เขียนไปเรื่อย By I.Can.Eat

เขียนไปเรื่อย By I.Can.Eat

[07/28/16]   ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระส่วนต่างๆ เราควรที่จะเข้าใจความหมายและภาพรวมของรัฐธรรมนูญก่อน โดยที่รัฐธรรมนูญในความหมายของกฏหมายนั้น ถือเป็นกฏหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ ซึ่งโดยทั่วไป จะมีเนื้อหาประกอบไปด้วย โครงสร้างของประเทศ รูปแบบการปกครอง การเข้าสู่ตำแหน่งของนักการเมือง ความสัมพันธ์ของหน่วยงานต่างๆ สิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน รวมไปถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้เรื่องที่ผมเห็นว่าเป็นสาระสำคัญที่ควรพิจารณานั้น จะอยู่ที่การแก้ไขรัฐธรรมนูญ และการเข้าสู่ตำแหน่งครับ
การแก้ไขรัฐธรรมนูญ แม้รัฐธรรมนูญจะเป็นกฏหมายสูงสุดของประเทศ แต่ก็เป็นกฏหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรฉบับหนึ่ง ซึ่งกฏหมายลายลักษณ์อักษรทุกฉบับ ควรที่จะต้องสามารถแก้ไขได้ ทั้งนี้เนื่องจากกฏหมายจะต้องมีการปรับปรุงให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบันอยู่เสมอ ซึ่งร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ก็ได้บัญญัติเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญไว้ใน หมวดที่ 15 “การแก้ไข้เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ” ประกอบไปด้วยบทบัญญัติ 2 มาตราได้แก่ มาตรา 255 และ 256 โดยในส่วนของขั้นตอนการแก้ไขนั้น จะระบุไว้อยู่ใน มาตรา 256 แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้
1.การเสนอญัตติขอแก้ไข สามารถแบ่งผู้มีสิทธิเสนอขอแก้ไขรัฐธรรมนูญได้เป็น 4 ประเภท ประกอบไปด้วย 1.คณะรัฐมนตรี 2.สส. ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของที่มีอยู่ 3.สส.และ สว. รวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของที่มีอยู่ และ 4.ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 50,000 คน
2.การพิจารณาวาระที่ 1 หรือเรียกว่าขั้นรับหลักกการ ต้องมีเสียงเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (ครึ่งหนึ่ง) ของจำนวน สส. และ สว. รวมกัน โดยต้องมี สว. เห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของสว.ทั้งหมด
3. วาระที่ 2 การพิจารณาเรียงลำดับมาตรา ถือเสียงข้างมาก โดยถ้าการแก้ไขนั้นได้เสนอโดยประชาชน ต้องเปิดให้ประชาชนแสดงความเห็นด้วย
4.วาระที่ 3 การพิจารณาให้ออกใช้รัฐธรรมนูญ ต้องมีเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน สส. และ สว. รวมกัน โดยต้องมีสส.จากพรรคที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรี ประธาน/รองประธานสภาผู้แทนราษฎร(หรือพูดง่ายๆ คือพรรคฝ่ายค้าน) ให้ความเห็นชอบไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 และมีวุฒิสภาให้ความเห็นชอบไม่น้อยกว่า 1 ใน 3
ทั้งนี้เว้นแต่การแก้ไขดังกล่าวจะเป็นการแก้ไขในเรื่องของหมวด 1 บททั่วไป, หมวด 2 พระมหากษัตริย์, หมวด 15 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ, คุณสมบัติของนักการเมือง และ อำนาจหน้าที่ของศาลหรือองค์กรอิสระ
โดยให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจชี้ขาดยับยั้งการแก้ไขได้หากเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องการเปลี่ยนแหลงการปกครอง หรือเปลี่ยนรูปแบบของรัฐ โดยต้องมีสส. หรือ สว. มากกว่า 1 ใน 10 ของแต่ละสภาหรือสองสภารวมกันเข้าชื่อเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ หรือประชาชนเป็นผุ้ร้องขอผ่านอัยการสูงสุดตามบทบัญญัติม.49
โดยสรุปแล้ว จะเห็นได้ว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ยากที่สุดเท่าที่เคยมีมาฉบับหนึ่ง เนื่องจากต้องมีการนับคะแนนเสียงพิเศษจากทั้งฝ่ายค้าย และสว. จึงจะสามารถแก้ไขได้ ส่วนการแก้ไขยากนั้นจะส่งผลดี หรือผลเสียอย่างไร กระผมไม่ขอวิจารณ์อะไร ขอให้เป็นวิจารณญาณของทุกท่านที่จะตัดสินใจนะครับ
สำหรับเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ ถ้ามีเวลาผมจะทำเป็นข้อความภาพเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจยิ่งขึ้นครับ พบกันใหม่คราวหน้า น่าจะอธิบายถึงการเข้าสู่ตำแหน่งของสส. ครับ

