We Korea

We Korea

ความคิดเห็น

WE UPDATE ...WE KOREA 🇰🇷 MAR 2018 🆕 27-31 MAR 🌷 Korea Sakura Bloom 14,900🔖 7C 04 ที่NEW 🆕 27-31 MAR 🌸 Korea Blossom Soul 15,900 🔖 ZE 10 ที่ 🆕 28-01 APR 🌷 Korea Sakura Bloom 14,900🔖 7C 09 ที่NEW 🆕 28-01 APR 🌸 Korea Blossom Soul 15,900 🔖 ZE 05 ที่ 🆕 28-01 APR 🌼 Korea Best Spring 16,900 🔖 ZE 02 ที่ 🆕 28-01 APR ❄️Korea Grand Spring 23,900 🔖 OZ 01 ที่ 🆕 29-02 APR 🌷 Korea Sakura Bloom 14,900🔖 7C 09 ที่NEW 🆕 29-02 APR 🌸 Korea Blossom Soul 15,900 🔖 ZE 10 ที่ 🆕 29-02 APR 🌼 Korea Best Spring 16,900 🔖 ZE 13 ที่ 🆕 30-03 APR 🌷 Korea Sakura Bloom 14,900🔖 7C 04 ที่NEW 🆕 30-03 APR 🌸 Korea Blossom Soul 15,900 🔖 ZE 02 ที่ APR 2018 🆕 01-05 APR 🌷 Korea Sakura Bloom 14,900 🔖 7C 17 ที่NEW 🆕 01-05 APR 🌸 Korea Blossom Soul 16,900 🔖 ZE 04 ที่ 🆕 01-05 APR 🌼 Korea Best Spring 17,900 🔖 ZE 10 ที่ 🆕 02-06 APR 🌷 Korea Sakura Bloom 14,900 🔖 CLOSED 🆕 02-06 APR 🌸 Korea Blossom Soul 16,900 🔖 ZE 03 ที่ 🆕 02-06 APR 🌼 Korea Best Spring 17,900 🔖 ZE 10 ที่ 🆕 03-07 APR 🌷 Korea Sakura Bloom 15,900 🔖 7C 25 ที่NEW 🆕 03-07 APR 🌸 Korea Blossom Soul 17,900 🔖 ZE 10 ที่ 🆕 03-07 APR 🌼 Korea Best Spring 18,900 🔖 CLOSED 🆕 04-08 APR 🌷 Korea Sakura Bloom 15,900 🔖 7C 24 ที่NEW 🆕 04-08 APR 🌸 Korea Blossom Soul 18,900 🔖 ZE 13 ที่ 🆕 04-08 APR 🌼 Korea Best Spring 19,900 🔖 CLOSED 🆕 05-09 APR 🌷 Korea Sakura Bloom 15,900 🔖 7C 32 ที่NEW 🆕 05-09 APR 🌸 Korea Blossom Soul 18,900 🔖 ZE 13 ที่ 🆕 05-09 APR 🌼 Korea Best Spring 19,900 🔖 CLOSED 🆕 06-10 APR 🌷 Korea Sakura Bloom 15,900 🔖 7C 32 ที่NEW 🆕 06-10 APR 🌸 Korea Blossom Soul 17,900 🔖 ZE 02 ที่ 🆕 06-10 APR 🌼 Korea Best Spring 18,900 🔖 CLOSED 🆕 07-11 APR 🌷 Korea Sakura Bloom 15,900 🔖 7C 32 ที่NEW 🆕 07-11 APR 🌸 Korea Blossom Soul 17,900 🔖 ZE 07 ที่ 🆕 07-11 APR 🌼 Korea Best Spring 18,900 🔖 ZE 05 ที่ 🆕 08-12 APR 🌷 Korea Sakura Bloom 15,900 🔖 7C 32 ที่NEW 🆕 08-12 APR 🌸 Korea Blossom Soul 17,900 🔖 ZE 15 ที่ 🆕 08-12 APR 🌼 Korea Best Spring 18,900 🔖 CLOSED 🆕 09-13 APR 🌷 Korea Sakura Bloom 15,900 🔖 7C 32 ที่NEW 🆕 09-13 APR 🌸 Korea Blossom Soul 18,900 🔖 ZE 15 ที่ 🆕 09-13 APR 🌼 Korea Best Spring 19,900 🔖 ZE 13 ที่ 🆕 10-14 APR 🌷 Korea Sakura Bloom 16,900 🔖 7C 32 ที่NEW 🆕 10-14 APR 🌸 Korea Blossom Soul 19,900 🔖 ZE 05 ที่ 🆕 10-14 APR 🌼 Korea Best Spring 20,900 🔖 ZE 09 ที่ 🆕 11-15 APR 🌷 Korea Sakura Bloom 19,900 🔖 7C 23 ที่NEW 🆕 11-15 APR 🌸 Korea Blossom Soul 20,900 🔖 ZE 06 BUS2 🆕 11-15 APR 🌼 Korea Best Spring 21,900 🔖 7C 17 BUS2 🆕 11-15 APR 🌈 Grand April Snow 32,900 🔖 KE 15 ที่ 🆕 11-15 APR ❄️ Korea Grand Spring 29,900 🔖 OZ 20 ที่ NEW* 🆕 12-16 APR 🌷 Korea Sakura Bloom 21,900 🔖 LJ 29 ที่NEW 🆕 12-16 APR 🌸 Korea Blossom Soul 21,900 🔖 ZE W/L 🆕 12-16 APR 🌼 Korea Best Spring 22,900 🔖 7C W/L 🆕 12-16 APR 🌈 Grand April Snow 32,900 🔖 KE W/L 🆕 12-16 APR ❄️ Korea Grand Spring 29,900 🔖 OZ 20 ที่ NEW* 🆕 13-17 APR 🌷 Korea Sakura Bloom 19,900 🔖 ZE 28 ที่ 🆕 13-17 APR 🌸 Korea Blossom Soul 20,900 🔖 ZE 02 BUS2 🆕 13-17 APR 🌼 Korea Best Spring 21,900 🔖 7C 05 BUS4 🆕 13-17 APR 🎿 April Snow 2018 24,900 🔖 ZE 17 ที่ NEW* 🆕 13-17 APR 🌈 Grand April Snow 32,900 🔖 KE 