Đầu Tư Bất Động Sản

Đầu Tư Bất Động Sản

Comments

DRAGON CENTER - VỊ TRÍ KIM CƯƠNG – AN CƯ LẠC NGHIỆP 👉Cơ hội đầu tư đất nền với giá mở bán đợt 1, giao dịch trực tiếp với CĐT chỉ 750tr/nền80m2. 👉 VỚI VỊ TRÍ ĐẮC ĐỊA: ☑Mặt tiền đường Lê Thị Kim Lộ giới 30m 👉TIỆN ÍCH VƯỢT TRỘI: ☑Gần chợ đầu mối, trường học liên cấp, bệnh viện, Trung tâm hành chính, làng Đại học...vô cùng tiện lợi. 👉HẠ TẦNG TIỆN NGHI: ➡️ Đường trải nhưạ thông thoáng, công viên cây xanh, . ➡️ Hệ thống điện, nước máy, cáp quang internet đến từng hộ dân. ➡️ Chốt bảo vệ, camera an ninh quan sát 24/24.

PHẤN ĐẤU CẢ ĐỜI KHÔNG BẰNG TIỀN LỜI KHI ĐẦU TƯ NHÀ, ĐẤT

[01/04/20]   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT NĂM 2020 CỦA TỈNH LONG AN

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 64/2019/QĐ-UBND

Long An, ngày 20 tháng 12 năm 2019QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT NĂM 2020 ĐỂ LÀM CƠ SỞ XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT CỤ THỂ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Căn cứ Thông tư số 332/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư số 333/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Thông tư số 10/2018/TT-BTC ngày 30/01/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư số 11/2018/TT-BTC ngày 30/01/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Thực hiện Văn bản số 986/HĐND-KTNS ngày 20/12/2019 của Thường trực HĐND tỉnh về việc thông qua hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 4291/TTr-STC ngày 05/12/2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 để làm cơ sở xác định giá đất cụ thể, như sau:

1. Đối tượng áp dụng:

a) Theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 3 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.

b) Theo quy định tại khoản 5 Điều 4 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước đã được sửa đổi tại Điều 3 Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

c) Theo quy định tại điểm a, khoản 2 Điều 18 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 3 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

d) Theo quy định tại khoản 2, 3 Điều 101 và khoản 4 Điều 102 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 cua Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

2. Hệ số điều chỉnh giá đất:

STT

Hệ số điều chỉnh

Địa bàn áp dụng

1

1,2

Thành phố Tân An và các huyện: Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc, Đức Hòa.

2

1,0

Thị xã Kiến Tường và các huyện: Thủ Thừa, Tân Trụ, Châu Thành, Đức Huệ, Thạnh Hóa, Tân Thạnh, Mộc Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Hưng.

Riêng loại đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp thì áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất là 1,0.

3. Cơ quan tài chính, cơ quan thuế có trách nhiệm căn cứ giá đất trong Bảng giá đất của UBND tỉnh và hệ số điều chỉnh giá đất tại quyết định này để xác định nghĩa vụ tài chính đối với người sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020 cho đến hết ngày 31/12/2020.

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tổ chức triển khai, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và người sử dụng đất có liên quan thi hành quyết định này./.Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KTTTHC);
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra VBQPPL);
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- UB MTTQVN tỉnh và các đoàn thể;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Phòng KTTC;
- Lưu VT, Quoc.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Văn Cần

