Econ SWU International Program

Econ SWU International Program

ความคิดเห็น

ขออนุญาติตามหาสรุป วิชา mathematical economics I ของปี 1 econ inter swuic สู้ทุกราคา ibหรือ comment ได้เลย ครับ
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ โครงการตรวจสุขภาพประจำปี62 นะคะ
รับสอนเศรษฐศาสตร์ การเงิน บัญชีโดยพี่ธรรมศาสตร์-จุฬาฯ ประสบการณ์สอนนานกว่า 20 ปี น้องคนใดสนใจเรียนเศรษฐศาสตร์ การเงิน บัญชี รบกวนติดต่อ Line ID:0846807295 หรือโทรที่เบอร์ดังกล่าว ขอบคุนคับ

เปิดเหมือนปกติ

PR Econ Swu

มหาวิทยาลัย Neu-Ulm University of Applied Science (HNU) ประเทศเยอรมันนี เปิดโอกาสให้นิสิตสถาบันเครือข่าย ลงเรียนออนไลน์ในภาคการศึกษา winter semester 2020/21 เพื่อส่งเสริมให้นิสิตเกิดประสบการณ์แลกเปลี่ยนการเรียนและวัฒนธรรมกับนักศึกษาต่างชาติ โดยรายละเอียดโครงการและรายวิชาที่เปิดสอนดังเอกสารแนบ

เริ่มเรียนในวันที่ 5 ตุลาคม 2020 และสิ้นสุดการเรียนในเดือนกุมภาพันธ์ 2021 โดยมีรายวิชาที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษรวมทั้งสิ้น 21 รายวิชา จาก 3 สาขา ได้แก่ 1) Bussiness and Economics 2) Health Management และ 3) Information Management และรายวิชาภาษาเยอรมัน 1 วิชา

นิสิตที่สนใจสามารถสมัครโดยการลงทะเบียนออนไลน์ และชำระค่าลงทะเบียนเป็นจำนวน 81.50 Euro หรือ ประมาณ 3,000 บาท เมื่อนิสิตได้ลงทะเบียนออนไลน์และชำระค่าลงทะเบียนแล้ว นิสิตจึงจะสามารถเลือกเรียนได้ไม่จำกัดจำนวนรายวิชา โดยเปิดรับสมัครถึงวันที่ 10 กันยายน 2020

เนื่องจากรายวิชาที่ HNU เปิดสอนมีการจำกัดจำนวนผู้เรียนออนไลน์ จึงแนะนำให้นิสิตเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป

Link ลงทะเบียนออนไลน์

https://www.service4mobility.com/europe/BewerbungServlet?identifier=ULM03&kz_bew_pers=S&kz_bew_art=IN&aust_prog=SHT&sprache=en

.

หมายเหตุ: การเทียบโอนหน่วยกิตเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หากนิสิตประสงค์จะเทียบโอนหน่วยกิต นิสิตจะต้องปรึกษาอาจารย์ผู้สอนก่อนการลงทะเบียนเรียน

PR Econ Swu

ประกาศ การจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2563

PR Econ Swu

รับสมัครเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี TCAS รูปแบบที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2563
รับสมัครระหว่างวันที่ 9 - 14 มิถุนายน 2563

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ https://supreme.swu.ac.th/admissions2/normal.php?c=5

#ทีมมศว #dek63 #tcas63 #tcas5 #tcasรอบ5

PRswu

มศว จัดงบกว่า 200 ล้านบาท ลดค่าเทอม-ค่าหอพัก พร้อมจัดตั้งกองทุนเยียวยานิสิตที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีนโยบายในการช่วยเหลือนิสิตที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)
โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ได้ร่วมหารือกับคณะผู้บริหาร มศว พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นจากประธานสภานิสิต และสมาชิกสภานิสิต ในเรื่องการกำหนดมาตรการ ช่วยเหลือนิสิตในด้านต่างๆ ประกอบด้วย
🔻 การช่วยเหลือและเยียวยาด้านการเงิน
🔻 คืนและลดค่าธรรมเนียมการศึกษาให้กับนิสิต ทุกระดับการศึกษาในอัตราร้อยละ 10 ของอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
(โดยไม่เกินวงเงิน 10,000 บาท)
ดังนี้
😁 คืนค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษา 2/2562 ให้ร้อยละ 10
😁 ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563 ให้ร้อยละ 10
😁 ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563 ให้ร้อยละ 10
⭐ผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
ค่าหอพัก
🏢 คืนค่าหอพัก ในกรณีที่นิสิตกลับบ้านในช่วงหยุด Covid 19
🏢 ลดค่าหอพักปีการศึกษา 2563