29 ที่ 🆕 13-17 APR ❄️ Korea Grand Spring 28,900 🔖 OZ 20 ที่ NEW* 🆕 14-18 APR 🌷 Korea Sakura Bloom 15,900 🔖 ZE 17 ที่ 🆕 14-18 APR 🎿 April Snow 2018 19,900 🔖 ZE 16 ที่ 🆕 14-18 APR 🌼 Korea Best Spring 20,900 🔖 LJ 23 ที่ 🆕 15-19 APR 🌷 Korea Sakura Bloom 14,900 🔖 ZE 25 ที่ 🆕 15-19 APR 🌸 Korea Blossom Soul 18,900 🔖 ZE 17 ที่ 🆕 16-20 APR 🌷 Korea Sakura Bloom 14,900 🔖 ZE 25 ที่ 🆕 16-20 APR 🌸 Korea Blossom Soul 17,900 🔖 ZE 15 ที่ 🆕 16-20 APR 🌼 Korea Best Spring 18,900 🔖 LJ 15 ที่ 🆕 17-21 APR 🌷 Korea Sakura Bloom 15,900 🔖 ZE 25 ที่ 🆕 17-21 APR 🌸 Korea Blossom Soul 16,900 🔖 ZE 17 ที่ 🆕 17-21 APR 🌼 Korea Best Spring 17,900 🔖 LJ 21 ที่ 🆕 18-22 APR 🌷 Korea Sakura Bloom 15,900 🔖 ZE 32 ที่ 🆕 18-22 APR 🌸 Korea Blossom Soul 16,900 🔖 ZE 25 ที่ 🆕 18-22 APR 🌼 Korea Best Spring 17,900 🔖 LJ 12 ที่ 🆕 19-23 APR 🌷 Korea Sakura Bloom 15,900 🔖 ZE 32 ที่ 🆕 19-23 APR 🌸 Korea Blossom Soul 16,900 🔖 ZE 25 ที่ 🆕 19-23 APR 🌼 Korea Best Spring 17,900 🔖 LJ 25 ที่ 🆕 20-24 APR 🌷 Korea Sakura Bloom 15,900 🔖 ZE 32 ที่ 🆕 20-24 APR 🌸 Korea Blossom Soul 16,900 🔖 ZE 22 ที่ 🆕 20-24 APR 🌼 Korea Best Spring 17,900 🔖 LJ 15 ที่ 🆕 21-25 APR 🌷 Korea Sakura Bloom 15,900 🔖 ZE 32 ที่ 🆕 21-25 APR 🌸 Korea Blossom Soul 16,900 🔖 ZE 25 ที่ 🆕 21-25 APR 🌼 Korea Best Spring 17,900 🔖 LJ 17 ที่ 🆕 22-26 APR 🌷 Korea Sakura Bloom 14,900 🔖 ZE 32 ที่ 🆕 22-26 APR 🌸 Korea Blossom Soul 16,900 🔖 ZE 20 ที่ 🆕 22-26 APR 🌼 Korea Best Spring 17,900 🔖 LJ 25 ที่ 🆕 23-27 APR 🌷 Korea Sakura Bloom 14,900 🔖 ZE 32 ที่ 🆕 23-27 APR 🌸 Korea Blossom Soul 16,900 🔖 ZE 25 ที่ 🆕 23-27 APR 🌼 Korea Best Spring 17,900 🔖 LJ 25 ที่ 🆕 24-28 APR 🌷 Korea Sakura Bloom 14,900 🔖 ZE 32 ที่ 🆕 24-28 APR 🌸 Korea Blossom Soul 16,900 🔖 ZE 25 ที่ 🆕 24-28 APR 🌼 Korea Best Spring 17,900 🔖 LJ 25 ที่ 🆕 25-29 APR 🌷 Korea Sakura Bloom 15,900 🔖 ZE 32 ที่ 🆕 25-29 APR 🌸 Korea Blossom Soul 16,900 🔖 ZE 25 ที่ 🆕 25-29 APR 🌼 Korea Best Spring 17,900 🔖 LJ 22 ที่ 🆕 26-30 APR 🌷 Korea Sakura Bloom 16,900 🔖 ZE 32 ที่ 🆕 26-30 APR 🌸 Korea Blossom Soul 17,900 🔖 ZE 17 ที่ 🆕 26-30 APR 🌼 Korea Best Spring 18,900 🔖 LJ 25 ที่ 🆕 27-01 APR 🌷 Korea Sakura Bloom 16,900 🔖 ZE 32 ที่ 🆕 27-01 MAY 🌸 Korea Blossom Soul 18,900 🔖 ZE 23 ที่ 🆕 27-01 MAY 🌼 Korea Best Spring 19,900 🔖 LJ 24 ที่ 🆕 28-02 APR 🌷 Korea Sakura Bloom 15,900 🔖 ZE 32 ที่ 🆕 28-02 MAY 🌸 Korea Blossom Soul 17,900 🔖 ZE 25 ที่ 🆕 28-02 MAY 🌼 Korea Best Spring 18,900 🔖 LJ 25 ที่ 🆕 29-03 APR 🌷 Korea Sakura Bloom 15,900 🔖 ZE 32 ที่ 🆕 29-03 MAY 🌸 Korea Blossom Soul 17,900 🔖 ZE 25 ที่ 🆕 29-03 MAY 🌼 Korea Best Spring 18,900 🔖 LJ 25 ที่ 🆕 30-04 APR 🌷 Korea Sakura Bloom 15,900 🔖 ZE 32 ที่ 🆕 30-04 MAY 🌸 Korea Blossom Soul 17,900 🔖 ZE 25 ที่ 🆕 30-04 MAY 🌼 Korea Best Spring 18,900 🔖 LJ 25 ที่ สนใจโปรแกรม สามารติดต่อบริษัททัวร์ชั้นนำใกล้บ้านท่าน จ่ายแค่ค่าทัวร์ไม่เก็บค่าประกันให้วุ่นวาย.. WE KOREA 🇰🇷
ขออนุญาติฝากนะคะ #โปรโมชั่นลดราคาห้องพัก20% เมื่อเข้าพักในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ #เงื่อนไข จองผ่านอีเมล [email protected] ขอบคุณค่ะ https://www.facebook.com/namsanguesthousethaifamily/posts/1825857370777569

