Metropolitan Auto Business School

Metropolitan Auto Business School

เว็บเพจของแผนกพัฒนาบุคลากร บริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด และ กลุ่มบริษัทเมโทร

ปรัชญาโรงเรียน ส่งเสริมความรู้ เพิ่มพูนทักษะ มุ่งเน้นคุณภาพ จรรยาบรรณเป็นเลิศ คณะผู้บริหารและคณะครูของโรงเรียนฯ ได้ทำการประชุมและปรับเปลี่ยนแก้ไขความหมายของปรัชญาโรงเรียนใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษามากขึ้นเมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2554 ดังนี้ ส่งเสริมความรู้ คือ กระบวนการทางการศึกษาที่มุ่งพัฒนาความรู้ ทัศนคติ และทักษะเกี่ยวกับวิชาชีพของนักเรียน เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติงานจริงหรือประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ในวิชาชีพ และยกระดับความเป็นอยู่ของตนเอง ครอบครัวให้ดีขึ้น เพิ่มพูนทักษะ คือ การพัฒนาทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานให้เกิดเป็นความเชี่ยวชาญเพิ่มมากขึ้น เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานจนเป็นที่น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับของสังคม มุ่งเน้นคุณภาพ คือ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับดีมากและนำความรู้ที่ได้กลับไปทำงานได้อย่างมีคุณภาพ จรรยาบรรณเป็นเลิศ คือ ปลูกฝังให้ผู้เรียนและครูยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไป วิสัยทัศน์(VISION) โรงเรียนมหานครธุรกิจยานยนต์ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ บุคลากรเป็นแบบอย่างที่ดีมีศักยภาพในการพัฒนา และเป็นที่ยอมรับของสังคม พันธกิจ (MISSION) 1.จัดระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 2.พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและจรรยาบรรณด้วยวิธีการที่หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ 3.จัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอน มีแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย 4.พัฒนาหลักสูตรและจัดหาสื่ออุปกรณ์ให้เหมาะสมและเพียงพอ 5.ให้บริการและเข้าร่วมกิจกรรมกับองค์กรภายนอก เป้าหมายของโรงเรียน 1.ครู ผู้สอน จัดทำแผนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 2.ครู ผู้สอน จะต้องมีความรู้ ความสามารถสอดคล้องกับวิชาที่สอน 3.ครู ผู้สอน จะต้องพัฒนาความรู้ เนื้อหาวิชาที่สอนให้ทันสมัยกับเทคโนโลยีปัจจุบัน 4.ครู ผู้สอน ประพฤติตนเหมาะสมกับจรรยาบรรณวิชาชีพครู 5.ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนางานอาชีพได้ 6.ผู้เรียนจะต้องมีคุณธรรม และ จริยธรรมในการประกอบอาชีพ 7.ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนให้มีสื่อความรู้ที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

อบรมหลักสูตร “ วิชาการบริหารจัดการระดับสูง ”

การอบรมหลักสูตร “ วิชาการบริหารจัดการระดับสูง ” บริษัท เมโทร ออโต้เฮ้าส์ จำกัด วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

การอบรมหลักสูตร “ วิชาการบริหารจัดการระดับสูง ” บริษัท เมโทร ออโต้เฮ้าส์ จำกัด วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

หลักสูตร วิชาบัญชีการเงินเบื้องต้นสำหรับงานบริการ

หลักสูตร วิชาบัญชีการเงินเบื้องต้นสำหรับงานบริการ รุ่นที่ 1 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนมหานครธุรกิจยานยนต์

หลักสูตร วิชาบัญชีการเงินเบื้องต้นสำหรับงานบริการ รุ่นที่ 1 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนมหานครธุรกิจยานยนต์

การอบรมหลักสูตร “ วิชาการบริหารจัดการระดับต้น ”

การอบรมหลักสูตร “ วิชาการบริหารจัดการระดับต้น ” บริษัท เมโทรฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด วันที่ 18 ตุลาคม 2562

การอบรมหลักสูตร “ วิชาการบริหารจัดการระดับต้น ” บริษัท เมโทรฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด วันที่ 18 ตุลาคม 2562

อบรมหลักสูตร "วิชาพนักงานขาย"

อบรมหลักสูตร "วิชาพนักงานขาย" บริษัท เมโทร ออโต้เฮ้าส์ จำกัด วันที่ 17 ตุลาคม 2562

อบรมหลักสูตร "วิชาพนักงานขาย" บริษัท เมโทร ออโต้เฮ้าส์ จำกัด วันที่ 17 ตุลาคม 2562

กิจกรรมส่งเสริมความรู้สู่ชุมชน

โรงเรียน มหานครธูรกิจยานยนต์ ร่วมกับบริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด ทำกิจกรรมส่งเสริมความรู้สู่ชุมชน เรื่อง "การขับขี่ปลอดภัย" ให้แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จังหวัดพระนครศรีอยูธยา เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ณ บริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด

