Bảo Gà 1, Ho Chi Minh City Video April 22, 2017, 10:51pm

Videos by Bảo Gà 1 in Ho Chi Minh City. The Best Chicken Hotpot in Ho Chi Minh City!

Nay quán quẩy tới sáng luôn ...tks a e tới chơi ủng hộ quẩy hết mình ..🙌🙌👏👏

Click to enable sound

Other Bảo Gà 1 videos

Nay quán quẩy tới sáng luôn ...tks a e tới chơi ủng hộ quẩy hết mình ..🙌🙌👏👏

Contact   Privacy   Login