ท่องเที่ยวทั่วโลกไปกับเรา WE KOREA BY WE VACATION CENTER (ททท.11/07438) ทัวร์เกาหลี คิดถึงเรา ททท.11/07438

หน้าที่: ท่องเที่ยวเกาหลี ทัวร์เกาหลี ไปเกาหลี รับจัดทัวร์เกาหลีแบบคุณภาพ ทัวร์เกาหลีราคาประหยัด ทัวร์เกาหลีสัมมนาดูงาน ทัวร์เกาหลีส่วนตัว ทัวร์เกาหลีฮันนีมูน ทัวร์เกาหลีศัลยกรรม ทัวร์เกาหลีไปง่ายๆได้ด้วยตัวเอง

เปิดเหมือนปกติ

ป้อมปราการ ซูวอนฮวาซอง
Suwon Hwaseong Fortress
수원 화성
.
นักวิชาการระดับแนวหน้าของโรงเรียนแห่งการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Silhak - 실학) แห่งราชวงศ์โชซอน เป็นผู้ออกป้อมปราการนี้ โดยการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมเชิงทหารเกาหลีแบบดั้งเดิม และการทหารแบบตะวันตกเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งทำให้ไม่เหมือนป้อมปราการอื่น ๆ เพราะฮวาซองถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองการใช้งานทั้งเป็นที่อยู่อาศัย และใช้เป็นสถานที่ป้องกันในรูปแบบด้านการทหาร
.
เอกลักษณ์พิเศษคือในใจกลางป้อมปราการ คือ พระราชวังชั่วคราวแฮงกุง (Haenggung Temporary Palace - 화성행궁)

หลุมฝังศพหินโบราณ ที่โกชาง, ฮวาซุน และคังฮวา

สุสานหินขนาดมหึมาเหล่านี้เรียกว่า "Dolmen" (고인돌) เป็นโบราณวัตถุที่มีค่าของยุคก่อนประวัติศาสตร์ ด้วยการค้นพบหินฝังศพโบราณกว่า 30,000 แห่ง เฉพาะในเกาหลีเท่านั้น

หลุมฝังศพเหล่านี้ จัดว่ามีความหนาแน่น และหลากหลายที่สุดในโลก ตลอดจนได้รับการดูแลรักษาอย่างดี เพื่อให้ชนรุ่นหลังได้เรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์ พิธีกรรมเกี่ยวกับผู้ตาย รวมถึงศิลปะ วัฒนธรรม สังคม และชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในยุคก่อนประวัติศาสตร์ อันทรงคุณค่ายิ่ง... ที่มิใช่เพื่อชนชาติเกาหลีเท่านั้น แต่นับว่าเป็นแหล่งอารยธรรมของมวลมนุษยชาติอีกด้วย

We Korea's cover photo

เมียงดง

[02/21/20]   บรรยากาศสดๆ จากตลาดเมียงดง ผ่านทีมงานของพวกเรานะคะ ยังมีนักท่องเที่ยวและ ร้านค้าเปิดให้บริการตามปกตินะคะ

มาช้าแต่ก็มานะ...
หิมะตกอีกแล้วค่ะที่เกาหลีใต้ อากาศเย็นถึงใจ อากาศที่หนาวเย็น และความงดงามของหิมะจะยังอยู่ต่อไปอีกซักพักเลยค่ะ อุณหภูมิตอนนี้ติดลบอยู่นะคะ ที่สำคัญคือเกาหลียังเที่ยวได้ไร้กังวลค่ะ ไปเที่ยวกับเรานะคะ โปรแกรมท่องเที่ยวราคาพิเศษ สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมของเราที่เอเจ้นท์ใกล้บ้านท่านค่ะ
Cr: ไกด์คุณเอ

Pogram: KOREA SKI DELUXE
หิมะมาแล้ว โปรแกรมท่องเที่ยว Korea Ski Deluxe กันยาวๆ ไปจนถึงกุมภาพันธ์ 2020 ไปก่อนเที่ยวก่อน สนุกสนานก่อนกับหิมะแรกของเกาหลีใต้ สนใจสอบถามโปรแกรมของเราที่เอเจ้นท์ใกล้บ้านคุณค่ะ
CR. ภาพไกด์คุณนก PERIOD 29NOV-3DEC 2019

ไขข้อข้องใจ...อะไรคืออาหารเช้าแบบเกาหลี

หลายๆ ครั้งที่เราเดินทางไปท่องเที่ยวแม้แต่ในประเทศของเราเองก็ตาม เรามีอาหารเช้าแบบนานาชาติ แต่ที่เกาหลียังนิยมรับประทานอาหารเช้าแต่เกาหลีค่ะ ผักดองนานาชนิด และข้าวต้ม ข้าวสวย และซุปต่างๆ ที่จะขาดไม่ได้เลยคือกิมจิค่ะ

แต่สำหรับคนที่ต้องการรับประทานอะไรเบาๆ ก็ยังมีบริการขนมปัง แยมและไส้กรอกให้อยู่นะคะ

อยากไปลองอาหารเช้าสไตล์เกาหลีกับเรา สามารถติดต่อเราได้ที่เอเจ้นท์ใกล้บ้านท่านนะคะ และแจ้งกับทางเอเจ้นท์ว่าสนใจเดินทางกับเรา วีโคเรีย ^_^

Cr.ภาพ ไกด์พี่กิ๊ก 22-26 November 2019

Pogram: KOREA SKI DELUXE
วันนี้เรานำภาพของกรุ๊ปสกีดีลักซ์มาฝากกันค่ะ หิมะตกแล้วนะคะ สตรอว์เบอร์รีหอมหวานก็พร้อมให้ลิ้มลอง หนีร้อนไปพักผ่อนกันให้สดชื่นที่เกาหลีกันนะคะ สนใจติดต่อได้ที่เอเจ้นท์ใกล้บ้านท่านได้เลยค่ะ
CR. ภาพไกด์คุณนก PERIOD 24-28 NOV 2019

We Korea's cover photo

พยากรณ์ดอกซากุระบานที่เกาหลีมาแล้วจ้า
ซากุระเกาหลีใกล้ถึงเวลาบานกันแล้วนะจ๊ะ ใครยังไม่เคยเห็นดอกซากุระไม่ต้องไปถึงญี่ปุ่น ที่เกาหลีก็มีนะจ๊ะ ที่เกาหลีเรียกว่าซากุระว่าดอก "โพ็ดกด" สถานที่ยอดนิยมที่ไปดูดอก โพ็ดกด คือกรุงโซลบริเวณถนนเลียบแม่น้ำตรงเกาะยออิลโด ซึ่งเป็นที่ตั้งของรัฐสภาเกาหลีและบรรดาสถานีทีวีหลาย ๆ ช่อง ดังนั้นหากอยากจะสัมผัสซากุระ
และอิ่มเอมบรรยากาศแบบเคป็อป We Korea ก็ขอแนะนำจ้า
สามารถสอบถามได้ที่
Inbox เลยจ้า ----> http://bit.ly/2BEYOMn

