Account Planet Co.,Ltd. - บริษัท แอ็คเคาน์ แพลนเน็ท จำกัด

Account Planet Co.,Ltd. - บริษัท แอ็คเคาน์ แพลนเน็ท จำกัด

บริษัท แอ็คเคาน์ แพลนเน็ท จำกัด Auditing / Accounting / Consulting มือถือ : 086-463-5642 [email protected] ID : @accountplanet บริษัท แอ็คเคาน์ แพลนเน็ท จำกัด บริการทางกฎหมาย บัญชี การทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชี ให้คำปรึกษาด้านภาษี และธุรกิจ

เปิดเหมือนปกติ

ทางบริษัท แอ็คเคาน์ แพลนเน็ท จำกัด
ประกาศวันหยุดช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564
ทางสนง.หยุดตั้งแต่
วันที่ 28 ธันวาคม 2563
ถึงวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2564
-----------------------------------------------------------
*และจะเปิดดำเนินการปกติใน
วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 ครับ

เรียนมาเพื่อโปรดทราบ

May your Christmas be filled with lots of happiness, peace and love… and lots of presents!

ขอให้คริสมาสต์ของคุณเต็มไปด้วยความสุข ความสงบและความรัก อ้อ แล้วก็เต็มไปด้วยของขวัญด้วยนะจ๊ะ

เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงาน บริษัท แอ็คเคาน์ แพลนเน็ท จำกัด

www.dbd.go.th

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงออกประกาศ เรื่อง การจัดการประชุมของนิติบุคคลภายใต้ข้อกําหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดกํารบริหํารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2563 โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป และให้ยกเลิกประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง มาตรการรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนํา 2019 หรือโรคโควิด 19 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการจัดประชุมของนิติบุคคล พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2563

#บริการรับตรวจสอบบัญชี
#บริการรับทำบัญชี
#แอ็คเคาน์แพลนเน็ท
#AccountPlanet
#ตรวจสอบบัญชี
#ทำบัญชีและภาษี

https://www.dbd.go.th/download/PDF_law/dbd_law_confrence_jus_9_631102_explain.pdf

dbd.go.th

คำสอนและสิ่งที่พระองค์ ทรงทำให้ประชาชน ยังตราตรึงใจ "พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร"
13 ตุลาคม 2563
วันคล้ายวันสวรรคตในหลวง 'รัชกาลที่ 9'
น้อมรำลึก คิดถึงคำสอน
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และพนักงาน
บริษัท แอ็คเคาน์ แพลนเน็ท จำกัด

กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ให้ลดหย่อนการออกเงินสมทบของนายจ้างและผู้ประกันตน กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อลดอัตราเงินสบทบเข้ากองทุนประกันสังคมอีกครั้งหลังจากที่เคยลดอัตราเงินสมทบมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง (ผู้ประกันตนตามมาตรา 33) จะจ่ายเงินสมทบเพียงฝ่ายละ 2% ของค่าจ้างผู้ประกันตน (จากเดิมฝ่ายละ 5%) ทำให้เงินสมทบประกันสังคมที่เคยถูกหักสูงสุดเดือนละ 750 บาท จะลดลงเป็นหักเดือนละ 300 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่งวดค่าจ้างเดือน กันยายน – พฤศจิกายน 2563

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

"วันแม่ 12 สิงหาคม 2563"
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
🙏🏽ข้าพระพุทธเจ้าในนามของ บริษัท แอ็คเคาน์ แพลนเน็ท จำกัด

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทรงเจริญพระชนมพรรษา 68 พรรษา
28 กรกฎาคม 2563

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
🙏🏽

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
๓ มิถุนายน ๒๕๖๓
ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ
พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า บริษัท แอ็คเคาน์ แพลนเน็ท บริษัท แอ็คเคาน์ แพลนเน็ท จำกัด

accountplanet.co.th

กรมสรรพากรเชิญชวนผู้ประกอบการยื่นแบบผ่านระบบอินเทอร์เน็ต สะดวก ปลอดภัย และได้ขยายเวลา

accountplanet.co.th กรมสรรพากรเชิญชวนผู้ประกอบการยื่นแบบผ่านระบบอินเทอร์เน็ต สะดวก ปลอดภัย และได้ขยายเวลา 12 พฤษภาคม 202012 พฤษภาค...

