วัดแสนสวัสดิ์ทัศนาราม

วัดแสนสวัสดิ์ทัศนาราม

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการรถยนต์

ถ้ามันไม่ไหว ก็ไป กลับบ้านกัน
ถ้ามันไม่ไหว ก็ไป กลับบ้านกัน
ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
Max Wash
Max Wash
ถนน อำนาจอนุสรณ์
Izuzu Mu-x Amnat
Izuzu Mu-x Amnat
พ.เจริญมอเตอร์ AutoCare & Tire อำนาจเจริญ
พ.เจริญมอเตอร์ AutoCare & Tire อำนาจเจริญ
61 หมู่ 8 ถนนชยางกูร ต.บุ่ง
ฟอร์ด เลิศออโต้โมบิล อํานาจเจริญ
ฟอร์ด เลิศออโต้โมบิล อํานาจเจริญ
849 หมู่8 ต.บุ่ง อ.เมือง
ร้าน S.T. อะไหล่ยนต์ อำนาจเจริญ
ร้าน S.T. อะไหล่ยนต์ อำนาจเจริญ
ถนน ชยางกูร
เอส.พี โมโตครอส อำนาจเจริญ
เอส.พี โมโตครอส อำนาจเจริญ
900 หมู่ 9 ถนนชยางกูร ต.อ.เมือง
PPMotorsport Amnat Charoen
PPMotorsport Amnat Charoen
294 หมู่ 13 ต.บุ่ง ถ.ชยางกรู
โตโยต้าชัวร์อำนาจเจริญ
โตโยต้าชัวร์อำนาจเจริญ
ตรงข้ามพระใหญ่ ถ.ชยางกูร ต.บุ่ง อ.เมือง
เชฟโรเลตเจริญชัย อำนาจเจริญ 095-6079563 Aliz
เชฟโรเลตเจริญชัย อำนาจเจริญ 095-6079563 Aliz
ถนนชยางกูร ตรงข้ามทางเข้าขนส่งอำนาจเจริญ
ร้านวาลิกาอะไหล่ยนต์ อำนาจเจริญ
ร้านวาลิกาอะไหล่ยนต์ อำนาจเจริญ
ถนน ชยางกูร
พัฒนชัยออโต้
พัฒนชัยออโต้
ถนน อรุณประเสริฐ
นานานม
นานานม
บ้านเลขที่ 18 ซ.จันทร์อนุสรณ์ ถ.พิทักษ์พนมเขต อ.เมือง จ.มุกดาหาร, Mukdahan
โรงแรมซีวา อำนาจเจริญ
โรงแรมซีวา อำนาจเจริญ
159 หมู่ 5, Ban Bung
หจก.ราชาแทรกเตอร์
หจก.ราชาแทรกเตอร์
99 หมู่ 15 ถนน อรุณประเสริฐ

“สมเด็จพระสังฆราช” ลงพระนามประกาศใช้ระเบียบมส. “ตำรวจพระ” แล้ว

เมื่อวันที่ 14 พ.ค. ที่วัดยาง พระอารามหลวง กรุงเทพฯ มีการประชุมพระวินยาธิการ หรือตำรวจพระ ในเขตปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพฯ โดยพระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณายกร่างกฎ ระเบียบ พระวินยาธิการ บรรยายพิเศษ ระเบียบมส. ว่าด้วยพระวินยาธิการ ว่า ตามที่ระเบียบมส. ว่าด้วยพระวินยาธิการ ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมมส.แล้วนั้น เมื่อวันที่ 7 พ.ค. ที่ผ่านมา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) ได้ลงพระนามในระเบียบมส.ดังกล่าวแล้ว หลังจากนี้อยู่ในขั้นตอนการประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์ เพื่อให้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการต่อไป