โรงเรียน มหานครธูรกิจยานยนต์ ร่วมกับบริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด ทำกิจกรรมส่งเสริมความรู้สู่ชุมชน เรื่อง "การขับขี่ปลอดภัย" ให้แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จังหวัดพระนครศรีอยูธยา เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ณ บริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด

อบรมหลักสูตร "วิชาพนักงานขาย"

อบรมหลักสูตร "วิชาพนักงานขาย" บริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด จำกัดวันที่ 7 - 8 ตุลาคม 2562

อบรมหลักสูตร "วิชาพนักงานขาย" บริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด จำกัดวันที่ 7 - 8 ตุลาคม 2562

การอบรมหลักสูตร “ วิชาพนักงานรับรถในธุรกิจยานยนต์ ”

อบรมหลักสูตร "วิชาพนักงานรับรถในธุรกิจยานยนต์" บริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด จำกัดวันที่ 2 - 3 ตุลาคม 2562

อบรมหลักสูตร "วิชาพนักงานรับรถในธุรกิจยานยนต์" บริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด จำกัดวันที่ 2 - 3 ตุลาคม 2562

กิจกรรม CSR โรงเรียนวัดสุนทราราม - อยุธยา

โรงเรียน มหานครธูรกิจยานยนต์ ร่วมกับบริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด ทำกิจกรรม CSR ร่วมกันบริจาคเครื่องกรองน้ำและน้ำดื่มให้แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนวัดสุนทราราม จังหวัดพระนครศรีอยูธยา เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562

โรงเรียน มหานครธูรกิจยานยนต์ ร่วมกับบริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด ทำกิจกรรม CSR ร่วมกันบริจาคเครื่องกรองน้ำและน้ำดื่มให้แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนวัดสุนทราราม จังหวัดพระนครศรีอยูธยา เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562

อบรมหลักสูตร "วิชาพนักงานขาย"

อบรมหลักสูตร "วิชาพนักงานขาย" บริษัท เมโทรฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด จำกัดวันที่ 24 กันยายน 2562

อบรมหลักสูตร "วิชาพนักงานขาย" บริษัท เมโทรฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด จำกัดวันที่ 24 กันยายน 2562

อบรมหลักสูตร "วิชาพนักงานขาย"

อบรมหลักสูตร "วิชาพนักงานขาย" บริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด จำกัดวันที่ 19 - 20 กันยายน 2562

อบรมหลักสูตร "วิชาพนักงานขาย" บริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด จำกัดวันที่ 19 - 20 กันยายน 2562

อบรมหลักสูตร “ วิชาการบริหารจัดการระดับสูง ”

การอบรมหลักสูตร “ วิชาการบริหารจัดการระดับสูง ” บริษัท เมโทร ออโต้เฮ้าส์ จำกัด วันที่ 18 กันยายน 2562

การอบรมหลักสูตร “ วิชาการบริหารจัดการระดับสูง ” บริษัท เมโทร ออโต้เฮ้าส์ จำกัด วันที่ 18 กันยายน 2562

อบรมหลักสูตร "วิชาพนักงานขาย"

อบรมหลักสูตร "วิชาพนักงานขาย" บริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด จำกัดวันที่ 13 กันยายน 2562

อบรมหลักสูตร "วิชาพนักงานขาย" บริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด จำกัดวันที่ 13 กันยายน 2562

อบรมหลักสูตร "วิชาพนักงานขาย"

อบรมหลักสูตร "วิชาพนักงานขาย" บริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด จำกัดวันที่ 12 กันยายน 2562

อบรมหลักสูตร "วิชาพนักงานขาย" บริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด จำกัดวันที่ 12 กันยายน 2562

อบรมหลักสูตร "วิชาพนักงานขาย"

อบรมหลักสูตร "วิชาพนักงานขาย" บริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด จำกัดวันที่ 11 กันยายน 2562

อบรมหลักสูตร "วิชาพนักงานขาย" บริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด จำกัดวันที่ 11 กันยายน 2562

อบรมหลักสูตร “ วิชาการบริหารจัดการระดับสูง ”

การอบรมหลักสูตร “ วิชาการบริหารจัดการระดับสูง ” บริษัท มิตซู เมโทร จำกัด วันที่ 10 กันยายน 2562

การอบรมหลักสูตร “ วิชาการบริหารจัดการระดับสูง ” บริษัท มิตซู เมโทร จำกัด วันที่ 10 กันยายน 2562

อบรมหลักสูตร "วิชาพนักงานขาย"

อบรมหลักสูตร "วิชาพนักงานขาย" บริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด จำกัดวันที่ 27 สิงหาคม 2562

อบรมหลักสูตร "วิชาพนักงานขาย" บริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด จำกัดวันที่ 27 สิงหาคม 2562

