รับทำบัญชี จดทะเบียนบริษัท กรุงเทพ ชลบุรี

#รับทำบัญชี #ปิดงบ #รับจดทะเบียนบริษัท #ตรวจสอบบัญชี #ปรึกษาภาษี #ทำประกันสังคม

เปิดเหมือนปกติ

ทำบัญชี ภาษีอากร จดทะเบียนบริษัท

รับทำบัญชี จดทะเบียนบริษัท กรุงเทพ ชลบุรี's cover photo

Photos from รับทำบัญชี จดทะเบียนบริษัท กรุงเทพ ชลบุรี's post

billionaireth.com

สรุปประเด็น “ภาษีสรรพากรแบบใหม่” ที่เตรียมปรับใช้ภายในปี 2562 | Billionaire Mindset - แนวคิดพันล้าน

billionaireth.com สรุปประเด็น “ภาษีสรรพากรแบบใหม่” ที่เตรียมปรับใช้ภายในปี 2562 September 25, 2018 สรุปประเด็นข้อเสนอปรับโครงสร้างภาษีสร...

กรมสรรพากร : The Revenue Department

ลงทะเบียนขอใช้สิทธิยกเว้น เบี้ยปรับ เงินเพิ่มแล้ว อย่าลืม!!ยื่นแบบชำระภาษีผ่านระบบ E-FILING เพื่อรักษาสิทธิตาม พ.ร.บ.ยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มภาษีอากรฯ ด้วยนะ

กรมสรรพากร : The Revenue Department

เหตุอันสมควร กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ไม่ต้องยื่นรายการภาษีอากรทุกประเภทภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามกฎหมายว่าด้วยการยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มภาษีอากรฯ

กรมสรรพากร : The Revenue Department

สรรพากรชี้แจงเกี่ยวกับข้อเสนอแนะการปฏิรูปภาษีสรรพากรของคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขประมวลรัษฎากร

รับทำบัญชี จดทะเบียนบริษัท กรุงเทพ ชลบุรี's cover photo

บริการ

บริการ

บัญชีคลับ

วันนี้รู้สึกเหนื่อยมาก ไม่อยากจะเปิดคอมทำงานเลย แต่พอเห็นภาพนี้เท่านั้นแหละ กำลังใจมาเต็ม 😂😂😂

money.kapook.com

วิธีคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2561 ปีนี้เราต้องเสียภาษีเท่าไร ?

เตรียมความพร้อมสำหรับการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2561

money.kapook.com งานนี้ต้องมาเตรียมตัวกันหน่อยก่อนจะยื่นภาษี เริ่มจากการคำนวณภาษีที่หลายคนสงสัยกันก่อนเลย

www.ratchakitcha.soc.go.th

(pencil) 25 พ.ย.61 เป็นต้นไป นายจ้างที่มีลูกจ้าง 50 คนขึ้นไปต้องจ่ายเงินสมทบผ่านเน็ต
1. ประกาศคณะกรรมการประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการรับเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของนายจ้างด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
(ok)ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป (พ้นกำหนด 60 วันนับแต่วันที่ 25 กันยายน 2561) นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ต้องส่งเงินสมทบประกันสังคมทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เท่านั้น
(ok)สำหรับนายจ้างที่มีลูกจ้างน้อยกว่า 50 คน ก็สามารถส่งเงินสมทบทาง
(ok)อิเล็กทรอนิกส์ได้เช่นกัน
(fourleafclover)https://bit.ly/2y2eCH5
2. ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์กรณีเข้ารับบริการทางการแพทย์ในสถานพยาบาลรัฐที่มีการบริหารจัดการพิเศษ
(ok)สถานพยาบาลรัฐที่มีวัตถุประสงค์ ในการจัดตั้งแตกต่างจากสถานพยาบาลรัฐโดยทั่วไป และมีการบริหารจัดการในลักษณะเดียวกับ สถานพยาบาลเอกชน
(fourleafclover)https://bit.ly/2OOvfzo
3. ระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วยการกำหนดสิทธิในการรับบริการทางการแพทย์ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
(ok)ผู้ประกันตนคนต่างด้าวให้แสดงบัตรประจำตัวไม่มีสัญชาติไทย หรือบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนที่ออกโดยส่วนราชการ หรือแสดงบัตรประกันสังคม และหนังสือเดินทำง (Passport) เพื่อขอรับบริการทางการแพทย์ ณ สถานพยาบาลที่ประกันสังคมกำหนด
(fourleafclover)https://bit.ly/2RsxwPv