วันจักรี 6 เมษายน
วันที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และมหาจักรีบรมราชวงศ์

accountplanet.co.th

1 เม.ย.63 เริ่มหักได้แล้ว...... หัก ณ ที่จ่าย 1.5% ประกาศบังคับใช้แล้ว ลดอัตราภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ

1 เม.ย.63 เริ่มหักได้แล้ว...... หัก ณ ที่จ่าย 1.5% ประกาศบังคับใช้แล้ว ลดอัตราภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย

accountplanet.co.th 1 เม.ย.63 เริ่มหักได้แล้ว…… หัก ณ ที่จ่าย 1.5% ประกาศบังคับใช้แล้ว ลดอัตราภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย 30 มีนาคม 202030 มีนา....

ข่าวประชาสัมพันธ์ - แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีชราภาพ (e-form for pension & lump sum benefit) :

ด่วน!! ประกันสังคม ให้นายจ้างและลูกจ้างลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเว็บได้ ตามนี้ครับ

1. (สำหรับนายจ้าง) แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ แจ้งปิดกิจการชั่วคราวเนื่องจากเหตุสุดวิสัย ที่Link นี้
https://bit.ly/2JaDNMK

2. แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน (e-form for unemployment benefit) หยุดงานเนื่องจาก หน่วยงานภาครัฐ/นายจ้างสั่งปิดกิจการชั่วคราว หรือท่านหยุดเนื่องจากต้องกักตัวอันเกิดจากโรคระบาด ที่Link นี้
https://bit.ly/2UbNmRY

3. แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีชราภาพ (e-form for pension & lump sum benefit) ที่Link นี้
https://bit.ly/2xYQDv6

.
.
ขอฝากประชาสัมพันธ์

กรณีผู้ประกันตนเบิกว่างงานจากเหตุสุดวิสัยกรณีนายจ้างถูกสั่งให้หยุดดำเนินกิจการ ขอให้ฝ่ายนายจ้าง เป็นผู้รวบรวมเอกสารส่งประกันสังคมโดยผู้ประกันตนไม่ต้องมาติดต่อด้วยตนเอง

ทั้งนี้ จะแจ้งให้ทราบ

-เตรียมเอกสารอย่างไร
-ส่งช่องทางไหนได้บ้างคาดว่าจะเกิดช่องทางที่สะดวกต่อนายจ้างเพื่อความชัดเจนและถูกต้องครับ

ขอขอบคุณข้อมูล จากเพจภาษีครับ

bit.ly SSO

accountplanet.co.th

มาตรการรองรับ Covid-19 (โควิท -19) ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

มาตรการรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากลิงค์ด้านล่างครับ

#บริการรับตรวจสอบบัญชี
#บริการรับทำบัญชี
#แอ็คเคาน์แพลนเน็ท
#AccountPlanet
#ตรวจสอบบัญชี
#ทำบัญชีและภาษี

accountplanet.co.th มาตรการรองรับ Covid-19 (โควิท -19) ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 26 มีนาคม 202026 มีนาคม 2020Systemข่าวสาร มาตรการรองรับการแพร่ระบาดข....

accountplanet.co.th

มาตรการช่วยเหลือ นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน จาก Covid-19

มาตรการช่วยเหลือนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตนจาก Covid-19

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ด้านล่างครับ

accountplanet.co.th มาตรการช่วยเหลือ นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน จาก Covid-19 22 มีนาคม 2020Systemข่าวสาร มาตรการช่วยเหลือ นายจ้าง ลูกจ้าง ผู....

