Centre Islamique pour la Culture et le Développement

[05/04/19]   Assalam alaikoum
Araka ny vaovao voaray dia tsy hita ny tsinambolana androany, ka Alatsinainy ny voalohan'ny Ramadany
Aparitaho

Assalam alaikoum!
Mahafaly anay ato amin'ny Centre Islamique pour la Culture et le Développement ny mampahafantatra antsika fa efa mivoaka ny boky Hisnoul-Moslim (la citadelle du musulman), ary incha Allah hiparitaka amin'ny faritra maro.
Vidiny: 5000 Ariary

Assalam alaikoum
Hivoaka tsy ela incha Allah ny boky HISNOL-MOSLIM (La citadelle du musulman) amin'ny teny malagasy, izay vokarin'ny C.I.C.D. Izany boky izany, izay mifono Azkar sy Doah, avy amin'ny Kor'any sy ny Sonnah, izay fiarovan-tenan'ny mpino Islamo, dia tokony ho hita amin'ny tranon'ny mpino Islamo rehetra.

Bientôt disponible incha Allah, le livre "LA CITADELLE DU MUSULMAN", traduit en malagasy, produit par le centre C.I.C.D. Ce précieux livre, qui contient des rappels et invocations, tirés du Coran et de la Sonnah, étant une citadelle pour les musulmans, devrait être présent dans chaque foyer musulman.

Ampitampitao mba ho tonga amin'ny rehetra.
Veuillez partager s'il vous plait.
Jazakomollah khairan.
Vidiny: 5000 Ar

FITOKANANA MASJID AS-SALAM ETO AMBILOBE
ZOMA 12 AVRIL 2019
CENTRE ISLAMIQUE POUR LA CULTURE ET LE DÉVELOPPEMENT

[03/29/19]   ALHAMDOLILLAH
TONTOSA SOAMANTSARA NY FIZARANA FLYERS ANDROANY TETO ANTANANARIVO

Centre Islamique pour la Culture et le Développement

Assalam alaikoum!
Fampahatsiahivana ho antsika eto Antananarivo
Androany ny fizarana maimaimpoana ny FLYER mampianatra ny fomba fanaovana WODWO sy SWALAT, ARY HISY FLYERS HAFA IHANY KOA HOZARAINA MIARAKA AMIN'IZANY.

TOERANA: Masjid 67 Ha Centre
FOTOANA: Vita Swalat Jouma, 29 Marsa 2019
AMPITAMPITAO! BARAKALLAHO FIKOUM
إن شاء الله

Assalam alaikoum!
Fampahatsiahivana ho antsika eto Antananarivo
Androany ny fizarana maimaimpoana ny FLYER mampianatra ny fomba fanaovana WODWO sy SWALAT, ARY HISY FLYERS HAFA IHANY KOA HOZARAINA MIARAKA AMIN'IZANY.

TOERANA: Masjid 67 Ha Centre
FOTOANA: Vita Swalat Jouma, 29 Marsa 2019
AMPITAMPITAO! BARAKALLAHO FIKOUM
إن شاء الله

Assalam alaikoum
Efa nivoaka Alhamdolillah ny flyer mampianatra ny fomba fanaovana Wodwo sy Swalat, miaraka amin'ny sary sy phonétique ary dikan'ireo zavatra tenenina anatin'ny Swalat amin'ny teny malagasy.

Zaraina maimaimpoana ato amin'ny Centre Islamique pour la Culture et le Développement (C. I. C. D)
MIANGAVY ANTSIKA REHETRA HANAPARITAKA IZANY MBA HAHAZOAN'NY REHETRA TOMBONY.

FANAZAVANA ANARAN'I ALLAH
الغفور
AL-GHAFOUR (Ilay be famelan-keloka)
Anarana maneho fa Allah dia be famelan-keloka amin'ireo mpanompony izay nanao fahotana ka nangataka famelan-keloka taminy

Fantaro ny zo tena lehibe indrindra

Ataovy tonga amin'ny rehetra ity hafatra lehibe ity:

"Fantaro ny zo tena lehibe indrindra"

Hafatra ho an'ny zanakolombelona rehetra

FANAZAVANA ANARAN'I ALLAH

العفوُّ
AL-'AFOWWO (ILAY MPAMAFA NY FAHOTANA)
Ilay mamafa ny fahotana sy mamela heloka ary tsy manasazy amin'izany raha sitrany, na dia mendrika ny hosaziana aza ilay mpanompo.

