สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน

สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการรถยนต์

เลิศคอนสารกุ้งก้ามแดง-เครฟิช
เลิศคอนสารกุ้งก้ามแดง-เครฟิช
56 ม.6 ต.คอนสาร อ.คอนสาร
เลิศคอนสาร กุ้งเครฟิช
เลิศคอนสาร กุ้งเครฟิช
Khonsan, Chaiyaphun
สวนมะนาวขอนแก่นชัยภูมิ เกษตรกรุ๊ป
สวนมะนาวขอนแก่นชัยภูมิ เกษตรกรุ๊ป
บ้านคอนสาร ต.คอนสาร อำเภอคอนสาร, Chaiyaphum
ร้านอมรทรัพย์ วัสดุก่อสร้าง
ร้านอมรทรัพย์ วัสดุก่อสร้าง
251 ม.7 บ้านนาเกาะ ต.ทุ่งนาเลา อ.คอนสาร
บ้านสเต็ก คอนสาร
บ้านสเต็ก คอนสาร
ตั้งอยู่ใน อ. คอนสาร ติดวัดเจดีย์พระประธาน700ปี
ซุ้มไก่ชน น้องน๊อต ต้นกล้า
ซุ้มไก่ชน น้องน๊อต ต้นกล้า
302/ม.7ทุ่งพระ.คอนสาร.จ.ชัยภูมิ, Chaiyaphum
House for rent
House for rent
129/7 ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ, Chaiyaphum
ชมชื่น โต๊ะจีน
ชมชื่น โต๊ะจีน
95 ม.2 ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180, Chaiyapoom
18 CAR WASH
18 CAR WASH
120 ม.7 (บ้านนาโป่ง) อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
บ.ใบไม้ Racing Shop
บ.ใบไม้ Racing Shop
238 หมู่3 ตำบลดงบัง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ, Khon San
บูม ดีเซล ขอนแก่น
บูม ดีเซล ขอนแก่น
12, Khonkean
หม่ำคุณเติม
หม่ำคุณเติม
ถนนชุมแพ-หล่มสั, Khon San
บ้านนายก. อ่านว่า นาย-กอ ไม่ใช่ นา-ยก
บ้านนายก. อ่านว่า นาย-กอ ไม่ใช่ นา-ยก
บ้านนาบัว
ช่างภาพเชียงใหม่,ลำปาง โซนเหนือ รับถ่ายภาพ "BulletPixs Photographer"
ช่างภาพเชียงใหม่,ลำปาง โซนเหนือ รับถ่ายภาพ "BulletPixs Photographer"
Lampang 52130
MRN Herbal Organic
MRN Herbal Organic
168 ถนนสุดประเสริฐ์ บางโคล่ บางคอแหลม, Bangkok

