SPN Accounting & Management

บริการรับทำบัญชี ปิดงบการเงิน จดทะเบียนบริษัท

เปิดเหมือนปกติ

SPN Accounting & Management's cover photo

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

Update ค่ะ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้แล้ว!!!!! แนวปฏิบัติทางการบัญชีซึ่งเป็นมาตรการผ่อนปรนชั่วคราว จำนวน 2 ฉบับ
.
💢แนวปฏิบัติฯ ฉบับที่ 1 เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับกิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย
สรุปประเด็นในรูปแบบ Slide File 📌https://bit.ly/3biu5o3
ร่างแนวปฏิบัติฯ PDF File 📌 https://bit.ly/3agKTdu
.
เพื่อช่วยผ่อนปรนให้กับสถาบันการเงินที่อยู่ในกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กิจการที่ให้สินเชื่อลูกค้า เช่น เช่าซื้อ ลีสซิ่ง บัตรเครดิต รวมทั้งกิจการอื่น ๆ ทุกกิจการ ที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ตามแนวทางที่ ธปท. ออกมาตรการช่วยเหลือสถาบันการเงินเพื่อช่วยให้ลูกหนี้เกิดสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งการช่วยเหลือนี้ สภาวิชาชีพบัญชีได้ผ่อนปรนทางบัญชีการจัดชั้นลูกหนี้ตามหลักการของ TFRS 9 เช่น การจัดชั้นลูกหนี้ Non-NPL เป็นชั้น 1 (stage1) ได้ทันที โดยไม่ต้องรอติดตามผล การจัดชั้นลูกหนี้ NPL เป็นชั้น 1 (stage 1) โดยให้ติดตามเพียง 3 เดือนหรือ 3 งวด การให้คงลูกหนี้อยู่ชั้นเดิมต่อไปได้ก่อนเข้ามาตรการช่วยเหลือ การยกเว้นการคำนวณหนี้สงสัยจะสูญจากวงเงินที่ยังไม่ได้ใช้ (Unused credit line) เป็นต้น
.
👉โดยระยะเวลาที่ผ่อนปรน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่า ธปท. จะมีการเปลี่ยนแปลงและให้ถือปฏิบัติตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
.
💢แนวปฏิบัติฯ ฉบับที่ 2 เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สรุปประเด็นในรูปแบบ Slide File 📌 https://bit.ly/3acuaZ7
ร่างแนวปฏิบัติฯ PDF File 📌 https://bit.ly/3ezqELR
.
เพื่อช่วยผ่อนปรนให้ทุกกิจการที่ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 เรื่อง ประมาณการหนี้สินฯ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ที่ยังคงอยู่ในสถานการณ์ที่ความไม่แน่นอนสูงอาจเป็นผลให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจมากในการประมาณการ
.
สภาวิชาชีพบัญชีจึงมีมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวทางบัญชีในเรื่องต่าง ๆ เช่น การคำนวณหนี้สงสัยสูญด้วยวิธีอย่างง่าย ให้สามารถใช้ข้อมูลในอดีตโดยไม่ต้องนำข้อมูลคาดการณ์ในอนาคตมาใช้คำนวน การวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนนอกตลาดให้สามารถใช้ยอด ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ซึ่งวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมแล้วโดยการประเมินมูลค่ายุติธรรมในการปิดงบไตรมาสที่ 1 2 3 และงบปี 2563 สามารถใช้ยอดมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 นั้นได้ และในการวัดมูลค่ายุติธรรมสามารถใช้หลักการตามมาตฐาน TFRS 9 ย่อหน้า ข 5.2.3 ซึ่งเปิดช่องให้สามารถพิจารณาราคาทุน หรือมูลค่าสุทธิตามบัญชีมาใช้ได้ เป็นต้น
.
👉สำหรับระยะเวลาที่ผ่อนปรน คือระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
.
นอกจากนี้ จะมีการออกตัวอย่างในแต่ละเรื่อง เพื่อความง่ายต่อความเข้าใจ อีกเรื่องหนึ่งคือ สภาฯ จะนำเสนอในเรื่องต่าง ๆ เหล่านี้ ผ่านทาง Youtube เพื่อให้สมาชิกสภาฯ สามารถทำความเข้าใจ และนำมานับ CPD แบบไม่เป็นทางการในปี 2563 ได้อีกด้วย
.
ที่มา : http://www.tfac.or.th/Article/Detail/123217

