Buddhist Temples ใน Ban Na Wa

ที่พักสงฆบ้านโสกใหญ่.

ที่พักสงฆบ้านโสกใหญ่ A ที่พักสงฆบ้านโสกใหญ่
บ้านโสกใหญ่ อ.ปทุมราชวงศ่ จ.อำนาจเจริญ
Ban Na Wa, 40150