ทัวร์เกาหลีบินสายการบินหรู กินดี เที่ยวครบ
เล่นสกีสุดมันส์ พร้อมพักสบายๆ ณ สกีรีสอร์ท
พิเศษ บุฟเฟต์อาหารทะเล และขาปูยักษ์ เติมไม่อั้น!!
ราคาเริ่มต้นเพียง 20,900.- เท่านั้น!!
.
✅ เล่นสกีสุดมันส์ พร้อมพักที่ SKI RESORT
✅ สนุกกับเครื่องเล่นมากมายที่ EVERLAND
✅ แชะภาพสวยๆ หมู่บ้านฝรั่งเศษ PETITE FRANCE
✅ ชิมสตรอว์เบอร์รีสดๆ จากไร่ลูกใหญ่แบบเต็มคำ
✅ คล้องกุญแจคู่รัก ชมวิวกรุงโซล N SEOUL TOWER
✅ ช้อปปิ้งกระจาย ณ ย่านดัง เมียงดง ทงแดมุน ฮงอิก
✅ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ KING CRAB BUFFET เติมไม่อั้น!
.
เดินทางเดือน พฤศจิกายน 2018 - มีนาคม 2019
────────────────────────
ติดตามโปรโมชั่นพิเศษก่อนใคร คลิกเลย 👇
http://bit.ly/2Agz48L
────────────────────────
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
• 02-675-8448-50
• 061-585-1466
• 061-585-1664
• 089-777-0399 (Hotline)
E-MAIL : [email protected]
────────────────────────
WWW.WEVACATIONCENTER.COM

ทัวร์เกาหลีโปรโมชั่นพิเศษสุดๆ!! จำนวนจำกัด!!
คุ้มสุดๆ ไปเที่ยวเดียวกินเที่ยวครบจบในโปรแกรมเดียว
ราคาเริ่มต้นเพียง 11,999.- เท่านั้น

✅ ชมวิวมุมสูงที่ภูเขาบูกักซาน
✅ สนุกกับเครื่องเล่นที่ Everland
✅ คล้องกุญแจคู่รัก ชมวิว N Seoul Tower
✅ ชมวิวแม่น้ำฮัน ณ Seoul Forest
✅ ชมความงามของดอกหญ้า ณ สวนฮานึลปาร์ค
✅ ช้อปปิ้งย่านดัง เมียงดง ทงแดมุน ชินซาดง

เดินทางเดือน 07-11 / 08-12 ตุลาคม 2018
─────────────
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
• 02-675-8448-50
• 061-585-1466
• 061-585-1664
• 089-777-0399 (Hotline)

KOREA AUTUMN SALE
ชมบรรยากาศใบไม้เปลี่ยนสี ในราคาสุดประหยัด
คุ้มสุดๆ ไปเที่ยวเดียวกินเที่ยวครบจบในโปรแกรมเดียว
ราคาเริ่มต้นเพียง 11,999.- เท่านั้น!!
────────────────────────
ติดตามโปรโมชั่นพิเศษก่อนใคร คลิกเลย 👇
https://line.me/R/ti/p/%40vcc0572r
.
✅ ชมวิวจากมุมสูงรอบเมืองกรุงโซล ที่ภูเขาบูกักซาน
✅ สนุกกับเครื่องเล่นมากมายที่ Everland
✅ คล้องกุญแจคู่รัก ชมวิวกรุงโซล N Seoul Tower
✅ ชมวิวแม่น้ำฮัน ณ สวนป่ากรุงโซล Seoul Forest
✅ ชมความงามของดอกหญ้า ณ สวนฮานึลปาร์ค
✅ ช้อปปิ้งกระจาย ณ ย่านดัง เมียงดง ทงแดมุน ชินซาดง
.
เดินทางเดือน กันยายน-พฤศจิกายน 2018
ดาวโหลดโปรแกรม คลิกเลย
http://bit.ly/2MhOlZy
────────────────────────
จัดกรุ๊ปเหมา เลือกโปรแกรมที่ต้องการ คลิกเลย 👇
https://line.me/R/ti/p/%40vcc0572r
────────────────────────
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
• 02-675-8448-50
• 061-585-1466
• 061-585-1664
• 089-777-0399 (Hotline)
E-MAIL : [email protected]
หรือติดต่อบริษัททัวร์ใกล้บ้านท่าน 🗺
────────────────────────
WWW.WEVACATIONCENTER.COM

We Korea's cover photo

KOREA SEASON OF INCENTIVE 2018 IN KOREA

กลับมาอีกครั้งกลับ เข้าสู่ช่วงฤดูกาลกรุ๊ปเหมา ศึกษา ดูงาน ประชุม สัมมนา เส้นทางโปรแกรม สถานที่ศึกษาดูงาน ไม่ว่าท่านจะติดต่อเอง หรือเราดูแลติดต่อประสานงานให้
เรามีพร้อมทั้งเส้นทางและที่ท่องเที่ยวหลัก ที่ต้องการดูท่องเที่ยวเยี่ยมชม สถานที่ดูงาน พร้อมแจ้งวัตถุประสงค์ ของการดูงานในกรุ๊ปนั้น เพียงเท่านี้ เราก็จัดโปรแกรมให้ได้ตรงตามความต้องการของลุกค้าของท่านได้เลยคะ

ทีมงาน WE INCENTIVE พร้อมแล้วคะ

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้เลยคะ หรือ ติดต่อบริษัททัวร์ชั้นนำใกล้บ้านท่าน

แจ้งเพื่อทราบ...

สุข สนุกสนาน เบิกบาน สำราญใจ เทศกาลสงกรานต์ปี2561

"ขออำนาจ คุณพระศรี รัตนตรัย
บันดาลดล อำนวยพร ให้เป็นศรี
ปรีดิ์เปรม เกษมสุข แลมั่งมี
กิจการ ทวีสินพิพัฒน์ผล มงคลชัย"

สนใจโปรแกรม การจอง ติดต่อบริษัททัวร์ชั้นนำใกล้บ้านท่าน...

จองเลย...เกาหลีใต้ไปกับ 🌸 WE KOREA 🌸

สุข สนุกสนาน เบิกบาน สำราญใจ เทศกาลสงกรานต์ปี2561

"ขออำนาจ คุณพระศรี รัตนตรัย
บันดาลดล อำนวยพร ให้เป็นศรี
ปรีดิ์เปรม เกษมสุข แลมั่งมี
กิจการ ทวีสินพิพัฒน์ผล มงคลชัย"

สนใจโปรแกรม การจอง ติดต่อบริษัททัวร์ชั้นนำใกล้บ้านท่าน...

