ลอว์สยาม ดอทคอม

ลอว์สยาม ดอทคอม

แบ่งปันข้อมูล สนทนากฎหมาย ข้อคิด คำคม ธรรมะ เตรีัยมสอบเนติฯ ทนาย อัยการ ผู้พิพากษา แบ่งปันข้อมูลกฎหมาย ฎีกา5ดาว สนทนากฎหมาย ข้อคิด คำคม ธรรมะ เตรีัยมสอบเนติฯ โหลดmp3 เนติฯ (ฟรี) เก็ง สรุป เตรียมสอบทนาย อัยการ ผู้พิพากษา (กลุ่ม@ลอว์สยาม https://www.facebook.com/groups/lawsiam/ )

ทีเด็ด* ท่องพร้อมสอบ (เก็ง) ข้อ10. กฎหมายปกครอง สมัยที่73 ชุดที่2 (เก็บตก*)

https://www.lawsiam.com/?name=Thaibar1-Aya&file=filedetail&max=4355

[10/02/20]   คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7469/2562 ระหว่างพิจารณาของศาลฎีกา มี พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 27) พ.ศ.2562 ออกใช้บังคับ โดยมาตรา 5 ให้ยกเลิกความในมาตรา 277 แห่งประมวลกฎหมายอาญา และให้ใช้ความใหม่แทน และมาตรา 3 ให้เพิ่มความในมาตรา 1 แห่งประมวลกฎหมายอาญา "(18) "กระทำชำเรา" หมายความว่า กระทำเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทำ โดยการใช้อวัยวะเพศของผู้กระทำล่วงล้ำอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของผู้อื่น" กรณีเป็นเรื่องกฎหมายที่บัญญัติในภายหลังกำหนดองค์ประกอบความผิดฐานกระทำชำเราว่า จะต้องเป็นการใช้อวัยวะเพศของผู้กระทำล่วงล้ำอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของผู้ถูกระทำ จึงจะเข้าเกณฑ์เป็นความผิด อันเป็นการปรับปรุงนิยามคำว่า "กระทำชำเรา" ให้ชัดเจนและสอดคล้องกับลักษณะการกระทำชำเราทางธรรมชาติ ดังนั้นเมื่อคดีได้ความว่า การกระทำของจำเลยที่ใช้มือจับอวัยวะเพศของผู้เสียหายรูดขึ้นลงแล้วใช้ปากของจำเลยดูดและอมอวัยวะเพศของผู้เสียหาย โดยไม่ได้ใช้อวัยวะเพศของจำเลยล่วงล้ำอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องทางปากของผู้เสียหาย จึงไม่เป็นการกระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปีตาม ป.อ. มาตรา 277 วรรคสาม (เดิม) อีกต่อไป

ปัญหาต้องวินิจฉัยต่อไปว่า การกระทำดังกล่าวเป็นความผิดฐานกระทำอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีตาม ป.อ. มาตรา 279 วรรคแรก (เดิม) หรือเป็นความผิดฐานกระทำอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปีโดยการล่วงล้ำตาม ป.อ. มาตรา 279 วรรคห้า (ที่แก้ไขใหม่) ศาลฎีกาโดยมติที่ประชุมใหญ่เห็นว่า แม้การกระทำของจำเลยดังกล่าวจะไม่ได้เข้าไปในอวัยวะเพศของผู้เสียหายก็ตาม แต่ก็เป็นการกระทำที่ไม่สมควรทางเพศอันเป็นการล่วงเกินผู้เสียหายแล้ว จึงเป็นการล่วงล้ำอวัยวะเพศของผู้เสียหาย เป็นความผิดตาม ป.อ. มาตรา 279 วรรคห้า (ที่แก้ไขใหม่)

แต่ความผิดฐานกระทำอนาจารแก่เด็กยังไม่เกินสิบสามปีโดยการล่วงล้ำตาม ป.อ. มาตรา 279 วรรคห้า (ที่แก้ไขใหม่) มีระวางโทษจำคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถึงสี่แสนบาท หรือจำคุกตลอดชีวิต เท่ากันกับความผิดฐานกระทำชำเราเด็กอายุไม่เกินสิบสามปีตาม ป.อ. มาตรา 277 วรรคสาม (เดิม) ระวางโทษตามกฎหมายที่แก้ไขใหม่ไม่เป็นคุณ ศาลต้องพิจารณาลงโทษจำเลยตาม ป.อ. มาตรา 277 วรรคสาม (เดิม) ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับในขณะที่จำเลยกระทำความผิดตาม ป.อ. มาตรา 2 วรรคหนึ่ง (ประชุมใหญ่ครั้งที่ 23/2562)

