FJKM Ankadindramamy Fahazavana

FJKM Ankadindramamy Fahazavana

Mpitandrina: Atoa Rakotondrasoa Harijaona Andriatsarafara

TORITENY PASKA 2019

http://fjkm-ankadindramamyfahazavana.org/sermon/paska-2019-alahady-21-aprily-2019/

2 Tant 35, 2 – 9 ; Lioka 24, 1 – 12 ; 1 Korintina 5, 6 – 8

2 Tant 35, 2 – 9 no raisina handraisana hafatra ho antsika amin’ity Paska 2019. Fotoana ahatsiarovantsika ny nitsanganan’i Jesoa Kristy tamin’ny maty, resiny ny fahafatesana, velona mandrakizay Izy, vitany ny famonjena antsika.

http://fjkm-ankadindramamyfahazavana.org/sermon/paska-2019-alahady-21-aprily-2019/

[04/22/19]   MISAOTRA NY TOMPO isika!
Arivo (1000) mahery no manaraka ny pejy.

♥️♥️ Mahaiza mifety ry mpifankatia fa ny tena fitiavana dia ao amin'i Kristy ♥️♥️

Mifalia ry sakaiza fa nahazo taom-baovao,Zanahary no mitaiza,ka isaory sy hajao;Tompo o!misaotra anao izahay nomenao izao taona vaovao 2019 izao;ankininay Aminao ny momba anay rehetra eo am-pamakivakiana ity taona ity ka olona tena vonon-kanompo Anao tokoa izahay rehetra, ary Ianao dia Andriamanitra mpamindra fo; koa mihainoa ny fivavakay Ianao Andriamanitra Tomponay o!Amen,
Lohahevitry ny Fjkm @ity volana Janoary ity dia ny hoe "MAHATAHOTRA ANDRIAMANITRA TOMPO"

Fa Mpamonjy no teraka ho anareo anio ao an-tananan'i Davida dia Kristy Tompo,Lio2;11

ALAHADY NATOKANA HO AN'NY ZOKIOLONA (16 desambra 2018)

"Mihobia sy mifalia, ry Ziona zanakavavy, fa indro, avy honina ao afovoanao Aho, hoy Jehovah" (Zakaria 2:14-17)

Paoly nahazo hery tamin'i Jesoa Kristy Tompo mba hanangana fa tsy handrava!!!
Ary ianao?

[10/13/17]   I Petera 2 : 9. Fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, "fanjaka-mpisorona, firenena masina" (Eksodosy 19:6), olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany mba hilazanareo ny hatsaran'ilay niantso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga"
Aza adinoina ry zanaky ny FJKM Ankadindramamy Fahazavana , Alahady 15 oktobra 2017 .Fetin'ny Taranaka sy ny fianakaviana

[10/06/17]   Hoy ny Tompo : "raha ny oloko izay nantsoina amin'ny anarako ho avy hanetry tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony , dia hihaino any an-danitra Aho ka hamela ny helony ary hahasitrana ny taniny" ( 2 Tant 7, 14) .
Noho izany mitaona antsika mba hiverina marina @ Andriamanitra, hivavaka mba hanasitrana ny tanintsika mararin'ny pesta ny Tompo.
Aza mifanenjika sy mifanaratsy aza mifanilika andraikitra fa mahaiza manetritena isika rehetra.

[10/04/17]   Miarahaba antsika @ anaran'i Tompo Jesoa,,ampitapitao ny havana aman-tsakaiza fa andron'ny taranaka sy fianakaviana ny Alahady faha 15 octbre2017 ho avy izao,ny loha hevitra dia ny hoe:Ny ZANAKY NY FIANGONANA VAVOLOMBELONA MARINA,MAHERY SY MAHARITRA MIVAVAKA.Lio18;1"Ary i Jesoa nilaza fanoharana taminy,fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva izy ka tsy reraka "ny vola azo @io dia entina hanohizana ny asa fananganana ny fiangonana ho trano vato,dia manantena ny fahatongavantsika taranaka rehetra hiombom-bavaka sy hifanatri-tava.Mamangy sy manao veloma @ anaran'i Jesoa Krity Tompontsika