จองเลย...เกาหลีใต้ไปกับ 🌸 WE KOREA 🌸

WE KOREA UPDATE
29 MAR 2018*
.
PROGRAM
✨ Korea Promotion : https://goo.gl/PvdG8K
🌷 Korea Sukura Bloom : https://goo.gl/nGJf7e
🌸 Korea Blossom's Soul : https://goo.gl/Pkwk5t
🌼 Korea Best Spring : https://goo.gl/oWttKS
🎿 April Snow 2018 : https://goo.gl/gXDehC
🌻 Korea Grand Spring : https://goo.gl/a6G9vB
🌈 Grand April Snow : https://goo.gl/YBLtS6
.
APRIL
🆕 01-05 APR 🌷 Korea Sakura Bloom 14,900 🔖 LJ 03 ที่
🆕 03-07 APR ✨ Korea Promotion 13,900 🔖 ZE 15 ที่ NEW
🆕 03-07 APR 🌷 Korea Sakura Bloom 15,900 🔖 ZE 06 ที่
🆕 04-08 APR ✨ Korea Promotion 13,900 🔖 ZE 15 ที่ NEW
🆕 04-08 APR 🌷 Korea Sakura Bloom 15,900 🔖 ZE 03 ที่
🆕 04-08 APR 🌸 Korea Blossom Soul 18,900 🔖 CLOSED
🆕 05-09 APR 🌷 Korea Sakura Bloom 15,900 🔖 ZE 09 ที่
🆕 05-09 APR 🌸 Korea Blossom Soul 18,900 🔖 ZE 06 ที่
🆕 06-10 APR 🌷 Korea Sakura Bloom 15,900 🔖 LJ 04 ที่
🆕 06-10 APR 🌸 Korea Blossom Soul 17,900 🔖 ZE 02 ที่
🆕 07-11 APR 🌷 Korea Sakura Bloom 15,900 🔖 LJ 10 ที่
🆕 07-11 APR 🌸 Korea Blossom Soul 17,900 🔖 ZE 07 ที่
🆕 07-11 APR 🌼 Korea Best Spring 18,900 🔖 ZE 05 ที่
🆕 08-12 APR ✨ Korea Promotion 14,900 🔖 ZE 15 ที่ NEW
🆕 08-12 APR 🌷 Korea Sakura Bloom 15,900 🔖 ZE 15 ที่
🆕 09-13 APR ✨ Korea Promotion 14,900 🔖 ZE 15 ที่ NEW
🆕 09-13 APR 🌷 Korea Sakura Bloom 15,900 🔖 ZE 10 ที่
🆕 09-13 APR 🌸 Korea Blossom Soul 18,900 🔖 ZE 13 ที่
🆕 09-13 APR 🌼 Korea Best Spring 19,900 🔖 ZE 10 ที่
🆕 10-14 APR 🌷 Korea Sakura Bloom 16,900 🔖 ZE 10 ที่
🆕 10-14 APR 🌸 Korea Blossom Soul 19,900 🔖 ZE 03 ที่
🆕 10-14 APR 🌼 Korea Best Spring 20,900 🔖 ZE 09 ที่
🆕 10-14 APR 🌻 Korea Grand Spring 25,900 🔖 OZ 15 ที่ NEW
🆕 11-15 APR 🌷 Korea Sakura Bloom 19,900 🔖 7C 15 ที่
🆕 11-15 APR 🌸 Korea Blossom Soul 20,900 🔖 ZE 11 BUS2
🆕 11-15 APR 🌼 Korea Best Spring 21,900 🔖 7C 08 BUS2
🆕 11-15 APR 🌈 Grand April Snow 32,900 🔖 KE 11 ที่
🆕 11-15 APR 🌻 Korea Grand Spring 29,900 🔖 OZ 20 ที่ NEW
🆕 12-16 APR 🌷 Korea Sakura Bloom 21,900 🔖 LJ 13 ที่
🆕 12-16 APR 🌸 Korea Blossom Soul 21,900 🔖 ZE 08 ที่
🆕 12-16 APR 🌼 Korea Best Spring 22,900 🔖 7C 04 ที่
🆕 12-16 APR 🌈 Grand April Snow 32,900 🔖 KE 02 ที่
🆕 12-16 APR 🌻 Korea Grand Spring 29,900 🔖 OZ 20 ที่ NEW
🆕 13-17 APR 🌷 Korea Sakura Bloom 19,900 🔖 ZE 20 ที่
🆕 13-17 APR 🌸 Korea Blossom Soul 20,900 🔖 ZE 02 BUS2
🆕 13-17 APR 🌼 Korea Best Spring 21,900 🔖 7C 05 BUS4
🆕 13-17 APR 🎿 April Snow 2018 24,900 🔖 7C 13 ที่ NEW
🆕 13-17 APR 🌈 Grand April Snow 32,900 🔖 KE 29 ที่
🆕 13-17 APR 🌻 Korea Grand Spring 28,900 🔖 OZ 20 ที่ NEW
🆕 14-18 APR 🌷 Korea Sakura Bloom 15,900 🔖 ZE 13 ที่
🆕 14-18 APR 🌼 Korea Best Spring 20,900 🔖 LJ 13 ที่
🆕 15-19 APR 🌷 Korea Sakura Bloom 14,900 🔖 ZE 25 ที่
🆕 15-19 APR 🌸 Korea Blossom Soul 18,900 🔖 ZE 15 ที่
🆕 16-20 APR 🌷 Korea Sakura Bloom 14,900 🔖 ZE 21 ที่
🆕 16-20 APR 🌸 Korea Blossom Soul 17,900 🔖 ZE 15 ที่
🆕 16-20 APR 🌼 Korea Best Spring 18,900 🔖 LJ 15 ที่
🆕 17-21 APR 🌷 Korea Sakura Bloom 15,900 🔖 ZE 25 ที่
🆕 17-21 APR 🌸 Korea Blossom Soul 16,900 🔖 ZE 17 ที่
🆕 17-21 APR 🌼 Korea Best Spring 17,900 🔖 LJ 21 ที่
🆕 18-22 APR 🌷 Korea Sakura Bloom 15,900 🔖 ZE 32 ที่
🆕 18-22 APR 🌸 Korea Blossom Soul 16,900 🔖 ZE 25 ที่
🆕 18-22 APR 🌼 Korea Best Spring 17,900 🔖 LJ 12 ที่
🆕 19-23 APR 🌷 Korea Sakura Bloom 15,900 🔖 ZE 32 ที่
🆕 19-23 APR 🌸 Korea Blossom Soul 16,900 🔖 ZE 25 ที่
🆕 19-23 APR 🌼 Korea Best Spring 17,900 🔖 LJ 25 ที่
🆕 20-24 APR 🌷 Korea Sakura Bloom 15,900 🔖 ZE 32 ที่
🆕 20-24 APR 🌸 Korea Blossom Soul 16,900 🔖 ZE 22 ที่
🆕 20-24 APR 🌼 Korea Best Spring 17,900 🔖 LJ 15 ที่
🆕 21-25 APR 🌷 Korea Sakura Bloom 15,900 🔖 ZE 32 ที่
🆕 21-25 APR 🌸 Korea Blossom Soul 16,900 🔖 ZE 25 ที่
🆕 21-25 APR 🌼 Korea Best Spring 17,900 🔖 LJ 17 ที่
🆕 22-26 APR 🌷 Korea Sakura Bloom 14,900 🔖 ZE 32 ที่
🆕 22-26 APR 🌸 Korea Blossom Soul 16,900 🔖 ZE 20 ที่
🆕 22-26 APR 🌼 Korea Best Spring 17,900 🔖 LJ 25 ที่
🆕 23-27 APR 🌷 Korea Sakura Bloom 14,900 🔖 ZE 32 ที่
🆕 23-27 APR 🌸 Korea Blossom Soul 16,900 🔖 ZE 25 ที่
🆕 23-27 APR 🌼 Korea Best Spring 17,900 🔖 LJ 25 ที่
🆕 24-28 APR 🌷 Korea Sakura Bloom 14,900 🔖 ZE 32 ที่
🆕 24-28 APR 🌸 Korea Blossom Soul 16,900 🔖 ZE 25 ที่
🆕 24-28 APR 🌼 Korea Best Spring 17,900 🔖 LJ 25 ที่
🆕 25-29 APR 🌷 Korea Sakura Bloom 15,900 🔖 ZE 32 ที่
🆕 25-29 APR 🌸 Korea Blossom Soul 16,900 🔖 ZE 25 ที่
🆕 25-29 APR 🌼 Korea Best Spring 17,900 🔖 LJ 22 ที่
🆕 26-30 APR 🌷 Korea Sakura Bloom 16,900 🔖 ZE 32 ที่
🆕 26-30 APR 🌸 Korea Blossom Soul 17,900 🔖 ZE 17 ที่
🆕 26-30 APR 🌼 Korea Best Spring 18,900 🔖 LJ 25 ที่
🆕 27-01 APR 🌷 Korea Sakura Bloom 16,900 🔖 ZE 32 ที่
🆕 27-01 MAY 🌸 Korea Blossom Soul 18,900 🔖 ZE 23 ที่
🆕 27-01 MAY 🌼 Korea Best Spring 19,900 🔖 LJ 24 ที่
🆕 28-02 APR 🌷 Korea Sakura Bloom 15,900 🔖 ZE 32 ที่
🆕 28-02 MAY 🌸 Korea Blossom Soul 17,900 🔖 ZE 25 ที่
🆕 28-02 MAY 🌼 Korea Best Spring 18,900 🔖 LJ 25 ที่
🆕 29-03 APR 🌷 Korea Sakura Bloom 15,900 🔖 ZE 32 ที่
🆕 29-03 MAY 🌸 Korea Blossom Soul 17,900 🔖 ZE 25 ที่
🆕 29-03 MAY 🌼 Korea Best Spring 18,900 🔖 LJ 25 ที่
🆕 30-04 APR 🌷 Korea Sakura Bloom 15,900 🔖 ZE 32 ที่
🆕 30-04 MAY 🌸 Korea Blossom Soul 17,900 🔖 ZE 25 ที่
🆕 30-04 MAY 🌼 Korea Best Spring 18,900 🔖 LJ 25 ที่
.
สนใจเดินทาง ติดต่อเอเจนท์ใกล้บ้านท่าน
ขอบพระคุณที่ไว้วางใจให้เราบริการ..
WE KOREA