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน กระทรวงการคลัง กรมพัฒน์ฯได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ โดยให้บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด สมาคมการค้า และหอการค้า เมื่อได้ประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วให้มีหนังสือชี้แจงเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการประชุมได้ทันภายในเวลาที่กำหนด
.
อย่างไรก็ตามเมื่อนิติบุคคลดังกล่าวได้มีการประชุมแล้ว ให้บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัดยังคงมีหน้าที่นำส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจำกัดนำส่ง บอจ. ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทมหาชนจำกัดนำส่ง บมจ. 006 ภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันเสร็จการประชุม และต้องนำส่งงบการเงินภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่งบการเงินได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับสมาคมการค้า และหอการค้าให้ยื่นงบดุลภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่มีการประชุมใหญ่
.
📌📌สำหรับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน นิติบุคคลต่างประเทศ กิจการร่วมค้า ที่มีรอบปีบัญชีสิ้นสุดตั้งแต่วันที่ 31 ต.ค. 62 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 63 กรมพัฒน์ฯได้ขยายเวลาการนำส่งงบการเงินออกไปจนถึงวันที่ 31 ส.ค. 63
.
นอกจากนั้นยังมีมาตรการช่วยเหลืออื่น ๆ อีกมากมายจากภาครัฐ สามารถอ่านข่าวฉบับเต็มได้ที่ https://bit.ly/3aklUHd หรือ https://bit.ly/3ad5EYx

กรมสรรพากร : The Revenue Department

มาตรการภาษี เยียวยาผลกระทบ COVID-19
>> ผู้จ่ายได้เพิ่ม ผู้รับได้เพิ่ม
>> เสริมสภาพคล่องธุรกิจ
>> ส่งเสริมการจ้างงานต่อเนื่อง
>> เพิ่มความเชื่อมั่นตลาดทุน
>> ร่วมเดินหน้าเศรษฐกิจไทย

#กรมสรรพากร #ลดอัตราหักณที่จ่าย #ลดดอกเบี้ยจ่าย #ลดภาระ #เสริมสภาพคล่อง #หักรายจ่าย
#เร่งคืนภาษี #ผู้ส่งออกที่ดี #หักลดหย่อน #กองทุนรวม #SSF #ซื้อหน่วยลงทุน #บริจาค #eDonation
#ยกเว้นVAT #ยกเว้นภาษี

SPN Accounting & Management

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

💥💥 กลับมาอีกครั้ง!!! กับ Diploma in Thai Financial Reporting (Dip-TRF) โครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย ครั้งที่ 15 (3/2562)
.
จัดอบรม 👉👉 วันศุกร์และเสาร์ที่ 9-10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 – 16.30 น.
จัดทดสอบ 👉👉 วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.30 – 13.30 น.
ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
.
✔ผู้ผ่านการทดสอบสามารถนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางด้านบัญชีได้ 20 ชั่วโมง / และผู้ไม่ผ่านการทดสอบจะได้รับชั่วโมง CPD ทางด้านบัญชี 4 ชั่วโมง
.
Register✍✍ http://bit.ly/2mnW6FZ

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

📢📢📢 สภาวิชาชีพบัญชีได้จัดทำหน้าเว็บเพจแหล่งรวบรวมข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ “การบัญชีภาษีอากร” เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าศึกษาข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ ด้านการบัญชีภาษีอากร ซึ่งภายในเว็บเพจประกอบไปด้วย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง บทความที่เกี่ยวข้อง และนักบัญชีภาษีอากร เป็นต้น
สภาวิชาชีพบัญชีหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะ 🎉🎉
.
👉Click >> http://www.tfac.or.th/Article/Detail/110106

