ศูนย์วิปัสสนา พระเชตวัน พุทธสถาน

เพจนี้สร้างเพื่อเป็นสื่อกลางให้กับพุทธศาสนิกชน

อัพเดท งานสร้างกุฏิกรรมฐาน
ณ.ศูนย์วิปัสสนาพระเชตวันพุทธสถาน

เริ่มดำเนินการแล้ว
งานสร้างกุฏิกรรมฐาน
ณ.ศูนย์วิปัสสนาพระเชตวันพุทธสถาน เพื่อรองรับงานกรรมฐานสำหรับผู้ที่จะเข้ามาปฏิบัติธรรม

วันนี้วันพระ

ความหมายของศีล
เมื่อเรารู้ความเป็นมาของหลักปฏิบัติที่เรียกว่า ศีล 5 แล้ว ในความเป็นจริง เรารู้กันบ้างรึเปล่าว่า “ศีล” นั้น มีความหมายว่าอย่างไรกันบ้าง

ศีล คือ “เจตนา” ความตั้งใจ ที่จะงดเว้นจากกายทุจริต 3 (ไม่ฆ่าสัตว์, ไม่ลักทรัพย์, ไม่ประพฤติผิดในกาม) และวจีทุจริต 4 (ไม่พูดเท็จ, ไม่พูดคำหยาบ, ไม่พูดส่อเสียด, ไม่พูดเพ้อเจ้อ)
ศีล คือ “เจตสิก” หมายถึงการงดเว้นจากมโนทุจริต 3 (ความโลภอยากได้ของผู้อื่น, มีจิตคิดพยาบาท, มีความเห็นผิด)
ศีล คือ ความสำรวมระวัง ปิดกั้นความชั่ว
ศีล คือ การไม่ล่วงละเมิดข้อห้าม
ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วทำให้ศีล 5 นั้นมีความหมายที่เกี่ยวข้องกับมนุษยธรรม อีกทั้งยังเป็นสิ่งที่มนุษย์นั้นบัญญัติขึ้นเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เป็นการกำหนดหลักต่างๆ ขึ้นจากสามัญสำนึกที่รู้สึกตัวว่า เมื่อเรามีความรักตัวเอง ต้องการความสุข รวมถึงความปลอดภัยในชีวิต คนอื่นๆ ก็ย่อมต้องรู้สึกและมีความต้องการเช่นเดียวกับเรา เหตุนี้เองถึงแม้ว่าโลกใบนี้จะไม่มีพุทธศาสนา หรือแม้แต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้น ศีล 5 ก็มีอยู่ในการดำเนินชีวิตของเราอยู่แล้ว ฉะนั้น มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐ มีเหตุมีผล รู้จักยับยั้งชั่งใจ แต่สัตว์เดียรัจฉานไม่มีสิ่งเหล่านี้ จึงอาจเห็นได้ว่า เมื่อใดที่มนุษย์มีศีล 5 อย่างครบถ้วน ความเป็นมนุษย์จึงสมบูรณ์ กายเป็นปกติ วาจาก็เป็นปกติ เมื่อใดที่มนุษย์ขาดศีล 5 ไป ความเป็นมนุษย์ก็ลดลง

รักษาศีล 5

การประพฤติปฏิบัติตามศีล 5
เห็นได้ว่า ศีล 5 นั้นเป็นเครื่องบ่งชี้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยสามารถแบ่งการประพฤติปฏิบัติได้เป็น 5 ข้อที่สามารถจำแนกความเป็นมนุษย์และสัตว์ได้อย่างชัดเจนได้ดังต่อไปนี้

ข้อที่ 1 ตั้งใจงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ : ซึ่งโดยปกติของมนุษย์แล้วเราจะไม่ฆ่าแกงกันเอง นั่นเป็นสิ่งแรกที่มนุษย์มีความแตกต่างจากสัตว์ อาทิ เสือ หรือสิงโต ที่เวลาหิวก็จะไล่ล่าสัตว์อื่นเพื่อนำมาเป็นอาหารทันที นั่นจึงทำให้เราสามารถแบ่งแยกความแตกต่างระหว่างคนกับสัตว์ได้อย่างชัดเจน