LET'S IT SNOW (5 วัน 3 คืน)
‘โบกมือลาเกาหลีฤดูหนาว! โอกาสสุดท้าย!
ที่คุณจะได้สัมผัสความเย็นของแดนกิมจิ
จองด่วน! ช้าหมดอดเที่ยวนะจ้ะ~’
.
☑ เล่นสกี
☑ เกาะนามิ
☑ SOYANGGANG SKYWALK
☑ EVERLAND
☑ สตรอว์เบอร์รี่ฟาร์ม
☑ SEOULLO 7017
.
ราคาเพียง 13,900.-
.
เดินทาง
11/12/13/14 มีนาคม 2018 นี้เท่านั้น!
.
ดูเพิ่มเติม 👉🏻 https://goo.gl/YpbCtU

KOREA BLOSSOM'S SOUL (5 วัน 3 คืน)
'ชมดอกไม้บานสะพรั่ง! สีสันสวยงามสดใส
เที่ยวแดนกิมจิ ในฤดูใบไม้ผลิอันแสนโรแมนติก'
.
☑ เกาะนามิ
☑ วิดวาวูจองซา
☑ SOYANGGANG SKYWALK
☑ JADE GARDEN
☑ EVERLAND
☑ N SEOUL TOWER
☑ SEOULLO 7017
.
รายละเอียดโปรแกรม (inbox)
DOC (a paper) https://goo.gl/G1CjTa
PDF (a paper) https://goo.gl/XxrdFa
.
ซูวอน 1 คืน และ โซล 2 คืน
เดินทางเดือน มีนาคม - เมษายน 2018
เริ่มต้นเพียง 14,900 เท่านั้น!!
.
จ่ายแค่ค่าทัวร์ไม่เก็บค่าประกันให้วุ่นวาย..
ติดต่อเอเจนซี่ใกล้บ้านท่าน จองเลย กับ.. WE KOREA 🇰🇷