accountplanet.co.th

มาตรการภาษี เยียวยาผลกระทบ COVID-19

มาตรการภาษี เยียวยาผลกระทบ COVID-19

สรุปมาตรการ COVID 10 มี.ค. 63

1) สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (2% 2ปี ไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อราย) ในวงเงิน 150,000 ล้านบาท
2) พักเงินต้น ลดดอกเบี้ย แก่ลูกหนี้ ออมสิน ธกส ธพว
3) ธปท ผ่อนปรนหลักเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อธนาคารพาณิชย์
4) กองทุนประกันสังคมให้วงเงินสินเชื่อ (3% 3ปี) ในวงเงิน 30,000 ล้านบาท
5) ลด withholding tax จาก 3% เป็น 1.5%
6) SME ที่ร่วมมาตรการ 1 หักรายจ่ายดอกเบี้ย 1.5 เท่า
7) สถานประกอบการนำรายจ่ายค่าจ้างหักภาษีได้ 3 เท่า
😎 เร่งคืน VAT ให้ผู้ประกอบการภายในประเทศ ภายใน 15 วันหลังยื่นแบบ
9) คืนเงินประกันค่าใช้ไฟฟ้า
10) ลดเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมของนายจ้างและลูกจ้าง
11) ให้ส่วนราชการลดชะลอค่าธรรมเนียมค่าเช่า เช่นที่ราชพัสดุ
12) SSF 65%-equity 10 year 200,000 บาท ซื้อในช่วงเม.ย.-มิ.ย. 63 switch กอง

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
👇🏼👇🏼👇🏼

accountplanet.co.th มาตรการภาษี เยียวยาผลกระทบ COVID-19 10 มีนาคม 202010 มีนาคม 2020Systemข่าวสาร มาตรการภาษี เยียวยาผลกระทบ COVID-19>> ผู้จ่ายได้เพิ่ม ...

accountplanet.co.th

มาตรการภาษี เยียวยาผลกระทบ COVID-19

มาตรการภาษี เยียวยาผลกระทบ COVID-19

สรุปมาตรการ COVID 10 มี.ค. 63

1) สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (2% 2ปี ไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อราย) ในวงเงิน 150,000 ล้านบาท
2) พักเงินต้น ลดดอกเบี้ย แก่ลูกหนี้ ออมสิน ธกส ธพว
3) ธปท ผ่อนปรนหลักเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อธนาคารพาณิชย์
4) กองทุนประกันสังคมให้วงเงินสินเชื่อ (3% 3ปี) ในวงเงิน 30,000 ล้านบาท
5) ลด withholding tax จาก 3% เป็น 1.5%
6) SME ที่ร่วมมาตรการ 1 หักรายจ่ายดอกเบี้ย 1.5 เท่า
7) สถานประกอบการนำรายจ่ายค่าจ้างหักภาษีได้ 3 เท่า
😎 เร่งคืน VAT ให้ผู้ประกอบการภายในประเทศ ภายใน 15 วันหลังยื่นแบบ
9) คืนเงินประกันค่าใช้ไฟฟ้า
10) ลดเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมของนายจ้างและลูกจ้าง
11) ให้ส่วนราชการลดชะลอค่าธรรมเนียมค่าเช่า เช่นที่ราชพัสดุ
12) SSF 65%-equity 10 year 200,000 บาท ซื้อในช่วงเม.ย.-มิ.ย. 63 switch กอง

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
👇🏼👇🏼👇🏼

accountplanet.co.th มาตรการภาษี เยียวยาผลกระทบ COVID-19 10 มีนาคม 202010 มีนาคม 2020Systemข่าวสาร มาตรการภาษี เยียวยาผลกระทบ COVID-19>> ผู้จ่ายได้เพิ่ม ...

accountplanet.co.th

คู่มือการยืนงบการเงินปี 2563 ของ DBD (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า)

คู่มือการยืนงบการเงินปี 2563 ของ DBD

สามารถดูข้อมูลและดาวน์โหลดได้จากลิงค์ด้านล่างนี้ครับ

ติดตามข้อมูลข่าวสารทางด้านบัญชีและภาษี ตรวจสอบบัญชีได้ที่
https://www.accountplanet.co.th/

บริษัท แอ็คเคาน์ แพลนเน็ท จำกัด
086-463-5642
ID LINE : @accountplanet

#บริการรับตรวจสอบบัญชี
#บริการรับทำบัญชี
#แอ็คเคาน์แพลนเน็ท
#AccountPlanet
#ตรวจสอบบัญชี
#ทำบัญชีและภาษี
#acp4289

