เทศบาลตำบลหน้าสตน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

**จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อcovid-19
รายใหม่ต่อเนื่องเป็นวันที่ 55
รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำวันที่ 7 มิถุนายน 2563 ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อยอดสะสม 12 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 11 ราย เสียชีวิต 1 ราย ส่งตรวจไม่พบเชื้อ 660 ราย และรอผลการตรวจ 4 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

**จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อcovid-19
รายใหม่ต่อเนื่องเป็นวันที่ 54
รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำวันที่ 6 มิถุนายน 2563 ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อยอดสะสม 12 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 11 ราย เสียชีวิต 1 ราย ส่งตรวจไม่พบเชื้อ 651 ราย และรอผลการตรวจ 9 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

**จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อcovid-19
รายใหม่ต่อเนื่องเป็นวันที่ 53
รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อยอดสะสม 12 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 11 ราย เสียชีวิต 1 ราย ส่งตรวจไม่พบเชื้อ 628 ราย และรอผลการตรวจ 20 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

**จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อcovid-19
รายใหม่ต่อเนื่องเป็นวันที่ 52
รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำวันที่ 4 มิถุนายน 2563 ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อยอดสะสม 12 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 11 ราย เสียชีวิต 1 ราย ส่งตรวจไม่พบเชื้อ 627 ราย และรอผลการตรวจ 9 ราย

ล ด ภ า ษี ร้ อ ย ล ะ 90 ของจำนวนค่าภาษีที่คิดได้ ไม่ใช่การลดที่อัตราภาษีนะคะ
📌โดยร่าง พ.ร.ฎ.ลดภาษีเพราะเหตุการณ์covid นี้
🖊🖊🖊🖊🖊🖊🖊🖊🖊🖊🖊
นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ. .... (พ.ร.ฎ. ลดภาษีที่ดินฯ) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

โฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่า ร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับปีภาษี พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยบรรเทาภาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแก่ประชาชนและผู้ประกอบการทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยเป็นการลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอัตราร้อยละ 90 ของจำนวนภาษีที่คำนวณได้ให้แก่ ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ใช้ประโยชน์อื่นนอกจากเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัย และรกร้างว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ

การลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างร้อยละ 90 จะส่งผลให้ประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจได้รับลดค่าภาษีที่ต้องชำระตามตัวอย่าง ดังนี้

1) กรณีที่ดินประกอบการเกษตร ถ้าเจ้าของเป็นบุคคลธรรมดา บทเฉพาะกาลของแห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 ได้กำหนดให้ 3 ปีแรก (ปี 2563 – 2565) จะได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษี แต่ถ้าเจ้าของเป็นนิติบุคคล สำหรับที่ดินมีมูลค่าราคาประเมินทุนทรัพย์ 5 ล้านบาท จะเสียภาษีในอัตราการใช้ประโยชน์ประกอบเกษตรกรรม ร้อยละ 0.01 คิดเป็นค่าภาษี 500 บาท แต่เมื่อลดจำนวนภาษีตาม พ.ร.ฎ. ลดภาษีที่ดินฯ จะชำระภาษีเพียง50 บาท

2) กรณีที่อยู่อาศัย สำหรับบ้านหลังหลักที่เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นบุคคลธรรมดาและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านจะได้รับยกเว้นมูลค่าฐานภาษีไม่เกิน 50 ล้านบาท และกรณีเป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้างแต่ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน จะได้รับยกเว้นมูลค่าฐานภาษีไม่เกิน 10 ล้านบาท สำหรับบ้านหลังอื่นหากมูลค่าราคาประเมินทุนทรัพย์ 5 ล้านบาท จะเสียภาษีในอัตราที่อยู่อาศัย ร้อยละ 0.02 คิดเป็นค่าภาษี 1,000 บาท แต่เมื่อลดจำนวนภาษีตาม พ.ร.ฎ. ลดภาษีที่ดินฯ จะชำระภาษีเพียง 100 บาท