🔻จัดตั้งกองทุนการศึกษาและเยียวยานิสิต
👫 จัดทุนการศึกษาให้แก่นิสิตที่มีปัญหา ทั้งระดับคณะ และมหาวิทยาลัย
👫 ให้เงินกู้ไม่มีดอกเบี้ย สำหรับนิสิตที่มีปัญหาเรื่องการเงินทั้งระดับมหาวิทยาลัยและคณะ

* โดยรายละเอียดและกระบวนการต่างๆ จะมีการประกาศแจ้งให้ทราบต่อไป*
#ทีมมศว

PR Econ Swu

รายละเอียดการรับสมัครนิสิตใหม่ TCAS 63 รอบ 3 (Admission 1) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รับสมัคร : 17-27 เมษายน 2563
ผ่านทาง : https://student.mytcas.com
#EconSWU #พี่มศวพาน้องสอบ #ทีมมศว #TCAS63 #DEK63 #รอบ3 #mytcas #ทปอ #รับตรง

Don't miss this opportunity. :)
Apply now!!!

PR Econ Swu

📌เปิดรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนในโครงการแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563
📌Meiji University ประเทศญี่ปุ่น ระยะยาว จำนวน 2 ทุนๆละ 15,000 บาท

1.1 เป็นนิสิตที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1.2 เป็นผู้มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษในระดับดี
1.3 เป็นผู้ที่ได้รับหนังสือตอบรับจาก Meiji University

📌รับสมัครตั้งแต่วันนี้-วันที่ 13 มกราคม 2563 ณ สำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ชั้น 13
ในเวลาราชการ
📌สอบสัมภาษณ์วันที่ 14 มกราคม 2563
📌ประกาศผลวันที่ 15 มกราคม 2563

เอกสารประกอบการสมัคร
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาบัตรนิสิต
3. สำเนาใบรับรองสภาพนิสิต
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
5. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ 6 รายการเดินบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ย้อนหลัง 3 เดือน
6. สำเนาผลการเรียน (Transcript) หรือ ทบ.12 จากระบบทะเบียนนิสิต (Supreme)
7. สำเนาหนังสือเดินทาง(ถ้ามี)

PR Econ Swu

📌เปิดรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนในโครงการแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563
📌Neu-Ulm University of Applied Sciences ประเทศเยอรมนี จำนวน 4 ทุนๆละ 65,000 บาท

1.1 เป็นนิสิตที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1.2 เป็นผู้มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษในระดับดี
1.3 เป็นผู้ที่ได้รับหนังสือตอบรับจาก Neu-Ulm University of Applied Sciences

📌รับสมัครตั้งแต่วันนี้-วันที่ 13 มกราคม 2563 ณ สำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ชั้น 13
ในเวลาราชการ
📌สอบสัมภาษณ์วันที่ 14 มกราคม 2563
📌ประกาศผลวันที่ 15 มกราคม 2563

เอกสารประกอบการสมัคร
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาบัตรนิสิต
3. สำเนาใบรับรองสภาพนิสิต
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
5. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ 6 รายการเดินบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ย้อนหลัง 3 เดือน
6. สำเนาผลการเรียน (Transcript) หรือ ทบ.12 จากระบบทะเบียนนิสิต (Supreme)
7. สำเนาหนังสือเดินทาง(ถ้ามี)

PR Econ Swu

📌เปิดรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนในโครงการแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563
📌University of Nottingham Ningbo China ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 4 ทุนๆละ 15,000 บาท

1.1 เป็นนิสิตที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1.2 เป็นผู้มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษในระดับดี
1.3 เป็นผู้ที่ได้รับหนังสือตอบรับจาก University of Nottingham Ningbo China

📌รับสมัครตั้งแต่วันนี้-วันที่ 13 มกราคม 2563 ณ สำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ชั้น 13
ในเวลาราชการ
📌สอบสัมภาษณ์วันที่ 14 มกราคม 2563
📌ประกาศผลวันที่ 15 มกราคม 2563

เอกสารประกอบการสมัคร
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาบัตรนิสิต
3. สำเนาใบรับรองสภาพนิสิต
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
5. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ 6 รายการเดินบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ย้อนหลัง 3 เดือน
6. สำเนาผลการเรียน (Transcript) หรือ ทบ.12 จากระบบทะเบียนนิสิต (Supreme)
7. สำเนาหนังสือเดินทาง(ถ้ามี)