ความคิดเห็น

แถลงการณ์เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน (คปอ.) ยกเลิกการรับฟังความคิดเห็นกฎหมายลำดับรอง ประกอบพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ตามที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีประกาศเรื่อง ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายลำดับรอง ประกอบพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 25562 ลงวันที่ 13 เมษายน 2562 โดยเชิญชวนให้ประชาชน และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในระหว่างวันที่ 8 – 25 เมษายน 2563 นั้น ประกาศดังกล่าว ได้อ้างถึงเงื่อนไขในการจัดทำกฎหมายลำดับรองประกอบพระราชบัญญัติทั้ง 2 ฉบับข้างต้น ตามมาตรา 62 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และมาตรา 116 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ซึ่งต้องดำเนินการภายในเวลา 1 ปี และ 2 ปี ตามลำดับ ทั้งนี้ พระราชบัญญัติทั้งสองฉบับมีผลใช้บังคับในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา โดยมีร่างกฎหมายลำดับรองที่จัดทำเสร็จสิ้นแล้วทั้งสิ้น 7 ฉบับ ประกอบด้วย ร่างกฎหมายลำดับรองประกอบพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 จำนวน 5 ฉบับ และร่างกฎหมายลำดับรองประกอบพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 จำนวน 2 ฉบับ เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน (คปอ.) ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า สาระสำคัญของร่างกฎหมายลำดับรอง ทั้ง 7 ฉบับ ยังมีสาระสำคัญที่จำกัดสิทธิชุมชนในการเข้าถึงที่ดิน และทรัพยากรเป็นด้านหลัก ประกอบกับเงื่อนไขที่พระราชบัญญัติทั้งสองฉบับได้กำหนดระยะเวลาดำเนินการไว้ภายใน 1 ปี และ 2 ปี ตามลำดับ ซึ่งยังมีเวลาพอสมควรในการดำเนินการ และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งถือเป็นวาระร่วมกันของทุกผู้คนในสังคมในการฝ่าวิกฤติครั้งนี้ ให้ผ่านพ้นไปได้ และนำความปกติสุขมาสู่สังคมไทยอีกครั้ง และความคืบหน้าในการดำเนินการตามมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และ มาตรา 121 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ที่ต้องมีการสำรวจการถือครองการอาศัยทำกินของประชาชนในพื้นทีป่าอนุรักษ์ตามกฏหมายทั้ง 2 ฉบับ ให้แล้วเสร็จภายใน 240 วัน นับจากวันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ ที่ประเมินได้ว่าอาจไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จได้ภายในเวลากำหนด วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 นี้ ประกอบกับกระบวนการรับฟังความคิดเห็น ผ่านทางเว็บไซต์ และมีเวลาที่จำกัด จึงไม่สามารถระดมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขร่างกฏหมายลำดับรองดังกล่าวได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนที่อาศัย ทำกินในพื้นที่พิพาทกับรัฐ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง ซึ่งหากพิจารณาเทียบเคียงกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 77 วรรคสอง ที่ระบุว่า “ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบจากกฎหมายที่เกิดขึ้นอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และนำมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน เมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว รัฐพึงจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย เพื่อพัฒนากฏหมายทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไป” จากเหตุผล และข้อเท็จจริงข้างต้น เครือข่ายปฏิรูปี่ดินภาคอีสาน (คปอ.) จึงมีความคิดเห็นและข้อเสนอต่อรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีดังกล่าว ให้มีคำสั่งยกเลิกประกาศดังกล่าวข้างต้นออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 จะยุติลง และนำมาสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นกฎหมายลำดับรอง ที่มาจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่อาศัย ทำกินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายทั้งสองฉบับ ในฐานะผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง พร้อมกันนี้ ในสถานการณ์เช่นปัจจุบัน รัฐบาลควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการที่ดินและทรัพยากร เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือนและชุมชน ยุติการข่มขู่ คุกคาม จับกุมดำเนินคดี หรือปฏิบัติการใดๆของเจ้าหน้าที่ อันจะนำไปสู่การคุกคามสิทธิของประชาชนในพื้นที่ที่มีกรณีพิพาทที่ดินและทรัพยากรกับหน่วยงานรัฐ ซึ่งมีแต่หนทางเช่นนี้เท่านั้น จึงจะสามารถผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤติ และนำความยั่งยืนมาสู่สังคมในอนาคตได้ ด้วยความสมานฉันท์ เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน (คปอ.) 24 เมษายน 2563
หายใจด้วยจมูกตัวเองก่อน
ถ้าจำกัดการถือครองที่ดินไม่ได้ ก็อย่าหมายการปฏิรูปที่ดิน อย่าหวังจะกำจัดความเหลื่อมล้ำ ______________________________ สมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี มีประกาศ พรบ.ให้ใช้ประมวลกฏหมายที่ดิน พ.ศ.2497 มาตรา 34 กำหนดให้บุคคลมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้ -ด้านเกษตรกรรม ไม่เกิน 50 ไร่ -ด้านอุตสาหกรรม ไม่เกิน 10 ไร่ -ด้านพานิชยกราม ไม่เกิน 5 ไร่ -เป็นที่อยู่อาศัย ไม่เกิน 5 ไร่ น่าเสียดายที่กฏหมายฉบับนั้นถูกยกเลิกไปแล้วในรัฐบาลยุคต่อมา หากกฏหมายที่ก้าวหน้าฉบับนั้น ยังบังคับใช้อยู่ จะมีหรือที่ปัจจุบันมีมหาเศรษฐี 2 คน คนหนึ่งถือครองที่ดินกว่า 6 แสนไร่ อีกคนถือเกิน 200,000 ไร่(ตัวเลขเมื่อปี 2558) ปฏิรูปที่ดินมาเกือบ 30 ปีแล้ว ทุนใหญ่ยังสามารถ สั่งสมที่ดินได้นับพัน นับหมื่น นับแสน กระทั่งนับล้านไร่ได้ทั้งๆที่ประเทศไทยเหลือที่ดินที่บุคคลถือครองกรรมสิทธิ์ได้เพียง 166 ล้านไร่เท่านั้น สำหรับประเทศเกษตรกรรมอย่างไทย หากปัจจัยการผลิตสำคัญสุดคือที่ดิน ยังเอื้อต่อทุนที่จะสั่งสมได้อย่างไร้ขีดจำกัด อย่ามาคุยเลยว่า”จะลดความเหลื่อมล้ำในสังคมได้”
👊🏽👊🏽👊🏽กับสงครามเงียบ สงครามล้างเผ่าพันธุ์ เอาแต่ขนต่างชาติเข้ามาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ แต่ทำลายล้างคนไทย และวิถีทางชีวิตแบบไทยๆ
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์จากเกียขอนแก่นยินดีให้บริการทุกท่านสายด่วน 086 653 9955 id line aviruth2518 ตลอด 24ชม ขอบคุณมากครับ
วันพุธที่ ๓๐ ส.ค. เป็นวันผู้สูญหายสากล เวลา ๑๓:๓๐ - ๑๗:๐๐ น. มีเสวนา "นักปกป้องสิทธิมนุษยชนกับความยุติธรรมที่หายไป" ณ ตึกอนุสรณ์ สำนักกลางนักเรียนคริสเตียน Student Christian Center ๓๒๘/๑-๒ ถ.พญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ (เชิงสะพานหัวช้าง ประมาณ ๒๐๐ ม. จากสถานีรถไฟฟ้า BTS ราชเทวี ทางออกที่ ๑) กำหนดการ ๑๓:๓๐ น. กล่าวเปิดงาน โดย Cynthia Veliko สำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ UN Human Rights - Asia ๑๓:๔๕ น. เสวนา "ถอดบทเรียนค้นหาคนหาย : กรณีพ่อเด่น คำแหล้ กับพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ในคดีอุ้มหาย" วิทยากรโดย พญ. คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และอรนุช ผลภิญโญ เครือข่ายปฏิรูปที่ดินอีสาน ๑๔:๓๐ น. ปาฐกถา "อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชน" โดย นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ๑๕:๐๐ น. ปาฐกถา "เส้นทางร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ..." โดย ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม ๑๕:๓๐ น. เสวนา "คนหายมีทุกที่ กับข้อจำกัดของการฟ้องคดีโดยไม่มีกฎหมายที่ชัดเจน" วิทยากรโดย อังคณา นีละไพจิตร กสม. และภรรยาของทนายสมชาย ทนายสิทธิมนุษยชน ผู้ถูกอุ้มหายโดยตำรวจไทยเมื่อปี ๒๕๔๗ พิณนภา พฤกษาพรรณ ภรรยาของพอละจี รักจงเจริญ (บิลลี่) แกนนำกะเหรี่ยงบางกลอย ผู้ถูกอุ้มหายโดย จนท.อุทยานไทยเมื่อปี ๒๕๕๗ สมชาย หอมลออ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม Cross Cultural Foundation (CrCF) Kingsley Abbott คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล (International Commission of Jurists - ICJ) ๑๖:๔๕ น. อ่านแถลงการณ์เนื่องในวันผู้สูญหายสากล https://www.facebook.com/naksit.org/photos/a.135675933167580.26339.115427115192462/1465385700196590/?type=3&theater แผนที่: https://www.studentchristiancenter.com/contact ลิงค์กิจกรรม: https://www.facebook.com/events/146288562634071/ *** กดถูกใจและติดตามเพจ เพื่อรับข่าวกิจกรรม เสวนา ฝ่ายประชาธิปไตย ***
ยินดีค่ะขอบคุณค่ะที่ให้เกียรติ
วันเสาร์ที่ ๒๒ ก.ค. เวลา ๙:๐๐ - ๑๖:๑๕ น. มีเสวนา "อีสานกลางกรุง ครั้งที่ ๒ แถลงผลกระทบ ๓ ปี ของประชาชน" ณ ห้องบุญชู โรจนเสถียร ชั้น ๔ ตึกอเนกประสงค์ ๑ (ตรงข้ามตึกคณะศิลปกรรมศาสตร์) ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กำหนดการ: - ภาคเช้า ๙:๐๐ - ๙:๑๕ น. กล่าวต้อนรับและเปิดงาน โดย ผศ. ดร.อนุสรณ์ อุณโณ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ม.ธรรมศาสตร์ ๙:๑๕ - ๑๒:๐๐ น. เสวนา "สถานการณ์ประชาชนอีสาน ภายใต้การรัฐประหาร ๓ ปีผ่านไปเกิดอะไรขึ้นบ้าง" วิทยากรโดย ชาวบ้านพื้นที่เหมืองแร่ทองคำ จ.เลย เหมืองแร่ เมืองเลย V2 ชาวบ้านพื้นที่เหมืองแร่โปแตชบำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ เหมืองแร่ ชัยภูมิ ฅนรักษ์บ้านเกิดบำเหน็จณรงค์ ชาวบ้านพื้นที่ปิโตรเลียมบ้านนามูล จ.ขอนแก่น กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านนามูล-ดูนสาด ชาวบ้านพื้นที่โรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล จ.สกลนคร ชาวบ้านพื้นที่โรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล จ.อำนาจเจริญ ตัวแทนสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ - สกต. ตัวแทน สกน สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ ดำเนินรายการโดย อ.กิตติกาญจน์ หาญกุล วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ม.ธรรมศาสตร์ - ภาคบ่าย ๑๓:๐๐ - ๑๖:๑๕ น. เสวนา "สถานการณ์ประชาชนอีสานภายใต้การรัฐประหาร ๓ ปีผ่านไปเกิดอะไรขึ้นบ้าง" วิทยากรโดย อานนท์ ชวาลาวัณย์ โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw​) ถนอมศักดิ์ ระวาดชัย เครือข่ายปฎิรูปที่ดินภาคอีสาน กรชนก แสนประเสริฐ ขบวนการอีสานใหม่ New E-Saan Movement รศ. ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี คณะสังคมศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ยศพนธ์ เกิดวิบูลย์ นสพ.ออนไลน์เดอะอีสานเรคคอร์ด ดำเนินรายการโดย อ.กิตติกาญจน์ หาญกุล วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ม.ธรรมศาสตร์ https://www.facebook.com/NewEsaan/photos/a.802761739766598.1073741828.773616042681168/1514649701911128/?type=3&theater *** กดถูกใจและติดตามเพจ เพื่อรับข่าวกิจกรรม เสวนา ฝ่ายประชาธิปไตย ***