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ม.....

accountplanet.co.th คู่มือการยืนงบการเงินปี 2563 ของ DBD (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) 20 กุมภาพันธ์ 202020 กุมภาพันธ์ 2020Systemข่าวสาร คู่มือการยืนงบ.....

accountplanet.co.th

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

ติดตามข้อมูลข่าวสารทางด้านบัญชีและภาษี ตรวจสอบบัญชีได้ที่
https://www.accountplanet.co.th/

บริษัท แอ็คเคาน์ แพลนเน็ท จำกัด
086-463-5642
ID LINE : @accountplanet

#บริการรับตรวจสอบบัญชี
#บริการรับทำบัญชี
#แอ็คเคาน์แพลนเน็ท
#AccountPlanet
#ตรวจสอบบัญชี
#ทำบัญชีและภาษี
#acp4289

accountplanet.co.th มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ม.....

สรรพากรออกมาตรการ ขยายเวลายื่นแบบ กระตุ้นเศรษฐกิจ ฟื้นฟูท่องเที่ยว

สรรพากรออกมาตรการภาษี ขยายเวลายื่นแบบบุคคลธรรมดา กระตุ้นเศรษฐกิจ หลังไวรัส โคโรน่าทำเศรษฐกิจทรุด การท่องเที่ยวซบเซา พร้อมมาตรการอื่น ๆ คาดช่วยส่งเสริมการลงทุน สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเพิ่ม

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่างครับ

http://bit.ly/2vSgyUk
www.accountplanet.co.th

accountplanet.co.th

สรรพากรออกมาตรการ ขยายเวลายื่นแบบ กระตุ้นเศรษฐกิจ ฟื้นฟูท่องเที่ยว

สรรพากรออกมาตรการ ขยายเวลายื่นแบบ กระตุ้นเศรษฐกิจ ฟื้นฟูท่องเที่ยว

สรรพากรออกมาตรการภาษี ขยายเวลายื่นแบบบุคคลธรรมดา กระตุ้นเศรษฐกิจ หลังไวรัส โคโรน่าทำเศรษฐกิจทรุด การท่องเที่ยวซบเซา พร้อมมาตรการอื่น ๆ คาดช่วยส่งเสริมการลงทุน สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเพิ่ม

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่างครับ

accountplanet.co.th สรรพากรออกมาตรการ ขยายเวลายื่นแบบ กระตุ้นเศรษฐกิจ ฟื้นฟูท่องเที่ยว 4 กุมภาพันธ์ 20204 กุมภาพันธ์ 2020Systemข่าวสาร ส.....

恭祝健康、幸运,新年快乐。
กง จู้ เจี้ยน คัง ซิ่งอวิ้น ซินเหนียน ไคว้ เล่อ
ขอให้แข็งแรง โชคดี มีความสุขในวันปีใหม่ ปี 2020 นะครับ

accountplanet.co.th

มามุงกันเร็วๆ ปีภาษี 2562 ลดหย่อนอะไรได้บ้าง??

ภ.ง.ด.90/91 ปีภาษี 2562 จะได้ลดหย่อนอะไรได้บ้างนะมาดูกัน ??

ติดตามข้อมูลข่าวสารทางด้านบัญชีและภาษี ตรวจสอบบัญชีได้ที่
https://www.accountplanet.co.th/

บริษัท แอ็คเคาน์ แพลนเน็ท จำกัด
086-463-5642
ID LINE : @accountplanet

#บริการรับตรวจสอบบัญชี
#บริการรับทำบัญชี
#แอ็คเคาน์แพลนเน็ท
#AccountPlanet
#ตรวจสอบบัญชี
#ทำบัญชีและภาษี
#acp4289

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : กรมสรรพากร

accountplanet.co.th มามุงกันเร็วๆ ปีภาษี 2562 ลดหย่อนอะไรได้บ้าง?? 22 มกราคม 202022 มกราคม 2020Systemข่าวสาร ภ.ง.ด.90/91 ปีภาษี 2562 จะได้ลดหย่อนอะไรได้...

accountplanet.co.th

การนำส่งงการเงินรูปแบบ e-Form และ รูปแบบ DBD XBRL in Excel (V1.0)

accountplanet.co.th การนำส่งงการเงินรูปแบบ e-Form และ รูปแบบ DBD XBRL in Excel (V1.0) 6 มกราคม 20206 มกราคม 2020Systemข่าวสาร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 นิติบุคคล....