[10/26/19]   🏡Biệt Thự Bella Villa đẳng cấp 5 sao, tiếp nối sự thành công Mở bán đợt 1
🌟Tháng 10 – CĐT Trần Anh Group Mở bán Giai Đoạn 2 gồm 80 Căn Biệt Thự, Chiết khấu 5% + STK 30 triệu
🌟Gía 2,3 Tỷ/Căn, Thanh toán linh hoạt đóng trước 35% - 65% Góp 16 tháng 🏡 🌴
☎️Liên hệ PKD CĐT : 091 344 1188
🌴Chiết Khấu Cao Từ CĐT: Tặng Ngay 5 Chỉ vàng SJC + 5% Gía Trị Căn Nhà + 30Tr STK + 50Tr Nội Thất
✬ Thanh Toán 35% còn lại thanh toán 12 tháng , 0%lãi suất
✬ Thanh Toán 95% Chiết Khấu 5% + 5 Chỉ Vàng
✬ Ngân Hàng Hỗ Trợ 50% trong 20 năm ( lãi suất 5%/ Năm )
-----------❀❀❀❀❀-----------
☎️ PKD Chủ Đầu Tư : 091 344 1188
🌴 🌴 QUY MÔ DỰ ÁN🌴 🌴
Tổng diện tích xây dựng: 92.945 m2
Với 422 căn nhà phố và biệt thự, bao gồm:
+ 187 căn biệt thự.
+ 235 căn nhà phố.
+ Đất công viên cây xanh: 8.052m2.
+ Đất thương mại (siêu thị, club house…): 5.598 m2.
+ Đất hạ tầng kĩ thuật – giao thông: 35.077m2.
+ Đất mặt nước tự nhiên: 4.610m.
-----------❀❀❀❀❀-----------
🌴 🌴VỊ TRÍ DỰ ÁN🌴 🌴
Nằm Ngay Mặt Tiền Đường Tỉnh Lộ 824 ( Lộ giới 40Mét ), Thị trấn Đức Hòa, Tỉnh Long An - Cuối Đường Đại lộ TRẦN VĂN GIÀU.
-----------❀❀❀❀❀-----------
🌟Thiết Kế : xây dựng theo phong cách chuẩn mực 5 SAO Châu Âu.
✬Nhà : Trệt + 2 lầu + Lầu 2-Sân Thượng +Mái.
✬Thiết kế :khu vực để xe hơi , sân & hành lang ra sau , phòng khách , bếp , 3 phòng ngủ , 3 WC , 1 phòng SHC , ban công , sân thượng.
✬Diện tích: 5x15m =75m2 , 8 x 15 =115.5m2
5x17m =85m2 , 8 x 17 =131.5m2
✬ Lô Góc : 12x17m=204m2 , 16x17m=272m2
✬Có ‘’SÂN TRƯỚC ‘’ và ‘’SÂN SAU’’ ( tạo tính đối lưu cho ngôi nhà thêm thông thoáng )
✬Sân thượng rộng rãi phù hợp trồng cây cảnh và rau sạch để sử dụng....
-----------❀❀❀❀❀-----------
PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN :
✬ Phương thức 1: Thanh Toán 35% còn lại thanh toán 12 tháng , Tặng Sổ tiết kiệm 30 triệu
✬ Phương thức 2:Thanh Toán 75% Chiết Khấu 3% + Sổ tiết kiệm 30 triệu
✬ Phương thức 3:Thanh toán 95% Chiết Khấu 5% + Sổ tiết kiệm 30 triệu
-----------❀❀❀❀❀-----------

[10/26/19]   🏡Biệt Thự Bella Villa Tiếp nối sự thành công Mở bán đợt 1
🌟Tháng 10 – CĐT Trần Anh Group Mở bán Giai Đoạn 2 gồm 80 Căn Biệt Thự, Chiết khấu 5% + STK 30 triệu
🌟Gía 2,3 Tỷ/Căn, Thanh toán linh hoạt đóng trước 35% - 65% Góp 16 tháng 🏡 🌴
☎️Liên hệ PKD CĐT : 091 344 1188
🌴Chiết Khấu Cao Từ CĐT: Tặng Ngay 5 Chỉ vàng SJC + 5% Gía Trị Căn Nhà + 30Tr STK + 50Tr Nội Thất
✬ Thanh Toán 35% còn lại thanh toán 12 tháng , 0%lãi suất
✬ Thanh Toán 95% Chiết Khấu 5% + 5 Chỉ Vàng
✬ Ngân Hàng Hỗ Trợ 50% trong 20 năm ( lãi suất 5%/ Năm )
-----------❀❀❀❀❀-----------
☎️ PKD Chủ Đầu Tư : 091 344 1188
🌴 🌴 QUY MÔ DỰ ÁN🌴 🌴
Tổng diện tích xây dựng: 92.945 m2
Với 422 căn nhà phố và biệt thự, bao gồm:
+ 187 căn biệt thự.
+ 235 căn nhà phố.
+ Đất công viên cây xanh: 8.052m2.
+ Đất thương mại (siêu thị, club house…): 5.598 m2.
+ Đất hạ tầng kĩ thuật – giao thông: 35.077m2.
+ Đất mặt nước tự nhiên: 4.610m.
-----------❀❀❀❀❀-----------
🌴 🌴VỊ TRÍ DỰ ÁN🌴 🌴
Nằm Ngay Mặt Tiền Đường Tỉnh Lộ 824 ( Lộ giới 40Mét ), Thị trấn Đức Hòa, Tỉnh Long An - Cuối Đường Đại lộ TRẦN VĂN GIÀU.
-----------❀❀❀❀❀-----------
🌟Thiết Kế : xây dựng theo phong cách chuẩn mực 5 SAO Châu Âu.
✬Nhà : Trệt + 2 lầu + Lầu 2-Sân Thượng +Mái.
✬Thiết kế :khu vực để xe hơi , sân & hành lang ra sau , phòng khách , bếp , 3 phòng ngủ , 3 WC , 1 phòng SHC , ban công , sân thượng.
✬Diện tích: 5x15m =75m2 , 8 x 15 =115.5m2
5x17m =85m2 , 8 x 17 =131.5m2
✬ Lô Góc : 12x17m=204m2 , 16x17m=272m2
✬Có ‘’SÂN TRƯỚC ‘’ và ‘’SÂN SAU’’ ( tạo tính đối lưu cho ngôi nhà thêm thông thoáng )
✬Sân thượng rộng rãi phù hợp trồng cây cảnh và rau sạch để sử dụng....
-----------❀❀❀❀❀-----------
PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN :
✬ Phương thức 1: Thanh Toán 35% còn lại thanh toán 12 tháng , Tặng Sổ tiết kiệm 30 triệu
✬ Phương thức 2:Thanh Toán 75% Chiết Khấu 3% + Sổ tiết kiệm 30 triệu
✬ Phương thức 3:Thanh toán 95% Chiết Khấu 5% + Sổ tiết kiệm 30 triệu
-----------❀❀❀❀❀-----------

