Metropolitan Auto Business School

Metropolitan Auto Business School

ตำแหน่งใกล้เคียง มหาวิทยาลัย

ECT Training Movie maker & Photoscape
ECT Training Movie maker & Photoscape
kmutt
ETS KMUTT
ETS KMUTT
KMUTT
WSC ติวเข้ม GED IGCSE SAT IELTS TOEIC
WSC ติวเข้ม GED IGCSE SAT IELTS TOEIC
436 4th floor, Century Plaza,
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
286/1 ถนน บำรุงเมือง แขวง บ้านบาตร เขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
Somali Students Association In Thailand (SSAT)
Somali Students Association In Thailand (SSAT)
Suan Luang
J'Chem Camp RSU #1
J'Chem Camp RSU #1
52/347 Muang Ake, Amphoe Muang Pathum Thani
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
1771/1 Thai-Nichi Institute of Technology, Pattanakarn Rd., Suanluang, Suanluang
TU Chinese Master's Degree
TU Chinese Master's Degree
2 Prachan rd. Liberal arts building
Bright Lingua School
Bright Lingua School
[email protected]
โรงเรียนกวดวิชารัฐธีร์ (Homme de loi)
โรงเรียนกวดวิชารัฐธีร์ (Homme de loi)
ห้างCentury the movies plaza
Rajvithi Campus Library, Mahidol University
Rajvithi Campus Library, Mahidol University
ชั้น 6-7 อาคารอเนกประสงค์ 420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี
หน่วยบริการการศึกษา วิทยาเขตบางนา
หน่วยบริการการศึกษา วิทยาเขตบางนา
แขวงดอกไม้ เขตประเวศ
ภาควิชาอนามัยครอบครัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาควิชาอนามัยครอบครัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Faculty of public health
Mahidol International Dental School - MIDS
Mahidol International Dental School - MIDS
No.6, Yothi Road, Rajthevi District
Management of Technology, College of Innovation, Thammasat University
Management of Technology, College of Innovation, Thammasat University
College of Innovation, Thammasat University

เว็บเพจของแผนกพัฒนาบุคลากร บริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด และ กลุ่มบริษัทเมโทร

ปรัชญาโรงเรียน ส่งเสริมความรู้ เพิ่มพูนทักษะ มุ่งเน้นคุณภาพ จรรยาบรรณเป็นเลิศ คณะผู้บริหารและคณะครูของโรงเรียนฯ ได้ทำการประชุมและปรับเปลี่ยนแก้ไขความหมายของปรัชญาโรงเรียนใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษามากขึ้นเมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2554 ดังนี้ ส่งเสริมความรู้ คือ กระบวนการทางการศึกษาที่มุ่งพัฒนาความรู้ ทัศนคติ และทักษะเกี่ยวกับวิชาชีพของนักเรียน เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติงานจริงหรือประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ในวิชาชีพ และยกระดับความเป็นอยู่ของตนเอง ครอบครัวให้ดีขึ้น เพิ่มพูนทักษะ คือ การพัฒนาทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานให้เกิดเป็นความเชี่ยวชาญเพิ่มมากขึ้น เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานจนเป็นที่น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับของสังคม มุ่งเน้นคุณภาพ คือ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับดีมากและนำความรู้ที่ได้กลับไปทำงานได้อย่างมีคุณภาพ จรรยาบรรณเป็นเลิศ คือ ปลูกฝังให้ผู้เรียนและครูยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไป วิสัยทัศน์(VISION) โรงเรียนมหานครธุรกิจยานยนต์ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ บุคลากรเป็นแบบอย่างที่ดีมีศักยภาพในการพัฒนา และเป็นที่ยอมรับของสังคม พันธกิจ (MISSION) 1.จัดระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 2.พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและจรรยาบรรณด้วยวิธีการที่หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ 3.จัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอน มีแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย 4.พัฒนาหลักสูตรและจัดหาสื่ออุปกรณ์ให้เหมาะสมและเพียงพอ 5.ให้บริการและเข้าร่วมกิจกรรมกับองค์กรภายนอก เป้าหมายของโรงเรียน 1.ครู ผู้สอน จัดทำแผนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 2.ครู ผู้สอน จะต้องมีความรู้ ความสามารถสอดคล้องกับวิชาที่สอน 3.ครู ผู้สอน จะต้องพัฒนาความรู้ เนื้อหาวิชาที่สอนให้ทันสมัยกับเทคโนโลยีปัจจุบัน 4.ครู ผู้สอน ประพฤติตนเหมาะสมกับจรรยาบรรณวิชาชีพครู 5.ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนางานอาชีพได้ 6.ผู้เรียนจะต้องมีคุณธรรม และ จริยธรรมในการประกอบอาชีพ 7.ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนให้มีสื่อความรู้ที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