[12/26/19]   ทางบริษัท แอ็คเคาน์ แพลนเน็ท จำกัด
ประกาศวันหยุดช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
ทางสนง.หยุดตั้งแต่
วันที่ 26 ธันวาคม 2562 ถึง 5 มกราคม พ.ศ. 2563

-----------------------------------------------------------
*และจะเปิดดำเนินการปกติในวันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 ครับ

เรียนมาเพื่อโปรดทราบ
#บริการรับตรวจสอบบัญชี
#บริการรับทำบัญชี
#แอ็คเคาน์แพลนเน็ท
#AccountPlanet
#ตรวจสอบบัญชี
#ทำบัญชีและภาษี

[12/17/19]   ประกาศหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงบการเงินฉบับล่าสุด

📄ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงิน พ.ศ. 2562
📄ประกาศแนวทางปฏิบัติในการยื่นงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น พ.ศ. 2562

ขอขอบคุณข้อมูลจาก #กรมพัฒนาธุรกิจการค้า #กระทรวงพาณิชย์ #DBDeFiling

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ครับ
👇🏼👇🏼👇🏼

https://bit.ly/38MxxXe

#บริการรับตรวจสอบบัญชี
#บริการรับทำบัญชี
#แอ็คเคาน์แพลนเน็ท
#AccountPlanet
#ตรวจสอบบัญชี
#ทำบัญชีและภาษี

youtube.com

ธนาคารเวลา

⏰ "เวลา" สำคัญกว่า "เงินตรา" 💸
ธนาคารเวลา ฝาก "เวลา" ไว้ก่อน "วันหลังจะมาเอาคืน"

#บริการรับตรวจสอบบัญชี
#บริการรับทำบัญชี
#แอ็คเคาน์แพลนเน็ท
#AccountPlanet
#ตรวจสอบบัญชี
#ทำบัญชีและภาษี

'วันปิยมหาราช'
พระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของชาวไทย

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ต.ค.ของทุกปี
🙏🏻🙏🏻🙏🏻

ทรงสถิต ในดวงใจไทยนิรันดร์ 🙏🏽❤️

accountplanet.co.th

สรุปหลักการทางบัญชีตาม IFRS for NPAEs เปรียบเทียบกับหลักการทางภาษีตามประมวลรัษฎากร

สรุปหลักการทางบัญชีตาม IFRS for NPAEs เปรียบเทียบกับหลักการทางภาษีตามประมวลรัษฎากร

ติดตามข้อมูลข่าวสารทางด้านบัญชีและภาษี ตรวจสอบบัญชีได้ที่
https://www.accountplanet.co.th/

บริษัท แอ็คเคาน์ แพลนเน็ท จำกัด
086-463-5642
ID LINE : @accountplanet

#บริการรับตรวจสอบบัญชี
#บริการรับทำบัญชี
#แอ็คเคาน์แพลนเน็ท
#AccountPlanet
#ตรวจสอบบัญชี
#ทำบัญชีและภาษี
#acp4289

accountplanet.co.th สรุปหลักการทางบัญชีตาม IFRS for NPAEs เปรียบเทียบกับหลักการทางภาษีตามประมวลรัษฎากร 2 ตุลาคม 20192 ตุลาคม 2019Systemข่าวสาร สภ....

accountplanet.co.th

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้คงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ไว้ที่ร้อยละ 7 ต่อไปอีก 1 ปี

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้คงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
ไว้ที่ร้อยละ 7 ต่อไปอีก 1 ปี

ติดตามข้อมูลข่าวสารทางด้านบัญชีและภาษี ตรวจสอบบัญชีได้ที่
https://www.accountplanet.co.th/