พระพรหมโมลี กล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมายังไม่เคยมีระเบียบรองรับการทำงานของพระวินยาธิการ ที่ประชุมมส. จึงมีมติให้ร่างระเบียบมส.ดังกล่าวขึ้น ซึ่งสาระสำคัญ คือ กำหนดให้มีคณะกรรมการพระวินยาธิการ 5 คณะ ประกอบด้วย หนกลาง หนเหนือ หนตะวันออก หนใต้ และคณะธรรมยุต โดยมีเจ้าคณะใหญ่แต่ละหนเป็นประธานคณะกรรมการฯ และให้สำนักงานเจ้าคณะใหญ่ทำหน้าที่เป็นศูนย์พระวินยาธิการ พร้อมทั้งกำหนดให้มีคณะกรรมการพระวินยาธิการประจำจังหวัด โดยมีเจ้าคณะจังหวัดเป็นประธานกรรมการฯ และให้สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดทำหน้าที่ศูนย์พระวินยาธิการประจำจังหวัด ซึ่งคณะกรรมการพระวินยาธิการในแต่ละระดับนั้น มีหน้าที่กำหนดนโยบาย และแผนแม่บทการดำเนินงานพระวินยาธิการที่อยู่ในการกำกับดูแล โดยกำหนดให้มีพระวินยาธิการตำบล หรือแขวง ละ 2 รูป ส่วนคุณสมบัติพระภิกษุผู้จะดำรงตำแหน่งพระวินยาธิการนั้น คือ 1.เป็นพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส 2.เป็นเปรียญ คือ มีความรู้ตั้งแต่ระดับเปรียญธรรม(ป.ธ.) 3 ประโยคขึ้นไป หรือมีความรู้นักธรรมชั้นเอก 3.มีร่างกายสมบูรณ์ สมารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และ 4.มีความประพฤติเรียบร้อยตามพระธรรมวินัย อย่างไรก็ตามประธานกรรมการพระวินยาธิการประจำจังหวัดอาจยกเว้นคุณสมบัติข้อ1 และ 2 ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลไว้ในคำสั่งแต่งตั้งด้วย

ทั้งนี้สำหรับพระวินยาธิการ คือ พระภิกษุที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าคณะจังหวัด หรือเจ้าคณะผู้ปกครอง ให้เป็นผู้ช่วยเหลือสนับสนุน การปกครองของเจ้าอาวาส และเจ้าคณะผู้ปกครองทุกระดับชั้น ช่วยตรวจตรา ดูแล ชี้แจง และแนะนำพระภิกษุสามเณรให้ประพฤติปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัย กฎ กฎหมาย กฎมส. ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช และคำสั่งผู้บังคับบัญชาเหนือตน เพื่อการปกป้อง คุ้มครอง และจรรโลงพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงและยั่งยืน

#พระโคเสี่ยงทาย พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

• กินข้าว พยากรณ์ว่า ธัญญาหาร ผลาหาร จะบริบูรณ์ดี
• กินน้ำและหญ้า พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบรูณ์ดี

• พระยาแรกนาหยิบเสี่ยงทาย ผ้านุ่ง ๕ คืบ พยากรณ์ว่า น้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์ และผลาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี

⏰ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒
📷 โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

#พืชมงคล
#วันพืชมงคล
#พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

#พระโคเสี่ยงทาย พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

• กินข้าว พยากรณ์ว่า ธัญญาหาร ผลาหาร จะบริบูรณ์ดี
• กินน้ำและหญ้า พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี

• พระยาแรกนาหยิบเสี่ยงทาย ผ้านุ่ง ๕ คืบ พยากรณ์ว่า น้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์ และผลาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี

⏰ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒
📷 โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

#พืชมงคล
#วันพืชมงคล
#พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

Ch7HD News

🔴 พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2562 ณ มณฑลพิธีสนามหลวง

#วันพืชมงคล #Ch7HDNews #ข่าว7HD
คลิกอ่านข่าวอื่น news.ch7.com

🔴 พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2562 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