Metropolitan Auto Business School's cover photo

อบรมหลักสูตร "วิชาพนักงานขาย"

อบรมหลักสูตร "วิชาพนักงานขาย" บริษัท เมโทร ออโต้เฮ้าส์ จำกัด วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

อบรมหลักสูตร "วิชาพนักงานขาย" บริษัท เมโทร ออโต้เฮ้าส์ จำกัด วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

กิจกรรม CSR โครงการ "ปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า...เราขอ"

โรงเรียน มหานครธุรกิจยานยนต์ ร่วมกับ บริษัทในเครือเมโทรกรุ๊ป , บริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด และ บริษัทในอาคารมหานครยิบซั่ม ได้จัดทำกิจกรรม CSR โครงการ "ปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า...เราขอ" โดยขอเชิญร่วมบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า เพื่อนำไปสานต่อในโครงการจัดทำสื่อการเรียนการสอนอักษรเบรลล์ให้แก่คนตาบอด โดยนำไปบริจาคให้กับ ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช (ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส) กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563

โรงเรียน มหานครธุรกิจยานยนต์ ร่วมกับ บริษัทในเครือเมโทรกรุ๊ป , บริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด และ บริษัทในอาคารมหานครยิบซั่ม ได้จัดทำกิจกรรม CSR โครงการ "ปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า...เราขอ" โดยขอเชิญร่วมบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า เพื่อนำไปสานต่อในโครงการจัดทำสื่อการเรียนการสอนอักษรเบรลล์ให้แก่คนตาบอด โดยนำไปบริจาคให้กับ ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช (ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส) กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563

อบรมหลักสูตร "วิชาพนักงานขาย"

อบรมหลักสูตร "วิชาพนักงานขาย" บริษัท มิตซู เมโทร จำกัด วันที่ 22-23 มกราคม 2563

อบรมหลักสูตร "วิชาพนักงานขาย" บริษัท มิตซู เมโทร จำกัด วันที่ 22-23 มกราคม 2563

ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ😰😷🤒 #โคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019 #ไวรัสระบาดหนัก #เฝ้าระวังไว้ให้ดี #ติดตามข่าวแบบใกล้ชิด

กิจกรรม CSR โครงการ "สุขด้วยการให้"

โรงเรียน มหานครธุรกิจยานยนต์ ร่วมกับ บริษัทในเครือเมโทรกรุ๊ป , บริษัท เมโทร ออโต้เฮ้าส์ จำกัด , บริษัท เมโทร ฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด , บริษัท มิตซู เมโทร จำกัด และ บริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด ได้จัดทำกิจกรรม CSR โครงการ "สุขด้วยการให้" โดยขอเชิญร่วมทำบุญบริจาคสิ่งของ เสื้อผ้า ทุนทรัพย์ และเลี้ยงอาหารว่าง ให้กับผู้ป่วยจิตเวชไร้ญาติ โรงพยาบาลศรีธัญญา จ.นนทบุรี โดยตั้งกล่องรับบริจาคสิ่งของ เพื่อส่งมอบให้ในวันที่ 25 ธันวาคม 2562