PR Econ Swu

📌เปิดรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนในโครงการแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563
📌National University of Kaohsiung ประเทศไต้หวัน จำนวน 5 ทุนๆละ 15,000 บาท

1.1 เป็นนิสิตที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1.2 เป็นผู้มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษในระดับดี
1.3 เป็นผู้ที่ได้รับหนังสือตอบรับจาก National University of Kaohsiung

📌รับสมัครตั้งแต่วันนี้-วันที่ 13 มกราคม 2563 ณ สำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ชั้น 13
ในเวลาราชการ
📌สอบสัมภาษณ์วันที่ 14 มกราคม 2563
📌ประกาศผลวันที่ 15 มกราคม 2563

เอกสารประกอบการสมัคร
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาบัตรนิสิต
3. สำเนาใบรับรองสภาพนิสิต
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
5. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ 6 รายการเดินบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ย้อนหลัง 3 เดือน
6. สำเนาผลการเรียน (Transcript) หรือ ทบ.12 จากระบบทะเบียนนิสิต (Supreme)
7. สำเนาหนังสือเดินทาง(ถ้ามี)

ขอแสดงความยินดีกับ นายชัยนันต์ ตั้งวันเจริญชัย นิสิตปีที่ 1 (นานาชาติ) ที่ได้รางวัลชนะเลิศ โครงการ Stock Master University โดยสามารถสร้างพอร์ตการลงทุนเสมือนจริง จาก 5 ล้านบาท เป็น 6 ล้านบาทในเวลา 7 วัน (ได้ผลตอบแทน 20%) และได้รับรางวัลทุนการศึกษาเป็นเงินสด 8,000 บาท

(ขอบคุณธนาคารกรุงเทพที่สนับสนุนเงินรางวัล)

PR Econ Swu

ช่วงสอบกลางภาค วันที่ 7-11 ตุลาคม 2562
คณะเศรษฐศาสตร์ เป็นกำลังใจให้นิสิตทุกคนจ้า
#MIDTERMCRISIS

Exchange Program at Neu-Ulm University of Applied Science, Germany is available now.

For more information, please contact Dr.Danai Tanamee & K.Thunyathorn at 13th floor, Faculty of Economics.

PR Econ Swu

📌คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ สมาคมธนาคารไทย
📝ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 1 - 4 เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจพิชิตเหล่า MONEY MONSTERS
🗓ในวันที่ 30 กันยายน และ 17 ตุลาคม 2562
⏱รอบเช้า เวลา 09.00 - 12.00 น. / รอบบ่าย เวลา 13.00 - 16.00 น.
🏢ณ ชั้น 19 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

รับสมัครนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์เข้าร่วมโครงการ STOCK MASTER UNIVERSITY
เอกสารที่ต้องเตรียม
1. สำเนาบัตรประชาชนหน้าหลัง 2 ชุด
(พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง)
-สำเนาบัตรประชาชนชุดแรกสำหรับเปิดบัญชีธนาคาร ลงนามสำเนาถูกต้อง พร้อมเขียนชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์
-สำเนาบัตรประชาชนชุดที่สอง ลงแค่สำเนาถูกต้องและชื่อนามสกุลเท่านั้น
2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา ที่มีชื่อของพ่อและแม่ โดยต้องมีเลขที่บัตรประชาชนของพ่อและแม่
3. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงเทพ (ถ้ามี)

วันและเวลายื่นเอกสาร
-รอบแรก วันที่ 9 ต.ค. 62
เวลา 9.30-12.30
-รอบที่สอง วันที่ 15 ต.ค. 62
เวลา 9.30-12.30
* ที่ชั้น 11 ตึก 300

สมัครฟรี
เปิดบัญชี 0 บาทฟรี
ได้บัตร เดบิต ฟรี
ไม่เสียค่าธรรมเนียมรายปีและแรกเข้า ในปีแรก
สมัครเข้าร่วมโครงการสแกนQR codeในรูป หรือ กดลิ้งค์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef16wfLq5HTs3yn82LIOv17kqNYpidYlsit__ZmJA9GdfvAw/viewform