[10/19/19]   Khu đô thị Bella Villa tự hào là nơi tôn tạo chuẩn mực sống lý tưởng, nơi vinh danh đẳng cấp giới thượng lưu. Hotline PKD: 091 344 1188

MỞ BÁN 100 CĂN NHÀ PHỐ VÀ BIỆT THỰ SÂN VƯỜN KHU ĐÔ THỊ BELLA VILLA ĐỨC HÒA - LONG AN
- Diện tích đất 100m2 đến 180m2 - Diện tích sàn 230m2;
- Thanh toán chỉ từ 875 triệu đồng/căn nhận nhà ngay, còn lại trả chậm không lãi suất;
- Vị trí: Cuối tỉnh lộ 10 - Trần Văn Giàu liền kề Đại học Tân Tạo, kết nối về khu Tên lửa, Quận 6, Chợ lớn trong vòng 15 phút;
- Nhà xây hiện hữu, bàn giao nhà ở ngay, có sổ hồng riêng từng căn, BIDV Đức Hòa tài trợ 70%;
- Chúng tôi cam kết không bán nhà vẽ trên giấy, hình ảnh thật 100%;
- ĐẶC BIỆT
+ Dự án duy nhất cho người nước ngoài sở hữu dài hạn;
+ Miễn phí quản lý và tiện ích Hồ bơi, Gym, Spa trong 2 năm.
- Quy mô dự án: 10ha, mật độ xây dựng 40%, diện tích công viên cây xanh 20%, Trung tâm thương mại dịch vụ 15%, điện âm, nước Sawaco cung cấp, internet cáp quang, hạ tầng hoàn thiện 100%;
- An ninh tuyệt đối, phục vụ Chuyên gia, cấp Quản lý các Khu công nghiệp khu Tây SG, Giảng viên Đại học Tân Tạo;
- Biệt thự sân vườn có bãi đậu xe hơi, thẻ từ, khóa an toàn;
- Tiện ích ngoại khu: ĐH Tân Tao, Bệnh viện đa khoa Tân Tạo, Bệnh viện Nhi đồng 3, Trường học, Siêu thị, Chợ, Ngân hàng...

Hotline PKD: 091 344 1188 (có xe đưa rước Quý khách tham quan dự án)

[10/08/19]   Khu đô thị Bella Villa tự hào là nơi tôn tạo chuẩn mực sống lý tưởng, nơi vinh danh đẳng cấp giới thượng lưu. Hotline: 091 344 1188

MỞ BÁN 100 CĂN NHÀ PHỐ VÀ BIỆT THỰ SÂN VƯỜN KHU ĐÔ THỊ BELLA VILLA ĐỨC HÒA - LONG AN
- Diện tích đất 85m2 đến 180m2 - Diện tích sàn 230m2;
- Giá bán chỉ từ 2,5 tỷ đồng/căn, thanh toán từ 875 triệu đồng/căn nhận nhà ngay, còn lại trả chậm không lãi suất;
- Vị trí: Cuối tỉnh lộ 10 - Trần Văn Giàu liền kề Đại học Tân Tạo, kết nối về khu Tên lửa, Quận 6, Chợ lớn trong vòng 15 phút;
- Nhà xây hiện hữu, bàn giao nhà ở ngay, có sổ hồng riêng từng căn, BIDV Đức Hòa tài trợ 70%;
- Chúng tôi cam kết không bán nhà vẽ trên giấy, hình ảnh thật 100%;
- ĐẶC BIỆT
+ Dự án duy nhất cho người nước ngoài sở hữu dài hạn;
+ Miễn phí quản lý và tiện ích Hồ bơi, Gym, Spa trong 2 năm.
- Quy mô dự án: 10ha, mật độ xây dựng 40%, diện tích công viên cây xanh 20%, Trung tâm thương mại dịch vụ 15%, điện âm, nước Sawaco cung cấp, internet cáp quang, hạ tầng hoàn thiện 100%;
- An ninh tuyệt đối, phục vụ Chuyên gia, cấp Quản lý các Khu công nghiệp khu Tây SG, Giảng viên Đại học Tân Tạo;
- Biệt thự sân vườn có bãi đậu xe hơi, thẻ từ, khóa an toàn;
- Tiện ích ngoại khu: ĐH Tân Tao, Bệnh viện đa khoa Tân Tạo, Bệnh viện Nhi đồng 3, Trường học, Siêu thị, Chợ, Ngân hàng...
Hotline: 091 344 1188