อบรมหลักสูตร “ วิชาการบริหารจัดการระดับสูง ”

การอบรมหลักสูตร “ วิชาการบริหารจัดการระดับสูง ” บริษัท มิตซู เมโทร จำกัด วันที่ 15 สิงหาคม 2562

การอบรมหลักสูตร “ วิชาการบริหารจัดการระดับสูง ” บริษัท มิตซู เมโทร จำกัด วันที่ 15 สิงหาคม 2562

อบรมหลักสูตร "วิชาพนักงานขาย"

อบรมหลักสูตร "วิชาพนักงานขาย" บริษัท เมโทร ออโต้เฮ้าส์ จำกัด วันที่ 9 สิงหาคม 2562

อบรมหลักสูตร "วิชาพนักงานขาย" บริษัท เมโทร ออโต้เฮ้าส์ จำกัด วันที่ 9 สิงหาคม 2562

อบรมหลักสูตร “ วิชาการบริหารจัดการระดับสูง ”

การอบรมหลักสูตร “ วิชาการบริหารจัดการระดับสูง ” บริษัท เมโทรฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด วันที่ 8 สิงหาคม 2562

การอบรมหลักสูตร “ วิชาการบริหารจัดการระดับสูง ” บริษัท เมโทรฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด วันที่ 8 สิงหาคม 2562

อบรมหลักสูตร “ วิชาการบริหารจัดการระดับสูง ”

การอบรมหลักสูตร “ วิชาการบริหารจัดการระดับสูง ” บริษัทในเครือเมโทรกรุ๊ป วันที่ 26 กรกฎาคม 2562

การอบรมหลักสูตร “ วิชาการบริหารจัดการระดับสูง ” บริษัทในเครือเมโทรกรุ๊ป วันที่ 26 กรกฎาคม 2562

อบรมหลักสูตร "วิชาพนักงานขาย"

อบรมหลักสูตร "วิชาพนักงานขาย" บริษัท เมโทรฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด วันที่ 24 กรกฎาคม 2562

อบรมหลักสูตร "วิชาพนักงานขาย" บริษัท เมโทรฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด วันที่ 24 กรกฎาคม 2562

อบรมหลักสูตร การดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ

อบรมหลักสูตร การดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ บริษัท เมโทรฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด วันที่ 12 กรกฎาคม 2562

อบรมหลักสูตร การดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ บริษัท เมโทรฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด วันที่ 12 กรกฎาคม 2562

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัย ใน Bangkok?

คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


Rajthevi
Bangkok
10400
Bangkok มหาวิทยาลัยอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
HCAP Bangkok HCAP Bangkok
Blackbox Theatre, 14th Floor, Mahitaladhibesra Building, Chulalongkorn University
Bangkok, 10330

HCAP-Chula (Bangkok) is Chulalongkorn University's student-run organization in partnership with Harvard College in Asia Program (HCAP), Harvard University’s premier exchange program.

บัณฑิตศึกษาศิริราช Siriraj Graduate Studies บัณฑิตศึกษาศิริราช Siriraj Graduate Studies
Post Graduate Education Division, Faculty Of Medicine Siriraj Hospital, 6th Floor, Adulyadejvikrom Building. 2 Prannok Road, Siriraj, Bangkoknoi
Bangkok, 10700

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล www.sirirajgrad.com www.si.mahidol.ac.th/education/sigrad

สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี
คณะศิลปศาสตร์
Bangkok, 12000

Spirit Order Tradition Unity Seniority

CIDI CIDI
Bangkok

RMUTP Formula student RMUTP Formula student
1381 ถนน ประชาราษฎร์สาย1 แขวง วงศ์สว่าง เขต บางซื่อ กรุงเทพมหานคร
Bangkok, 10800

การทำรถ Formula ในระดับปริญญาตรี เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน TSAE Auto Challenge - Student Formula

BUSEM International Program - School of Entrepreneurship and Management BUSEM International Program - School of Entrepreneurship and Management
Rama 4 Road, Prakanong, Klong-Toey
Bangkok, 10110

Welcome to the Official Bangkok University, School of Entrepreneurship and Management - International Program

Econ SWU International Program Econ SWU International Program
School Of Economics And Public Policy, Srinakharinwirot University, Floor 13, ML Pin Malakul Building, 114 Sukhumvit 23, Wattana District, Bangkok 10110
Bangkok, 10110

Geography SWU Geography SWU
Srinakharinwirot University
Bangkok, 10110

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต
Bangkok, 10300

HNDThailand HNDThailand
592 Soi Pracha Utith 24, Pracha Utith Road, Huai-Khwang, Thailand
Bangkok, 10310

Bringing top international qualifications from UK to your doorstep

ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
Bangkok, 10220

ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Interior Architecture Assumption University Interior Architecture Assumption University
Bangkok, 10540

The Interior Architecture Program reflects the application and integration of culture and arts with science and technology knowledge, through the effective and creative management systems.