3) กรณีที่ดินรกร้างว่างเปล่าหรือที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ประกอบการพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรมมูลค่าราคาประเมินทุนทรัพย์ 5 ล้านบาท จะเสียภาษีในอัตรารกร้างว่างเปล่า/อัตราการใช้ประโยชน์อื่น ร้อยละ 0.3 คิดเป็นค่าภาษี 15,000 บาท แต่เมื่อลดจำนวนภาษีตาม พ.ร.ฎ. ลดภาษีที่ดินฯ จะชำระภาษีเพียง 1,500 บาท เป็นต้น

การลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตาม พ.ร.ฎ. ลดภาษีที่ดินฯ จะส่งผลกระทบต่อรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศที่จะนำไปดำเนินภารกิจในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ (จำนวน39,420 ล้านบาท) แต่จะเป็นการช่วยบรรเทาผลกระทบให้แก่ประชาชนและภาคธุรกิจในพื้นที่ในช่วงเวลานี้ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการบรรเทาผลกระทบ เช่น มาตรการเลื่อนเวลาการยื่นแบบแสดงรายการนำส่ง และชำระภาษีมาตรการทางภาษีอากรและค่าธรรมเนียมเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำโครงการสินเชื่อเพื่อผู้ที่ได้รับผลกระทบ เป็นต้น ที่รัฐบาลและกระทรวงการคลังได้ดำเนินการไปแล้ว ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนและผู้ประกอบการกลับมาดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและมีรายได้ดังเช่นปกติ

โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวต่อว่า กฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (พ.ร.บ. ภาษีที่ดินฯ) จำนวน 18 ฉบับ ได้ประกาศในราชกิจจุเบกษา และมีผลใช้บังคับครบแล้ว ทั้งนี้ โดยเฉพาะประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย และ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม จำนวน 2 ฉบับ ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ว่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างลักษณะใดเป็นการใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย และลักษณะใดใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม เพื่อให้ อปท. สามารถดำเนินการจัดเก็บภาษีตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

1) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย ได้แก่ ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของใช้อยู่อาศัยเอง บ้านหลังที่ 2 ให้ญาติพี่น้องอยู่อาศัย ให้เช่าเพื่ออยู่อาศัยแบบรายเดือน (เช่น บ้านเช่า อพาร์ทเม้นท์ หอพัก คอนโด เป็นต้น) และโฮมสเตย์ ให้เสียภาษีในอัตราที่อยู่อาศัย

2) ให้ครอบคลุมถึงช่วงเวลาระหว่างการก่อสร้าง หรือปรับปรุงต่อเติมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัยด้วยเช่น บ้านที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง หรือคอนโดมิเนียมที่อยู่ระหว่างการตกแต่ง เป็นต้น

3) ไม่รวมถึงโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม และที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของผู้ประกอบการที่อยู่ระหว่าง การพัฒนา หรือสร้างเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้ขายตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน หรือกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด

ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

1) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีการใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม ให้หมายความรวมถึงการปลูกพืช การเลี้ยงปศุสัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การทำนาเกลือสมุทร การทำสวนป่า การเพาะเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริโภค หรือจำหน่าย หรือใช้งานในฟาร์ม และให้รวมถึงที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ต่อเนื่องที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมนั้นด้วย

2) สำหรับระยะเวลาในการประกอบเกษตรกรรมให้รวมถึงช่วงเวลาพักการเกษตร เพื่อฟื้นฟูสภาพที่ดิน หรือการพักที่ดินระหว่างฤดูกาลผลิต หรือการตัดวงจรโรคด้วย

ทั้งนี้ การออกประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย และเรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม ทั้ง 2 ฉบับ จึงเป็นการแก้ไขข้อบกพร่องของภาษีบำรุงท้องที่เดิม ลดการใช้ดุลยพินิจ และทำให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีความชัดเจน โปร่งใส เป็นมาตรฐานและสอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงของการทำประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยและเกษตรกรรม ในปัจจุบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร 02 2739020 ต่อ 3511 3526 3548 3521