โรงเรียน มหานครธุรกิจยานยนต์ ร่วมกับ บริษัทในเครือเมโทรกรุ๊ป , บริษัท เมโทร ออโต้เฮ้าส์ จำกัด , บริษัท เมโทร ฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด , บริษัท มิตซู เมโทร จำกัด และ บริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด ได้จัดทำกิจกรรม CSR โครงการ "สุขด้วยการให้" โดยขอเชิญร่วมทำบุญบริจาคสิ่งของ เสื้อผ้า ทุนทรัพย์ และเลี้ยงอาหารว่าง ให้กับผู้ป่วยจิตเวชไร้ญาติ โรงพยาบาลศรีธัญญา จ.นนทบุรี โดยตั้งกล่องรับบริจาคสิ่งของ เพื่อส่งมอบให้ในวันที่ 25 ธันวาคม 2562

อบรมหลักสูตร “ วิชาการบริหารจัดการระดับสูง ”

การอบรมหลักสูตร “ วิชาการบริหารจัดการระดับสูง ” บริษัท เมโทร ออโต้เฮ้าส์ จำกัด วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

การอบรมหลักสูตร “ วิชาการบริหารจัดการระดับสูง ” บริษัท เมโทร ออโต้เฮ้าส์ จำกัด วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

อบรมหลักสูตร วิชาบัญชีการเงินเบื้องต้นสำหรับงานบริการ

หลักสูตร วิชาบัญชีการเงินเบื้องต้นสำหรับงานบริการ รุ่นที่ 1 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนมหานครธุรกิจยานยนต์

หลักสูตร วิชาบัญชีการเงินเบื้องต้นสำหรับงานบริการ รุ่นที่ 1 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนมหานครธุรกิจยานยนต์

การอบรมหลักสูตร “ วิชาการบริหารจัดการระดับต้น ”

การอบรมหลักสูตร “ วิชาการบริหารจัดการระดับต้น ” บริษัท เมโทรฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด วันที่ 18 ตุลาคม 2562

การอบรมหลักสูตร “ วิชาการบริหารจัดการระดับต้น ” บริษัท เมโทรฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด วันที่ 18 ตุลาคม 2562

อบรมหลักสูตร "วิชาพนักงานขาย"

อบรมหลักสูตร "วิชาพนักงานขาย" บริษัท เมโทร ออโต้เฮ้าส์ จำกัด วันที่ 17 ตุลาคม 2562

อบรมหลักสูตร "วิชาพนักงานขาย" บริษัท เมโทร ออโต้เฮ้าส์ จำกัด วันที่ 17 ตุลาคม 2562

กิจกรรมส่งเสริมความรู้สู่ชุมชน

โรงเรียน มหานครธูรกิจยานยนต์ ร่วมกับบริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด ทำกิจกรรมส่งเสริมความรู้สู่ชุมชน เรื่อง "การขับขี่ปลอดภัย" ให้แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จังหวัดพระนครศรีอยูธยา เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ณ บริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด

โรงเรียน มหานครธูรกิจยานยนต์ ร่วมกับบริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด ทำกิจกรรมส่งเสริมความรู้สู่ชุมชน เรื่อง "การขับขี่ปลอดภัย" ให้แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จังหวัดพระนครศรีอยูธยา เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ณ บริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด

อบรมหลักสูตร "วิชาพนักงานขาย"

อบรมหลักสูตร "วิชาพนักงานขาย" บริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด จำกัดวันที่ 7 - 8 ตุลาคม 2562

อบรมหลักสูตร "วิชาพนักงานขาย" บริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด จำกัดวันที่ 7 - 8 ตุลาคม 2562

การอบรมหลักสูตร “ วิชาพนักงานรับรถในธุรกิจยานยนต์ ”

อบรมหลักสูตร "วิชาพนักงานรับรถในธุรกิจยานยนต์" บริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด จำกัดวันที่ 2 - 3 ตุลาคม 2562