[10/02/16]   Arahaba ry ilay nohasoavina,ny Tompo momba anao,elaela isika tsy niresaka tato,nanao ahoana ny fialan-tsasatra?isaorantsika Andriamanitra fa tafahaona indray [email protected] andro anio ity ny taranaky ny Fjkm Ankadindramamy Fahazavana,ny Tompo homba antsika e,MAHATOKY @ASANY NY MINO,izany no lohahevitra banjinitsika Fjkm @ity volana octobra ity,homba antsika ny Tompo

[08/05/16]   Miarahaba antsika mpianakavin'ny finoana,mirary soa ho anareo mpianatra rehetra nanala fanadinam-panjakana [email protected] taona ity,miarahaba ireo zay afaka [email protected] ,arymampahery ireo izay tsy afaka sy ireo zay mbola miandry ny valiny,ary mirary soa ho an'ny mpianatra rehetra hanao vacances sambatra eo ambany fitantanan'Andriamanitra ,Mivavaha mandrakariva,mifalia mandrakariva ao @Tompo hoy izaho indray mifalia.Filipiana4:4

[07/09/16]   Miarahaba antsika @anaran'i Tompo e,MPIARAMIASA @ TOMPO NY MINO.aza adino rahampitso Alahady fa hiaraka @tanoraKristiana indray isika an,samia mitondra am-bavaka azy ireo .Tanora,mpiara-miasa @Tompo.

[05/30/16]   Miarahaba ny reny rehetra nahatratra ny fety natokana ho azy ireo omaly.Andriamanitra anie homba anao mandritra ny androm-piainanao rehetra.hotahiana ianao raha miditra.hotahiana ianao raha mivoaka.hotahiana ny ateraky ny kibonao sy ny vokatry ny taninao..deo7:13.

FJKM Ankadindramamy Fahazavana » Toriteny Alakamisy 05 Mey 2016

TORITENY
ANDRO NIAKARANA (Ascension) Alakamisy 05 Mey 2016
sy
Toriteny Alahady 01 Mey 2016

http://fjkm-ankadindramamyfahazavana.org/sermon/toriteny-alakamisy-05-mey-2016/

http://fjkm-ankadindramamyfahazavana.org/sermon/toriteny-alahady-01-mey-2016/

fjkm-ankadindramamyfahazavana.org Kolosiana 3, 1 – 4 no teny andraisana hafatra ho antsika amin`izao ANDRO NIAKARANA izao. Tsara ny manamarika fa anisan`ny Fety Kristiana izay tena manandanja tokoa ny fahatsiaroavana ny NIAKARAN`NY TOMPO any an-danitra na ny ANDRO NIAKARANA izany. Tsy azo esoriana ao amin`ny tantaran`ny Fiangonana…

[05/15/16]   Arahaba nahatratra ny Pentecôte .ny Fanahy Masina anis hitoetra amintsika rehetra.Fa hahazo hery ianareo ny amin'ny ilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo.koa mahereza sy mahatanjaha fa momba anao ny Tompo ,

[05/01/16]   Isaorantsika Andriamanitra fa vita soa aman-tsara ny voka-dehibe ny sampana dorkasy ny Alahady faha 24 Aprily fanombohana ny faha 120 taona niorenany .Miova amin'ny fanavaozana ny saina hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady ankasitrahana nous marina Roman à 12;2

FJKM Ankadindramamy Fahazavana » Toriteny Alahady 03 Aprily 2016

Toriteny Alahady 03 Aprily 2016

http://fjkm-ankadindramamyfahazavana.org/sermon/toriteny-alahady-03-aprily-2016/

fjkm-ankadindramamyfahazavana.org Amin`ity volana Aprily ity no hibanjinantsika FJKM ny loha-hevitra hoe : MAMPANDRESY NY MINO NY ASAN`NY TOMPO. Vao avy niatrika ny Paska isika tamin`ny herin`ny androany, nahatsiaro ny nandresen`i Jesoa Kristy ny fahafatesana ka nitsangana tamin`ny maty Izy. Azo ambara fa io nandresen`i Jesoa Kristy…

[03/27/16]   Isaia53;4:Nitondra ny aretintsika tokoa Izy sady nivesatra ny fahoriantsika,kanjo isika kosa nanao Azy ho nokapohina sy nasian'Andriamanitra ary nampahoriana.
1kor5;7b;fa voavono Kristy,Paska ho antsika.