www.esaanlandreformnews.com

เป็นสื่อพลเมืองเพื่อชุมชน ของเครือข่ายปฎิรูปที่ดินภาคอีสาน คปอ. เพื่อเป็นกระบอกเสียง ติดตาม รายงานปัญหาต่างๆของชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายปฏิบัติที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ทั้งในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดินทำกิน และการถูกละเมิดสิทธิในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น วัตถุประสงค์การนำเสนอ เพื่อสะท้อนให้สังคมโดยรวมรับรู้ และเข้าใจ เพื่อเป็นแนวทางไปสู่การแก้ไขปัญหาที่จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อวิถีการดำเนินชีวิตอันปกติสุขของประชาชน สำนักข่าวปฎิรูปที่ดินภาคอีสาน เดิมชื่อสำนักข่าวลุ่มน้ำเซิน เปิดตัวเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2555 • ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ:ปราโมทย์ ผลภิญโญ,อลงกรณ์ อรรคแสง,ศรีสดา ไพศาลสกุลชัย • ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย:สมนึก ตุ้มสุภาพ,ถนอมศักดิ์ ระวาดชัย • บรรณาธิการ:ศรายุทธ ฤทธิพิณ • กองบรรณาธิการ:สมาชิกเครือข่ายปฎิรูปที่ดินภาคอีสาน ที่ติดต่อ 501 ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180 อีเมล [email protected] โทรศัพท์ : 086 978 5629 (ศรายุทธ ฤทธิพิณ)

หน้าที่: เป็นสื่อของเครือข่ายปฎิรูปที่ดินภาคอีสาน (คปอ) เพื่อเป็นกระบอกเสียง ในการติดตาม รายงานปัญหาต่างๆของชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากภาครัฐ ทั้งในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดินทำกิน และการถูกละเมิดสิทธิในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น วัตถุประสงค์การนำเสนอ เพื่อสะท้อนให้สังคมรับรู้ เข้าใจ เพื่อเป็นแนวทางไปสู่การแก้ไขปัญหาที่จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อวิถีการดำเนินชีวิตอันปกติสุขของประชาชน

ชุมชนบ่อแก้ว หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์

การแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่
ในสถานการณ์ โรคระบาด เราจะไม่ทิ้งใคร