ratchakitcha.soc.go.th

[08/20/18]   ให้บริการรับทำบัญชีและให้คำปรึกษาในระบบบัญชีและภาษีอากรเพื่อ บนภายใต้การปฏิบัติงานตรงตามมาตรฐานการบัญชีและสอดคลองกับประมวลรัษฎากร โดยจะให้บริการดังนี้
- บริการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี
- บริการยื่นแบบเสียภาษีประจำเดือน ภ.ง.ด. 1 , 3 , 53 ,54 , ภ.พ. 30 ,36 , ภ.ธ. 40
- บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคล ภ.ง.ด. 50 , 51
- บริการยื่นงบการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
- บริการยื่นแบบแสดงรายการประกันสังคม
- บริการให้คำปรึกษา และแก้ปัญหาการจัดทำบัญชีและการยื่นแบบแสดงรายการ
- และบริการอื่นๆทางการบัญชีและภาษีอากรตามความต้องการของลูกค้า

ให้บริการจัดทำบัญชี เริ่มต้นเพียงเดือนละ 1,000 บาท ธรรมเนียมวิชาชีพสอบบัญชีในราคาเป็นกันเอง และยินดีให้คำปรึกษาก่อนว่าจ้าง

[08/20/18]   กรมสรรพากรเตือนใกล้สิ้นสุดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) ปี 2561

www.dbd.go.th

ประกาศฉบับปี 2560 ออกแล้วจ้า
🔹ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงิน http://www.dbd.go.th/images/relation_pic/PRexnew.pdf
🔹แนวทางปฏิบัติในการยื่นงบการเงิน
http://www.dbd.go.th/images/relation_pic/prNEWflin.pdf

dbd.go.th

www.dbd.go.th

ข่าว Line @nukbunchee : ยื่นงบ e Filing ปี 2560 ใช้ Username และ Password แทนการลงชื่อในงบฯ

ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงินประจำปี ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งใช้สำหรับการยื่นงบการเงินตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป โดยได้ยกเลิกประกาศกรมพัฒน์ฯ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงินพ. ศ. 2559 ลงวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2559 และประกาศกรมพัฒน์ฯ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงินฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2560

ประเด็นสำคัญของการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การยื่นงบการเงินอย่างหนึ่งก็คือ ในการยื่นงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ให้ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีใช้ Username และ Password แทนการลงลายมือชื่อในงบการเงิน สำเนารายงานประจำปี สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น แบบส.บช.3 และแบบส.บช.3/1 โดยในการขอ Usernameและ Password ให้ยื่นขอต่อกองข้อมูลธุรกิจ สำนักงานพัฒนาธุรกิจ
การค้าเขต 1-6 สำนักงานพาณิชย์จังหวัด โดยแนบหลักฐานดังต่อไปนี้ จำนวนอย่างละ 1 ชุด
(1) แบบคำขอรับ Username และ Password
(2) หนังสือแสดงความตกลงในการขอรับ Username และ Password เพื่อนำส่งงบการเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการอย่างใดอย่างหนึ่ง
(3) สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมรับรองสำเนา
(4) กรณีมอบอำนาจให้แสดงต้นฉบับบัตรประชาชนและแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
(5) หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

นอกจากนี้ ยังมีประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องแนวทางปฏิบัติในการยื่นงบการเงินประจำปี ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ออกมาควบคู่กันด้วย
ดาวน์โหลดได้ที่
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงินประจำปี
http://www.dbd.go.th/images/relation_pic/PRexnew.pdf
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องแนวทางปฏิบัติในการยื่นงบการเงินประจำปี
http://www.dbd.go.th/images/relation_pic/prNEWflin.pdf
ที่มา เพจ DBD BIT
วิไล วัชรชัยสิริกุล 1 ธันวาคม 2560

dbd.go.th

TaxBugnoms

• ในปี 2560 นี้เป็นอีกปีหนึ่งที่ภาษีมีการเปลี่ยนแปลงมากมาย โดยเฉพาะเรื่องของการหักค่าใช้จ่ายของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เรามาดูกันครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงแค่ไหน อย่างไรบ้าง?