NY TSARA HO FANTATRA MOMBA NY FINOANA ISLAMO

Ity ny lien YOUTUBE ahitana sy ahafahana manao telechargement ny fanazavana:
NY TSARA HO FANTATRA MOMBA NY FINOANA ISLAMO

https://www.youtube.com/watch?v=38sosnlB-ko

FANAZAVANA ANARAN'I ALLAH

الرحيم

AR-RAHIM (Ilay be fiantrana)
Ilay mpamindra fo, mpamela heloka an'ireo mpino, amin'ny fiainana eto an-tany sy any ankoatra. Nitarika azy ireo amin'ny fanompoana Azy Izy, ary hampiakatra ny voninahitr'izy ireo any ankoatra amin'ny fanomezany azy ireo ny Paradisany.

Fampahatsiahivana momba ny taom-baovao

Khoutbah nataon'i Zakaria Managna 4/01/2019
Fampahatsiahivana momba ny taom-baovao

FANAZAVANA ANARAN'I ALLAH

الرحمن
Ar-rahmàn (ilay Be indrafo)

Anarana manambara ny halehibeazan'ny indrafony izay manenika ny zavaboary iray manontolo. Ary izany anarana izany dia natokana ho an'i Allah; ka tsy azo omena zavatra hafa ankoatra Azy.

FANAZAVANA ANARAN'I ALLAH

الله
ALLAH
Ilay manana ny maha-Tompo Azy sy ny zo hanompoana Azy eo amin'ny zavaboariny iray manontolo. Ka Izy ilay tompoina, izay anetren-tena sy anoloran-tena, iondrehana sy iankohofana, ary aminy irery ihany no anaovana ireo karazana fanompoana rehetra

FOMBA FANAOVANA WODWO

Izay Masjid mitady dia afaka manao commande

PARTICIPATION :
Impression sur bache:
A2: 5000 Ar
A3: 2500 Ar

Impression PCB:
A3: 1500 Ar

Ary aparitaho amin'ny réseau sociaux
Centre Islamique pour la Culture et le Développement

Contact : 0327464072 / 0349293807

Allah no lehibe indrindra, Izy no Tompon'izao tontolo izao, ilay Be indrafo sy Be fiantrana indrindra, Izy no Mpahary ny zavatra rehetra.
Tsy misy tompo mendrika hotompoina marina afa-tsy Allah.

[12/12/18]   NY FOTOTRA IORENAN'NY IHSAAN

Ny teny hoe “Ihsaan” dia midika ara-bakiteny hoe: fa-naovana soa sy fanaovana zavatra amin’ny fomba tena lavorary indrindra.
Ary rehefa nanontaniana ny amin’izany i Mpaminany Mohammad ﷺ dia niteny izy hoe: "Ihsaan dia: fanompoanao an'i Allah tahaka ny hoe mahita Azy ianao, fa raha tsy vitanao izany dia ny (fanompoanao Azy amin'ny) fahatsapanao fa Izy mahita anao".
Ny olona iray rehefa manompo an'i Allah am-pitiavana feno sy manantena ireo valisoa avy Aminy, hany ka manompo Azy tahaka ny olona mahita Azy; izany olona izany dia tsy maintsy hiezaka hanatontosa antsakany sy andavany ny fanompoana an'i Allah, ka hanao izany amin'ny endrika tsara sy lavorary indrindra; ary tsy vitan’izany ihany, fa hiezaka hanao tsara sy haneho hatsaram-panahy feno amin’ny mpiara-belona aminy, eny fa na amin’ny biby aza. Toraka izany ihany koa ny olona iray izay manompo an'i Allah amin'ny fahatahorana Azy sy fanalavirana ny saziny, ka hanompo Azy amin'ny fahatsapana mandrakariva fa Allah dia mahita sy manaramaso azy, izany dia manosika an’ilay olona hanao ny fanompoana amin’ny endrika tsara sy la-vorary ihany koa, ary manosika azy hanao tsara hatrany amin’ny fiainany.
Ka izany no mahatonga io ambaratonga io ho ambony indrindra amin’ny finoana Islamo; satria ny fanahin’ilay olona mihitsy no atolony an’ny Tompony izay nahary azy.
Mba heritrereto ny olona iray izay manompo an'i Allah tahaka ny mahita Azy, na koa manompo Azy amin'ny fahatsapana tanteraka fa Allah dia mahita azy; mba alaivo sary an-tsaina ny vokatr'izany fanompoana izany eo amin'ilay olona sy ny fomba fiainany miaraka amin'ireo mpiara-belona aminy.
Koa ry mpamaky hajaina! Miantso anao am-pitiavana, mba hanaraka ny finoana Islamo, ilay finoana izay hitondra anao amin’ny tena fahasambarana, eto an-tany sy any ankoatra, ilay finoana izay narahin’ireo Iraka sy Mpaminany rehetra nandalo teto an-tany.