ข้อที่ 2 ตั้งใจงดเว้นจากการลักขโมย : โดยปกติของมนุษย์แล้วจะไม่คิดขโมย หรือลักทรัพย์สินของใคร ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นรูปธรรมจับต้องได้ หรือสิ่งที่เป็นนามธรรมจับต้องไม่ได้ เพราะมนุษย์มีความรอบรู้ในเรื่องของ กรรมสิทธิ์ ว่านั่นของเรา ว่านี่ของเรา แต่กับสัตว์เดียรัจฉานนั้นไม่รู้ ยกตัวอย่าง เวลาที่สุนัขกำลังเห็นแมวกินปลาอยู่ ถ้ามันมีความคิดที่อยากได้มันก็จะเข้าไปแย่งเลยทันที ฉะนั้น ถ้าใครลักขโมย หรือจี้ปล้นทรัพย์สินของคนอื่นก็แสดงว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเขาได้สูญเสียไปแล้ว

ข้อที่ 3 ตั้งใจงดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม : มนุษย์เป็นผู้ที่รู้จักควบคุมความต้องการของตัวเอง รู้ถูกผิด รู้ว่าอะไรควร อะไรไม่ควร ซึ่งแตกต่างจากสัตว์ อาทิ เมื่อสุนัขเพศผู้ถึงคราวที่ฮอร์โมนเพศทำงาน มันจะเข้าไปกัดเพื่อแย่งตัวเมียจากตัวผู้ตัวอื่น แต่มนุษย์ปกติกลับไม่ประพฤติเช่นนั้น

ข้อที่ 4 ตั้งใจงดเว้นจากการพูดเท็จ พูดคำหยาบ คำส่อเสียด เพ้อเจ้อ : โดยธรรมชาติของมนุษย์แล้วจะไม่หลอกหลวง และเบียดเบียนซึ่งกันและกันด้วยวาจา หรือคำพูด ซึ่งแตกต่างจากสัตว์ อาทิ สุนัขที่อยู่ในบ้าน เมื่อมีสุนัขตัวอื่น หรือมนุษย์คนอื่นเดินผ่านมา มันจะส่งเสียงเห่าในทันที แต่มนุษย์เราโดยปกติไม่ได้เป็นเช่นนั้น ที่อยู่ดีๆ เราจะด่า หรือว่าใครโดยไม่มีเหตุอันสมควร

ข้อที่ 5 ตั้งใจงดเว้นจากดื่มสุรา : ตามปกติ สัตว์ใหญ่มักมีพละกำลังมากกว่ามนุษย์ แต่มันบังคับทิศทางการเคลื่อนที่ไม่ค่อยได้ เพราะไม่มีสติสำหรับควบคุม ดังนั้น สัตว์จึงไม่สามารถเป็นกำลังกายที่เกิดเป็นคุณงามความดี หรือการช่วยเหลือผู้อื่นได้ ผิดกันกับมนุษย์ มนุษย์มีสติสัมปชัญญะที่จะควบคุมการกระทำของตัวเอง ทำให้สามารถนำพละกำลัง หรือกำลังกายที่เรามีเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น หรือกระทำคุณงามความดีได้อย่างมากมาย แต่เมื่อใดที่มนุษย์ดื่มสุรา หรือของมึนเมาเข้าไป ก็จะทำให้ตนเองนั้นขาดสติ ขาดความยับยั้งชั่งใจจนก่อให้เกิดการประพฤติในสิ่งที่เลวร้ายได้ ซึ่งศีลข้อที่ 5 นี้เป็นข้อที่สำคัญที่สุด เพราะคนที่ขาดสติสามารถกระทำความชั่ว รวมไปถึงการประพฤติผิดในศีลข้ออื่นๆ ได้อีกด้วย

อานิสงส์ของการรักษาศีล 5
ข้อที่ 1: ทำให้อายุยืน ปราศจากโรคภัยเบียดเบียน

ข้อที่ 2: ทรัพย์สมบัติที่อยู่ในความปกครองจะมีความปลอดภัยจากโจรผู้ร้ายที่มาราวี จ้องจะเบียดเบียนทำลาย

ข้อที่ 3: ระหว่างลูก หลาน สามีและภรรยาจะอยู่รวมกันด้วยความผาสุก ไม่มีผู้คอยล่วงล้ำกล้ำกราย ต่างคอรงกันอยู่ด้วยความเป็นสุข

ข้อที่ 4: เมื่อพูดอะไรจะมีแต่ผู้เคารพเชื่อถือ คำพูดมีเสน่ห์ เป็นที่จับใจไพเราะด้วยสัตย์ ด้วยศีล