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

**จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อcovid-19
รายใหม่ต่อเนื่องเป็นวันที่ 51
รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำวันที่ 3 มิถุนายน 2563 ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อยอดสะสม 12 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 11 ราย เสียชีวิต 1 ราย ส่งตรวจไม่พบเชื้อ 626 ราย และรอผลการตรวจ 8 ราย

๓ มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหน้าสตน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

**จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อcovid-19
รายใหม่ต่อเนื่องเป็นวันที่ 50
รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2563 ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อยอดสะสม 12 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 11 ราย เสียชีวิต 1 ราย ส่งตรวจไม่พบเชื้อ 602 ราย และรอผลการตรวจ 26 ราย

ประชาสัมพันธ์ข่าว
ด้วย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใส และมีคุณธรรม โดยใช้ ชื่อ ว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrityand Transparency Assessment: ITA)” ซึ่งในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการประเมินในภาพรวมของการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และมีขอบเขตการประเมินครอบคลุมการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนข้าราชการฝ่ายบริหารและข้าราชการฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ นับตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา) เลือกตัวเลือกคำตอบตามการรับรู้ของตนเองในแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) ใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทำงาน

ประกาศเทศบาลตำบลหน้าสตน เรื่อง มาตรการช่วยเหลือประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน (ค่าน้ำประปา)
เทศบาลจะบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยลดค่าน้ำประปาจากเดิมลูกบาศก์เมตรละ ๕ บาท เป็นลูกบาศก์เมตรละ ๒ บาท เป็นระยะเวลา ๓ เดือน เริ่มตั้งแต่รอบการใช้น้ำเดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม ๒๕๖๓

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

**จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อcovid-19
รายใหม่ต่อเนื่องเป็นวันที่ 49
รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อยอดสะสม 12 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 11 ราย เสียชีวิต 1 ราย ส่งตรวจไม่พบเชื้อ 599 ราย และรอผลการตรวจ 4 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

**จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อcovid-19
รายใหม่ต่อเนื่องเป็นวันที่ 48
รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อยอดสะสม 12 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 11 ราย เสียชีวิต 1 ราย ส่งตรวจไม่พบเชื้อ 598 ราย และรอผลการตรวจ 3 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

**จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อcovid-19
รายใหม่ต่อเนื่องเป็นวันที่ 47
รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อยอดสะสม 12 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 11 ราย เสียชีวิต 1 ราย ส่งตรวจไม่พบเชื้อ 593 ราย และรอผลการตรวจ 4 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

**จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อcovid-19
รายใหม่ต่อเนื่องเป็นวันที่ 46
รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อยอดสะสม 12 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 11 ราย เสียชีวิต 1 ราย ส่งตรวจไม่พบเชื้อ 570 ราย และรอผลการตรวจ 17 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

**จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อcovid-19
รายใหม่ต่อเนื่องเป็นวันที่ 45
รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อยอดสะสม 12 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 11 ราย เสียชีวิต 1 ราย ส่งตรวจไม่พบเชื้อ 569 ราย และรอผลการตรวจ 11 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

**จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อcovid-19
รายใหม่ต่อเนื่องเป็นวันที่ 44
รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อยอดสะสม 12 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 11 ราย เสียชีวิต 1 ราย ส่งตรวจไม่พบเชื้อ 568 ราย และรอผลการตรวจ 7 ราย

ขอบคุณร้านชาเหนียว ร่วมปันสุข กับตู้ปันสุข เทศบาลตำบลหน้าสตน ค่ะ

ตู้ปันสุข ณ เทศบาลตำบลหน้าสตน ร่วมแบ่งปันน้ำใจโดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหน้าสตนค่ะ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

**จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อcovid-19
รายใหม่ต่อเนื่องเป็นวันที่ 41
รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2563 ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อยอดสะสม 12 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 11 ราย เสียชีวิต 1 ราย ส่งตรวจไม่พบเชื้อ 557 ราย และรอผลการตรวจ 3 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

**จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อcovid-19
รายใหม่ต่อเนื่องเป็นวันที่ 40
รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2563 ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อยอดสะสม 12 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 11 ราย เสียชีวิต 1 ราย ส่งตรวจไม่พบเชื้อ 554 ราย และรอผลการตรวจ 3 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

**จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อcovid-19
รายใหม่ต่อเนื่องเป็นวันที่ 39
รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อยอดสะสม 12 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 11 ราย เสียชีวิต 1 ราย ส่งตรวจไม่พบเชื้อ 544 ราย และรอผลการตรวจ 5 ราย

ประกาศเทศบาลตำบลหน้าสตน เรื่อง การยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อติดต่อราชการในสำนักงานเทศบาลตำบลหน้าสตน

ประกาศเทศบาลตำบลหน้าสตน เรื่อง การยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อราชการในสำนักงานเทศบาลตำบลหน้าสตน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

**จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อcovid-19
รายใหม่ต่อเนื่องเป็นวันที่ 38
รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อยอดสะสม 12 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 11 ราย เสียชีวิต 1 ราย ส่งตรวจไม่พบเชื้อ 536 ราย และรอผลการตรวจ 4 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

**จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อcovid-19
รายใหม่ต่อเนื่องเป็นวันที่ 37
รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อยอดสะสม 12 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 11 ราย เสียชีวิต 1 ราย ส่งตรวจไม่พบเชื้อ 520 ราย และรอผลการตรวจ 12 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

**จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อcovid-19
รายใหม่ต่อเนื่องเป็นวันที่ 36
รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อยอดสะสม 12 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 11 ราย เสียชีวิต 1 ราย ส่งตรวจไม่พบเชื้อ 516 ราย และรอผลการตรวจ 3 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

**จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อcovid-19
รายใหม่ต่อเนื่องเป็นวันที่ 35
รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อยอดสะสม 12 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 11 ราย เสียชีวิต 1 ราย ส่งตรวจไม่พบเชื้อ 510 ราย และรอผลการตรวจ 5 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

**จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อcovid-19
รายใหม่ต่อเนื่องเป็นวันที่ 34
รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อยอดสะสม 12 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 11 ราย เสียชีวิต 1 ราย ส่งตรวจไม่พบเชื้อ 504 ราย และรอผลการตรวจ 2 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

**จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อcovid-19
รายใหม่ต่อเนื่องเป็นวันที่ 33
รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อยอดสะสม 12 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 11 ราย เสียชีวิต 1 ราย ส่งตรวจไม่พบเชื้อ 496 ราย และรอผลการตรวจ 7 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

**จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อcovid-19
รายใหม่ต่อเนื่องเป็นวันที่ 31
รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อยอดสะสม 12 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 11 ราย เสียชีวิต 1 ราย ส่งตรวจไม่พบเชื้อ 473 ราย และรอผลการตรวจ 9 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

**จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อcovid-19
รายใหม่ต่อเนื่องเป็นวันที่ 30
รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อยอดสะสม 12 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 11 ราย เสียชีวิต 1 ราย ส่งตรวจไม่พบเชื้อ 463 ราย และรอผลการตรวจ 2 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

**จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อcovid-19
รายใหม่ต่อเนื่องเป็นวันที่ 29
รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อยอดสะสม 12 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 11 ราย เสียชีวิต 1 ราย ส่งตรวจไม่พบเชื้อ 459 ราย และรอผลการตรวจ 2 ราย

ช้างเผือก

"วันพืชมงคล"

(11 พ.ค. 63) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานไปในพิธีหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว ในแปลงนาสาธิต สวนจิตรลดา

โดยมีนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้หว่านข้าว พร้อมกับเทพีหาบเงินคู่และเทพีหาบทองคู่ ณ บริเวณแปลงนาสาธิต สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