#ประชาชนต้องรอด

ชุมชนโคกยาว ต.ทุ่งลุยลาย อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ชุมชนเล็กๆแต่มีเรื่องเล่ามากมาย เปลี่ยนแปลงระบบการผลิตให้ชุมชนพึ่งตนเอง ภายใต้ความแห้งแล้ง และการระบาดของโควิค

พรบ.อุทยานแห่งชาติข้อจำกัดสิทธิ์ของการอยู่ร่วมกันของคนกับป่า

เสียงชาวบ้านชุมชนบ่อแก้ว อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ขอเข้าไปทำกิน ในพื้นที่ เพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากโควิค ระหว่างนำเรื่องเข้าครม. ภายหลังจากที่ปรึกษาทีมยุทธศาสตร์รมว.ทส.และปลัดกระทรวงลงพื้นที่เมื่อปี62

ในช่วงโควิคระบาด เราทำอะไรบ้างน๊า

พาเลาะสวนเก็บในผักหวาน

ชุมชนหินรู ต.ห้วยแย้ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ ชาวบ้านมีความพยายามในการปรับเปลี่ยนการผลิตจากพืชเชิงเดี่ยวเป็นเกษตรผสมผสาน ยกป่ามาไว้บ้าน

ชุมชนหินรู ต.ห้วยแย้ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ เป็นชุมชนที่อยู่กลางป่า ไม่มีไฟฟ้าใช้ ชาวบ้านดำรงชีพด้วยการท...

แหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลา เพื่อรักษาความหลากหลายของพันธุ์ปลาไว้ หลังน้ำในบึงแห้งขอด

วิกฤต บึงเกลือ สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสานรายงานสถานการณ์ปัญหาภัยแล้งที่บึงเกลือ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

Thai PBS ศูนย์ข่าวภาคอีสาน

https://www.facebook.com/194369254237358/posts/1170258979981709/

เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสานยังจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนและแบ่งปันอาหารช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับกลุ่มคนที่เข้าไม่ถึงการช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐในภาวะวิกฤต #ThaiPBS #โครงการแลกเปลี่ยนอาหารสร้างความมั่นคง

วิกฤติภัยแล้งที่บึงเกลือ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

เพราะเราไม่อยากเป็นเพียงผู้รับ พวกเราต้องการสร้างความมีคุณค่าและศักดิ์ศรีของความมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน เรามีผลผลิตจากธรรมชาติ ที่พอแบ่งปันกันตามฤดูกาล หากเห็นด้วย ช่วยสนับสนุนพวกเราค่ะ^^

Seasonal Food-อาหารตามฤดูกาล

ผลไม้ ปลอดสารพิษ🍒🍑🍒🍒
เกิดตามฤดูกาล
#บักแงว หรือ #บักคอแลน เป็นไม้ยืนต้นสูง ใบประกอบ ดอกออกปลายกิ่งหรือตามซอกใบ กลีบดอกมี 6 กลีบหรือไม่มี ผลมีปุ่มปมหนาแน่น สีแดง เปลือกภายนอกมีลักษณะคล้ายกับลิ้นจี่แต่เนื้อข้างในคล้ายเงาะมีรสเปรี้ยว รับประทานได้ เมล็ดไม่สามารถรับประทานได้เนื่องจากแข็งและมีพิษ
#บักแงว จาก ชุมชนหินรู อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ เรื่องราวของการหาอยู่หากินในอีสาน เป็นผลไม้ประจำฤดูกาลนี้ ชุมชนหินรู เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ในอุทยานแห่งชาติไทรทอง ที่มีข้อพิพาทเรื่องที่ดินทำกิน บักแงว คือผลไม้ที่เด็กๆ และชาวบ้านรู้จักกันดี ด้วยรสชาติที่หวานอมเปรี้ยว กินกับแจ่ว น้ำพริกเข้ากันสุด ใครต้องการลิ้มลองรสชาติ ทักมาได้เลย
เรามีบริการจัดส่งถึงที่ จากชุมชนหินรู

#ขายง่ายๆ โลละ 35
#ซื้อ 3 โล 100฿ ไม่รวมค่าขนส่ง
#ย้ำผลไม้ตามฤดูปล่อยภัย 100 %
#ทักเรามาเลย🍒🍒❤️💋

ขอบคุณด้วยหัวใจ จากเครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน
#ธนาคารอาหารเพื่อชุมชน

เรามาทำความรู้จัก ธนาคารอาหารเพื่อชุมชน (Food Bank for Community ,FBC) กัน ภายหลังจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโควิค 19 ได้ส่งผลกระทบกับประชาชนในด้านเศรษฐกิจ เกิดความแร้นแค้นขัดสน ถึงแม้รัฐบาลจะมีมาตรการช่วยเหลือเยียวยา แต่ประชาชนจำนวนมากเข้าไม่ถึงการเยียวยา เหล่านั้น จากสภาพปัญหาดังกล่าวการสร้างความมั่นคงทางอาหารแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจปากท้องให้กับทุกคน เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน (คปอ.) จึงได้จัดตั้ง "ธนาคารอาหารเพื่อชุมชน" ขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของสมาชิกเครือข่ายฯและองค์กรเพื่อนมิตร นอกจากนี้เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน อยู่ระหว่างการพัฒนา ธนาคารอาหารเพื่อชุมชน ให้เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนากลุ่มเศรษฐกิจในระดับชุมชน และเชื่อมโยงขบวนการทำงานภายในเครือข่าย และองค์กรแนวร่วมในอนาคต
ยกตัวอย่างที่เครือข่ายฯ ได้ทำเมื่อไม่นาน คือได้ประสานงานรวบรวมอาหารแบ่งปันพี่น้องที่มีความยากลำบาก ในพื้นที่ต่างๆ เช่น เครือข่ายสล้ม 4 ภาค พี่น้องที่มีกรณีปัญหาอุทยานแห่งชาติไทรทอง จ.ชัยภูมิ สวนป่าคอนสาร สวนป่าโคกยาว จ.ชัยภูมิ ค่ะ ซึ่งข้าวและของบริจาค ในรอบที่ผ่านมา ได้มีการจัดสรรในพื้นที่ 7 พื้นที่ ในเครือข่าย ได้จัดการในรูปแบบธนาคารข้าว ที่บริหารโดยกรรมการชาวบ้าน และมีกติกา ในการช่วยเหลือ ก็จะทำให้เกิดการหมุนเวียนผลผลิตในพื้นที่ นี่คือความเป็นมา ของธนาคารอาหารเพื่อชุมชน จ้า สนใจโครงการดีๆเหล่านี้ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันธนาคารอาหารเพื่อชุมชนให้เกิดขึ้นและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนของเรา กันค่ะ