ข้อที่ 5: จะเป็นผู้ที่มีสติปัญญาดีและเฉลียวฉลาด ไม่หลงหน้าหลงหลัง จับโน่นชนนี่จนเหมือนคนบ้าคนบอ หาสติไม่ได้ ผู้มีศีล จะเป็นผู้ที่ปลูกและส่งเสริมสุขบนหัวใจคนและสัตว์ทั่วโลกให้มีแต่ความอบอุ่น ไม่เป็นที่ระแวงสงสัย ผู้ไม่มีศีล จะเป็นผู้ที่ทำลายหัวใจคนและสัตว์ให้ได้รับความทุกข์ ความเดือดร้อนอยู่ทั่วทุกหย่อมหญ้า

เห็นอย่างนี้แล้ว การจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้ไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแต่เราต้องปฏิบัติตามหลักต่างๆ ของศีล 5 อย่างครบถ้วน เคร่งครัด และสม่ำเสมอ แน่นอนว่ายังไม่มีใครเป็นมนุษย์ที่ดีพร้อมไป 100% ไม่ต้องรีบร้อน ค่อยเริ่ม ค่อยๆ ไป เดี๋ยวทุกอย่างก็จะลงตัวเอง

"ข่าวสารพระเชตวัน"
ทางศูนย์วิปัสสนาพระเชตวันพุทธสถานได้มีกิจกรรม สวดมนต์เมตตาใหญ่ และปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน ณ.ลานธรรมใหญ่ ทุกวันศุกร์เสาว์และวันอาทิตย์ จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

คิดดี/ทำดี/ย่อมดี

วันนี้ญาติธรรมมาช่วยกันดูแลความสะอาด และ ช่วยกันปรับปรุงห้องน้ำ ของศูนย์วิปัสสนา ขออนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกๆท่าน

ภาพงานขุดเจาะบาดาล
ระบบน้ำ/ระบบไฟฟ้า พร้อม เพื่อรองรับงานกรรมฐาน ต่อไป

งานขุดเจาะบาดาล ของศูนย์วิปัสสนาพระเชตวันพุทธสถาน วันนี้สามารถใช้งานได้แล้ว
ขออนุโมทนากับเจ้าภาพทุกๆท่านไว้ณ.โอกาส นี้ ขอท่านทั้งหลายจงเจริญในธรรมยิ่งๆขึ้นไปเทอญ

งานเจาะน้ำบาดาล
ณ.ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน

27/02/2563
เวลา 12.00 น
สรุปยอดสมทบทุนเจาะบ่อน้ำบาดาล ยอดรวมทั้งสิ่น 37,500 บาท
ขอปิดกองบุญนี้อยางเป็นทางการ

ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกๆท่านที่มีส่วนร่วมด้วยช่วยกันให้กองบุญเจาะน้ำบาดาลในครั้งนี้สำเร็จไปด้วยดีเพื่อทางศูนย์จะได้มีน้ำไว้ใช้รองรับงานกรรมฐานต่อไปจึงขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกๆท่าน สาธุๆ

งานเจาะบาดาล
ณ.ศูนย์วิปัสสนาพระเชตวันพุทธสถาน

"ข่าวสารพระเชตวัน พุทธสถาน"

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาในบวร พระพุทธศาสนา และ ศิษยานุศิษย์ทุกๆท่าน ขอเชิญร่วมกันเป็นเจ้าภาพ เพื่อสมทบทุนงาน ขุดเจาะน้ำบาดาล เพื่อที่จะรองรับงานกรรมฐาน ของศูนย์วิปัสสนาพระเชตวันพุทธสถาน เนื่องด้วย ที่ผ่านมาทางศูนย์วิปัสสนามีปัญหาเรื่องของการใช้น้ำไม่เพียงพอ ในปีนี้ทางศูนย์จึงมีความประสงค์จะดำเนินการขุดเจาะน้ำบาดาลไว้ใช้ภายในศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน ท่านได้ที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพกองบุญน้ำบาดาลนี้ ท่านสามารถ ร่วมสมทบทุนได้ที่

เลขที่ปัญชี 020 1234 926 94
ธนาคารออมสิน
ชื่อบัญชี พระสานิตศักดิ์สนฺตกาโย

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
รายการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล
1. ค่าขุดเจาะ จำนวน 45,000 บาท
2.ชุดปั้มน้ำและระบบเดินน้ำทั้งหมด จำนวน 35,000 บาท

งบประมาณในการขุดเจาะน้ำบาดาลในครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 80,000 บาท

ยอดผ้าป่าเจาะบาดาลในวันมาฆบูชา ที่ผ่านมาได้ยอดรวมทั้งหมด 50,000 บาท

ยังขาดปัจจัยอีกจำนวน 30,000 บาท
จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
(ศูนย์วิปัสสนาพระเชตวัน พุทธสถาน )

"ข่าวสารพระเชตวัน พุทธสถาน"