KOREA WINTER SOUL (5 วัน 3 คืน)
‘โบกมือลาฤดูหนาว โอกาสสุดท้าย
ที่คุณจะได้สัมผัสความสวยงามของเกาหลี
ในช่วงฤดูหนาว หิมะขาวโผลนแบบนี้..’
.
☑ เล่นสกี
☑ เกาะนามิ
☑ SOYANGGANG SKYWALK
☑ EVERLAND
☑ สตรอว์เบอร์รี่ฟาร์ม
☑ SEOULLO 7017
.
รายละเอียดโปรแกรม (inbox)
DOC (a paper) https://goo.gl/G1CjTa
PDF (a paper) https://goo.gl/XxrdFa
.
ซูวอน 1 คืน และ โซล 2 คืน
เดินทางเดือน มีนาคม 2018
เริ่มต้นเพียง 15,900 เท่านั้น!!
.
MAR
🆕 04-08 MAR ❄️Korea Winter's Soul 15,900 🔖 LJ 10 ที่
🆕 05-09 MAR ❄️Korea Winter's Soul 15,900 🔖 7C 10 ที่
🆕 05-09 MAR ❄️Korea Winter's Soul 15,900 🔖 LJ 10 ที่
🆕 06-10 MAR ❄️Korea Winter's Soul 15,900 🔖 7C 03 ที่
🆕 07-11 MAR ❄️Korea Winter's Soul 16,900 🔖 7C 11 ที่
🆕 08-12 MAR ❄️Korea Winter's Soul 16,900 🔖 7C 20 ที่
🆕 09-13 MAR ❄️Korea Winter's Soul 16,900 🔖 7C 17 ที่
🆕 10-14 MAR ❄️Korea Winter's Soul 15,900 🔖 7C 02 ที่
🆕 11-15 MAR ❄️Korea Winter's Soul 15,900 🔖 7C 15 ที่
🆕 12-16 MAR ❄️Korea Winter's Soul 15,900 🔖 7C 20 ที่
🆕 13-17 MAR ❄️Korea Winter's Soul 15,900 🔖 7C 12 ที่
🆕 14-18 MAR ❄️Korea Winter's Soul 15,900 🔖 7C 22 ที่
🆕 15-19 MAR ❄️Korea Winter's Soul 15,900 🔖 7C 09 ที่
🆕 16-20 MAR ❄️Korea Winter's Soul 15,900 🔖 7C 06 ที่
.
จ่ายแค่ค่าทัวร์ไม่เก็บค่าประกันให้วุ่นวาย..
ติดต่อเอเจนซี่ใกล้บ้านท่าน จองเลย กับ.. WE KOREA 🇰🇷

We Korea's cover photo

We Korea

โอกาสสุดท้าย ทัวร์เกาหลีรับลมหนาว
พิเศษสุด! งานปิดเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง
ถ้าพลาดปีนี้ รออีกทีปีหน้าเลยน้า..

ทัวร์แดนกิมจิ ราคาสุดพิเศษ!!
กับสองโปรแกรม ที่คัดสรรมาเพื่อคุณ
- ราคาเพียง 15,900.- เท่านั้น -
www.wevacationcenter.com

We Vacation

ROSE OF SHARON
ดอกไม้ประจำชาติ ของประเทศเกาหลีใต้

[12/15/15]   มีทัวร์เกาหลีหลุดที่ 1 นะคะ บินวันนี้ ราคา 9,900.- บินZE นัดตอน 6 โมงเย็น ใครอยากไปรีบติดต่อมาเลย

สอบถามรายการนี้ได้ที่
WE VACATION CENTER #wevacation
HOTLINE : 089-777-0399
TEL : 02-675-8448-50
FAX : 02-675-8451
WEBSILE : www.wevacationcenter.com
FACEBOOK : facebook.com/wevacation
TWITTER : https://twitter.com/we_vacation
E-MAIL : [email protected]
ID LINE : we.tarada
LINE OFFICIAL : @wevacationcenter
หรือ คลิกที่ลิ้งค์เลยจ้า
http://line.me/ti/p/%40wevacationcenter
TAT : 11/07438

We Vacation

✨ !!!!! ประกาศผลกิจกรรม ติดดาวแจกฟรี !!!!! ✨
ผู้โชคดี 2 ท่านได้แก่คุณ...
1. Waewwin Kaeoket
2. สุนิศา อุทัยวรรณ

รับไปเลยยย!!!
Etude House My Mini Travel Kit 4 Items
กิ๊ฟเซ็ตสุดคุ้มทั้งบำรุง ทำความสะอาดและแต่งหน้า เหมาะสำหรับการเดินทาง ช่วยประหยัดพื้นที่ในกระเป๋า 2 รางวัล
***แจ้งชื่อ-ที่อยู่ มาทางอินบ๊อกด้วยจ้าา**
#wevacationcenter #เกมแจกของ #ฟรี #korea

✨ !!!!! ประกาศผลกิจกรรม ติดดาวแจกฟรี !!!!! ✨
ผู้โชคดี 2 ท่านได้แก่คุณ...
1. Waewwin Kaeoket
2. สุนิศา อุทัยวรรณ

🎁🎁 รับไปเลยยย!!!🎁🎁
Etude House My Mini Travel Kit 4 Items
กิ๊ฟเซ็ตสุดคุ้มทั้งบำรุง ทำความสะอาดและแต่งหน้า เหมาะสำหรับการเดินทาง ช่วยประหยัดพื้นที่ในกระเป๋า 2 รางวัล
***แจ้งชื่อ-ที่อยู่ มาทางอินบ๊อกด้วยจ้าา**
#wevacationcenter #เกมแจกของ #ฟรี #korea

sistacafe.com

แนะนำซีรีย์เกาหลี ปี 2015 ที่ไม่ควรพลาดเด็ดขาด!!|SistaCafe

เรามาดูกันให้ตาแฉะกันเถอะค่ะ

CRADIT :http://sistacafe.com

sistacafe.com เก็บตกซีรีย์เรื่องที่ผ่านมา ใครพลาดเรื่องอะไรต้องไปดู! (หน้า 1)

dek-d.com

8 ของกินสุดฮิตที่ "เกาหลีใต้" ที่สร้างปรากฎการณ์ระดับประเทศ! (ระวังน้ำลายไหล) | Dek-D.com

เราลองมาดู 8 ของกินสุดฮิตที่ขายดีในเกาหลีใต้กันเถอะค่ะ หนึ่งในนั้นมัฮันนี่บัตเตอร์ชิพด้วย

