_thống
✅Áp dụng từ ngày 26/12-24/1/2020 ( trừ 1/1/2020)

#LẨU_KEM gồm 10 vị kem tự chọn, 6 loại trái cây tươi, topping bánh kẹo 3-4 món siêu siêu hấp dẫn

💕 #I_LOVE_KEM - Sản xuất từ trái cây nguyên chất Việt Nam, không chất bảo quản, đạt tiêu chuẩn VSATTP

✅Website: www.ilovekem.com
🚀Giao hàng tận nơi free ship: 19009059
Hoặc đặt qua App: Now , GoViet

🌍 Hệ Thống I Love Kem :
1. 207 Đinh Tiên Hoàng,Phường Tân Định,Quận 1
2. 260 Lê Hồng Phong P.4 Q.5
3. 518 Nguyễn Thị Thập P. Tân Quy Q.7
4. 127 Kinh Dương Vương P.12 Q.6
5. 257 Thống Nhất P.11 Q.Gò Vấp
6. 123 Phạm Văn Đồng P.3 Q.Gò Vấp
7. 206 Phan Huy Ích P.12 Q.Gò Vấp
8. 355 Lê Văn Sỹ P.1 Q.Tân Bình
9. 313 Nguyễn Sơn P. Phú Thạnh Q.Tân Phú
10. 23 Thống Nhất P. Bình Thọ Q. Thủ Đức
11. 53 Nguyễn Ảnh Thủ P. Hiệp Thành Q.12

#ILOVEKEM
TUYỂN NHÂN VIÊN LÀM TẾT
Đăng ký ngay nhé các bạn

✅ NV PHỤC VỤ CHỈ LÀM MÙA TẾT
☀️ CA SÁNG 10H-17H-CA TỐI 17H-23H
✍️Ngày 20-29 âm: 98.000-84.000/ ca
✍️Ngày 30: 140.000-120.000/ca
✍️Mùng 1-3 : 280.000-240.000/ca
✍️Mùng 4-5 : 210.000-180.000/ca
✍️Mùng 6-10: 140.000-120.000/ca
‼️Làm đủ từ 30-9 Tết: 2090.000-1800.000

✅BẢO VỆ CHỈ LÀM MÙA TẾT
🌒Ca tối: 17h-23h(6 tiếng)
✍️Ngày 20-29 Tết : 114.000/ ca
✍️Ngày 30 Tết : 150.000/ca
✍️Mùng 1-3: 310.000/ca
✍️Mùng 4-5: 250.000/ca
✍️Mùng 6-9: 150.000/ca
‼️Làm đủ từ 30-9 Tết: 2310.000

✅NV PHỤC VỤ CHÍNH THỨC ( Làm lâu dài 4 tháng trở lên)
☀️CA SÁNG 10H-17H-CA TỐI 17H-23H
✍️Ngày 20-29 : 133.000 - 114.000/ca
✍️Ngày 30 Tết: 160.000-140.000/ca
✍️Mùng 1-3: 350.000 - 300.000/ca
✍️Mùng 4-5: 280.000 - 240.000/ca
✍️Mùng 6-9: 160.000 - 140.000/ca
‼️Làm đủ 30-9Tết: 2560.000 – 2220.000

✅BẢO VỆ CHÍNH THỨC ( Làm lâu dài)
🌒Ca tối 17h-23h
✍️Ngày bình thường: 126.000
✍️Ngày 30 Tết: 150.000
✍️Mùng 1-3: 330.000
✍️Mùng 4-5: 270.000
✍️Mùng 6-9: 150.000
✍️Làm đủ 30-9 Tết : 2420.000
+Yêu cầu: vui vẻ, nhiệt tình, trung thực, đủ 18 tuổi nha
+Các bạn nộp hồ sơ tại cửa hàng muốn làm việc
Website: www.ilovekem.com
Hệ Thống I Love Kem :
1. 207 Đinh Tiên Hoàng,Phường Tân Định,Quận 1
2. 260 Lê Hồng Phong P.4 Q.5
3. 518 Nguyễn Thị Thập P. Tân Quy Q.7
4. 127 Kinh Dương Vương P.12 Q.6
5. 257 Thống Nhất P.11 Q.Gò Vấp
6. 123 Phạm Văn Đồng P.3 Q.Gò Vấp
7. 206 Phan Huy Ích P.12 Q.Gò Vấp
8. 355 Lê Văn Sỹ P.1 Q.Tân Bình
9. 313 Nguyễn Sơn P. Phú Thạnh Q.Tân Phú
10.23 Thống Nhất P. Bình Thọ Q. Thủ Đức
11. 53 Nguyễn Ảnh Thủ P. Hiệp Thành Q12

‼️‼️GIẢM SẬP SÀN CUỐI NĂM CHỈ CÒN #29k/ phần #KEM_TRÁI_DỪA
🥥🥥#KEM_TRÁI_DỪA ngon siêu cấp tại #I_Love_Kem

✅#Áp_dụng_trên_toàn_hệ_thống
✅Áp dụng từ ngày 12/11 đến hết ngày 23/12( bao gồm THỨ 7, CN)❤️❤️