ทีเด็ด* ท่องพร้อมสอบ (เก็ง) ข้อ2. กฎหมายอาญา มาตรา 59-106 สมัยที่73 ชุดที่ 1

https://www.lawsiam.com/?name=Thaibar1-Aya&file=filedetail&max=4328

ทีเด็ด* ท่องพร้อมสอบ (เก็ง) ข้อ3. กฎหมายอาญา มาตรา 59-106 สมัยที่73 ชุดที่ 1

https://www.lawsiam.com/?name=Thaibar1-Aya&file=filedetail&max=4329

ทีเด็ด* ท่องพร้อมสอบ (เก็ง) ข้อ4. กฎหมายอาญา มาตรา 209-287,367-398 สมัยที่73 ชุดที่ 1
https://www.lawsiam.com/?name=Thaibar1-Aya&file=filedetail&max=4330

ทีเด็ด* ท่องพร้อมสอบ (เก็ง) ข้อ6. กฎหมายอาญา มาตรา 288-366/4 สมัยที่73 ชุดที่ 1
https://www.lawsiam.com/?name=Thaibar1-Aya&file=filedetail&max=4331

ทีเด็ด* ไฟล์เสียง เน้นประเด็นที่น่าสนใจ กฎหมายอาญา ข้อ4 สมัยที่ 73 (ชุดที่1)

https://www.lawsiam.com/?name=Thaibar1-Aya&file=filedetail&max=4310

ทีเด็ด* ไฟล์เสียง เน้นประเด็นที่น่าออกสอบ* ข้อ5 ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ สมัยที่73 (ชุดที่2)

https://www.lawsiam.com/?name=Thaibar1-Pang&file=filedetail&max=5129

ทีเด็ด* ไฟล์เสียง เน้นประเด็นที่น่าออกสอบ* ข้อ5 ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ สมัยที่73 (ชุดที่1)

https://www.lawsiam.com/?name=Thaibar1-Pang&file=filedetail&max=5127

แผนกบริหารการศึกษา เนติบัณฑิตยสภา

วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มีผู้สอบผ่าน 2,464 คน

แผนกบริหารการศึกษา เนติบัณฑิตยสภา

วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีผู้สอบผ่าน 1,086 คน

ทีเด็ด* ไฟล์เสียง เน้นประเด็นที่น่าสนใจ กฎหมายรัฐธรรมนูญ ข้อ9 สมัยที่ 73 (ชุดที่1)

https://www.lawsiam.com/?name=Thaibar1-Aya&file=filedetail&max=4305

ทีเด็ด* ไฟล์เสียง เน้นประเด็นที่น่าสนใจ กฎหมายปกครอง ข้อ10 สมัยที่ 73 (ชุดที่2)

https://www.lawsiam.com/?name=Thaibar1-Aya&file=filedetail&max=4302

ทีเด็ด* ไฟล์เสียง เน้นประเด็นที่น่าสนใจ กฎหมายอาญา มาตรา1 58,107 208 ข้อ1 สมัยที่ 73 (ชุดที่4)

https://www.lawsiam.com/?name=Thaibar1-Aya&file=filedetail&max=4293

ทีเด็ด* ไฟล์เสียง เน้นประเด็นที่น่าสนใจ กฎหมายอาญา ข้อ5-6 มาตรา 288-366 สมัยที่ 73 (ชุดที่1)

https://www.lawsiam.com/?name=Thaibar1-Aya&file=filedetail&max=4298

ทีเด็ด* ไฟล์เสียง เน้นประเด็นที่น่าสนใจ กฎหมายแรงงาน ข้อ8 สมัยที่ 73 (ชุดที่2)
https://www.lawsiam.com/?name=Thaibar1-Aya&file=filedetail&max=4299

[09/03/20]   ฎีการวมคำบรรยายเนติฯ #เล่มที่13 กฏหมายอาญา มาตรา59-106 (อ.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์) สมัยที่73
.
สามีมีเจตนาฆ่าภริยา ใช้มีดโต้ฟันภริยาไปแล้ว ต่อมาทิ้งมีดโต้ แล้วร้องไห้ เข้าไปสวมกอดภริยา พูดว่ารักภริยามาก หากไม่รักคงฆ่าไปเสียแล้ว