#วันพืชมงคล #Ch7HDNews #ข่าว7HD
คลิกอ่านข่าวอื่น news.ch7.com

Ch7HD

ถ่ายทอดสด พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาทให้ประชาชนเฝ้า ฯ ถวายพระพรชัยมงคล เสด็จออก ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ให้คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศเฝ้า ฯ ถวายพระพรชัยมงคล

#พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
#ทรงพระเจริญ #รัชกาลที่10
#Ch7HDNews #ข่าว7HD
คลิกอ่านข่าวอื่น news.ch7.com

🔴 ถ่ายทอดสด พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาทให้ประชาชนเฝ้า ฯ ถวายพระพรชัยมงคล เสด็จออก ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ให้คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศเฝ้า ฯ ถวายพระพรชัยมงคล

#พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
#ทรงพระเจริญ #รัชกาลที่10
#Ch7HDNews #ข่าว7HD
คลิกอ่านข่าวอื่น news.ch7.com

“เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”

พระปฐมบรมราชโองการ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลปัจจุบัน
#ขอพระองค์ทรงเจริญยิ่งยืนนาน
#E25HAP

งานทำบุญรวมญาติและแห่ดอกไม้ ณ วัดแสนสวัสดิ์ทัศนาราม จ.อำนาจเจริญ
ในวันที่ 16. เมษายน 2562
#เจริญพร
#E25HAP

สวดคาถาเมตตาหลวงและดับเทียนไชย งานสมโภชวัดแสนสวัสดิ์ทัศนาราม จ.อำนาจเจริญ

สวดคาถาพุทธาภิเสก ภาคปลาย ชุดที่2

เทศนากัณที่2 พระครูจิตการโสภิตณวัดแสนสวัสดิ์ทัศนาราม

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๔ พรรษา วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒

ขอถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ ทรงมีพระวรกายและพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทรงเป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทยตลอดไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
คณะสงฆ์และทายกทายิกา. วัดแสนสวัสดิ์ทัศนาราม(ธ)

วัดแสนสวัสดิ์ทัศนาราม's cover photo

.....ขอเรียนเชิญเจริญพร.....
เนื่องด้วยทางวัดแสนสวัสดิ์ทัศนารามได้จัดงานสมโภชพระประธานพระพุทธศรีสวัสดิ์อุดมสุข
(หลวงพ่อหยกวัดแสน)และเจดีย์ศรีเมืองแสน พร้อมทั้งบวชชีพราหมณ์ ฟังพระเทศน์ สวดมนต์ตลอดคืน
ในวันที่ ๗ เมษายน๒๕๖๒ ณ วัดแสนสวัสดิ์ทัศนาราม ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
ผู้มีประสงค์จัดตั้งโรงทานติดต่อได้ที่ 088 592 1307
พระมหาเอกภพ
เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ(ธ)
เจ้าอาวาสวัดแสนสวัสดิ์ทัศนาราม(ธ)
#เจริญพร
#E25HAP

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วันมาฆบูชา2562
ความรักในพระพุทธศาสนา.!!...ก็มี
——————————————————
โดยเฉพาะวันมาฆบูชานี่แหละ เป็นวันแห่งความรัก
เป็นความรักแท้ที่ยั่งยืน ด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์อย่างแท้จริง
🙏🏻🙏🏻🙏🏻

**โอวาทปาติโมกข์**

1.ไม่ทำความชั่วทั้งปวง
2.ทำกุศลให้ถึงพร้อม
3.ทำจิตใจของตนให้ผ่องใส

เราควรปฏิบัติบูชา แล้วก็เอาคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ประทานไว้มาระลึกและก็ปฏิบัติกันต่อไป

————————————
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
————————————
#วันมาฆบูชา
19 กุมภาพันธ์ 2562

ขออนุโมทนาบุญ สาธุ🙏🏻🙏🏻🙏🏻

#มาฆบูชา๒๕๖๒ #วันมาฆบูชา
#พระพุทธศาสนา #ศาสนา
#สร้างไทยไปด้วยกัน #ReformTogether
#Like #Share #สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ #ธรรมดีได้ดีesylife

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริการรถยนต์ ใน Amnat Charoen?

คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

เว็บไซต์

ที่อยู่


Amnat Charoen
37000
Amnat Charoen บริการรถยนต์อื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
มิวบรีส การพิมพ์ มิวบรีส การพิมพ์
171หมู่4 บ้านคำสร้างบ่อ ต.น้ำปลีก เมือง
Amnat Charoen, 37000

งานโรงพิมพ์

รัศมีขนมกล้วย รัศมีขนมกล้วย
178 หมู่ 4 ต.พระเหลา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ
Amnat Charoen, 37180

ร้าน S.T. อะไหล่ยนต์ อำนาจเจริญ ร้าน S.T. อะไหล่ยนต์ อำนาจเจริญ
ถนน ชยางกูร
Amnat Charoen, 37000

จำหน่าย อะไหล่รถยนต์ทุกชนิด บอดี้รถยนต์ และ แบตเตอร์รี่ โทร 086-3553753 , 063-0548454

นพดล ฟอร์ดเลิศออโต้โมบิลอำนาจเจริญ นพดล ฟอร์ดเลิศออโต้โมบิลอำนาจเจริญ
ถนน อรุณประเสริฐ
Amnat Charoen, 37000

ต้องการรถยนต์ฟอร์ดทุกรุ่นติดต่อผมใด้โปรโมชั่นมากมายและดีที่สุด

Shell สำราญจิต บริการ อำนาจเจริญ Shell สำราญจิต บริการ อำนาจเจริญ
ถนนอนุณประเสริฐ จ.อำนาจเจริญ
Amnat Charoen, 37000

ปั๊มเชลล์สำราญจิต บริการ อำนาจเจริญ

เอส.พี โมโตครอส อำนาจเจริญ เอส.พี โมโตครอส อำนาจเจริญ
900 หมู่ 9 ถนนชยางกูร ต.อ.เมือง
Amnat Charoen, 37000

จำหน่ายจักรยานยนต์ และ อะไหล่ ยามาฮ่า

โตโยต้าอำนาจเจริญ โตโยต้าอำนาจเจริญ
13 หมู่ 19 ถนนชยางกูร
Amnat Charoen, 37000

ขายรถโตโยต้า อะไหล่ อู่ซ่อมทั่วไป อู่ตัวถังและสีรับทุกยี่ห้อบริการครบวงจร คุณภาพล้นแก้ว

ร้านผ้าไหมอีรี่ ร้านผ้าไหมอีรี่
64/1 ภูเขาขาม ต.คึมใหญ่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
Amnat Charoen, 37000

จำหน่าย เส้นไหมอีรี่ รังไหมอีรี่ รังสด รังเปล่า ดักแด้ ผ้าไหมอีรี่ท่อมือ

หจก.ราชาแทรกเตอร์ หจก.ราชาแทรกเตอร์
99 หมู่ 15 ถนน อรุณประเสริฐ
Amnat Charoen, 37000

PPMotorsport Amnat Charoen PPMotorsport Amnat Charoen
294 หมู่ 13 ต.บุ่ง ถ.ชยางกรู
Amnat Charoen, 37000

ศูนย์ติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์มาตรฐาน ฟิล์ม ล้อแม็กซ์ ยาง ประดับยนต์ครบวงจร One-stop service

ร้านหนูทองยางยนต์ อำนาจเจริญ ร้านหนูทองยางยนต์ อำนาจเจริญ
67ม.3 ต.ลือ อ.ปทุมราชวงศา
Amnat Charoen, 37110

ขายยางใหม่ ยางเปอร์เซ็น % ล้อแม็กขอบ 12-22 ทุกชนิด ราคาเป็นกันเอง รับปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับยาง-

Malee Studio Malee Studio
3065
Amnat Charoen, 37290

เป็นเพจ ติดตามความเคลื่อนไหวของนักร้องหมอลำ ค่าย Malee Studio และสายรักษ์ ทุกๆคน