ดื่มนมกันค่ะ

🥛🥛🥛วันนี้คุณดื่มนมหรือยัง❓
😘สวัสดีวันดื่มนมโลกค่ะ😘

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประกาศผลการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 42 (1/2562)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Click >>
http://bit.ly/2Hkrmhh

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 21/2562 เรื่อง กำหนดการทดสอบความรู้ ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 43 (2/2562) ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
.
ทั้งนี้จะเปิดรับสมัครเข้าทดสอบผ่านระบบออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 2 - 31 พฤษภาคม 2562 ที่เว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี www.tfac.or.th
.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที >>> http://bit.ly/2GUyiAp

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

wow !!

'สมคิด'ปลื้มไทยเลื่อนขึ้น 20 อันดับความยากง่ายทำธุรกิจ

ที่มา : www.bangkokbiznews.com

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

XBRL ได้รับการพัฒนาขึ้น โดยองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหาผลกำไรทางธุรกิจ ครอบคลุมมากกว่า 600 องค์กรที่มีทั้งบริษัทระหว่างประเทศ องค์กรภาครัฐ และองค์กรกำกับดูแลระหว่างประเทศ XBRL เป็นมาตรฐานเปิดที่ไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมใด ๆ ในการใช้ภาษามาตรฐานดังกล่าว (Open Standard – Free of License Fees)

ขอแนะนำหลักสูตร “XBRL มิติใหม่ ของการรายงานข้อมูลทางการเงินในโลกยุคดิจิตอล”
วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ : https://goo.gl/EL3efY

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ชาวบัญชีจ๋าาาาาา....อีกไม่กี่วันแล้วนะคะก็จะถึงเทศกาลตรุษจีน ... แล้วรู้หรือไม่ว่า...สิ่งมงคลใดบ้างที่เราควรมีในเทศกาลตรุษจีน...

Cr. Kapook.com

SPN Accounting & Management's cover photo

^O^

วันนี้สภาวิชาชีพบัญชีมี [email protected] แล้วนะคะ!
.
ท่านสามารถติดตามข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชีผ่านช่องทาง LINE ง่ายนิดเดียว >> เพียงกด Add friends และค้นหา ID @FAP.Family หรือ Scan QR Code เพียงเท่านี้! คุณก็จะได้รับข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ถึงมือก่อนใคร...
.
อย่า! ลืมชวนเพื่อนๆ ของคุณมา Add friends เราด้วยนะคะ
#สวัสดีปีใหม่ค่ะ

ผู้สอบบัญชีส่วนใหญ่ทราบว่าหากตรวจสอบงบการเงินที่รอบบัญชีสิ้นสุดในหรือหลังวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ต้องอ้างอิงมาตรฐานการสอบบัญชีที่ออกและปรับปรุงใหม่ในการจัดทำและนำเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี แล้วรายงานต่อการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทที่เลิกกิจการก่อนวันนั้น หรือรายงานต่อการสอบทานงบการเงินที่สิ้นสุดหลังวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 จะต้องนำเสนอรายงานแบบใหม่หรือไม่....อันนี้บอกได้เลยว่าไม่อยู่ในขอบเขต เพราะบริษัทเลิกกิจการภายในปี 2559 ก็เท่ากับว่าวันสิ้นรอบบัญชีเกิดก่อนวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 จึงนำเสนอรายงานแบบเดิม และการสอบทานงบการเงิน ผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติตามนำเสนอรายงานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410
.
ดาวน์โหลดเป็น PDF ได้ที่ : https://goo.gl/TL7wKD