ตาบองกับยายเพียร บ้านก้างปลา ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย ได้รับข้าวสารแล้ว สีหน้าท่าทางที่ดีใจของสองตายาย ก็ทำให้สบายใจ อย่างน้อย ข้าวสาร 10 กิโล น่าจะช่วยให้ตากับยาย ได้อิ่มท้องไปได้หลายวัน ...ธนาคารอาหารเพื่อชุมชน เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน ไม่ใช่เพียงแค่ผู้ให้ พวกเราไม่ต้องการให้แบบสังคมสงเคราะห์ แต่พวกเราต้องการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนด้วย ขณะเดียวกันพวกเราก็พร้อมที่จะหาคนร่วมสร้างไปด้วยกันค่ะ

เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน ยืนยันว่าอธิบดีกรมอุทยานต้องยกเลิก ประกาศกรมอุทยานเรื่องการรับฟังความเห็นกฎหมายลำดับรอง 7 ฉบับ ของพ.ร.บ.อุทยาน และพ.ร.บ.สงวน และคุ้มครองสัตว์ป่า เนื่องจากระยะเวลาที่เปิดรับฟังไม่กี่วัน และรับฟังแค่ในเว็บไซต์กรมอุทยาน ทำให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบไม่มีส่วนร่วม การเร่งรัดรับฟังในเวลาไม่กี่วัน จะทำให้ได้ข้อมูลไม่รอบด้าน เนื่องจากเนื้อหาในกฏหมายลูกเป็นการละเมิดสิทธิ์ประชาชน

ประชาไท Prachatai.com

https://www.facebook.com/108882546698/posts/10157370876146699/

ประชาชนร้องรัฐยกเลิกรับฟังความคิดเห็นร่าง กม. ลำดับรองของพ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ และพ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า

เครือข่ายภาคประชาชน และองค์กรอนุรักษ์ ยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อยกเลิกการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายลำดับรอง 7 ฉบับ ของ พ.รบ. อุทยานแห่งชาติและ พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า โดยไม่ประสัมพันธ์ร่างกฎหมายอย่างเต็มที อีกทั้งยังเป็นการรับฟังความเห็นภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน

https://prachatai.com/journal/2020/04/87436

[04/29/20]   จากการช่วยเหลือ แลกเปลี่ยนในสถานการณ์วิกฤติโรคระบาด สู่การจัดตั้งธนาคารอาหารเพื่อชุมชน ( Food Bank for Community )

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมา กระทั่งรัฐบาลประกาศใช้พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในวันที่ 26 มีนาคม 2563 กระทั่งปัจจุบัน

ท่ามกลางสภาพการณ์ดังกล่าว แม้แนวโน้มการแพร่ระบาดจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น แต่ในอีกด้านหนึ่ง ความแร้นแค้นขัดสน ปัญหาเศรษฐกิจ ปากท้องของประชาชนได้ปรากฏทั่วไป และหากสถานการณ์เช่นนี้ยังดำเนินไปในระยะเวลาที่ยาวนาน สภาพความยากลำบากยิ่งต้องเพิ่มขึ้นอีกทวีคูณ

ในช่วงที่ผ่านมา เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน (คปอ.) ได้มีการระดมเสบียงอาหารสนับสนุนพี่น้องสมาชิกที่มีความยากลำบากในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะกรณีที่ต้องซื้อข้าวกิน ไม่ได้ทำนา เช่น กรณีอุทยานแห่งชาติไทรทอง สวนป่าคอนสาร สวนป่าโคกยาว จ.ชัยภูมิ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังสนับสนุนพี่น้องเครือข่ายต่างๆ เช่น เครือข่ายสลัม 4 ภาค เป็นต้น

ด้วยแนวโน้มสถานการณ์ที่อาจยืดเยื้อไปในระยะยาว การยกระดับการดูแลกันและกันในลักษณะที่ยั่งยืนกว่าการช่วยเหลือระยะเฉพาะหน้า จึงเป็นภารกิจที่จำเป็น

เครือข่ายฯ จึงได้จัดตั้ง "ธนาคารอาหารเพื่อชุมชน" ขึ้น เพื่อเป็นกลไกในการพัฒนาความมั่นคงทางอาหารของสมาชิกเครือข่าย และเพื่อนมิตรทั้งหลาย

#สร้างอธิปไตยทางอาหาร

#ทลายการผูกขาดทางเศรษฐกิจ...

ติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินชาวบ้านน้ำพุ อ.ด่านซ้าย จ.เลย ภายหลังจากที่มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินรัฐและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนบ้านน้ำพุ อ.ด่านซ้าย จ.เลย วันที่ 27 เม.ย.2563 เวลา 18.00 น. นายนที พรมภักดี นายอำเภอด่านซ้าย มอบหมายให้ นายจักรภัทร พรมคล้าย ปลัดอำเภอ น.ส.กวินตา ธีระกานต์พร ปลัดอำเภอ ศูนย์ดำรงธรรม พร้อมด้วย นายพิชัย อาฤทธิ์ หน.หน่วยพัฒนาป่าไม้ฯ ในฐานะคณะกรรมการแก้ไขปัญหาฯ ได้ร่วมกันประชุมชี้แจง กระบวนการ และขั้นตอน แนวทางในการแก้ไขปัญหา ผู้ได้รับผลกระทบจากการตรวจยึดพื้นที่ บ้านน้ำพุ หมูที่ 6 ตำบลด่านซ้าย โดยได้มีการชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางในการแก้ไขปัญหา ตามคำสั่ง กอ.รมน.จ.เลย ในการประชุมครั้งนี้ได้มีแบบคำร้องเพื่อให้ชาวบ้านได้กรอกข้อมูลและไปยื่นที่สำนักงานป่าไม้
อย่างไรก็ตามการประชุมดังกล่าวยังคงมีคำถามคาใจ สำหรับชาวบ้านว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ จะสามารถแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านได้มากน้อยเพียงใด ก็คงต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดค่ะ

isaanrecord.com

เครือข่ายคนฮักทุ่งกุลาเตรียมส่งข้าวหอมมะลิช่วยวิกฤตโควิด-19 - เดอะอีสานเรคคอร์ด

พรุ่งนี้เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสานจะไปรับข้าวสารจากพี่น้องทุ่งกุลา พี่น้องเครือข่ายปฏิรูปที่ดินศรีสะเกษ ยโสธรค่ะ
Food Bank For Community

isaanrecord.com ร่วมฝ่าวิกฤติขาดแคลนอาหารช่วงโควิด-19 ระบาด ธนาคารข้าวหอมมะลิจากทุ่งกุลาฯ ร่วมกับเครือข่ายปฏิรูปที่ดินอี...

ตู้บองกับยายเพียร 2 สามีภรรยาคู่ทุกข์คู่ยาก วันนี้ เครือข่ายคนฮักทุ่งกุลากับเครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน ได้ส่งข้าวสารจำนวน 10 กิโลกรัม ภายใต้การดำเนินงานร่วมในรูปแบบ ธนาคารอาหารเพื่อชุมชน และเศรษฐกิจเชิงศีลธรรม
ตู้บอง หรือนายบอง ศรีบุตรดา อายุ 73 ปี ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านก้างปลา อ.ด่านซ้าย จ.เลย
ตู้บองเป็นชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายทวงคืนผืนป่า ที่หน่วยพยัคฆ์ไพร และกอ.รมน.ได้ทำการตรวจยึดพื้นที่ทำกิน เมื่อปี 2558 พื้นที่ทำกินของตาบองประมาณ 20 ไร่ ปลูกยางพารา ได้ถูกเจ้าหน้าที่ตัดฟัน และเผา ทำให้เกิดความเสียหาย และเจ้าหน้าที่ให้ตู้บองรื้อกระท่อมออกไปจากพื้นที่ แกจึงจำใจรื้อออกมาและมาขออาศัยอยู่ในที่ดินน้องชายของยายเพียรผู้เป็นภรรยาซึ่งแบ่งให้อยู่พอสร้างกระท่อม และปลูกผัก จำนวน 2 งาน ชายวัย 73 ต้องดูแลภรรยาที่เป็นมะเร็งปาก ซึ่งไปหาหมอเกือบทุกเดือน การดำรงชีพของตาบองก็ไม่สามารถไปรับจ้างทำงานหนักได้ อาศัยเพียงเงินคนแก่ได้ประทังชีวิต หนี้สินจากที่กู้ยืมมาปลูกยางพารายังคงอยู่และดอกเบี้ยน่าจะเพิ่มพูน ในช่วงโควิคระบาด วันนี้ข้าว 10 กิโลอาจจะพอกินได้ไม่กี่วัน สำคัญที่สุดของตาบองวันนี้อยากได้ที่ดินทำกินคืนมา ความหวังของชายชรา ที่ชื่อตาบอง

prachatai.com

เสนอเลื่อนรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายลำดับรอง พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ ออกไปก่อน | ประชาไท Prachat

https://prachatai.com/journal/2020/04/87386

prachatai.com

พรรคสามัญชน - Commoners Party

แถลงการณ์พรรคสามัญชน
ยกเลิกประกาศรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายลำดับรอง ประกอบพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562
.
ตามที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีประกาศเรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายลำดับรอง ประกอบพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ผ่านทางเว็บไซต์ระหว่างวันที่ 8 – 25 เมษายน 2563 นั้น
.
การดำเนินการดังกล่าว ถือเป็นการฉวยโอกาสที่ประชาชนกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก ทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 และการประกาศพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อเร่งผลักดันร่างกฎหมายลำดับรอง หรืออนุบัญญัติที่มีเจตนารมณ์ในการจำกัดสิทธิการเข้าถึงที่ดินและทรัพยากรโดยชุมชน นอกจากนี้ โดยข้อเท็จจริง การรับฟังความเห็นผ่านเว็บไซต์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ถือเป็นเครื่องมือปิดกั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างยิ่ง เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงได้ โดยเฉพาะชาวบ้านที่มีกรณีพิพาทในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฏหมาย ทั้ง 2 ฉบับ ซึ่งไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ มาตรา 77 วรรคสอง ที่ระบุว่าการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้าน และเป็นระบบ
.
ในอีกด้านหนึ่ง การดำเนินการตามมาตราที่ 64 ของพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ และมาตรา 121 ของพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ที่กำหนดให้มีการสำรวจการถือครองที่ดินภายใน 240 วัน นับแต่วันที่กฎหมายใช้บังคับ มีแนวโน้มจะดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายในวันที่ 22 กรกฏาคม 2563
.
กล่าวโดยสรุป ทั้งเหตุผลในทางข้อเท็จจริง และประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การประกาศรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายลำดับรอง ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงไม่สมควรจัดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างยิ่ง
.
พรรคสามัญชน จึงเสนอให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีคำสั่งยกเลิกประกาศดังกล่าวโดยทันที และเมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ จึงเข้าสู่กระบวนการปรึกษาหารืออย่างมีส่วนร่วม เพื่อจัดรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง ต่อไป
.
ด้วยความเคารพ
พรรคสามัญชน
วันที่ 26 เมษายน 2563