อบรมหลักสูตร "วิชาพนักงานรับรถในธุรกิจยานยนต์" บริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด จำกัดวันที่ 2 - 3 ตุลาคม 2562

กิจกรรม CSR โรงเรียนวัดสุนทราราม - อยุธยา

โรงเรียน มหานครธูรกิจยานยนต์ ร่วมกับบริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด ทำกิจกรรม CSR ร่วมกันบริจาคเครื่องกรองน้ำและน้ำดื่มให้แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนวัดสุนทราราม จังหวัดพระนครศรีอยูธยา เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562

โรงเรียน มหานครธูรกิจยานยนต์ ร่วมกับบริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด ทำกิจกรรม CSR ร่วมกันบริจาคเครื่องกรองน้ำและน้ำดื่มให้แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนวัดสุนทราราม จังหวัดพระนครศรีอยูธยา เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562

อบรมหลักสูตร "วิชาพนักงานขาย"

อบรมหลักสูตร "วิชาพนักงานขาย" บริษัท เมโทรฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด จำกัดวันที่ 24 กันยายน 2562

อบรมหลักสูตร "วิชาพนักงานขาย" บริษัท เมโทรฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด จำกัดวันที่ 24 กันยายน 2562

อบรมหลักสูตร "วิชาพนักงานขาย"

อบรมหลักสูตร "วิชาพนักงานขาย" บริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด จำกัดวันที่ 19 - 20 กันยายน 2562

อบรมหลักสูตร "วิชาพนักงานขาย" บริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด จำกัดวันที่ 19 - 20 กันยายน 2562

อบรมหลักสูตร “ วิชาการบริหารจัดการระดับสูง ”

การอบรมหลักสูตร “ วิชาการบริหารจัดการระดับสูง ” บริษัท เมโทร ออโต้เฮ้าส์ จำกัด วันที่ 18 กันยายน 2562

การอบรมหลักสูตร “ วิชาการบริหารจัดการระดับสูง ” บริษัท เมโทร ออโต้เฮ้าส์ จำกัด วันที่ 18 กันยายน 2562

อบรมหลักสูตร "วิชาพนักงานขาย"

อบรมหลักสูตร "วิชาพนักงานขาย" บริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด จำกัดวันที่ 13 กันยายน 2562

อบรมหลักสูตร "วิชาพนักงานขาย" บริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด จำกัดวันที่ 13 กันยายน 2562

อบรมหลักสูตร "วิชาพนักงานขาย"

อบรมหลักสูตร "วิชาพนักงานขาย" บริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด จำกัดวันที่ 12 กันยายน 2562

อบรมหลักสูตร "วิชาพนักงานขาย" บริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด จำกัดวันที่ 12 กันยายน 2562

อบรมหลักสูตร "วิชาพนักงานขาย"

อบรมหลักสูตร "วิชาพนักงานขาย" บริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด จำกัดวันที่ 11 กันยายน 2562

อบรมหลักสูตร "วิชาพนักงานขาย" บริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด จำกัดวันที่ 11 กันยายน 2562

อบรมหลักสูตร “ วิชาการบริหารจัดการระดับสูง ”

การอบรมหลักสูตร “ วิชาการบริหารจัดการระดับสูง ” บริษัท มิตซู เมโทร จำกัด วันที่ 10 กันยายน 2562

การอบรมหลักสูตร “ วิชาการบริหารจัดการระดับสูง ” บริษัท มิตซู เมโทร จำกัด วันที่ 10 กันยายน 2562

อบรมหลักสูตร "วิชาพนักงานขาย"

อบรมหลักสูตร "วิชาพนักงานขาย" บริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด จำกัดวันที่ 27 สิงหาคม 2562

อบรมหลักสูตร "วิชาพนักงานขาย" บริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด จำกัดวันที่ 27 สิงหาคม 2562