[03/19/16]   isaoratsika Andriamanitra fa vita soamantsara ny sakafo nokarakarain'ireo komitin' ny fanorenana ny tranovato niaraka [email protected] biraom-piangonana sns,isaorana ireo rehetra nitoto nahafotsy,nahandro nahamasaka e,honeran'i Tompo ny hery lany rehetra,izay nihinana ka nahatsiaro fa natsiro,jaime e

[03/18/16]   Miarahaba antsika rehetra ato indray @ anaran'i Tompo o!aza adinoina fa rahampitso asabotsy19/3/2016 no fotoana hakantsika ilay sakafo anaty barquette ao @ akany.
Mirary soa antsika rehetra,FA TSY HO FOANA TSY AKORY NY FIKELEZANAREO AINA AO @ TOMPO1kor15;58

[03/17/16]   Miarahaba antsika amin'ny anaran'i Tompo Jesoa,ity indray ny mofon'aina ho antsika anio,2Timoty2,8-13:
.Miaritra fahoriana ny mpanara-dia ny Tompo.
.Miombona [email protected] ny mino.
Tia antsika i Jesoa ka izany no antony nidinany tety an-tany hamonjy antsika

[03/02/16]   Miarahaba antsika @ anaran'i Tompo;isaorantsika Andriamanitra fa vita soamantsara ny fanokafana ny taon- jaobily SAMPATI sy ny voka-dehibe ny sampana Sekoly Alahady [email protected] Alahady faha 28 Febroary lasa teo,ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra.Amen.

[01/28/16]   Miarahaba antsika @anaran'i Tompo,ity indray ny mofon'aina ho antsika anio.EZEKIELA20,39-44.
Andriamanitra no Jehovah ka hampody ny vahoakany mba hanompo Azy Izy,ary koa hiseho ho Tompo tsy manam-paharoa Izy.
Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra,Amen.

[01/02/16]   Arahaba nahatratra ny taona vaovao 2016,MANEHO NY TENANY @ ASANY NY TOMPO,izany indray ry havana no loha-hevitra banjinintsika Fjkm @ity volana Janoary ity, dia enga anie ka hasehotsika @asa fanompoana Azy ihany koa ny tenantsika;mba ho fanatitra velona;sitrak'Andriamanitra.

[12/24/15]   Mirary Krismasy sambatra ho antsika mpianakavin'ny finoana rehetra ;fa Mpamonjy no teraka ho antsika ao antananan'ny Davida dia Kristy Tompo,Voninahitra any @ Avo indrindra ho an'Andriamanitra ary fiadanana ety ambonin'ny tany @ olona ankasitrahany

[12/24/15]   Arahaba mahatratra ny krismasy dia ho teraka ao am-potsika tokoa anie Jesoa Kristy,Voninahitra any @avo indrindra ho an'Andriamanitra ary fiadanana ho ety ambonin'ny tany @ olona ankasitrahany;andeha isika hidera ny Tompo anio hariva hankalaza ny noely ao am-piangonantsika miaraka @antoko mpihira e,sy ny rahampitso hankalaza ny fahaterahan'ny Mpamonjy,Fa Mpamonjy no teraka ho antsika

[11/29/15]   Miarahaba antsika amin'ny anaran'i Tompo Jesoa nahavita soa indray ny lohahevitra manao hoe"IJOROANA AMIN'NY FAHAMARINANA NY FINOANA." [email protected] volana novambra2015 ity;ary dia hibanjina lohahevitra vaovao indray isika FJkm @io volana desambra ho avy io manao hoe:ANOMEZAM-BONINAHITRA NY TOMPO NY FINOANA,
Koa mirary soa antsika rehetra e,hotahian'Andriamanitra daholo eo am-pamakivakiana ity herin'andro vaovao ity;mahareza mivavaka.