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาในบวร พระพุทธศาสนา และ ศิษยานุศิษย์ทุกๆท่าน ขอเชิญร่วมกันเป็นเจ้าภาพ เพื่อสมทบทุนงาน ขุดเจาะน้ำบาดาล เพื่อที่จะรองรับงานกรรมฐาน ของศูนย์วิปัสสนาพระเชตวันพุทธสถาน เนื่องด้วย ที่ผ่านมาทางศูนย์วิปัสสนามีปัญหาเรื่องของการใช้น้ำไม่เพียงพอ ในปีนี้ทางศูนย์จึงมีความประสงค์จะดำเนินการขุดเจาะน้ำบาดาลไว้ใช้ภายในศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน ท่านได้ที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพกองบุญน้ำบาดาลนี้ ท่านสามารถ ร่วมสมทบทุนได้ที่

เลขที่ปัญชี 020 1234 926 94
ธนาคารออมสิน
ชื่อบัญชี พระสานิตศักดิ์สนฺตกาโย

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
รายการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล
1. ค่าขุดเจาะ จำนวน 45,000 บาท
2.ชุดปั้มน้ำและระบบเดินน้ำทั้งหมด จำนวน 35,000 บาท

งบประมาณในการขุดเจาะน้ำบาดาลในครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 80,000 บาท

ยอดผ้าป่าเจาะบาดาลในวันมาฆบูชา ที่ผ่านมาได้ยอดรวมทั้งหมด 50,000 บาท

ยังขาดปัจจัยอีกจำนวน 30,000 บาท
จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
(ศูนย์วิปัสสนาพระเชตวัน พุทธสถาน )

25/02/63
เริ่มแล้วงานเจาะบ่อบาดาล
เพื่อรองรับงานกรรมฐาน
ของศูนย์วิปัสสนาพระเชตวันพุทธสถาน

โครงการสร้างกุฏิกรรมฐาน
ณ.ศูนย์วิปัสสนาพระเชตวันพุทธสถาน

เจ้าภาพ กุฏิกรรมฐาน (หลังที่ ๑ )
คณะคุณวรเชษฐ คุณสุภาณี ไชยวงศ์และ บริษัท aia ทุกๆท่าน
ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกๆท่าน

"ข่าวสารพระเชตวันพุทธสถาน"

เชอญร่วมงานสมโภช พระมรรคผลนิพพานในวัน มาฆบูชา ตรงกับวันเสาร์ที่ ๘ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป

จึงขอเชิญศิษยานุศิษย์และญาติธรรมผู้มีจิตรศรัทธาทุกๆท่าน ถวายพระพุทธปฏิมากร พระมรรคผลนิพพาน ที่ได้ทำการเททองหล่อพระในวันขึ้นปีใหม่ เมื่อวันที่๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ที่ผ่านมา

และรวมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า เจาะบาดาลใหญ่ เพื่อใช้ในงานวิปัสสนากรรมฐาน ณ.ศูนย์วิปัสสนาพระเชตวันพุทธสถาน จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ นี้
ทางศูนย์วิปัสสนาพระเชตวันพุทธสถานมีความตั้งใจที่จะเริ้มดำเนินการสร้างกุฏิกรรมฐานไว้เป็นหลังๆสำหรับนักปฏิบัติธรรมเพื่อสะดวกต่องานปฏิบัติธรรม จึงขอเรียนเชิญญาติธรรมผู้มีศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนาทุกๆท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างกุฏกรรมฐาน ถวาย ณ.ศูนย์วิปัสสนาพระเชตวันพุทธสถาน สามารถสอบถามได้ทางสายบุญกรรมฐานของศูนย์ทุกสาย

กระดานบุญวันส่งท้ายปี พ.ศ.๒๕๖๒
รับปี พ.ศ.๒๕๖๓

วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒
ร่วมสวดมนต์ข้ามปี เริ้มสวดในเวลา ๑๘.๐๐ น.เป็นต้นไป

วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖
ร่วมหล่อพระ มรรค ผล นิพพาน
เริ้มตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐น.