PR Econ Swu

📌รับสมัครนิสิตแลกเปลี่ยนเพื่อรับทุนแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Juniata College ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปีการศึกษา 2562
ระยะเวลา 1 ภาคเรียนการศึกษา (เดือนมกราคม - พฤษภาคม 2563)
📌เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 25 กันยายน 2562
📌สามารถดูรายละเอียดและ Download ใบสมัครได้ที่http://econ.swu.ac.th/wp-content/uploads/2019/08/ประกาศทุนนิสิตแลกเปลี่ยน-ณ-Juniata-College.pdf

เอกสารที่ต้องใช้สมัคร
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาบัตรนิสิต
3. ใบรับรองสภาพนิสิต
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
5. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์
6. ผลการเรียน (Transcript) หรือ ทบ.12 จากระบบทะเบียนนิสิต (Supreme)
7. สำเนาหนังสือเดินทาง(ถ้ามี)

PR Econ Swu

เรียนฟรี!!
รับสมัครนิสิตแลกเปลี่ยน ณ Meiji University กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 สามารถโอนหน่วยกิตมา มศว ได้ เฉพาะนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป นิสิตมีสิทธิ์สมัครทุน Jasso จากรัฐบาลญี่ปุ่น จำนวน 80,000 เยน ต่อเดือน
หมดเขต 17 กันยายน 2562 สามารถสมัครได้ที่พี่สตังค์ ชั้น 13 สอบถามรายละเอียดที่ อาจารย์ ดร.ดนัย ธนามี

เอกสารที่ต้องใช้สมัคร
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาบัตรนิสิต
3. ใบรับรองสภาพนิสิต
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
5. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์
6. ผลการเรียน (Transcript) หรือ ทบ.12 จากระบบทะเบียนนิสิต (Supreme)
7. สำเนาหนังสือเดินทาง(ถ้ามี)

PR Econ Swu

เรียนฟรี!! รับสมัครนิสิตแลกเปลี่ยน ณ University of Nottingham China
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เรียนมหาวิทยาลัยของอังกฤษ ณ ประเทศจีน สามารถโอนหน่วยกิตมา มศว ได้ เฉพาะนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป หมดเขต 17 กันยายน 2562 สามารถสมัครได้ที่พี่สตังค์ ชั้น 13 สอบถามรายละเอียดที่ อาจารย์ ดร.ดนัย ธนามี

เอกสารที่ต้องใช้สมัคร
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาบัตรนิสิต
3. ใบรับรองสภาพนิสิต
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
5. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์
6. ผลการเรียน (Transcript) หรือ ทบ.12 จากระบบทะเบียนนิสิต (Supreme)
7. สำเนาหนังสือเดินทาง(ถ้ามี)

PR Econ Swu

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดโครงการปฐมนิเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีผู้บริหารและคณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ กล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งให้คำแนะนำกับนิสิตใหม่ ณ ชั้น 14 คณะเศรษฐศาสตร์ อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล

PR Econ Swu

IST University of Applied Sciences ประเทศเยอรมนี มอบใบประกาศนียบัตรให้ นิสิตเศรษฐศาสตร์ มศว ที่เรียนจบหลักสูตร Business Simulation & Online Company Project ซึ่งเป็นการเรียน online ร่วมกับนักศึกษาในประเทศเยอรมนี จำนวน 5 คน ได้แก่ 1. นายจิรายุส มัญจะกาเภท 2. นางสาวอังควิภา เจริญพร 3. นางสาวณัฐนิชา ศุภมงคล 4. นายณกรณ์ รุ่งกิจธนาสาร 5. นายพีรวัช สุริยบูรพกูล ทั้งหมดเป็นนิสิตปีที่ 3 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 โดย การออกแบบโมเดลธุรกิจเป็นแอพพลิเคชั่นหาที่จอดรถ Easy Busy Finding Parking Lots ซึ่งนิสิตได้จำเสนอผลงานและทำรายงานเป็นที่เรียบร้อย สามารถรับชมเนื้อหาได้ที่ https://www.scribd.com/document/422055763/Easy-Busy-Finding-Parking-Lots-Online-Company-Project

PRswu

PR Econ Swu

นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ เข้ารอบ National Finalist 9 ทีมสุดท้าย การประกวด L’Oréal Brandstorm 2019

คณะเศรษฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตทีม Lamoon แห่ง คณะเศรษฐศาสตร์ โดยมีรายชื่อต่อไปนี้
1.นายณกรณ์ รุ่งกิจธนาสาร
2.นายจิรายุส มัญจะกาเภท
3.นางสาวณสิกาญจน์ จุใจล้ำกุลวัฒน์