คำพิพากษาฎีกาที่ ๕๐๘๙/๒๕๔๒ วินิจฉัยว่า สามีมีความผิดฐานพยายามฆ่า การที่ทิ้งมีดโต้แล้วเข้าสวมกอด ไม่เป็นการยับยั้ง ตามมาตรา ๘๒ เพราะฟันภริยาไปแล้ว
.
ข้อสังเกต ถ้าเงื้อมีดโต้จะฟัน แล้วบอกรักเธอมาก สงสารเธอเลยไม่ฟัน อย่างนี้ถึงจะเป็น “ยับยั้ง”

ไฟล์เสียงเน้นประเด็นที่น่าออกสอบ* วิ.อาญา ข้อ7 (พยานในคดีแพ่ง) ชุดที่1 สมัยที่72

https://www.lawsiam.com/?name=download&file=filedetail&max=5480

[08/19/20]   ฎีการวมคำบรรยายเนติฯ #เล่มที่11 กฏหมายอาญา มาตรา1-58,107-208 (อ.ชาตรี สุวรรณิน) สมัยที่73
.
ถ้าหากมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นจริง ๆ แล้วแจ้งให้ผิดไปจากที่มีการ กระทำผิดเกิดขึ้นจริงเข้า ม.๑๗๒ แต่ถ้าไม่มีการกระทำผิดเกิดขึ้นเลยเข้า ม.๑๗๓
ฎ.๒๒๔๙/๒๕๑๕ นาย ก. ถูกคนร้ายฆ่าตาย จำเลยเห็น นาย ส. กับ ฮ. ร่วมกันฆ่านาย ก. โดย ไม่ได้เห็นนาย ท. ร่วมกระทำผิดด้วย แต่จำเลยไปแจ้งต่อ เจ้าพนักงานตำรวจที่ออกไปสืบสวนและให้การต่อพนักงานสอบสวนว่าเห็นนาย ท. ร่วมกับคนร้ายดังกล่าวกระทำผิด จึงเป็นการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาแก่พนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญา เป็นความผิดตาม ม.๑๗๒

.
แบ่งปัน..ดาวน์โหลดข้อมูล เตรียมสอบ คลิกที่นี่...
https://www.lawsiam.com/?name=download

lawsiam.com

ดาวน์โหลด แบ่งปันข้อมูลกฎหมาย ทบทวนการศึกษา | เตรียมสอบ 3 สนาม เนติบัณฑิต อัยการ ผู้พิพากษ

ฎีการวมคำบรรยายเนติฯ #เล่มที่10 กฎหมายภาษีอากร (อ.วิชัย จิตตาณิชย์) สมัยที่73
.
คำพิพากษาฎีกาที่ ๒๖๓๗ - ๒๖๓๙/๒๕๒๑ บริษัท อ. และ บริษัท พ. ทำสัญญาซื้อขายอุปกรณ์โทรศัพท์กับองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท อ. แต่งตั้งให้โจทก์เป็นผู้ติดต่อเจรจาตกลงกับกระทรวงคมนาคมและเจ้าหน้าที่องค์การโทรศัพท์ฯ โดยโจทก์ได้รับค่านายหน้า ๒% ของราคาเอฟโอบี ที่ได้รับคำสั่งซื้อ และใน การติดต่อขายอุปกรณ์ดังกล่าวโจทก์เป็นผู้ยื่นเสนอราคาหรือลดราคา และได้ขอยึดเวลา การเซ็นสัญญาแทนบริษัท อ. เมื่อองค์การโทรศัพท์ฯ ตกลงซื้อแล้วก็ได้แจ้งให้โจทก์ติดต่อ บริษัท อ. ให้เข้ามาทำสัญญา การชําระราคา องค์การโทรศัพท์ฯ เปิดเล็ตเตอร์ออฟ เครดิตไปยังบริษัท อ. แล้วทำหนังสือแจ้งให้ทราบโดยผ่านโจทก์ โจทก์ได้รับค่านายหน้า เป็นคราว ๆ ที่สินค้าตามสัญญาทยอยเข้ามา
สำหรับกรณีของ บริษัท พ. นั้น โจทก์ก็เป็นผู้เสนอขายอุปกรณ์โทรศัพท์ของบริษัท พ. โดยโจทก์อ้างว่าได้รับมอบให้เป็นนายหน้าตัวแทน ในหนังสือขององค์การ โทรศัพท์ฯ ที่ขออนุมัติสั่งซื้อต่อ รมว. กระทรวงคมนาคม ก็อ้างว่าการเสนอราคาของบริษัท พ. มีโจทก์เป็นตัวแทนในประเทศไทย ใบสั่งซื้อก็ต้องผ่านโจทก์ สัญญาซื้อขายก็มีผู้จัดการบริษัทโจทก์ลงชื่อเป็นพยาน ประกอบกับโจทก์ยอมรับว่าโจทก์เป็นผู้จัดการติดต่อให้บริษัท อ. และ พ. เข้าทำสัญญาซื้อขายกับองค์การโทรศัพท์ฯ ในฐานะนายหน้า แสดงว่าโจทก์ได้แสดงออกโดยแจ้งชัดแล้วว่า โจทก์เป็นผู้ทำการแทนหรือผู้ทำการติดต่อ ในประเทศไทยของบริษัท อ. และ พ. แล้ว ถือได้ว่าโจทก์เป็นตัวแทนของบริษัททั้งสอง ดังกล่าวอันเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ในการขายอุปกรณ์โทรศัพท์ให้แก่องค์การโทรศัพท์ฯ โจทก์จึงมีหน้าที่และความรับผิดในการยื่นรายการและเสียภาษีเงินได้ ตามความในประมวลรัษฎากร มาตรา ๗๖ ทวิ