ผู้ที่จะเดินทางมาร่วมสวดมนต์ข้ามปีให้เตรียมอุปกรณ์กันหนาวมาทุกท่านเนื่องจากวันสิ่นปีที่ศูนย์วิปัสสนาจะมีอากาศเย็น มาก

ศูนย์วิปัสสนา พระเชตวัน พุทธสถาน

ศูนย์วิปัสสนา พระเชตวัน พุทธสถาน

ศูนย์วิปัสสนา พระเชตวัน พุทธสถาน

" ข่าวสารพระเชตวัน พุทธสถาน"

ขอเชิญศิษยานุศิษย์ทุกท่านร่วมพิธีเททองสัมฤทธิ์ หล่อพระ มรรค ผล นิพพาน
( วาระพิเศษ ) รับปี พ.ศ.๒๕๖๓

สวดมนต์ข้ามปี ในปีนี้ ทางศูนย์วิปัสสนาพระเชตวันพุทธสถาน ได้จัดให้มีพิธีเททอง หล่อพระมรรคผลนิพพาน ในวาระพิเศษ ขึ้นหนึ่งองค์ ซึ่งจะทำการเททอง ในวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ในเวลา.๖.๐๐ น. หลังจากสวดมนต์เสร็จ
จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

อัพเดทงานบูรณะฐานพระใหญ่
ณ.ลานธรรม ศูนย์วิปัสสนาพระเชตวันพุทธสถาน
เพื่อรองรับงานสวดมนต์ข้ามปี ในวันที่ 31ธันวาคม พ.ศ.2562 ที่จะถึงนี้

" ข่าวสารพระเชตวัน "
ขอเชิญศิษยานุศิษย์และสาธุชนทุกท่าน

ร่วมสวดมนต์ข้ามปี ในวันที่ 31ธันวาคม พ.ศ.2562 ถึงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2563 ณ.ลานธรรม ศูนย์วิปัสสนาพระเชตวันพุทธสถาน เริ้มตั้งแต่เวลา18.00น. เป็นต้นไป (มาสร้างความดีร่วมกัน)

กองบุญ
บูรณะ ฐานพระใหญ่ ณ.ลานธรรมใหญ่

ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกๆท่าน
มรรค ผล นิพพาน
จงมีแก่ท่านทั้งหลายเทอญ

กองบุญ
บูรณะ ฐานพระใหญ่ ณ.ลานธรรมใหญ่

ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกๆท่าน
มรรค ผล นิพพาน
จงมีแก่ท่านทั้งหลายเทอญ

กองบุญบูรณะฐานพระใหญ่
ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกๆท่าน

ขอเชิญศิษยานุศิษย์
และผู็มีจิตศรัทธาทุกท่าน

ร่วมเป็นเจ้าภาพกองบุญ บูรณะสร้างฐานพระใหญ่ ในลานกรรมฐานใหญ่ ของศูนย์วิปัสสนาพระเชตวันพุทธสถาน ซึ่งจะดำเนินการสร้างให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้เพื่อรับวันสวดมนต์ข้ามปีที่จะถึงนี้จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ปีใหม่นี้เรามาสร้างความดีร่วมกัน

กฐินทานปี พ.ศ.๒๕๖๒ นี้
ขออนุโทนาบุญกับเจ้าภาพกฐินทุกๆทานและเจ้าภาพทุกๆโรงทานที่ได้ร่วมกันออกโรงทาน กตัญญูในปีนี้ ทุกๆสายบุญสายธรรม ที่ยังเป็นกำลังใจให้กันด้วยดีเสมอมา ขอท่านทั้งหลายจงมีสุขโดยธรรมนำชีวิตตลอดไป เหลือกินเหลือใช้จงสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์นับปัญญา เทอญ (ขอเจริญในธรรม)

"ข่าวสารพระเชตวัน(พุทธสถาน)"

ขอเชิญศิษยานุศิษย์ทุกท่านร่วมงานทอดผ้ากฐินทาน ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๒
ณ.ศูนย์วิปัสสนาพระเชตวัน(พุทธสถาน)
ในวันอาทิตย์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ ตรงกับขึ้น ๑๔ ค่ำเดือน ๑๒
งานจะเริ้มตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

อัพเดทงานสร้างลานธรรม
เตรียมรับงานกฐิน ในวันอาทิตย์ที่
10 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 นี้

เก็บงานแล้วเหลืออีกนิดก็จะเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ดี อีกไม่นานก็จะใช้ประโยชน์กับงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้เต็มที่ ขออนุโมทนากับเจ้าภาพ ลานธรรมลานบุญ นี้ ทุกๆท่านเทอญ

เช้าวันนี้ที่ ศูนย์วิปัสสนาพระเชตวันพุทธสถาน ขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๑๒

เมื่อคืน นี้ระหว่างเดินจงกรม อยู่ดีๆจิตก็ไปนึกถึงพญานาค ก็เลยมาคิดดูว่า กฐินปีนี้ หรือเราจะต้องทำบายศรี พญานาค ดีใหมหนอ

