R-Lampang Souvenir

R-Lampang Souvenir

ของที่ระลึก จาก ลำปาง

Tel 089 894 4505, 054 225 278

เทศบาลนครลำปาง เว็บเพจ

ขอเชิญร่วมสืบสานงานประเพณี “สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง” ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 9 – 13 เมษายน 2562 ณ ข่วงนคร (ห้าแยกหอนาฬิกา) อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

กำหนดการ
วันที่ 9 เมษายน 2562
ณ สวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา
เวลา 08.00 น. - ผู้เข้าร่วมการแข่งขันตีก๋องปู่จา ลงทะเบียน จับฉลากและลำดับการแข่งขันฯ
ณ บริเวณข่วงนคร (ห้าแยกหอนาฬิกา)
เวลา 9.00 น. - ประธานในพิธี เดินทางมาถึงบริเวณงาน
- ผู้บริหารบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
กล่าวสนับสนุนการจัดการแข่งขันฯ และกล่าวขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
- วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันฯ
- ประธานในพิธี กล่าวเปิดการแข่งขันตีก๋องปู่จาฯ
เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป - เริ่มการแข่งขันตีก๋องปู่จา ทั้งหมด 13 ทีม
เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป - กิจกรรมข่วงวัฒนธรรม คนเฒ่าปั๋นปอน การสรงน้ำพระ การละเล่นพื้นบ้าน การสาธิต
ภูมิปัญญา วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ สินค้าโอทอป สินค้าทางวัฒนธรรม กาดหมั้วคัวเมือง
เวลา 14.00 น. - การแสดงซอพื้นบ้าน
เวลา 16.30 น. - ลงทะเบียนหัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติ
เวลา 17.00 น. - ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (ประธานในพิธี) เดินทางถึงบริเวณงาน
- เปิดการสาธิตภูมิปัญญา วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธ์กระเหรี่ยง
- เปิดนิทรรศการ ปตท.อนุรักษ์ก๋องปู่จานครลำปาง
- ชมการออกร้านสินค้าโอทอป สินค้าทางวัฒนธรรม และกิจกรรมอื่นๆ
เวลา 17.30 น. - ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (ประธานในพิธี) เข้าประจำที่นั่งรับรอง
- ขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9 เข้าสู่บริเวณพิธีฯ
- พิธีกรเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางขึ้นบนเวที
- เจ้าหน้าที่อัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทาน ส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
นำไปประดิษฐาน ณ โต๊ะหมู่บูชาบนเวที
- ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9 และเปิดกรวยถวายราชสักการะ
(บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
เวลา 18.00 น. - ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (ประธานในพิธี) ประจำที่นั่งรับรอง
- พิธีกรประกาศผลรางวัลพิเศษ จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ มือก๋องปู่จายอดเยี่ยม
มือสว่ายอดเยี่ยม และการแสดงศิลปวัฒนธรรมยอดเยี่ยม
- ผู้บริหาร บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) มอบเกียรติบัตร
เงินสนับสนุน และรางวัลชมเชย จำนวน 10 ทีม
- มอบเงินสนับสนุน และของที่ระลึกให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
- มอบของที่ระลึกให้ วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง และประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง
- ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบเกียรติบัตรให้ ผู้บริหาร บริษัท ปตท.น้ำมันและ
การค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
- ประกาศผลการแข่งขันตีก๋องปู่จาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (ประธานในพิธี) มอบเกียรติบัตร เงินรางวัล และของที่ระลึก
ทีมที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2, รองชนะเลิศอันดับ 1 และ รางวัลชนะเลิศ
- ทีมชนะเลิศเข้ารับถ้วยรางวัลพระราชทานเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ฯ
(บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
- ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก
- การแสดงตีก๋องปู่จา จาก ทีมที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศ
เวลา 19.00 น. พิธีเปิดงานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง ประจำปี 2562
- กล่าวรายงาน โดย วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง
- กล่าวเปิดงาน โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
- หัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติ ขึ้นบนเวที
- ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (ประธานในพิธี) ทำพิธีเปิดงานสลุงหลวง
- วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง มอบของที่ระลึกให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
- ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบของที่ระลึกให้แก่ ผู้สนับสนุนการจัดงาน จำนวน 4 ท่าน
- ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก
- ชมการแสดงแสง เสียง ประกอบจินตลีลา
- การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงจากกลุ่มชาติพันธุ์
- การแสดงกลองจากประเทศเกาหลี
เวลา 20.00 น. มินิคอนเสิร์ตจาก ณัฐ กิตติสาร และวงเดอะเพอะ

วันที่ 10 เมษายน 2562
ณ สวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา
เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป - ชมกิจกรรมข่วงวัฒนธรรม การสาธิตภูมิปัญญา คนเฒ่าปั๋นปอน การสรงน้ำพระ การละเล่นพื้นบ้าน การออกร้านสินค้าโอทอป สินค้าทางวัฒนธรรม กาดหมั้วคัวเมือง
นิทรรศการวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ 5 อำเภอ
เวลา 14.00 น. - การแสดงซอพื้นบ้าน
เวลา 17.00 น. - การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงจากกลุ่มชาติพันธุ์
- การแสดงกลองจากประเทศเกาหลี
เวลา 20.00 น. - มินิคอนเสิร์ตครูแอ๊ด ภานุทัศ และวงเดอะสะล้อ