.
แบ่งปัน..ดาวน์โหลดข้อมูล เตรียมสอบ คลิกที่นี่...
https://www.lawsiam.com/?name=download

lawsiam.com    บทบรรณาธิการ เนติบัณฑิต 1/73 เล่มที่8 (เน้นประเด็นสำคัญ)      คำถาม-ตอบ บทบรรณาธิการ เนติบัณฑิต 1/73 เล่มที่8 (พร้อม...

lawsiam.com

ดาวน์โหลด แบ่งปันข้อมูลกฎหมาย ทบทวนการศึกษา | เตรียมสอบ 3 สนาม เนติบัณฑิต อัยการ ผู้พิพากษ

ฎีการวมคำบรรยายเนติฯ #เล่มที่10 กฎหมายภาษีอากร (อ.วิชัย จิตตาณิชย์) สมัยที่73
.
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๓๒๑/๒๕๐๙ โจทก์ได้รับมอบอำนาจจากผู้ขายที่ อยู่ในต่างประเทศให้ลงชื่อในสัญญาซื้อขายเรือขุดให้แก่การท่าเรือแห่งประเทศไทย การที่ โจทก์ลงชื่อในสัญญาซื้อขายแทนผู้ขาย ย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้กระทำการแทนในการทำ สัญญาขายนั้นแล้ว โจทก์จึงต้องยื่นรายการและเสียภาษีเงินได้ ตามประมวลรัษฎากร มาตรา ๗๖ ทวิ เมื่อโจทก์มิได้ยื่นรายการ เจ้าพนักงานประเมินจึงประเมินเอาได้จากยอดรายรับหรือยอดขายก่อนหักรายจ่าย ตามมาตรา ๗๑ (๑)
.
แบ่งปัน..ดาวน์โหลดข้อมูล เตรียมสอบ คลิกที่นี่...
https://www.lawsiam.com/?name=download

lawsiam.com    บทบรรณาธิการ เนติบัณฑิต 1/73 เล่มที่8 (เน้นประเด็นสำคัญ)      คำถาม-ตอบ บทบรรณาธิการ เนติบัณฑิต 1/73 เล่มที่8 (พร้อม...

วิชา กฏหมายอาญา มาตรา1-58,107-208 (อ.ชาตรี สุวรรณิน) เล่มที่10 การบรรยายครั้งที่2 สมัยที่73

[08/10/20]   ไฟล์คำบรรยายเนติ กฎหมายรัฐธรรมนูญ อ.มานิตย์ จุมปา (ภาคค่ำ) ครั้งที่2 10 ส.ค.63 สมัยที่73

https://www.lawsiam.com/?name=download&file=filedetail&max=5468

www.lawsiam.com

ไฟล์คำบรรยายเนติ กฎหมายครอบครัว อ.ชาติชาย อัครวิบูลย์ (ภาคค่ำ) ครั้งที่10 10 ส.ค.63 สมัยที่73

https://www.lawsiam.com/?name=download&file=filedetail&max=5467

lawsiam.com

www.lawsiam.com

คำถาม-ตอบ บทบรรณาธิการ เนติบัณฑิต 1/73 เล่มที่10 (พร้อมเน้นประเด็นสำคัญ)

https://www.lawsiam.com/?name=download&file=filedetail&max=5465

lawsiam.com

www.lawsiam.com

กฎหมายมรดก อ.เมทินี ชโลธร (ภาคปกติ) ครั้งที่2 10 ส.ค.63 สมัยที่73
https://www.lawsiam.com/?name=download&file=filedetail&max=5464