‼️Kem tự chọn 29.000/100gram

💕 #I_LOVE_KEM - Sản xuất từ trái cây nguyên chất Việt Nam, không chất bảo quản, đạt tiêu chuẩn VSATTP

✅Website: www.ilovekem.com
🚀Giao hàng tận nơi free ship: 19009059
Hoặc đặt qua App: Now , GoViet

🌍 Hệ Thống I Love Kem :
1. 207 Đinh Tiên Hoàng,Phường Tân Định,Quận 1
2. 260 Lê Hồng Phong P.4 Q.5
3. 518 Nguyễn Thị Thập P. Tân Quy Q.7
4. 127 Kinh Dương Vương P.12 Q.6
5. 257 Thống Nhất P.11 Q.Gò Vấp
6. 123 Phạm Văn Đồng P.3 Q.Gò Vấp
7. 206 Phan Huy Ích P.12 Q.Gò Vấp
8. 355 Lê Văn Sỹ P.1 Q.Tân Bình
9. 313 Nguyễn Sơn P. Phú Thạnh Q.Tân Phú
10. 23 Thống Nhất P. Bình Thọ Q. Thủ Đức
11. 53 Nguyễn Ảnh Thủ P. Hiệp Thành Q.12

#kemtuchon
#kemngon

[12/09/19]   #ILOVEKEM
#ILOVEKEMTUYỂNDỤNG
TUYỂN NHÂN VIÊN LÀM TẾT
Đăng ký ngay nhé các bạn

✅ NV PHỤC VỤ CHỈ LÀM MÙA TẾT
☀️ CA SÁNG 10H-17H-CA TỐI 17H-23H
✍️Ngày 20-29 âm: 98.000-84.000/ ca
✍️Ngày 30: 140.000-120.000/ca
✍️Mùng 1-3 : 280.000-240.000/ca
✍️Mùng 4-5 : 210.000-180.000/ca
✍️Mùng 6-10: 140.000-120.000/ca
‼️Làm đủ từ 30-9 Tết: 2090.000-1800.000

✅BẢO VỆ CHỈ LÀM MÙA TẾT
🌒Ca tối: 17h-23h(6 tiếng)
✍️Ngày 20-29 Tết : 114.000/ ca
✍️Ngày 30 Tết : 150.000/ca
✍️Mùng 1-3: 310.000/ca
✍️Mùng 4-5: 250.000/ca
✍️Mùng 6-9: 150.000/ca
‼️Làm đủ từ 30-9 Tết: 2310.000

✅NV PHỤC VỤ CHÍNH THỨC ( Làm lâu dài 4 tháng trở lên)
☀️CA SÁNG 10H-17H-CA TỐI 17H-23H
✍️Ngày 20-29 : 133.000 - 114.000/ca
✍️Ngày 30 Tết: 160.000-140.000/ca
✍️Mùng 1-3: 350.000 - 300.000/ca
✍️Mùng 4-5: 280.000 - 240.000/ca
✍️Mùng 6-9: 160.000 - 140.000/ca
‼️Làm đủ 30-9Tết: 2560.000 – 2220.000

✅BẢO VỆ CHÍNH THỨC ( Làm lâu dài)
🌒Ca tối 17h-23h
✍️Ngày bình thường: 126.000
✍️Ngày 30 Tết: 150.000
✍️Mùng 1-3: 330.000
✍️Mùng 4-5: 270.000
✍️Mùng 6-9: 150.000
✍️Làm đủ 30-9 Tết : 2420.000
+Yêu cầu: vui vẻ, nhiệt tình, trung thực, đủ 18 tuổi nha
+Các bạn nộp hồ sơ tại cửa hàng muốn làm việc

‼️‼️ kỷ niệm vinh danh thầy cô giáo
DUY NHẤT NGÀY 20/11 #GIẢM_30% TỔNG HOÁ ĐƠN DÀNH CHO #THẦY_CÔ_GIÁO CÓ THẺ GIÁO VIÊN 💐💐💐💐💐

"Có một nghề bụi phấn dính đầy tay
Người ta bảo đó là nghề trong sạch nhất.
Có một nghề không trồng cây trên đất
Lại nở cho đời muôn vạn đóa hoa thơm."

Hãy dành những món quà độc đáo, kèm những thông điệp ý nghĩa nhất để thể hiện lòng tri ân sâu sắc đến Thầy Cô kính mến nhé! ❤ ❤ ❤
🍦Kem tự chọn giá: 29.000/ 100 gram kem( khoảng 2 viên vừa nè 🙂 )

💕 #I_LOVE_KEM - Sản xuất từ trái cây nguyên chất Việt Nam, không chất bảo quản, đạt tiêu chuẩn VSATTP

✅Website: www.ilovekem.com
🚀Giao hàng tận nơi free ship: 19009059
Hoặc đặt qua App: Now , GoViet

