รับเขียนแบบงานระบบ ME

รับเขียนแบบงานระบบ ME

รับเขียบแบบงาน สุขาภิบาล ปรับอากาศ และดับเพลิง

2.หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ตุลาคม 2560.pdf

drive.google.com

ชมรมวิศวกรออกแบบระบบป้องกันอัคคีภัย Fire Protection Engineer Academy

การออกแบบระบบดับเพลิงโดยใช้สารฮาโลคาร์บอน (Halocarbon Agent)
การดับเพลิง คือการหยุดการสันดาปของเชื้อเพลิง โดยพิจารณาการเกิดไฟเป็นหลัก และนำทฤษฎีดังกล่าวมาตัดแยกองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อควบคุมปริมาณการเผาไหม้หรือทำให้การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ทำให้ไฟดับ
กลไกการดับเพลิง (Extinguishment Mechanisms) การระงับอัคคีภัยเน้นการตัดองค์ประกอบที่สามารถทำให้เกิดการลุกไหม้ของไฟ ทั้ง 4 องค์ประกอบ ดังนี้
1 การลดความร้อน (Heat Reduction) สารดับเพลิงแบบน้ำและแบบมีน้ำเจือปนมีคุณสมบัติที่ดีในการดูดซับความร้อนออกไปจากเพลิงไหม้และป้องกันเชื้อเพลิงที่อยู่ใกล้เคียงไม่ให้ติดไฟด้วย สำหรับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ดับเพลิง ก็มีคุณสมบัติที่ดีในการดูดซับความร้อนจากเพลิงไหม้เช่นกัน
2 การกั้นออกซิเจน (Oxygen Deprivation) สารดับเพลิงแบบน้ำและแบบมีน้ำเจือปน ยังมีคุณสมบัติที่ใช้ในการกั้นไม่ให้ออกซิเจนเติมเข้าไปในเพลิงไหม้ จึงทำให้เพลิงไหม้นั้น ๆ ดับลงได้ สำหรับสารดับเพลิงอื่น ๆ ที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกันนี้คือ สารผงเคมีแห้งดับเพลิง น้ำยาโฟมดับเพลิง ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นต้น
3 การตัดเชื้อเพลิงออก (Fuel Removal) การดับเพลิงโดยการดึงเอาเชื้อเพลิงออกมาจากเพลิงไหม้นั้น จะทำให้การลุกไหม้นั้นดับลงไปได้เอง การป้องกันอัคคีภัยโดยวิธีนี้กระทำได้โดยการทาสีทนไฟหรือน้ำยากันไฟลงบนวัตถุติดไฟ อาทิเช่น ผนังไม้ พื้นไม้ เสาไม้และสายไฟฟ้าเป็นต้น
4 การตัดปฏิกิริยาลูกโซ่ (Breaking of Combustion Chain) ปฏิกิริยาลูกโซ่ทำให้การเผาไหม้นั้นดำเนินต่อไปได้ ฉะนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องขจัดปฏิกิริยานี้ออกไปจากการเผาไหม้ สารที่ใช้ในการตัดปฏิกิริยาลูกโซ่ อาทิเช่น สารฮาลอน (Halon) และสารผงเคมีแห้ง เป็นต้น [1]
การเลือกสารเคมีในการดับเพลิง ต้องพิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ [2]
1 ประเภทของเชื้อเพลิงและไฟที่เกิดขึ้น
2 มูลค่าของทรัพย์สินที่ต้องการป้องกัน
3 ลักษณะของพื้นที่ที่ป้องกันนั้น ๆ
4 ความสามารถในการดับเพลิงของสารดับเพลิงแต่ละประเภท
5 ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้สารดับเพลิงนั้น
6 ความต่อเนื่องในการทำงานภายหลังการดับเพลิง
7 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายหลังการดับเพลิง
ระบบดับเพลิงส่วนใหญ่ที่ใช้จะมี 3 ระบบ ได้แก่
1 ระบบฮาโลคาร์บอน (Halocarbon Agent)
2 ระบบสารก๊าซเฉื่อย (Inert Gas Agent)
3 ระบบสารคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Dioxide)