บริษัท แอ็คเคาน์ แพลนเน็ท จำกัด
086-463-5642
ID LINE : @accountplanet

#บริการรับตรวจสอบบัญชี
#บริการรับทำบัญชี
#แอ็คเคาน์แพลนเน็ท
#AccountPlanet
#ตรวจสอบบัญชี
#ทำบัญชีและภาษี
#acp4289

accountplanet.co.th คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้คงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ไว้ที่ร้อยละ 7 ต่อไปอีก 1 ปี 16 กันยายน 201916 กันยายน 2019Systemข่าวสาร ค.....

accountplanet.co.th

ความคล้ายที่แตกต่าง บริษัทจำกัด vs บริษัทมหาชนจำกัด

ความคล้ายที่แตกต่าง
บริษัทจำกัด vs บริษัทมหาชนจำกัด

accountplanet.co.th ความคล้ายที่แตกต่าง บริษัทจำกัด vs บริษัทมหาชนจำกัด 16 กันยายน 201916 กันยายน 2019Systemข่าวสาร ความคล้ายที่แตกต่างบริษ....

accountplanet.co.th

ดีต่อใจจริงๆ เที่ยวไทย...กระตุ้นเศรษฐกิจ

ดีต่อใจ❗️ เที่ยวไทย...กระตุ้นเศรษฐกิจ

คนไทยอายุ 18 ปี ขึ้นไป 10 ล้านคนแรก ลงทะเบียนรับสิทธิ 2 ต่อ ได้ท่องเที่ยวพักผ่อน และยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ🚗🏖🥤

✅ ต่อที่ 1 สิทธิวงเงิน “ชิม ชอป ใช้” 1,000 บาทต่อคน สำหรับจ่ายค่าอาหาร ที่พัก หรือซื้อสินค้าท้องถิ่น ที่ไม่ใช่ภูมิลำเนาของตัวเอง

✅ ต่อที่ 2 ได้รับเงินคืน สูงสุด 15% ของยอดที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 4,500 บาทต่อคน (วงเงินใช้จ่ายไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน)

📌สิทธินี้ใช้ได้ตั้งแต่ 27 ก.ย. – 30 พ.ย. 62 นี้นะครับ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คลิ๊กที่ลิงค์นี้ครับ

ติดตามข้อมูลข่าวสารทางด้านบัญชีและภาษี ตรวจสอบบัญชีได้ที่
https://www.accountplanet.co.th/

บริษัท แอ็คเคาน์ แพลนเน็ท จำกัด
086-463-5642
ID LINE : @accountplanet

#บริการรับตรวจสอบบัญชี
#บริการรับทำบัญชี
#แอ็คเคาน์แพลนเน็ท
#AccountPlanet
#ตรวจสอบบัญชี
#ทำบัญชีและภาษี
#acp4289

accountplanet.co.th ดีต่อใจจริงๆ เที่ยวไทย…กระตุ้นเศรษฐกิจ 23 สิงหาคม 201923 สิงหาคม 2019Systemข่าวสาร ดีต่อใจ❗️ เที่ยวไทย…กระตุ้นเศรษฐกิ....

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 ความว่า

‘เพราะรักลูกมากกว่าใครในโลกหล้า
เพราะพระคุณเลิศล้ำฟ้าจะหาไหน
เพราะสอนให้ประพฤติดีทั้งกายใจ
ลูกจึงรักแม่กว่าใครทดแทนคุณ’

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า
ผู้จัดทำเพจ Account Planet Co.,Ltd. - บริษัท แอ็คเคาน์ แพลนเน็ท จำกัด

accountplanet.co.th

ซื้อ ขายใบกำกับภาษี รับโทษหนักทั้งผู้ขาย และผู้ใช้ใบกำกับภาษี จัดหนักทั้งแพ่ง และอาญา

ซื้อ ขายใบกำกับภาษี รับโทษหนักทั้งผู้ขาย และผู้ใช้ใบกำกับภาษี จัดหนักทั้งแพ่ง และอาญา

accountplanet.co.th ซื้อ ขายใบกำกับภาษี รับโทษหนักทั้งผู้ขาย และผู้ใช้ใบกำกับภาษี จัดหนักทั้งแพ่ง และอาญา 6 สิงหาคม 20196 สิงหาคม 20...