lawsiam.com

[07/28/20]   ฎีการวมคำบรรยายเนติฯ #เล่มที่ 8 กฎหมายแรงงาน (อ.เกษมสันต์ วิลาวรรณ) สมัยที่73
.
คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๙๖๔/๒๕๔๗ ลูกจ้างประสบอันตรายเนื่องจากการ ทำงานในขณะปฏิบัติหน้าที่พนักงานประจำรถโดยสาร จึงเป็นผู้ประสบอันตรายเนื่องจาก การทำงานมีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ลูกจ้างได้รับบาดเจ็บสาหัสต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลเสียเงินไป ๒๖,๑๐๙ บาท นายจ้างแจ้งเหตุประสบภัยและได้รับเงินจากบริษัทผู้รับประกันภัยจำนวน ๒๓,๑๘๕ บาท ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ และจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล ๒,๙๒๔ บาท ให้แก่ลูกจ้าง ดังนี้ ลูกจ้างก็ยังมีสิทธิยื่นคำร้องขอรับค่ารักษาพยาบาล (ในฐานะที่เป็นเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗) จำนวน ๒๓,๑๘๕ บาท จากสำนักงานประกันสังคมได้ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๗, ๒๕ แม้นายจ้างจะทำหนังสือสละสิทธิเรียกร้องเงิน ๘,๑๘๕ บาท ที่ทดรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลลูกจ้างให้ไว้ต่อสำนักงานประกันสังคมก็ตาม

[07/21/20]   ฎีการวมคำบรรยายเนติฯ #เล่มที่7 กฎหมายแรงงาน (อ.เกษมสันต์ วิลาวรรณ) สมัยที่73
.
คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๙๓๙ - ๑๙๕๔/๒๕๔๘ ลูกจ้างยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๒๓ ย่อมไม่มีสิทธิที่จะนําคดีมาฟ้องศาลแรงงานอีก การที่ลูกจ้างนํามูลกรณีเลิกจ้างอันเดียวกันมายื่นฟ้องนายจ้างต่อศาลแรงงานในระหว่างที่พนักงานตรวจแรงงานดำเนินการอยู่ ศาลแรงงานย่อมไม่มีอำนาจพิจารณาคำฟ้องนั้น แต่ลูกจ้างบางคนที่ถอนคำร้องที่ยื่นต่อพนักงานตรวจแรงงานก่อนที่จะยื่นคำฟ้อง ย่อมมีอำนาจฟ้องนายจ้างต่อศาลแรงงานได้

[07/21/20]   ฎีการวมคำบรรยายเนติฯ #เล่มที่7 กฎหมายแรงงาน (อ.เกษมสันต์ วิลาวรรณ) สมัยที่73
.
คำพิพากษาฎีกาที่ ๕๗๐/๒๕๔๕ ในกรณีที่ลูกจ้างเห็นว่านายจ้างเลิกจ้างโดย ตนไม่ได้กระทำความผิด และไม่จ่ายเงินใด ๆ ที่จะต้องจ่ายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ลูกจ้างชอบที่นําคดีเสนอต่อศาลแรงงาน หรือยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานทางใดทางหนึ่ง หากเลือกที่จะใช้สิทธิทางใดแล้วก็ต้องดำเนินการ ในทางนั้นจนสิ้นสุดกระบวนการไม่อาจใช้สิทธิควบคู่ไปด้วยได้ (ข้อสอบความรู้เนติบัณฑิต สมัยที่ ๕๕ ปีการศึกษา ๒๕๔๕)

จับประเด็น ท่องพร้อมสอบ (เก็ง) ข้อ9. กฎหมายล้มละลาย (ฟื้นฟูกิจการ) สมัยที่72 ชุดที่ 4
https://www.lawsiam.com/?name=Thaibar2-ViPang&file=filedetail&max=3214

www.lawsiam.com

ดาวน์โหลด...เอกสารเตรียมสอบตั๋วทนาย รุ่น 54

https://www.lawsiam.com/?name=attorney

lawsiam.com

lawsiam.com

ดาวน์โหลด แบ่งปันข้อมูลกฎหมาย ทบทวนการศึกษา | เตรียมสอบ 3 สนาม เนติบัณฑิต อัยการ ผู้พิพากษ