• รายได้แต่ละประเภทนั้น มีการหักค่าใช้จ่ายได้แตกต่างกัน เพราะกฎหมายมองว่าแต่ละประเภทต้นทุนที่ไม่เท่ากันนั่นเองครับ

• พรี่หนอมตั้งใจทำ Photo Album สั้นๆ มาให้ดูและแชร์กันครับ และเน้นว่าสิ่งที่สำคัญในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คือ การที่ทุกคนแยกประเภทรายได้ของตัวเองได้ เพื่อที่จะหักค่าใช้จ่ายได้ถูกต้องนะครับ :)

#TAXBugnoms

บัญชีคลับ

ประกาศกรมพัฒน์การยื่นคำขอจดทะเบียนเอกสารต่างๆ จากเดิมให้ปิดอากรแสตมป์เป็นดวงเท่านั้น จะสามารถชำระเป็นตัวเงินได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 เป็นต้นไป

**เท่าที่อ่านประกาศไม่ได้มีบอกว่าหลังจากวันที่ 1 กันยายน 2560 จะยังคงใช้อากรแสตมป์เป็นดวงได้ต่อไปหรือไม่ ต้องรอกรมพัฒน์ประกาศครับ

ข้อดี : เราไม่ต้องซื้อแสตมป์ตุนเอาไว้แล้ว

ข้อเสีย : อากรแสตมป์ที่ตุนเอาไว้ เหลือเกือบพันบาททำไงเนี้ยยยย T ^ T

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

Timeline Photos

ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ใส่ใจบัญชีและภาษี

#จุดคุ้มทุน

มีผู้ประกอบการหลายท่านเริ่มต้นธุรกิจจากความรักและความชอบ แต่เมื่อประกอบธุรกิจไปซักระยะหนึ่งมักจะพบว่าธุรกิจที่เราทำไม่ได้ทำกำไรตามที่เราคิด ขาดสภาพคล่องจนต้องปิดกิจการไป สาเหตุหลักมาจากไม่ได้คำนวนถึงจุดคุ้มทุนในธุรกิจ
.
จุดคุ้มทุนคือจุดที่ รายได้ = รายจ่าย หรือเรียกง่ายๆว่าจุดที่จะทำให้กิจการเราไม่ขาดทุนนั่นเอง ที่ต้องคำนวนหาจุดคุ้มทุน เนื่องจากเราจะได้รู้ว่าจะต้องขายเท่าไหร่ถึงจะอยู่รอด และจำนวนที่คำนวนได้นั้นมันสูงเกินกว่าความสามารถที่จะทำได้หรือไม่
.
ในการคำนวนจุดคุ้มทุนเราจะต้องรู้จักกับคำเหล่านี้
- ค่าใช้จ่ายคงที่ (Fix cost) : หมายถึงค่าใช้จ่ายที่ไม่ว่าเราจะขายได้มากหรือน้อยขนาดไหนเราก็จะต้องจ่ายเท่าเดิม เช่นค่าเช่า เงินเดือนพนักงาน เป็นต้น

- ค่าใช้จ่ายผันแปร (Variable cost): หมายถึงค่าใช้จ่ายที่จะผันแปรไปตามยอดขาย เช่นเราเปิดร้านนวดไทย (ย้ำว่านวดไทยไม่ใช่นวดแอบแฝง) ค่าหมอนวด ถ้าเราให้เป็นส่วนแบ่งจากค่านวด ค่าหมอนวดก็จะเป็นค่าใช้จ่ายผันแปร
.
และที่สำคัญคุณต้องไม่ลืมใส่เงินเดือนของคุณลงไปในค่าใช้จ่าย Fix cost ผมพบว่าส่วนใหญ่ทุกคนลืมใส่เงินเดือนตัวเองเข้าไป ทำให้เมื่อทำธุรกิจไปซักพัก ตัวธุรกิจอยู่รอดนะ แต่มันก็ไม่พอค่าใช้จ่ายของเรา ทำให้ต้องปิดธุรกิจลง