ก็พอดีต้อนเช้านี้ก็ปรากฏเห็นเมฆเป็นรูปเศียรพญานาคขึ้นเหนือบริเวณศูนย์วิปัสสนา สงสัยปีนี้คงต้องทำบายศรี พญานาค จริงๆ

ที่คำคัญคือ ยังหาคนทำไม่ได้เลยซิ
ทำอย่างไรดีหนอ คิดหนอๆ

อัพเดทงานสร้างลานธรรม
ณ.ศูนย์วิปัสสนาพระเชตวัน พุทธสถาน

ขออนุโมทนาบุญในกุศลธรรมกับศิษยานุศิษย์และญาติธรรมทุกๆท่านที่มีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเป็นเจ้าภาพทั้งกำลังทรัพย์ กำลังกาย และกำลังใจ ที่ได้ช่วยกันทำงานสร้างลานธรรมชิ้นนี้จนสำเร็จในพรรษานี้ตามที่ตั้งใจไว้ เป็นอย่างดีตลอดมา

ขอกุศลธรรมในครั้งนี้จงเป็น พลวปัจจัยให้ท่านทั้งหลายจงสมบูรณ์ไปด้วย มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และ นิพพานสมบัติ จงมีแด่ท่านทั้งหลานเทอญ

"ข่าวสารพระเชตวัน(พุทธสถาน)"
กำหนดการ
ทอดผ้ากฐิน ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๒
ณ.ศูนย์วิปัสสนาพระเชตวัน(พุทธสถาน)
ในวันอาทิตย์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ ตรงกับขึ้น ๑๔ ค่ำเดือน ๑๒

"กฐิน" หมายถึงอะไร

ในทางพระพุทธศาสนา
การได้มาของผ้าไตรจีวรอันจะนำมากรานกฐินตามพระวินัยบัญญัติของเถรวาทนี้ พระพุทธองค์ไม่ทรงห้ามการรับผ้าจากผู้ศรัทธาเพื่อนำมากรานกฐิน[1] ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงทำให้เกิดทานพิธีการถวายผ้ากฐิน หรือการทอดกฐินของพุทธศาสนิกชนขึ้น และด้วยการที่การถวายผ้ากฐินนั้น จัดเป็นสังฆทาน คือถวายแก่คณะสงฆ์โดยไม่เจาะจงภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง เพื่อให้คณะสงฆ์นำผ้าไปอปโลกน์ ยกให้ แก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งตามที่คณะสงฆ์ลงมติ (ญัตติทุติยกรรมวาจา) และกาลทาน ที่มีกำหนดเขตเวลาถวายแน่นอน คณะสงฆ์วัดหนึ่ง ๆ สามารถรับได้ครั้งเดียวในรอบปี จึงทำให้ประเพณีการทอดกฐินเป็นบุญประเพณีนิยมที่สำคัญของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทย

ประเพณีการทอดกฐิน ในแต่ละปีกำหนดให้มีการจัดทอดกฐินขึ้นภายใน ๑ เดือน หลังประเพณีออกพรรษา โดยวัดที่จะสามารถรับกฐินได้ ต้องมีพระภิกษุจำพรรษาโดยไม่ขาดพรรษาเลย ไม่ต่ำกว่า ๕ รูป และแต่ละวัดสามารถรับกฐินได้ปีละ ๑ ครั้ง

การทอดกฐินเป็นกาลทาน ตามพระวินัยกำหนดกาลไว้ คือ ตั้งแต่แรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใส ใคร่จะทอดกฐิน ก็ให้ทอดได้ในระหว่างระยะเวลานี้ จะทอดก่อนหรือทอดหลังกำหนดนี้ ก็ไม่เป็นการทอดกฐิน

ความสำคัญพิเศษที่แตกต่างจากทานอย่างอื่น
การถวายกฐินนั้นมีข้อจำกัดหลายอย่าง ซึ่งทำให้การถวายกฐินมีความความพิเศษแตกต่างจากทานอย่างอื่นดังนี้

1.จำกัดประเภททาน คือ ต้องถวายเป็นสังฆทานเท่านั้น จะถวายเฉพาะเจาะจงภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเหมือนทานอย่างอื่นไม่ได้

2.จำกัดเวลา คือกฐินเป็นกาลทานอย่างหนึ่ง (ตามพระบรมพุทธานุญาต) ดังนั้นจึงจำกัดเวลาว่าต้องถวายภายในระยะเวลา 1 เดือน นับแต่วันออกพรรษา เป็นต้นไป