ฎีการวมคำบรรยายเนติฯ #เล่มที่ 5 กฏหมายอาญา มาตรา59-106 (อ.มล.ไกรฤกษ์ เกษมสันต์) สมัยที่73
.
คำพิพากษาฎีกาที่ ๔๑๔๗/๒๕๕๐ จำเลยโทรศัพท์นัดหมายให้ ส. พาเพื่อน ไปขายบริการทางเพศแก่จำเลย ส. จึงชักชวนเด็กหญิงทั้งสามอายุยังไม่เกิน ๑๕ ปี ไปกระทำการดังกล่าวแล้วจำเลยรับตัวเด็กหญิงทั้งสามไว้กระทำชำเราโดยเด็กหญิงทั้งสาม ยินยอมเป็นการล่วงอำนาจปกครองของโจทก์ร่วมที่ ๒ ที่ ๕ และที่ ๓ โดยปราศจากเหตุอันสมควรเพื่อการอนาจาร แต่การกระทำของจำเลยมิใช่เป็นการรับไว้หรือล่อไปซึ่ง เด็กอายุยังไม่เกิน ๑๕ ปี โดยทุจริต เพราะจำเลยมิได้รับเด็กหญิงทั้งสามไว้เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น เนื่องจากจำเลยมีเจตนา ประสงค์จะกระทำชำเราเด็กหญิงทั้งสามเท่านั้น ไม่เป็นความผิดตาม ป.อ. มาตรา ๓๑๒ ตรี วรรคสอง (ดูฎีกาที่ ๓๙๓๐/๒๕๕๘ และฎีกาที่ ๔๒๘๗/๒๕๖๐ ประกอบ)
.
แบ่งปัน..ดาวน์โหลดข้อมูล เตรียมสอบ คลิกที่นี่...
https://www.lawsiam.com/?name=download

lawsiam.com    คำบรรยายเนติบัณฑิต สมัย 73 กฎหมายอาญา (มาตร59-106) อ.สมชาย พงศ์พัฒนาศิลป์ ครั้งที่3-4 (ภาคค่ำ) 20 มิ.ย. 63 สมัยที่73      คำ.....

lawsiam.com

ดาวน์โหลด แบ่งปันข้อมูลกฎหมาย ทบทวนการศึกษา | เตรียมสอบ 3 สนาม เนติบัณฑิต อัยการ ผู้พิพากษ

ฎีการวมคำบรรยายเนติฯ #เล่มที่4 กฏหมายอาญา มาตรา1-58,107-208 (อ.อุทัย โสภาโชติ) สมัยที่73
.
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๖๔๕/๒๕๓๑ แม้ผู้เสียหายจะยอมให้จําเลย ร่วมประเวณีซึ่งถือไม่ได้ว่าเป็นการข่มขืนกระทำชำเราก็ตาม แต่การที่จําเลยพาผู้เสียหาย ซึ่งมีอายุยังไม่เกิน ๑๘ ปี ไปเสียจากบิดามารดา ก็เป็นการล่วงละเมิดต่ออำนาจปกครอง ของบิดามารดา ขณะเกิดเหตุจําเลยอายุ ๓๘ ปี และมีภริยาอยู่แล้ว ไม่ได้มีเจตนาจะ เลี้ยงดูผู้เสียหายเป็นภริยา การกระทำของจําเลยจึงเป็นการพรากผู้เยาว์ไปเพื่อการอนาจาร ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๑๙ วรรคหนึ่ง แล้ว เมื่อการกระทำความผิดฐานพรากผู้เยาว์ไปเพื่อการอนาจารเริ่มขึ้นตั้งแต่จําเลยพาผู้เสียหายขึ้นรถยนต์ที่ปากซอยหน้าบ้านในประเทศไทยแม้จําเลยจะไปร่วมประเวณีกับผู้เสียหายที่ประเทศญี่ปุ่น การกระทำของจําเลยส่วนหนึ่งก็ได้เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้ว โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕
.
แบ่งปัน..ดาวน์โหลดข้อมูล เตรียมสอบ คลิกที่นี่...
https://www.lawsiam.com/?name=download

lawsiam.com    คำบรรยายเนติบัณฑิต สมัย 73 กฎหมายอาญา (มาตร59-106) อ.สมชาย พงศ์พัฒนาศิลป์ ครั้งที่3-4 (ภาคค่ำ) 20 มิ.ย. 63 สมัยที่73      คำ.....

