องค์การบริหารส่วนตำบลกง อำเ

องค์การบริหารส่วนตำบลกง อำเ

ตำแหน่งใกล้เคียง government

กศน.ตำบลไกรกลาง
กศน.ตำบลไกรกลาง
ตำบลไกรกลาง
พิพิธภัณฑ์สังคโลก สุโขทัย
พิพิธภัณฑ์สังคโลก สุโขทัย
Sangkhalok Museum, Sukhothai Thani
นักข่าวชุมชน..ตำบลคุยม่วง
นักข่าวชุมชน..ตำบลคุยม่วง
ตำบล คุยม่วง อำเภอ บางระกำ, Pisanuloke
Green Heart
Green Heart
144 หมู่ 7 ต.ท่าฉนวน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโข
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโข
ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น 1 ถนนนิกรเกษม ตำบลธานี อำเภอเมือง, Sukhothai Thani
สสว. ศูนย์ OSS สุโขทัย
สสว. ศูนย์ OSS สุโขทัย
ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น 2 ถนนนิกรเกษม ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จั, Sukhothai Thani
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหว
สำนักงานประชาสัมพันธ์ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น 1, Amphoe Muang Sukhothai
กศน.ตำบลธานี
กศน.ตำบลธานี
ถนน นิกรเกษม, Sukhothai Thani
สมานการไฟฟ้า
สมานการไฟฟ้า
41 ม.8 ต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาส จ.สุโขทัย, Sukhothai Thani
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบ
หมู่ 9 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย, Sukhothai Thani
โรงเรียนท่าชัยวิทยา
โรงเรียนท่าชัยวิทยา
Thachai, Sukhothai Thani
ทวีพร การไฟฟ้า - ขายอุปกรณ์ไฟ
ทวีพร การไฟฟ้า - ขายอุปกรณ์ไฟ
143/2 ถ.จรดวิถีถ่อง, Sukhothai Thani
อพท.4
อพท.4
55/13-14 หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง, Amphoe Muang Sukhothai
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลตาลเ
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลตาลเ
ม.1 ต.ตาลเตี้ย อ.เมือง, Sukhothai Thani
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพ
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพ
199 ม.5 ต.นิคมพัฒนา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก, Phitsanulok

องค์การบริหารส่วนตำบลกง

เปิดเหมือนปกติ

องค์การบริหารส่วนตำบลกง ได้ดำเนินการผลิตปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้แห้ง เพื่อนำไปปรับปรุงดินในการเตรียมแปลงปลูกพืช ช่วยลดการเผาเศษใบไม้แห้ง ลดปัญหามลพิษทางอากาศ และช่วยปรับปรุงบำรุงดิน ลดการเผาทำลายหน้าดิน #WorldSoilDay #SoilBiodiversity #วันดินโลก
World Soil Day วันดินโลก

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เรื่อง การปล่อยโคมลอยเนื่องในเทศกาลงานลอยกระทง

กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลกง

โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยวพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขต อบต.กง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 จัดโดย กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลกง

สวนสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลกง เปิดให้บริการ นั่งเล่น นั่งพักผ่อน ออกกำลังกาย มีบริการศูนย์ออกกำลังกาย (ฟิตเนส) พร้อมบริการอินเทอร์เน็ต WIFI สำหรับสืบค้นข้อมูล เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30-18.00 น.

กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลกง

กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณหน้าเสาธงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกง
จัดโดย กองส่งเสริมการเกษตร

โครงการมอบแสงส่องธรรมบูชาพระรัตนตรัยในช่วงเข้าพรรษา

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลกง

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุโขทัยร่วมกับ อบต.กง จัดฝึกอบรมการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ให้กับประชาชนในเขต อบต.กง จำนวน 30 คน พร้อมมอบไก่พันธุ์ไข่และอาหารไก่ไข่ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการนำไปเลี้ยง เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 1 ตำบลกง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลกง

กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลกง แจกพันธุ์กล้าไม้✔️ฟรี✔️ เพื่อส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่ป่า ลดภาวะโลกร้อน ตามโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในหมู่บ้าน เฉพาะประชาชนในเขตพื้นที่อบต.กง สามารถติดต่อขอรับพันธุ์กล้าไม้ได้ที่ กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลกง
กล้าไม้ที่มีอยู่ ดังนี้
- ขี้เหล็ก
- หว้า
- เพกา
- มะค่า

ประชาสัมพันธ์การรับรู้และการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

พัฒนาชุมชน อบต.กง

ประชาสัมพันธ์
ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
คุณสมบัติผู้สูงอายุที่เสียชีวิต
1. อายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์
2. มีสัญชาติไทย
3. มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เว้นแต่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้นายอำเภอ หรือ กำนันผู้ใหญ่บ้าน หรือ นายก อปท. หรือประธานชุมชน เป็นผู้ออกหนังสือรับรอง ตามแบบที่อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุกำหนด
สถานที่ยื่นคำขอ
- สามารถยื่นคำขอที่ พมจ. หรือที่ว่าการอำเภอ หรือที่ทำการ อปท. โดยต้องยื่นภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่ออกใบมรณบัตร
เอกสารในการยื่นคำขอ
1. ใบมรณบัตรของผู้สูงอายุ
2. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือหรือหนังสือรับรอง
3. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำขอ
4. สมุดบัญชีหรือเลขที่บัญชีธนาคารของผู้ยื่นคำขอ
5. หนังสือรับรองเป็นผู้รับผิดชอบการจัดการศพตามประเพณี ที่ออกโดย นายอำเภอ หรือ กำนันผู้ใหญ่บ้าน หรือ นายก อปท. หรือประธานชุมชน ตามแบบที่อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุกำหนด
*** ผู้ยื่นคำขอ และผู้รับรองต้องไม่เป็นบุคคลๆเดียวกัน***
กรณีไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้รับรองจะต้องพิจารณาคุณสมบัติของผู้สูงอายุขณะมีชีวิต ตามรายละเอียดต่อไปนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. รายได้ไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี
3. ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝากธนาคาร สลากออมสิน พันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้ หรือมีทรัพย์สินทางการเงินดังกล่าว จะต้องมีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาท ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
4. ไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายหรือถ้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้
4.1 ที่อยู่อาศัยที่เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน)
1. กรณีอยู่อาศัยอย่างเดียว
1.1 บ้านหรือทาวเฮาส์ต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา
1.2 ห้องชุดต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร
2. กรณีเป็นที่อยู่ และใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 10 ไร่ หรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่การเกษตรจะต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่
4.2 ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัย
1. ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่
2. ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินในการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 10 ไร่
***** มีผลตั้งแต่ 20 พฤษภาคม 2563 *****

กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลกง

ประกาศกรมประมง เรื่อง..กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อนและกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง

กิจกรรม"ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร" ในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณด้านหลังหอประชุมใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลกง จัดโดย กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลกง

กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลกง

เกษตรกรหรือประชาชนท่านใดสนใจขอรับสารเร่ง พด.สูตรต่างๆ เพื่อนำไปทำปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ำ สามารถติดต่อขอรับได้ที่ กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลกง

สารเร่ง พด.1 : ใช้ผลิตปุ๋ยหมักในเวลาอันสั้น นำไปใช้เพิ่มความสมบูรณ์แก่ดิน

สารเร่ง พด.2 : สำหรับผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำ เร่งการเจริญเติบโตของรากพืช เพิ่มการขยายตัวของใบ ยืดตัวของลำต้น ส่งเสริมการออกดอกและติดผล หรือใช้ทำความสะอาดคอกสัตว์เลี้ยง

สารเร่ง พด.3 : ใช้ผลิตเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมเชื้อสาเหตุโรครากและโคนเน่าของพืช ส่วนสารปรับปรุงบำรุงดิน

สารเร่ง พด.6 : สำหรับผลิตสารบำบัดน้ำเสีย และขจัดกลิ่นเหม็นจากเศษอาหารเหลือทิ้ง ทำความสะอาดคอกสัตว์