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญชวนสมาชิกแสดงออกถึงความจงรักภักดี ร่วมกันประดับธงตราสัญลักษณ์ และชมวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ ที่จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครม.เห็นชอบแล้ว! "บุคคลธรรมดา" จดทะเบียน "เป็นนิติบุคคล"
.
จาก มติ ครม. เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ซึ่งมีมติเห็นชอบมาตรการเพื่อส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปนิติบุคคล โดยจะมีการยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ ให้กับบุคคลธรรมดาสำหรับการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินใดๆให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้ง ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ครม.เห็นชอบ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560นอกจากนี้ จะยกเว้นภาษีเงินได้ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีทุนชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 30 ล้านบาท และนำรายจ่ายที่เกิดจากการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ค่าทำบัญชี และค่าสอบบัญชี สามารถนำมาหักค่าใช้จ่ายได้ 2 เท่า เป็นเวลา 5 รอบระยะเวลาบัญชี
อ่านมติครม.ทั้งหมด คลิก>>http://www.fap.or.th/images/column_1470813942/Ducument%20100859.pdf

nationtv.tv

ครม.เห็นชอบแล้ว! บุคคลธรรมดา จดทะเบียน เป็นนิติบุคคล

พร้อมรับมือ !!!

nationtv.tv คณะรัฐมนตรีเห็นชอบบุคคลธรรมดาจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล นำรายจ่ายจัดตั้งบริษัทเป็นค่าใช้จ่ายได้ 2 เท่า ใน 5 รอบบัญชี คาดรัฐเก็บภาษีเพิ่ม 4.2 พันลบ.

Thai PBS

เสนอเพิ่มหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
.
นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยการสนอทางเลือกการปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ในช่วงเดือนมีนาคมนี้ เพื่อให้บังคับใช้ทันภายในปีภาษี 2560
.
โดยมีแนวทางในการเพิ่มวงเงินหักค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล จาก 60,000 บาท เป็น 100,000 บาท หรือ 120,000 บาทต่อปี และมีการปรับลดอัตราภาษีสูงสุดจากร้อยละ 35 ลง , ปรับปรุงขั้นเสียภาษีใหม่ รวมทั้งปรับปรุงรายได้ในแต่ละขั้นใหม่ ซึ่งการปรับโครงสร้างภาษีครั้งนี้ จะทำให้กรมสรรพากรเสียรายได้หลายหมื่นล้านบาท
.
อย่างไรก็ตามจะมีส่วนช่วยให้ผู้มีเงินเดือน 25,000 - 30,000 บาทต่อเดือนไม่ต้องเสียภาษี และให้ค่าลดหย่อนบุตรเพิ่ม
.
สำหรับประเด็นการปรับอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดร้อยละ 35 อธิบดีกรมสรรพากรระบุว่า ไม่อยากให้นำไปเปรียบเทียบกับภาษีเงินได้นิติบุคคล ที่เก็บรวม ร้อยละ 28 เนื่องจากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คิดแบบขั้นบันไดถึง 7 ขั้น และมีการลดหย่อนมากกว่าภาษีเงินได้นิติบุคคล #ข่าวดึก (29 ก.พ. 59) #ThaiPBS

sso.go.th

สำนักงานประกันสังคม

sso.go.th เว็บไซต์ประกันสังคม

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น รหัส 3000 (ปรับปรุง) งานที่ให้ความเชื่อมั่นนอกเหนือจากการตรวจสอบหรือสอบทานข้อมูลทางการเงินในอดีต เป็นมาตรฐานที่ IAASB ได้ทบทวนปรับปรุงพร้อมแม่บทงานที่ให้ความเชื่อมั่นและมาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่นกลุ่มรหัส 3000 ฉบับอื่น ๆ

