ธุกิจโรงเรียน ใน Amphoe Don Chedi

ค้นหา โรงเรียน ใน Amphoe Don Chediรวมรายชื่อ โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา, กศน.ตำบลดอนเจดีย์.

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา A โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
Amphoe Don Chedi, 72250

โรงเรียนมัธยมประจำตำบล ขนาดกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9

กศน.ตำบลดอนเจดีย์ B กศน.ตำบลดอนเจดีย์
3264
Amphoe Don Chedi, 72170