[06/28/20]   ฎีการวมคำบรรยายเนติฯ #เล่มที่ 3 กฏหมายอาญา มาตรา59-106 (อ.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์) สมัยที่73
.
ถ้าวัตถุแห่งการกระทำ คือ “คน” ไม่ใช่ “ศพ” การกระทำก็ไม่ผิดมาตรา ๑๙๙ และไม่ผิดมาตรา ๓๖๖/๓
.
คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๓๒๖๒/๒๕๕๘ วินิจฉัยว่า การที่จำเลยยกร่างชายที่หมดสติ ขึ้นรถ กระบะแล้วนําฟางมาคลุมร่างกายแล้วจุดไฟเผารถกระบะ โดยเข้าใจผิดว่าชายนั้นถึงแก่ความตายไปก่อนแล้ว จำเลยไม่ผิดมาตรา ๑๔๙ แม้จะกระทำไปโดยมีเจตนาพิเศษ เพื่อปกปิดเหตุแห่งการตาย (ทำไปเพื่อให้คนทั่วไปเข้าใจว่ารถถูกไฟไหม้และไฟคลอก คนในรถตาย) เหตุผล เพราะ “ขาดองค์ประกอบภายนอก” เนื่องจาก “วัตถุแห่งการกระทำ” ตามมาตรา ๑๙๙ คือ “ศพ” แต่ตามความจริงสิ่งที่ถูกเผา คือ “คน” ไม่ใช่ “ศพ” (ถือ “ความจริง” เป็นหลักในการวินิจฉัย)
.
ข้อสังเกต จำเลยก็ ไม่ผิดมาตรา ๓๖๖/๓ เพราะไม่ใช่การ “ทำลายศพ”
.
คำพิพากษาฎีกาที่ ๒๗๙๒/๒๕๖๐ จำเลยที่ ๒ ใช้เชือกรัดคอผู้ตายจนถึงแก่ความตาย ณ สถานที่ที่จำเลยที่ ๒ นํารถยนต์กระบะมาจอดทิ้งไว้ เนื่องจากผู้ตายฟื้นขึ้นยังไม่ตาย จากนั้นก็ไม่มีการเคลื่อนผู้ตายไปที่ใดอีก แสดงว่าระหว่างที่จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ยก ผู้ตายมาไว้ในรถยนต์กระบะจนถึงเวลาที่จำเลยที่ ๒ ขับรถยนต์กระบะไปจอดทิ้งไว้ที่อื่น ก่อนที่จำเลยที่ ๒ จะฆ่าผู้ตายที่นั่น ผู้ตาย ยังมีชีวิตอยู่ การเคลื่อนย้ายผู้ตายไปสถานที่ดังกล่าวไม่ใช่เป็นการเคลื่อนย้ายศพตามฟ้อง การกระทำของจำเลยที่ ๒ ที่ ๓ ไม่เป็นความผิดฐานร่วมกันเคลื่อนย้ายศพเพื่อปิดบังการเกิด การตาย หรือเหตุแห่งการตาย กับฐานเคลื่อนย้ายศพโดยไม่มีเหตุอันสมควรตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๙๙ และ มาตรา ๓๖๖/๓ ประกอบมาตรา ๘๓

.
แบ่งปัน..ดาวน์โหลดข้อมูล เตรียมสอบ คลิกที่นี่...
https://www.lawsiam.com/?name=download

[06/26/20]   ฎีการวมคำบรรยายเนติฯ #เล่มที่ 3 ละเมิด (อ.ไสลเกษ วัฒนพันธุ์) สมัยที่73
.

คำพิพากษาฎีกาที่ ๓๕๔๙/๒๕๕๑ การกระทำที่จะเป็นละเมิดและถือว่าเป็นการโต้แย้งสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลอื่นจะต้องเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายโดยจงใจ หรือโดยประมาทเลินเล่อ และจากการกระทำดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายโดยตรงต่อ ผู้ถูกกระทำ โจทก์เป็นเพียงผู้หนึ่งที่ได้รับอนุญาตให้นํารถโดยสารขนาดเล็กเข้าร่วมเดินรถ โดยสารกับ ข.ส.ม.ก. เท่านั้น สิทธิในการเดินรถโดยสารในเส้นทางพิพาทยังคงเป็นของ ข.ส.ม.ก. และ ข.ส.ม.ก. มีสิทธิอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ผู้หนึ่งผู้ใดมาร่วมเดินรถโดยสาร ในเส้นทางพิพาทและยังเป็นผู้มีอำนาจดำเนินคดีต่อผู้ล่วงละเมิดสิทธิดังกล่าว แม้การกระทำของจำเลยตามฟ้องเป็นละเมิดก็เป็นละเมิดต่อสิทธิของ ข.ส.ม.ก. ไม่ได้ก่อให้เกิด ความเสียหายโดยตรงแก่โจทก์ ส่วนสิทธิที่โจทก์มีอยู่ตามสัญญากับ ข.ส.ม.ก. อย่างไร ก็เป็นเรื่องที่โจทก์ต้องไปว่ากล่าวเอาแก่ ข.ส.ม.ก. ต่างหาก
สรุป ฎีกานี้เมื่อจำเลยไม่ได้ ก่อความเสียหายแก่โจทก์โดยตรง ผู้เสียหายโดยตรง คือ ข.ส.ม.ก. เพราะเป็นเจ้าของสัมปทานที่แท้จริง สามารถที่จะเข้ามาดำเนินการเพื่อรักษาสิทธิ์นี้แทนคู่สัญญาได้ ส่วนโจทก์จะต้องไปเรียกร้องเอาจาก ข.ส.ม.ก. ถ้า ข.ส.ม.ก. ละเว้นไม่ยอมดำเนินการ เอากับสหกรณ์รถเล็กอาจจะต้องถือว่า ข.ส.ม.ก. ผิดสัญญา