ณ JJ PARK LAMPANG
เวลา 19.00 น. - การประกวดเทพบุตรสลุงหลวง – เทพธิดาสลุงหลวง (รอบคัดเลือก)

วันที่ 11 เมษายน 2562
ณ สวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา
เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป - ชมกิจกรรมข่วงวัฒนธรรม การสาธิตภูมิปัญญา คนเฒ่าปั๋นปอน การสรงน้ำพระ การละเล่นพื้นบ้าน การออกร้านสินค้าโอทอป สินค้าทางวัฒนธรรม กาดหมั้วคัวเมือง
นิทรรศการวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ 5 อำเภอ
เวลา 16.00 น. - การแสดงศิลปวัฒนธรรม และการแสดงจากกลุ่มชาติพันธุ์
เวลา 19.00 น. - การประกวดเทพบุตรสลุงหลวง – เทพธิดาสลุงหลวง (รอบตัดสิน)

วันที่ 12 เมษายน 2562
เวลา 07.30 น. - ขบวนอัญเชิญพระแก้วดอนเต้าเคลื่อนจากสำนักงานเทศบาลนครลำปางไปวัด
พระธาตุลำปางหลวง อำเภอเกาะคา และอัญเชิญสู่นครลำปางผ่านสี่แยกดอนปาน
เลี้ยวซ้ายเข้าถนนประสานไมตรี ถึง สามแยกเก๊าจาวเลี้ยวขวาผ่านถนนท่าคราวน้อย
ถึงสามแยกหน้าวิทยาลัยเทคนิค เลี้ยวซ้ายผ่านสะพานพัฒนาภาคเหนือ เข้าถนนจามเทวีผ่านเข้าถนนประตูม้าถึงสามแยกวัดช่างแต้ม เลี้ยวซ้ายเข้าวัดพระแก้วดอนเต้า หยุดทำพิธีสักการะแล้วออกจากประตูวัดเข้าสู่ถนนท่ามะโอข้ามสะพานเขลางค์ เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนน บุญวาทย์ผ่านหน้าอำเภอเมือง โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) สถานีตำรวจเดิม
เลี้ยวซ้ายผ่านศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เลี้ยวขวาเข้าถนนรอบเวียง สิ้นสุดขบวนอัญเชิญบริเวณข่วงนคร
เวลา 11.00 น. - กิจกรรมแกงฮังเลข้อขางหลวง ณ สวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา
เวลา 15.00 น. - ขบวนแห่สลุงหลวงเคลื่อนจากถนนวัฒนธรรม เลี้ยวซ้ายผ่านกองบังคับการตำรวจ
ภูธร 5 ผ่านตลาดรัษฎา 3 ขึ้นสะพานรัษฎาภิเษก เลี้ยวขวาเข้าถนนทิพย์ช้างและเลี้ยวขวา
เข้าสู่ถนนบ้านเชียงรายมุ่งตรงสู่ข่วงนคร
เวลา 16.30 น. - การแสดงตีก๋องปู่จา รับขบวนอัญเชิญพระแก้วดอนเต้า และขบวนสลุงหลวง
เวลา 17.00 น. - ประกอบพิธีทางศาสนาเจริญพระพุทธมนต์เย็นและสรงน้ำพระแก้วดอนเต้า
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี ณ ข่วงนคร
-รับประทาน “แกงฮังเลหม้อขางหลวง” ในบรรยากาศข้าวแลงขันโตก
เวลา 21.00 น. - อัญเชิญพระแก้วดอนเต้าจากบริเวณข่วงนครขึ้นประดิษฐาน ณ ห้องประชุมราชาวดี

วันที่ 13 เมษายน 2562
เวลา 06.30 น. - อัญเชิญพระแก้วดอนเต้าจากห้องประชุมราชาวดี มาประดิษฐาน ณ ข่วงนคร
- ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ที่มารับบิณฑบาต ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครลำปาง
เวลา 07.00 น. - ประกอบพิธีทางศาสนา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธี ณ ข่วงนคร
- เจ้าคณะจังหวัดลำปางกล่าวสัมโมทนียกถา ให้พรปีใหม่เมือง
- ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางอวยพรปีใหม่เมือง
- ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ ณ ข่วงนคร-ถนนท่าคราวน้อย-ถนนฉัตรไชย
เวลา 13.00 น. - พิธีปล่อยขบวนแห่ปีใหม่เมืองและขบวนแห่จุมพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง ณ บริเวณ
หน้าร้านเยื้อนสยามแล้วเคลื่อนขบวนไปตามถนนฉัตรไชยสิ้นสุดขบวนแห่บริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล)
เวลา 17.00 น. - เคลื่อนขบวนอัญเชิญองค์พระแก้วดอนเต้าจากหน้าโรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) ไปยังอนุสาวรีย์พ่อเจ้าทิพย์ช้างอัญเชิญองค์พระแก้วดอนเต้ากลับวัดพระธาตุลำปางหลวง

*************************************
หมายเหตุ - การแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองตลอดงาน
- กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง วาณิชย์ ใน Amphoe Muang Lampang?

คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


Lampang, Thailand
Amphoe Muang Lampang
52000