เพื่อให้เป็นไปในแนวเดียวกันและมีรูปแบบการจัดเรียงเนื้อหาของมาตรฐานเป็นหมวดหมู่ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยมีคำนำ วัตถุประสงค์ คำจำกัดความ ข้อกำหนด และการนำไปปฏิบัติและคำอธิบายอื่น งานบริการภายใต้มาตรฐานฉบับนี้ ได้แก่ งานตรวจสอบหรือสอบทานข้อมูลอื่น ๆ ที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน อาทิเช่น การประเมินความน่าเชื่อถือของระบบควบคุมภายในทั้งเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผล การประเมินความถูกต้องและน่าเชื่อถือของรายงานการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ การสอบทานรายงานความยั่งยืน (Integrated report) การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนด และงานที่ให้ความเชื่อมั่นในการวัดผลหรือการประเมินผลมูลค่าของเงิน (value of money) โดยกลุ่มบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นผู้ประเมินหรือผู้วัดผล เป็นต้น ...

อ่านต่อได้ที่ >>http://www.fap.or.th/images/column_1451039194/FAPNewsletter37_3.pdf

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

นายกสภาวิชาชีพบัญชีให้ความเห็นต่อการจัดทำบัญชีชุดเดียว

..ในปัจจุบันการจัดทำบัญชีสำหรับกิจการส่วนใหญ่ซึ่งอยู่นอกตลาดทุนเน้นหรือให้ความสำคัญกับการนำไปยื่นต่อกรมสรรพากรเพื่อเสียภาษีเงินได้ ทั้งนี้อาจจะมีบัญชีมากกว่าหนึ่งชุดเพื่อวัตถุประสงค์อื่นเช่นเพื่อยื่นต่อธนาคารเพื่อขอสินเชื่อ หรือเพื่อข้อมูลแก่เจ้าของเป็นต้น ข้อมูลการเงินเหล่านี้มีความแตกต่างกันทำให้สร้างภาระแก่กิจการ หรืองบการเงินไม่สะท้อนผลประกอบการที่แท้จริงเนื่องจากอาจจะมีทรัพย์สินบางส่วนที่มิได้นำมารวมแสดง หรือการใช้ทรัพย์สินของเจ้าของเพื่อหลายวัตถุประสงค์ สิ่งเหล่านี้เป็นอุปสรรคต่อกิจการในการเจริญเติบโตเนื่องจากมีฐานข้อมูลหลายแบบ

..สภาฯสนับสนุนนโยบายของรัฐในการสนับสนุนให้มีการทำบัญชีชุดเดียว เป็นการยกระดับประเทศไทยในการจัดทำข้อมูลการเงินให้โปร่งใส อันจะเป็นประโยนช์ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจ และสร้างความเข้มแข็งให้แก่กิจการ เนื่องจากการจัดทำบัญชีให้ ครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริงจะเป็นประโยชน์ดังนี้

- ทำให้กิจการสามารถบริหารจัดการและใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพิ่มศักยภาพกิจการเนื่องจากมีระบบข้อมูลที่น่าเชื่อถือ มีการบริหารความเสี่ยงและด้านอื่นๆ
- ช่วยทำให้กิจการขนาดครอบครัวหรือกิจการขนาดเล็กมีความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้
- ลดต้นทุนการกู้ยืม

..ทั้งนี้ผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการมีบทบาทที่สำคัญที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง จึงเป็นสิ่งที่ดีที่รัฐบาลได้กำหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมให้มีการจัดทำบัญชีชุดเดียวที่ถูกต้อง สภาฯจะเร่งดำเนินการให้ความรู้ข้อแนะนำแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่เจ้าของกิจการ ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีในการปรับปรุงระบบงานและข้อมูลเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงนี้ และให้ข้อแนะนำต่างๆ ทั้งผู้ประกอบการและผ่านช่องทางผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและสอบบัญชี และจัดอบรม สัมนาแก่ผู้สนใจทั่วไป

..ที่ผ่านมาและยังเป็นเป้าหมายหลักของสภาฯ คือการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินหรือรายงานทางการเงิน ทั้งนี้สภาฯได้ดำเนินการ