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง การปฏิบัติตามกฎหมาย ใน Bangkok?

คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

เว็บไซต์

ที่อยู่

Bangkok
Bangkok การปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
LEGAL STATE Law office LEGAL STATE Law office
279/3 ถนนสุทธิสารวินิฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
Bangkok, 10310

LEGAL STATE AND CONSULTANT CO.,LTD. บริษัท ลีกัล สเตท แอนด์ คอลซัลแทนท์ จำกัด

Thai Visa Help Point รับปรึกษาการต่อวีซ่าไทย Thai Visa Help Point รับปรึกษาการต่อวีซ่าไทย
29/1 ชั้น 8 อาคาร ปิยะ เพลส หลังสวน ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ
Bangkok, 10330

บริการขอวีซ่าไทย​ให้คำปรึกษาฟรี​ ถูกต้องตามกฎเกณฑ์​ของ​ ตม

JNP Legal (Bangkok) JNP Legal (Bangkok)
JNP Legal Co., Ltd. Manutham Mansion 33 Sukhumvit 51, North Klongton, Wattana
Bangkok, 10110

JD Documents House JD Documents House
Budhamonthol Sai 2 Road Bangphai
Bangkok, 10160

Documents Creation PHP Web Applications Development Hosting Service Digital Printing

ทนายความอำเภอหล่มสัก Lom Sak Lawyer ทนายความอำเภอหล่มสัก Lom Sak Lawyer
22 K-Building, Sukhumvit 35
Bangkok, 10110

เครือข่ายทนายความ ให้คำปรึกษา จัดหาทนายความ ที่มีประสพการณ์ในคดีต่างๆ

Phonorights - ดูแลและประสานงานเรื่องลิขสิทธิ์เพลงสำหรับผู้ที่สนใจนำไปใช้งาน Phonorights - ดูแลและประสานงานเรื่องลิขสิทธิ์เพลงสำหรับผู้ที่สนใจนำไปใช้งาน
23/8 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
Bangkok, 10310

Phonorights (Thailand) Ltd. is the hub of leaded majors international and Thai premium music contents.

บริษัท อกาลิโก ปิโตเลียม จำกัด บริษัท อกาลิโก ปิโตเลียม จำกัด
1183 พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท
Bangkok, 10400

บริการเติมน้ำมัน

ทนายความคดีสิ่งแวดล้อม Environment Lawyer ทนายความคดีสิ่งแวดล้อม Environment Lawyer
22 K-Building, Sukhumvit 35
Bangkok, 10110

เครือข่ายทนายความ ให้คำปรึกษา จัดหาทนายความที่มีความรู้ ความสามารถในคดีครอบครัว หย่า

ทนายความอำเภอบ้านเหลื่อม Lawyer at Ban Lueam ทนายความอำเภอบ้านเหลื่อม Lawyer at Ban Lueam
22 K-Building, Sukhumvit 35 (Headquarters)
Bangkok, 10110

เครือข่ายทนายความ ทนายใกล้บ้าน โทร. 089-226-8899

ทนายความอำเภอช้างกลาง Lawyer at Chang Klang District ทนายความอำเภอช้างกลาง Lawyer at Chang Klang District
22 K-Building, Sukhumvit 35 (Headquarters)
Bangkok, 10110

เครือข่ายทนายความ ทนายใกล้บ้าน โทร. 089-226-8899 ไลน์ ไอดี. @homelawyer

allthailandtaxi.com   By James Rattathummanoon  Siriphun allthailandtaxi.com By James Rattathummanoon Siriphun
Pavilion 29 Udomsuk Bangjak Phrakanong
Bangkok, 10260

Swiss Mission Swiss Mission
180/14 ซอบวัดใหม่พิเรนทร์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่
Bangkok, 10600

รับทำ -ปรึกษาวีซ่าท่องเที่ยว / เยี่ยมญาติ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์