**ในบทความนี้จะขอกล่าวถึงการออกแบบระบบดับเพลิงโดยใช้สารฮาโลคาร์บอน (Halocarbon Agent)
การออกแบบระบบดับเพลิงสารฮาโลคาร์บอน (Halocarbon Agent) โดยใช้สาร HFC-227ea
สารฮาโลคาร์บอน (Halocarbon Agent) สารฮาโลคาร์บอน (Halocarbon Agent)มีหลายชนิดโดยเลือกสาร HFC-227ea เป็นกรณีศึกษาเนื่องจากเป็นที่นิยม ซึ่ง Heptafluoropropane (CF3CHFCF3) ได้ถูกคิดค้นและพัฒนาเพื่อนำมาทดแทนฮาลอน (Halon) ในชื่อทางเคมี HFC-227ea ซึ่งเป็นสารที่ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน (OPD = 0) ในขณะที่ฮาลอน (Halon) มี OPD = 16 โดย HFC-227ea ให้ประโยชน์ด้านอื่น ๆ ได้ดีเช่นเดียวกับฮาลอน (Halon) ทั้งในด้านความปลอดภัยต่อบุคคล (LC50 = 800,000 ppm) ไม่เป็นคราบสกปรกหลังการฉีดเพื่อดับเพลิงไม่เป็นสื่อนำไฟฟ้าและสามารถดับเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งประเภท A B และC สารดับเพลิง HFC-227ea ได้รับการรับรองจาก Under Writers Laboratories (UL) และ Factory Mutual (FM) โดย NFPA ได้ตีพิมพ์เอกสารการใช้ HFC-227ea ใน NFPA 2001 อีกทั้งสถาบันป้องกันสิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา (The United State Environmental Protection Agency (US. EPA)) ได้ตรวจสอบความปลอดภัยในการใช้สารดับเพลิงนี้แล้ว HFC-227ea จึงเป็นสารที่เลือกสรรแล้วว่าให้ประสิทธิภาพในการดับเพลิงแบบ Total Flooding System ได้ดีเยี่ยมปลอดภัยต่อผู้ใช้ และไม่ทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน หากได้มีการออกแบบและติดตั้งระบบท่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในมาตรฐาน NFPA 2001 ใช้แทนด้วยสัญลักษณ์ HFC-227ea ซึ่งมีชื่อเรียกทางเคมีว่า Heptafluoropropane (CF3CHFCF3) หรือเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อทางการค้า โดยผู้ผลิต Great Lakes Chemical Corporation ใช้ชื่อทางการค้า FM – 200TM และผลิตโดย DUPONT ใช้ชื่อว่า FE – 227TM ซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่มีสูตรทางเคมีคือ CF3CHFCF321 [3] [4] ระบบดับเพลิงสารสะอาดแบบสารฮาโลคาร์บอน (HalonAgent) สารชนิด HFC-227ea ได้รับการอัดให้เป็นของเหลว ไม่มีสี ในขณะที่เก็บอยู่ในถังแต่เมื่อปล่อยออกมาดับเพลิงจะกลายเป็นก๊าซไม่มีสี ไม่นำไฟฟ้า ไม่ก่อให้เกิดสารตกค้างภายหลังการใช้สาร HFC-227ea ดับเพลิงโดยอาศัยกลไกทางเคมีและทางฟิสิกส์ร่วมกัน สภาพความเป็นพิษต่อมนุษย์อยู่ในระดับที่ยอมรับได้เมื่องานตามที่ระบุไว้โดยสถาบันป้องกันสิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา (US. EPA) HFC-227ea สาร HFC-227ea เป็นสารดับเพลิงในสถานะก๊าซที่มีประสิทธิภาพสูง ตามที่ NFPA 2001 กำหนดไว้คือ 7% โดยปริมาตร HFC-227ea สามารถใช้ดับเพลิงได้หลายประเภท คือเพลิงประเภท A B และ C สารดับเพลิงที่อ้างอิงถึงมาตรฐานนี้ต้องเป็นสารดับเพลิงที่ไม่นำไฟฟ้า และไม่เหลือสิ่งตกค้างเมื่อเกิดการระเหย สารที่มีคุณสมบัติดังกล่าวและใช้ในมาตรฐาน NFPA 2001