- กำหนดให้ใช้มาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการสอบบัญชีและจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพที่สอดคล้องกับสากล เพื่อยกระดับความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินของประเทศ
- ได้ดำเนินการในด้านการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพด้านผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีให้ตระหนักในเรื่องคุณภาพของรายงานทางการเงินหรืองบการเงินเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้ การเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องสำคัญเกี่ยวกับขบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงิน
- และการเน้นในเรื่องจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพให้ทำในสิ่งที่ถูกต้อง ตามความเป็นจริง

6 ม.ค. 59

อย่าลืมกันนะคะ .... ^_^

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแจ้งให้ท่านสมาชิกที่สถานะใบอนุญาตฯ หรือ สมาชิกครบกำหนดในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ขอให้ท่านดำเนินการภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เพื่อมิให้สถานภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง ดังนี้

1. ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผู้สอบบัญชี ปีละ 2,000 บาท เลือกชำระได้ไม่จำกัดจำนวนปีที่ชำระ
2. ชำระค่าบำรุงสมาชิกของผู้สอบบัญชี และผู้ทำบัญชี เลือกชำระได้ไม่จำกัดจำนวนปีที่ชำระโดยแบ่งเป็น
- สมาชิกสามัญ และ วิสามัญ ปีละ 500 บาท
- สมาชิกสมทบ ปีละ 300 บาท
การชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผู้สอบบัญชี หรือ การชำระค่าบำรุงสมาชิกของปีต่อๆไปล่วงหน้าภายใน วันทำการสุดท้ายของปี เว้นแต่กรณีชำระผ่านธนาคารหรือทางอินเทอร์เน็ตให้ชำระได้ถึงวันสิ้นสุดของปีปฏิทิน สำหรับการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชี หรือ ค่าบำรุงสมาชิก

ขอให้ชำระด้วยวิธีการ (1) Download ใบแจ้งการชำระเงิน และชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ (2) ตัดผ่านบัตรเครดิต ภายใน 5 วันทำการหลังจากที่ได้ชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สมาชิกสามารถตรวจสอบสถานะและพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน หรือ Save File ใบเสร็จรับเงินออนไลน์ได้ด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี

รวมถึงสมาชิกที่สถานะเป็นผู้สอบบัญชี หรือ ผู้ทำบัญชี ต้องดำเนินการเพิ่มเติมคือ การยื่นหลักฐานการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) ซึ่งแบ่งเป็น
- ผู้ทำบัญชี จำนวน 12 ชั่วโมงต่อปีปฏิทิน และต้องมีชั่วโมงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชีไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง
- ผู้สอบบัญชี จำนวน 18 ชั่วโมงต่อปีปฏิทิน และต้องมีชั่วโมงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชีไม่น้อยกว่า 9 ชั่วโมง
ทั้งนี้ให้ยื่นหลักฐานการเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาต่อสภาวิชาชีพบัญชี ภายในวันทำการสุดท้ายของปีที่เข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนา

สมาชิกสามารถดำเนินการด้วยระบบ Online โดยสมาชิกต้อง log in เข้าไปที่ www.fap.or.th เลือกบริการออนไลน์ และหากท่านสมาชิกใช้บริการด้วยระบบออนไลน์ จะทำให้ท่านไม่ต้องส่งเอกสารมาทางโทรสาร(Fax) หรือทางไปรษณีย์ต่อสภาวิชาชีพบัญชีอีกด้วย

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการเข้าใช้งานบริการ Online โปรดติดต่อส่วน IT ที่หมายเลข 02-685-2535, 2564 และ 2566 หรือ ส่วนทะเบียนและสมาชิกสัมพันธ์ 02-685-2524, 2530 และ 2532

terrabkk.com

“สรรพากร” เปิดโปง “10 กลวิธี” โกงภาษี!