CRADIT :Dek-D 39106

dek-d.com มาดูกันว่าที่เกาหลีมีของกินอะไรบ้างที่คนฮิตกันทั่วประเทศ

pantip.com

มาเกาหลีครั้งนี้พี่ไม่ได้มาเล่นๆนะคะ แต่พี่มาเพื่อ "กิน!!" สตรองงงง

งานกินก็มาค่ะ

pantip.com อันนยองฮาเซโย~~~ สวัสดีเพื่อนๆพันทิปทุกคนค่า จะบอกว่าตั้งแต่สมัครเป็นสมาชิกพันทิปมา กระทู้นี้เป็นกระทู้แรกที่เราอยากจะเขียนมากก ง่ายๆเลยคืออยากจะแบ่งปันความฟินข

hallyukstar.com

เตรียมพบกับ Korean Music Wave in Bangkok อีกครั้งในปี 2016 !! - Hallyu K Star

แอดมินขอเก็บตังแป๊บ!! อยากเจอใครสามารถไปโหวตได้เลยนะคะ

hallyukstar.com หลังจากห่างหายจากการจัดคอนเสิร์ทในไทยไปตั้งแต่ปี 2013 ล่าสุด MBC Korean Music Wave กำลังจะกลับมาอีกค

pantip.com

มาสุดติ่ง กระดิ่งแมว กับ Korea Street Food ที่เดียวที่แรกในไทย

เป็นร้านที่ให้อารมณ์ความรู้สึกเหมือนอยู่ข้างทางเกาหลีจริงๆเลยนะคะ อยู่แถวๆเกษตร-นวมินทร์เอง แอดอยากไป

CRADIT : PANTIP 34405208

pantip.com รีวิวแรก อาจจะมีผิดบ้าง พูดเวอร์บ้าง ต้องขออภัยติ่งเกาหลี ไว้ด้วยเน้ออออ เราไปกินอาหารเกาหลีร้านหนึ่งมา แล้วชอบเลยมารีวิวให้ที่นี้ เพราะอะไรไม่รู้ดิ เราว่าคุณภา

We Vacation

ประกาศผลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ สำหรับผู้ที่เล่นเกมชิงรางวัล พวงกุญแจ พลอย อเมทิชในเพจ WE VACATION ได้แก่

คุณ Autchara Rungnarongruch
คุณ Wannaphon Phonpun Sritong
คุณ Numfun Oneder

สำหรับใครที่ไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจนะคะ เพราะ เพจเรามีกิจกรรมดีๆแบบนี้มาให้เล่นกันตลอด ติดตามได้ทุกวันศุกร์ค่ะ

ได้แล้วๆ คนที่โดนสุ่มได้ 3 รางวัล ได้แก่
คุณ Autchara Rungnarongruch
คุณ Wannaphon Phonpun Sritong
คุณ Numfun Oneder

ขั้นตอนการสุ่มของแอดมินก็ง่ายๆสั้นๆไม่ยุ่งยาก 555
1.เรียงรายชื่อ จากคอมเม้นท์แรกมาล่าสุด
2.ส่วนตัวแอดมินชอบเลข 12 อิอิ
3.นับเลขต่อกันแล้วสุ่มเอาคนที่ได้เลข 12 แยกออกมาได้ 12 คน
4.เอาเลข 12 หาร 4 เท่ากับ 3 พอดี
5.สุ่มเอาคนที่ได้เลข 4 จาก 12 คน จะได้ทั้งหมด 3 คนพอดี

ปล.สุ่มจริงๆนะบอกเลยลงตัวพอดีเป๊ะ ยินดีกับทั้ง 3 ท่านด้วยจ้า
ปล2. ผู้โชคดี 3 คนที่ได้รางวัลจากการสุ่ม อินบ๊อกมาด้วยจ้าา ^.^

Our Story

สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม/จองทัวร์ ได้กับบริษัทท่องเที่ยวใกล้บ้านท่าน :)

เปลี่ยนวันพักผ่อนของคุณ ให้เป็นวันที่มีความหมายที่สุดกับพวกเรา กับ WE KOREA BY WE VACATION CENTER TAT : 11/07438

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง สำนักงานตัวแทนจัดการท่องเที่ยว ใน Bangkok?

คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

เมียงดง
BUNGEE
เรือไว้กิ้ง

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


Thai C.C Tower
Bangkok
10120

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 19:00
อังคาร 09:00 - 19:00
พุธ 09:00 - 19:00
พฤหัสบดี 09:00 - 19:00
ศุกร์ 09:00 - 19:00
เสาร์ 09:00 - 13:00
การท่องเที่ยวและท่องชมทิวทัศน์ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)
Tailandas Tailandas
Tailandas
Bangkok, 10530

Tailandas nepalieka abejingų. Tai šalis kiekvienam - tiek turintiems nedidelį biudžetą, tiek norintiems prabangos, tiek ieškantiems ramybės ir gamtos, tiek pramogų ir linksmybių. Užsisakyk savo individualų kelionės maršrutą.

พานทอง ทัวร์ พานทอง ทัวร์
3 หมู่ 2 กันจุ บึงสามพัน เพชรบูรณ์
Bangkok, 10200

ดูงาน สัมนา ราคาตามงบ

Luxury Package Tour Luxury Package Tour
Udonthani
Bangkok, 41000

ขายแพคเกจที่พัก ทัวร์ สุดหรูในยุโรป ราคาแสนสบาย พร้อมให้คำแนะนำศึกษาต่อในประเทศอังกฤษ

Big Jet Travel Big Jet Travel
21/1 Soi Chidlom, Ploenchid Road, Lumpini, Pathumwan
Bangkok, 10110

Check-in at Koh Chang. Check-in at Koh Chang.
Bangkok, 10600

กรุงเทพ-ตราด(เกาะช้าง)

Mc On Tour Mc On Tour
2521/55 LadPrao Road, Wangthongland
Bangkok, 10310

Premium Travel Agent

There is hope , There is life There is hope , There is life
Thailand
Bangkok, 10260

บันทึกการท่องเที่ยวและการเดินทาง

เที่ยวจีน ท่องเที่ยวซื้อของถูกจากจีน กวางโจว เซินเจิ้น เที่ยวจีน ท่องเที่ยวซื้อของถูกจากจีน กวางโจว เซินเจิ้น
Bangkok
Bangkok, 10230

พาเที่ยวพาซื้อของจากแหล่งช๊อปปิ้งจากร้านค้าส่งและปลีก

Pro Booking Center Pro Booking Center
ถนน ลาดพร้าววังหิน
Bangkok, 10230

Pro Booking Center บริการทัวร์ทั่วโลก คุณภาพเข้าตา ราคาถูกใจ

Bacontrip.com  การท่องเที่ยวจะเยียวยาทุกสิ่ง Like a Bacon Bacontrip.com การท่องเที่ยวจะเยียวยาทุกสิ่ง Like a Bacon
125 ซอยลาดพร้าว 42 ซอย 5 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
Bangkok, 10310

Bacontrip.com ทัวร์ส่วนตัว ทัวร์วีไอพี ทัวร์ครอบครัว ทัวร์องค์กร

เอเซียทรานสปอร์ตเตอร์ เอเซียทรานสปอร์ตเตอร์
165/85
Bangkok, 10160

ขนย้ายรถจักรยานยนต์ บริการขนส่งสินค้า