[01/18/16]   รับวางแผนภาษี เขียนแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี
สำหรับภาษีทุกชนิด ทั้งภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม และภาษีท้องถิ่นต่างๆ
สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและติดต่อได้ทาง INBOX
บริการด้วยใจ เข้าใจลูกความ เสมือนเป็นลูกความ By Great Lawyer for Thailand

[01/18/16]   รับปรึกษาปัญหากฏหมาย อาทิการร่างสัญญา การตรวจสอบสัญญา และปัญหากฏหมายทั่วไป
พร้อมทั้งรับว่าความ ฟ้องหรือต่อสู้คดีทางกฏหมายทั่วราชอาณาจักรไทย ทั้งคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง คดีล้มละลาย คดีจัดการมรดก และคดีอื่นๆ
สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและติดต่อได้ทาง INBOX

บริการด้วยใจ เข้าใจลูกความ เสมือนเป็นลูกความ By Great Lawyer for Thailand

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง การปฏิบัติตามกฎหมาย ใน Pathum Thani?

คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


92/314
Pathum Thani
12000
Pathum Thani การปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
Tawansound&service Tawansound&service
100 /658ม.1 ต.คูคต อ.ลำลูกกา
Pathum Thani, 12130

สำนักกฎหมายและทนายความสมาร์ท แอทเทอร์นี่ - Smart Attorney Legal Office สำนักกฎหมายและทนายความสมาร์ท แอทเทอร์นี่ - Smart Attorney Legal Office
99/8 หมู่บ้านปาริชาต ซอย B37 ถนนปทุมธานี-บางบัวทอง ต.บางคูวัด
Pathum Thani, 12000

The Excellence Attorner Office and Legal Services in Thailand

สำนักกฎหมายทนายความคุปอริยสิทธิ์ สำนักกฎหมายทนายความคุปอริยสิทธิ์
79/423 หมู่ที่ 4
Pathum Thani, 12000

รับให้คำปรึกษาทางกฏหมายและว่าความคดีอาญา คดีแพ่ง ทั่วราชอาณาจักร

บริษัทจัดหางาน บริษัทจัดหางาน
Thanyaburi
Pathum Thani, 12130

บริษัท เอ็ม ฟอร์ คอน จำกัด บริษัท เอ็ม ฟอร์ คอน จำกัด
173 ซอย รังสิต-นครนายก 16 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
Pathum Thani, 12130

ใบเฟิร์น วิมลรัตน์ แสงแก้ว ใบเฟิร์น วิมลรัตน์ แสงแก้ว
Pathum Thani

ศรัทธาด้วยหัวใจ ไม่มีคำว่าทำไม่ได้

EAU Smart Law School EAU Smart Law School
Pathum Thani, 12130

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม
39 หมู่ 8 ต.คลองสาม
Pathum Thani, 12120

Patent draft and consultation by professionals Patent draft and consultation by professionals
Rangsit-Nakhonnayok
Pathum Thani

รับให้คำปรึกษาร่างคำขอสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรทั้งในและต่างประเทศ ด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญ

SSB สีอบ SSB สีอบ
99/5 หมู.12 ต.บางคูวัด อ.เมือง
Pathum Thani, 12000

บริษัท ไทย ชุนหงส์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด บริษัท ไทย ชุนหงส์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด
ตลาดไท
Pathum Thani, 10120

จำหน่าย หอม กระเทียม แครอท มันฝรั่ง หอมหัวใหญ่ พริกแดง ราคาส่ง