terrabkk.com

HTTP 404 Not Found

หากท่านกำลังสงสัยว่า..
..ทำไมจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงรายงานของผู้สอบบัญชี?
..ประโยชน์ที่จะได้รับคืออะไร?
..เรื่องใหม่ในรายงานของผู้สอบบัญชีคือเรื่องอะไร?
..เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters or KAM) คือเรื่องอะไร?
..มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับใดมีการเปลี่ยนแปลงบ้าง?
..รายงานแบบใหม่จะมีผลบังคับใช้เมื่อใด?
"หาคำตอบได้ในบทความนี้เลยค่ะ"
ปัจจุบันสภาวิชาชีพบัญชีฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการนำเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีรูปแบบใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ และคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในประเทศไทย สำหรับการตรวจสอบงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาสิ้นสุดในหรือหลังวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 รายงานรูปแบบใหม่จะให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเพิ่มขึ้นเพื่อประโยชน์แก่ผู้ใช้งบการเงินโดยเฉพาะงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
อ่านต่อคลิ๊ก >>http://www.fap.or.th/…/column_144799…/Brochure%206_11_58.pdf
หากบทความนี้เป็นประโยชน์ต่อคุณ อย่าลืมแชร์ไปยังเพื่อนนักบัญชีของคุณด้วยนะคะ

fap.or.th

SPN Accounting & Management's cover photo

ขอบคุณ บจก. เปเปอร์ ไทย นะคะที่ ส่งกระดาษมาให้ทดสอบการใช้งานโดยไม่คิดมูลค่า ^^

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง วาณิชย์ ใน Chon Buri?

คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี
Chon Buri
20000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00
เสาร์ 08:00 - 17:00
Chon Buri วณิชย์อื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
บริษัท เอสเอ็น เอ็นจิเนียริ่ง - ประเทศไทย จำกัด บริษัท เอสเอ็น เอ็นจิเนียริ่ง - ประเทศไทย จำกัด
45/6 หมู่ 3 ตำบลหนองรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
Chon Buri, 20000

งานบริการ คืองานของเรา รวดเร็ว เรียบร้อย

ให้เช่า-ขาย ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท บางแสน ให้เช่า-ขาย ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท บางแสน
Chon Buri, 10260

Rental Agent Condo,House for BKK Pattaya รับปล่อยเช่า-ขาย คอนโด บ้าน กรุงเทพฯและปริมณฑล พัทยา หัวหิน Line shopbypangfoon

CPD Pro CPD Pro
61/34 Saensuk Road, Saensuk, Muang
Chon Buri

สัมมนาและฝึกอบรม CPD สำหรับผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี

Shivansh International Group Shivansh International Group
Harbor Mall
Chon Buri, 20230

shivansh international is a real estate agency offering informed, impartial advice and making proper setup on your property purchase in Thailand,

Chonburi settrade Chonburi settrade
Chonburi
Chon Buri, 20000

ตลาดหลักทรัพย์

เบอร์มงคล โหรศาสตร์  amethy อเมธิช หินบำบัด เครื่องมงคล เบอร์มงคล โหรศาสตร์ amethy อเมธิช หินบำบัด เครื่องมงคล
126/20 หมู่ 3
Chon Buri, 20001

โหรศาสตร์ เบอร์มงคล เลขบัตรประชาชน โหวงเฮ้ง ฮวงจุ้ย หินอัญมณี Amethys

ชลบุรี กลึง เชื่อม มิลลิ่ง  Jig Tool ชลบุรี กลึง เชื่อม มิลลิ่ง Jig Tool
112/90 หมู่6ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
Chon Buri, MMPS

ปายซาวด์อมตะนคร ปายซาวด์อมตะนคร
อมตะนคร ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี
Chon Buri, 20000

รับติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์

Princess Bag Spa Princess Bag Spa
86/6 ม.7 หนองปรือ บางละมุง
Chon Buri, 20260

Go for us co.,ltd. Go for us co.,ltd.
207/10 M. 12 , Thepprasit Road, Soi 7 Nongprue, Banglamung
Chon Buri, 20150

set up company , visa services and Properties for sale/rent