Timeline Photos

[07/18/17]   #เปิดบ้านกรมสรรพากร วันนี้ทีมงานเรามาฟังอบรมครับ มีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังครับ

สำนักงานบัญชีต้องปรับตัวไปคู่กับกรมสรรพากร เสมือนหนึ่งว่า ทั้งสองฝ่ายนี้เป็นคู่ตะเกียบ ที่ต้องทำงานร่วมกัน เพื่อคีบของไปใส่ในจานในระดับที่สูงขึ้น (Cr.อธิบดีกรมสรรพากร)

📣📣ธุรกิจที่กรมสรรพากรจะให้ความสนใจเป็นพิเศษ คือ นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดารายใหญ่ 📣📣
========================================================================
📌ยื่นรายได้ในแบบแสดงรายการภาษีเท่าเดิม ในแบบ ภพ.30 ไม่สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง ไม่เป็นไปตาม Growth ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
📌ยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 / ภ.ง.ด.51 ไม่สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง
📌 กรณีเป็นบุคคลธรรมดาหรือผู้ประกอบการที่เลือกหักค่าใช้จ่ายอัตราเหมา และมีภาษีที่ชำะเท่าเดิม อาจถือเป็นเกณฑ์ความเสี่ยงที่แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการแสดงเงินได้ไม่สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง
📌 คณะบุคคล /ห้างหุ้นส่วนสามัญ ไม่มีการแบ่งเงินส่วนแบ่งกำไรหรือมีการแบ่งเงินส่วนแบ่งกำไร แต่ไม่ได้นำไปเป็นเงินได้ของผู้เป็นหุ้นส่วน

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การปรับรูปแบบการตรวจสอบของสรรพากรโดย
=======================================================================
✔1. วิเคราะห์ข้อมูลก่อน
✔2. เลือกใช้เครื่องมือ
📌2.1 แนะนำให้ความรู้ผู้ประกอบการ
📌 2.2 วิเคราะห์และตรวจสอบแบบแสดงรายการ
📌2.3 ตรวจสอบปฏิบัติการ เช่น เช็คสต๊อก
📌2.4 ออกหมายเรียกและตรวจสอบโดยไม่ต้องเป็นไปตามลำดับ
หากเป็นบุคคลธรรมดา จะมีเพิ่มคือ
📌2.5 การเตือน
✔3. วิธีการวิเคราะห์ RBA (Risk Base Audit)เลือกโดยส่วนกลาง 132 เกณฑ์ อาจสุ่มเลือกจาก factor จาก โดยมี factor ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี ด้วย
📌3.1 ข้อมูลภายใน คือ แบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีธุรกิจเฉพาะ
📌3.2 ข้อมูลภายนอก เช่น กรมศุลกากร ธปท การไฟฟ้า การประปา (จับมือกับพันธมิตร ข้อมูลทั้งหมด linkมาที่กรมสรรพากร)
📌3.3 ข้อมูลในอดีต มีการปรับปรุงหรือไม่ (เคยปฏิญาณตนว่าเป็นคนดี/ยังเป็นเด็กดื้อ)
📌3.4 ข้อมูลสนับสนุนการจัดเก็บภาษี มีการประมาณการ โดยใช้ GDP มาคำนวณอัตราการเจริญเติบโตของธุรกิจในแต่ละภาค แต่ละ sectors และแยกตามจังหวัด มาใช้เป็นฐานในการประเมิน
📌3.5 ข้อมูลอัตราการเติบโตของภาค ของธุรกิจ โดยแยกแต่ละรายผู้ประกอบการ โดยให้คะแนนความเสี่ยง เช่น รายได้เท่ากันตลอด
📌 3.6 เลือกเกณฑ์ความเสี่ยง เช่น รายที่สอบบัญชีโดย รายที่ทำบัญชีโดย ส่งข้อมูลให้หน่วยงาน นต (หน่วยแนะนำและตรวจสอบ) มีการวิเคราะห์ว่าจะใช้วิธีการตรวจอย่างไร ซึ่งจะมีข้อมูลในอดีตต่างๆ การตรวจแนะนำที่ผ่านมา มีประเด็นอะไรบ้าง
เริ่มใช้ ต.ค.60