อบรมหลักสูตร “ วิชาการบริหารจัดการระดับสูง ”

การอบรมหลักสูตร “ วิชาการบริหารจัดการระดับสูง ” บริษัท มิตซู เมโทร จำกัด วันที่ 15 สิงหาคม 2562

การอบรมหลักสูตร “ วิชาการบริหารจัดการระดับสูง ” บริษัท มิตซู เมโทร จำกัด วันที่ 15 สิงหาคม 2562

อบรมหลักสูตร "วิชาพนักงานขาย"

อบรมหลักสูตร "วิชาพนักงานขาย" บริษัท เมโทร ออโต้เฮ้าส์ จำกัด วันที่ 9 สิงหาคม 2562

อบรมหลักสูตร "วิชาพนักงานขาย" บริษัท เมโทร ออโต้เฮ้าส์ จำกัด วันที่ 9 สิงหาคม 2562

อบรมหลักสูตร “ วิชาการบริหารจัดการระดับสูง ”

การอบรมหลักสูตร “ วิชาการบริหารจัดการระดับสูง ” บริษัท เมโทรฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด วันที่ 8 สิงหาคม 2562

การอบรมหลักสูตร “ วิชาการบริหารจัดการระดับสูง ” บริษัท เมโทรฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด วันที่ 8 สิงหาคม 2562

อบรมหลักสูตร “ วิชาการบริหารจัดการระดับสูง ”

การอบรมหลักสูตร “ วิชาการบริหารจัดการระดับสูง ” บริษัทในเครือเมโทรกรุ๊ป วันที่ 26 กรกฎาคม 2562

การอบรมหลักสูตร “ วิชาการบริหารจัดการระดับสูง ” บริษัทในเครือเมโทรกรุ๊ป วันที่ 26 กรกฎาคม 2562

อบรมหลักสูตร "วิชาพนักงานขาย"

อบรมหลักสูตร "วิชาพนักงานขาย" บริษัท เมโทรฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด วันที่ 24 กรกฎาคม 2562

อบรมหลักสูตร "วิชาพนักงานขาย" บริษัท เมโทรฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด วันที่ 24 กรกฎาคม 2562

อบรมหลักสูตร การดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ

อบรมหลักสูตร การดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ บริษัท เมโทรฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด วันที่ 12 กรกฎาคม 2562

อบรมหลักสูตร การดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ บริษัท เมโทรฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด วันที่ 12 กรกฎาคม 2562

อบรมหลักสูตร การดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ

อบรมหลักสูตร การดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ บริษัท เมโทร ออโต้เฮ้าส์ จำกัด วันที่ 11 กรกฎาคม 2562

อบรมหลักสูตร การดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ บริษัท เมโทร ออโต้เฮ้าส์ จำกัด วันที่ 11 กรกฎาคม 2562

อบรมหลักสูตร การดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ

อบรมหลักสูตร การดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ บริษัท มิตซูเมโทร จำกัด วันที่ 10 กรกฎาคม 2562

อบรมหลักสูตร การดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ บริษัท มิตซูเมโทร จำกัด วันที่ 10 กรกฎาคม 2562

อบรมหลักสูตร "วิชาพนักงานขาย"

อบรมหลักสูตร "วิชาพนักงานขาย" บริษัท เมโทร ออโต้เฮ้าส์ จำกัด วันที่ 9 กรกฎาคม 2562

อบรมหลักสูตร "วิชาพนักงานขาย" บริษัท เมโทร ออโต้เฮ้าส์ จำกัด วันที่ 9 กรกฎาคม 2562

อบรมหลักสูตร "วิชาพนักงานขาย"

อบรมหลักสูตร "วิชาพนักงานขาย" บริษัท เมโทร ออโต้เฮ้าส์ จำกัด วันที่ 21 มิถุนายน 2562

อบรมหลักสูตร "วิชาพนักงานขาย" บริษัท เมโทร ออโต้เฮ้าส์ จำกัด วันที่ 21 มิถุนายน 2562