Photo by Taneli Lahtinen on Unsplash

แถลงการณ์เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน

ยกเลิกการรับฟังความคิดเห็นกฎหมายสำรอง 7ฉบับ พรบ.อุทยานแห่งชาติพ.ศ.2562 และพรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ. 2562 ที่ละเมิดสิทธิ์ชุมชนในมาตรา 62(2) มาตรา4 ที่จำกัดการถือครองที่ดินของเกษตรกรเพียง 20 ไร่ และจำกัดการใช้ประโยชน์เพียง 20 ปี ซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง และเร่งรัดการรับฟังโดยฉวยโอกาสในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิค และการประกาศพรก.ฉุกเฉินมารับฟังความคิดเห็นซึ่งจะไม่ได้ข้อมูลอย่างรอบด้านและทำให้ชาวบ้านเสียสิทธิ์

ธนาคารอาหารเพื่อชุมชน สำหรับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายทวงคืนผืนป่า และชาวบ้านไร้สัญชาติ จำนวน 269 ครอบครัว 7 พื้นที่

แถลงการณ์เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน (คปอ.)
ยกเลิกการรับฟังความคิดเห็นกฎหมายลำดับรอง ประกอบพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562

ตามที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีประกาศเรื่อง ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายลำดับรอง ประกอบพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 25562 ลงวันที่ 13 เมษายน 2562 โดยเชิญชวนให้ประชาชน และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในระหว่างวันที่ 8 – 25 เมษายน 2563 นั้น
ประกาศดังกล่าว ได้อ้างถึงเงื่อนไขในการจัดทำกฎหมายลำดับรองประกอบพระราชบัญญัติทั้ง 2 ฉบับข้างต้น ตามมาตรา 62 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และมาตรา 116 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ซึ่งต้องดำเนินการภายในเวลา 1 ปี และ 2 ปี ตามลำดับ ทั้งนี้ พระราชบัญญัติทั้งสองฉบับมีผลใช้บังคับในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา โดยมีร่างกฎหมายลำดับรองที่จัดทำเสร็จสิ้นแล้วทั้งสิ้น 7 ฉบับ ประกอบด้วย ร่างกฎหมายลำดับรองประกอบพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 จำนวน 5 ฉบับ และร่างกฎหมายลำดับรองประกอบพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 จำนวน 2 ฉบับ
เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน (คปอ.) ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า สาระสำคัญของร่างกฎหมายลำดับรอง ทั้ง 7 ฉบับ ยังมีสาระสำคัญที่จำกัดสิทธิชุมชนในการเข้าถึงที่ดิน และทรัพยากรเป็นด้านหลัก ประกอบกับเงื่อนไขที่พระราชบัญญัติทั้งสองฉบับได้กำหนดระยะเวลาดำเนินการไว้ภายใน 1 ปี และ 2 ปี ตามลำดับ ซึ่งยังมีเวลาพอสมควรในการดำเนินการ และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งถือเป็นวาระร่วมกันของทุกผู้คนในสังคมในการฝ่าวิกฤติครั้งนี้ ให้ผ่านพ้นไปได้ และนำความปกติสุขมาสู่สังคมไทยอีกครั้ง และความคืบหน้าในการดำเนินการตามมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และ มาตรา 121 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ที่ต้องมีการสำรวจการถือครองการอาศัยทำกินของประชาชนในพื้นทีป่าอนุรักษ์ตามกฏหมายทั้ง 2 ฉบับ ให้แล้วเสร็จภายใน 240 วัน นับจากวันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ ที่ประเมินได้ว่าอาจไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จได้ภายในเวลากำหนด วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 นี้ ประกอบกับกระบวนการรับฟังความคิดเห็น ผ่านทางเว็บไซต์ และมีเวลาที่จำกัด จึงไม่สามารถระดมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขร่างกฏหมายลำดับรองดังกล่าวได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนที่อาศัย ทำกินในพื้นที่พิพาทกับรัฐ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง ซึ่งหากพิจารณาเทียบเคียงกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 77 วรรคสอง ที่ระบุว่า “ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบจากกฎหมายที่เกิดขึ้นอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และนำมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน เมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว รัฐพึงจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย เพื่อพัฒนากฏหมายทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไป”
จากเหตุผล และข้อเท็จจริงข้างต้น เครือข่ายปฏิรูปี่ดินภาคอีสาน (คปอ.) จึงมีความคิดเห็นและข้อเสนอต่อรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีดังกล่าว ให้มีคำสั่งยกเลิกประกาศดังกล่าวข้างต้นออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 จะยุติลง และนำมาสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นกฎหมายลำดับรอง ที่มาจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่อาศัย ทำกินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายทั้งสองฉบับ ในฐานะผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง
พร้อมกันนี้ ในสถานการณ์เช่นปัจจุบัน รัฐบาลควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการที่ดินและทรัพยากร เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือนและชุมชน ยุติการข่มขู่ คุกคาม จับกุมดำเนินคดี หรือปฏิบัติการใดๆของเจ้าหน้าที่ อันจะนำไปสู่การคุกคามสิทธิของประชาชนในพื้นที่ที่มีกรณีพิพาทที่ดินและทรัพยากรกับหน่วยงานรัฐ ซึ่งมีแต่หนทางเช่นนี้เท่านั้น จึงจะสามารถผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤติ และนำความยั่งยืนมาสู่สังคมในอนาคตได้

ด้วยความสมานฉันท์
เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน (คปอ.)
24 เมษายน 2563

ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องกลุ่มรักษ์บ้านแหงด้วยค่ะ ประชาชนชนะแล้ว