3.จำกัดงาน คือ พระภิกษุที่กรานกฐินต้องตัด เย็บ ย้อม และครองให้เสร็จภายในวันที่กรานกฐิน

4.จำกัดไทยธรรม คือ ผ้าที่ถวายต้องถูกต้องตามลักษณะที่พระวินัยกำหนดไว้

5.จำกัดผู้รับ คือ พระภิกษุผู้รับกฐิน ต้องเป็นผู้ที่จำพรรษาในวัดนั้นโดยไม่ขาดพรรษา และจำนวนไม่น้อยกว่า 5 รูป

6.จำกัดคราว คือ วัด ๆ หนึ่งรับกฐินได้เพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น

7.เป็นพระบรมพุทธานุญาต ทานอย่างอื่นทายกทูลขอให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุญาต เช่น มหาอุบาสิกาวิสาขาทูลขออนุญาตผ้าอาบน้ำฝน แต่ผ้ากฐินนี้พระองค์ทรงอนุญาตเอง นับเป็นพระประสงค์โดยตรงผู้ประสงค์จะทอดกฐินจะทำอย่างไร
พุทธศาสนิกชนทั่วไป ย่อมถือกันว่า การทำบุญทอดกฐินเป็นกุศลแรง เพราะเป็นกาลทาน ทำได้เพียงปีละ 1 ครั้งและต้องทำในกำหนดเวลาที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้ ดังนั้นถ้ามีความเลื่อมใสใคร่จะทอดกฐินบ้างแล้ว พึ่งปฏิบัติดังต่อไปนี้

จองกฐิน เมื่อจะไปจองกฐิน ณ วัดใด พอเข้าพรรษาแล้ว พึงไปมนัสการสมภารเจ้าอาวาสวัดนั้น กราบเรียนแก่ท่านว่าตนมีความประสงค์จะขอทอดกฐิน แล้วเขียนหนังสือปิดประกาศไว้ ณ วัดนั้น เพื่อให้รู้ทั่ว ๆ กัน การที่ต้องไปจองก่อนแต่เนิ่น ๆ ก็เพื่อให้ได้ทอดวัดที่ตนต้องการ หากมิเช่นนั้นอาจมีผู้อื่นไปจองก่อน นี้กล่าวสำหรับวัดราษฎร์ ซึ่งราษฎรมีสิทธิจองได้ทุกวัด แต่ถ้าวัดนั้นเป็นวัดหลวง อันมีธรรมเนียมว่าต้องได้รับกฐินหลวงแล้ว ทายกนั้น ครั้นกราบเรียนเจ้าอาวาสท่านแล้ว ต้องทำหนังสือยื่นต่อกองสัมฆการีกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ขอเป็นกฐินพระราชทาน ครั้นคำอนุญาตตกไปถึงแล้ว จึงจะจองได้

เตรียมการ ครั้นจองกฐินเรียบร้อยแล้ว เมื่อออกพรรษาแล้ว จะทอดกฐินในวันใด ก็กำหนดให้แน่นอน แล้วกราบเรียนให้เจ้าอาวาสวัดท่านทราบวันกำหนดนั้น ถ้าเป็นอย่างชนบท สมภารเจ้าวัด ก็บอกติดต่อกับชาวบ้านว่าวันนั้นว่านี้เป็นวันทอดกฐิน ให้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดหาอาหารไว้เลี้ยงพระ และเลี้ยงผู้มาในการทอดกฐิน

ครั้นกำหนดวันทอดกฐินแล้ว ก็เตรียมจัดหาเครื่องผ้ากฐิน คือไตรจีวร พร้อมทั้งเครื่องบริขารอื่น ๆ ตามแต่มีศรัทธามากน้อย (ถ้าจัดเต็มที่มักมี 3 ไตร คือ องค์ครอง 1 ไตร คู่สวดองค์ละ 1 ไตร)

วันงาน พิธีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ดังกล่าวมาแล้ว ดังนั้น โดยมากจึงจัดงานเป็น 2 วัน วันต้นตั้งองค์พระกฐินที่บ้านของเจ้าภาพก็ได้ จะไปตั้งที่วัดก็ได้ กลางคืนมีการมหรสพครึกครื้นสนุกสนาน ญาติพี่น้องและมิตรสหายก็มักจะมาร่วมอนุโมทนา รุ่งขึ้นเป็นที่วัดทอด ถ้าไปทางบก ก็มีแห่ทางขบวนรถหรือเดินขบวนกันไป มีแตรวงหรืออื่น ๆ เป็นการครึกครื้น ถ้าไปทางเรือก็มีแห่งทางขบวนเรือสนุกสนาน โดยมากมักแห่ไปตอนเช้า และเลี้ยงพระเพล การทอดกฐิน จะทอดในตอนเช้านั้นก็ได้ ทอดเพลแล้วก็ได้ สุดแล้วแต่สะดวก การเลี้ยงพระ ถ้าเป็นอย่างในชนบท ชาวบ้านจัดภัตตาหารเลี้ยงด้วย เจ้าของงานกฐินก็จัดไปด้วย อาหารมากมายเหลือเฟือ แม้ข้อนี้ ก็สุดแต่กาละเทศะแห่งท้องถิ่น

