ปานบาร์เบอร์

ปานบาร์เบอร์

เ ปิ ด บ ริ ก า ร 0 8 . 0 0 - 1 8 . 0 0 น. ช่ า ง ป า น 0 8 1 - 3 8 4 1 4 2 9 ช่ า ง ห นึ่ ง 0 8 8 - 2 7 3 5 0 6 9 Get fresh !!

ร้ า น ตั ด ผ ม ข อ ง ทุ ก ค น _/\_

เปิดเหมือนปกติ

💈☮ โ บ ย บิ น อ อ ก ไ ป . . ☮💈

💈🔥📶 Preview before offical . . 📶🔥💈

#### Play 2 Barbershop ###

### ต ั ด ผ ม ช า ย เ พ ล ทู ###

💈🇹🇭🇺🇲 ดี เ ท ล เ ล อ ร์ เ ฟ ด 🇺🇲🇹🇭💈

สั้นๆ . . ทู น่ า ส ลั ด ค รี ม !
# พ ร้ อ ม ทํ า
# พ ร้ อ ม ส่ ง
# 20฿/กล่อง
### ส่ ง ถึ ง ยู เ ค ร น เ ล ย จ้ า า ###

อ ย า ก ไ ด้ เ ง า ๆ ๆ ม า ห า เ ร า . .

# ง า น เ ฟ ด F a d e d ที่.. ปานบาร์เบอร์

ง า น เ ง า ๆ ๆ

ที่.. ปานบาร์เบอร์

Z~

ที่.. ปานบาร์เบอร์

ข อ บ คุ ณ น้ อ ง นุ ที่ ม า ใ ช้ บ ริ ก า ร คั บ .

ที่.. ปานบาร์เบอร์

อั น เ ด อ ร์ คั ท .
Barber Shop By ช่ า ง 1 >>> @Bansuan
08.00 - 18.00 Off Wed
### W e l c o m e ###

ส ำ ร อ ง จ อ ง คิ ว ib , line , tel , Walk in . .
Barber Shop By ช่ า ง 1 >>> @Bansuan
Open 08.00 - 18.00 Off Wed
### W e l c o m e ###

ม า ตั ด ผ ม & ดู ร ถ ส ว ย ๆๆ กั น ค้ า บ บ !
ที่.. ปานบาร์เบอร์

แ ซ น วิ ซ > > > ปู อั ด , ค อ ก เ ท ล , ไ ส้ ก ร อ ก 2 0 ฿ !!
ค ลี น สุ ด ๆ ๆ ค้ า บ บ .. อ ยู่ ทิ เ บ ต ก็ ส่ ง จ้ า า !!

ส ลั ด โ ร ล > > > ปู อั ด , ค อ ก เ ท ล , ไ ส้ ก ร อ ก 3 5 ฿ !!
ค ลี น สุ ด ๆ ๆ ค้ า บ บ .. อ ยู่ ด า ว เ ส า ร์ ก็ ส่ ง จ้ า า !!

ต ัด ผ ม ฟ รี
ถ ว า ย เ ป็ น พ ร ะ ร า ช กุ ศ ล
ใ น ห ล ว ง ร.๙
1 3 ตุ ล า ค ม 2 5 6 0 @ ป า น บ า ร์ เ บ อ ร์

ข อ บ คุ ณ พี่ บ อ ล ที่ ม า ใ ช้ บ ริ ก า ร คั บ.

ที่.. ปานบาร์เบอร์

ปานบาร์เบอร์'s cover photo

ปานบาร์เบอร์

พี่ เ อ า แ บ บ ท ริ ส ต อ ง โด .. จั ด ไป !!
ม า เ ฟ ด กั น คั บ ที่.. ปานบาร์เบอร์

อ ยู่ กั บ ผ ม ทุ ก วั น จ ะ ไ ม่ เ ก่ ง ไ ด้ ไ ง ! ?
ใ ห้ เ ร า ดู แ ล คั บ ที่.. ปานบาร์เบอร์

ม า ตั ด กั น น่ ะ คั บ .. ร้ า น ที่ มี ร ถ ใ ห ญ่ ๆๆ อ ยู่ ห น้ า ร้ า น อ่ ะ คั บ

ที่.. ปานบาร์เบอร์

ปานบาร์เบอร์'s cover photo

ส วั ส ดี วั น พุ ธ ห ยุ ด น่ ะ คั บ.

R o a d T o T h e F u t u r e ..

ที่.. ปานบาร์เบอร์

ที ม ช่ า ง บ า ร์ เ บ อ ร์.

ที่.. ปานบาร์เบอร์

B e f o r e - A f t e r .. GetFresh!!

ที่.. ปานบาร์เบอร์

ง า น เ ฟ ด แ บ บ ฝ รั่ง น า น ๆๆ ที คับ. #HighSkinFade

ที่.. ปานบาร์เบอร์

ส กิ น เ ฮ ด กั น ข อ บ เ นี ย น ๆๆ ..
ที่.. ปานบาร์เบอร์

มั น ก็ จ ะ เ ท่ ๆ ห น่ อ ย อ่ ะ !

ที่.. ปานบาร์เบอร์

โ ม เ ดิ ร์ น วิ น เ ท จ.

ที่.. ปานบาร์เบอร์

ส ง ก ร า น ต์ ห ม ด แ ล้ ว .. ม า ตั ด ผ ม กั น คั บ.
ที่.. ปานบาร์เบอร์

พ รุ่ ง นี้ เ ปิ ด อี ก วั น ก่ อ น ห ยุ ด ส ง ก ร า น ต์ 1 2 - 1 5 คับ.
ที่.. ปานบาร์เบอร์

ส ลั ด โ ร ล ปู อั ด 20฿!!
#คลีนๆๆ #ลดน้ำหนัก!! >>> รับออเดอร์ด้วยคับ _/\_

ใ ก ล้ ส ง ก ร า น ต์ แ ล้ ว ม า แ ก ะ ม า ตั ด กั น คั บ.

ที่.. ปานบาร์เบอร์

ท ร ง เ ดี ย ว กั น แ ต่ ค น ล ะ แ บ บ ค น ล ะ ท ร ง !?

ที่.. ปานบาร์เบอร์

แ ก ะ ล า ย เ ริ่ ม แ ล้ ว คั บ.
ที่.. ปานบาร์เบอร์

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง ร้านทำผม ใน Amphoe Muang Sukhothai?

คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


306 ม.3 ต.บ้านสวน
Amphoe Muang Sukhothai
64220

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 18:00
อังคาร 08:00 - 18:00
พฤหัสบดี 08:00 - 18:00
ศุกร์ 08:00 - 18:00
เสาร์ 08:00 - 18:00
อาทิตย์ 08:00 - 18:00