ภายใต้การดูแลของ
1.ดร.สุวรรณา ก่อวัฒนกุล
2.ผศ.ดร.ศุภนันทา ร่มประเสริฐ
โดยการแข่งขันปีนี้ มีผู้เข้าร่วมส่งผลงาน 139 ทีม

Students who are interested in applying for the scholarship
Please directly contact
Asst.Prof. Dr. Suppanunta Romprasert &
Dr. Danai Tanamee

เปิดรับสมัครทุน JANE M KLAUSMAN WOMEN IN BUSINESS SCHOLARSHIP สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://foundation.zonta.org/Our-Programs/Educational-Programs/Jane-M-Klausman-Women-in-Business-Scholarship

The Faculty of Economics would like to invite eveyone to participate “the Big Data & Data Science”

Those who come to the classes 80% and successfully obtain at least 80% of the Data analytic examination will be rewarded with certificate of accomplishment.

For more information please contact
1 PR Econ SWU
2 Econ SWU International Program
3 The Faculty of Economics, 13th floor

Free of charge :)

On Saturday 16th and Sunday 17th March, the Faculty of Economics under the Student Union’s responsibility organized “the 1st Satasa Camp”.

Students went to Ban Bo Rai school, Cha-am, Phetchaburi, had a chance to play with Primary school students and repaired the school’s essential items.

Thank you for the Student Union for their intention :)

อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย กับโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร สำหรับนิสิต ทั้งองครักษ์ และประสานมิตร สนใจสมัครเข้าอบรมผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ http://train.swu.ac.th/

อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย กับโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร สำหรับนิสิต ทั้งองครักษ์ และประสานมิตร สนใจสมัครเข้าอบรมผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ http://train.swu.ac.th

On February 20th, the Faculty of Economics organized the 1st Super Fan of Economics. 

All students were invited to join this competition.

Photos from Econ SWU International Program's post

Super Fan of Economics
กิจกรรม แฟนพันธุ์แท้เศรษฐศาสตร์ มศว

All students are invited to join this challenge
Questions will be covered history of the Faculty of Economics, general knowledge, and activities held by the Faculty.

Date: 20 February 2019, 12.30-16.30 (edited)
We offer: Lunch (for the 1st until 50th participant) & Stamp (all participants)

Register QR code or https://goo.gl/forms/FdofaKs11IndCWXf2

Mirror Foundation (Feb/15/19)

Economics students went to the Mirror Foundation to donate things that they no longer use. Students learned procedures of the foundation.

In addition, we would like to say thank you for your support from participants of the IEMT 2018 Conference, economics students, SWU staffs, and professors.

Economics students went to the Mirror Foundation to donate things that they no longer use. Students learned procedures of the foundation.

In addition, we would like to say thank you for your support from participants of the IEMT 2018 Conference, economics students, SWU staffs, and professors.

สโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การเป็นนิสิตไม่ใช่แค่เพื่อแสวงหาความรู้ในตำราหรือบทเรียนเท่านั้น แต่ต้องมีใจที่อยากจะให้ อยากช่วยเหลือผู้อื่นหรือมีจิตสาธารณะควบคู่กันไปด้วย

พวกเราจึงตั้งใจที่จะนำโครงการหรือค่ายอาสา ที่เมื่อก่อนสโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์เคยจัดขึ้นมา เช่น โครงการเศรษฐฯสัญจร เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่นในสังคมที่ห่างไกลความเจริญ

ดังนั้นทางสโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 ได้จัด "โครงการเศรษฐฯอาสา ครั้งที่ 1" ขึ้นมา โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังความเป็นจิตสาธารณะให้แก่นิสิตในคณะ

***สามารถติดตามรายละเอียดของโครงการ และวันเปิดรับสมัครได้ เร็วๆนี้ ที่เพจนี้เลย***

Tomorrow we are going to visit the Mirror Foundation.
Students who registered do NOT forget to bring one thing that you no longer use and go with us.