[10/03/19]   Một tuyệt phẩm kiến trúc ngay giữa lòng Tây Bắc Sài Gòn, Khu đô thị Bella Villa tự hào là nơi tôn tạo chuẩn mực sống lý tưởng, nơi vinh danh đẳng cấp giới thượng lưu. Hotline: 091 344 1188

#trananhgroup #BellaVilla #Bdslongan #sohongrieng
#Nhaphogiare #Bietthugiare #Duchoalongan #tinhlo824 #choduchoa

Want your business to be the top-listed Realtor/realty Service in Ho Chi Minh City?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Category

Telephone

Address


Ho Chi Minh City
Other Real Estate in Ho Chi Minh City (show all)
Nhà Đất 459 Nhà Đất 459
TPHCM
Ho Chi Minh City

Nhà Đất 459

Căn hộ River City Căn hộ River City
422 Đào Trí
Ho Chi Minh City, 700000

Dự án căn hộ River City ra đời với sự kết hợp đẳng cấp giữa hai nhà đầu tư An Gia Investment và Phát Đạt Corp với hơn 8,000 căn hộ cao cấp.

Gem Riverside Gem Riverside
Đường Song Hành - Cao Tốc Long Thành, Dầu Giây, Quận 2
Ho Chi Minh City

Gem Riverside vươn cao 12 tòa tháp đầy đủ tiện ích nội khu cao cấp riêng biệt là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho những cư dân hiện đại theo đuổi cuộc sống đẳng cấp, sang trọng và tinh tế.

Bất động sản Hồ Chí Minh Bất động sản Hồ Chí Minh
Võ Thị Sáu, Đakao, Quận 1
Ho Chi Minh City

Tập Đoàn Địa Ốc Novaland Tập Đoàn Địa Ốc Novaland
23 NGUYỄN HỮU THỌ, P. TÂN HƯNG, Q. 7, HCM
Ho Chi Minh City

Căn hộ cao cấp nhất tại tp HCM Người nước ngoài có thể mua nhà tại việt nam A Foreigner can buy and ơn a property in Viet Nam Căn hộ Novaland

Cho Thuê,Chuyển Nhượng,Ký Gửi,Mua Bán Căn Hộ Cao Cấp Vinhome Vincity Bason Cho Thuê,Chuyển Nhượng,Ký Gửi,Mua Bán Căn Hộ Cao Cấp Vinhome Vincity Bason
208, Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh
Ho Chi Minh City, 70000

Chuyên cho thuê - chuyển nhượng - nhận ký gửi và bán các sản phẩm từ chủ đầu tư các dự án cao cấp: Vinhome Goldden River, Vinhome Central Park, Vinhomes Q9

Millennium MapleTree Millennium MapleTree
999 Nguyễn Văn Linh, Tân Phong, Q7
Ho Chi Minh City, 700000

Căn hộ Hạng sang - Vị trí Độc tôn. Đẳng cấp Thượng lưu. Giá trị Kinh doanh - Đầu tư sinh lời cao. Hotline: 0916381166

Bất Động Sản 24 Giờ - Real24h Bất Động Sản 24 Giờ - Real24h
Thái Thuận, An Phú, Quận 2
Ho Chi Minh City, 84906883818

Giới thiệu Cty GD Bất Động Sản 24 Giờ - Real24h

May mắn May mắn
341-343 Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Ho Chi Minh City

Là fanpage thân thiện và muốn gần gũi hơn với khách hàng. Anh/chị K.H có gì muốn hỏi về căn hộ cứ inbox nhé! May mắn sẽ cố gắng trả lời sớm nhất có thể :)

Căn Hộ Khu Đông- Căn Hộ Sài Gòn Căn Hộ Khu Đông- Căn Hộ Sài Gòn
11km9 Xa Lộ Hà Nội ,phường Hiệp Phú Quận 9
Ho Chi Minh City, +84

Toyota Giá Rẻ 0938805787 Toyota Giá Rẻ 0938805787
139 Hòa Bình, Tân Thới Hoà, Tân Phú, Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City, 28

Chuyên cho vay mua Xe Ô tô, BĐS, thẻ tín dụng, với lại xuất cực kỳ ưu đãi.