สารเร่ง พด.7 : สำหรับผลิตสารป้องกันแมลงศัตรูพืช เช่น เพลี้ยต่างๆ หนอนเจาะผลและลำต้น หนอนใยผัก

กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลกง

ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร เรื่อง...การขอความร่วมมือเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมและประชาชนในการติดต่อขอรับบริการ ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลกง ได้จัดฝึกอบรม หลักสูตร "การเพาะเห็ดโคนน้อย" ตามโครงการสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ กฤษณะฟาร์ม ออแกนิคไทยแลนด์ ตำบลท่าฉนวน อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารหอประชุมองค์การบริหารสวนตำบลกง

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารหอประชุมองค์การบริหารสวนตำบลกง

กิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม
ในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณ 2 ข้างทางริมถนนสิงหวัฒน์ ม.4 ตำบลบ้านกร่าง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย

กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดท่าทราย วัดใหม่หนองเงิน วัดสงฆาราม วัดกงไกรลาศ วัดเนินหว้า นำโดย นายบุญทัน เนียมหอม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกง นายสมบัติ ไม้กร่าง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกง พร้อมสมาชิก พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างเหมา ในวันที่ 12 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลกง ได้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก
"มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด" 26 มิถุนายน 2562 วันต่อต้านยาเสพติดโลก

องค์การบริหารส่วนตำบลกง ได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ปั่นจักรยานและปลูกต้นไม้ต่อต้านยาเสพติด ภายใต้แนวคิด คำขวัญ "มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัย ยาเสพติด" 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ ที่ว่าการอำเภอกงไกรลาศ

องค์การบริหารส่วนตำบลกง ได้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก
"มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด" 26 มิถุนายน 2562 วันต่อต้านยาเสพติดโลก

องค์การบริหารส่วนตำบลกง ได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ปั่นจักรยานและปลูกต้นไม้ต่อต้านยาเสพติด ภายใต้แนวคิด คำขวัญ "มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัย ยาเสพติด" 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ ที่ว่าการอำเภอกงไกรลาศ

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก 2562
Beat Air Pollution : หยุดหมอกควันและอากาศพิษเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม
จัดโดย กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลกง

องค์การบริหารส่วนตำบลกงได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีประจำปีพุทธศักราช2562
เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และเวลา 19.00 น. พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ณ หอประชุมอำเภอกงไกรลาศ

กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลกง ได้จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 เพื่อช่วยลดมลพิษทางอากาศ หมอกควัน และภาวะโลกร้อน ณ บริเวณสนามกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลกง

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562

"ชาว อบต.กง ร่วมใจ ปลูกต้นไม้ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน"

ณ บริเวณสนามกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลกง

จัดโดย กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลกง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

องค์การบริหารส่วนตำบลกง โดย นายบุญทัน เนียมหอม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกง นำพนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.กง ร่วมกิจกรรมใส่บาตร ถวายภัตตาหารเช้า แด่พระธุดงค์ จำนวน 7 รูป และสามเณรธุดงค์ จำนวน 6 รูป
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์กาเรียนรู้ทางการเกษตร อบต.กง

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การเลี้ยงหอยขม เพื่อสร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง" ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกง
จัดโดย กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลกง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

องค์การบริหารส่วนตำบลกง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย's cover photo

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลกง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย's post

ประชาสัมพันธ์การให้บริการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ เคลื่อนที่ ประจำปี 2561
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกง

Untitled Album

Untitled Album

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กนักเรียนในเขตอบต.กง
โตไปไม่โกงประจำปีงบประมาณ2561
 ณ.โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กนักเรียนในเขตอบต.กง
โตไปไม่โกงประจำปีงบประมาณ2561
ณ.โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลกง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย's post

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลกง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย's post

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลกง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย's post

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง การปฏิบัติตามกฎหมาย ใน Kong Krailat?

คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


เลขที่ 1 หมู่ 12 ต.กง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
Kong Krailat
64170

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 09:00 - 16:30
Kong Krailat การปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ
ตำบลบ้านกร่าง
Kong Krailat, ุ64170

โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1