#Tapany #faha-Dimy farany

[12/08/18]   IREO FOTOTRA ENINA IORENAN’NY "IMAAN" NA FOTOPINOANA

N°6

Finoana ny lahatra:
Ny mpino Islamo dia mino sy manaiky tanteraka ny fisian'ny lahatra; mino tanteraka izy fa ny zavatra rehetra manjo azy amin’ny fiainany, na tsara na ratsy, dia mitranga satria sitrak’i Allah.
Manana fahendrena sy fahalalana feno sy lavorary tan-teraka Allah; fantany avokoa ny efa lasa sy ny mbola ho avy rehetra, ary tsy misy zavatra miafina Aminy. Ny zavatra rehetra dia efa voasoratra avokoa. Ka izay sitrany hitranga ihany no mitranga amin’izao tontolo izao; satria Azy izany ary tsy misy zavatra mandalo amin'ny fanjakany afa-tsy izay sitrany ihany. Ary Izy no Mpahary ny zavatra rehetra.
Ny zavatra rehetra izay asehony dia misy dikany avokoa, na dia tsy takatry ny saintsika sy tsy azontsika avokoa aza. Noho izany ny mpino Islamo dia manaiky tanteraka ny la-hatra napetrak'i Allah amin'ny fiainany.
Izany finoana izany dia mahatonga azy hanana fahatoniam-po sy filaminan-tsaina amin'izay rehetra manjò azy; ary mahatonga azy tsy ho kivy manoloana ireo vesatra maro isan-karazany mianjady amin'ny fiainany fa miaritra man-drakariva.
Ny mpino Islamo, amin'ny finoany ny lahatra, dia manao ny ezaka rehetra izay vitany, mba hahazoany izay mahasoa azy sy hanalavirany izay mitondra ratsy aminy; saingy tsy miantehitra amin'ny ezaka izay ataony, fa mametraka kosa ny fitokiany amin'i Allah ilay Tompon'ny zavatra rehetra. Ka raha miezaka izy nefa tsy azony ny zavatra ilainy dia tsy kivy izy, fa mankasitraka hatrany satria fantany fa izany dia la-hatra avy amin'i Allah ary misy fahendrena avokoa ao am-badik'izany.

#tapany #faha-efatra N°6

[12/06/18]   IREO FOTOTRA ENINA IORENAN’NY "IMAAN" NA FOTOPINOANA

N°5
Finoana ny Andro farany:
Ny Kor’any dia manambara fa ny fiainana eto an-tany dia fisedrana fotsiny ihany ho an’ny olombelona; hitsapana azy na hanaraka na tsia ireo zavatra nanirahan'i Allah azy. Ka tokony hanao asa soa sy hanompo an'i Allah mandrakariva araka izany ny olombelona, mba hiomanany ho amin’ilay fiainana mandrakizay aorian’ny fahafatesana.
Amin’ny Andro farany, ilay andron'ny fitsarana, ny olombelona dia hatsangana amin’ny maty, ary hajoro eo anatrehan’i Allah miaraka amin'ny asa rehetra nataon’izy ireo tety an-tany, mba hotsaraina amin'izany. Ka misy amin’izy ireo no hahazo ny famindram-po, noho ny finoana marina nananany sy ny asa soa vitany; ka hiadana man-drakizay ao amin’ny Paradisa. Ary misy koa ireo hosaziana sy hatsipy ao anatin’ny Afobe, noho ny fikomiana sy asa ratsy izay nataony tety an-tany.
Ao anatin’izany finoana an’i Allah sy ny Andro farany izany, ny finoana Islamo dia mitaiza ny olombelona, ary mam-piditra lalina ao am-pony sy ao an-tsainy fa Allah dia eo la-landava mahita sy mandre ny ataon’ny tsirairay, tsy misy miafina Aminy izany, ary mbola hotsarainy amin'izany avokoa izy ireo; ka raha tsara ny natao dia tsara ny valiny, fa raha ratsy kosa dia ratsy toraka izany ihany koa ny valiny. Ny finoana an'izany dia misintona ny olona sy ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny, mba hanaja mandrakariva ireo lalàna mifehy ny fitsipi-pitondran-tena; tsy noho ny tahotra olona na noho ny fanerena avy ety ivelany, fa noho ny fahatahora-na an’i Allah irery ihany.
Mba alaivo sary an-tsaina ny fiarahamonina izay voataiza tahaka izany ka tafiditra lalina ao am-pony ny finoana toy izany; mba heritrereto ahoana ny fiadanana sy ny fandriam-pahalemana izay hanjaka ao.