[11/20/15]   Miarahaba anao amin'ny anaran'i Tompo Jesoa.
Mofon'aina ho ahy sy ho anao anio.
Jaona 14:1-4.
1Aza malahelo ny fonareo,minoa an'Andriamanitra,ary minoa Ahy koa.
2.Ao an-tranon'ny Raiko misy fitoerana maro;raha tsy izany,dia efa nilaza taminareo Aho;fa handeha hamboatra fitoerana ho anareo Aho.
3.Ary raha handeha hamboatra fitoerana ho anareo Aho;dia ho avy indray ka handray anareo ho any amiko,ka izay itoerako no hitoeranareo koa.
4.Ary fantatrareo koa ny lalana ho any amin'izay halehako.

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Antananarivo?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Address

Antananarivo
Other Religious Organizations in Antananarivo (show all)
Centre Islamique pour la Culture et le Développement Centre Islamique pour la Culture et le Développement
67 Ha Nord Ouest
Antananarivo, 101

Siloama AINA VAO Siloama AINA VAO
Andohatanjona,Itaosy
Antananarivo, 102

Jaona 9:7 Ary hoy Izy taminy: Andeha, sasao ny masonao any amin'ny farihy Siloama. Dia lasa izy ka nanasa, dia niverina nahiratra.

Saint Jean de Dieu à Madagascar Saint Jean de Dieu à Madagascar
Miakadaza Imeritsiatosika
Antananarivo, 101

Infos et realités des Frères et familles Hospitaliere de Madagascar

FJKM Katedraly Analakely - pejy FJKM Katedraly Analakely - pejy
Antananarivo

FILAZANTSARA - FIFANKATIAVANA - FAHAMASINANA - FAHAMARINANA

Prison Fellowship Madagascar Prison Fellowship Madagascar
AV 94 Ambohikely Ambavahaditokana Loharanombato
Antananarivo, 102

Une association de chrétiens de toutes confessions cherchant à porter témoignage de l’Amour de Jésus Christ qui réconcilie et transforme les cœurs

FJKM Soanierana FJKM Soanierana
Rue Alidy
Antananarivo, 101

« Miderà Azy nohon’ny asany lehibe fa asany isika voaforona tao amin’I Kristy Jesoa, mba hanao asa tsara. » Sal. 150:2a Efes. 2:10a

Avia Hianareo Hitokana Avia Hianareo Hitokana
Antananarivo Site 67ha
Antananarivo, 101

Andao hitory ny Filazantsara, izaho sy anao. Mivavaha mba tsy ho azony fankampanahy.

Cevam Cevam
II I 50 Ter Ankadivato
Antananarivo, 101

Evangelical church based in Antananarivo, Madagascar. HORAIRE DES CULTES DIMANCHE Culte d'adoration 9h30 - 11h30 Service d'onction 16h - 18h MESSAGES À THÈME Mercredi 18h - 19h Jeudi 18h - 19h JEÛNE ET PRIÈRE Samedi 9h - 10h30

FJKM Avaratr'Andohalo FJKM Avaratr'Andohalo
VK 52 Anjohy
Antananarivo, 00101

"Fahamasinana no mendrika ny tranonao mandritra ny andro maro, Jehovah ô" (Salamo 93:5b) Fiadanana !

Souffle Nouveau Antananarivo Souffle Nouveau Antananarivo
Antananarivo, 101

« Souffle Nouveau » dans le sens de mentalités nouvelles et évoluées. (Ézéchiel 36 : 25 - 28)

Jerosalema any Ambony Jerosalema any Ambony
Anosizato
Antananarivo, 101

FIANGONAN'NY OLONA MASINA SAKAIZAN'I KRISTY AO AMIN'NY FANJAKAN'ANDRIAMANITRA ATAO HOE: JEROSALEMA ANY AMBONY , val'ondry ny KRISTY Mpiandry tsara

FJKM Tranovato Ambatonakanga FJKM Tranovato Ambatonakanga
Ambatonakanga
Antananarivo, 101

Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara Sinodam-paritany Iarivo Avaradrano Fitandremana Ambatonakanga