We will leave the university at 13.00 (please come early before the bus leaving 30 minutes)

สโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

📌ขออภัยที่ให้รอนาน เปิดรับสมัครแล้ว
โครงการเศรษฐฯอาสา ครั้งที่ 1 จะไปมอบความสุขให้แก่เด็กนักเรียนที่ โรงเรียนบ้านบ่อไร่ ต.ปึกเตียน อ.ท่ายำง จ.เพชรบุรี ณ วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
โดยมีรายละเอียดกิจกรรมภายในโรงเรียนดังนี้
1. กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ตัวโรงเรียน
2. กิจกรรมทาสีอาคารเรียนและบริเวณโดยรอบ
3. กิจกรรมซ่อมแซมบริเวณสนามเด็กเล่น
4. กิจกรรมปรับปรุงแปลงผักสวนครัว
5. กิจกรรมทำอาหารให้แก่เด็กนักเรียน
6. บริจาคสิ่งของให้แก่โรงเรียน

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 18 กุมภาพันธ์ 2562 โดยกรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ Google Form ด้านล่างนี้เลย 👇
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkLTLb32M59irusiAgRVTBSsU0VCfHIOca8EWux2aj8YHo0Q/viewform?usp=sf_link

❗️อย่าช้า รับจำนวนจำกัด และสามารถสมัครได้ทุกชั้นปี

*หมายเหตุ อ่านรายละเอียดใน google from ให้เรียบร้อย และจะประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ที่เพจ สโมสรนิสิต คณะเศรษฐศาสตร์

econ.swu.ac.th

Dr. O. Volkan Ozbek, Assistant Professor of Management, University of San Diego - ECON-SWU

คณะเศรษฐศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก Dr. O. Volkan Ozbek, Assistant Professor of Management, University of San Diego ประเทศสหรัฐอเมริกา สอนในรายวิชา Introduction to Business ให้กับนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปี 2 (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคการศึกษา 2/2561

econ.swu.ac.th by chanoknart มกราคม 26, 2019 No comment(s) Dr. O. Volkan Ozbek, Assistant Professor of Management, University of San Diego ข่าวกิจกรรมคณะ คณะเศรษฐศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก Dr. O. Volkan Ozbek, Assista...

Econ SWU International Program's cover photo

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัย ใน Bangkok?

คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


School Of Economics And Public Policy, Srinakharinwirot University, Floor 13, ML Pin Malakul Building, 114 Sukhumvit 23, Wattana District, Bangkok 10110
Bangkok
10110
Bangkok มหาวิทยาลัยอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
VISFAA.CHULA VISFAA.CHULA
Department Of Visual Art, Faculty Of Fine And Applied Arts, Chulalongkorn University
Bangkok, 10330

VISFFA Chulalongkorn University strongly emphasizes performance and learning experiences, embrace and excel in the arts and academics while working towards their visions of the future.

The Sirindhorn Thai Language Institute The Sirindhorn Thai Language Institute
Room 405, Chulawit 1 Building, Henri Dunant Rd. Wangmai, Pathumwan
Bangkok, 10330

สถาบันภาษาไทยสิรินธร

Department of Physics - Srinakharinwirot University Department of Physics - Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23
Bangkok, 10110

Official Facebook Fanpage of Department of Physics, Faculty of Science, Srinakharinwirot University. Please follows us for recieving new updates and public relation infirmations form our department

ห้องสมุดสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ห้องสมุดสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
1873 ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
Bangkok, 10330

ห้องสมุดเฉพาะทางเน้นด้านการพยาบาล

กีฬา 5 ภาค คณะบริหารธุรกิจ กีฬา 5 ภาค คณะบริหารธุรกิจ
Bangkok, 10900

อัพเดทเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬา5ภาค คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มศว ไม่มีจุด มศว ไม่มีจุด
Asoke
Bangkok, 10700

WE SELL T-SHIRT AND MORE!! Check out our updates...

MBA Logistics and Supply Chain Management MBA Logistics and Supply Chain Management
Ramkhamhaeng University
Bangkok, 10240

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติส์และโซ่อุปทาน

True coffee - ABAC Bangna True coffee - ABAC Bangna
ทรูคอฟฟี่ สาขา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตบางนา
Bangkok, อำเภอบางเสาธง จังหวัด สมุทรปราการ 10570

Welcome to True coffee ABAC Bangna,,

Biochem Mahidol Biochem Mahidol
272 Rama VI Rd. Ratchathewi
Bangkok, 10400

Department of Biochemistry Faculty of Science, Mahidol University Bangkok, Thailand

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ
Bangkok, 10240

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

IMBA IMBA
Faculty Of Commerce And Accountancy, 2 Thammasat University, Prachan Road, Pranakorn
Bangkok, 10200

IMBA: The International, Innovation, Impact MBA. Launching Change Makers in Thailand.

IMBA Journey IMBA Journey
Thammasat University
Bangkok

The journey of IMBA student