Our Story

ช่องทางการติดต่อ Mobile phone : 086-463-5642

Website : www.accountplanet.co.th

Facebook : https://www.facebook.com/accountplanet

[email protected]: @accountplanet (ine://ti/p/@uuf9817o)

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง นักบัญชี ใน Bangkok?

คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


120/820 มณียาวิลล์ ซอย 7 ถนนสุขุมวิท 101/1
Bangkok
10260

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00
การเตรียมการยื่นภาษี อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)
Viracco : นักบัญชีเสมือน Viracco : นักบัญชีเสมือน
เคหะร่มเกล้า
Bangkok, 10520

Viracco เราเป็นศูนย์รวมนักวิชาชีพบัญชีเสมือน(VA) โดยเราได้จัดกลุ่มVAไว้ให้ท่านเลือก ตามหมวดธุรก

ต่อภาษีด่วน ตรอ พรบ ประกันภัย by All Insure ต่อภาษีด่วน ตรอ พรบ ประกันภัย by All Insure
บางกะปิ
Bangkok, 10240

รับต่อภาษีด่วน ทั้วประเทศ ตรอ พรบ ประกันภัย โอนรถ เปลี่ยนสี-เครื่อง

สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15
ตรงขัามเซ็นทรัลพลาซ่า บางนา 1250 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา
Bangkok, 10260

จอดรถด้านหลังสำนักงานภายในซอยบางนา-ตราด34

JPAC GROUP : Audit, Accounting and Business Consultant JPAC GROUP : Audit, Accounting and Business Consultant
Rama2 Road
Bangkok, 10150

We are professional team in Accounting ,Auditing , Business Registration and Tax Service.

MMN Syndicate Office - Thailand: The Quality Accounting Firm. MMN Syndicate Office - Thailand: The Quality Accounting Firm.
3312/19 Ladprao 101 Soi Ladprao Road Klongchan Bangkapi
Bangkok, 10240

MMN Syndicate Office Company Limited is one of Thailand professional service organization.With our philosophy on continuous improving, we have succeeded in increasing number of clients and staffs for the past several years. More at www.mmnsyn.com

GPS Accounting GPS Accounting
4/F Srisothorn Place, 47 Sukhumvit Soi 23, Klongtoey Nua
Bangkok, 10110

We offer value adding affordable accountancy, payroll, tax compliance and advisory business services to SME's in Thailand.

B-Accounting Co., LTD B-Accounting Co., LTD
92/46 Sathorn Thani Building 2, 17th Floor, North Sathorn Road, Silom, Bangrak
Bangkok, 10500

Audit & Accounting Services in French, English and Thai Language in Bangkok. Services en comptabilite et audit en Francais, Anglais, et Thai a Bangkok. www.b-accounting.com

Value Plus Audit รับทำบัญชี สอบบัญชี ปรึกษาด้านภาษี Value Plus Audit รับทำบัญชี สอบบัญชี ปรึกษาด้านภาษี
Sathorn Ratchada Rama3
Bangkok, 10120

CPA ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต/ประสบการณ์ Big4/บัญชีบัณฑิต จุฬา

สำนักงานบัญชี เอ็นเคเบสท์ สำนักงานบัญชี เอ็นเคเบสท์
กิ่งแก้ว
Bangkok, 10540

รับทำบัญชี ยื่นภาษี ปิดงบการเงิน จดเลิกกิจการ ให้คำปรึกษาทางบัญชีการเงินและภาษีอากร

สำนักงานบัญชี รับทำบัญชี แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด สามโคก นนทบุรี โทร 02 575 3008 สำนักงานบัญชี รับทำบัญชี แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด สามโคก นนทบุรี โทร 02 575 3008
85/151 ถนนแจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด 27 ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด นนทบุรี
Bangkok, 11120

บริษัท เอส.เค.แอคเคาน์ติ้งอินฟอร์เมชั่น จำกัด โทร 02-575-3007-8