อนึ่ง ถ้าตั้งองค์กฐินในวัดที่จะทอดนั้น เช่น ในชนบทตอนเย็น ก็แห่งองค์พระกฐินไปตั้งที่วัด กลางคืนมีการฉลองรุ่งขึ้น เลี้ยงพระเช้าแล้ว ทอดกฐิน ถวายภัตตาหารเพล

การถวายผ้ากฐิน การถวายผ้ากฐินนั้น คือ เมื่อพระสงฆ์ประชุมพร้อมกันแล้ว เจ้าภาพ อุ้มผ้ากฐินนั่งหันหน้าตรงต่อพระประธาน ตั้งนะโม 3 จบ แล้วหันหน้ามาทางพระสงฆ์ กล่าวคำถวายผ้ากฐิน 3 จบ ถ้าเป็นกฐินสามัคคีก็มักเอาด้วยสายสิญจน์โยงผ้ากฐิน เมื่อจับได้ทั่วถึงกัน แล้วหัวหน้านำว่าคำถวาย ครั้นจบแล้ว พระสงฆ์รับว่า สาธุ เจ้าภาพก็ประเคนผ้าไตรกฐินแก่ภิกษุผู้เถระ ครั้นแล้วประเคนเครื่องบริขารอื่น ๆ เสร็จแล้ว พระสงฆ์ก็ทำพิธีมอบผ้าให้แก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง ซึ่งเป็นพระเถระ มีจีวรเก่า รู้ธรรมวินัย ครั้นเสร็จแล้ว พระสงฆ์อนุโมทนา เจ้าภาพกรวดน้ำรับพร ก็เป็นอันเสร็จพิธีการทอดกฐินเพียงนี้

พิธีกรานกฐิน เป็นพิธีฝ่ายภิกษุสงฆ์โดยเฉพาะคือภิกษุผู้ได้รับมอบผ้ากฐินนั้นนำผ้ากฐินไปทำ เป็นไตรจีวรผืนใดผืนหนึ่ง เย็บ ย้อม แห้ง เรียบร้อยดีแล้ว เคาะระฆัง ประชุมกันในโรงพระอุโบสถ ภิกษุผู้รับผ้ากฐิน ถอนผ้าเก่าอธิษฐานผ้าใหม่ที่ตนได้รับนั้นเข้าชุดเป็นไตรจีวร เสร็จแล้ว ภิกษุรูปหนึ่ง ขึ้นสู่ธรรมาสน์แสดงพระธรรมเทศนา กล่าวคือเรื่องประวัติกฐินและอานิสงส์ครั้งแล้วภิกษุผู้รับผ้ากฐิน นั่งคุกเข่าตั้งนะโม 3 จบ แล้วเปล่งวาจาในท่ามกลางชุมนุมนั้

ในการว่าคำอนุโมทนานี้พึงนั่งคุกเข่าประนมมือเสร้จแล้วจึงนั่งพับเพียงลง เมื่อเสร็จแล้ว ให้นั่งพร้อมกันคุกเข่าประนมมือ หันหน้าตรงต่อพระพุทธปฏิมา ว่าพร้อมกันอีก 3 จบ แต่ให้เปลี่ยนคำว่า อนุโมทามิ เป็น อนุโมทามะ เป็นอันเสร็จไปชั้นหนึ่ง ต่อแต่นั้นกราบพระ 3 หน นั่งพับเพียบ สวดปาฐะและคาถาเนื่องด้วยกรานกฐิน จบแล้วก็เป็นเสร็จพิธีการกรานกฐินอานิสงส์กฐินสำหรับพระ

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง เทวโลก ใน Kabin Buri?

คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

ประเภท

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


หมู่ 5 ต.เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
Kabin Buri
25110
วัดพุทธ อื่นๆใน Kabin Buri (แสดงผลทั้งหมด)
วัดคลองร่วมพัฒนา วัดคลองร่วมพัฒนา
บ้านคลองร่วมพัฒนา
Kabin Buri, 25110