ที่มา: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ
fire protection Academy
Id line :@psw7544g

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง ผู้รับเหมา ใน Bangkok?

คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


บางนา-สมุทรปราการ
Bangkok
10220
Bangkok ผู้รับเหมาอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
ขาย Wire Saw Concrete ขาย Wire Saw Concrete
54/38 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา
Bangkok, 10510

ขาย wire saw concrete งานตัดคอนกนรีตเสริมเหล็ก งานตัดเหล็ก งานตัดหินทุกชนิด ด้วยโซ่เพชร

Dreamcatcher Engineering Dreamcatcher Engineering
ลาดพร้าว
Bangkok

สอนใช้โปรแกรม GOOGLE SKETCHUP เบื้องต้นจนถึงขั้นสูง และรับทำแบบขออนุญาต/ก่อสร้าง บ้าน และ อาคาร

Zero field design studio Zero field design studio
"O"
Bangkok, 10400

ท่องเที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวต่างประเทศ
รามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ
Bangkok, 10240

ท่องเที่ยว ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลี ญี่ปุ่น

คนรักบ้าน คนรักบ้าน
หนองแขม
Bangkok, 10200

รับเหมาก่อสร้างและต่อเติมบ้านพักอาศัย

Shinmaywa Pump M R M CO.,LTD. Shinmaywa Pump M R M CO.,LTD.
57 ซอยพระรามเก้า 19 ถนนพระรามเก้า แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Bangkok, 10310

ผู้นำเข้าและจำหน่าย ShinMaywa Pump ปั๊มจุ่ม ปั๊มแช่ ปั๊มเติมอากาศ ลูกลอยและอุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย

Smart Matching มาร์เก็ตเพลสหาช่างอันดับหนึ่งของไทย Smart Matching มาร์เก็ตเพลสหาช่างอันดับหนึ่งของไทย
666-8 ถนนสุขุมวิท 71แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
Bangkok, 10110

มาร์เก็ตเพลส งานบริการรับเหมาระบบกันซึม ระบบทาสี และงานปูกระเบื้อง มั่นใจ 100% กับระบบ Money Control Bu

ออกแบบบ้าน เขียนแบบบ้าน เซ็นต์แบบ สามัญ วุฒิ ออกแบบบ้าน เขียนแบบบ้าน เซ็นต์แบบ สามัญ วุฒิ
HOMEDESIGN2002
Bangkok, 20000

ออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง 3D ทุกอย่าง

IYARA WANICH IYARA WANICH
45 ซ.รามอินทรา 21 ถ.รามอินทรา เขตบางเขน
Bangkok, 10220

นวัตกรรมการก่อสร้างอาคารโกดัง/โรงงาน สำเร็จรูประบบน็อคดาวน์ มาตรฐานจากประเทศออสเตรเลีย

MBT Machinetools MBT Machinetools
Capital Plaza, Charoen Krung Road, Pom Prap, Pom Prap Sattru Phai, Bangkok 10100
Bangkok, 10100

MBT Machinetools จำหน่ายสว่าน เครื่องมือโรงกลึง งานไม้ งานเหล็ก ราคาปลีก-ส่ง

ประตูสแตนเลส ประตูสแตนเลส
สะพาน ปทุมธานี 2
Bangkok, 12000

ร้านรับทำประตูสแตนเลสรดับมืออาชีพ