#tapany #faha-efatra N°5

[12/06/18]   REO FOTOTRA ENINA IORENAN’NY "IMAAN" NA FOTOPINOANA

N°2

Finoana ireo Anjely:
Izy ireo dia zavaboahary tsy hita maso, namboarin’i Allah avy tamin'ny hazavana. Zavaboahary madio, tsy misakafo na misotro na matory, ary tsy mitsipaka na oviana na oviana ny baikon’ilay nahary azy ireo.
Izy ireo dia manompo tsy tapaka an'i Allah, ary mitsangana manatanteraka mandrakariva izay nandidiany azy ireo; ka mpanompo avokoa izy ireo fa tsy natao hotompoina.
Misy amin'izy ireo no mpitondra hafatra mandeha amin'ir-eo Iraka sy Mpaminany (anjely Gabriel na fanahy masina); misy koa ny mpaka ny fofonain'ny zavaboary; ary misy ihany koa ny mpanoratra ny asa ataon'ny zanakolombelona na tsara na ratsy; sy ny ankoatra ireo amin'ny zavatra izay nam-panaovin'i Allah azy ireo.
Maro dia maro ny isan'ireo Anjely, ary tsy misy mahafan-tatra ny isan'izy ireo afa-tsy Allah, ilay nahary azy ireo ihany.

#tapany #faha-efatra N°2

[11/27/18]   IREO FOTOTRA ENINA IORENAN’NY "IMAAN" NA FOTOPINOANA

N°4

Finoana ireo boky rehetra nampidinin’i Allah, amin’ny endrik’izy ireo tena izy tany amboalohany:
Ireo soratra masina ireo dia mifono ireo fanambarana izay voarain’ireo Iraka mba hitarihan’izy ireo ny vahoakany tsi-rairay avy ho amin’ny lalan’ny fahitsiana sy fahamarinana.
Ny voatonona ao anatin’ny Kor’any dia ireo takelak’i Abra-hama, Torah an’i Mosesy sy Zabor (salamo) an’i Davida ary Evanjely an’i Jesoa.
Indrisy anefa fa niharam-panovana avokoa ireo boky voa-laza etsy ambony talohan'ny fahatongavan'ny Mpaminany Mohammad ﷺ, na very mihitsy aza; ka nampidinin’i Allah tamin’ny Mpaminany Mohammad ﷺ ny Kor’any masina ary nataony izany ho fanambarana farany sy ho tari-dalana ho an’ny zanakolombelona.
Mba alaivo sary an-tsaina ny olona iray izay maka tahaka an'ireo Mpaminany sy Iraka nalefan'i Allah amin'ny fiainany iray manontolo, no sady mitazona ny boky izay mirakitra ny tenin'i Allah ilay nahary an'izao tontolo izao; boky izay feno fananarana sy fahitsiana, izay marina avokoa ireo zavatra nambarany ary rariny avokoa ireo lalàna fonosiny; mba heritrereto ny fahitsiana ho azon'izany olona izany sy ny fahasambarana izay hiainany.

#tapany #faha-efatra N°4

Boky fampianarana teny arabo sy fahalalana islamika amin'ny ankapobeny, ampianarina ato amin'ny CENTRE ISLAMIQUE POUR LA CULTURE ET LE DÉVELOPPEMENT (CICD)

[11/12/18]   Ny Centre Islamique pour la Culture et le Développement (CICD) dia manolotra fisaorana feno ho an'ireo JAMAANT Antsirabe tamin'ny fandraisana sy ny fiaraha-mientana tamin'ny programa izay notontosaina tany.
Manantena ny mbola hihaona aminareo tsy ela indray izahay.