#ช้างเผือก🙏

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

**ในที่สุดจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19
**วันนี้รักษาหายกลับบ้าน 2 ราย เป็นผู้ป่วยในพื้นที่อำเภอบางขัน
**จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อcovid-19
รายใหม่ต่อเนื่องเป็นวันที่ 28
----------------------------------------------
รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อยอดสะสม 12 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 11 ราย เสียชีวิต 1 ราย ส่งตรวจไม่พบเชื้อ 453 ราย และรอผลการตรวจอีก 5 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

**จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อcovid-19
รายใหม่ต่อเนื่องเป็นวันที่ 27
รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2563 ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อยอดสะสม 12 ราย รักษาตัวที่โรงพยาบาล 2 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 9 ราย เสียชีวิต 1 ราย ส่งตรวจไม่พบเชื้อ 444 ราย และรอผลการตรวจ 8 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

**จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อcovid-19
รายใหม่ต่อเนื่องเป็นวันที่ 26
รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำวันที่ 9 พฤษภาคม 2563 ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อยอดสะสม 12 ราย รักษาตัวที่โรงพยาบาล 2 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 9 ราย เสียชีวิต 1 ราย ส่งตรวจไม่พบเชื้อ 432 ราย และรอผลการตรวจ 10 ราย

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริการรถยนต์ ใน Amphoe Hua Sai?

คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


258 ม.3 ต.หน้าสตน
Amphoe Hua Sai
80170

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30
Amphoe Hua Sai บริการรถยนต์อื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
น้ำดื่มหยาดทิพย์ น้ำดื่มหยาดทิพย์
51/2 หมู่ 11 ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร
Amphoe Hua Sai, 80170

น้ำดื่มคุณภาพ น้ำดื่มหยาดทิพย์

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านหัวลำภู ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านหัวลำภู
บ้านหัวลำภู ม.4 ต.หัวไทร
Amphoe Hua Sai, 80170

แหล่งท่องเที่ยว เรียนรู้ เกษตรกรรมยั่งยืน ในมิติแห่งวัฒนธรรมท้องถิน

ข้าวบ้านพ่อ ข้าวบ้านพ่อ
หัวไทร
Amphoe Hua Sai, 80170

กาแฟโรงสี (ข้าวบ้านพ่อ)

ป๋อมอะไหล่ วีโก้ ไทรตัน ดีแม็ค ดาก้อน ป๋อมอะไหล่ วีโก้ ไทรตัน ดีแม็ค ดาก้อน
นครศรีธรรมราช
Amphoe Hua Sai, 80170

จำหน่าย อะไหล่ วีโก้ ไทรตัน ดีแม็ค ดาก้อน

สถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การเรียน สถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การเรียน
59 หมูู่ที่2 ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
Amphoe Hua Sai, 80170

สถานีวิทยุศูนย์การเรียนรู้ลุ่มน้ำปากพนัง FM 103 MHz คลื่นแห่งการเรียนรู้ สื่อสร้างสรรค์ ปัญญา

น้ำเยื่อไผ่ น้ำเยื่อไผ่
166/2 M.3 ต.ควนชะลิก
Amphoe Hua Sai, 80170

HM Cafe Amazon ปตท หัวไทรมนัสบริการ HM Cafe Amazon ปตท หัวไทรมนัสบริการ
147/1 Moo10 Huasai
Amphoe Hua Sai, 80170

ร้าน Cafe Amzon ในปั๊มน้ำมัน ปตท หัวไทรมนัสบริการ ใกล้ตลาดสดหัวไทร LineID :@HMCafe/Tel:0805918998

ลานเทปาล์มลุงพ่วง ลานเทปาล์มลุงพ่วง
60/3 หมู่4 ตำบล แหลม
Amphoe Hua Sai, 80170

รับซื้อปาล์มน้ำมัน คุณภาพดีราคาสูง มีบริการครบวงจร สนใจติดต่อ 082-2806534 065-0546962