ประชุมสัมมนากับกระทรวงศึกษาธิการ

ร่วมประชุมสัมมนากับกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง "การพัฒนาการศึกษาเอกชนด้านระบบคุณวุฒิวิชาชีพ" วันที่ 17 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม มิราเคิลแกรนด์ คอนแวนชั่น

ร่วมประชุมสัมมนากับกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง "การพัฒนาการศึกษาเอกชนด้านระบบคุณวุฒิวิชาชีพ" วันที่ 17 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม มิราเคิลแกรนด์ คอนแวนชั่น

อบรมหลักสูตร “ วิชาการบริหารจัดการระดับสูง ”

การอบรมหลักสูตร “ วิชาการบริหารจัดการระดับสูง ” บริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด จำกัดวันที่ 12 มิถุนายน 2562

การอบรมหลักสูตร “ วิชาการบริหารจัดการระดับสูง ” บริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด จำกัดวันที่ 12 มิถุนายน 2562

อบรมหลักสูตร "วิชาพนักงานขาย"

อบรมหลักสูตร "วิชาพนักงานขาย" บริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด จำกัดวันที่ 6 มิถุนายน 2562

อบรมหลักสูตร "วิชาพนักงานขาย" บริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด จำกัดวันที่ 6 มิถุนายน 2562

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัย ใน Bangkok?

คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


Rajthevi
Bangkok
10400
Bangkok มหาวิทยาลัยอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
RAFF เทศกาลภาพยนตร์อาเซียน RAFF เทศกาลภาพยนตร์อาเซียน
อาคารสุโขทัย, มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Bangkok, 10240

The RU ASEAN Film Festival and Conference เทศกาลและการประชุมวิชาการภาพยนตร์อาเซียน

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) แผนกช่างยนต์ ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) แผนกช่างยนต์ ปวส.
Siam Institute Of Technology 46/9 Charansanitwong Rd. Bangkok Yai District
Bangkok, 10600

IRF SPU IRF SPU
61 Phaholyothin.
Bangkok, 10900

Expertise in retail and franchise

Universität der thailändischen Handelskammer Universität der thailändischen Handelskammer
114/14 ซอย วิภาวดีรังสิต2 ถนน วิภาวดีรังสิต ดินแดง
Bangkok, 10400

สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
เลขที่ 2 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 14 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
Bangkok, 10700

สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ สถาบันต้นแบบด้านการผลิตสื่อการศึกษาทางการแพทย์

ค่ายจามจุรีศรีเขลางค์ (Chula Lampang Camp) ค่ายจามจุรีศรีเขลางค์ (Chula Lampang Camp)
Bangkok, 10330

ค่ายจามจุรีศรีเขลางค์ โดยกลุ่มนิสิตจุฬาลำปาง

Kasetsart University Kasetsart University
50 Ngam Wong Wan Rd, Ladyaow Chatuchak
Bangkok, 10900

Official Page of Kasetsart University -- งดฝากร้านและโฆษณา

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 อาคารบริการ ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ชั้น 15 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
Bangkok, 10110

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อาคารเรียนรวม 3 ชั้น 5 บ้านเลขที่ 126 ถ.ประชาอุทิศ บางมด
Bangkok, 10140

เพื่อเป็นสื่อกลางของเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวครุศาสตร์ไฟฟ้า

People Potential People Potential
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ชั้น 9 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Bangkok, 10140

พื้นที่บริการวิชาการ ภายใต้ความร่วมมือของ ภาควิชาเทคโนโลยีฯ มจธ. ร่วมกับสถาบันโค้ชไทย

สาขาวิชาเคมี ราชภัฎจันทรเกษม สาขาวิชาเคมี ราชภัฎจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
Bangkok, 10900

สาขาวิชาเคมี

Civil Aviation Training Center (CATC) Civil Aviation Training Center (CATC)
1032/355 Phaholyothin Road, Chomphon Jatujak
Bangkok, 10900