Cr.TN Training

บัญชีคลับ

ทำสรุปภาษีหัก ณ ที่จ่ายมาให้นะครับ

เห็นบางบริษัทหักค่านายหน้าบุคคลธรรมดา 3% 5% ที่ถูกต้องควรหักตามอัตราก้าวหน้านะครับถึงจะถูก

bit.ly

ระวังถูกเพิกถอนสิทธิ์ "บัญชีชุดเดียว"
ถ้ายังไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปี 2558

---

• กรมสรรพากรเอาจริง ปรับจริง ไม่ใช้สลิง เพราะไม่มีอยู่แล้ว (แป่วว) สำหรับกรณีผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจที่จดแจ้งบัญชีชุดเดียว ถ้ายังไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี ภ.ง.ด. 50 ปี 2558 ระวังถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการตรวจสอบย้อนหลังนะครับผม

• เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา มีคำชี้แจงกรมสรรพากรเรื่อง การยกเว้นและสนับสนุนการปฎิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฏากร ตามกฎหมายว่าด้วยการยกเว้นและสนับสนุนการปฎิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฏากร (ฉบับที่ 7) เอ่อ... ชื่อพี่จะยาวไปไหนครับ (วาร์ป : http://bit.ly/2tMDoqO)

• เนื้อหาสั้นๆสรุปเป็นภาษาคนในสไตล์พรี่หนอม TAXBugnoms ก็คือ บริษัท ห้างหุ้นส่วนที่จดแจ้งบัญชีชุดเดียวไว้ แต่ไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษี ภ.ง.ด. 50 ปี 2558 จะถูกเพิกถอนสิทธิ์ที่ได้รับทันที หรือ กรมสรรพากรจะมีสิทธิ์ตรวจสอบภาษีย้อนหลังไปได้แล้วนะจ๊ะ

• ใครที่จดแจ้งไว้ยังไม่ได้ยื่นภาษีปี 2558 ก็รีบยื่นให้ถูกต้องนะครับ พี่สรรพากรเค้าให้โอกาสถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 นี้ ถ้ายื่นทันก็ยังไม่โดนเพิกถอนสิทธิ์จ้า แต่ถ้าไม่ทันก็เตรียมใจไว้ เพราะว่าการไม่ยื่นแบบนี้ มันดูเหมือนจงใจทำผิดกฎหมายเหมือนกันครับผม

ฝากแชร์ให้เจ้าของธุรกิจทั้งหลายด้วยครับ :)

#TAXBugnoms

rd.go.th

[06/24/17]   สรุปคำชี้แจงกรมสรรพกร......เมื่อวันที่ 23/6/2560

บริษัทที่จดแจ้งบัญชีชุดเดียวจะได้รับการยกเว้นไม่ถูกตรวจสอบย้อนหลังตั้งแต่รอบบัญชีปี 2558
ถ้าไม่ยื่นแบบ ภงด.50 ของรอบบัญชีสิ้นสุด 31/12/2558 ภายในวันที่ 30/6/2560 จะไม่ได้รับสิทธิ์ยกเว้นการตรวจสอบย้อนหลัง คือกรมสรรพกรจะสามารถตรวจสอบภาษีย้อนหลังได้ครับ

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

มีข่าวดีมาบอก!!!
ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับสมาชิกทุกท่าน เพราะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยเพิ่มการหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนในหลายรายการ ซึ่งจะทำให้คนที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเสียภาษีน้อยลงในปีภาษี 2560 หรือปีหน้านั่นเองค่ะ

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่
http://money.kapook.com/view146451.html