🌍 Hệ Thống I Love Kem :
1. 207 Đinh Tiên Hoàng,Phường Tân Định,Quận 1
2. 260 Lê Hồng Phong P.4 Q.5
3. 518 Nguyễn Thị Thập P. Tân Quy Q.7
4. 127 Kinh Dương Vương P.12 Q.6
5. 257 Thống Nhất P.11 Q.Gò Vấp
6. 123 Phạm Văn Đồng P.3 Q.Gò Vấp
7. 206 Phan Huy Ích P.12 Q.Gò Vấp
8. 355 Lê Văn Sỹ P.1 Q.Tân Bình
9. 313 Nguyễn Sơn P. Phú Thạnh Q.Tân Phú
10. 23 Thống Nhất P. Bình Thọ Q. Thủ Đức
11. 53 Nguyễn Ảnh Thủ P. Hiệp Thành Q.12

#kemtuchon
#kemngon

Want your business to be the top-listed Restaurant in Ho Chi Minh City?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Telephone

Address


355 Lê Văn Sỹ P1 Q.Tân Bình
Ho Chi Minh City
70000

Opening Hours

Monday 11:00 - 22:00
Tuesday 11:00 - 22:00
Wednesday 11:00 - 22:00
Thursday 11:00 - 22:00
Friday 11:00 - 22:00
Saturday 11:00 - 23:00
Sunday 11:00 - 23:00
Other Vietnamese Restaurants in Ho Chi Minh City (show all)
Bún Bò Huế - Hạnh Bún Bò Huế - Hạnh
135 Bành Văn Trân- Phường 7- Quận Tân Bình
Ho Chi Minh City, ASIA

Chúng tôi có mặt tại Sài Gòn đã hơn 30 năm và ngày càng phát triển để đem đến cho quý khách những tô bún bò đậm đà hương vị xứ Huế. Mong quý vị ủng hộ nhé.

Cat Tuong Veggie Pizzas & Café Restaurant Cat Tuong Veggie Pizzas & Café Restaurant
50 Duy Tân, Phường 15, Quận Phú Nhuận.
Ho Chi Minh City, 700

The one and only vegetarian / vegan pizza restaurant in Ho Chi Minh City. Nhà hàng chuyên pizza chay duy nhất tại thành phố Hồ Chí Minh.

KOKO cafe KOKO cafe
Lô 20, đường Số 2, CVPM Quang Trung
Ho Chi Minh City, 08408

Cà phê rang xay. Cơm văn phòng ngoài trời - máy lạnh. Nhận đặt tiệc trưa, giao thức uống trong khu vực QTSC. Từ THỨ HAI đến THỨ BẢY, 6:30 ~ 17:30

Hệ Thống Cánh Đồng Quán Hệ Thống Cánh Đồng Quán
136/ 10 LÊ VĂN VIỆT
Ho Chi Minh City

Buffet Alacarte Ngon Bổ Rẻ Hệ Thống Cánh Đồng Quán

Lẩu Tôm Quán Tre . Bình Thạnh Lẩu Tôm Quán Tre . Bình Thạnh
251/51 Le Quang Dinh, Binh Thanh, Ho Chi Minh
Ho Chi Minh City

Nhà hàng cơm niêu Al-salam Nhà hàng cơm niêu Al-salam
35 Nguyễn An Ninh
Ho Chi Minh City, 84

Al-salam is the vietnamses cuisine restaurant located at 35 Nguyen An Ninh Street Ben Thanh ward, District 1

Bún Mắm  Bà Ty Bún Mắm Bà Ty
238 Lý Tự Trọng,P. Bến Thành, Quận 1 ( Số 1 Đặng Trần Côn)
Ho Chi Minh City

Quán Bà Ty chuyên bán Bún Mắm, Bún Thái Phục vụ từ 8h sáng đến 17h chiều từ thứ 2 đến thứ 7 ( chủ nhật nghỉ )

Ẩm Thực 17 Ẩm Thực 17
17 Tân Hương, P. Tân Quý
Ho Chi Minh City, +84

Khám Phá Hương Vị 3 Miền Với Các Món Ăn Độc Đáo

Ngọc Trân Shop Ngọc Trân Shop
104/106 Đường Số 18, KP2, P. Bình Hưng Hoà, Bình Tân
Ho Chi Minh City, 084

Quán Bà Béo Quán Bà Béo
Thành Thái, Q.10, TP HCM
Ho Chi Minh City

Bà Béo là quán ăn mang phong vị Hà Thành với các món ăn chỉ cần nhắc đến ng dân bản địa lập tức nghĩ ngay đến các con phố lâu nay nổi tiếng với món ăn này.

The OX Not Only OX The OX Not Only OX
24/24 Đông Du Phường Bến Nghé Quận 1
Ho Chi Minh City, 700000

Dùng 80% nguyên liệu Việt Nam và 20% nguyên liệu khác làm mới những món ăn Việt Nam và nâng lên một tầm mới. Chất lượng từ nguyên vật liệu và đẹp về hình thức.

Canaan Group Canaan Group
193 đường Bình Quới, Cư Xá Thanh Đa, Phường 27, Quận Bình Thạnh, Tp.Hcm
Ho Chi Minh City, 70000

Kem cuộn trái cây tươi thơm ngon, bổ dưỡng, giải nhiệt cho ngày hè, tươi mát cho ngày năng động.

About   Contact   Privacy   FAQ   Login C