Ireo fomba manampy aminy fifikirana sy fitazomana ny fampianarana ny Finoana ISLAMO

Ireo zavatra manampy amin'ny fifikirana amin'ny Finoana ISLAMO

[2:285]

IREO FOTOTRA ENINA IORENAN’NY "IMAAN" NA FOTOPINOANA

N°3

Finoana an’ireo Irak’i Allah rehetra, ary tsy manisy fanavahana
eo amin’izy ireo:
Voalaza amin'ny andininy masina iray izay nadika toy izao
hoe:
"Nino izay nampidinina taminy avy tamin’ny Tompony ilay
Iraka, ary koa ireo mpino; izy rehetra dia samy nino an'i Allah
sy ireo Anjeliny sy ireo Bokiny ary ireo Irakany avokoa. (Ary
miteny izy ireo hoe): "Tsy manavaka na dia iray amin’ireo
Irakany izahay"[2:285].
Ny mpino Islamo dia mino tanteraka fa Allah dia nandefa
Iraka iray na maromaro amin'ny vahoaka tsirairay, izay
olombelona tahaka antsika ihany; saingy nofidiny mba hampita
ny hafany. Ka niantso ny vahoakany izy ireo mba
hanokana ny fanompoana rehetra ho an'i Allah, ary hikomy
ireo zavatra rehetra izay tompoin’ny sasany ankoatra Azy.
Olona marina izy ireo, ary nahazo fanambarana marina
avy tamin'i Allah; olona mahitsy, mendrika, tsara, matahotra
an'i Allah; ary olona azo antoka tanteraka, sady tsara indrindra
amin'ny zavaboahary, ary lavitra ny fanompoantsampy
hatramin’ny fahazazan’izy ireo. Notarihin'i Allah
amin'ny lalana mahitsy hatrany izy ireo, ary nitarika ny vahoakany
ho amin'ny lalana mahitsy ihany koa; ary ny
hafatra nomen'i Allah azy ireo dia nampitainy avokoa.
Ny Kor’any dia mitanisa dimy amby roam-polo amin’izy
ireo, ary manamafy fa mbola misy maro ankoatra ireo izay
notanisainy. Anisan’ireo Mpaminany ireo i Noa , Abrahama ,
Ismaela , Isaka , Jakoba , Josefa , Mosesy, Davida , Salomona ,
Jaona , Jesoa ary ny farany dia i Mohammad ﷺ (fiadanan’i
Allah sy tsodranony anie ho amin'izy ireo).
Ny Mpaminany tsirairay dia nalefa ho amin’ny vahoaka
voafaritra, fa i Mpaminany Mohammad ﷺ kosa dia nalefa ho
amin'ny zanakolombelona rehetra.
Marihina fa ny baiboly amin'ny endrika misy azy ankehitriny
dia mbola manambara mazava tsara ny fahatongavan'ny
Mpaminany Mohammad ﷺ.

#tapany #faha-efatra N°3

Centre Islamique pour la Culture et le Développement

Vaovao lehibe ho antsika mpino Islamo
Une grande nouvelle pour tous les musulmans

IREO BOKY VOKARINY C.I.C.D

''C.I.C.D MANDALO'' J-4

-CONFÉRENCE-EXPOSITION-VENTE Livre islamique

Dimanche 11 Novembre ANTSIRABE Vita Salat ZOHOR ao amin'ny Mosquée MOHAMMAD 5 ''tsena kely''
tongava maro fa misy fizarahana brochure maimaimpoana.

0349293807

Anisan'ny fahasoavana lehibe indrindra nomen'i Allah antsika ny finoana Islamo

Anisan'ny fahasoavana lehibe indrindra nomen'i Allah antsika ny finoana Islamo

FILAZANA

Ny "Centre Islamique pour la Culture et le Développement (CICD)" dia faly mampahafantatra antsika rehetra fa isaky ny Asabotsy amin'ny 2 ora tolakandro dia hisy ny famelabelarana momba ny finoana Islamo ao amin'ny foiben'ny Centre, izay anasana indrindra ireo olona izay mbola tsy anatin'ny finoana Islamo ka maniry ny hahafantatra mikasika izany.
Koa tongava daholo isika rehetra tsy an-kanavaka, fa ny finoana Islamo dia ho an'ny rehetra.