ขอบคุณภาพสวยๆ และข้อมูลจาก http://www.kapook.com นะคะ

Timeline Photos

บัญชีคลับ

กราบขอบพระคุณมากครับ โครตดีงาม

ขอเครื่องรูดบัตรด่วนๆๆครับงานนี้

dst.co.th

จากการกำกับดูแลสู่การออกหมายเรียกตรวจสอบภาษีอากร

dst.co.th บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด ให้บริการด้านฝึกอบรม จัดสัมมนาภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี จำหน่ายหนังสือและวารสารวิชาการด้านกฎหมาย บัญชี ภาษีอากร บริหารทรัพยากรมนุษย์

กรมสรรพากร : The Revenue Department

คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.๒๗๙/๒๕๖๐ เรื่องการใช้เกณฑ์สิทธิในการคำนวณรายได้และรายจ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
>> https://goo.gl/8XTgLe

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๑๔) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการออกใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
>> https://goo.gl/8nmLGf

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับอากรแสตมป์ (ฉบับที่ ๕๖) เรื่อง กำหนดวิธีการชำระอากรเป็นตัวเงินแทนการปิดแสตมป์อากร สำหรับตราสารบางลักษณะ
>> https://goo.gl/XCEa8P

กรมสรรพากร : The Revenue Department

โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่ มีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่ปีภาษี 2560 เป็นต้นไป
http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/news/news11_2560.pdf

Photos from รับทำบัญชี จดทะเบียนบริษัท กรุงเทพ ชลบุรี's post

กรมสรรพากร : The Revenue Department

เตือนผู้ประกอบการจดแจ้งระบบบัญชีเดียวตามพระราชกำหนดฯ ที่ไม่ยื่น ภ.ง.ด. 50 ของปี 2558 ภายในกำหนดให้ยื่นรายการก่อนพ้นกำหนดเวลาการยื่นแบบครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) ของปี 2559http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/news/news19_2559.pdf

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง วาณิชย์ ใน Pathum Thani?

คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


Chon Buri

เวลาทำการ

จันทร์ 00:00 - 23:59
อังคาร 00:00 - 23:59
พุธ 00:00 - 23:59
พฤหัสบดี 00:00 - 23:59
ศุกร์ 00:00 - 23:59
เสาร์ 00:00 - 23:59
อาทิตย์ 00:00 - 23:59
Chon Buri วณิชย์อื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
George I. Hight George I. Hight
23 Amphoe Ban Bung
Chon Buri, 20170

dsfes rffd

Future Next Photo Future Next Photo
ชลบุรี , พิจิตร
Chon Buri, -

Take photos

FA sub contract ซับคอนแทรค FA sub contract ซับคอนแทรค
95/288 ม.3 ต.บ้านสวน อ.เมือง
Chon Buri, 20000

สรรหาพนักงานส่งโรงงานในนิคมอมตะชลบุรี

ปายซาวด์อมตะนคร ปายซาวด์อมตะนคร
อมตะนคร ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี
Chon Buri, 20000

รับติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์

Eng Customs Project Eng Customs Project
10/2 Moo 6 Tambon Samet Amphoe Muang Chonburi 20000
Chon Buri, 20000

Customs Bike Shop

PM Laws And Accounting PM Laws And Accounting
Nongplalai Banglamung Chonburi
Chon Buri, 20150

รับปรึกษากฎหมาย รับสอนการจดจัดตั้งบริษัท

PayAll Cholburi PayAll Cholburi
อ่างศิลา อ.เมือง
Chon Buri

แค่เปลี่ยนวิธีจับจ่าย ชีวิตคุณก็สบาย มีรายได้มากกว่างานประจำ

Yec Chonburi Yec Chonburi
ศาลาประชาคม รวมใจชล ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง
Chon Buri, 20000

อาหารพร้อมสูตร อาหารพร้อมสูตร
ศรีราชา
Chon Buri, 20230

อาหารมีสาระ

Tee-Colour (ทีคัลเลอ) Tee-Colour (ทีคัลเลอ)
112/210 หมู่ที่ 1 (ซอยสวนหลวงคอนโด)
Chon Buri, 20000

ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง ป้าย ไวนิล สติ๊กเกอร์ ตู้ไฟ อักษรโลหะ อะคริลิค พลาสวูด