แจ้งข่าวดี

ศาลปกครองเชียงใหม่ พิพากษาให้กลุ่มรักษ์บ้านแหงชนะคดี

โดยในวันนี้ เวลาประมาณ 10.00 น. ศาลปกครองเชียงใหม่ได้อ่านคำพิพากษา คดีฟ้องเพิกถอนประทานบัตร และมีคำสั่งให้เพิกถอนประทานบัตรเพื่อทำเหมืองแร่ถ่านหินลิกไนต์ ในพื้นที่บ้านแหงเหนือ ต.บ้านแหง อ.งาว จ.ลำปาง ของบริษัท เขียวเหลือง จำกัด ที่เข้ามาสัมปทานทำเหมืองแร่ในพื้นที่ โดยชัยชนะครั้งนี้ถือเป็นชัยชนะที่สำคัญของกลุ่มรักษ์บ้านแหง เนื่องจากใบประทานบัตรนี้เป็นใบแรก และใบเดียวที่ทางบริษัทเหมืองแร่ถืออยู่

เป็นระยะเวลากว่า 5 ปี นับแต่ปี 2558 ที่ทางกลุ่มรักษ์บ้านแหงได้ยื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครอง จนกระทั่งได้รับชัยชนะในที่สุด ทางเพจ Lampangmining ก็ขอแสดงความยินดีกับทางกลุ่มรักษ์บ้านแหงด้วยครับ และหวังว่าคดีนี้จะกลายเป็นบรรทัดฐาน เพื่อให้นักสู้ที่อื่นๆได้นำไปใช้ต่อไป

ส่งกำลังใจให้พี่น้องทางเหนือนะคะที่เป็นเรี่ยวแรงสำคัญในการดูแลรักษาป่า ช่วยกันป้องกันไฟป่า จนเสียชีวิต ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวน้องด้วยค่ะ

อัปเดตสถานการณ์ไฟไหม้ป่า เมื่อเวลาประมาณ 20.00 น. วันนี้ (22 เมษายน 63)
“ศูนย์สนับสนุนชุมชนสู้ไฟป่า” ได้รับการรายงานว่า “สิทธิชัย กอแก้วสีมา” เยาวชน อายุ 21 ปี อาสาสมัคร ที่ออกไปร่วมดับไฟกับชุมชน ได้ประสบอุบัติเหตุและเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ทั้งตัวของเขาถูกไฟคลอกไหม้เกรียม
เหตุเกิดที่ บ้านแม่โกปี่ หมู่ที่ 2 ต.แม่ยวมน้อย อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
กรณีของสิทธิชัย นับเป็นรายที่ 7 แล้วที่เกิดการสูญเสียในปีนี้
เรากำลังรอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อรายงานให้ทราบต่อไป
ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวของสิทธิชัย ...

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริการรถยนต์ ใน Amphoe Khon San?

คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

แถลงการณ์เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน
ชุมชนบ่อแก้วเตรียมจัดสรรที่ทำกิน 366ไร่

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


501 ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
Amphoe Khon San
36180
Amphoe Khon San บริการรถยนต์อื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
เลิศคอนสารกุ้งก้ามแดง-เครฟิช เลิศคอนสารกุ้งก้ามแดง-เครฟิช
56 ม.6 ต.คอนสาร อ.คอนสาร
Amphoe Khon San, 36180

เลิศคอนสารฟาร์มกุ้งก้ามแดง-เครฟิช

ต้อมกู๊ดคาร์คอนสาร ต้อมกู๊ดคาร์คอนสาร
ชัยภูมิ
Amphoe Khon San, 36180

รับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือสอง

กลุ่มสตรอเบอร์รี่นมสด กลุ่มสตรอเบอร์รี่นมสด
205 หมู่ที่ 3 บ.โนนจำปา
Amphoe Khon San, 36180

สมชาย สแตนเลส สมชาย สแตนเลส
สี่แยกคอนสาร
Amphoe Khon San, 36120

18 CAR WASH 18 CAR WASH
120 ม.7 (บ้านนาโป่ง) อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
Amphoe Khon San, 36180

ปูนปั้นลายไม้ไทคอนสาร ปูนปั้นลายไม้ไทคอนสาร
219 M.13 T.Huyyang A.Khonsarn Chaiyaphum
Amphoe Khon San, 36180

ร้านอมรทรัพย์ วัสดุก่อสร้าง ร้านอมรทรัพย์ วัสดุก่อสร้าง
251 ม.7 บ้านนาเกาะ ต.ทุ่งนาเลา อ.คอนสาร
Amphoe Khon San, 36180

คิดจะก่อสร้าง คิดถึงเรา

บ้านสวนสตรอเบอรี่ทุ่งลุยลาย บ้านสวนสตรอเบอรี่ทุ่งลุยลาย
517 ม.1 บ.ทุ่งลุยลาย อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
Amphoe Khon San, 36180

บ้านสเต็ก คอนสาร บ้านสเต็ก คอนสาร
ตั้งอยู่ใน อ. คอนสาร ติดวัดเจดีย์พระประธาน700ปี
Amphoe Khon San, 36180

บ.ใบไม้ Racing Shop บ.ใบไม้ Racing Shop
238 หมู่3 ตำบลดงบัง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
Amphoe Khon San, 36180

รับหุ้มฟีล์ม ลายไม้ ลายเคฟล่า ผ้าคาร์บอนแท้ และไฟ led ตกแต่งรถยนต์ มอร์เตอร์ไซค์

บูม ดีเซล ขอนแก่น บูม ดีเซล ขอนแก่น
12
Amphoe Khon San, 36180

รับติดตั้งกล่อง ULTRA D อย่างเป็นทางการ...

บ้านนายก. อ่านว่า นาย-กอ ไม่ใช่ นา-ยก บ้านนายก. อ่านว่า นาย-กอ ไม่ใช่ นา-ยก
บ้านนาบัว
Amphoe Khon San, 36180

เพจนี้สร้างเพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับเกษตรกรรมและปศุสัตว์เป็นหลัก