Famelabelarana momba ny finoana Islamo

Famelabelarana momba ny finoana Islamo

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Antananarivo?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Fantaro ny zo tena lehibe indrindra
Fampahatsiahivana momba ny taom-baovao
Ireo fomba manampy aminy fifikirana sy fitazomana ny fampianarana ny Finoana ISLAMO
Anisan'ny fahasoavana lehibe indrindra nomen'i Allah antsika ny finoana Islamo
Famelabelarana momba ny finoana Islamo
Ireo fahasoavan'i tompo ALLAH taala
NY FITSAPANA
IREO BOKY VOKARINY C.I.C.D
Ny tsara ho fantatra momba ny finoana Islamo
Fiarovana ny lela

Telephone

Address


67 Ha Nord Ouest
Antananarivo
101

Opening Hours

Monday 14:00 - 17:00
Monday 08:00 - 12:00
Tuesday 14:00 - 17:00
Tuesday 08:00 - 12:00
Wednesday 14:00 - 17:00
Wednesday 08:00 - 12:00
Thursday 14:00 - 17:00
Thursday 08:00 - 12:00
Saturday 14:00 - 17:00
Saturday 08:00 - 12:00
Sunday 14:00 - 17:00
Sunday 08:00 - 12:00
Other Religious Organizations in Antananarivo (show all)
EKAR Md Joany XXIII Avaratsena Itaosy EKAR Md Joany XXIII Avaratsena Itaosy
Itaosy, Antananarivo, Madagascar
Antananarivo, 102

École-Église située à Madagascar, Diocèse de Tananarive, District d'Avaratsena

FJKM Ambohimanjaka Fiorenana FJKM Ambohimanjaka Fiorenana
Fokotany Ambohimanjaka
Antananarivo, 106

Fampianarana, torinteny, sary sy vidéo, tantara, fandaharam-potoana, vaovaom-piangonana, fizarana sy famahana olana, cellule de prière, sns I Kor 15 : 58

Tana City Church Tana City Church
Talatamaty
Antananarivo

We are a Christian church meeting in Talatamaty, Antananarivo.

Loterana Loterana
09 Avenue Général Ramanantsoa, TPFLM Antaninarenina
Antananarivo, 101

Boky vaovao vao nivoaka : TANTARAN'I NENILAVA SY NY FIFOHAZANA http://facebook.com/nenilava/

My Faithful God My Faithful God
Antananarivo

God is faithful everyday, everyhour!!

Fiangonana Loterana Malagasy - FLM Toby Fanantenana 67Ha Fiangonana Loterana Malagasy - FLM Toby Fanantenana 67Ha
FLM Toby Fanantenana 67 Ha, Cité Des 67Ha Centre, Madagascar
Antananarivo, 101

... Ary Kristy Jesosy no fehizoro indrindra (Efesiana. 2:20) ... Jesus Christ himself being the chief corner stone (Ephesians 2.20)

YAGM Madagascar YAGM Madagascar
Antananarivo

Young Adults in Global Mission Madagascar is the newest country of the ELCA's YAGM program. YAGM Madagascar works closely with the Malagasy Lutheran Church (Fiangonana Loterana Malagasy -> FLM), a member of the Lutheran World Federation.

Fiangonana Tana City Centre Analakely Fiangonana Tana City Centre Analakely
Immeuble Shoprite Analakely 2 Eme Etage
Antananarivo, 101

TANA CITY CENTRE ANALAKELY DIA MISY, MBA HO TARA-PAHAZAVAN’I KRISTY ETO ANTANANARIVO INDRINDRA INDRINDRA, MBA HAMPANAKOAKO NY FILAZANTSARA TOKANA

Fiangonana PARKA Filadelfia Zanakandriamanitra Fiangonana PARKA Filadelfia Zanakandriamanitra
67ha
Antananarivo, 101

Adresse: Ankasina 67H. Tel:033.41.886.76/034.28.021.54 Alahady maraina 9H/Hariva 3H. Alarobia Hariva @ 3H. Mana maraina 6H-7H. Hariva Mpandresena: 6-7

CEM Projet Taratra CEM Projet Taratra
102 Bis, Episcopat Antanimena
Antananarivo, 101

Projet de plaidoyer pour la Bonne Gouvernance des ressources minérales à Madagascar

F.A.M apokalypsy (Fikambanana Apokalypsy eto Madagasikara) F.A.M apokalypsy (Fikambanana Apokalypsy eto Madagasikara)
Foibe Ambodin'Isotry
Antananarivo, 101

- Le "Fikambanana Apokalypsy eto Madagasikara" (F.A.M) fondé par le pasteur Mailhol a pour mission de prêcher l’Apocalypse, l’Evangile de l’Eternel, qui est un des livres de la Bible. Contact : (261 20) 22 657 87 - Administrateur : Smar